Hledám varianty '' [ ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 4:12... kterou jsi prolil! Když budeš obdělávat zem ti nedá svoji sílu. Budeš na zemi tulákem a štvancem."...
Genesis 7:4...a samici, pro zachování jejich semene na zemi za sedm dní totiž na zem sešlu déšť, jenž potrvá...
Genesis 8:12...tedy dalších sedm dní, vypustil holubici znovu se k němu nevrátila. Šestistého prvního roku Noemova...
Genesis 8:21...ucítil příjemnou vůni, řekl si v srdci: " nikdy kvůli člověku neprokleji zem, i když jsou myšlenky...
Genesis 9:11... Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Veškeré tvorstvo  nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. nikdy nenastane...
Genesis 9:15...svou smlouvu s vámi i s každou živou bytostí, a  nikdy nepřijde záplava vody, aby vyhubila veškeré...
Genesis 11:6...řeč. A toto je jen začátek jejich díla. Nic jim  nezabrání vykonat, cokoli si předsevzali. Nuže,...
Genesis 17:5...smlouvu: budeš otcem mnohých národů. Nebudeš se  jmenovat Abram, Vznešený otec, ale Abraham, Otec...
Genesis 17:15..." Bůh Abrahamovi řekl: "Své manželce Saraj  nebudeš říkat Saraj, Bojovnice, ale bude se jmenovat...
Genesis 18:11...vzadu u vchodu do stanu. (Abraham i Sára  byli velmi staří a Sára nebyla v plodném věku.) Sára...
Genesis 22:12...ruku na chlapce!" řekl on. "Nic mu nedělej jsem poznal, že jsi bohabojný - vždyť jsi kvůli mně...
Genesis 24:1...vlastnictví jako pohřebiště. Abraham byl  stařec pokročilého věku a Hospodin mu ve všem požehnal....
Genesis 24:31... Hospodinův požehnaný! Proč bys stál venku jsem připravil dům i místo pro velbloudy." Ten muž tedy...
Genesis 26:8...nezabili." Byla totiž velmi krásná. Jednou, když  tam byli dlouho, vyhlížel filištínský král Abimelech z...
Genesis 26:22...tedy odtud dál a vykopal další studnu. O tu se  nehádali, a tak ji nazval Rechobot, Prostranství. Řekl...
Genesis 27:36...proto dostal jméno Jákob, Podrazák! Vždyť   dvakrát podrazil: vzal mi prvorozenství a hle, teď mi...
Genesis 28:9...dcery, a tak šel k Izmaelovi a kromě žen, které  měl, si vzal za manželku Machalat, dceru Abrahamova syna...
Genesis 28:11...jedno místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce  zapadlo. Vzal na tom místě jeden z kamenů, položil si ho...
Genesis 29:14...jsi krev a tělo!" Když pak u něj Jákob zůstal  celý měsíc, Lában mu řekl: "I když jsi můj příbuzný,...
Genesis 29:32...řekla: "Hospodin pohlédl na trápení. Teď  můj manžel bude milovat." Potom počala znovu, a když...
Genesis 30:30...ti po mém příchodu Hospodin požehnal. Kdy se  budu moci starat také o svůj vlastní dům?" Lában řekl:...
Genesis 31:2...A když se Jákob podíval na Lábana, viděl, že  mu není nakloněn jako dříve. Tehdy Hospodin Jákobovi...
Genesis 31:5...svému stádu a řekl jim: "Vidím na vašem otci, že  mi není nakloněn jako dříve. Bůh mého otce však je se...
Genesis 32:7...se slovy: "Šli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale  ti jde naproti a je s ním čtyři sta mužů!" Na Jákoba...
Genesis 32:29... "Jákob," odpověděl. Na to mu řekl: "Tvé jméno  nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží bojovník, neboť jsi...
Genesis 35:10... Bůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákob; tvé jméno však  nebude znít Jákob, ale budeš se jmenovat Izrael." A tak...
Genesis 35:16... Boží dům. Potom z Bet-elu táhli dál. Když  byli nedaleko Efraty, začala Ráchel rodit a měla těžký...
Genesis 37:18...bratry a poblíž Dotanu je našel. Spatřili ho  zdálky, a ještě než k nim dorazil, domluvili se, že ho...
Genesis 38:24...snacha Támar se zachovala jako nevěstka! Dokonce  je z toho smilstva těhotná!" Juda řekl: "Vyveďte ji ven,...
Genesis 38:25...Juda řekl: "Vyveďte ji ven, je upálena!"  ji vedli, když vtom poslala svému tchánovi vzkaz: "Jsem...
Genesis 38:26...provdat za svého syna Šelu!" A víckrát s   nespal. Když pak přišel čas jejího porodu, hle, v jejím...
Genesis 40:4... Velitel stráže je svěřil do Josefovy péče. Když  byli ve vězení dlouho, oba dva - číšník i pekař...
Genesis 40:13...je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny za tři dny farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš...
Genesis 40:19...je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny za tři dny farao připraví o hlavu - pověsí na kůl...
Genesis 41:28...východním větrem. Je to sedm let hladu. Jak jsem  řekl, Bůh faraonovi ukázal, co se chystá učinit. Hle, na...
Genesis 42:13...prohlédnout slabiny země!" Odpověděli: "Tvoji slebníci jsou bratři. Bývalo nás dvanáct synů jednoho muže...
Genesis 42:32...nás dvanáct bratrů, synů našeho otce. Jeden  není a nejmladší je právě s naším otcem doma v kanaánské...
Genesis 43:10...vinu. Kdybychom neotáleli, určitě bychom se  dvakrát vrátili!" Jejich otec Izrael jim nakonec řekl:...
Genesis 44:23... Když ho opustí, otec zemře!' Ty jsi však svým slebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s vámi váš nejmladší bratr,...
Genesis 45:1...na neštěstí, jež by mého otce postihlo?!" Tu se  Josef nemohl déle přemáhat. "Všichni ven!" křikl na svůj...
Genesis 45:6...sem poslal před vámi, aby vám zachránil život dva roky je přece na zemi hlad a přichází ještě pět let,...
Genesis 47:18...skrývat, že peníze došly. Také stáda dobytka  patří našemu pánu. Jak pán vidí, nezbylo nám nic než...
Genesis 48:7...mi Ráchel na cestě z Padanu zemřela. Byli jsme  v kanaánské zemi, zbýval jen kousek cesty do Efraty, a...
Genesis 48:10...prosím ke mně, jim požehnám." (Izraelovy oči  byly zesláblé stářím, takže sotva viděl.) Josef je k...
Genesis 48:21...před Manasesem. Potom řekl Josefovi: "Hle,   umírám, ale Bůh bude s vámi a přivede vás zpět do země...
Genesis 50:5... Můj otec zavázal přísahou a řekl: ‚Hle umírám. Pochovej v hrobce, kterou jsem si vytesal...
Genesis 50:21...vidíte - aby byl zachráněn život mnoha lidí se tedy nebojte, postarám se o vás i o vaše děti!" Tak...
Exodus 1:5...vyšlo z Jákobových beder sedmdesát osob. Josef  byl v Egyptě. Josef pak zemřel a také všichni jeho...
Exodus 1:19...- kypí životem! Než k nim porodní bába dorazí mají po porodu." Bůh pak ty porodní báby odměnil a lid...
Exodus 2:3...je krásný, celé tři měsíce ho skrývala. A když  ho nemohla skrývat déle, pořídila pro něj třtinovou...
Exodus 2:14...strach, neboť si pomyslel: "Určitě se o tom  !" Když se o tom doslechl farao, chtěl Mojžíše dát...
Exodus 4:14...Áron? Mám za to, že je výřečný dost! Podívej se ti jde naproti. uvidí, bude mít velikou radost....
Exodus 5:7...přikázal biřicům a dozorcům lidu: "Nedávejte  jim k výrobě cihel slámu jako dosud. si ji jdou...
Exodus 8:25...much opustí faraona, jeho dvořany i jeho lid  zítra. se nás ale farao nepokouší znovu obelstít a...
Exodus 9:5...i dobu, když řekl: "Hospodin to v zemi učiní  zítra." A nazítří to Hospodin učinil. Všechna egyptská...
Exodus 9:28...Modlete se k Hospodinu. Božích hromů a krupobití  bylo dost! Propustím vás, se tu nemusíte zdržovat."...
Exodus 9:31...Bohem." (Len a ječmen byl potlučen, neboť ječmen  měl klasy a len pučel. Pšenice a špalda ale potlučeny...
Exodus 10:14... že tolik kobylek ještě nikdy nebylo a také  nikdy nebude. Pokryly každý kousek země, se jimi...
Exodus 10:29...na oči, zemřeš!" Mojžíš odpověděl: "Máš pravdu se neuvidíme." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Zasadím...
Exodus 12:32...si svůj brav i skot, jak jste žádali, jen  jděte! A požehnejte i mně." Egypťané pak lid pobízeli,...
Exodus 14:12...jsi nás vyváděl z Egypta? Neříkali jsme ti to  v Egyptě? Říkali jsme: Nech nás být, otročíme Egyptu!...
Exodus 14:13...zachrání. Jak dnes vidíte Egypťany, tak je  nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy...
Exodus 15:15...siláků se zmocní děs, všichni obyvatelé Kanaánu  se potácí! Hrůza a strach je přepadne, pro velikost paže...
Exodus 17:12...ruku nechával klesnout, vítězil Amalek. Když pak  Mojžíšovi ztěžkly ruce, vzali kámen, přistrčili ho pod...
Exodus 19:13...ruky. Bude ukamenován nebo zastřelen šípem.   to bude zvíře nebo člověk, nesmí zůstat naživu.' Na horu...
Exodus 21:16... musí zemřít. Kdo unese člověka, musí zemřít,   byl dotyčný prodán anebo nalezen v jeho držení. Kdo by...
Exodus 21:29...bude bez viny. Jestliže ale byl ten býk trkavý  od dřívějška a jeho majitel byl varován, ale nehlídal ho...
Exodus 21:31...za svůj život vše, co mu bude uloženo.   býk potrká něčího syna nebo dceru, bude s ním naloženo...
Exodus 34:19...všech prvorozených samců ze tvého stáda,   to bude býk či beran. Osla otvírajícího lůno však...
Exodus 36:6..." Mojžíš tedy nechal v táboře vyhlásit: "Mi, ženy, přestaňte přispívat na stavbu svatyně!" Tak...
Leviticus 5:4...nerozvážně pronese přísahu, zlou či dobrou -   nerozvážně přísahal o čemkoli, aniž si toho byl vědom -...
Leviticus 5:23...tedy prohřešil a provinil, musí vše vrátit -   to ukradl nebo si to vynutil vydíráním nebo mu to bylo...
Leviticus 7:21...kdyby se někdo dotkl čehokoli nečistého -   lidské nečistoty, nečistého zvířete nebo jakékoli...
Leviticus 7:23...k synům Izraele: Nesmíte jíst žádný tuk -   z hovězího dobytka nebo z ovce či kozy. Tuk zdechlého...
Leviticus 7:26...ze svých příbytků nesmíte jíst žádnou krev -   z ptactva nebo z dobytka. Kdokoli by jedl jakoukoli krev...
Leviticus 11:10...i sladkovodní tvorové bez ploutví a šupin (  drobná vodní havěť nebo velcí vodní tvorové) však pro...
Leviticus 11:42...Nesmíte jíst žádnou havěť hemžící se po zemi,   se plazí po břiše nebo leze po čtyřech či více nohách....
Leviticus 13:55...se nerozšířila), je to nečisté - spálíš to,   je hniloba na líci či na rubu. Pokud však kněz ránu...
Leviticus 15:3... Pro nečistotu jeho výtoku platí toto:   výtok z jeho těla uniká nebo se v jeho těle zadržuje,...
Leviticus 17:15... kdo by ji jedl, bude vyobcován. Kdokoli,   domácí nebo host, by jedl něco zdechlého nebo...
Leviticus 18:17... Neber si ani její vnučku, abys s obcoval,   je to dcera jejího syna nebo její dcery. Jsou si...
Leviticus 20:2...k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: Kdokoli,   Izraelita nebo přistěhovalec žijící v Izraeli, by...
Leviticus 20:17... padne na ! Kdokoli by vzal svou sestru,   dceru svého otce nebo své matky, a obcoval s a ona s...
Leviticus 22:21...splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný dar,   ze skotu nebo z bravu, musí ta oběť být bez vady, aby...
Leviticus 26:13... váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abyste  nebyli jejich otroky. Rozlámal jsem vaše jho, abyste...
Leviticus 27:12...to zvíře před kněze. Ten určí jeho cenu,   bude lepší nebo horší. Jakou cenu kněz určí, taková bude...
Leviticus 27:14...aby byl svatý Hospodinu, kněz určí jeho cenu,   bude lepší nebo horší. Na kolik jej kněz ocení, při tom...
Leviticus 27:28...svého majetku tak, že to propadne Hospodinu -   člověka, zvíře nebo část dědičné polnosti - nebude to...
Leviticus 27:30...vyplacen; musí zemřít. Veškeré desátky země,   z obilí země nebo z ovoce stromů, patří Hospodinu; jsou...
Numeri 5:14...a nepřistižena, učiníte toto: Zmocní-li se me žárlivost vůči jeho manželce, se skutečně...
Numeri 6:3...šťávy z hroznů a nebude hrozny ani jíst,   čerstvé nebo sušené. Po celou dobu svého zasvěcení...
Numeri 8:25...setkávání. Od padesáti let se pak z pracovní slby vrátí a nebude sloužit. Bude moci pomáhat svým...
Numeri 9:22...vznesl ve dne nebo v noci, hned táhli dál.   oblak prodléval nad Příbytkem dva dny, měsíc nebo rok,...
Numeri 11:15... prokaž mi prosím laskavost a raději zabij se nemohu dívat na své neštěstí!" Hospodin Mojžíšovi...
Numeri 11:25...na nich Duch spočinul, prorokovali, ale pak  nikdy. Dva muži ovšem zůstali v táboře; jeden se...
Numeri 14:10...námi je Hospodin; nebojte se jich!" Celá obec se  chystala ukamenovat je, když vtom se všem synům Izraele...
Numeri 14:14...doslechnou a povědí to obyvatelům této země. Ti  slyšeli, že ty, Hospodine, jsi uprostřed tohoto lidu; že...
Numeri 14:22...v Egyptě a na poušti, nikdo z těch, kdo mne  desetkrát pokoušeli a neposlouchali, nespatří zem,...
Numeri 15:3... abyste Hospodinu připravili příjemnou vůni -   zápalnou nebo pokojnou oběť, jako splnění slibu...
Numeri 15:8...jako zápalnou či pokojnou oběť dobytče,   jako splnění slibu nebo jako pokojnou oběť Hospodinu,...
Numeri 17:12... a běžel doprostřed shromáždění (a hle, v lidu  vypukla rána). Zapálil kadidlo a vykonal za lid obřad...
Numeri 18:5...při svatyni a při oltáři, aby na syny Izraele  nedolehl hrozný hněv. Hle, sám jsem z řad synů...
Numeri 18:22...všechny desátky v Izraeli. se synové Izraele  nepřibližují ke Stanu setkávání, aby na sebe neuvalili...
Numeri 21:5...chléb, není tu voda a ten mizerný pokrm se nám  hnusí!" Hospodin tedy na lid poslal jedovaté hady. Na...
Numeri 22:5...těmito slovy: "Hle, nějaký lid vyšel z Egypta pokryl celou zem. Usazuje se přímo přede mnou! Prosím...
Numeri 22:28... Řekla Balaámovi: "Co jsem ti udělala, že   potřetí biješ?" Balaám oslici odpověděl: "Děláš si ze ...
Numeri 22:29..."Děláš si ze blázny! Mít po ruce meč bych zabil!" Oslice mu řekla: "Nejsem snad tvá...
Numeri 22:32...na tvář. Hospodinův anděl mu řekl: "Proč jsi  třikrát zbil svou oslici? Hle, to jsem ti zahradil...
Numeri 22:33... neboť se mi vůbec nelíbí. Oslice spatřila třikrát přede mnou uhnula. Kdyby mi neuhnula, bych ...
Numeri 23:25...než vypije!" Balák na to Balaámovi řekl: "Když  ho nezatracuješ, aspoň mu nežehnej!" Balaám však...
Numeri 24:10..., abys nepřátele zatratil, a hle, ty jim  potřetí jen žehnáš a žehnáš! Hned zmiz, vrať se domů!...
Numeri 24:12..." Balaám Balákovi odpověděl: "Copak jsem neříkal  tvým poslům, které jsi za mnou poslal: ‚I kdyby mi Balák...
Numeri 26:56...pokolení. Dědictví jim bude rozděleno losem,   malému či velkému. Toto je výčet levitů po jejich...
Numeri 31:17...všechny chlapce. Pobijte i každou ženu, která  spala s mužem. Všechny dívky, které ještě nepoznaly muže...
Numeri 34:14...a Gádovu pokolení s jejich rodinami se totiž  dostalo dědictví, stejně jako polovině pokolení...
Numeri 34:15...pokolení Manasesova. Tato dvě a půl pokolení  získala dědictví na východní straně Jordánu naproti...
Deuteronomium 1:6... náš Bůh, k nám promluvil na Orébu takto: " jste na této hoře byli dost dlouho. Obraťte se a jděte...
Deuteronomium 2:3...mi řekl: " jste to pohoří obcházeli dost dlouho; obraťte se na...
Deuteronomium 2:7...počínání. Zná tvé putování touto velikou pouští čtyřicet let je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou a nic ti...
Deuteronomium 2:31... jak je tomu dodnes. Hospodin mi řekl: "Pohleď to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho zem. Začni si ji...
Deuteronomium 3:26... a tak nevyslyšel. "To stačí!" řekl mi. " o tom se mnou nemluv. Vystup na vrchol Pisgy a pozvedni...
Deuteronomium 10:16... Obřežte tedy svá neobřezaná srdce a nebuďte  tvrdošíjní. Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů,...
Deuteronomium 12:2...všechna místa, kde národy, které vyháníte, sloily svým bohům - na vysokých horách a návrších nebo...
Deuteronomium 13:12...tom uslyší všechen Izrael, přijde na bázeň nikdy ve tvém středu podobné zlo nespáchají. Mohl by ses...
Deuteronomium 13:17...svému Bohu. je z něj navěky hromada sutin,   nikdy není vystavěno. Nic z toho, co propadlo klatbě, ti...
Deuteronomium 17:8...něco mimořádného, co bys nedovedl rozsoudit.   půjde o vraždu, spor či napadení, v těchto sporných...
Deuteronomium 17:13...všechen lid uslyší, přijde na bázeň a nebudou  jednat opovážlivě. přijdeš do země, kterou ti...
Deuteronomium 17:16...koně. Hospodin vám přece řekl: "Touto cestou se  nikdy nevrátíte." nemá mnoho žen, aby snad jeho srdce...
Deuteronomium 18:3...od lidu: Ti, kdo budou přinášet oběť -   ze skotu nebo z bravu - dají knězi plece, obě čelisti a...
Deuteronomium 18:6... Kterýkoli levita smí odejít z tvého města (  bydlel v Izraeli kdekoli) na místo, které vyvolil...
Deuteronomium 18:16... na Orébu v den shromáždění, když jsi říkal: "  neslyším hlas Hospodina, svého Boha, a nevidím ten...
Deuteronomium 19:15... Proti nikomu nepostačí jediný svědek,   se dotyčný jakkoli provinil či spáchal jakýkoli hřích,...
Deuteronomium 19:20...na bázeň a tato špatnost se ve tvém středu  nikdy nestane. Neslituješ se nad ním - život za život,...
Deuteronomium 22:6... ohavný! Když cestou narazíš na ptačí hnízdo (  na stromě nebo na zemi) s matkou sedící na ptáčatech či...
Deuteronomium 24:4...původní manžel, který ji poslal pryč, si ji pak  nebude moci vzít zpět za manželku, neboť byla...
Deuteronomium 24:14... Nevykořisťuj nádeníka, chudého a potřebného,   je to tvůj bratr anebo se do některého města ve tvé zemi...
Deuteronomium 28:68...naříkáním půjdeš cestou, o níž jsem ti řekl, že  ji nikdy nespatříš. Tam se budete prodávat svým...
Deuteronomium 31:2...tato slova všemu Izraeli, řekl jim: "Je mi  sto dvacet let; nemohu dále vycházet a vcházet před vámi...
Deuteronomium 31:27...a tvrdošíjnost! Hle, bouříte se proti Hospodinu  dnes, když jsem mezi vámi. Čím spíš poté, co umřu?...
Deuteronomium 32:22...jejich žárlení, nerozumným národem je popudím vzplanul oheň mého hněvu, šlehá do hlubin podsvětí....
Deuteronomium 32:35... den jejich pohromy blíží se, jejich úděl  je pro připraven!" Ano, Hospodin bude svůj lid hájit...
Deuteronomium 32:36...Ano, Hospodin bude svůj lid hájit a nad svými slebníky se slituje, uvidí, že je opustily síly, s...
Deuteronomium 33:11...protivníky udeř do slabin, aby jeho nepřátelé  nikdy nevstali!" O Benjamínovi řekl: "Hospodinův miláček...
Deuteronomium 34:10... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. V Izraeli  ale nepovstal prorok, jako byl Mojžíš, se kterým se...
Jozue 2:24..." řekli Jozuovi. "Všichni její obyvatelé se  před námi třesou!" Jozue časně ráno se všemi syny...
Jozue 6:15... Tak to dělali šest dní. Sedmého dne ráno vstali  za svítání a stejným způsobem obešli město, ale sedmkrát...
Jozue 7:12...na útěk, protože klatbě propadli sami. Nebudu  s vámi, pokud to proklaté neodstraníte ze svého středu!...
Jozue 9:13...byly nové, když jsme je plnili - a podívejte se popraskaly. Toto jsou naše šaty a obuv: tou předlouhou...
Jozue 9:23...přitom bydlíte uprostřed nás! Proklatci! Od teď  nikdy nepřestanete otročit: Budou z vás dřevaři a nosiči...
Jozue 13:1...jeden, celkem jedenatřicet králů. Jozue byl  stařec pokročilého věku. Hospodin mu řekl: "Jsi starý a...
Jozue 13:8...polovina Manasese a synové Rubenovi a Gádovi  své dědictví dostali, neboť jim je dal Mojžíš na...
Jozue 14:3...skrze Mojžíše, kdežto dvě a půl pokolení  dostala svá dědictví od Mojžíše v Zajordání. Levitům...
Jozue 17:1...Josefova prvorozeného, Manasese. (Gileád a Bášan  připadly Machirovi, Manasesovu prvorozenému a otci...
Jozue 18:1...v Šílu, kde postavili Stan setkávání. Země  byla podmaněna, ale zbývalo ještě sedm izraelských kmenů...
Jozue 18:7... A Gád, Ruben a polovina kmene Manasesova  přijali dědictví na východě v Zajordání, kde jim je...
Jozue 22:22...o vzpouru, pokud šlo o zradu na Hospodinu - pak  nám, Bože, nepomáhej! Pokud jsme si postavili oltář,...
Jozue 23:1...mezi námi, že Hospodin je Bůh." Hospodin  dlouho dopřával Izraeli odpočinek ode všech okolních...
Jozue 23:2... náčelníky, soudci i správci a řekl jim: "Jsem  stařec pokročilého věku. Sami jste viděli, co všechno...
Jozue 24:15... a služte Hospodinu. Pokud se vám ale nelíbí sloit Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit - ...
Soudců 2:14...je napospas nepřátelům ze všech stran, takže  proti nim nemohli obstát. Kamkoli se vypravili,...
Soudců 2:21...vydal jejich otcům. Neposlouchali , a proto  před nimi nevyženu žádný národ, který zůstal po Jozuově...
Soudců 3:26...pán leží na zemi mrtev! Zatímco čekali, Ehud  minul Pesilim a prchal směrem k Seiře. Když dorazil,...
Soudců 5:28...matka Siserova, za okenní mříží naříká: Proč  tak dlouho jeho vůz nejede? Proč se zvuk jeho vozů tak...
Soudců 8:5... řekl obyvatelům Sukotu: "Prosím, dejte mým mům nějaké pecny chleba. Pronásleduji midiánské krále...
Soudců 8:6..." Sukotští vůdcové mu ale odpověděli "To  máš Zebacha a Calmunu v hrsti, že máme tvému vojsku...
Soudců 8:15...stařešinů. Když potom Gedeon přišel k sukotským mům, řekl: "Tady je Zebach a Calmuna, kvůli kterým jste se...
Soudců 8:28...se ale před syny Izraele musel pokořit a hlavu  nezvedl. Za Gedeonových dnů měla země mír po čtyřicet...
Soudců 10:13...ruky nevysvobodil? Vy jste ale opustili a sloili jste cizím bohům! Proto vás vysvobozovat nebudu....
Soudců 10:16...Pak ze svého středu odstranili cizí bohy a sloili Hospodinu. A ten nemohl strádání Izraele dále...
Soudců 11:26...odvážil vzdorovat Izraeli? Copak s ním bojoval tři sta let bydlí Izrael v Chešbonu a jeho vesnicích, v...
Soudců 13:5...hlavy se nesmí dotknout břitva, protože bude  od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. On začne...
Soudců 13:21...padli tváří k zemi. Manoach ani jeho žena pak  Hospodinova anděla neviděli. Tehdy si Manoach uvědomil,...
Soudců 16:10..."Ach, tys oklamal, říkal jsi mi lži! Teď  mi ale pověz, čím bys mohl být spoután." Řekl tedy:...
Soudců 16:15...říkat, že miluješ, když u nemáš srdce třikrát jsi oklamal! Copak mi nepovíš, v čem je ta...
Soudců 16:17..." hlavy se nedotkla břitva, protože jsem  od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. Kdyby ...
Soudců 16:20...se ze spánku a řekl si: "Z toho se dostanu jako  tolikrát; setřesu to ze sebe." Nevěděl, že od něj...
Soudců 18:22...a dobytek s majetkem nechali jít v čele. Když  byli od Míkova domu dost daleko, seběhli se Míkovi...
Soudců 18:25...ptát: Co ti je?" Danovci mu ale řekli: "Radši  na nás nekřič. Prudší povahy by se na vás mohly vrhnout,...
Soudců 19:2...něj do domu svého otce v judském Betlémě. Když  tam byla nějaké čtyři měsíce, její muž se rozhodl, že...
Soudců 19:5...dne ráno si přivstali a zeť se zvedal, že  půjde. Dívčin otec mu ale řekl: "Posilni se trochou...
Soudců 19:7..."Prosím, laskavě tu ještě přespi a pohov si." On  se zvedal, že půjde, ale tchán na něj naléhal, takže tam...
Soudců 19:9...oba pojedli, zdrželi se do odpoledne. Tehdy m vstal, že se svou družkou a mládencem půjdou. Dívčin...
Soudců 19:10... vydáte se na cestu a dorazíte domů." On  tam ale nehodlal strávit další noc, a tak se zvedl a se...
Soudců 19:11...(což je Jeruzalém). Když míjeli Jebus, bylo  dost pozdě. Mládenec proto svému pánu řekl: "Pojď,...
Soudců 19:14... Když přicházeli k benjamínské Gibeji, slunce  zapadalo, a tak odbočili, aby tam přenocovali. Když...
Soudců 20:30...Benjamíncům a sešikovali se před Gibejí jako  dvakrát předtím. Benjamínci vyrazili proti nim. Vzdálili...
Soudců 20:31...vyrazili proti nim. Vzdálili se od města a jako  dvakrát předtím začali pobíjet vojáky. Na bitevním poli...
Soudců 20:39...Benjamínci právě začali Izraelce pobíjet (padlo  asi třicet mužů), a tak si řekli: "Jistě, porážíme je...
Růt 1:12...manžely? Vraťte se, dcery, odejděte. Jsem  stará na vdávání. I kdybych si řekla, že mám ještě...
1. Samuel 2:22...Samuel ale vyrůstal u Hospodina. Elí byl  velmi starý. Slýchával o všem, co prováděli jeho synové...
1. Samuel 3:2... Ani vidění nebylo časté. Elí měl v době  tak slabý zrak, že neviděl. Jednou v noci spal na svém...
1. Samuel 4:15...to oznámil. (Elímu bylo devadesát osm let a oči  mu nesloužily, takže neviděl.) "Právě jdu z bitvy,...
1. Samuel 7:10...Samuel přinášel zápalnou oběť, Filištíni se  chystali k útoku na Izrael. Hospodin ale toho dne nad...
1. Samuel 8:5...se za Samuelem do Rámy. "Pohleď," řekli mu, "ty  jsi starý a tví synové nechodí po tvých cestách. Raději...
1. Samuel 9:7...máme jít." Saul mu na to řekl: "Co ale tomu mi přineseme, když za ním půjdeme? Jídlo nám v mošnách...
1. Samuel 9:20...ti před třemi dny ztratily, si nedělej starosti se našly. Vždyť ke komu se upíná touha celého Izraele?...
1. Samuel 10:2...na benjamínském území v Celcachu potkáš dva me. Řeknou ti: ‚Ty oslice, které jsi šel hledat, se našly....
1. Samuel 10:11...jeden druhému: "Co se to Kíšovu synovi stalo? To  i Saul patří k prorokům?" Jeden místní k tomu řekl: "A...
1. Samuel 10:12..."A koho mají za otce?" Tak vzniklo přísloví: To  i Saul patří k prorokům? Když ho prorocké vytržení...
1. Samuel 10:22...nenašli. Ptali se proto Hospodina dále: "Přišel  ten muž sem?" Hospodin odpověděl: "Schovává se tamhle...
1. Samuel 12:2...nad vámi krále. Teď vás tedy povede král.   jsem starý a šedivý a moji synové jsou mezi vámi. Vedl...
1. Samuel 13:14...Teď ale tvé kralování neobstojí. Hospodin si  našel muže podle svého srdce. Jeho určil za vůdce svého...
1. Samuel 14:6...nás. Vždyť Hospodinu není zatěžko zvítězit,   jich je mnoho nebo málo." "Udělej, cokoli máš na srdci,"...
1. Samuel 14:24... Boj se pak přesunul do Bet-avenu. Izraelští mi byli toho dne vysíleni, ale Saul zavázal vojsko...
1. Samuel 15:25...se totiž lidu, proto jsem je poslechl. Teď mi  ale prosím odpusť můj hřích. Vrať se se mnou, abych se...
1. Samuel 15:32...Amalekovců." Agag k němu zvolna vykročil. "Snad  to smrtelné utrpení končí," říkal si. Samuel tehdy...
1. Samuel 15:35...se vrátil domů do Gibeje Saulovy. Samuel pak  Saula do smrti nespatřil, ale truchlil nad ním. A...
1. Samuel 16:11...nich nevybral." Samuel se pak Jišaje zeptal: "To  jsou všichni tvoji chlapci?" "Ještě zbývá nejmladší,"...
1. Samuel 17:12... který měl osm synů. Ten byl v Saulově době  příliš starý, ale jeho tři nejstarší synové táhli se...
1. Samuel 17:33...mu Saul. "Jsi ještě chlapec a on je bojovník  odmalička." David mu odpověděl: "Tvůj služebník byl...
1. Samuel 17:36...hřívu a tloukl ho, dokud jsem ho nezabil. Tvůj slebník zabil lva i medvěda. A tenhle filištínský...
1. Samuel 18:2...sama. Toho dne Saul přijal Davida k sobě do slby a ho nepouštěl domů k otci. Jonatan s Davidem...
1. Samuel 18:9...království!" Od toho dne Saul hleděl na Davida  vždycky podezíravě. Druhý den se Saula zmocnil zlý duch...
1. Samuel 19:24...nahý celý den a celou noc. A proto se říká: To  i Saul patří k prorokům? David ale z chýší v Rámě...
1. Samuel 20:3...je živ Hospodin a živ jsi ty, od smrti dělí  jen krok!" Jonatan odpověděl: "Udělám pro tebe, cokoli...
1. Samuel 20:34... rozpálen hněvem, a toho druhého dne novoluní  nejedl. Trápil se totiž kvůli Davidovi i kvůli tomu, že...
1. Samuel 22:22...Hospodinovy kněze. David na to Abiatarovi řekl: " toho dne, kdy tam byl Doeg Edomský, jsem věděl, že to...
1. Samuel 23:1...Davidovi oznámeno: "Filištíni oblehli Keilu plení obilí na humnech." David se tedy ptal Hospodina:...
1. Samuel 23:3..."Filištíny porazíš a Keilu osvobodíš." Davidovi mi ale namítali: "Vždyť se bojíme tady v Judsku. To...
1. Samuel 23:26...po jednom úbočí hory a David se svými mi po druhém. David se snažil před Saulem rychle uniknout,...
1. Samuel 24:21...dobrem za to, jak ses ke mně dnes zachoval. Teď  vím, že se jistě staneš králem a izraelské království...
1. Samuel 26:21...jsem," řekl Saul. "Vrať se, můj synu Davide ti neublížím, neboť sis dnes tolik cenil mého života!...
1. Samuel 27:12...lidu Izraeli nadobro zprotivil. Zůstane mým slebníkem napořád." V době Filištíni shromáždili svá...
1. Samuel 29:3...krále Saula," řekl jim Achiš. "Je se mnou  nejmíň rok. Ode dne, kdy od něj odpadl, dodnes mu...
1. Samuel 30:4...i dcery odvlečeni do zajetí! David i jeho mi se dali do hlasitého pláče, neměli sílu plakat...
1. Samuel 30:12...trsy rozinek. Když se najedl, pookřál, protože  tři dny a tři noci nic nejedl a nepil. "Ke komu patříš?"...
2. Samuel 1:1...tamaryškem. Sedm dní se pak postili. Saul byl  mrtev , když se David po porážce Amalekitů vrátil do...
2. Samuel 1:6...uviděl Saula, jak se opírá o kopí. Vozy a jezdci  ho doháněli, a tak se rozhlédl, a když uviděl,...
2. Samuel 1:21...Gilboa, ano, vy - deště a rosy buďte zbaveny!   se nenajde pole úrodné tam, kde štít hrdinů byl pohaněn,...
2. Samuel 2:24...se za Abnerem pustili Joáb s Abišajem. Když  slunce zapadalo, dorazili k pahorku Ama naproti Giachu...
2. Samuel 2:26...Copak nevíš, že nakonec zbude jen hořkost? Kdy  konečně řekneš svým mužům, přestanou honit své...
2. Samuel 3:11...Izraelem i Judou od Danu po Beer-šebu!" Potom  se Iš-bošet neodvážil říct Abnerovi ani slovo - tak se...
2. Samuel 3:17... Mezitím Abner oslovil izraelské stařešiny: " dávno jste toužili, aby vaším králem byl David. Teď tedy...
2. Samuel 3:22...vrátili z nájezdu se spoustou kořisti. Abner  tehdy nebyl u Davida v Hebronu, protože ho David...
2. Samuel 5:2...do Hebronu se slovy: "Hle, jsme tvá krev a tělo za časů našeho krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a...
2. Samuel 6:10...Truhla Hospodinova vejít ke mně!" řekl si. Proto  nechtěl Hospodinovu truhlu vzít k sobě do Města Davidova...
2. Samuel 7:1... do smrti zůstala bez dětí. Jednou, když  se král zabydlel ve svém domě a Hospodin mu dal...
2. Samuel 7:10...jej tak, aby bydlel doma a nikdo ho nerušil jej nebudou utiskovat zlosynové jako dříve, za dnů, kdy...
2. Samuel 11:25..." David na to poslu odpověděl: "Vyřiď Joábovi: ‚ se tím netrap. Meč si jednou vybere toho a jindy onoho....
2. Samuel 13:16... by byla ještě větší špatnost, než co jsi mi  udělal!" On však nedbal, neslyšel. Zavolal svého sluhu a...
2. Samuel 13:32... Zemřel jen Amnon! Abšalom byl k tomu odhodlán  ode dne, kdy byla zneuctěna jeho sestra Támar. se můj...
2. Samuel 14:2... nemaž se mastí a chovej se jako žena, která  dlouho truchlí nad mrtvým. Půjdeš ke králi a tohle mu...
2. Samuel 14:10...tvému domu vyhrožoval, přiveď ho ke mně. Pak  si na tebe nikdy nedovolí!" Tehdy řekla: "Kéž prosím...
2. Samuel 14:26...si je stříhat vždy jednou za rok, protože ho  tížily), potom je zvážil a bylo to 200 šekelů podle...
2. Samuel 14:28...Támar; vyrostla z překrásná žena. Abšalom  byl v Jeruzalémě dva roky, ale stále ještě nesměl králi...
2. Samuel 14:32... Bylo by mi lépe, kdybych tam zůstal! Chci  krále vidět! Jestli na mně zůstává vina, raději...
2. Samuel 15:14...Izraelců je s Abšalomem." David řekl všem svým slebníkům, kteří s ním byli v Jeruzalémě: "Musíme ihned...
2. Samuel 15:19...zůstaň u nového krále. Jsi přece cizinec, který  opustil svou vlast. Jako bys přišel teprve včera, a dnes...
2. Samuel 17:9...ten nebude nocovat s vojskem. Určitě se  schoval v nějaké jeskyni nebo někde jinde. Kdyby hned...
2. Samuel 17:20...zrní, takže nebylo nic poznat. Abšalomovi slebníci přišli za ženou do domu a ptali se: "Kde je...
2. Samuel 17:24... Zemřel a byl pochován v hrobě svého otce. David  vstupoval do Machanajim, když Abšalom se všemi...
2. Samuel 19:19...dvůr a splnili každé královo přání. Když  měl král překročit Jordán, Gerův syn Šimei padl před...
2. Samuel 19:30...Čeho bych se ještě u krále dovolával?" "Nech  těch řečí," přerušil ho král. "Říkám: To pole si s Cíbou...
2. Samuel 19:33... aby se tam s ním rozloučil. Barzilaj byl  velmi starý, bylo mu osmdesát let. To on se o krále...
2. Samuel 19:36... abych šel s králem vzhůru do Jeruzaléma? Je mi  osmdesát let. Copak ještě rozeznám dobré od špatného?...
2. Samuel 20:10...uchopil za vousy, aby ho políbil. Amasa přitom  nesledoval meč v Joábově druhé ruce. Joáb ho jím bodl do...
2. Samuel 21:17...zasáhl toho Filištína a zabil ho. Davidovi mi tehdy Davida zapřísahali: " s námi do boje nechoď, ...
2. Samuel 22:45...jsem ani neznal, slouží mi! Cizáci přede mnou  se krčí, jen co uslyší, musí poslechnout. Cizáci...
2. Samuel 22:46... uslyší, musí poslechnout. Cizáci přede mnou  se hroutí, vrávorají ven ze svých nor! Živ buď Hospodin,...
2. Samuel 24:16...lítost a řekl andělovi hubícímu lid: "Dost , zadrž!" Hospodinův anděl byl právě u mlatu Aravny...
1. Královská 1:1...se ta rána od Izraele odvrátila. Král David byl  stařec v pokročilém věku. Nemohl se zahřát, ani když ho...
1. Královská 1:11...tehdy promluvil s Šalomounovou matkou Batšebou: " jsi to slyšela? Chagitin syn Adoniáš kraluje, a náš pán...
1. Královská 1:15..." Batšeba tedy vešla ke králi do ložnice. Král  byl velmi starý a pečovala o něj Šunemitka Abišag....
1. Královská 2:22...Abišag?" odpověděl král Šalomoun. "To  pro něj rovnou žádej království! Vždyť je to můj starší...
1. Královská 8:13...postavil chrám vznešený, místo, kde bys bydlel  navěky!" Potom se král otočil a požehnal celému...
1. Královská 10:10...zlata a veliké množství balzámů a drahokamů nikdy se pak nedovezlo tolik vonných balzámů, jako dala...
1. Královská 13:4...Jakmile král Jeroboám uslyšel, co Boží m zvolal k betelskému oltáři, namířil na něj od oltáře...
1. Královská 14:4...se do Šíla a přišla k Achiášovu domu. Achiáš  neviděl, oči mu pro stáří nesloužily. Hospodin mu ale...
1. Královská 18:41...pobil. Potom řekl Achabovi: "Vzhůru, jez a pij je slyšet hukot deště." Achab se tedy odešel najíst a...
1. Královská 19:4... a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když  nemohl dál, sedl si pod jeden jalovec a přál si umřít:...
1. Královská 20:11...se ten, kdo zbroj obléká, nechlubí jako ten, kdo  ji svléká!" Ben-hadad právě ve stanech popíjel se svými...
1. Královská 20:18...nějací muži. "Zajměte je živé," rozkázal, "  jdou vyjednávat nebo bojovat!" Za mladíky od krajských...
1. Královská 21:15...Nábota Jizreelského, kterou ti odmítal prodat můžeš zabrat. Nábot není naživu, zemřel." Když Achab...
1. Královská 21:29...tak pokořil, nepřivedu to neštěstí na jeho dům  za jeho dnů, ale za dnů jeho syna." Po tři roky se...
1. Královská 22:7...vydá králi do rukou!" Jošafat ale naléhal: "To  tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se zeptali...
2. Královská 1:3...samařského krále naproti a řekni jim: ‚Copak  není Bůh v Izraeli, že se jdete vyptávat Baal-zebuba,...
2. Královská 1:6...jste se vrátili?" "Vyšel nám naproti jeden m," odpověděli, "a řekl nám: ‚Vraťte se ke králi, který...
2. Královská 1:16...ke králi. Řekl mu: "Tak praví Hospodin: Copak  není Bůh v Izraeli, aby ses tázal na jeho slova? Ty jsi...
2. Královská 2:12..."Otče můj, otče můj! Jízdo izraelská!" A víckrát  ho neviděl. Elíša vzal své roucho a roztrhl je na dva...
2. Královská 2:21...slovy: "Tak praví Hospodin: Uzdravuji tyto vody odsud nevzejde smrt ani neplodnost!" A ty vody jsou...
2. Královská 3:9...a s králem Edomu. Po sedmidenní cestě oklikou  ale vojsko nemělo vodu pro sebe ani pro svá zvířata....
2. Královská 3:11...vydal do rukou Moábcům?" Jošafat ale řekl: "To  tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se skrze něj...
2. Královská 4:41...řekl: "Rozlévejte všem, se najedí." A v hrnci  nic špatného nebylo. Jeden muž přišel z Baal-šališy a...
2. Královská 5:17..." řekl potom Náman, "dovol prosím, si tvůj slebník alespoň naloží dva mezky zdejší půdou. Tvůj...
2. Královská 6:11...to přivádělo k nepříčetnosti. "Tak řeknete mi ," křičel na své služebníky, "kdo z nás tady donáší...
2. Královská 6:32...posel dorazil, řekl jim: "Vidíte, ten vrahoun  někoho poslal, aby připravil o hlavu. Dávejte pozor;...
2. Královská 7:6...si proti nám najal chetitské a egyptské krále táhnou na nás!" A tak se zvedli a ještě za tmy se dali...
2. Královská 9:35...dcera." Šli ji tedy pohřbít, ale našli z   jen lebku, nohy a ruce. Když se vrátili a oznámili mu to...
2. Královská 12:8...škody na chrámu? Neberte od pokladníků  žádné další stříbro, ale věnujte ho na opravy chrámu."...
2. Královská 12:9...ho na opravy chrámu." Kněží tedy souhlasili, že  od lidí nebudou vybírat stříbro a že nebudou opravovat...
2. Královská 12:11...chrámu. Když viděli, že je v truhlici  hodně stříbra, přišel královský písař s nejvyšším knězem...
2. Královská 19:3...aby mu řekli: "Tak praví Ezechiáš: Dnes je den soení, trestání a ponížení. Porod začal, ale není dost...
2. Královská 23:10...znesvětil i Tofet v údolí Ben-hinom, aby tam  nikdo neprovedl svého syna nebo dceru ohněm jako oběť...
2. Královská 23:22...Knize smlouvy." Takový Hod beránka se nekonal  od dob soudců, kteří kdysi vedli Izrael, ani za celou...
2. Královská 24:4... byl Jeruzalém krve plný. Hospodin  to nehodlal promíjet. Ostatní Joakimovy skutky - co...
2. Královská 24:7...stal králem jeho syn Joakin. Egyptský vládce pak  nikdy nevytáhl ze své země. Babylonský král totiž zabral...
1. Letopisů 11:2... "Hle, jsme tvá krev a tělo!" prohlásili. " za časů krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu...
1. Letopisů 17:1...se vrátil, aby požehnal svůj dům. Jednou, když  se zabydlel ve svém domě, řekl David proroku Nátanovi:...
1. Letopisů 17:9...jej tak, aby bydlel doma a nikdo ho nerušil ho nebudou utlačovat zlosynové jako dříve, za dnů, kdy...
1. Letopisů 19:19...s Davidem mír a poddali se mu. Aramejci pak  nikdy nechtěli přijít Amoncům na pomoc. Na jaře, když...
1. Letopisů 21:15...lítost a řekl andělovi hubícímu lid: "Dost , zadrž!" Hospodinův anděl právě stál u mlatu Aravny...
1. Letopisů 23:26...a bude navěky přebývat v Jeruzalémě, a tak  levité nebudou nosit příbytek ani veškeré jeho služebné...
1. Letopisů 29:3...kromě všeho toho, co jsem pro ten svatý chrám  připravil: 3 000 talentů ofirského zlata, 7 000 talentů...
2. Letopisů 2:6...jeho tváří? Proto mi prosím pošli dovedného me, který by uměl pracovat se zlatem, stříbrem, bronzem a...
2. Letopisů 6:2...postavil chrám vznešený, místo, kde bys bydlel  navěky!" Potom se král otočil a požehnal celému...
2. Letopisů 7:11...i královský palác. Vše, co chtěl uskutečnit,   šlo o Hospodinův chrám nebo o jeho palác, se zdařilo....
2. Letopisů 13:9...býčkem a sedmi berany přijde pro vysvěcení je z něj kněz těch vašich nebohů. Naším Bohem je ale...
2. Letopisů 13:20... Jeroboám se za celou dobu Abiášovy vlády  nevzpamatoval. Bůh ho ranil tak, že zemřel. Abiáš ale...
2. Letopisů 14:12... ke Geraru. Habešanů padlo tolik, že se  nevzchopili, protože je stihla drtivá porážka před...
2. Letopisů 15:3...najít. Když ho opustíte, opustí vás. Izrael byl  dlouho bez pravého Boha, bez kněze, který by je učil, a...
2. Letopisů 18:6...vydá králi do rukou!" Jošafat ale naléhal: "To  tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se zeptali...
2. Letopisů 19:10...k vám přijde od vašich bratrů z jiných měst,   se bude týkat prolití krve nebo otázek Zákona, přikázání...
2. Letopisů 20:2...z protějšího břehu Mrtvého moře, z Edomu, a  jsou v Chasason-tamaru!" (To je En-gedi.) Jošafat se bál...
2. Letopisů 20:9...jméno a řekli: ‚Přijde-li na nás neštěstí,   meč, soud, mor či hlad, postavíme se před tento chrám a...
2. Letopisů 25:16...přestal mluvit, jen ještě dodal: "Vím, že Bůh  si s tebou poradil a zahladí , protože si vedeš svou a...
2. Letopisů 28:13... tak aby se naše hříchy a viny ještě rozmnožily jsme se přece provinili dost na to, aby na Izraeli...
2. Letopisů 29:3...správné, přesně jako kdysi jeho otec David v prvním měsíci prvního roku své vlády otevřel dveře...
2. Letopisů 29:7... Potom zavřeli dveře předsíně, pozhášeli lampy nezažehli kadidlo a nepřinesli zápalnou oběť ve svatyni...
2. Letopisů 29:19...vlády zrádně zbavil, jsme zhotovili a posvětili jsou před Hospodinovým oltářem." Ezechiáš hned ráno...
2. Letopisů 30:8...odstrašující příklad, jak sami vidíte. Nebuďte  tvrdošíjní jako vaši otcové. Poddejte se Hospodinu a...
2. Letopisů 30:25...příchozími z Izraele i se všemi cizinci,   dorazili z izraelské země anebo bydleli v Judsku. V...
2. Letopisů 31:2...všichni plnili své kněžské či levitské úkoly,   šlo o zápalné a pokojné oběti, o pomocné práce nebo o...
2. Letopisů 31:21... svým Bohem. Ve všem, co si předsevzal,   šlo o Boží chrám nebo o Zákon a přikázání, hledal svého...
2. Letopisů 35:3...izraelský král Šalomoun, syn Davidův. Teď  ji nenosíte na svých ramenou, a tak se věnujte službě...
2. Letopisů 36:16...Hospodin vzplál hněvem proti svému lidu tak, že  nebylo pomoci. Přivedl na babylonského krále, který...
Ezdráš 3:1...ve svých městech. S příchodem sedmého měsíce  byli synové Izraele usazeni ve městech. Jako jeden muž...
Ezdráš 4:12...město znovu vystavět. Začali budovat hradby opravili základy. Oznamujeme králi, že pokud to město...
Ezdráš 5:11...v čele. Odpověděli nám těmito slovy: "Jsme slebníci Boha nebe i země a stavíme chrám, který tu stával...
Nehemiáš 2:14...Studniční bráně a ke Královskému rybníku, tam  ale zvíře pode mnou nemělo kudy projít. Pokračoval jsem...
Nehemiáš 3:38...proti stavitelům. A tak jsme stavěli hradby byly z poloviny zaceleny a lid pracoval celým srdcem. ...
Nehemiáš 5:5...syny a dcery do otroctví! Některé z našich dcer  jsou v porobě a my jsme bezmocní; vždyť naše pole a...
Nehemiáš 5:10...mládenci jsem jim půjčil peníze a obilí. Nechme  toho odírání! Vraťte jim ještě dnes jejich pole, vinice,...
Nehemiáš 5:12..."Všechno vrátíme," odpověděli na to. " od nich nebudeme nic požadovat. Uděláme, jak říkáš."...
Nehemiáš 7:73...ve svých městech. S příchodem sedmého měsíce  synové Izraele bydleli ve svých městech. Tehdy se...
Nehemiáš 8:17...Do toho dne synové Izraele nic takového nedělali  od dob Jozuy, syna Nunova. Byla to obrovská radost....
Nehemiáš 9:25...i úrodnou zemi, obsadili domy plné cenností vykopané studny, vinice, olivy i ovocné sady. Jedli ...
Nehemiáš 13:21...jednou, a vztáhnu na vás ruku!" Od doby  v sobotu nechodili. Levitům jsem nařídil, aby se...
Ester 1:19...perská a médská jako nepomíjivé, a sice že Vašti  nesmí přijít před krále Xerxe. Král si pak bude moci...
Ester 2:14...eunucha Šaašgaze, strážce konkubín. Ke králi  nevcházela, ledaže by si ji král oblíbil a byla zavolána...
Ester 4:11...zpět za Mordechajem s odpovědí: "Kdokoli, m či žena, se bez pozvání přiblíží ke králi do vnitřní...
Ester 5:12...hostinu, na kterou nepozvala kromě krále  nikoho, jenom ! Dokonce jsem k spolu s králem...
Ester 7:7...Ester prosil o život. Bylo mu jasné, že u krále  nemá naději. Vtom se král vrací ze zámecké zahrady do...
Ester 9:17...dne měsíce adaru. Následujícího čtrnáctého dne  měli klid, a tak toho dne pořádali hody a veselice. Židé...
Job 2:12... aby ho politovali a potěšili. Uviděli ho  zdálky a byl k nepoznání. Dali se do hlasitého pláče,...
Job 3:11...uzavřít, oči ušetřit všeho trápení. Proč jsem  v lůnu nezhynul? Proč jsem nezemřel při porodu? Proč tu...
Job 3:14...společně s králi a velmoži, jejichž stavby jsou  troskami, anebo s velmoži, kteří oplývali zlatem, kteří...
Job 3:17...zahrabán, jako nemluvně, jež světlo nevídá? Tam  ničemové nikoho netrápí, tam si odpočinou všichni...
Job 3:18... Také i vězni tam najdou úlevu, neuslyší tam  pokřik biřiců. Malí i velcí jsou tam vedle sebe, otrok...
Job 4:6...- a neseš to těžce; tebe to zasáhlo, a děsíš se není ti oporou zbožnost tvá? Tvá bezúhonnost ti...
Job 7:7...Pamatuj, Bože, můj život je pouhý vzdech, oči  nikdy štěstí nespatří. Nezahlédne oko, které vidí...
Job 7:10... kdo klesne do hrobu, ten více nevyjde. Domů se  nikdy nevrátí, nikdy se neukáže ve svém obydlí. Proto ...
Job 7:11...nevrátí, nikdy se neukáže ve svém obydlí. Proto  déle nemohu mlčet, v soužení ducha musím promluvit, své...
Job 7:19...zajímáš, každičkou chvíli ho chceš sledovat. Kdy  ode odvrátíš svůj zrak? Ani slinu polknout...
Job 7:21...můj hřích, proč viny nezbavíš? Brzy  ulehnu do prachu; budeš hledat, a tu nebudu!" ...
Job 9:21...zvrácený. Jsem bezúhonný, co ale na tom záleží se mi nechce žít! Všechno je jedno, proto řekl jsem: On...
Job 10:1...bych z něj strach, se mnou to ale není tak!   se mi hnusí žít, proto teď svému nářku povolím, z...
Job 10:13...každý dech. Toto však v srdci skrýval jsi, teď  jsem poznal tvé úmysly: Abys hlídal, zda nezhřeším,...
Job 10:20...klína do hrobu by přenesli. Copak mi nezbývá  jen pár dnů? Nech být, pookřeji aspoň na chvilku,...
Job 13:1...temnotě, nechá vrávorat je jako opilce. To vše  jsem viděl očima, slyšel ušima a rozpoznal. Co víte vy,...
Job 14:16...ses roztoužil. Ačkoli teď kroky počítáš, pak  bys na můj hřích nečíhal. Do měchu zapečetil bys ...
Job 16:2...na to řekl: " jsem těch věcí slyšel přespříliš - jako těšitelé jste...
Job 16:3...- jako těšitelé jste ukrutní! Prý: ‚Kdy  skončí to mluvení do větru?' Nebo: ‚Co dráždí ke tvým...
Job 19:3...duši trápit a svými řečmi ubíjet? Hanobíte   aspoň po desáté - nestydíte se urážet? Pokud jsem...
Job 20:4...mi vnuká odpověď: Víš přece sám, že odjakživa co byl člověk na zem postaven, radost ničemů je velmi...
Job 20:9...zapuzen jak noční vidina. Oko, jež vídalo ho ho nespatří, nebude k nalezení ve svém obydlí. Jeho děti...
Job 20:21...vlastní chtivosti. Nezbude nic, co by pohltil nepotrvá jeho blahobyt. Uprostřed nadbytku přijde do...
Job 23:14...o mně rozhodne, to jistě vykoná, jak to prokázal  tolikrát. Proto jsem před ním vyděšen, když na něj...
Job 23:16...ním vyděšen, když na něj myslím, hrozím se! Bůh  srdce ochromil, Všemohoucí vyděsil. Ještě jsem ale...
Job 30:10...písničky, stal jsem se pro příslovím zdálky jsem jim odporný, plivat do tváře se mi nestydí....
Job 30:16... jak oblak rozplynulo se bezpečí. Teď  ale duše opouští, zmocňují se dny soužení. Bůh ve...
Job 32:1...Jobova řeč končí. Ti tři mi přestali Jobovi odpovídat, protože se stále...
Job 32:5...byli starší než on. Když ale viděl, že ti tři mi nemají co odpovědět, vzplanul hněvem. Elihu, syn...
Job 32:16... co by k tomu dodali! To mám čekat dál, když  nic neříkají, když stojí na místě, odpověď nemají? Je...
Job 33:2...řeč, všemu, co říkám, dobře naslouchej. Pozor ústa otvírám, slova mi začínají proudit z jazyka. Z...
Job 34:31... Co kdybys tedy Bohu pověděl: ‚Zhřešil jsem se to nestane; pokud co nevidím, prosím pouč mne, a...
Job 36:19... Myslíš, že ti bohatství pomůže z úzkosti,   se snažíš sebevíc? Nedychti po noci, kdy lidé mizí ze...
Job 37:13... aby plnila jeho příkazy kdekoli na zemi.   jeho zemi nesou trest či slitování, on , aby nalezla...
Job 38:11...osadil na dveře a řekl: ‚Smíš sem, a dál  ne, tvé vzduté vlny se zlomí zde'? Poručil jsi jitru...
Job 39:4...pak venku nabírají sil, jednou odběhnou se nevrátí. Kdo divokého osla pustil na svobodu? Kdo jen...
Job 39:21...nahání! Rozjařen silou divoce hrabe kopyty vyrazit zbraním naproti. Směje se strachu, vůbec se...
Job 40:32...se na něj ruku položit! Pomysli na ten boj to nezkusíš! Nikdo proti němu nemá žádnou naději, pouhý...
Žalmy 6:6...mi zachovej, pro svoji lásku zachraň ! V hrobě  na tebe nikdo nevzpomene - mezi mrtvými kdo by slavil...
Žalmy 10:9...záloze číhají, číhají na chudáky, aby je lapili mají chudáka, chytli ho do pasti! K zemi se hroutí...
Žalmy 10:11...mocí klesá bezbranný, v srdci si myslí: "Bůh  zapomenul, skrývá svou tvář, nikdy nic nevidí." Povstaň,...
Žalmy 12:4...pořád lže, úlisné rty mají, srdce falešné!   Hospodin konečně vymýtí všechny lstivé rty a pyšné...
Žalmy 13:5...oči, jako mrtvý neusnu! můj sok neřekne: " jsem ho porazil!" nepřátelé neslaví selhání. Na...
Žalmy 17:11... svými ústy zpupně mluvili. Vystopovali obkličují, očima pátrají, jak by srazili. Jsou...
Žalmy 18:46... cizáci krčí se přede mnou. Cizáci přede mnou  se hroutí, vrávorají ven ze svých nor! Živ buď Hospodin,...
Žalmy 28:5...rukama - proto je rozboří a nikdy více nebude je  budovat. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel ...
Žalmy 31:14...lidí slyším pomluvy - hrůza ze všech stran se proti mně spolu domlouvají, chtějí zbavit života!...
Žalmy 31:19...oni darebáci, do hrobu klesnou v mlčení!   oněmí ty lživé rty - o nevinném mluví tak tvrdě, pyšně a...
Žalmy 35:25...nemyslí: "Hohó! To jsme chtěli!" neříkají: " jsme ho dostali!" jsou zahanbeni a stydí se všichni,...
Žalmy 36:12...znají, svou spravedlnost na v srdci upřímné.   nešlape po mně noha pyšných, ruka darebáků ...
Žalmy 36:13...! Tam, kde zlosynové padnou, ležet zůstanou nevstanou! Žalm Davidův. Nezlob se kvůli zlosynům,...
Žalmy 37:10...malou chvíli ničema zmizí, ohlédneš se po něm, a  tu nebude. Pokorní ale obdrží zemi, rozkoš naleznou v...
Žalmy 37:25... Hospodin za ruku drží jej. Býval jsem mlád jsem starý, nikdy jsem ale nezažil, že by byl opuštěn...
Žalmy 37:36...cedr se rozprostřel. Pominul ale - hle není, když jsem ho hledal, nic jsem nenašel! Pohleď na...
Žalmy 38:3...prchlivosti, ve svém rozzuření nekárej! Vždyť  jsem probodán tvými šípy, tvá ruka drtí ! Tvůj hněv na...
Žalmy 38:11...utajen. Srdce mi buší, síla se ztrácí i moje oči  světlo opouští. Přátelé a drazí se mých ran štítí, moji...
Žalmy 38:18...si, jen se nepyšní nad mým selháním! Vždyť  jsem přece na pokraji pádu a stále trpím bolestí,...
Žalmy 41:6...mou!" nepřátelé o mně mluví ve zlosti: "Umře  brzo? jeho jméno vymizí?" Kdykoli navštíví, mluví...
Žalmy 42:3...tobě! Po Bohu, po živém Bohu, žízní duše : Kdy  půjdu a spatřím Boží tvář? Ve dne i v noci jsou mi slzy...
Žalmy 46:6...je v tom městě, nic jím neotřese, Bůh je ochrání  v ranním svítání! Národy bouří se? Hroutí se říše? Na...
Žalmy 49:3... poslyšte, obyčejní lidé tak jako důležití,   jste chudí nebo bohatí. Z mých úst teď moudrá slova...
Žalmy 49:20...Musí však odejít za svými předky, světlo  nikdy nespatří. Při vší své nádheře když lidé...
Žalmy 51:7... oprávněn jsi odsoudit! Vždyť nesu vinu  od narození, hříšný jsem od svého početí. Ty však jsi od...
Žalmy 51:8...jsem od svého početí. Ty však jsi od počátku toil po věrnosti, v lůně matky učils moudrosti....
Žalmy 54:7...drží naživu! Mým nepřátelům, Pane, odplať zlo s nimi skoncuj pro věrnost svou! Potom ti budu obětovat...
Žalmy 56:7... Číhají tajně, sledují kroky, po mém životě  se sápají. Copak uniknou se svou hanebností? Svým hněvem...
Žalmy 58:4...plné srdce, po celé zemi šíříte násilí odmalička se bídáci odcizili, od narození bloudí, kdo...
Žalmy 60:4...jsi třásl, na kusy tříštil, její pukliny uzdrav se rozpadá! Vlastní lid nechal jsi okusit hrůzy, vínem...
Žalmy 65:14...se stády pokrývají, údolí se oblékají obilím křičí radostí! Ano, zpívají! Zpívaný žalm pro...
Žalmy 68:34... séla onomu Jezdci na dávných nebesích - slyšte burácí hlasem mohutným! Uznejte, že Bohu patří moc, nad...
Žalmy 71:13...můj, na pomoc pospěš mi! jsou zahanbeni,   zmizí ti, kdo proti mně chrlí žaloby! Hanbou a potupou...
Žalmy 74:21... země je plná tmy, stala se doupětem násilí!   utlačení nejsou zahanbeni, chválí tvé jméno nuzní a...
Žalmy 74:22... chválí tvé jméno nuzní a ubozí! Povstaň , Bože, a veď svou při, vzpomeň, jak se ti blázni denně...
Žalmy 77:8... v srdci přemítám a v duchu zpytuji: Copak  nadobro zavrhl Hospodin? Nebude přívětivý nikdy víc?...
Žalmy 78:39...na to, že jsou smrtelní, vánek, jenž odvane se nevrátí. Kolikrát jen ho v poušti dráždili, jakou ho...
Žalmy 80:19...lidským synem, jehož sis vychoval! Neopustíme   nikdy více; oživ nás, můžeme tvé jméno uctívat!...
Žalmy 82:8...zemřete, tak jako každý vůdce padnete!" Povstaň , Bože, abys soudil zemi - vždyť tobě patří všechny...
Žalmy 88:5...plnou trápení, můj život se k hrobu nachýlil patřím k těm, kdo do jámy klesají, jsem jako bojovník...
Žalmy 94:18...Hospodin, zakrátko bydlel bych v říši mlčení jsem si řekl: " noha poklesá," tvá láska, Hospodine,...
Žalmy 101:2...žalm. Poctivou cestu pečlivě sleduji - kdy  navštívíš? Ve vlastním domě chci žít tak, jak srdci...
Žalmy 102:14... Vstaneš, aby ses nad Sionem smiloval, vždyť  je čas mu přízeň prokázat, přišel správný čas! Vždyť...
Žalmy 104:9... Hranice dals jim, aby je nepřekročily, aby  nikdy nepřikryly zem! Ty pouštíš potoky do údolí, aby...
Žalmy 104:35...- Hospodin je přece mojí radostí! Kéž by  hříšníci ze světa zmizeli, kéž by tu darebáci více...
Žalmy 106:6...spolu s těmi, kdo ti náleží! Zhřešili jsme jako  naši otcové, zkazili jsme se a jednali jsme zle. Naši...
Žalmy 109:25...kolena, tělo hubne a sesychá. Lidem jsem  jenom pro posměch, hlavami potřásají, když vidí ....
Žalmy 115:17...nejvyšší nebesa, zemi však lidem daroval! Mrtví  Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení...
Žalmy 119:82...mi slábnou, tvé sliby vyhlížím, ptám se: "Kdy  potěšíš?" I když jsem jako měch dýmem svraštělý,...
Žalmy 119:84...na tvé zákony. Jak dlouho bude žít tvůj slebník? Kdy pronásledovatele odsoudíš? Pyšní mi jámy...
Žalmy 119:122... kdo vydírají ! Zaruč se ve prospěch svého slebníka, pyšní přestanou vydírat. Oči mi slábnou...
Žalmy 119:126...rozuměl tvým svědectvím. Čas jednat, Hospodine je tu - lidé porušují Zákon tvůj! Protože miluji tvé...
Žalmy 120:6...Mešeku, že bydlím v stanech Kedarců! duše se  dlouho zdržuje mezi nepřáteli pokoje. sám jsem pro...
Žalmy 123:2...obracím, k tobě, jenž trůníš v nebesích! Jako slebníci k svým pánům vzhlížejí, jako služebnice vzhlíží ke...
Žalmy 123:3...Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se jsme přesyceni posměchem! jsme přesyceni nadmíru...
Žalmy 123:4... smiluj se, jsme přesyceni posměchem jsme přesyceni nadmíru urážkami těch, kdo žijí v poklidu...
Žalmy 129:1...Pokoj Izraeli! Poutní píseň. Tolik týrali  od dětství - jen řekni, Izraeli: Tolik týrali od...
Žalmy 129:2...od dětství - jen řekni, Izraeli: Tolik týrali  od dětství, nikdy ale nezmohli! Přes moje záda oráči...
Žalmy 139:2...ty znáš. Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas zdálky rozumíš mým myšlenkám! Sleduješ, jak chodím i jak...
Žalmy 139:4...zabýváš. Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty  to, Hospodine, všechno víš! Zezadu i zpředu jsi ...
Žalmy 139:19...víc; budu zas s tebou, se probudím! Kéž bys , Bože, zabil ty ničemy - "Odstupte ode , vy vrahouni!"...
Žalmy 142:7...mezi živými! Vyslechni prosím moje volání - jsem  úplně zoufalý! Zachraň před těmi, kdo stíhají,...
Přísloví 1:22...brány proslov : "Kdy omezenců láska k malosti  skončí, kdy drzounů záliba v drzosti, kdy tupců nenávist...
Přísloví 2:19... její krok míří do podsvětí. Kdo vejde k nevyjde více, na stezky života se nikdy nevrátí. Kéž by...
Přísloví 6:9... Jak dlouho, lenochu, budeš polehávat, kdy  se konečně ze snu probudíš? Chvilku si pospíš, chvilku...
Přísloví 6:33...sebevrah! Bití a ostuda na něj čeká, pohanu svou  nikdy nesmaže. Žárlivost rozzuří manžela ženy,...
Přísloví 7:13...zas na náměstí, za každým rohem číhá na oběť se ho zmocnila a ho líbá, bez uzardění mu povídá:...
Přísloví 7:15...proto jsem ti naproti vyšla, sháněla jsem , a  mám. Pokrývkami jsem lože obložila, pestrými přehozy...
Přísloví 9:2...sloupů vztyčila. Dobytče porazila, víno nalila také prostřela svůj stůl. Děvečky vyslala a volá na...
Přísloví 17:13...tupostí. Kdo odplacuje zlem za dobro, jeho dům  nikdy neopustí zlo. Začátek hádky je protržení hráze -...
Přísloví 19:24...spát. Lenoch k talíři natáhne ruku, k ústům ji  ale nezvedne. Nabij drzounovi, a prosťáček zmoudří,...
Přísloví 20:14...moc špatné," říká, kdo kupuje, a jen co popojde si pochvaluje. Někdo zlato a perel hromady,...
Přísloví 23:5...přestaň s tím. Jen je zahlédneš, bohatství  tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí! Raději...
Přísloví 23:7...jeho lahůdkách nedychti. V duchu jen počítá - je  takový, když říká, "Jez a pij," není upřímný. Sousta,...
Přísloví 23:35... Prý: Dostal jsem ránu? Nebolí! Že zbili nevím kdy! se proberu, dám si víc! K zlým lidem...
Přísloví 25:10...to uslyší, potom potupí , tvá špatná pověst   nepustí! Zlatá jablka na stříbrných mísách jsou slova...
Přísloví 26:15...k talíři ruku natáhne, zvednout ji k ústům  ale nezvládne. Lenoch sám sobě připadá moudrý nad sedm...
Přísloví 27:14...si zástavu. Kdo svému příteli halasně žehná  brzy od rána, za kletbu se mu to počítá. Věčnému crčení...
Kazatel 1:10...Pojď se podívat na něco nového? Vždyť to tu bylo  celé věky, bylo to na světě dávno před námi! Není...
Kazatel 3:15...to Bůh dělá? Aby před ním měli bázeň. Co je bylo. Co bude, je. Co minulo, Bůh vyhledá. A ještě...
Kazatel 6:10...však marnost a honba za větrem. Vše, co se děje bylo pojmenováno, dávno je známo, jak na tom člověk je -...
Kazatel 7:24...mi ale zůstala vzdálená. Vzdálená je,   je jakákoli! Kdo jen ji nalezne hluboko v hlubinách?...
Kazatel 9:5... mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se  nedočkají, i pouhá vzpomínka na zanikla. Jak jejich...
Kazatel 9:6...zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy  nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem....
Kazatel 9:15...zachránil. Potom si ale na toho chudáka  nikdo nevzpomněl. Souhlasím, že "Moudrost je lepší než...
Kazatel 10:11...had, než ho kdo uřkne, slova zaříkávače  nic nezmohou. Moudrý svou řečí získá přízeň, tupce však...
Kazatel 12:14...Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté,   to bylo dobré anebo zlé. Šalomounova píseň...
Píseň 2:8...než sama bude chtít. Slyšte - můj milý! Hle se blíží, přes hory skáče, spěchá přes kopce! Srnci či...
Píseň 2:9...kolouchu můj milý podobá se. Hle, za naší zídkou  se zastavil, mezerami se dívá, škvírami nahlíží! Můj...
Píseň 2:11...Vstaň, lásko , překrásná, a pojď! Hle, zima  skončila, průtrž přestala a je pryč. Kvítí se ukazuje po...
Píseň 3:2...duše miluji. Hledala jsem ho, ale nenašla. A tak  vstanu a město prochodím, pátrám po ulicích i náměstích...
Píseň 3:4...toho, kterého z duše miluji! Držím se ho pevně ho nepustím, dovedu ho do domu svojí matičky, ukážu mu...
Píseň 5:2...se opijte! Spím, ale srdce bdí. Slyšte klepe můj milý! Otevři, drahá, lásko , holubičko ...
Píseň 5:3... kadeře plné nočních krůpějí! Košili jsem si  svlékla, mám se snad oblékat? Nohy jsem si myla, snad...
Píseň 6:5...šiky úchvatná! Své oči odvrať ode , vždyť  jsem jimi přemožen! Tvé vlasy jsou jak stádo koz, jež...
Píseň 7:10...polibky jsou mi vínem lahodným! K mému milému  to víno proudí, plyne mi po rtech, po zubech. patřím...
Izaiáš 1:9...Hospodin zástupů nenechal aspoň hrstku naživu bychom byli jako Sodoma, dopadli bychom jako Gomora!...
Izaiáš 1:11...mi všechny ty vaše oběti? praví Hospodin. Mám  dost beraních zápalů i sádla tučných dobytčat. Krev býků...
Izaiáš 1:14...se mi z duše protiví! Jsou mi břemenem, nemohu  je vydržet. Proto když ke mně vzpínáte ruce, zakrývám si...
Izaiáš 1:16...celé od krve - umyjte se a očisťte! Odkliďte mi  z očí zlo, jež jste páchali. Přestaňte jednat zle -...
Izaiáš 2:4...kopí srpy. Národ proti národu nepozvedne meč nikdy se nebudou chystat do boje. Dome Jákobův, pojďme,...
Izaiáš 5:8...dům za domem a spojujete pole s polem, takže  nezbývá místo pro jiné - copak jste jediní obyvatelé...
Izaiáš 5:14...hlady, obyčejní budou žízní vyprahlí! Záhrobí  proto rozvírá svůj chřtán, jeho bezedná tlama zeje...
Izaiáš 5:19...s dílem svým, abychom si je prohlédli! Jen   přijde s tím, Svatý izraelský svůj záměr naplní,...
Izaiáš 7:8... Za pětašedesát let bude Efraim rozdrcen, takže  nebude národem. Hlavou Efraima je Samaří a hlavou Samaří...
Izaiáš 7:11..."Požádej Hospodina, svého Boha, o znamení,   dole v hlubinách nebo v nebeských výšinách." "Nepožádám...
Izaiáš 7:25...žádnou ze strání kdysi obdělávaných motykou se  nevydáš ze strachu z trní a bodláčí. Budou z nich...
Izaiáš 10:20... že by je i dítě mohlo spočítat. V ten den  pozůstatek Izraele a ti, kdo se zachrání z domu Jákobova...
Izaiáš 10:22...písku v moři, jen pozůstatek se navrátí. Záhuba  je rozhodnuta, spravedlnost přijde jako záplava. Pán,...
Izaiáš 11:9...nad dírou zmije, batole sáhne do hadího doupěte žádná zloba, žádná záhuba nikde na celé svaté hoře...
Izaiáš 11:13...vymizí, Judova nevraživost bude skončena. Efraim  nebude závidět Judovi, Juda přestane Efraima napadat....
Izaiáš 12:2...potěšil jsi . Hle, Bůh zachránil - doufám se nebojím. síla a píseň je jen Hospodin, to on se...
Izaiáš 13:10...se nebudou moci rozsvítit; slunce se zatmí  od svítání a měsíc nevydá svůj svit. Potrestám svět za...
Izaiáš 13:20...města - jako Sodoma a Gomora! Nebude se v něm  nikdy žít, žádné pokolení jej neobydlí; neutáboří se tam...
Izaiáš 14:9...vzrušení, aby přivítalo, jakmile dorazíš kvůli tobě své mrtvé burcuje, všechny někdejší zemské...
Izaiáš 14:10... Ti všichni hlasem jediným takto osloví: "Tak  i ty jsi pozbyl sil - jsi na tom stejně jako my! Tvá...
Izaiáš 14:21...jeho syny, jsou poraženi za otcovské viny,   nevstanou, aby ovládali zemi, po světě svá města...
Izaiáš 16:10... na vinicích přestal zpěv a zábava. Víno v lisu  nikdo nešlapá a všechen výskot je ten tam. srdce jako...
Izaiáš 16:13... To je slovo, které Hospodin o Moábu vyřkl  dříve. Nyní však Hospodin praví toto: "Za tři roky, jako...
Izaiáš 17:8... k Svatému izraelskému pohled obrátí. Nebude  vzhlížet k oltářům, k vlastnoručnímu dílu, přestane...
Izaiáš 17:14...přicházejí náhlé hrůzy, než se však rozední jsou pryč. Takový je úděl těch, kdo nás plení, takový...
Izaiáš 23:10...svou zem jako Nil, mořská flotilo - vždyť  tu ani molo nezbylo! Hospodin vztáhl ruku na moře, aby...
Izaiáš 23:12...byly zničeny její pevnosti. Řekl: "Nebudeš se  radovat, zprzněná panno, Dcero sidonská!" Vzhůru! Na...
Izaiáš 24:6...obyvatelé pykají; obyvatelé země mizejí, zbývají  jen nemnozí. Nové víno vyschlo, réva uvadá, namísto...
Izaiáš 24:9...hlučení hýřících, umlkly radostné zvuky citery nepijí víno s písněmi, pijákům zhořkl nápoj opojný....
Izaiáš 24:20...Její provinění na ni těžce dopadne, zhroutí se nevstane. V ten den Hospodin potrestá mocnosti nahoře na...
Izaiáš 26:14...tebe chceme spoléhat, jen tvoje jméno uctívat jsou však mrtví, neožijí, nevstanou jejich mrtvoly -...
Izaiáš 27:4...dne i v noci střežím ji, aby nikdo neškodil se nezlobím. Objeví-li se trní a bodláčí, vstoupím s ním...
Izaiáš 27:5... vstoupím s ním do války a úplně je vypálím.   se chopí ochrany a se se mnou usmíří; se se...
Izaiáš 29:17...Říká snad hrnec o hrnčíři: "On nic neumí"?  brzy, za velmi krátký čas se z Libanonu stane sad a sad...
Izaiáš 29:20...budou jásat ubozí. Pomine totiž tyran, drzoun  nebude, každý, kdo si ve zlu libuje, bude odstraněn - ti...
Izaiáš 29:22...vykoupil Abrahama, říká o domu Jákobovu: Jákob  nebude dále zahanben, blednout strachy více nebude....
Izaiáš 30:19...Sionský lide, jenž bydlíš v Jeruzalémě, více  plakat nebudeš. Jakmile zazní tvé volání, zahrne svou...
Izaiáš 30:33...- pouhým máchnutím ruky je v bitvě porazí dávno je připraveno tofetské ohniště, dost hluboké a...
Izaiáš 32:3...stín mocné skály v zemi vyprahlé. Oči vidoucích  nebudou zavřené, uši slyšících budou pozorné. Srdce...
Izaiáš 32:5... jazyk koktavých plynně a jasně promluví. Hlupák  nebude nazýván šlechetným a padouchovi přestanou říkat...
Izaiáš 33:19...daní, kde ten, kdo sepisoval poklady?" Nikdy  neuvidíš ten drzý lid, lid podivné řeči, jaká se neslyší...
Izaiáš 33:20... to klidné obydlí, stan, jenž se nezboří. Nikdy  se nevytrhnou jeho kolíky, z jeho provazů nepovolí ani...
Izaiáš 34:10...na věky věků z něj zbudou trosky, nikdo  tudy nikdy neprojde. Tu zemi obsadí pelikán a výr, sýček...
Izaiáš 34:12...pustoty a olovnicí prázdnoty. Edomští urození  nebudou mít nic, co by šlo nazvat královstvím; všichni...
Izaiáš 37:3...aby mu řekli: "Tak praví Ezechiáš: Dnes je den soení, trestání a ponížení. Porod začal, ale není dost...
Izaiáš 38:11...v branách podsvětí! Říkal jsem si: Hospodina  nespatřím na zemi mezi živými; neuvidím se s žádným...
Izaiáš 38:12...s žádným člověkem, s nikým, kdo žije na světě je strženo obydlí, jako stan kočovníků stěhuje se...
Izaiáš 40:2...Mluvte láskyplně k Jeruzalému a ohlašujte mu, že  skončila jeho poroba, že jeho vina je splacena, že ho...
Izaiáš 41:27...neslyšel nikdo nic! první říkám Sionu: "Hle tu jsou!" Jeruzalému dám posla se zprávou radostnou....
Izaiáš 42:14...pokřik mocně zakřičí, na své nepřátele se oboří příliš dlouho mlčel jsem, zůstával tiše, držel se. Teď...
Izaiáš 43:27...soudíme, pověz, čím bys mohl být ospravedlněn tvůj prapředek se prohřešil, tvoji mluvčí zradili....
Izaiáš 45:17...věčným spasením. Nebudete zahanbeni ani potupeni  nikdy, navěky! Nuže, toto praví stvořitel nebe, Hospodin...
Izaiáš 45:21...poradit! Kdo to odedávna předpovídal, kdo to  kdysi zvěstoval? Kdo jiný než , Hospodin? Kromě ...
Izaiáš 47:1...zemi, a ne na trůnu, Dcero chaldejská! Nikdy víc  nenazvou něžnou a hýčkanou. Chop se mlýnku a mouku...
Izaiáš 47:5...a seď mlčky v tmách, Dcero chaldejská! Nikdy víc  nenazvou nad královstvími královnou. Rozhněval jsem...
Izaiáš 48:6...Slyšel jsi o tom, teď pohleď na to vše - kdy  to uznáte? Teď ti však ohlašuji nové věci, věci tajné, o...
Izaiáš 49:1... daleké národy, slyšte : Hospodin povolal  od narození, pojmenoval v lůně matčině. Jak ostrý...
Izaiáš 49:12...cestu obrátím a stezky budou zpevněny. Hle přicházejí z dálky, od severu jedni, od západu další a...
Izaiáš 49:17... tvé zdi mám stále na očích. Tvoji stavitelé  k tobě spěchají, ti, kdo bořili a ničili, jsou pryč....
Izaiáš 51:5...zasvitne. spravedlnost blíží se, spása  je na cestě, paže národům právo přinese. Ostrovy na...
Izaiáš 51:14...brzy propuštěn; v jámě totiž neumře, chléb mu  scházet nebude. jsem Hospodin, tvůj Bůh, jenž vzdouvá...
Izaiáš 51:22...Z toho poháru, z kalicha mého hněvu nebudeš pít  nikdy víc. Dám jej však do ruky tvých trapičů, kteří ti...
Izaiáš 52:1...rouchem krásy své, svaté město Jeruzaléme, neboť  do tebe nikdy nevstoupí neobřezaný a nečistý. Otřes se z...
Izaiáš 52:14...zděsili, (že nelidsky byl napohled zohaven ani člověku nebyl podoben), tak mnohé národy zase...
Izaiáš 54:9...jako za Noemových dnů, kdy jsem přísahal, že  na zem neuvedu Noemovu potopu. Právě tak nyní přísahám,...
Izaiáš 56:1...právo, jednejte spravedlivě - vždyť spása  je blízko, spravedlnost zjeví se! Blaze člověku,...
Izaiáš 56:8...Shromáždím k němu ještě další, k těm, kdo  byli shromážděni. Všechna polní i lesní zvířata, pojďte...
Izaiáš 57:13...Všechny ty modly přece vítr odnese, odvane je  pouhý dech. Kdo se však ke mně uchýlí, dostane zemi za...
Izaiáš 60:1... navěky. Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo  je tu, Hospodinova sláva vzešla nad tebou! Hle, tma...
Izaiáš 60:18... tvým vládcem bude spravedlnost. Ve tvé zemi  nebude slyšet o násilí, o zkáze a zhoubě na tvém území....
Izaiáš 60:19...tehdy nazveš Spása a svoje brány Chvála. Slunce  ti nebude světlem ve dne, nebude ti svítit ani záře...
Izaiáš 60:20...světlem, tvůj Bůh ti bude ke slávě! Tvé slunce  nikdy nezapadne, neubude z tvého měsíce - Hospodin...
Izaiáš 62:4...korunou, v dlani svého Boha královskou čelenkou nikdy ti nebudou říkat Opuštěná, tvoji zem nebudou...
Izaiáš 62:8...svou pravicí, svou mocnou paží přísahal nikdy nedám tvé obilí tvým nepřátelům sníst; nikdy...
Izaiáš 62:11..."Řekněte Dceři sionské - hle, tvůj Spasitel  jde! Hle, jeho odplata jde s ním, jeho odměna ho...
Izaiáš 63:17...jsi naše srdce, abychom nectili? Vrať se  zpátky kvůli služebníkům svým, kvůli kmenům svého...
Izaiáš 63:19...celou zdupali. Jsme jako ti, kterým nevládneš  věky, jako ti, kteří tvé jméno nenosí. Kéž bys tak...
Izaiáš 64:8... nevzpomínej navěky na náš hřích. Prosíme na nás pohlédni - my všichni jsme tvůj lid! Tvá svatá...
Izaiáš 65:17...a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo  nebude o nich přemýšlet. Nuže, radujte se a buďte...
Izaiáš 65:19... ze svého lidu se budu radovat - vždyť  v něm nebude slyšet pláč, křik se tam nebude nikdy...
Izaiáš 65:20...pláč, křik se tam nebude nikdy rozléhat nikdy tam nebude dítě, které by zemřelo po pár dnech, a...
Izaiáš 65:23...stromy, dílo svých rukou si vyvolení užijí se nebudou marně dřít, nebudou plodit děti do hrůzy;...
Izaiáš 65:25...bude slámu žrát, pokrmem hada bude prach žádná zloba, žádná záhuba nikde na celé svaté hoře...
Izaiáš 66:5... kteří vás pro jméno zavrhli, říkají: "  se Hospodin oslaví, vidíme to vaše veselí!" - Takoví...
Jeremiáš 2:6...daleko? Marnost následovali a marností se stali se neptali: ‚Kde je Hospodin, který nás vyvedl z Egypta,...
Jeremiáš 2:20... praví Hospodin, Pán zástupů. Své jho jsi  dávno rozlámala, své postroje jsi strhala: ‚Nebudu...
Jeremiáš 2:31...Proč můj lid říká: ‚Jsme volní! Chodit za tebou nikdy!' Zapomene snad dívka na svůj šperk? Zapomene se...
Jeremiáš 2:32...ke svatbě? Můj lid však na zapomněl - kolik  je to let? Jak jsi šikovná v honbě za milováním! I...
Jeremiáš 3:12... ty poběhlice, vrať se, praví Hospodin; nebudu  na vás hledět s nevolí. Jsem přece milosrdný, praví...
Jeremiáš 3:16...a rozmůžete, praví Hospodin, v těch dnech  nebude ani zmínky o Truhle Hospodinovy smlouvy. Ani na...
Jeremiáš 3:17...národy - k Hospodinovu jménu v Jeruzalémě se nebudou řídit svým zarputilým a zlým srdcem. V těch...
Jeremiáš 3:22... vaše odvrácení uzdravím." Hle - jdeme k tobě jsme tu! Ty, Hospodine, jsi náš Bůh! Ano, ten povyk na...
Jeremiáš 3:24...vydobyli naši otcové, to nám "Hanba" hltala  od mládí. Přišli jsme o jejich ovce i dobytek stejně...
Jeremiáš 4:1...Kéž bys mi své nechutnosti odklidil z očí a víc  nebloudil! Kéž bys v pravdě, soudu a spravedlnosti...
Jeremiáš 4:3...Jeruzaléma: "Zorejte zemi ležící ladem a nesejte  do trní. Pro Hospodina se obřežte, obřežte svá srdce,...
Jeremiáš 4:13...ode . To teď nad nimi vynesu rozsudek."  se žene jako mraky, jeho vozy jako vichřice, koně...
Jeremiáš 4:15...ještě budeš přemýšlet zvráceně? Hlasatel z Danu  je slyšet, z pohoří Efraim jde zlá zvěst. Oznamte...
Jeremiáš 4:16...z pohoří Efraim jde zlá zvěst. Oznamte národům: ‚ jsou tu!' Ohlaste Jeruzalému: ‚Zdaleka přišli...
Jeremiáš 4:22...troubit polnici? "Můj lid se musel zbláznit neznají. Jsou jako hloupé děti - rozum nemají. Ve zlu...
Jeremiáš 5:6...u jejich měst a roztrhá každého, kdo vyjde ven bylo příliš jejich vzpour, jejich nevěry bylo dost!...
Jeremiáš 6:4...boji proti ! Zaútočíme o poledni!' ‚Běda, den  se nachýlil, večer vrhá dlouhý stín.' ‚Zaútočíme tedy...
Jeremiáš 6:11...se jim! Jsem plný Hospodinova hněvu, zadržovat  ho nemohu. "Vylij ho tedy na děti v ulicích i tam, kde...
Jeremiáš 6:29...jsou zvrhlost sama. Měchy dmýchají naplno, oheň  pohltil všechno olovo, to přetavování však bylo nadarmo;...
Jeremiáš 7:6...na tomto místě prolévat nevinnou krev a nebudete  k vlastní škodě následovat cizí bohy - pak vás tu nechám...
Jeremiáš 7:20... Neurážejí spíš sami sebe k vlastní ostudě?" Ne, tak praví Panovník Hospodin: "Hle, na toto místo se...
Jeremiáš 7:32...hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy se mu  nebude říkat Tofet ani údolí Ben-hinom, ale Údolí...
Jeremiáš 8:4...- Tak praví Hospodin: Když někdo padne, copak  nevstane? Když se odvrátí, nevrátí se zpět? Proč tedy...
Jeremiáš 8:16...čekáme čas uzdravení, a hle - zděšení! Od Danu  je slyšet frkot koní, ržáním hřebců se chvěje celá zem....
Jeremiáš 8:22...i , truchlím, jsem hrůzou přemožen. Copak  není balzám v Gileádu? Což tam lékaře nemají? Tak proč...
Jeremiáš 9:4...pomluvy. Jeden druhého podvádějí, pravdu  vůbec nemluví; svůj jazyk naučili mluvit lži, pro...
Jeremiáš 10:20...všechny provazy. Děti opustily a jsou pryč není, kdo by můj stan vztyčil, kdo by postavil ...
Jeremiáš 10:22...nedaří - celé stádo se jim rozuteklo pryč. Slyš přichází zpráva: Ze severní země se blíží vřava! Judská...
Jeremiáš 11:19... ze země živých ho vytněme, si na jeho jméno  nikdo nevzpomene!" Hospodine zástupů, Soudce spravedlivý...
Jeremiáš 15:6...pryč. Vztáhnu na tebe ruku a zničím ; soucitem  jsem unaven! Budu je převívat vidlemi jako obilí ve...
Jeremiáš 15:14...v neznámé zemi, neboť můj hněv proti vám  hoří - šlehají z něho plameny!" Hospodine, ty rozumíš,...
Jeremiáš 16:11...Bohu, spáchali nějaký hřích?' Odpověz jim: ‚ vaši otcové opustili, praví Hospodin. Následovali...
Jeremiáš 16:13...jste neznali vy ani vaši otcové. Tam budete sloit cizím bohům dnem i nocí, neboť se nad vámi...
Jeremiáš 16:14...'" "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy  se nebude přísahat: ‚Jakože žije Hospodin, který vyvedl...
Jeremiáš 19:6...A proto hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy  se tomuto místu nebude říkat Tofet ani údolí Ben-hinom,...
Jeremiáš 19:11...zástupů: Jako když se rozbije hliněná nádoba se nedá opravit, tak rozbiji tento lid i toto město. A v...
Jeremiáš 20:9...mi přináší celé dny hanbu a posměšky. Říkám si: " se o něm ani nezmíním, jeho jménem nepromluvím!" Jeho...
Jeremiáš 22:10...něj; plačte však nad tím, který odchází, protože  se nevrátí a nespatří rodnou zem. Toto praví Hospodin o...
Jeremiáš 22:11...po svém otci Jošiášovi, ale musel odsud odejít: " se sem nevrátí. Zemře tam, kam ho odvlekli, a tuto zem...
Jeremiáš 22:12...nevrátí. Zemře tam, kam ho odvlekli, a tuto zem  nikdy nespatří." "Běda tomu, kdo si staví palác, ale ne...
Jeremiáš 22:21...jsi ale: ‚Nechci poslouchat!' Tak je to s tebou  od mládí, že neslyšíš můj hlas. Všechny ty tvé pastýře...
Jeremiáš 23:4...nimi pastýře, kteří o budou pečovat, takže  se nebudou bát a strachovat a nebude chybět ani...
Jeremiáš 23:7... Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy  nebudete říkat: ‚Jakože je živ Hospodin, který vyvedl...
Jeremiáš 23:19...uslyšel?" Hle, Hospodinova vichřice - jeho hněv  zuří! Na hlavy darebáků snáší se vichr bouřlivý!...
Jeremiáš 23:36...‚Co Hospodin odpověděl? Co Hospodin říkal?'  ale nemáte ani zmiňovatortel od Hospodina', protože za...
Jeremiáš 25:3...lidu a všem obyvatelům Jeruzaléma řekl: "Je to  třiadvacet let - od třináctého roku judského krále...
Jeremiáš 25:18...budící děs, posměch a nadávky (jak je tomu  dnes); faraona, vládce Egypta, s jeho dvořany a velmoži...
Jeremiáš 25:27...Pijte, opijte se, pozvracejte se a padněte, že  nevstanete, protože na vás sesílám meč!' A kdyby od tebe...
Jeremiáš 25:29...Nevyváznete! Na všechny obyvatele země  svolávám meč, praví Hospodin zástupů.' Nuže, prorokuj...
Jeremiáš 30:8...jejich šíji a zpřetrhám jejich postroje, takže  nebudou sloužit cizákům, ale budou sloužit Hospodinu,...
Jeremiáš 30:10...Davidovi, kterého jim ustanovím. Neboj se, můj slebníku, Jákobe, a ty, Izraeli, neděs se, praví Hospodin....
Jeremiáš 30:23...Bohem." Hle, Hospodinova vichřice - jeho hněv  zuří! Na hlavy darebáků snáší se vichr bouřlivý!...
Jeremiáš 31:12...duše budou zavlažovanou zahradou a chřadnout  nikdy nebudou. Panna se tehdy vesele roztančí a mládenci...
Jeremiáš 31:16...se nedá utěšit!" Tak praví Hospodin: "Neplač , zadrž slzy, neboť tvá námaha dojde odměny, praví...
Jeremiáš 31:18...jsem nepovolný jako mladý býk, krotil jsi jsem zkrocený. Obrať , se vrátím zpět, vždyť ty jsi...
Jeremiáš 31:29...budoval a sázel, praví Hospodin. V těch dnech  nebudou říkat: ‚Rodiče jedli trpké hrozny a dětem trnou...
Jeremiáš 31:34...srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabádat:...
Jeremiáš 31:40...východě, to vše bude zasvěceno Hospodinu a město  nikdy nebude vyvráceno ani zbořeno." Slovo, které...
Jeremiáš 32:30...úlitby pro cizí bohy. Synové Izraele i Judy  od mládí jen páchají, co je zlé v mých očích. Ano,...
Jeremiáš 32:40...Do srdcí jim vložím, aby ctili, aby se ode   neodvrátili. S radostí jim budu prokazovat dobrodiní;...
Jeremiáš 33:24...rody.' Takhle pohrdají mým lidem, jako by  pro ani nebyl národem! Tak praví Hospodin: Jestliže...
Jeremiáš 34:9...i svou hebrejskou otrokyni na svobodu; nikdo  neměl zotročovat svého židovského bratra. Všichni...
Jeremiáš 34:10...své otroky a otrokyně na svobodu a že je  nebudou zotročovat. Souhlasili s tím a propustili je....
Jeremiáš 38:9...z paláce a oslovil krále: "Můj pane a králi! Ti mi se k proroku Jeremiášovi zachovali naprosto zločinně....
Jeremiáš 42:6... s čím za námi Hospodin, tvůj Bůh, pošle.   nám to bude příjemné, nebo ne, poslechneme Hospodina,...
Jeremiáš 42:18...a hrozbou, nadávkou a ostudou a toto místo  nikdy nespatříte. Hospodin vám, pozůstatkům Judy, říká:...
Jeremiáš 44:4... Znovu a znovu jsem k vám posílal všechny své slebníky proroky se slovy: ‚Nepáchejte tu ohavnost;...
Jeremiáš 44:22...nezapomněl? Bylo mu to snad lhostejné? Hospodin  to nemohl déle snést! To kvůli vašim zločinům a kvůli...
Jeremiáš 44:26...při svém velikém jménu, praví Hospodin: jméno  nevysloví žádný Žid v celém Egyptě; nikdo z nich ...
Jeremiáš 45:3...mi! Hospodin mi k bolesti přidal trápení jsem vyčerpán naříkáním a nedocházím úlevy.' Hospodin mi...
Jeremiáš 46:27...v dávných dnech, praví Hospodin. Neboj se, můj slebníku Jákobe, a ty, Izraeli, neděs se. Hle, zachráním ...
Jeremiáš 47:4...pomoc dětem, ruce jim budou viset ochable, neboť  přišel den, kdy všichni Filištíni budou zničeni. Týru a...
Jeremiáš 47:6...drásat smutkem? ‚Ach, meči Hospodinův, kdy  spočineš? Vrať se do pochvy, ustaň a zastav se!' Jak by...
Jeremiáš 48:2... dobyto, ta pevnost bude troskou hanebnou. Moábu  žádná chlouba nezbyla, v Chešbonu se na něj chystá...
Jeremiáš 48:33... Víno jsem z lisů odebral, s veselým křikem  se nešlape - ten křik není jásotem! Křik z Chešbonu a...
Jeremiáš 48:38...truchlení. Roztříštím Moáb jako džbán, který  nikdo nechce, praví Hospodin. Tolik střepů! Tolik...
Jeremiáš 48:39...Tolik kvílení! Moáb se v hanbě zády obrací. Moáb  budí jenom posměšky k výstraze všemu okolí. Tak praví...
Jeremiáš 48:40... Tak praví Hospodin: Hle, orel se vrhá na Moáb nad ním křídla prostírá! Města padnou do zajetí,...
Jeremiáš 48:42...v porodních bolestech. Moáb bude zničen, aby  nebyl národem, neboť se vzpínal proti Hospodinu. Strach...
Jeremiáš 49:5... Budete rozehnáni každý na jinou stranu a nikdo  neshromáždí ty, kdo se rozprchli. Později ale osud...
Jeremiáš 49:7..." Toto praví Hospodin zástupů o Edomu: "Copak  není moudrost v Temanu? Přišli rozvážní o rozum? Je...
Jeremiáš 49:10...však Ezaua svléknu donaha, odhalím jeho úkryty se neschová! Jeho děti i příbuzní budou zničeni, nezbude...
Jeremiáš 49:30...král Nabukadnezar se chystá proti vám na vás vymýšlí svůj plán. Vzhůru! Do boje proti národu,...
Jeremiáš 49:33...doupětem šakalů, věčnou pustinou. Nebude zde  nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník." Slovo...
Jeremiáš 50:9...Chaldejců! Vyrazte jako berani před ovcemi! Hle probouzím, vedu proti Babylonu srocení mocných národů...
Jeremiáš 50:15...proti Hospodinu! Spusťte pokřik ze všech stran se vzdal! Jeho bašty padly! Hradby zbořeny! Ano, toto je...
Jeremiáš 50:31...tobě, nadutče! praví Hospodin, Pán zástupů totiž nadešel tvůj den, čas, kdy se s tebou zúčtuje!...
Jeremiáš 50:39...tam bude žít jen pouštní zvěř, pštrosi a hyeny se tam nikdy bydlet nebude, bude tam prázdno po všechna...
Jeremiáš 50:41... mohutný národ s králi mnohými - od konců světa  se zvedají! Jsou vyzbrojeni luky a šavlemi, jsou krutí a...
Jeremiáš 51:39...hlučně veselit. Pak ale tvrdě usnou navěky se nevzbudí, praví Hospodin. Povedu je na porážku jako...
Jeremiáš 51:44...v Babylonu, vyrvu mu z úst, co pohltil. Národy  se k němu nepohrnou, padnou babylonské zdi! Vyjděte...
Jeremiáš 51:55...jeho hřmot! Vlny útočníků hučí jak množství vod burácejí jako hrom! Ano, zhoubce přichází na Babylon!...
Jeremiáš 51:57...hejtmany, správce i hrdiny. Pak usnou navěky se nevzbudí, praví Král, jenž jméno Hospodin zástupů...
Jeremiáš 51:64...Eufratu. Potom řekni: ‚Takto se ponoří Babylon se nikdy nezvedne z toho neštěstí, jež na něj dopustím...
Pláč 1:4...jeho sevření. Osiřelé jsou cesty na Sion, nikdo  nejde na slavnost. Jeho brány pustě zejí, jeho kněží...
Pláč 1:21...neštěstí a jásají nad tím, co jsi dopustil. Kéž  přivedeš ten vyhlášený den, kdy je postihne to, co !...
Pláč 1:22...vyhlášený den, kdy je postihne to, co ! Kéž  všechna jejich zloba vystoupí před tvou tvář. Proveď jim...
Pláč 2:8... Natáhl šňůru, začal měřit, odvrátit od zkázy  nedal se. Hradby i bašty proto naříkaly, klesly společně...
Pláč 2:9...mezi pohany, Zákon se vytratil. Také proroci  nemají od Hospodina žádné vidění. Stařešinové Dcery...
Pláč 2:11...panny svěsily hlavy k zemi. Pro slzy  sotva vidím, útroby se chvějí. Srdce mi puká nad...
Pláč 2:16...Na tenhle den jsme čekali a dočkali jsme se je tady!" Hospodin vykonal to, co plánoval; to, co řekl,...
Pláč 2:17...plánoval; to, co řekl, také udělal. Jak varoval  odedávna, bořil, aniž se slitoval. Obveselil nad tebou...
Pláč 2:18...Dcery sionské! tvé slzy proudí potokem,   je noc či den! Odpočinek si nedopřej, tvé oko neusne!...
Pláč 3:27...spasení. Dobré je, když člověk nosí své jho  od mládí. sedá o samotě, tiše pod uloženým břemenem...
Pláč 4:1...nebe! Ach, jak zašlo lesklé zlato, ryzí kov  se netřpytí! Drahé kamení rozmetáno na každém nároží!...
Pláč 4:15...A když teď bloudí tam a sem, národy říkají: " je tu nechceme!" Hospodin sám je rozptýlil, na ani...
Pláč 4:16..." je tu nechceme!" Hospodin sám je rozptýlil na ani nepohlédne; nikdo nebere ohled na kněží, nikdo...
Pláč 4:22...donaha! Tvůj trest vyprší, Dcero sionská nezůstaneš v zajetí. Ty, Dcero edomská, však budeš...
Pláč 5:14...mlýn, chlapci klopýtají pod dřívím. Starci  v branách nesedí, mládenci dozpívali. Utichlo naše...
Pláč 5:22...naše dny, jsou jako dřív! Anebo jsi nás  zavrhl úplně? Rozhněval ses na nás přespříliš? Ve...
Ezechiel 2:5...jim řekni: ‚Tak praví Panovník Hospodin.'   poslechnou nebo ne - vždyť je to banda vzbouřenců -...
Ezechiel 2:7...je to banda vzbouřenců. Vyřiď jim slova,   poslechnou nebo ne - vždyť jsou to vzbouřenci. Ty, synu...
Ezechiel 3:11...ke svým krajanům ve vyhnanství a mluv k nim.   poslechnou nebo ne, řekni jim: ‚Tak praví Panovník...
Ezechiel 3:26...přilepím na patro, takže budeš němý a nebudeš je  kárat - vždyť je to banda vzbouřenců. k tobě ale...
Ezechiel 5:9... co jsem neprovedl nikdy dřív a neprovedu  nikdy víc. Rodiče v tobě budou jíst děti a děti jíst své...
Ezechiel 6:14...zemi v pustinu pustější než poušť u Ribly,   si bydlí kdekoli. Tak poznají, že jsem Hospodin!" ...
Ezechiel 7:3...zemi: Konec! Konec je se čtyřmi kouty země s tebou konec je - svůj hněv sešlu na tebe. Budu ...
Ezechiel 7:5...Toto praví Panovník Hospodin: Zlo za zlem - hle tu je! Je konec, konec je, tvůj konec nadešel - hle, ...
Ezechiel 7:6...Je konec, konec je, tvůj konec nadešel - hle tu je! Tvůj zánik nadešel, obyvateli země! Ten čas tu...
Ezechiel 7:7...je! Tvůj zánik nadešel, obyvateli země! Ten čas  tu je, blíží se onen den - místo jásotu je na horách...
Ezechiel 7:10...jsem ten, kdo vás bije. Hle, ten den - hle tu je! Zkáza propukla, hůl rozkvetla, pýcha vypučela,...
Ezechiel 7:12...z jejich jmění, nic z jejich nádhery. Ten čas  tu je, nastal onen den! Kdo kupuje, nejásej, kdo...
Ezechiel 11:11...území a tehdy poznáte, že jsem Hospodin vám nebude ve městě jako masíčku v hrnci. Budu vás...
Ezechiel 12:12...ho tudy vyvedli. Bude mít zahalenou tvář, takže  neuvidí svou zem. Nastražím na něj svoji past a uvázne v...
Ezechiel 12:23...Panovník Hospodin - S tímto příslovím skoncuji ho v Izraeli nikdy nepoužijí. Naopak, řekni jim: Blíží...
Ezechiel 12:25...Hospodin. Říkám, co říkám, a to slovo se naplní žádné odklady! Za vašich časů, vy bando vzbouřenců,...
Ezechiel 12:28...Tak praví Panovník Hospodin - Žádné z mých slov  nesnese odklady. Cokoli řeknu, se naplní, praví Panovník...
Ezechiel 13:21...a svůj lid vysvobodím z vašeho sevření, aby  nebyli vaší kořistí. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin!...
Ezechiel 13:23...neodvrátili od své zlé cesty a mohli žít, proto  nebudete mít falešná vidění a nebudete pokračovat ve...
Ezechiel 14:11...právě tak jako ten, kdo se ho přišel ptát. Potom  dům Izraele nebude bloudit ode pryč a nebudou se ...
Ezechiel 14:22... kteří odtud vyvedou své syny a dcery. Hle k vám přicházejí! uvidíte jejich způsoby a jejich...
Ezechiel 16:37...všechny tvé milence, s nimiž ses těšila,   jsi je milovala, anebo nenáviděla. Shromáždím je proti...
Ezechiel 16:41...žen popraví. Tak skoncuji s tvým smilněním žádní zaplacení milenci! Tehdy se můj hněv proti tobě...
Ezechiel 17:14...muže země, aby to království srazil tak, aby se  samo nezvedlo a muselo dodržovat jeho smlouvu, aby...
Ezechiel 18:3...jsem živ, praví Panovník Hospodin, to přísloví  v Izraeli říkat nebudete. Hle - mně patří všechny životy...
Ezechiel 19:9...králi přivedli a uvrhli do vězení, aby  neznělo jeho řvaní nad izraelskými horami. Tvá matka jak...
Ezechiel 20:28...vyšší návrší a kdejaký zelenající se strom tam obětovali ty své oběti a přinášeli tam své urážlivé...
Ezechiel 20:31...Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin vás nevyslyším!" "Říkáte: ‚Chceme být jako jiné národy,...
Ezechiel 21:5...Tehdy jsem zvolal: "Ach ne, Hospodine, Pane můj tak o mně říkají: ‚Vykládá jen samé hádanky.'" Dostal...
Ezechiel 21:12...ztratí dech a každé stehno bude zmáčené. Hle to přichází, se to děje, praví Panovník Hospodin!"...
Ezechiel 21:16...‚mého syna'. Ten meč se i všem stromům vysmívá je naleštěn a padne do dlaně, ostrý a vyleštěný meč -...
Ezechiel 21:19...sem a potřetí, meč hrozných jatek, meč vraždění krouží kolem nich, aby plnil srdce zděšením, aby se...
Ezechiel 21:20...jejich bran jsem postavil meč na jatka - ach ne je vyleštěn, nabroušen, aby zabíjel! Rubej zprava, sekej...
Ezechiel 21:31...Hospodin: Strhni si turban, sejmi korunu! Nic  nebude jako dřív: Ponížení budou povýšeni a povýšení...
Ezechiel 21:34...lži. Onen meč dopadne sprostým lotrům na šíje nadešel jejich den, čas zúčtování s jejich zločinem!...
Ezechiel 23:3...matky. Žily v Egyptě jako smilnice. Smilnily  od mládí. Nechaly si tam laskat prsa, nechaly si...
Ezechiel 23:27...a smilstvem, které ses naučila v Egyptě. Tehdy  po nich přestaneš pošilhávat; na Egypt ti nezůstane ani...
Ezechiel 24:14...můj hněv proti tobě. To říkám Hospodin to přichází, to učiním. Nenechám to být, neslituji se...
Ezechiel 26:13...vody. Tvé zvučné písně umlčím a hlas tvé citery  nikdy nezazní. Nechám z tebe jen holou skálu, staneš se...
Ezechiel 26:14...holou skálu, staneš se místem, kde se suší sítě nikdy nebudeš vystavěno! To říkám Hospodin, praví...
Ezechiel 26:18...v den tvého zániku, děs jímá mořské ostrovy nejsi tu! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: ...
Ezechiel 26:20... tehdy srazím jako mrtvolu do jámy k těm, kdo  dávno zesnuli. Nechám bydlet hluboko v podsvětí mezi...
Ezechiel 26:21...a zanikneš. Budou hledat, ale nikdo nikdy  nenajde, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 28:24...- a poznají, že jsem Hospodin! Dům Izraele  nebude obklopen zlomyslnými sousedy, kteří jej bodají...
Ezechiel 29:15...než ostatní království a nebude se  vyvyšovat nad jiné národy. Udělám je tak nepatrnými, aby...
Ezechiel 29:16...nepatrnými, aby nevládli nad národy. Egypt  nebude pro dům Izraele nadějí, ale připomínkou viny, že...
Ezechiel 30:9... V den Egypta budou sevřeni úzkostí. Hle to přichází! Tak praví Panovník Hospodin: Skrze...
Ezechiel 30:13...modly a s memfiskými bůžky skoncuji. V Egyptě  nikdy nepovstane vládce a naplním egyptskou zem...
Ezechiel 31:14...jeho větvemi je všelijaká zvěř. To proto, aby se  žádné stromy u vody takto netyčily do výšky, aby svou...
Ezechiel 32:13...i všechen jeho dobytek na březích velkých řek je nerozčeří noha člověka, nezkalí je ani zvířecí kopyta...
Ezechiel 32:20...uprostřed mečem pobitých. Meč je tasen; Egypt  odvádějí i se všemi jeho hordami. Mocní hrdinové o něm a...
Ezechiel 32:21...a jeho spojencích promluví zprostřed záhrobí: ‚ jsou dole! Ulehli k neobřezancům pobitým mečem!' Bude...
Ezechiel 33:12... Jakmile spravedlivý začne hřešit, nebude  moci žít ze své spravedlnosti. Řeknu-li spravedlivému:...
Ezechiel 33:13...a páchat bezpráví, žádné jeho spravedlivé skutky  nebudou vzpomenuty. Zemře kvůli bezpráví, jehož se...
Ezechiel 33:33...nejednají podle nich. to však přijde - a hle to přichází - tehdy poznají, že měli mezi sebou proroka...
Ezechiel 34:10...Budu je volat k odpovědnosti za své ovce je nenechám dělat pastýře, takže se ti pastýři ...
Ezechiel 34:22...je odehnali pryč, proto své ovce zachráním, aby  nebyly za kořist. Budu soudit mezi jednotlivými ovcemi....
Ezechiel 34:28...je z moci těch, kdo je drželi v otroctví nebudou kořistí pro pohany, nebudou potravou divé zvěři....
Ezechiel 34:29... že jejich setba slavně poroste. Nebudou  v zemi trpět hladem a nebudou snášet posměch...
Ezechiel 36:8...a ponesete ovoce mému lidu, Izraeli, jenž se  brzy vrátí. Vždyť jsem přece s vámi! Obrátím k vám...
Ezechiel 36:12...lid, vás obsadí a budete jejich dědictvím nikdy je nepřipravíte o děti. Tak praví Panovník...
Ezechiel 36:14...lidi a připravuje vlastní národ o děti,' proto  nebudeš požírat lidi a nebudeš připravovat svůj národ...
Ezechiel 36:15...národ o děti, praví Panovník Hospodin. Nenechám  poslouchat posměch pohanů, nebudeš muset snášet...
Ezechiel 36:29... Přivolám také obilí a rozmnožím je. Nedopustím  na vás hlad. Rozmnožím ovoce na stromech i polní úrodu,...
Ezechiel 36:30...ovoce na stromech i polní úrodu, abyste  mezi národy nesnášeli hanbu kvůli hladu. Pak si...
Ezechiel 36:34...v troskách. Zpustošená země bude obdělána, aby  před očima všech kolemjdoucích neležela pustá. Řeknou:...
Ezechiel 37:22...národem a všem jim bude kralovat jeden král to nebudou dva národy, se nebudou dělit na dvě...
Ezechiel 37:23...národy, se nebudou dělit na dvě království se nebudou poskvrňovat svými hnusnými modlami, svými...
Ezechiel 39:7...svého lidu Izraele zjevím své svaté jméno nikdy nedopustím, aby bylo znesvěceno. Tehdy národy...
Ezechiel 39:8... že Hospodin jsem Svatý v Izraeli. Hle to přichází, se to děje, praví Panovník Hospodin! To...
Ezechiel 39:25...zasloužili - skryl jsem svoji tvář před nimi. Ne, tak praví Panovník Hospodin: Teď přivedu Jákoba ze...
Ezechiel 39:28... znovu je shromáždím do vlasti a žádného z nich  nenechám ve vyhnanství. před nimi nebudu skrývat...
Ezechiel 39:29...a žádného z nich nenechám ve vyhnanství před nimi nebudu skrývat svoji tvář, neboť na dům...
Ezechiel 43:7...přebývat navěky. Dům Izraele ani jeho králové  nebudou znesvěcovat svaté jméno svým smilstvem a...
Ezechiel 44:6...domu Izraele: Tak praví Panovník Hospodin - Dost  bylo vašich ohavností, dome Izraele! Přiváděli jste...
Ezechiel 44:31...nesmějí jíst nic zdechlého ani rozsápaného,   z ptactva nebo ze zvěře." " si budete rozdělovat zemi...
Ezechiel 45:8...bude v Izraeli jeho vlastnictvím. Moji vládci  nebudou utiskovat můj lid; nechají zbytek země...
Ezechiel 45:9...Izraele." Tak praví Panovník Hospodin: "Dost , izraelští vládci! Zřekněte se útlaku a násilí, řiďte se...
Ezechiel 46:12...vládce přinášet Hospodinu dobrovolný dar -   to bude oběť zápalná nebo pokojná - otevře se mu...
Daniel 6:18...prsteny svých velmožů, aby se na Danielově osudu  nedalo nic změnit. Potom se král odebral do paláce....
Daniel 10:12...vstal. Tehdy pokračoval: "Neboj se, Danieli od prvního dne, kdy ses ke svému Bohu začal modlit za...
Daniel 11:1...nim, jedině Michael, váš kníže. Proto jsem  v prvním roce Darjaveše Médského povstal, abych jej...
Daniel 11:4...stran. Nepřipadne ovšem jeho potomkům a nebude  mít takovou moc jako za něj. Království mu bude odňato a...
Daniel 12:6...břehu řeky a druhý na protějším. Ten se zeptal me oděného plátnem, stojícího nad hladinou řeky: "Jak...
Ozeáš 1:4...řekl: "Dej mu jméno Jizreel, Boží setba brzy totiž potrestám Jehuův dům za jizreelské vraždění a...
Ozeáš 1:6...řekl: "Dej jméno Lo-ruchama, Nemilovaná se totiž nad domem Izraele nesmiluji; víckrát jim...
Ozeáš 2:18... mi budeš říkat: "Manželi" - Baalem nenazveš  nikdy víc. Jména baalů totiž z tvých úst odstraním, aby...
Ozeáš 2:19... Jména baalů totiž z tvých úst odstraním, aby  nebyli svým jménem vzýváni. V ten den uzavřu smlouvu...
Ozeáš 4:18...se spřáhl s modlami - nech ho být! Když  je pití vypito, vrhnou se na smilstvo; ti, kdo jsou lidu...
Ozeáš 5:4...duch smilstva je totiž v nich, Hospodina  neznají. Pýcha Izraele svědčí proti nim; Izrael, Efraim,...
Ozeáš 8:10...se mezi pohany, je teď ale shromáždím, aby  brzy cítit začali břemeno krále nad velmoži. Efraim ...
Ozeáš 9:3...neuživí, úroda vína přinese zklamání. Nezůstanou  v Hospodinově zemi - zpátky do Egypta půjde Efraim, v...
Ozeáš 9:4... v Asýrii budou jíst nečisté pokrmy! Nebudou  Hospodinu přinášet úlitby, nepotěší ho svými oběťmi....
Ozeáš 10:2...sloupy posvátné. Jejich srdce je úlisné, teď  je ale stihne trest: Hospodin zboří jejich oltáře,...
Ozeáš 10:9..." a pahorkům: "Padněte na nás!" Hřešíš, Izraeli od gibejských dní, tam jsi se tehdy zastavil. Copak je...
Ozeáš 11:9... jsem Svatý uprostřed tebe - nenavštívím   děsem. Půjdou za Hospodinem řvoucím jako lev. zazní...
Ozeáš 12:4...za jeho jednání, za jeho skutky mu odplatí v lůně chytal svého bratra za paty, jako muž potom s...
Ozeáš 12:10...na mně žádný hřích!" jsem Hospodin, tvůj Bůh od vyjití z Egypta; pošlu bydlet zpátky do stanů jako...
Ozeáš 13:4... jako dým z komína. jsem Hospodin, tvůj Bůh od vyjití z Egypta; Boha kromě mne nikdy nepoznáš, není...
Ozeáš 14:4...nás nezachrání, neujedeme na koních. Nebudeme  nazývat bohy své vlastní výtvory; u tebe přece smilování...
Joel 1:18...jsou zbořeny, neboť zvadlo obilí. I dobytek  naříká! Stáda krav bloudí sem a tam, neboť se nemají kde...
Joel 2:2...armáda, jaká odpradávna nikdy nebyla a navěky  nebude žádná podobná: Před nimi sžírající oheň, za nimi...
Joel 2:19...vám obilí, víno a olej do sytosti! Nevydám vás  nikdy víc posměchu mezi pohany. Severní vojsko od vás...
Joel 2:22...a raduj se! Hospodin vykonal věci veliké,   se nebojí polní zvěř! Širé pastviny zas budou zelené,...
Joel 2:26... toho, jenž pro vás koná zázraky: Můj lid  navěky nedojde potupy! A tehdy poznáte, že jsem v...
Joel 2:27...jsem , Hospodin, a žádný jiný není. Můj lid  navěky nedojde potupy! Na všechny lidi pak vyliji svého...
Joel 4:13...srp, sklizeň dozrála! Šlapejte hrozny, lis  je plný, káď přetéká; jejich hanebnost je veliká!...
Joel 4:17... Jeruzalém pak znovu bude svatý a nevpadnou  do něj cizáci. V ten den budou hory oplývat vínem, kopce...
Amos 1:3...Hospodin: Damašek hřešil trojnásob, čtyřnásob toho mám dost! Za to, že Gileáda mlátili cepy okovanými,...
Amos 1:6...Hospodin: Gaza hřešila trojnásob, čtyřnásob toho mám dost! Za to, že vyháněli všechen lid a...
Amos 1:9...Hospodin: Týr hřešil trojnásob, čtyřnásob toho mám dost! Za to, že prodávali vyhnance Edomským a...
Amos 1:11...Hospodin: Edom hřešil trojnásob, čtyřnásob toho mám dost! Za to, že bratra stíhal mečem a všechen...
Amos 1:13...Hospodin: Amonci hřešili trojnásob, čtyřnásob toho mám dost! Za to, že v Gileádu rozpárali těhotné,...
Amos 2:1...Hospodin: Moáb hřešil trojnásob, čtyřnásob toho mám dost! Za to, že kosti edomského krále spálili...
Amos 2:4...Hospodin: Juda hřešil trojnásob, čtyřnásob toho mám dost! Za to, že Hospodinův zákon zavrhli a...
Amos 2:6...Hospodin: Izrael hřešil trojnásob, čtyřnásob toho mám dost! Nevinné prodávají za peníz a ubohé za dva...
Amos 7:8...olovnici doprostřed svého lidu, Izraele. Víckrát  je neušetřím. Izákovy obětní výšiny budou zničeny, z...
Amos 7:13...vydělávej na chleba, prorokuj si tam. V Bet-elu  ale víckrát neprorokuj - vždyť je to králova svatyně, je...
Amos 8:2..."Můj lid Izrael je zralý pro konec! Víckrát  je neušetřím. V ten den se chrámové zpěvy obrátí v...
Amos 8:5... vy, kdo ničíte ubožáky na zemi, se slovy: "Kdy  skončí svátek novoluní, abychom prodávali obilí? Kdy ...
Amos 8:14...žije pouť do Beer-šeby!" - takoví padnou, aby  nevstali. Spatřil jsem Pána, jak stojí nad oltářem a...
Amos 9:9... nevyhladím je však úplně, praví Hospodin. Hle dávám rozkazy! Budu přesívat dům Izraele přes všechny...
Amos 9:15...zemi, kterou jsem dal jim, a z země nebudou  nikdy vyrváni, praví Hospodin, tvůj Bůh. Vidění...
Jonáš 2:8...z propasti vyzvedl, Hospodine, Bože můj! Když  život opouštěl, na Hospodina jsem se rozpomněl. ...
Jonáš 3:4...jej trvalo tři dny. Jonáš vešel do města prvního dne, kdy jím začal procházet a volat: "Ninive...
Micheáš 1:3...svatosti. Hle - Hospodin opouští svůj příbytek sestupuje, šlape po výšinách země! Hory se pod ním...
Micheáš 1:10...můj lid, k Jeruzalému! Nemluvte o tom v Gatu ani neplakejte. V Bet-ofře (v tom Domě prachu) se v...
Micheáš 1:11...více, útulný Bet-ecel pláče; oporu v něm  nemáte. Obyvatelé Marotu jen trnou, čekají, kdy přijde...
Micheáš 2:1...chystají špatnosti, kdo osnují zlo i v posteli od svítání je páchají - vždyť si to mohou dovolit....
Micheáš 2:2...je páchají - vždyť si to mohou dovolit. Zatoí po poli a je zabírají, po domě a ho mají. Odírají...
Micheáš 2:3..."Hle, na tu tlupu chystám pohromu - teď  se nevykroutíte! Přestanete chodit s hlavou nahoru - ty...
Micheáš 2:5...je , naše pole dělí mezi proradné!'" A tak vám  nikdo nevyměří podíl v Hospodinově shromáždění....
Micheáš 3:6...tomu jdou do války. A proto na vás přijde noc žádná vidění; temno a žádné věštění. Slunce zapadne nad...
Micheáš 4:3...kopí srpy. Národ proti národu nepozvedne meč nikdy se nebudou chystat do boje. Každý usedne ve stínu...
Micheáš 4:4...svého révoví, každý pod svůj fíkovník a nikdo  je nezděsí - tak promluvila ústa Hospodina zástupů....
Micheáš 5:11... Vymýtím kouzla z vaší ruky a nezbudou vám  žádní věštci. Vymýtím mezi vámi ty modly a sloupy,...
Micheáš 7:4...je jako trní, poctivec horší než plot z bodláčí přichází ten vyhlížený den - den, kdy se s tebou...
Nahum 1:9...myslíte? On udělá rázný konec, protivník  se nezvedne! Budou zapleteni v trní, svým vínem budou...
Nahum 2:1...i odlitky. Chystám ti hrob. Jsi hanebný!" Hle jsou vidět na horách nohy posla dobrých zpráv - přichází...
Nahum 2:2...nenapadne ten zločinec - je bezezbytku vyhlazen na tebe, Ninive, táhne ničitel. Jen tu svou pevnost...
Nahum 2:6...potácí, a když přispěchají na hradby, kolem nich  je obléhací štít. Říční stavidla se protrhla! Palác se...
Nahum 2:14... Vezmu ti kořist z celé země, hlas tvých poslů  se neozve!" Běda tomu městu vraždění! Je plné lží a...
Nahum 3:2...Je plné lží a loupeží a nepřestává plenit sviští bič! Kola rachotí! Koně se dali v trysk! Vozy...
Nahum 3:19...shromáždil. Není léku na tvé zranění, tvá rána  se nezhojí. Všichni, kdo o tobě uslyší, zatleskají samou...
Abakuk 3:10...Rozdělil jsi zemi řekami, hory zahlédly se svíjejí. se valí vodní přívaly, z hlubiny je...
Abakuk 3:14...se nás jeho nájezdníci hnali rozprášit, když  se těšili, jak pohltí ubožáky ve skrýších. Se svými oři...
Sofoniáš 1:7...den! Hospodin oběť připravil a pozvané  posvětil. "V den Hospodinovy oběti zúčtuji s knížaty...
Sofoniáš 1:13... jejich domy budou zbořeny. Stavějí si domy je však nezabydlí, sázejí vinohrady, neokusí však víno z...
Sofoniáš 3:11...lid, ti mi přinesou oběti. V ten den  se nebudete muset stydět za všechny své vzpoury proti...
Sofoniáš 3:13...jménu nacházejí své bezpečí. Pozůstatek Izraele  nebude jednat zle, nebudou mluvit lež, lstivý jazyk se u...
Sofoniáš 3:15... Král Izraele, je vprostřed tebe - neboj se  žádné pohromy! V ten den řeknou Jeruzalému: "Neboj se,...
Sofoniáš 3:18...den slavnosti." "Odstraním z tebe neštěstí, abys  nenesl břímě potupy. Hle - v ten čas skoncuji se všemi,...
Ageus 2:19...znovu založen Hospodinův chrám. Všímejte si: Je  v obilnici zrní? Réva, fíkovník, granátovník ani oliva...
Zachariáš 1:12...Hospodinův anděl zvolal: "Hospodine zástupů, kdy  se konečně slituješ nad Jeruzalémem a judskými městy?...
Zachariáš 2:14...zástupů. "Jásej a vesel se, Dcero sionská! Hle přicházím, abych bydlel mezi vámi, praví Hospodin. V...
Zachariáš 2:17... Zmlkněte před Hospodinem, všichni lidé - vždyť  se probouzí, vychází ze svého svatého příbytku! ...
Zachariáš 3:8... ty i tví druhové, kteří sedí před tebou: Tito mi jsou znamením, že přivádím svého služebníka, Výhonek...
Zachariáš 7:3...pátém měsíci truchlit a postit se, jak to děláme  tolik let?" Tehdy jsem dostal slovo Hospodina...
Zachariáš 7:5...zástupů: "Řekni všemu lidu této země i kněžím sedmdesát let se vždy v pátém a sedmém měsíci postíte a...
Zachariáš 8:9...dnech slyšíte tato slova z úst proroků, a to  ode dne, kdy byly položeny základy domu Hospodina...
Zachariáš 8:11... neboť jsem posílal všechny proti všem. Teď  ale nebudu s pozůstatkem tohoto lidu nakládat tak jako...
Zachariáš 9:3...i k Týru a Sidonu, jsou tak prohnaní: Týr  se opevnil jako monastýr, stříbra nakupil jak prachu...
Zachariáš 9:8...těm, kdo by jej chtěli napadat. Po mém lidu  nebude šlapat tyran - teď z nich nespustím svůj zrak!...
Zachariáš 11:6...Jejich vlastní pastýři je nešetří. Proto ani   nebudu šetřit obyvatele této země, praví Hospodin. Hle,...
Zachariáš 11:8... Pak mi ale s nimi došla trpělivost a také ovce  měly dost. Proto jsem řekl: "Nebudu vás pást. Co je...
Zachariáš 13:2... odstraním ze země jména model, takže si na   nikdo nevzpomene; odstraním ze země také proroky a ducha...
Zachariáš 14:11... po Královské lisy. Jeruzalém bude obydlen nikdy nepropadne klatbě; bude se v něm bydlet bezpečně....
Zachariáš 14:21...přicházet, brát si je a vařit v nich. V onen den  nebude v chrámu Hospodina zástupů nikdo kupčit! Ortel...
Malachiáš 2:2...na vás prokletí a prokleji i vaše žehnání. A  jsem je také proklel, protože jste si to nevzali k srdci...
Malachiáš 2:13...Hospodinův oltář slzami, pláčete a naříkáte, že  si nevšímá vašich obětí, že ho z vašich rukou netěší....
Malachiáš 3:1...Také se ptáte: "Kde je ten Bůh soudu?" Hle posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou. Pak...
Malachiáš 3:7...- proto jste, synové Jákobovi, nebyli zničeni od dob svých otců jste se odvraceli od mých pravidel a...
Malachiáš 3:19... kdo slouží Bohu, a tím, kdo mu neslouží. Hle přichází ten den planoucí jako pec! Všichni nadutci a...
Matouš 3:10...vzbudit potomky z tohoto kamení! Sekera je  napřažena ke kořeni stromů. Každý strom, který nenese...
Matouš 3:12... On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm lopatu v ruce a vyčistí svůj mlat. Svou pšenici...
Matouš 5:13...sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nebude  k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Vy jste...
Matouš 5:28... že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu s zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tvé pravé oko...
Matouš 6:2...aby sklízeli chválu od lidí. Amen, říkám vám, že  mají svou odměnu. Raději, když dáváš chudým, tvá...
Matouš 6:5...aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že  mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého...
Matouš 6:16...ukázali lidem, že se postí. Amen, říkám vám, že  mají svou odměnu. Když se postíš, raději si pomaž hlavu...
Matouš 14:15...přišli učedníci a řekli: "Tohle místo je pusté je dost pozdě. Propusť zástupy, si jdou do vesnic...
Matouš 14:24... aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám. Loď  byla daleko od břehu, zmítána vlnami, protože vítr vál...
Matouš 15:6...bych ti měl vypomoci, jsem daroval Bohu,' ten  nemusí svého rodiče nijak uctít. A tak jste kvůli své...
Matouš 15:32...a řekl: "Je mi těch lidí líto. Jsou se mnou  tři dny a nemají co jíst. Nechci je poslat pryč hladové,...
Matouš 17:8... nebojte se." A když zvedli oči, neviděli  nikoho než samotného Ježíše. Cestou zpět z hory jim...
Matouš 17:12...'" odpověděl Ježíš. " vám však říkám, že Eliáš  přišel, ale oni ho nepoznali a udělali s ním, co chtěli....
Matouš 19:6...své manželce a ti dva budou jedno tělo'? A tak  nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověče...
Matouš 21:19...něm nic než listí. Řekl mu tedy: " se z tebe  navěky nerodí ovoce!" A ten fíkovník hned uschl. Když to...
Matouš 22:41...spočívá celý Zákon i Proroci." A když  se farizeové sešli, Ježíš se jich zeptal: "Co si myslíte...
Matouš 22:46...nedokázal odpovědět ani slovo. Od toho dne se ho  nikdo neodvážil na nic zeptat. Tehdy Ježíš mluvil k...
Matouš 24:21...nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soení, jaké do doby nebylo od počátku světa a jaké ...
Matouš 24:33... Stejně tak, uvidíte toto vše, vězte, že se  blíží, že je ve dveřích! Amen, říkám vám, že to...
Matouš 26:29...odpuštění hříchů. Říkám vám, že od této chvíle  neokusím plod vinné révy do dne, kdy ho s vámi budu...
Matouš 26:46...do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme! Můj zrádce  je blízko." Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel...
Marek 1:45...hodně mluvit a rozhlašovat tu věc tak, že Ježíš  nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na...
Marek 2:2...je doma, shromáždilo se takové množství lidí, že  se nevešli ani ke dveřím. Zatímco k nim promlouval Slovo...
Marek 4:37...větrná bouře. Vlny se valily na loď a ta se  naplňovala vodou. On ale spal na polštáři na lodní zádi....
Marek 5:3...nečistým duchem. Bydlel v hrobech a nikdo ho  nemohl ani svázat řetězem. Předtím býval často spoután...
Marek 5:25...a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která  dvanáct let krvácela. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů,...
Marek 6:35... Tehdy je začal učit o mnoha věcech. Když se  připozdilo, přišli za ním jeho učedníci. "Tohle místo je...
Marek 7:12...měl vypomoci, je korban' (to jest dar Bohu), tak  ho nenecháte nic udělat pro jeho otce nebo matku. Rušíte...
Marek 7:29... můžeš jít domů," odvětil na to. "Ten démon  z tvé dcery vyšel." Když pak přišla domů, zjistila, že...
Marek 8:2...a řekl jim: "Je mi jich líto. Jsou se mnou  tři dny a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladové,...
Marek 8:18...Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a neslyšíte si nevzpomínáte? Když jsem nalámal pět chlebů pěti...
Marek 9:8...poslouchejte." Hned se rozhlédli, ale neviděli  u sebe nikoho než samotného Ježíše. Cestou zpět z hory...
Marek 9:13...mnoho vytrpět a být pohrdán. Říkám vám, že Eliáš  přišel a oni mu udělali, co chtěli, jak je to o něm...
Marek 9:25...a hluchý duchu, ti přikazuji: vyjdi z něj do něj nevcházej!" A tak s křikem a velikým zmítáním...
Marek 10:8...své manželce a ti dva budou jedno tělo.' A tak  nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověk...
Marek 11:11...a do chrámu. Když si všechno prohlédl, byl  večer, a tak se Dvanácti odešel do Betanie. Když druhého...
Marek 11:14...než listí, protože nebyl čas fíků. Řekl mu: "  z tebe nikdy nikdo nejí ovoce!" A jeho učedníci to...
Marek 12:6...jiných. Některé tloukli a jiné zabíjeli. Nakonec  mu zbýval jen jediný - jeho milovaný syn. Poslal ho tedy...
Marek 12:34...daleko od Božího království." A nikdo se ho  neodvažoval na nic zeptat. Když potom Ježíš vyučoval v...
Marek 13:19... aby to nebylo v zimě. Ty dny totiž budou dny soení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření...
Marek 13:29... jak se dějí tyto věci, vězte, že je blízko, že  je ve dveřích! Amen, říkám vám, že toto pokolení...
Marek 14:25... která se prolévá za mnohé. Amen, říkám vám, že  neokusím plod vinné révy do dne, kdy ho budu pít nový...
Marek 14:41... řekl jim: "Ještě pořád spíte a odpočíváte? Dost ! Pohleďte, přišla chvíle, kdy je Syn člověka vydáván do...
Marek 14:42...do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme! Můj zrádce  je blízko." Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel...
Marek 15:5...Neslyšíš, z čeho všeho obviňují?" Ježíš  ale vůbec neodpovídal; to Piláta udivilo. O svátcích měl...
Marek 15:44...o Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že Ježíš  zemřel. Zavolal setníka a ptal se ho, zda zemřel....
Lukáš 1:1...Slovo znameními, která je doprovázela.   mnozí se pokusili sepsat vyprávění o věcech, které se...
Lukáš 1:7... neměli dítě. Alžběta byla neplodná a oba  byli v pokročilém věku. Jednou, když přišla řada na jeho...
Lukáš 1:15...očích veliký. Nebude pít víno ani opojný nápoj z lůna své matky bude naplněn Duchem svatým. Mnohé ze...
Lukáš 1:70...sliboval ústy svých svatých proroků, kteří byli  od věků. Spasil nás od našich nepřátel a z ruky všech,...
Lukáš 3:9...potomky z tohoto kamení! Ke kořeni stromů  dopadá sekera. Každý strom, který nenese dobré ovoce,...
Lukáš 3:17... On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm drží v ruce lopatu, aby pročistil svůj mlat. Pšenici...
Lukáš 6:24...otcové k prorokům. Ale běda vám bohatým, neboť  máte své potěšení. Běda vám, kteří jste nasyceni, neboť...
Lukáš 7:6...nám postavil." Ježíš tedy šel s nimi. Když  byl nedaleko jeho domu, poslal k němu ten setník přátele...
Lukáš 8:27...Jakmile vystoupil na zem, setkal se s ním jeden m z toho města, který byl dlouho posedlý démony....
Lukáš 8:40... Při návratu Ježíše vítal dav lidí; všichni  na něj čekali. Vtom přišel muž jménem Jairus,...
Lukáš 8:43...ze všech stran. Byla tam jedna žena, která  dvanáct let trpěla krvácením. Utratila všechno své...
Lukáš 11:7...' a on mu zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj, dveře  jsou zamčené a děti jsou se mnou v posteli; nemohu vstát...
Lukáš 12:49...víc. Přišel jsem na zem založit oheň a jak toím, aby hořel! Mám ale podstoupit křest a jak je mi...
Lukáš 13:7...ovoce, ale marně. Řekl tedy vinaři: ‚Podívej se tři roky přicházím a hledám na tom fíkovníku ovoce, ale...
Lukáš 13:11...v jedné synagoze. A hle, byla tam žena postižená  osmnáct let duchem nemoci; byla sehnutá tak, že se vůbec...
Lukáš 13:16...dcera Abrahamova, kterou satan držel svázanou  osmnáct let, nesměla být v sobotu rozvázána ze svého...
Lukáš 13:35...váš dům se vám zanechává pustý. Říkám vám, že   neuvidíte, dokud nepřijde čas, kdy řeknete: ‚Požehnaný,...
Lukáš 14:17...svého sluhu, aby pozvaným řekl: ‚Pojďte, vše  je připraveno.' Všichni se ale jeden jako druhý začali...
Lukáš 15:19...mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě si nezasloužím být považován za tvého syna. Udělej ...
Lukáš 15:20...vstal a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil  z veliké dálky. Pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem...
Lukáš 15:21...řekl syn, ‚zhřešil jsem proti nebi i proti tobě si nezasloužím být považován za tvého syna.' Otec však...
Lukáš 16:4...pán propustí? Kopat nemohu, žebrat se stydím...  vím, co udělám, aby lidé přijali do svých domů, ...
Lukáš 17:21...říci: ‚Je tu!' anebo: ‚Je tam.' Boží království  je přece mezi vámi!" Svým učedníkům řekl: "Přijdou dny,...
Lukáš 19:11...se blížil k Jeruzalému a oni si mysleli, že se  nyní zjevit Boží království. Řekl jim: "Jeden urozený...
Lukáš 19:25... který deset hřiven.' ‚Pane,' namítli, ‚vždyť  deset hřiven.' Říkám vám: ‚Každému, kdo , bude dáno...
Lukáš 20:35...příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se  ale ženit a vdávat nebudou. Také nebudou moci zemřít...
Lukáš 20:36...mrtvých, se ale ženit a vdávat nebudou. Také  nebudou moci zemřít - budou totiž jako andělé. Jsou to...
Lukáš 20:37...vzkříšení. A to, že mrtví vstávají, ukázal  Mojžíš u onoho keře, když Hospodina nazývá Bohem...
Lukáš 20:40...dobře," poznamenali někteří znalci Písma. Tamti  se ho totiž neodvažovali na nic ptát. Ježíš se jich...
Lukáš 21:38...na hoře zvané Olivetská. Všechen lid ho chodil  za úsvitu poslouchat do chrámu. Blížil se Svátek...
Lukáš 22:16...beránka předtím, než budu trpět. Říkám vám, že  ho neokusím, dokud nedojde naplnění v Božím království."...
Lukáš 22:18..."Vezměte jej a rozdělte se spolu. Říkám vám, že  neokusím plod vinné révy, dokud nepřijde Boží království...
Lukáš 22:51...veleknězova sluhu a usekl mu pravé ucho. "Nechte  toho!" odpověděl Ježíš. Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho...
Lukáš 23:8... Když Herodes uviděl Ježíše, měl velikou radost dávno se s ním toužil setkat, neboť o něm hodně slyšel,...
Lukáš 24:21...že to je on, kdo vykoupit Izrael. Navíc je to  třetí den, co se to všechno stalo. Také nás překvapily...
Lukáš 24:29...dál. Oni ho však přemlouvali: "Zůstaň s námi se připozdívá; chýlí se k večeru." Šel tedy dovnitř,...
Jan 1:26..." křtím vodou," odpověděl Jan, "ale mezi vámi  povstal někdo, koho neznáte. To je ten, který přichází...
Jan 1:39...jim. A tak se šli podívat, kde bydlí, a toho dne  u něj zůstali. Bylo to kolem čtvrté odpoledne. Jeden z...
Jan 3:18...v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je  odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího...
Jan 4:14...napije vody, kterou mu dám , nebude žíznit  nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody...
Jan 4:15...životu." "Pane, dej mi tu vodu," řekla žena, "  nežízním a nemusím sem chodit čerpat." "Jdi, zavolej...
Jan 4:23... protože spása vyjde z Židů. Přichází chvíle, a  je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v...
Jan 4:35...Pozvedněte oči a podívejte se na lány, že se  bělají ke žni! Ten, kdo žne, získává odplatu a...
Jan 4:42...uvěřilo ještě mnohem více. ženě pak řekli: " nevěříme jen díky tvým slovům; sami jsme ho slyšeli a...
Jan 4:47...a prosil ho, aby šel jeho syna uzdravit, protože  umíral. "Dokud neuvidíte divy a zázraky, neuvěříte,"...
Jan 4:54...po svém návratu z Judska vykonal v Galileji  druhý zázrak. Potom byl další židovský svátek, a tak se...
Jan 5:5...ochrnutých. Byl mezi nimi jeden člověk, nemocný  třicet osm let. Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že...
Jan 5:6...let. Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je  dlouho nemocen. "Chceš být uzdraven?" zeptal se ho....
Jan 5:14...v chrámě a řekl mu: "Pohleď, jsi uzdraven nehřeš, se ti nepřihodí něco horšího." Ten člověk pak...
Jan 5:25... Amen, amen, říkám vám: Přichází chvíle, a  je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří...
Jan 6:17...plavili se na druhý břeh do Kafarnaum. Ačkoli se  setmělo, Ježíš k nim nepřišel. Jezero se začalo vzdouvat...
Jan 6:66...Otce." Mnozí z jeho učedníků kvůli tomu odešli s ním nechtěli nic mít. "Chcete odejít i vy?" zeptal se...
Jan 7:11...ne zjevně, spíše potají. Židovští představení  ho na slavnosti hledali. "Kde je?" vyptávali se. V lidu...
Jan 8:11... "Ani neodsuzuji," řekl Ježíš. "Jdi nehřeš." Ježíš k nim pak znovu promluvil: " jsem...
Jan 8:12..." jsem světlo světa. Kdo následuje, nebude  chodit v temnotě, ale bude mít světlo života." Farizeové...
Jan 8:25..." "A kdo jsi?" zeptali se ho. "Říkám vám to  od začátku," odpověděl jim Ježíš. "Mám o vás mnoho co...
Jan 9:22... protože se báli židovských představených. Ti se  totiž dohodli, že kdokoli ho vyzná jako Mesiáše, bude...
Jan 9:27...dál: "Co ti udělal? Jak ti otevřel oči?" " jsem vám to řekl," odpověděl jim. "Copak jste to...
Jan 9:37...odpověděl, "kdo to je, abych v něj mohl věřit?" " jsi ho viděl," řekl mu Ježíš. "Je to ten, který s tebou...
Jan 11:39...kamenem. "Odvalte ten kámen," řekl Ježíš. "Pane zapáchá," namítla Marta, sestra mrtvého. "Vždyť je v...
Jan 11:54...tedy byli rozhodnuti, že ho zabijí. Ježíš proto  nechodil mezi Židy veřejně, ale odešel odtud do kraje...
Jan 13:1... jak mi řekl Otec." Před Velikonočními svátky  Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle, aby odešel z tohoto...
Jan 13:19...chléb, pozvedl patu proti mně.' Říkám vám to  teď, předtím než se to stane, abyste, se to stane,...
Jan 13:33...s vámi. Budete hledat, ale říkám vám, co jsem  řekl Židům: ‚Jdu tam, kam vy nemůžete.' Dávám vám nové...
Jan 14:7... znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška  ho znáte a viděli jste ho!" "Pane," řekl mu Filip,...
Jan 14:11... Věřte mi, že jsem v Otci a Otec ve mně jen kvůli těm skutkům věřte. Amen, amen, říkám vám: Kdo...
Jan 14:30...se to stane, abyste, se to stane, uvěřili s vámi nebudu dlouho mluvit, neboť přichází vládce...
Jan 15:15...přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. Nebudu vás  nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho...
Jan 16:10... že nevěří ve mne; spravedlnost, že jdu k Otci neuvidíte; a soud, že vládce tohoto světa je již...
Jan 16:16... že vám oznámí, co přijme ode . Za okamžik   neuvidíte a za další okamžik znovu spatříte." Někteří...
Jan 16:17...ptát: "Co tím chce říci? Prý: ‚Za okamžik   neuvidíte a za další okamžik spatříte' a: ‚Odcházím k...
Jan 16:19...se o tom, že jsem řekl: ‚Za okamžik   neuvidíte a za další okamžik spatříte'? Amen, amen,...
Jan 16:25...k vám mluvil obrazně. Přichází chvíle, kdy k vám  nebudu o Otci mluvit obrazně, ale otevřeně. V ten den...
Jan 16:29...a jdu k Otci." Jeho učedníci mu řekli: "Hle, teď  nemluvíš obrazně, ale otevřeně! Teď víme, že víš všechno...
Jan 16:32...věříte?" opáčil Ježíš. "Hle, přichází chvíle, a  přišla, kdy se rozprchnete každý svou cestou. Necháte ...
Jan 17:11...tvé a co je tvé, je . sláva je v nich.   nejsem na světě, ale oni jsou na světě a jdu k tobě....
Jan 18:8...jich znovu. "Ježíše Nazaretského!" opakovali. " jsem vám řekl, že to jsem ," odpověděl Ježíš. "Když...
Jan 21:6...a něco najdete," řekl jim. Hodili tedy síť ji ani nemohli utáhnout, kolik v bylo ryb. Učedník,...
Jan 21:14...a podával jim ho a podobně i rybu. Tak se Ježíš  potřetí po svém zmrtvýchvstání ukázal učedníkům. Po...
Skutky 1:6... kdo s ním byli, se ho zeptali: "Pane, obnovíš  teď království Izraele?" Odpověděl jim: "Není vaše věc...
Skutky 3:22...od věků mluvil ústy všech svých svatých proroků Mojžíš řekl našim otcům: ‚Hospodin, váš Bůh, vám vzbudí...
Skutky 4:3...vzkříšení z mrtvých. Zatkli je, a protože  byl večer, nechali je do druhého dne ve vězení. Mnozí,...
Skutky 4:17...ale mezi lidmi přestalo šířit, pohrozme jim,   o tom jménu s nikým nemluví." A tak je zavolali a...
Skutky 4:18...nemluví." A tak je zavolali a přikázali jim,   o Ježíšově jménu vůbec nemluví ani neučí. Petr a Jan jim...
Skutky 5:9...řekl na to Petr. "Poslouchej! Za dveřmi  se blíží kroky těch, kdo pohřbili tvého muže, a vynesou...
Skutky 7:18...a množil se, dokud nepovstal jiný král, který  o Josefovi nevěděl. Choval se k našemu národu lstivě a...
Skutky 8:9...zažívalo velikou radost. V tom městě žil jeden m jménem Šimon. dlouho ohromoval samařský lid svou...
Skutky 8:39... Hospodinův Duch uchvátil Filipa a komoří ho  nespatřil; jel tedy svou cestou a radoval se. Filip se...
Skutky 9:3...- a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Když  se cestou blížil k Damašku, náhle ho obklopilo světlo z...
Skutky 9:23...že Ježíš je Mesiáš, popouzel damašské Židy. Když  to trvalo dost dlouho, Židé se dohodli, že ho zabijí....
Skutky 9:33...člověka jménem Eneáš, který byl ochrnutý osm let byl upoután na lůžko. Petr mu řekl: "Eneáši,...
Skutky 14:19...strhli davy k tomu, aby Pavla ukamenovali. Když  ho měli za mrtvého, vyvlekli ho za město. Když ho však...
Skutky 15:7...k nim: "Bratři! Sami víte, že Bůh z nás  dávno vybral , aby pohané slyšeli slovo evangelia z...
Skutky 15:18... který činí tyto věci,' věci, které oznamoval  před věky. Proto soudím, abychom pohanům, kteří se...
Skutky 16:18...cestu spásy!" Když to trvalo mnoho dní, Pavel to  nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu:...
Skutky 19:27...hrozí také, že chrám veliké bohyně Artemis  nebude nic znamenat, a tak se sníží věhlas , kterou...
Skutky 20:25...nimiž jsem chodil a kázal o Božím království,   nikdy neuvidí. Proto před vámi dnešní den prohlašuji, že...
Skutky 20:38...ho. Nejvíce se rmoutili nad jeho slovy, že  ho nikdy neuvidí. Tak ho doprovázeli k lodi. Když...
Skutky 21:20...Potom mu řekli: "Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů  uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci Zákona. O...
Skutky 21:27...a za každého z nich bude přinesena oběť. Když  těch sedm dní mělo uplynout, uviděli ho v chrámu Židé z...
Skutky 21:31...ho ven z chrámu. Dveře se za ním ihned zavřely se ho chystali zabít, když k veliteli římské posádky...
Skutky 21:37...totiž spousta lidí a křičeli: "Pryč s ním!" Když  měl být Pavel zaveden do pevnosti, oslovil velitele:...
Skutky 22:6...v poutech do Jeruzaléma k potrestání. Když  jsem se cestou blížil k Damašku, okolo poledne náhle...
Skutky 22:28...občanství za spoustu peněz!" " jsem se tak  narodil," odpověděl Pavel. Ti, kdo ho měli vyslýchat, od...
Skutky 23:21... Ty jim ale nevěř! Číhá na něj nejméně čtyřicet mů, kteří se zapřisáhli, že nebudou jíst ani pít, dokud ho...
Skutky 24:12...se s někým v chrámu nebo podněcovat davy,   v synagogách, nebo ve městě. To, z čeho tu obviňují,...
Skutky 27:9...města Lasaia. Ztratili jsme hodně času; minul  dokonce i Půst a další plavba by byla nebezpečná. Pavel...
Skutky 27:21...ztrácela všechna naděje, že se zachráníme. Když  dlouho ani nemohli jíst, Pavel se postavil doprostřed a...
Skutky 27:27...ale narazit na nějaký ostrov."  čtrnáctou noc jsme byli unášeni napříč Adriatikem. Kolem...
Římanům 1:10... Stále prosím za to, aby se mi konečně  někdy podařilo přijít z Boží vůle k vám. Toužím se s...
a další...

Slova obsahující : almužen (1) almužnami (1) almužnu (1) almužny (2) bohoslužba (3) bohoslužbě (2) bohoslužbu (2) bohoslužby (3) bohoslužebná (4) bohoslužebné (4) dluží (3) dlužil (4) dlužíš (4) dlužní (1) dlužníci (2) dlužník (2) dlužníkem (1) dlužníkovi (1) dlužníky (3) družbovi (2) družbů (2) družek (1) družičkám (1) družičky (3) družině (2) družinou (5) družinu (1) družka (9) družkami (2) družkou (4) družku (5) družky (2) houževnatý (1) jemuž (40) kaluží (1) klouže (1) kroužek (5) krouží (4) kroužkům (4) kroužky (10) kružítky (1) modloslužbě (3) modloslužby (1) muž (273) muže (251) mužem (18) muži (334) mužích (4) mužně (1) mužové (3) mužovo (1) mužská (1) mužské (3) mužského (20) mužský (2) mužstva (2) mužství (2) mužští (1) mužů (257) mužům (35) nedluží (1) nedlužte (1) neduživá (1) neduživý (1) nejužší (1) němuž (11) neposloužili (1) nepoužijí (1) nepoužily (1) nepoužívalo (1) nepoužívej (1) neslouží (3) nesloužil (3) nesloužili (5) nesloužily (2) nesluž (3) neslužte (6) netoužil (1) netoužím (1) neužije (1) neužitečného (1) neužiteční (1) neužívali (1) neužívej (2) neuživí (1) nevyužil (1) nevyužili (1) nezaslouží (2) nezasloužím (5) nezasloužíme (1) nezatouží (1) nuže (130) odslouží (2) poslouží (2) posloužil (3) použije (1) použijí (1) použil (2) použít (3) použita (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |