Ubozí

Hledám varianty 'ubozí' [ ubozí (5) ubohým (13) ubohých (10) ubohý (8) ubohému (1) ubohé (11) ubohá (1) ]. Nalezeno 49 veršù.
Job 3:20...je bez pána, na svobodě. K čemu je dáno světlo ubohým a život zatrpklým; těm, kteří na smrt marně čekají,...
Job 24:14...nedrží. Vrah vstává, když se zešeří, aby zabíjel ubohé chudáky; jako zloděj se nocí odplíží. Cizoložné oko...
Job 34:28...kvůli nim k Bohu vystoupil a on vyslýchá křik ubohých. Když ale mlčí, kdo ho odsoudí? Když skryje svou...
Job 36:6... Ničemy jistě nenechává žít, k právu pomáhá ubohým. Neodvrací zrak od poctivých, na trůn je s králi...
Job 36:15... končí svůj život mezi smilníky. Bůh zachraňuje ubohé jejich bídami, otevírá jim uši soužením. Ano, i tebe...
Žalmy 14:6...Bůh je s pokolením poctivých! Vy pohrdáte úmysly ubohých? Jejich útočištěm je Hospodin! Kéž Izraeli vzejde...
Žalmy 37:14... s napjatým lukem ničemové napadají chudáky ubohé, aby pobili ty, kdo žijí poctivě. Ten jejich meč je...
Žalmy 40:18...ti, kdo milují tvé spasení. sám jsem nuznýubohý - kéž bys na , můj Pane, pomyslel! pomoc, ...
Žalmy 41:2...zpěváka. Žalm Davidův. Blaze tomu, kdo myslí na ubohé, ve zlý den mu Hospodin pomůže! Hospodin ho uchrání,...
Žalmy 69:30... mezi spravedlivé nejsou počteni! sám jsem ubohý, trpím bolestí, tvá spása však, Bože, mi bezpečí!...
Žalmy 70:6...ti, kdo milují tvé spasení. sám jsem nuznýubohý, ke mně, můj Bože, pospíchej! pomoc, záchrana...
Žalmy 74:21...nejsou zahanbeni, chválí tvé jméno nuzníubozí! Povstaň , Bože, a veď svou při, vzpomeň, jak se ti...
Žalmy 82:3...séla Chudých a sirotků se zastávejte, nuznýmubohým právo zjednejte! Chudého ubožáka vysvobozujte, dejte...
Žalmy 86:1..., Hospodine, a odpověz, vždyť jsem tak nuznýubohý! Naživu prosím zachovej, vždyť jsem ti oddaný!...
Žalmy 140:13...to, že Hospodin hájí chudáky a že prosadí právo ubohých. Jistěže spravedliví tvé jméno oslaví, před tvojí...
Žalmy 149:4...chová svůj lid v oblibě, spásou korunuje ubohé! věrní v této slávě jásají, si prozpěvují ve...
Přísloví 22:22...chudáka - je přece chudák; u soudu neutlačuj ubohé. Sám Hospodin se jejich pře ujme a vydře duši těm,...
Přísloví 28:15... jak medvěd zuřivý je ničemný panovník nad lidem ubohým. Vůdce, jenž nemyslí, tím více utlačuje; ten, komu...
Přísloví 29:7...radostného smíchu. Spravedlivý zájem o právo ubohých, darebák o tom nechce vědět nic. Drzouni dovedou...
Přísloví 31:9...ústa, suď spravedlivě, zastaň se chudýchubohých! Znamenitá žena - ta je k pohledání, mnohem...
Přísloví 31:20...prsty přidržuje vřeteno. Štědře otvírá svou dlaň ubohým, pomocnou ruku chudým nabízí. Nemá strach o rodinu,...
Izaiáš 3:14...vyplenili moji vinici, doma si hromadíte kořist ubohých! Jak to, že utlačujete můj lid, jak to, že šlapete...
Izaiáš 10:2...kruté předpisy, aby ovlivnili soudy s chudákyubohým v mém lidu aby právo upřeli, aby se vdovy staly...
Izaiáš 14:30...had. Nejchudší z chudých pastvu naleznouubozí konečně v bezpečí spočinou, tvůj kořen ale hladem...
Izaiáš 14:32...pohanů? To, že Hospodin Sion založil - tam jeho ubohý lid najde záštitu. Ortel nad Moábem: V jediné noci...
Izaiáš 16:14...a celý ten ohromný dav se zmenší na nepatrnýubohý pozůstatek." Ortel nad Damaškem: Hle, Damašek...
Izaiáš 25:4...ctí, neboť ses pro slabé stal pevností, pevností ubohých v jejich úzkosti, jejich útočištěm před bouří a...
Izaiáš 26:6...zašlapáno pod nohy, pod nohy ztrápených, kroky ubohých. Cesta spravedlivého je poctivá, stezku...
Izaiáš 29:19...znovu zaradují, ve Svatém izraelském budou jásat ubozí. Pomine totiž tyran, drzoun nebude, každý, kdo si...
Izaiáš 32:7...řečí zničil chudáky, když se dovolávají práva ubozí. Šlechetný však ušlechtilé úmysly a v...
Izaiáš 41:17... Svatý izraelský bude chlouba tvá. Chudíubozí marně vodu hledají s jazykem žízní vyprahlým. ...
Izaiáš 49:13...totiž svůj lid potěšil, projevil soucit ke svým ubohým! Sion však říká: "Hospodin opustil, zapomněl na...
Izaiáš 58:7...Nemáš se raději s hladovým o chléb podělitubohým bezdomovcům svůj dům otevřít? Když vidíš nahého,...
Izaiáš 61:1...na mně spočívá, abych nesl dobré zprávy ubohým. Poslal ovázat srdce ztrápených, vyhlásit svobodu...
Jeremiáš 2:34...teď můžeš poučit. Roucho máš potřísněné krví ubohých, ne přistižených lupičů, ale nevinných. A při tom...
Jeremiáš 20:13... vzdejte mu chválu! On zachraňuje život ubohému z rukou zločinců. je zlořečený den, kdy jsem byl...
Jeremiáš 22:16... a tak se mu vedlo dobře. Hájil práva chudýchubohých - tehdy bývalo dobře! To totiž znamená znát ,...
Ezechiel 16:49...užívala se svými dcerami, aniž pomohla chudýmubohým. Naopak, chovaly se povýšeně a jednaly přede mnou...
Ezechiel 18:12...svého bližního zneuctí, ubližuje chudýmubohým, přivlastňuje si, co mu nepatří, nevrací, co vzal do...
Ezechiel 22:29...lid zatím podvádí a loupí. Ubližují chudýmubohým a na přistěhovalcích páchají křivdu a bezpráví....
Amos 2:6...- toho mám dost! Nevinné prodávají za penízubohé za dva sandály. Chudé zašlapávají do země a ponížené...
Amos 4:1...se na samařské hoře pasete, vy, které utiskujete ubohé, vy, které chudé drtíte a manželům říkáte: "Přines,...
Amos 5:12...je váš hřích. Nevinné sužujete, berete úplatekubohé v bráně krátíte na právech. Rozumný bude v době...
Amos 8:6...váhami, abychom si nuzné koupili za penízubohé za dva sandály, abychom místo zrní prodávali otruby?"...
Římanům 7:24...zákona hříchu, který je v mých údech. Jak ubohý jsem člověk! Kdo vysvobodí z tohoto smrtelného...
2. Korintským 10:10...a mocné, ale osobní přítomnost chabá a řeč ubohá. Kdo to říká, si uvědomí, že jací jsme na dálku ve...
Galatským 4:9...vás). Proč se tedy znovu obracíte k těm chabýmubohým principům a chcete jim znovu otročit? Dbáte na dny,...
Filipským 3:21...Spasitele - Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou...
Zjevení 3:17...zbohatl jsem a nic nepotřebuji - a nevíš, že jsi ubohý a politováníhodný, nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |