Uši

Hledám varianty 'uši' [ ušima (8) uším (6) uších (6) uší (5) uši (59) ]. Nalezen 81 verš.
Genesis 35:4... které měli při sobě, i náušnice, jež nosiliuších, a Jákob je zakopal pod tím dubem, který stál u...
Genesis 44:18...svému služebníku promluvit slovo k pánovým uším. Nehněvej se prosím na svého služebníka - jsi přece...
Genesis 50:4...mi prosím laskavost a předneste faraonovým uším mou prosbu. Můj otec zavázal přísahou a řekl: ‚Hle,...
Deuteronomium 29:3...nedal srdce k porozumění, oči k vidění ani uši k slyšení. Čtyřicet let jsem vás vodil po poušti. Vaše...
1. Samuel 3:11...která nikomu, kdo o uslyší, nepřestane znítuších. Toho dne uvedu na Elího všechno, co jsem vyslovil...
2. Samuel 7:22...a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na...
2. Samuel 18:12...ruku nevztáhl! Slyšeli jsme přece na vlastní uši, jaké rozkazy dal král tobě, Abišajovi a Itajovi:...
2. Samuel 22:7...- on ve svém chrámu slyšel volání, k jeho uším dolehl můj křik. Zem se třásla, zem se chvěla, základy...
2. Královská 21:12...nikomu, kdo o tom uslyší, nepřestane znít v obou uších. Přeměřím Jeruzalém touž mírou jako Samaří a touž...
1. Letopisů 17:20...a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na...
2. Letopisů 6:40...tedy, Bože můj, kéž jsou tvé oči upřeny a tvé uši nakloněny k modlitbě na tomto místě. Již povstaň,...
2. Letopisů 7:15...jejich zem. Ano, oči budou otevřené a  uši nakloněné k modlitbě z tohoto místa. Nyní jsem tento...
Job 4:12...se rozprchne. Dostalo se mi tajné sděleníušima jsem jen šepot pochytil. Nočními vidinami byl jsem...
Job 13:1...jako opilce. To vše jsem viděl očima, slyšel ušima a rozpoznal. Co víte vy, to také vím a nejsem v ničem...
Job 13:17...poslouchejte, co tu vypovím, můj výklad vámuších zní. Teď jsem připraven vést svou při vědom si toho,...
Job 15:21...roky tyrana jsou spočteny. Děsí se toho, co muuších zní, když klid, napadá ho útočník. Nevěří, že by...
Job 33:8...strach, nebudu na tebe silně naléhat. Na vlastní uši jsem slyšel říct, co jsi v přítomnosti prohlásil:...
Job 33:16...na lůžku leží v dřímotě, tehdy Bůh lidem otevírá uši a svými hrozbami je děsí. To aby člověka od skutku...
Job 36:10... čím se provinili a jak zpyšněli. Otevírá jim uši, aby je poučil, říká jim, že se mají od zla odvrátit....
Job 36:15... Bůh zachraňuje ubohé jejich bídami, otevírá jim uši soužením. Ano, i tebe zve zprostřed úzkosti do...
Žalmy 18:7...- on ve svém chrámu slyšel volání, k jeho uším dolehl můj křik. Zem se třásla, zem se chvěla, základy...
Žalmy 34:16...vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši naklání k jejich volání. Zločincům se však Hospodin...
Žalmy 40:7... se vypočíst! Oběti a dary sis neoblíbil, ale uši jsi mi otevřel: Nechtěl jsi oběti za hřích ani zápaly!...
Žalmy 44:2... Poučný žalm synů Korachových. Na vlastní uši jsme, Bože, slyšeli, co nám vyprávěli naši otcové - o...
Žalmy 58:5...zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá zmije mají uši zacpané, slova zaklínačů aby neslyšeli, hlas kouzelníků...
Žalmy 115:6...mají, a nemluví, oči mají, a nevidíUši mají, a neslyší, nos mají, a necítí. Ruce mají, a...
Žalmy 130:2...Pane můj, prosím vyslyš , k mým prosbám nakloň uši své! Budeš-li, Pane, připomínat viny, kdo, Hospodine,...
Žalmy 135:17...mají, a nemluví, oči mají, a nevidíUši mají, a neslyší, v ústech nemají ani vzdech! jsou...
Přísloví 15:31... do morku osvěží. Kdo zdravým domluvám otvírá uši, ten bude bydlet mezi moudrými. Kdo odmítá poučení,...
Přísloví 18:15...vydržet. Rozumné srdce nabývá poznání, moudré uši prahnou po vědění. Dar otvírá člověku dveře, i před...
Přísloví 23:12...jejich při. Veď svoji mysl ke vzdělání, své uši k řečem poučným. Své dítě učit kázni neváhej, dáš-li mu...
Přísloví 26:17...připadá moudrý nad sedm rádců zkušených. Tahá za uši rozběhnutého psa, kdo plete se do sporu, jenž se ho...
Izaiáš 6:10...nevězte!' Zatvrď srdce tohoto lidu, zacpi jim uši a zavři oči, aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli,...
Izaiáš 22:14...zítra zemřeme!" Hospodin zástupů mi řekl do uší: "Ten hřích vám nebude odpuštěn do smrti." Tak praví...
Izaiáš 28:23... že rozhodl o záhubě všude na zemi. Nastavte uši, slyšte můj hlas; pozorně slyšte, co říkám vám! Copak...
Izaiáš 30:21...Vydáte-li se doprava nebo doleva, vlastníma ušima za sebou uslyšíš: "To je ta cesta, jděte po ."...
Izaiáš 32:3...zemi vyprahlé. Oči vidoucích nebudou zavřenéuši slyšících budou pozorné. Srdce ustrašených nabude...
Izaiáš 35:5...jde zachránit!" Oči slepých tehdy prohlédnouuši hluchých se otevřou, chromý tehdy vyskočí jak laň,...
Izaiáš 42:20...služebník? Tolik jsi viděl, ale nedbal jsiuši máš otevřené, ale neslyšíš! Hospodin toužil ve své...
Izaiáš 43:8...který však oči, všechny ty hluché, kteří mají uši. Všichni lidé se shromáždí, se společně sejdou...
Izaiáš 50:4...posílit. Ráno za ránem probouzí, probouzí  uši, abych slyšel jako učedník. Panovník Hospodin mi uši...
Izaiáš 50:5... abych slyšel jako učedník. Panovník Hospodin mi uši otevřel a se nevzpouzel, neodvracel jsem se zpět....
Izaiáš 51:4...znít. Dobře , můj lide, poslouchej, nastav mi uši, můj národe! Učení totiž vzejde ode , právo lidem...
Jeremiáš 5:21...hlupáci, kteří mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší! Neměli byste mít v úctě? praví...
Jeremiáš 6:10... koho varovat, aby slyšeli? Hle, mají neobřezané uši, vůbec neposlouchají! Hle, Hospodinovo slovo je uráží,...
Jeremiáš 9:19... ženy, slovo Hospodinovo, slovům z jeho úst uši otevřete. Učte své dcery bědování, jedna druhou učte...
Jeremiáš 19:3...to nikomu, kdo o tom uslyší, nepřestane znítuších. To proto, že opustili a toto místo mi odcizili....
Jeremiáš 26:11...proti tomuto městu - slyšeli jste to na vlastní uši!" Jeremiáš na to všem velmožům i všemu lidu řekl:...
Ezechiel 8:18... neušetřím je. I když mi budou hlasitě křičet do uší, je nevyslyším." Potom hlasitě zvolal: "Přistupte...
Ezechiel 12:2...vzbouřenců. Mají oči k vidění, ale nevidí, mají uši k slyšení, ale neslyší, protože je to banda vzbouřenců....
Ezechiel 16:12...na šíji. Navlékl jsem ti nosní kroužek, do uší zavěsil náušnice a korunoval jsem skvostnou čelenkou...
Ezechiel 23:25... zachovají se k tobě zběsile: Uřežou ti nosuši a tvé potomky pobijí meči. Vezmou tvé syny i dcery a...
Micheáš 7:16... si ústa rukou přikryjí, jim ohluchnou uši! lížou prach jako had, jako nějaký zeměplaz! ...
Zachariáš 7:11...vnímat; vzpurně se otočili zády a zacpali si uši, aby neslyšeli. V srdci se zatvrdili na křemen, aby...
Matouš 11:15... on je ten Eliáš, který měl přijít. Kdo  uši, slyš! Ke komu mám ale přirovnat toto pokolení? Podobá...
Matouš 13:9...šedesátinásobnou a jiné třicetinásobnou. Kdo  uši, slyš!" Tehdy k němu přistoupili učedníci a ptali se:...
Matouš 13:15...neprohlédnete. Neboť srdce tohoto lidu ztvrdloušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima...
Matouš 13:16...' Ale blaze vašim očím, že vidí, a vašim uším, že slyší. Amen, říkám vám, že mnozí proroci a...
Matouš 13:43...v království svého Otce jako slunce. Kdo  uši, slyš! Nebeské království je, jako když člověk najde...
Marek 4:9...a jiné stonásobek." Potom dodal: "Kdo  uši k slyšení, slyš." Jakmile byl o samotě, ti, kdo byli s...
Marek 4:23...tak utajeného, aby to nevyšlo najevo. Má-li kdo uši k slyšení, slyš!" Řekl jim také: "Dávejte pozor na to,...
Marek 7:33...ho vzal stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, plivl a dotkl se jeho jazyka. Potom vzhlédl k nebi,...
Marek 7:35...mu: "Efatha!" což znamená: "Otevři se!" Jeho uši se ihned otevřely, pouto jeho jazyka se uvolnilo a...
Marek 8:18...máte tvrdé srdce? Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a neslyšíte? si nevzpomínáte? Když jsem nalámal pět...
Lukáš 1:44...mého Pána! Hle, jakmile tvůj pozdrav došel k mým uším, děťátko v mém lůnu poskočilo radostí. Blaze , která...
Lukáš 8:8...úrodu." Když to dořekl, zvolal: "Kdo  uši k slyšení, slyš!" Učedníci se ho ptali, co je to za...
Lukáš 14:35...se do země ani do hnoje; musí se vyhodit. Kdo  uši k slyšení, slyš." Všichni výběrčí daní a hříšníci ho...
Skutky 7:51...jste jen tvrdošíjní! Chybí vám obřízka srdceuší! Stále jen vzdorujete Duchu svatému - jak vaši otcové,...
Skutky 7:57...Boží pravici!" Začali hlasitě křičet, zacpali si uši a svorně se na něj vrhli. Vyhnali ho ven z města, kde...
Skutky 28:27...neprohlédnete. Neboť srdce tohoto lidu ztvrdloušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima...
Římanům 11:8...jejich ducha: jejich oči dodnes nevidí, jejich uši neslyší." A David říká: "Jejich stůl se jim stane...
2. Timoteus 4:4...učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem...
1. Petr 3:12...jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivýmuši naklání k jejich modlitbám, Hospodinova tvář je ale...
Zjevení 2:7...skutky nikolaitů; i je nenávidím. Kdo  uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst...
Zjevení 2:11...věrný do smrti a dám ti korunu života. Kdo  uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu druhá...
Zjevení 2:17...a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Kdo  uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst...
Zjevení 2:29...od svého Otce - a dám mu jitřní hvězdu. Kdo  uši, slyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve v...
Zjevení 3:6...před tváří svého Otce i před jeho anděly. Kdo  uši, slyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve ve...
Zjevení 3:13...z nebe od mého Boha, i své nové jméno. Kdo  uši, slyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve v...
Zjevení 3:22...a usedl se svým Otcem na jeho trůnu. Kdo  uši, slyš, co Duch praví církvím." Potom jsem se podíval,...
Zjevení 13:9...v knize života zabitého Beránka. Má-li někdo uši, slyš: Kdo jít do zajetí, do zajetí půjde. Kdo ...

Slova obsahující uši: aluši (1) bělouši (2) duši (88) chušim (2) chušimou (1) chušimu (1) kušiho (2) moruši (1) muši (5) mušiho (3) mušijský (2) nerušil (2) netušil (3) netušili (2) odtušil (1) pokušitel (2) porušil (13) porušili (5) přerušil (11) přerušili (1) rozrušil (3) rozrušila (1) rozrušilo (1) rušil (1) souši (4) uši (59) ušije (1) ušila (1) ušima (8) vysušil (8) zasmušilí (1) zasmušilý (1) zkrušil (1) zrušil (15) zrušila (1) zrušili (6) zrušit (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |