Ušlechtilých

Hledám varianty 'ušlechtilých' [ ušlechtilým (2) ušlechtilých (3) ušlechtilý (2) ušlechtilou (1) ušlechtilí (3) ušlechtilém (1) ušlechtilého (2) ušlechtilé (6) ušlechtilá (1) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 49:11...národy. K vinnému keři přiváže oslíka, k ušlechtilé révě oslátko své. Ve víně své roucho vypere, v...
1. Královská 5:31...dohlíželi na dělníky. Král nechal navézt veliké ušlechtilé kameny, neboť chtěl, aby chrám měl základy z...
1. Královská 7:9... kterou si vzal za ženu. To vše bylo ze samých ušlechtilých kamenů, na míru otesaných, pilami přiřezaných...
1. Královská 7:10...po Velké nádvoří. Základy byly z velikých kvádrů ušlechtilého kamene měřících 8 i 10 loktů. Nad nimi byly na...
1. Královská 7:11...i 10 loktů. Nad nimi byly na míru přitesané kusy ušlechtilého kamene a cedrové dřevo. Velké nádvoří bylo...
Nehemiáš 8:15...zprávu: "Vyjděte do hor a přineste ratolestiušlechtilých i planých oliv, z myrt, palem a listnatých...
Žalmy 51:14...Ducha neber mi! Navrať mi radost ze své spásyušlechtilým duchem posilni. Tvým cestám pak budu...
Přísloví 2:20...života se nikdy nevrátí. Kéž by ses vydal cestou ušlechtilých, na stezkách spravedlivých kéž bys vytrval!...
Kazatel 10:6...vládci: Hloupým se nabízejí nejvyšší místaušlechtilí však vězí kdesi hluboko. Viděl jsem otroky sedět...
Izaiáš 5:2...úrodném úbočí. Okopal ji a zbavil kameníušlechtilou révu na vysadil. Věž postavil uprostřed ,...
Izaiáš 28:16...Hle, pokládám na Sionu kámen prubířský, kámen ušlechtilý, úhelný, základ nepohnutelný; kdokoli se na něj...
Izaiáš 32:8...se dovolávají práva ubozí. Šlechetný však ušlechtilé úmysly a v ušlechtilosti obstojí. Ženy...
Lukáš 8:15...jsou ale ti, kteří slyší Slovo, chovají jeušlechtilém a dobrém srdci a vytrvale přinášejí užitek....
Jan 15:1...Otec přikázal. Vstaňte, pojďme odsud." " jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař. Každou ratolest, která...
Římanům 11:24...plané olivy a proti přírodě byl naroubován do ušlechtilé olivy, čím spíše budou oni jakožto původní větve...
Filipským 4:8...Ježíši. Závěrem, bratři, cokoli je pravdivéušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli dobrou...
2. Tesalonickým 1:11...svého povolání a aby mocně naplnil každý váš ušlechtilý záměr i každý skutek víry. Tak bude jméno našeho...
1. Timoteus 3:8...pasti. Služebníci v církvi jsou právě tak ušlechtilí: žádní pokrytci, opilci nebo prospěcháři, ale...
1. Timoteus 3:11... potom slouží. Jejich ženy jsou právě tak ušlechtilé, ne klevetivé, ale střídmé a naprosto věrné....
Titus 2:2...ke zdravému učení. Starší muži jsou střídmíušlechtilí, rozvážní a zdraví ve víře, lásce a trpělivosti....
Jakub 3:13...moudrý a rozumný? to prokáže svými skutkyušlechtilým životem ve vlídné moudrosti. Máte-li však v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |