Ušetři

Hledám varianty 'ušetři' [ ušetřit (3) ušetříš (1) ušetřím (4) ušetřili (2) ušetřil (6) ušetří (1) ušetři (5) ušetřen (3) ]. Nalezeno 25 veršù.
Genesis 18:26...v tom městě, v Sodomě, padesát spravedlivýchušetřím kvůli nim celé to místo." Abraham odpověděl:...
Exodus 12:13... udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krevušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. Tento den...
Exodus 12:27...je oběť beránka Hospodinu, který v Egyptě ušetřil domy Izraelitů. Udeřil na Egypt, ale naše rodiny...
Deuteronomium 13:9...a neposlouchej ho! Nesmíš se nad ním slitovatušetřit jej. Nesmíš ho krýt, musíš ho popravit. Sám na něj...
1. Samuel 15:9...mečem jako proklatý. Saul se svým vojskem však ušetřil Agaga i nejlepší brav a skot. Chovné ani mladé kusy...
1. Samuel 15:15...přivedli od Amalekovců," odpověděl Saul. "Lid ušetřil nejlepší brav a skot, aby je obětovali Hospodinu,...
2. Samuel 21:7..." "Máte je mít," řekl jim na to. Král ovšem ušetřil Mefibošeta, syna Jonatana, syna Saulova, a to kvůli...
2. Královská 1:13...ním na kolena a prosil ho: "Boží muži, prosím ušetři život můj i těchto tvých padesáti služebníků. Hle, z...
2. Královská 1:14...i s jejich padesáti muži, můj život ale prosím ušetři!" Hospodinův anděl tehdy promluvil k Eliášovi:...
2. Královská 23:18...řekl na to král. "Jeho kostmi nikdo nehýbá." Ušetřili tedy jeho kosti i kosti proroka, který přišel ze...
Ester 7:3...Ester, "daruj mi prosím život - to je přáníUšetři i můj lid - to je žádost. i můj lid jsme...
Job 3:10...neměla! Své lůno přede mnou měla uzavřít, oči ušetřit všeho trápení. Proč jsem v lůnu nezhynul? Proč...
Job 21:30...svědectví? Vždyť v čase neštěstí je zlosyn ušetřen, v den rozhněvání vyvázne. Kdo mu jeho způsoby...
Žalmy 7:5...oplatil něčím zlým (i svého nepřítele jsem však ušetřil!), pak honí a chytí protivník, pošlape můj...
Přísloví 19:19...dopustit. Vztekloun zasluhuje potrestáníušetříš-li ho, zkazíš ho ještě víc. Poslechni radu, přijmi...
Kazatel 5:1...před Bohem. Bůh je v nebi a ty na zemi, proto si ušetři spoustu slov. Z množství práce jsou těžké sny,...
Kazatel 9:4... Když potom musejí zemřít, bude snad někdo ušetřen? Všichni živí však mají naději, vždyť: "Živý pes je...
Izaiáš 31:5...zaštítí Jeruzalém; zaštítí jej a vysvobodíušetří jej a zachrání. Synové Izraele, vraťte se k Tomu, od...
Ezechiel 6:8... poznáte, že jsem Hospodin. Některé ale ušetřím. Někteří z vás uniknou meči mezi národy, budete...
Ezechiel 6:12...bude blízko, padne mečem, a kdo přežije a bude ušetřen, zajde hladem. Teprve tehdy se můj hněv vybouří a...
Ezechiel 12:16...národy a rozpráším je po zemích. Hrstku z nich ušetřím před mečem, hladem i morem, aby mezi národy, kam...
Daniel 5:19...a jazyků. Koho chtěl, zabil, a koho chtělušetřil. Koho chtěl, povýšil, a koho chtěl, ponížil. Když...
Joel 2:17...sloužíte, plačte mezi síní a oltářem! Proste: "Ušetři, Hospodine, svůj lid, nevydávej posměchu své...
Skutky 27:21... poslechnout. Kdybychom nevypluli z Krétyušetřili bychom si toto neštěstí a škodu. Teď vás ale...
1. Korintským 7:28...vdá, není to žádný hřích. Jen se vás snažím ušetřit běžných potíží. Říkám vám, bratři, nezbývá moc...

Slova obsahující ušetři: neušetřil (8) neušetřili (1) ušetři (5) ušetřil (6) ušetřili (2) ušetřit (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |