Uším

Hledám varianty 'uším' [ ušima (8) uším (6) uších (6) uší (5) uši (59) ]. Nalezen 81 verš.
Genesis 35:4... které měli při sobě, i náušnice, jež nosiliuších, a Jákob je zakopal pod tím dubem, který stál u...
Genesis 44:18...svému služebníku promluvit slovo k pánovým uším. Nehněvej se prosím na svého služebníka - jsi přece...
Genesis 50:4...mi prosím laskavost a předneste faraonovým uším mou prosbu. Můj otec zavázal přísahou a řekl: ‚Hle,...
Deuteronomium 29:3...nedal srdce k porozumění, oči k vidění ani uši k slyšení. Čtyřicet let jsem vás vodil po poušti. Vaše...
1. Samuel 3:11...která nikomu, kdo o uslyší, nepřestane znítuších. Toho dne uvedu na Elího všechno, co jsem vyslovil...
2. Samuel 7:22...a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na...
2. Samuel 18:12...ruku nevztáhl! Slyšeli jsme přece na vlastní uši, jaké rozkazy dal král tobě, Abišajovi a Itajovi:...
2. Samuel 22:7...- on ve svém chrámu slyšel volání, k jeho uším dolehl můj křik. Zem se třásla, zem se chvěla, základy...
2. Královská 21:12...nikomu, kdo o tom uslyší, nepřestane znít v obou uších. Přeměřím Jeruzalém touž mírou jako Samaří a touž...
1. Letopisů 17:20...a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na...
2. Letopisů 6:40...tedy, Bože můj, kéž jsou tvé oči upřeny a tvé uši nakloněny k modlitbě na tomto místě. Již povstaň,...
2. Letopisů 7:15...jejich zem. Ano, oči budou otevřené a  uši nakloněné k modlitbě z tohoto místa. Nyní jsem tento...
Job 4:12...se rozprchne. Dostalo se mi tajné sděleníušima jsem jen šepot pochytil. Nočními vidinami byl jsem...
Job 13:1...jako opilce. To vše jsem viděl očima, slyšel ušima a rozpoznal. Co víte vy, to také vím a nejsem v ničem...
Job 13:17...poslouchejte, co tu vypovím, můj výklad vámuších zní. Teď jsem připraven vést svou při vědom si toho,...
Job 15:21...roky tyrana jsou spočteny. Děsí se toho, co muuších zní, když klid, napadá ho útočník. Nevěří, že by...
Job 33:8...strach, nebudu na tebe silně naléhat. Na vlastní uši jsem slyšel říct, co jsi v přítomnosti prohlásil:...
Job 33:16...na lůžku leží v dřímotě, tehdy Bůh lidem otevírá uši a svými hrozbami je děsí. To aby člověka od skutku...
Job 36:10... čím se provinili a jak zpyšněli. Otevírá jim uši, aby je poučil, říká jim, že se mají od zla odvrátit....
Job 36:15... Bůh zachraňuje ubohé jejich bídami, otevírá jim uši soužením. Ano, i tebe zve zprostřed úzkosti do...
Žalmy 18:7...- on ve svém chrámu slyšel volání, k jeho uším dolehl můj křik. Zem se třásla, zem se chvěla, základy...
Žalmy 34:16...vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši naklání k jejich volání. Zločincům se však Hospodin...
Žalmy 40:7... se vypočíst! Oběti a dary sis neoblíbil, ale uši jsi mi otevřel: Nechtěl jsi oběti za hřích ani zápaly!...
Žalmy 44:2... Poučný žalm synů Korachových. Na vlastní uši jsme, Bože, slyšeli, co nám vyprávěli naši otcové - o...
Žalmy 58:5...zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá zmije mají uši zacpané, slova zaklínačů aby neslyšeli, hlas kouzelníků...
Žalmy 115:6...mají, a nemluví, oči mají, a nevidíUši mají, a neslyší, nos mají, a necítí. Ruce mají, a...
Žalmy 130:2...Pane můj, prosím vyslyš , k mým prosbám nakloň uši své! Budeš-li, Pane, připomínat viny, kdo, Hospodine,...
Žalmy 135:17...mají, a nemluví, oči mají, a nevidíUši mají, a neslyší, v ústech nemají ani vzdech! jsou...
Přísloví 15:31... do morku osvěží. Kdo zdravým domluvám otvírá uši, ten bude bydlet mezi moudrými. Kdo odmítá poučení,...
Přísloví 18:15...vydržet. Rozumné srdce nabývá poznání, moudré uši prahnou po vědění. Dar otvírá člověku dveře, i před...
Přísloví 23:12...jejich při. Veď svoji mysl ke vzdělání, své uši k řečem poučným. Své dítě učit kázni neváhej, dáš-li mu...
Přísloví 26:17...připadá moudrý nad sedm rádců zkušených. Tahá za uši rozběhnutého psa, kdo plete se do sporu, jenž se ho...
Izaiáš 6:10...nevězte!' Zatvrď srdce tohoto lidu, zacpi jim uši a zavři oči, aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli,...
Izaiáš 22:14...zítra zemřeme!" Hospodin zástupů mi řekl do uší: "Ten hřích vám nebude odpuštěn do smrti." Tak praví...
Izaiáš 28:23... že rozhodl o záhubě všude na zemi. Nastavte uši, slyšte můj hlas; pozorně slyšte, co říkám vám! Copak...
Izaiáš 30:21...Vydáte-li se doprava nebo doleva, vlastníma ušima za sebou uslyšíš: "To je ta cesta, jděte po ."...
Izaiáš 32:3...zemi vyprahlé. Oči vidoucích nebudou zavřenéuši slyšících budou pozorné. Srdce ustrašených nabude...
Izaiáš 35:5...jde zachránit!" Oči slepých tehdy prohlédnouuši hluchých se otevřou, chromý tehdy vyskočí jak laň,...
Izaiáš 42:20...služebník? Tolik jsi viděl, ale nedbal jsiuši máš otevřené, ale neslyšíš! Hospodin toužil ve své...
Izaiáš 43:8...který však oči, všechny ty hluché, kteří mají uši. Všichni lidé se shromáždí, se společně sejdou...
Izaiáš 50:4...posílit. Ráno za ránem probouzí, probouzí  uši, abych slyšel jako učedník. Panovník Hospodin mi uši...
Izaiáš 50:5... abych slyšel jako učedník. Panovník Hospodin mi uši otevřel a se nevzpouzel, neodvracel jsem se zpět....
Izaiáš 51:4...znít. Dobře , můj lide, poslouchej, nastav mi uši, můj národe! Učení totiž vzejde ode , právo lidem...
Jeremiáš 5:21...hlupáci, kteří mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší! Neměli byste mít v úctě? praví...
Jeremiáš 6:10... koho varovat, aby slyšeli? Hle, mají neobřezané uši, vůbec neposlouchají! Hle, Hospodinovo slovo je uráží,...
Jeremiáš 9:19... ženy, slovo Hospodinovo, slovům z jeho úst uši otevřete. Učte své dcery bědování, jedna druhou učte...
Jeremiáš 19:3...to nikomu, kdo o tom uslyší, nepřestane znítuších. To proto, že opustili a toto místo mi odcizili....
Jeremiáš 26:11...proti tomuto městu - slyšeli jste to na vlastní uši!" Jeremiáš na to všem velmožům i všemu lidu řekl:...
Ezechiel 8:18... neušetřím je. I když mi budou hlasitě křičet do uší, je nevyslyším." Potom hlasitě zvolal: "Přistupte...
Ezechiel 12:2...vzbouřenců. Mají oči k vidění, ale nevidí, mají uši k slyšení, ale neslyší, protože je to banda vzbouřenců....
Ezechiel 16:12...na šíji. Navlékl jsem ti nosní kroužek, do uší zavěsil náušnice a korunoval jsem skvostnou čelenkou...
Ezechiel 23:25... zachovají se k tobě zběsile: Uřežou ti nosuši a tvé potomky pobijí meči. Vezmou tvé syny i dcery a...
Micheáš 7:16... si ústa rukou přikryjí, jim ohluchnou uši! lížou prach jako had, jako nějaký zeměplaz! ...
Zachariáš 7:11...vnímat; vzpurně se otočili zády a zacpali si uši, aby neslyšeli. V srdci se zatvrdili na křemen, aby...
Matouš 11:15... on je ten Eliáš, který měl přijít. Kdo  uši, slyš! Ke komu mám ale přirovnat toto pokolení? Podobá...
Matouš 13:9...šedesátinásobnou a jiné třicetinásobnou. Kdo  uši, slyš!" Tehdy k němu přistoupili učedníci a ptali se:...
Matouš 13:15...neprohlédnete. Neboť srdce tohoto lidu ztvrdloušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima...
Matouš 13:16...' Ale blaze vašim očím, že vidí, a vašim uším, že slyší. Amen, říkám vám, že mnozí proroci a...
Matouš 13:43...v království svého Otce jako slunce. Kdo  uši, slyš! Nebeské království je, jako když člověk najde...
Marek 4:9...a jiné stonásobek." Potom dodal: "Kdo  uši k slyšení, slyš." Jakmile byl o samotě, ti, kdo byli s...
Marek 4:23...tak utajeného, aby to nevyšlo najevo. Má-li kdo uši k slyšení, slyš!" Řekl jim také: "Dávejte pozor na to,...
Marek 7:33...ho vzal stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, plivl a dotkl se jeho jazyka. Potom vzhlédl k nebi,...
Marek 7:35...mu: "Efatha!" což znamená: "Otevři se!" Jeho uši se ihned otevřely, pouto jeho jazyka se uvolnilo a...
Marek 8:18...máte tvrdé srdce? Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a neslyšíte? si nevzpomínáte? Když jsem nalámal pět...
Lukáš 1:44...mého Pána! Hle, jakmile tvůj pozdrav došel k mým uším, děťátko v mém lůnu poskočilo radostí. Blaze , která...
Lukáš 8:8...úrodu." Když to dořekl, zvolal: "Kdo  uši k slyšení, slyš!" Učedníci se ho ptali, co je to za...
Lukáš 14:35...se do země ani do hnoje; musí se vyhodit. Kdo  uši k slyšení, slyš." Všichni výběrčí daní a hříšníci ho...
Skutky 7:51...jste jen tvrdošíjní! Chybí vám obřízka srdceuší! Stále jen vzdorujete Duchu svatému - jak vaši otcové,...
Skutky 7:57...Boží pravici!" Začali hlasitě křičet, zacpali si uši a svorně se na něj vrhli. Vyhnali ho ven z města, kde...
Skutky 28:27...neprohlédnete. Neboť srdce tohoto lidu ztvrdloušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima...
Římanům 11:8...jejich ducha: jejich oči dodnes nevidí, jejich uši neslyší." A David říká: "Jejich stůl se jim stane...
2. Timoteus 4:4...učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem...
1. Petr 3:12...jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivýmuši naklání k jejich modlitbám, Hospodinova tvář je ale...
Zjevení 2:7...skutky nikolaitů; i je nenávidím. Kdo  uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst...
Zjevení 2:11...věrný do smrti a dám ti korunu života. Kdo  uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu druhá...
Zjevení 2:17...a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Kdo  uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst...
Zjevení 2:29...od svého Otce - a dám mu jitřní hvězdu. Kdo  uši, slyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve v...
Zjevení 3:6...před tváří svého Otce i před jeho anděly. Kdo  uši, slyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve ve...
Zjevení 3:13...z nebe od mého Boha, i své nové jméno. Kdo  uši, slyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve v...
Zjevení 3:22...a usedl se svým Otcem na jeho trůnu. Kdo  uši, slyš, co Duch praví církvím." Potom jsem se podíval,...
Zjevení 13:9...v knize života zabitého Beránka. Má-li někdo uši, slyš: Kdo jít do zajetí, do zajetí půjde. Kdo ...

Slova obsahující uším: duším (1) neporuším (1) netuším (1) nezruším (1) okoušíme (1) rušíme (1) uším (6) vysuším (4) vyzkouším (1) zakouším (1) zakoušíme (4) zruším (1) zrušíme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |