Užívá

Hledám varianty 'užívá' [ užívej (5) užívat (11) užíváš (1) užívali (2) užívala (2) užíval (1) užívají (4) užívá (5) ]. Nalezen 31 verš.
Leviticus 7:24... Tuk zdechlého nebo rozsápaného zvířete se smí užívat k různým účelům, ale jíst jej rozhodně nesmíte....
Leviticus 26:34...Po celou dobu svého zpustošení bude země konečně užívat svých sobot; vy však budete v zemi svých nepřátel....
Leviticus 26:43...bude opuštěna, a když bez nich zpustne, bude užívat svých sobot, než si odpykají trest za to, že zavrhli...
Numeri 4:9...na uhlí a veškerými nádobami na olej, jichž se užívá k jeho obsluze, zabalí jej i s jeho veškerým náčiním...
Deuteronomium 11:9...obsadit zem, kterou přicházíte obsadit, a budete užívat dlouhého života v zemi, o níž Hospodin přísahal...
Deuteronomium 20:14...a všechnu kořist z toho města si rozeberužívej kořist svých nepřátel, které ti Hospodin, tvůj Bůh,...
1. Letopisů 28:8...přikázání Hospodina, vašeho Boha, abyste mohli užívat tuto krásnou zem a zanechali ji svým synům jako...
2. Letopisů 36:21... Země po celou dobu svého zpustošení konečně užívala svých sobot; odpočívala plných sedmdesát let....
Ezdráš 9:12...ani o jejich prospěch. Jedině tak budete moci užívat darů této země a zanecháte ji svým synům jako věčné...
Nehemiáš 9:25...Jedli do sytosti, tukem se obalili, s rozkoší užívali tvé velké dobroty. Tehdy se vzbouřili, tobě se...
Nehemiáš 9:36...jsi daroval našim otcům, aby jedli její plodyužívali její dobroty - v zemi jsme dnes otroci! Její...
Job 21:7... celý se třesu zděšením. Jak to, že ničemové užívají života? Zatímco stárnou, jejich moc narůstá. Jejich...
Žalmy 104:3...Svoje paláce jsi nad vodou postavil, jak vozy užíváš husté oblaky, vznášíš se na křídlech větrných....
Kazatel 2:25...Boží. Vždyť kdo by bez něj mohl jíst a všeho užívat? Svého oblíbence Bůh obdaří moudrostí, umem a...
Kazatel 3:12... že člověk nemá jiné štěstí než radovat seužívat života. Může-li kdokoli jíst a pít a uprostřed svého...
Kazatel 5:18...Bůh dopřál bohatství a jmění a dovolil mu jich užívat, přijme svůj úděl a raduje se uprostřed svého...
Kazatel 6:2... Bůh mu však nedovolí těch věcí užít - nechá je užívat někomu cizímu. Jak je to marné a bolestné! Kdyby měl...
Kazatel 7:14...- kdo může narovnat, co on pokřivil? V dobrý den užívej štěstí a ve zlý den si uvědom, že Bůh jej učinil tak...
Kazatel 9:9...bílé, olej na tvé hlavě nikdy nechybíUžívej život se svou milovanou ženou po všechny marné dny...
Izaiáš 14:7...vládlo nad lidmi nelítostným soužením! Země užívá klid a mír, veselý jásot všude zní. Cypřiše se z tebe...
Izaiáš 58:14...nalezneš a dovedu na výšiny země, abys užíval dědictví svého otce Jákoba. Tak promluvila ústa...
Ezechiel 16:49...Sodomy: pýcha, sytost a klidné pohodlí, které užívala se svými dcerami, aniž pomohla chudým a ubohým....
Abakuk 1:16...a svému čeřeni pálí oběti. Vždyť si díky nim užívají do sytosti ty nejvydatnější pokrmy. To budou pořád...
Matouš 20:25...národů nad nimi panují a velikáni nad nimi užívají moc. Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi...
Marek 10:42...nad nimi panují a jejich velikáni nad nimi užívají moc. Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi...
Lukáš 12:19...zásob na spoustu let. Oddechni si, jez, pijužívej!' Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnes v noci umřeš. Čí...
Římanům 12:6... máme rozdílné dary: kdo proroctví, je užívá v souladu s vírou; kdo službu, slouží; kdo je...
Filipským 4:12...okolností spokojen. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen: být...
1. Timoteus 1:8...trvají. Víme, že Zákon je dobrý, pokud se dobře užívá. Je třeba mít na paměti, že Zákon není určen pro...
1. Timoteus 5:6...setrvává v prosbách a modlitbách. Ta, která si užívá, je ale mrtvá zaživa. Také toto jim klaď na srdce, ...
1. Timoteus 5:23...ale s ohledem na svůj žaludek a své časté nemoci užívej trochu vína. Hříchy některých lidí jsou zjevné,...

Slova obsahující užívá: používá (3) používáte (1) užívá (5) užívání (2) užíváš (1) zneužívání (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |