Užitku

Hledám varianty 'užitku' [ užitku (6) užitek (10) ]. Nalezeno 16 veršù.
Job 15:3... se hádat slovy bez smyslu a řečmi bez užitku? Ty ale ohrožuješ zbožnost a bráníš rozjímání před...
Žalmy 104:14...dobytek dáváš růst a také rostlinám k lidskému užitku, aby jim ze země pokrm vyrostl: Víno, jež smrtelníka...
Žalmy 107:37...pole, vinice vysadili, které pak vydaly hojný užitek. Žehnal jim tak, že se velmi rozmnožili, před...
Přísloví 31:11...je nad perly! Manžel důvěřuje ze srdce, žádný užitek tu chybět nebude. Je na něj hodná, a ne zlá po...
Přísloví 31:18...se pouští do díla, sílu svých paží umí dokázatUžitek vlastní píle zakouší, její svíce září dlouho do noci...
Ezechiel 15:4... Shoří oba jeho konce a i střed ohoří. K jakému užitku se použít? Hle - ani když bylo celé, nedalo se z...
Joel 2:22...ponesou své ovoce a fíkovník s révou vydají užitek. Synové Sionu, jásejte, v Hospodinu, svém Bohu, se...
Micheáš 2:7...je tohle jeho dílo?" Nepřinesou snad slova užitek těm, kteří žijí poctivě? Vy ale jako nepřítel proti...
Lukáš 8:15...ušlechtilém a dobrém srdci a vytrvale přinášejí užitek. Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji přikryl nádobou nebo...
Římanům 1:13...mi v tom vždy bylo zabráněno), abych přinesl užitek i mezi vámi tak jako mezi ostatními národy. Jsem...
1. Korintským 11:17... že vaše shromáždění jsou spíše ke škodě nežužitku. Především se doslýchám, že když se scházíte v...
1. Korintským 12:7... Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku: jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému...
1. Timoteus 4:8...se cvič ve zbožnosti. Tělesné cvičení skrovný užitek, ale zbožnost je užitečná v každém ohledu, neboť ...
1. Timoteus 6:2...tím lépe, neboť jejich dobrá práce přinese užitek věřícím a milovaným.Těmto věcem vyučuj a na nich...
2. Timoteus 2:14... se nehádají o slova - nevede to k žádnému užitku, jen ke zkáze posluchačů. Usiluj, aby ses mohl před...
Filemon 1:20...i sám sebe. Nuže, bratře, z tebe mám v Pánu užitek i ; potěš srdce v Pánu. Píšu ti v jistotě o tvé...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |