Ucho

Hledám varianty 'ucho' [ ucho (38) uchem (3) ucha (12) ]. Nalezeny 52 verše.
Exodus 21:6...přivede ho ke dveřím nebo k veřeji, probodne mu ucho šídlem a on zůstane navždy jeho otrokem. Když někdo...
Exodus 29:20...trochu jeho krve a potřeš lalůček Áronova ucha, lalůček pravého ucha jeho synů, palec jejich pravé...
Leviticus 8:23...jeho krve a potřel lalůček Áronova pravého ucha, palec jeho pravé ruky a palec jeho pravé nohy. Potom...
Leviticus 8:24...Áronovy syny a krví jim potřel lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy. Zbytkem krve pak...
Leviticus 14:14...odškodnění a potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy. Vezme také...
Leviticus 14:17...v dlani, kněz potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy na místech, kde...
Leviticus 14:25...jeho krve a potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy. Z oleje si kněz...
Leviticus 14:28...v dlani, pak potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy na místech, kde...
Deuteronomium 15:17... pak vezmeš šídlo, na dveřích mu jím probodneš ucho a zůstane ve službě navždy. Totéž uděláš, půjde-li o...
2. Královská 19:16...jsi učinil nebesa i zem! Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš, otevři své oči a viz. Slyšel jsi, co vzkázal...
Nehemiáš 1:6...a dodržují tvá přikázání, nakloň mi prosím své ucho! Upři své oči k modlitbě svého služebníka, kterou se...
Nehemiáš 1:11...mocí a silnou paží! Ach, Pane, nakloň prosím své ucho k modlitbě svého služebníka i k modlitbě svých...
Job 12:11... je v dech každého lidského těla. Což neumí ucho rozlišovat slova, jako umí jazyk pokrm ochutnat?...
Job 34:3...slova, mudrci, vy znalci, naslouchejte mi. Vždyť ucho umí rozlišovat slova, jako umí jazyk pokrm ochutnat....
Žalmy 10:17...tužby ponížených - povzbudíš jejich srdceucho k nim nakloníš, zjednáš soud sirotkům i všem utlačeným...
Žalmy 17:6...neklesly. K tobě volám, Bože, ty mi odpovíš, své ucho nakloň mi, slova slyš! Svou lásku, Zachránce,...
Žalmy 31:3...svoji spravedlnost zachraň ! Nakloň mi prosím ucho své, pospěš mi na pomoc, buď mojí skálou mohutnou,...
Žalmy 49:5...slova zazní, rozumně srdce přemýšlí, své ucho nakláním k moudré písni, za zvuků citery tajemství...
Žalmy 71:2...spravedlnost vysvoboď, zachovej, nakloň mi ucho své, zachraň ! Mou skálou buď, kde měl bych obydlí,...
Žalmy 88:3...moje modlitba dospěje k tvé tváři, nakloň své ucho k mému úpění! Duši mám plnou trápení, můj život se k...
Žalmy 94:9...kdy rozum dostanete, hlupáci? Ten, který stvořil ucho - copak neslyší? Ten, kdo zformoval oko - copak...
Žalmy 102:3...neskrývej v den, kdy jsem ohrožen! Nakloň mi ucho své, v den, kdy volám , pospěš, vyslyš ! Moje dny...
Žalmy 116:2...protože vyslýchá můj hlas v mých modlitbách. Své ucho ke mně naklání, k němu volám kdykoli. Provazy smrti...
Přísloví 2:2... synu, moje příkazy jak poklad opatruj, své ucho k moudrosti nakloň, srdce otevři pro rozumnost! Ano,...
Přísloví 4:20... Na slova dej pozor, synu, k mým výrokům své ucho nakláněj, nikdy z nich nespouštěj své oči, hluboko v...
Přísloví 5:1... moudrosti dopřej pozornost, synu, nakloň své ucho k mým úsudkům; tak, abys prozíravost opatroval, tvé...
Přísloví 20:12... jak čistá a upřímná je jejich povaha. Slyšící ucho, vidoucí oko - obojí učinil Hospodin. Nemiluj spánek,...
Přísloví 22:17... a dává bohatým, skončí v chudobě. Nakloň své ucho a slova mudrců slyš, své srdce věnuj mému vědění....
Přísloví 28:9...pro toho, kdo myslí na chudé. Když někdo odvrací ucho, aby neslyšel Zákon, i jeho modlitba bude ohavná! Do...
Kazatel 1:8...nemůže vyslovit! Oko se pohledem nikdy nenasytíucho se nenaplní slyšením! Co bylo dříve, to zase bude, to,...
Izaiáš 32:9...! Vy dcery, jež si v klidu žijete, řeči ucho nakloňte! Do roka a do dne třást se budete, vy, jež si...
Izaiáš 37:17...jsi učinil nebesa i zem! Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš, otevři své oči a viz. Slyšel jsi, co vzkázal...
Izaiáš 48:8...vím!" Neslyšel jsi o tom, nic jsi nevěděl, tvé ucho bylo tehdy zavřené. Věděl jsem totiž, že jsi zrádce,...
Izaiáš 55:3... potěšte svou duši lahodným pokrmem. Nakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejte a živi budete. Věčnou...
Izaiáš 59:1...není krátká, aby zachraňovat nemohla, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel! Vaše viny jsou však...
Daniel 9:18...tvář nad svou zpustošenou svatyní. Nakloň své ucho, Bože můj, a slyš! Otevři své oči a pohlédni na naše...
Ozeáš 5:1...Izraele, dávej pozor, královský dome, nakloň ucho! Tento soud je veden proti vám, neboť jste v Micpě...
Joel 1:2... teď toto poslyšte, všichni obyvatelé zeměucho nakloňte! Stalo se co takového za vašich dnů anebo za...
Amos 3:12...pastýř vyrve z tlamy lva jen dvě nohy anebo kus ucha, tak budou vyrváni Izraelci, kteří si hoví na divanech...
Matouš 10:27...ve tmě, mluvte na světle; co slyšíte šeptat do ucha, hlásejte ze střech! Nebojte se těch, kdo zabíjejí...
Matouš 19:24... A říkám vám znovu: To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království." Když to...
Matouš 26:51...rozmáchl se, zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu ucho. Ježíš mu ale řekl: "Vrať svůj meč na místo. Všichni,...
Marek 10:25...do Božího království! To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království." V naprostém...
Marek 14:47...vytasil meč, zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu ucho. Ježíš jim řekl: "Jsem snad zločinec, že jste se ...
Lukáš 12:3...světle, a co jste ve svých pokojích šeptali do ucha, se bude hlásat ze střech. Vám, svým přátelům, říkám:...
Lukáš 18:25...ti, kdo mají bohatství! To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království." "Kdo tedy může...
Lukáš 22:50...z nich zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu pravé ucho. "Nechte toho!" odpověděl Ježíš. Dotkl se jeho ucha...
Lukáš 22:51..."Nechte toho!" odpověděl Ježíš. Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho. Tehdy Ježíš řekl vrchním kněžím,...
Jan 18:10...sebou, zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu pravé ucho. Ten sluha se jmenoval Malchus. "Vrať ten meč do...
Jan 18:26...sluhů, příbuzný toho, jemuž Petr usekl ucho, na to řekl: "Copak jsem s ním neviděl tam v...
1. Korintským 2:9...slávy. Ale jak je psáno: "Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to...
1. Korintským 12:16...těla," nepatří snad kvůli tomu do těla? A kdyby ucho řeklo: "Když nejsem oko, nepatřím do těla," nepatří...

Slova obsahující ucho: baruchovi (9) duchové (9) duchovně (2) duchovní (18) duchovního (1) duchovních (4) duchovním (3) duchovními (2) eunuchové (8) hluchoněmého (1) maluchova (1) neduchovní (1) neuchodíš (1) padouchovi (1) roucho (52) sucho (6) suchopár (7) suchopárem (1) suchou (6) ucho (38) uchopí (3) uchopil (8) uchopila (1) uchopte (2) uchoval (2) uchovali (1) uchován (1) uchováno (3) uchovává (1) uchovával (1) uchovávala (2) uchovávali (1) uchovávám (1) uchovávejte (1) uchovej (2) vydřiduchové (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |