Učitele

Hledám varianty 'učitele' [ učiteli (8) učitelem (1) učitelé (3) učitele (10) učitel (11) ]. Nalezeny 32 verše.
Job 36:22...Hle, Bůh je ve své moci vznešený. Který učitel je mu podobný? Kdo mu může vytknout jeho způsoby?...
Žalmy 94:10...Ten, který trestá národy - copak nesoudíUčiteli lidstva snad chybí vědění? Hospodin zná lidské...
Žalmy 119:99...nad nepřátele činí . Nad všechny své učitele jsem nabyl moudrosti, protože přemýšlím o tvých...
Žalmy 119:102...tvých pokynů neodvracím se, vždyť ty sám jsi můj učitel. Jak sladce mi chutnají tvé výroky - sladší než med...
Přísloví 5:13...pohrdlo srdce ! Proč jsem neposlouchal svoje učitele, proč jsem vychovatelům sluchu nedopřál! Jak rychle...
Izaiáš 30:20...vám Pán dává chléb soužení a vodu poroby, tvůj Učitel však nezůstane skryt - svého Učitele na vlastní oči...
Abakuk 2:19...němý kámen: "Probuď se!" Může ta věc být jeho učitel? Hle, je to obloženo zlatem a stříbrem, ducha v tom...
Matouš 2:4...Jeruzalém s ním. Svolal všechny vrchní knězeučitele lidu a ptal se jich, kde se narodit Mesiáš. "V...
Matouš 13:52..."Ano," odpověděli mu. Na to jim řekl: "Každý učitel Písma, který se stal učedníkem nebeského království,...
Matouš 17:24...k Petrovi výběrčí chrámové daně. "Váš učitel neplatí daně?" ptali se. "Ale ano," odpověděl Petr....
Matouš 23:8...nenechte říkatrabbi', protože máte jediného Učitele, a vy všichni jste bratři. A nikoho si na zemi...
Matouš 23:34...Pohleďte, proto k vám posílám proroky, mudrceučitele Písma. Vy některé zabijete a ukřižujete, jiné...
Lukáš 2:46... Po třech dnech ho našli v chrámu, jak sedí mezi učiteli, naslouchá jim a klade jim otázky. Všichni, kdo ho...
Jan 1:38...se jich. Řekli mu: "Rabbi" (což se překládáUčiteli), "kde bydlíš?" "Pojďte se podívat," odpověděl jim....
Jan 3:2...noci a řekl mu: "Rabbi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže dělat zázraky, které...
Jan 3:10...se to může stát?" zeptal se Nikodém. "Ty jsi učitel Izraele, a nevíš to?" odpověděl mu Ježíš. "Amen,...
Jan 20:16...se a zvolala hebrejsky: "Rabboni!" (což znamená "Učiteli"). "Nedrž ," řekl Ježíš. "Ještě jsem...
Skutky 5:34...ve Veleradě jeden farizeus jménem Gamalielučitel Zákona ctěný vším lidem. Nechal ty muže na chvíli...
Skutky 13:1...Marka. V antiochijské církvi byli prorociučitelé: Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius Kyrénský,...
Římanům 2:20...a světlo zatemněných, vychovatele nevědomýchučitele nedospělých, neboť máš Zákon za ztělesnění poznání...
Římanům 12:7...s vírou; kdo službu, slouží; kdo je učitel, učí; kdo umí povzbuzovat, povzbuzuje; kdo...
1. Korintským 12:28...jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom zázraky, dary uzdravování, pomocné služby,...
1. Korintským 12:29...Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Konají všichni zázraky? Mají všichni dary...
Galatským 6:6...vyučován Slovu, se dělí o vše dobré se svým učitelem. Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to...
Efeským 4:11...dary - apoštoly, proroky, evangelisty, pastýřeučitele - pro přípravu svatých k dílu služby, aby se...
1. Timoteus 1:7...uchýlili se k prázdnému tlachání. Chtěli by být učiteli Zákona, přitom ale vůbec nechápou, co říkají ani na...
1. Timoteus 2:7...za kazatele a apoštola (říkám pravdu, nelžu), za učitele pohanů ve víře a pravdě. Kdekoli se sejdete k...
2. Timoteus 1:11...jsem povolán zvěstovat jako kazatel, apoštolučitel. Proto snáším toto všechno a nestydím se za to,...
2. Timoteus 4:3... ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od...
Židům 5:12... Po takové době byste sami měli být učiteli, ale potřebujete, aby vám někdo znovu vysvětloval...
Jakub 3:1...mrtvá i víra bez skutků. Nesnažte se mnozí stát učiteli, bratři moji - vězte, že budeme souzeni přísněji....
2. Petr 2:1...proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou...

Slova obsahující učitele: ručitelem (1) učitele (10) učitelem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |