Ubožákem

Hledám varianty 'ubožákem' [ ubožáky (8) ubožáků (1) ubožákem (1) ubožáka (12) ubožák (5) ubožáci (1) ]. Nalezeno 28 veršù.
Exodus 23:11...roku ji ale nech ležet ladem, aby se najedli ubožáci z tvého lidu. Co zbude po nich, spase polní zvěř....
1. Samuel 2:8...rovněž povýší. Chudáka umí z prachu pozvednoutubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty jim dává usednout,...
2. Samuel 6:20...svých poddaných, jako se předvádí nějaký ubožák!" "Bylo to před Hospodinem!" odpověděl David....
2. Samuel 22:28...zvráceného se však odvracíš. Ty sám zachraňuješ ubožáky, povýšené však hledíš ponížit. Ty, Hospodine, jsi...
Job 6:26... mi chcete vytýkat? Copak jen do větru mluví ubožák? Vy byste ale i o sirotka losovali, vlastního...
Job 24:4...osla pryč a vdově berou býka do zástavyUbožáky z cesty srážejí, se chudí skrývají všude po...
Job 30:25...když volá o pomoc ve své pohromě. Copak jsem nad ubožákem neplakal? Neměl jsem soucit pro chudáka? Když jsem...
Job 31:19...jsem přihlížel, jak někdo zmírá bez šatů, jak ubožák nemá ani přikrývku? Copak mi takový ze srdce...
Žalmy 9:19... všichni ti pohané, jimž je Bůh lhostejnýUbožák ale nebude zapomenut navždy, naděje ponížených...
Žalmy 12:6...- kdo je náš pán?!" Pro útlak chudáků, pro nářek ubožáků již povstanu, praví Hospodin, na pomoc přijdu tomu,...
Žalmy 18:28...zvráceného se však odvracíš. Ty sám zachraňuješ ubožáky, pohledy povýšených ale ponížíš. Ty, Hospodine,...
Žalmy 22:25...Izraele, ctěte jej! Jistěže nepohrdá trápením ubožáka, s odporem neskrývá před ním tvář - když k němu...
Žalmy 35:10...Zachraňuješ chudáka z moci silnějšího, chudého ubožáka před tím, kdo ho vydírá! Zákeřní svědkové...
Žalmy 69:34...Boha, srdce ožijí! Vždyť přece Hospodin slyší ubožáky, nepohrdá svým lidem v zajetí. Nebesa i země jej...
Žalmy 72:4...skýtají. chudé v tvém lidu král obhájí, děti ubožáka ochrání a jejich utlačovatele rozdrtí! žije...
Žalmy 72:12...mu! Chudáka v jeho křiku jistě vysvobodí a také ubožáka, jenž nemá pomoci. S nebohým chudákem bude mít...
Žalmy 82:4... nuzným a ubohým právo zjednejte! Chudého ubožáka vysvobozujte, dejte mu uniknout z ruky ničemů! Oni...
Žalmy 102:1...města vymýtím všechny zlosyny! Modlitba ubožáka, když v zoufalství vylévá před Hospodinem své...
Žalmy 107:41...v pustotě bez cíle. Z trápení ale vyzvedl ubožáky, jejich rodinu jak ovce rozmnožil. Poctiví radují...
Žalmy 109:16...Proto, že na laskavost ani nepomyslel, nuzného ubožáka štval jako zvěř, mordoval toho, kdo bolest v srdci...
Žalmy 109:22...Jsi tak dobrý ve své lásce - zachraň ! Nuzný ubožák, to jsem , srdce bolí v útrobách. Jako stín...
Žalmy 109:31...velebím, oslavuji jej mezi zástupy. Po pravici ubožáka se totiž postavil, aby ho před jeho soudci...
Žalmy 113:7...nebi i na zemi? Chudáka umí z prachu pozvednoutubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty jim dává usednout,...
Přísloví 21:13...pro svou zkaženost. Kdo dělá, že neslyší volání ubožáka, nebude vyslyšen, bude volat sám. Tajný dárek...
Přísloví 30:14...zubů a s dýkami namísto řezáků, aby spolykali ubožáky země a všechny chudáky na světě. Pijavice dvě...
Amos 8:4... vy, kdo šlapete po chudácích, vy, kdo ničíte ubožáky na zemi, se slovy: "Kdy skončí svátek novoluní,...
Abakuk 3:14...hnali rozprášit, když se těšili, jak pohltí ubožáky ve skrýších. Se svými oři cváláš po moři, se...
Skutky 7:24...z nich trpí bezpráví; zastal se ho, pomstil toho ubožáka a Egypťana zabil. Myslel si, že jeho bratři...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |