Uctívají

Hledám varianty 'uctívají' [ uctívej (1) uctíváte (1) uctívat (17) uctíváš (1) uctíváme (1) uctívám (1) uctívaly (1) uctívali (8) uctívají (6) uctívá (3) ]. Nalezeno 36 veršù.
1. Královská 11:8... Totéž udělal pro všechny své cizí ženy, které uctívaly své bohy kadidlem a oběťmi. Hospodin se na...
2. Královská 17:7...z Egypta, z moci egyptského vládce faraonaUctívali cizí bohy a řídili se zvyklostmi národů, které...
2. Královská 17:28...tedy přišel, usadil se v Bet-elu a učil je, jak uctívat Hospodina. Každý z těch národů si ale ve městě, kam...
2. Královská 17:32...Adramelechovi a Anamelechovi. K tomu pak ještě uctívali Hospodina; zřídili si ale své vlastní kněze...
2. Královská 17:33... kteří za obětovali ve svatyních na výšináchUctívali sice Hospodina, ale sloužili také svým vlastním...
2. Královská 17:41...svých starých zvyků. Tyto národy sice začaly uctívat Hospodina, ale nadále sloužily svým modlám. Také...
2. Letopisů 25:15... Poslal k němu proroka, který mu řekl: "Proč uctíváš bohy, kteří nedokázali svůj národ vysvobodit z...
2. Letopisů 25:20...rozhodl, že Judu vydá do jejich rukou, protože uctívali edomské bohy. Izraelský král Jehoaš tedy vytáhl a...
Žalmy 80:19... nikdy více; oživ nás, můžeme tvé jméno uctívat! Hospodine Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad...
Žalmy 97:7...jeho slávu hledí všechny národy. Hanba všem, kdo uctívají bůžky, těm, kdo se chlubí svými modlami - všichni...
Žalmy 106:36...se s pohany, naučili se jejich způsoby! Začali uctívat jejich modly, do jejich pasti se zapletli. I svoje...
Žalmy 116:13... jež mi učinil? Pozvednu kalich spaseníuctívat budu jméno Hospodin! Své sliby Hospodinu vyplním,...
Žalmy 116:17...mi pouta uvolnil! Tobě přinesu oběť vděčnostiuctívat budu jméno Hospodin! Své sliby Hospodinu vyplním,...
Přísloví 3:9...tvému tělu zdraví, celé tvé nitro to občerstvíUctívej Hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší...
Izaiáš 19:21...a Egypťané v ten den Hospodina poznají. Budou ho uctívat dary a oběťmi, budou Hospodinu skládat sliby a ty...
Izaiáš 19:23...a Egypťané do Asýrie; Egypťané s Asyřany budou uctívat Boha společně. V ten den bude Izrael s Egyptem a...
Izaiáš 26:13...jen na tebe chceme spoléhat, jen tvoje jméno uctívat. jsou však mrtví, neožijí, nevstanou jejich...
Izaiáš 29:13...svými rty, srdcem jsou mi však vzdálení. Když  uctívají, není to nic víc než naučené lidské příkazy. Proto...
Izaiáš 46:6...aby jim z toho boha udělal, aby ho mohli v kleče uctívat. Nosí ho na ramenou, tahají se s ním, on potom...
Izaiáš 66:3... přináší krev prasat, kdo pálí kadidlo, modlu uctívá! Oni si sami zvolili své cesty, ve svých ohavnostech...
Ezechiel 20:32...jako jiné národy, jako kmeny všech zemí - chceme uctívat dřevo a kamení.' Co jste si usmyslili, se ale nikdy...
Ezechiel 20:39...toto vám praví Panovník Hospodin: Jděte si každý uctívat své hnusné modly! Ale pak, i když odmítáte...
Ozeáš 2:15...zvířaty. Potrestám ji za ty dny, ve kterých uctívá baaly kadidly a ozdobená náušnicemi a sponami chodí...
Ozeáš 11:2...odcházeli pryč - baalům přinášeli oběti, modly uctívali kadidly. jsem Efraima učil chodit a nosil jsem...
Jonáš 1:9...Z jakého národa?" Odpověděl jim: "Jsem Hebrejuctívám Hospodina, Boha nebes, který stvořil moře i pevninu...
Sofoniáš 3:10...Hospodin a společně mu sloužili. Ti, kdo  uctívají za habešskými řekami, můj rozptýlený lid, ti mi...
Matouš 15:9...rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.'" Pak svolal...
Marek 7:7...rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.' Opustili jste...
Jan 4:20... že jsi prorok," odpověděla žena. "Naši otcové uctívali Boha na této hoře, vy ale říkáte, že místo, kde se...
Jan 4:21...Ježíš, "věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani...
Jan 4:22...této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevíte, koho uctíváte; my víme, koho uctíváme, protože spása vyjde z...
Jan 4:23...chvíle, a je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá,...
Jan 4:24...hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě." Žena...
Skutky 13:2...s tetrarchou Herodem, a Saul. Jednou, když uctívali Pána a postili se, Duch svatý řekl: "Oddělte mi...
Skutky 24:11...si můžeš ověřit, v Jeruzalémě, kam jsem přišel uctívat Boha, jsem nepobyl více než dvanáct dní. Nikdo ...
2. Tesalonickým 2:4...povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |