Učinil

Hledám varianty 'učinil' [ učiňte (5) učiňme (1) učiníte (2) učinit (11) učiníš (3) učiním (51) učinily (2) učinili (8) učinila (1) učinil (156) učiní (26) učiněna (1) učiň (4) ]. Nalezeny 264 verše.
Genesis 1:7...vod obloha, aby oddělovala vody od vod!" Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou...
Genesis 1:16...k osvětlování země!" - a stalo se. Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a menší,...
Genesis 1:25... drobné havěti i polní zvěře!" - a stalo se. Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné druhy...
Genesis 1:26... A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! ...
Genesis 1:31...byliny" - a stalo se. Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno,...
Genesis 2:4... o jejich stvoření. Tenkrát, když Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, na zemi ještě nebylo žádné polní křoví...
Genesis 3:1...ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: "Opravdu vám Bůh zakázal...
Genesis 5:1...příběhu. Tenkrát, když Bůh stvořil člověkaučinil jej podle své podoby. Stvořil je jako muže a ženu,...
Genesis 6:6...den co den jen zlé. Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka, a trápil se v srdci. Tehdy si řekl:...
Genesis 6:7...havěť a nebeské ptactvo! Je mi líto, že jsem je učinil." Noe však u Hospodina nalezl milost...
Genesis 6:22...připrav zásoby jídla pro sebe i pro ." Noe tak učinil; učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. ...
Genesis 7:4...čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Vše, co jsem učinil, smetu z povrchu země." A Noe učinil všechno tak,...
Genesis 7:5... co jsem učinil, smetu z povrchu země." A Noe učinil všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Země byla...
Genesis 8:21...zlé. Nikdy nepobiji vše živé, jako jsem to učinil. Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane setba a žeň...
Genesis 9:6...bude člověkem prolita, neboť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka. Ploďte se tedy a množte se, se vámi...
Genesis 9:17...řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou jsem učinil s veškerým tvorstvem na zemi." Noemovi synové, kteří...
Genesis 12:2...svého otcovského domu do země, kterou ti ukážuUčiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké...
Genesis 17:5...otec, ale Abraham, Otec množství, neboť jsem  učinil otcem mnohých národů. Způsobím, aby ses nesmírně...
Genesis 17:6...národů. Způsobím, aby ses nesmírně rozplodil, a učiním z tebe národy - i králové z tebe vzejdou. Potvrzuji...
Genesis 17:20...a rozmnožil; zplodí dvanáctero knížatučiním z něj veliký národ. Svou smlouvu však potvrdím...
Genesis 21:13...bude povoláno v Izákovi. I ze syna děvečky však učiním národ, neboť je tvým potomkem." Abraham vstal časně...
Genesis 21:18...vezmi chlapce a postarej se o něj, protože z něj učiním veliký národ." Tehdy Bůh otevřel oči a uviděla...
Genesis 22:16...při sobě samém, praví Hospodin, protože jsi učinil tuto věc a neušetřil jsi svého syna, svého jediného:...
Genesis 27:37...požehnání pro ?" Izák Ezauovi odpověděl: "Hleučinil jsem ho tvým pánem a všechny jeho bratry jsem mu dal...
Genesis 32:13...přece: ‚Jistě způsobím, aby se ti vedlo dobře, a učiním, že tvého semene bude jako mořského písku,...
Genesis 41:25...a tentýž. Bůh faraonovi oznámil, co se chystá učinit: Sedm pěkných krav je sedm let, sedm pěkných klasů...
Genesis 41:28...jsem řekl, Bůh faraonovi ukázal, co se chystá učinit. Hle, na celou egyptskou zem přichází sedm let...
Genesis 41:52... neboť řekl: "Bůh v zemi mého trápení učinil plodným." Když pak v Egyptě uplynulo sedm let...
Genesis 43:17...je. Ti muži dnes budou obědvat se mnou." Ten učinil, jak Josef řekl, a odvedl je do Josefova paláce....
Genesis 44:2...spolu se stříbrem zaplaceným za zrní." Učinil tedy, jak mu Josef řekl. Ráno za úsvitu byli muži i...
Genesis 45:8...to tedy vy, kdo sem poslal, ale Bůh! To on  učinil faraonovým otcem, pánem celého jeho domu a vládcem...
Genesis 45:9...a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh  učinil pánem celého Egypta. Neotálej a přijď ke mně! Budeš...
Genesis 45:17... a tak farao Josefovi řekl: "Vzkaž svým bratrůmUčiňte toto - naložte svá zvířata a vydejte se na cestu. ...
Genesis 46:3...on. "Neboj se odejít do Egypta, neboť tam z tebe učiním veliký národ. půjdu do Egypta s tebou a ...
Genesis 48:4...‚Hle, způsobím, aby ses rozplodil a rozmnožilUčiním z tebe svazek národů a tuto zem dám tvému budoucímu...
Exodus 4:11...ústa?" odpověděl mu Hospodin. "Kdo může někoho učinit němým nebo hluchým, vidoucím nebo slepým? Kdo jiný...
Exodus 7:20...i ve džberech a džbánech." Mojžíš s Áronem tedy učinili, jak Hospodin přikázal. Zvedl hůl, a když před...
Exodus 8:13...celé egyptské zemi promění v komáry!" A tak to učinili: Áron napřáhl hůl, udeřil s do prachu, a lidi i...
Exodus 8:19... že Hospodin jsem přítomen v této zemiučiním rozdíl mezi svým a tvým lidem. To znamení se stane...
Exodus 8:20... To znamení se stane zítra.'" A Hospodin tak učinil: Ve faraonově paláci, v domě jeho dvořanů a v celé...
Exodus 9:5...určil i dobu, když řekl: "Hospodin to v zemi učiní zítra." A nazítří to Hospodin učinil. Všechna...
Exodus 9:6...to v zemi učiní zítra." A nazítří to Hospodin učinil. Všechna egyptská stáda pošla, ale z izraelských...
Exodus 15:17... na místě, jež svým sídlem, ó Hospodineučiníš, ve svatyni, kterou tvé ruce, ó Pane, upevní!...
Exodus 16:17... koho máte ve stanu.'" Synové Izraele tak tedy učinili a nasbírali někdo více, někdo méně. Potom to měřili...
Exodus 17:6..." A Mojžíš to před očima izraelských stařešinů učinil. To místo pak pojmenoval Massa a Meriba, Pokušení a...
Exodus 18:1...midiánský kněz Jetro, se doslechl o všem, co Bůh učinil pro Mojžíše a pro svůj lid Izrael, totiž že Hospodin...
Exodus 18:8...svému tchánovi o všem, co Hospodin kvůli Izraeli učinil faraonovi a Egypťanům, i o všech útrapách, které je...
Exodus 19:4...synům Izraele: ‚Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům a jak jsem vás nesl na orlích křídlech,...
Exodus 20:11...ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale...
Exodus 31:17...a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, ale sedmého dne odpočinul a nabral dech...
Exodus 32:10...plamen mého hněvu; vyhladím je, ale z tebe učiním veliký národ!" Mojžíš se snažil Hospodina, svého...
Exodus 33:5...se zbavte ozdob, potom se rozhodnu, co s vámi učiním." Od hory Oréb šli tedy synové Izraele bez ozdob...
Exodus 34:10... uvidí Hospodinovo dílo, neboť to, co s tebou učiním, bude ohromující. Zachovávej, co ti dnes přikazuji....
Leviticus 4:2...přikázání a dopustí se něčeho, co se nesmíučiňte toto: Prohřeší-li se pomazaný kněz, poskvrní vinou...
Leviticus 4:13...přikázání, když se proviní něčím, co se nesmíučiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustili,...
Leviticus 4:22...svého Boha, a tak se proviní něčím, co se nesmíučiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustil,...
Leviticus 4:27...z Hospodinových přikázání něčím, co se nesmíučiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustil,...
Leviticus 8:4...obec ke vchodu do Stanu setkávání." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal. Když se obec shromáždila...
Leviticus 16:16... od jejich provinění a všech hříchů. Totéž učiní se Stanem setkávání, který s nimi zůstává uprostřed...
Leviticus 24:23...ven z tábora a ukamenovali ho. Synové Izraele učinili, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Hospodin...
Leviticus 26:16... přikázání, pak porušíte mou smlouvu a vám učiním toto: Uvedu na vás hrůzu, úbytě a zimnici, jež vám...
Leviticus 27:8...a ten určí jeho cenu podle možností toho, kdo učinil slib. Půjde-li o dobytek, z něhož se přináší dar...
Numeri 5:4...nimiž přebývám sám." Synové Izraele tak tedy učinili a vykázali je z tábora ven přesně tak, jak Hospodin...
Numeri 5:13...tajnosti poskvrnila beze svědků a nepřistiženaučiníte toto: Zmocní-li se muže žárlivost vůči jeho...
Numeri 5:21... - ‚pak Hospodin uprostřed tvého lidu učiní kletbou a zlořečením! dopustí, aby tvůj klín zvadl...
Numeri 6:21...za jeho zasvěcení bude odpovídat slibu, který učinil (kromě toho, co by chtěl přidat podle svých...
Numeri 8:3...vrhá světlo dopředu před svícen." Áron to tedy učinil; rozsvítil kahany směrem dopředu před svícen, jak...
Numeri 15:23...přikázal, dále, po všechna vaše pokolení), učiníte toto: Pokud se to stane neúmyslně nedopatřením celé...
Numeri 17:26...jejich reptání proti mně a nezemřou." A Mojžíš učinil přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Synové Izraele...
Numeri 20:27...připojen ke svému lidu - zemře tam." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal; před očima celé obce...
Numeri 21:29... Moábe! Kemošův lide, zahyneš! Ze svých synů učinil běžence, ze svých dcer zajatkyně Sichona, krále...
Numeri 23:2...a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů." Balák učinil, jak Balaám řekl, a obětoval s Balaámem na každém...
Numeri 27:22...synové Izraele, totiž celá obec." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal. Vzal Jozuu, postavil ho...
Numeri 30:3...nebo přísahou, nebude moci své slovo zrušitučiní přesně to, co slíbil. Když se mladá žena, dosud...
Numeri 31:31...Hospodinův Příbytek." Mojžíš a kněz Eleazar tedy učinili, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Zbytek kořisti...
Numeri 32:25...synové Mojžíšovi odpověděli: "Tvoji služebníci učiní, jak jim náš pán přikazuje. Naše děti, naše ženy, náš...
Numeri 33:56...zemi, v níž budete bydlet. To, co jsem zamýšlel učinit jim, pak nakonec učiním vám." Hospodin promluvil k...
Numeri 36:10...spjat se svým dědictvím." Celofchadovy dcery pak učinily přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi....
Deuteronomium 1:13...moudré, rozvážné a zkušené muže, abych je učinil vašimi vůdci." Odpověděli jste mi: "Co navrhuješ, je...
Deuteronomium 1:30...vámi, bude před vašima očima bojovat za vásUčiní totéž, co s vámi učinil v Egyptě a na poušti. Tehdy...
Deuteronomium 2:12...je a usadili se na jejich místě, jako to učinil Izrael se svou vlastní zemí, kterou jim dal Hospodin...
Deuteronomium 2:22...je vyhnali a usadili se na jejich místě. Totéž učinil pro syny Ezauovy bydlící na Seíru, když před nimi...
Deuteronomium 3:6... Vyhladili jsme je jako proklaté, jako jsme to učinili chešbonskému králi Sichonovi, vyhladili jsme každé...
Deuteronomium 3:21...oči jsi viděl všechno, co Hospodin, váš Bůhučinil těm dvěma králům. Totéž Hospodin učiní všem...
Deuteronomium 4:3...udílím. Na vlastní oči jste viděli, co Hospodin učinil v Baal-peoru. Hospodin, tvůj Bůh, vyhladil z tvého...
Deuteronomium 9:14...a vymažu jejich jméno pod nebem, ale z tebe učiním národ mocnější a početnější, než jsou oni." Otočil...
Deuteronomium 11:6...činil na poušti, než jste dorazili sem, i to, co učinil Dátanovi a Abiramovi, synům Eliaba, syna Rubenova -...
Deuteronomium 26:19... věhlas a slávu nade všechny národy, které učinil, a tak budeš svatým lidem Hospodina, svého Boha, jak...
Deuteronomium 28:13...národům, ale sám si nevypůjčíš. Hospodin  učiní hlavou, nikoli chvostem a budeš vždycky nahoře a...
Deuteronomium 32:6...Copak on není tvůj Otec a Stvořitel, který  učinil a upevnil? Na dávné dny si teď vzpomeň, na léta...
Deuteronomium 32:15...jsi, ztloustl, spravil ses! Opustil Boha, jenž učinil jej, Skálu své spásy potupil. Cizími bohy popouzeli...
Jozue 3:5..."Posvěťte se, neboť zítra mezi vámi Hospodin učiní podivuhodné věci." Potom řekl kněžím: "Vezměte Truhlu...
Jozue 11:15... tak přikázal Mojžíš Jozuovi a Jozue tak učinil. Neopomněl jediné slovo ze všeho, co Hospodin...
Růt 1:17...zemřeš, tam zemřu a klesnu do hrobu. Toto mi učiní a přidá Hospodin: jen smrt s tebou rozdělí!" Když...
1. Samuel 3:18...vůbec nic. Elí na to řekl: "On je Hospodin;  učiní, co se mu zlíbí." Samuel pak rostl a Hospodin byl s...
1. Samuel 12:22...jméno svůj lid neopustí, protože se rozhodl učinit vás svým lidem. Také mne ani nenapadne hřešit...
1. Samuel 15:35...truchlil nad ním. A Hospodin litoval, že Saula učinil králem Izraele. Hospodin řekl Samuelovi: "Jak...
2. Samuel 7:25... které jsi dal svému služebníkovi a jeho domuUčiň, jak jsi řekl. Kéž se tvé jméno navěky proslaví! Kéž...
2. Samuel 10:12...Za náš lid a za města našeho Boha! Hospodin učiní, co se mu zalíbí." Nato se Joáb se svým vojskem...
1. Královská 3:7... jak tomu dnes je. Hospodine, Bože můj, ty jsi učinil svého služebníka králem po mém otci Davidovi. ...
1. Královská 8:43...chrámu, vyslýchej na nebesích, kde přebývášUčiň vše, by ten cizinec prosil, aby všechny národy...
1. Královská 10:9...trůn! Hospodin miluje Izrael navěky, a tak  učinil králem, abys zjednával právo a spravedlnost." Poté...
1. Královská 14:7...Hospodin, Bůh Izraele: ‚Pozvedl jsem z liduučinil vůdcem svému lidu Izraele. Odtrhl jsem království...
1. Královská 16:2...slovo Hospodinovo: "Pozvedl jsem z prachuučinil vůdcem mého lidu, Izraele. Ty ses ale držel cesty...
2. Královská 19:15...jsi jediný Bůh všech království země! To ty jsi učinil nebesa i zem! Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš,...
2. Královská 19:31... kdo se zachrání. Horlivost Hospodina zástupů to učiní! Nuže, toto praví Hospodin o asyrském králi:...
2. Královská 19:34...město budu hájit, sám je zachráním, pro sebe učiním to a pro Davida, jenž byl můj služebník!" Téže noci...
1. Letopisů 12:32...000 mužů, kteří byli jmenovitě určeni, aby šli učinit Davida králem. Z Isachara 200 vůdců a všichni bratři...
1. Letopisů 12:39...s odhodlaným srdcem do Hebronu, aby Davida učinili králem celého Izraele. Také všichni ostatní...
1. Letopisů 14:16...vytáhl Bůh, aby porazil vojsko Filištínů." David učinil, jak mu Bůh přikázal, a tak poráželi filištínské...
1. Letopisů 17:22...vykoupil z Egypta! Svůj lid Izrael jsi navěky učinil svým lidem a ty, Hospodine, jsi jejich Bůh. Nuže,...
1. Letopisů 17:23... které jsi dal svému služebníkovi a jeho domuUčiň, jak jsi řekl; kéž se to potvrdí a tvé jméno se navěky...
1. Letopisů 19:13...Za náš lid a za města našeho Boha! Hospodin učiní, co se mu zlíbí." Nato se Joáb se svým vojskem pustil...
1. Letopisů 26:10...(který nebyl prvorozený, ale jeho otec ho učinil vůdcem), druhého Chilkiáše, třetího Tebaliáše a...
2. Letopisů 1:8...jsi mému otci Davidovi velikou přízeň a jsi učinil králem po něm. Nuže, Hospodine Bože, kéž se potvrdí...
2. Letopisů 1:9... které jsi dal mému otci Davidovi. Vždyť jsi  učinil králem lidu početného jako zemský prach. Dej mi tedy...
2. Letopisů 1:11...abys dokázal spravovat můj lid, nad nímž jsem  učinil králem - proto tu moudrost i poznání dostaneš. K...
2. Letopisů 2:11..."Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který učinil nebesa i zem a který dal králi Davidovi syna tak...
2. Letopisů 6:33...chrámu, i tehdy vyslýchej z nebe, kde přebývášUčiň vše, by ten cizinec prosil, aby všechny národy...
2. Letopisů 9:8...Bůh miluje Izrael a navěky ho upevňuje, a tak  učinil jejich králem, abys zjednával právo a spravedlnost."...
2. Letopisů 29:8...na Judu a Jeruzalém dolehl Hospodinův hněvučinil je odstrašujícím příkladem pro výstrahu a výsměch,...
Nehemiáš 9:6...vyvýšené. Ty sám jsi Hospodin, ty jsi nebe učinil, nebesa nebes i všechny jejich zástupy, zemi i se...
Nehemiáš 13:26...nebylo krále jako on - Boží miláček, jehož Bůh učinil králem celého Izraele. I jeho zavedly cizí ženy do...
Ester 2:4...královnou namísto Vašti." To se králi zalíbiloučinil tak. V paláci v Súsách byl jeden Žid. Jmenoval se...
Ester 2:17...lásku právě ona. Nasadil královskou korunuučinil ji královnou namísto Vašti. Král pak na počest Ester...
Ester 8:2...a dal ho Mordechajovi. Ester pak Mordechaje učinila správcem Hamanova majetku. Ester pak znovu...
Job 9:9...sám roztahuje nebesa, přes moře kráčí po vlnáchUčinil Oriona i Velký vůz, Plejády i souhvězdí na jihu. On...
Job 12:9...Neví snad jeden každý z nich, že je svou rukou učinil Hospodin? V jeho ruce je život každého tvora, je v...
Job 22:17...říkali: ‚Nech nás být! Co by nám Všemohoucí mohl učinit?' (Přitom jejich domy blahobytem naplnil. Myšlenky...
Job 23:13...však Jediný - kdo ho zadrží? Co se mu zachce, to učiní. Co o mně rozhodne, to jistě vykoná, jak to prokázal...
Job 33:4...rty vyjevují čisté poznání. Duch Boží přece učinil, dech Všemohoucího oživil. Odpověz mi, pokud to...
Žalmy 2:8... jsem ode dneška Otcem tvým! Požádej a  učiním národy země tvým dědictvím, nejzazší končiny tvým...
Žalmy 22:32...budou lidu, jenž se teprv narodí, poví, co učinil! Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nic mi...
Žalmy 37:5...Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní: vyvede tvou spravedlnost na denní světlo, tvou...
Žalmy 41:3...uchrání, naživu udrží jej, šťastným na zemi ho učiní, nevydá ho zvůli nepřátel. Hospodin jej posílí na...
Žalmy 45:17...vstupují. Místo svých otců budeš mít dětiučiníš je knížaty po celé zemi! Tvé jméno chci připomínat...
Žalmy 52:11... Chválit budu, Pane, navěky za to, cos učinil. V tvém jménu složím naději, neboť je vzácné před...
Žalmy 56:12...mám naději. Proto se nebojím, co by mi člověk učinil! Tobě jsem, Bože, složil sliby, tobě přinesu vděčné...
Žalmy 77:12...Nejvyšší! Budu však vzpomínat, co Hospodin učinil - ano, připomenu tvé dávné zázraky! O všem, co...
Žalmy 77:13... co vykonals, přemýšlím, přemítám o tom, cos učinil. Tvá cesta, Bože, je cestou svatosti, kdo z bohů je...
Žalmy 78:4...Hospodinově, o jeho síle, o zázracích, jež učinil. Svědectví stvrdil Jákobovi, Izraeli svěřil učení, o...
Žalmy 78:7...Bohu skládají svoji naději, nezapomínají, co učinil, a dodržují jeho příkazy! nejsou jako jejich...
Žalmy 86:9...skutkům není podobných! Všechny národy, kterés učinil, přijdou se tobě poklonit, tvé jméno, Pane, oslaví!...
Žalmy 89:28...Bůh, skála záchrany!' A tak jej prvorozeným učiním, nejvyšším bude z králů na zemi. Svou lásku k němu...
Žalmy 89:45...ho v boji podepřít. Jeho nádheře jsi konec učinil, jeho trůn jsi k zemi povalil. Dny jeho mládí jsi...
Žalmy 95:5...jemu náleží horské vrcholy. Patří mu moře, vždyť učinil je, i souš jeho ruce stvořily! Pojďte a klaňme se,...
Žalmy 104:24...je, Hospodine, skutků tvých! Všechno jsi moudře učinil - země je plná tvých stvoření! Hle, je tu moře širé...
Žalmy 105:21...národů dal mu svobodu. Správcem svého paláce jej učinil - vládl nade vším jeho bohatstvím! Jeho dvořanům...
Žalmy 107:22...Jako oběť mu přinášejí chválu, o tom, co učinil, zpívají! Ti, kdo se vydali na moře v lodích, na...
Žalmy 115:3...je?" Náš Bůh je přece na nebi, cokoli chce, to učiní! Stříbro a zlato jsou jejich modly, výtvory rukou...
Žalmy 115:15...Hospodina buďte požehnaní - nebe i zemi on sám učinil! Hospodinu patří nejvyšší nebesa, zemi však lidem...
Žalmy 116:12...Hospodinu odvděčím za všechno dobrodiní, jež mi učinil? Pozvednu kalich spasení, uctívat budu jméno...
Žalmy 118:17...Neumřu, ale budu žít, vyprávět budu, co Hospodin učinil! Hospodin přísně potrestal, smrti ale...
Žalmy 118:23...stal se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div. Co se dnes stalo, učinil...
Žalmy 118:24...a v našich očích je to div. Co se dnes staloučinil Hospodin, pojďme se z toho radovat a veselit! Prosím...
Žalmy 119:73...než tisíce zlatých a stříbrných! Tvé ruce  učinily a uhnětly, dej mi rozum, pochopím tvé příkazy....
Žalmy 121:2... pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil! On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě...
Žalmy 124:8...pomoc je ve jménu Hospodin - nebe i zemi on sám učinil! Poutní píseň. Ti, kdo v Hospodina doufají, hoře...
Žalmy 126:2... Tehdy se říkalo mezi národy: "Veliké věci jim učinil Hospodin!" Veliké věci nám učinil Hospodin, naplnilo...
Žalmy 126:3...věci jim učinil Hospodin!" Veliké věci nám učinil Hospodin, naplnilo nás veselí. Navrať nás, Hospodine...
Žalmy 134:3...Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin, jenž nebe i zemi učinil! Haleluja! Chvalte jméno Hospodin, chvalte,...
Žalmy 136:5...jeho láska trvá navěky! On ve své moudrosti nebe učinil - jeho láska trvá navěky! On na vodách zemi rozložil...
Žalmy 136:7...- jeho láska trvá navěky! On veliká světla učinil, - jeho láska trvá navěky! Učinil slunce, aby vládlo...
Žalmy 136:8...veliká světla učinil, - jeho láska trvá navěkyUčinil slunce, aby vládlo dni - jeho láska trvá navěky!...
Žalmy 143:5...na dny, které minuly, rozjímám o všem, co jsi učinil, o díle tvých rukou přemýšlím. Své ruce k tobě...
Žalmy 146:6... svého Boha, spoléhá! On přece nebe i zemi učinil a také moře i všechno v nich. Navěky věrný zůstává,...
Přísloví 3:27...těm, kdo je potřebují, když je v tvé moci něco učinit. Neříkej bližnímu: "Přijď jindy," když právě teď mu...
Přísloví 8:26... dříve než pahorky jsem se zrodila, ještě než učinil zemi a vše kolem, dříve než světa první prach. Byla...
Přísloví 16:4...své činy, tvoje úmysly se potom naplní. Hospodin učinil vše pro svůj záměr, také i darebáka pro zlý den....
Přísloví 20:12...jejich povaha. Slyšící ucho, vidoucí oko - obojí učinil Hospodin. Nemiluj spánek, nezchudneš; otevři oči,...
Kazatel 7:14...užívej štěstí a ve zlý den si uvědom, že Bůh jej učinil tak jako ten druhý, aby si člověk nikdy nebyl jist,...
Kazatel 8:3...ukvapeně, nepřipojuj se ke vzpouře - vždyť může učinit, co si zamane! Za královským slovem je jeho moc. Kdo...
Izaiáš 5:4...dalo udělat pro moji vinici, než co jsem pro ni učinil? Když jsem očekával, že hrozny urodí, proč její...
Izaiáš 19:17...kvůli rozhodnutí, jež o nich Hospodin zástupů učinil. V ten den bude v Egyptě pět měst mluvit řečí...
Izaiáš 20:2...si pytlovinu z beder a zuj si obuv z nohou." Učinil to tedy a chodil nahý a bosý. Potom Hospodin řekl:...
Izaiáš 21:2... Elame; Méde, oblehni! Všemu úpění konec učiním. Proto se mi břicho svírá úzkostí, jako by ...
Izaiáš 25:1... tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi zdávna připravil. Ty jsi obrátil...
Izaiáš 37:16...jsi jediný Bůh všech království země! To ty jsi učinil nebesa i zem! Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš,...
Izaiáš 37:32... kdo se zachrání. Horlivost Hospodina zástupů to učiní! Nuže, toto praví Hospodin o asyrském králi:...
Izaiáš 37:35...město budu hájit, sám je zachráním, pro sebe učiním to a pro Davida, jenž byl můj služebník!" Tehdy...
Izaiáš 38:15...sevřen úzkostí! Co ale mohu říct? Co o mně řeklučiní. Svá léta projdu krokem pomalým a s duší plnou...
Izaiáš 41:4... na kterou dříve nevkročil. Kdo to způsobilučinil? Kdo od počátku volá lidská pokolení? Hospodin,...
Izaiáš 41:15... Svatý izraelský, jenž vykoupil. Hleučiním cepem k mlácení, novým a s hroty ostrými....
Izaiáš 41:20...poznají, to uváží a pochopí, že to svou rukou učinil Hospodin, Svatý izraelský že to vytvořil. Předneste...
Izaiáš 42:6... Svému lidu dám do smlouvy, světlem národů  učiním, abys slepé oči otevřel, abys vyvedl vězně z žaláře...
Izaiáš 42:16...tmu ve světlo a hrbolatá místa budou rovinouUčiním pro toto vše a neopustím je. Ale ti, kdo...
Izaiáš 44:2... vyvolený můj! Toto praví Hospodin, který  učinil, který v lůnu utvořil a který podpoří: Neboj...
Izaiáš 44:23...jsem vykoupil. Jásejte, nebesa, Hospodin to učinil; radostně křičte, zemské hlubiny! hory zvučně...
Izaiáš 45:18... ten Bůh, který zformoval zemi, který ji učinil a upevnil, který ji nestvořil, aby prázdná zůstala,...
Izaiáš 46:4...do šedin sám, to vás podpořím; jsem vás učinil a vás nosím, vás podpořím a zachráním. Ke komu...
Izaiáš 46:11... muže své vůle ze země daleké. Co jsem řekl, to učiním, své rozhodnutí naplním. Slyšte , vy v srdci...
Izaiáš 49:2... v lůně matčině. Jak ostrý meč ústa učinil, v stínu své ruky ukryl ; učinil ze vybroušený...
Izaiáš 51:3...Sion, potěší všechny jeho sutiny; jeho poušť učiní Edenu podobnou, v zahradu Hospodinovu ji obrátí....
Izaiáš 55:4...potvrdit lásku, již jsem Davidovi zaslíbil. Hleučinil jsem ho svědkem pro lidi, aby vedl a učil zástupy....
Izaiáš 57:16...mnou každý duch zhroutil, každá duše, již jsem učinil! Rozlítil jsem se nad hříchem jejich lakoty, bil...
Izaiáš 60:17...bronz a místo kamení železo. Tvým správcem tehdy učiním pokoj, tvým vládcem bude spravedlnost. Ve tvé zemi...
Izaiáš 60:22...národem. jsem Hospodin; v pravý čas to rychle učiním. Duch Panovníka Hospodina na mně spočívá, abych...
Izaiáš 63:7...zaslouží - za všechno, co pro nás Hospodin učinil, za to, jak velmi byl k domu Izraele laskavý, za...
Izaiáš 66:2...bych spočinul? Vždyť jsem to všechno svou rukou učinil, a tak všechno vzniklo, praví Hospodin. Všímám si...
Izaiáš 66:22...Hospodin. Jako to nové nebe a nová zem, které učiním, zůstanou přede mnou, praví Hospodin, tak zůstane i...
Jeremiáš 1:5...jsi přišel na svět, posvětil jsem ; národům učinil jsem prorokem." "Ach ne, Hospodine, Pane můj,"...
Jeremiáš 1:18... nebo před nimi zděsím. Hle, dnes jsem  učinil opevněným městem, železným sloupem a bronzovou...
Jeremiáš 6:27...na nás táhne zhoubce a v okamžiku bude tu! "Učinil jsem ve svém lidu prubířem, abys ho zkoumal a...
Jeremiáš 8:6...nelituje, co zlého spáchal, neříká: ‚Co jsem to učinil?' Každý se řítí střemhlav dál jako kůň, když se žene...
Jeremiáš 15:4...Menašem, syn Ezechiášův, páchal v Jeruzalémě, je učiním odstrašujícím příkladem pro všechna království země....
Jeremiáš 24:9... praví Hospodin - tak špatné, že nejdou jístUčiním je odstrašujícím příkladem neštěstí pro všechna...
Jeremiáš 26:6...naložím jako se svatyní v Šílu a z tohoto města učiním nadávku mezi všemi národy na zemi.'" Kněží, proroci...
Jeremiáš 27:5... jsem svou velikou mocí a vztaženou paží učinil zemi i s lidmi a zvěří na a ji svěřuji, komu...
Jeremiáš 28:6... "Amen," řekl prorok Jeremiáš. "Kéž to Hospodin učiní. Kéž Hospodin splní slova, která jsi prorokoval, a...
Jeremiáš 29:18...jíst. Budu je stíhat mečem, hladem a moremUčiním je odstrašujícím příkladem pro všechna království...
Jeremiáš 29:32...rodiny v tomto lidu přežil a viděl, co dobrého učiním pro svůj lid, praví Hospodin." Slovo, které...
Jeremiáš 32:12...Baruchovi, synu Neriáše, syna MachsejášovaUčinil jsem to v přítomnosti svého bratrance Chanamela, v...
Jeremiáš 32:17...můj! Ty jsi svou velikou mocí a vztaženou paží učinil nebe i zemi - pro tebe nic není nemožné! Prokazuješ...
Jeremiáš 33:2...slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin, který učinil zemi, Hospodin, který ji zformoval a upevnil - ten,...
Jeremiáš 34:17... praví Hospodin - svobodu pro meč, mor a hladUčiním vás odstrašujícím příkladem pro všechna království...
Pláč 1:22...vystoupí před tvou tvář. Proveď jim, co jsi mi učinil za všechny nevěry. Je příliš mého sténání, srdce...
Pláč 3:45... nepřístupný pro modlitby. Odporným smetím učinil jsi nás mezi národy. Otvírají si na nás ústa všichni...
Ezechiel 14:23...poznáte, že nic z toho, co jsem v tom městě učinil, nebylo bez příčiny, praví Panovník Hospodin." ...
Ezechiel 17:24...a suchý rozkvétat. To říkám Hospodin; to učiním." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 22:14...kdy s tebou zúčtuji? To říkám Hospodin; to učiním. Rozptýlím mezi národy, rozpráším po zemích a...
Ezechiel 24:14... To říkám Hospodin. to přichází, to učiním. Nenechám to být, neslituji se, nepolevím. Za tvé...
Ezechiel 26:19...tu! Nuže, tak praví Panovník Hospodin:  učiním městem opuštěným, jako jsou města, kde se nebydlí,...
Ezechiel 26:21... obydleno, neobstojíš na zemi mezi živýmiUčiním odstrašujícím znamením a zanikneš. Budou ...
Ezechiel 29:3...řeky! Říkáš si: ‚Mně patří Nil, pro sebe jsem ho učinil.' ti však do čelistí vrazím háky a ty tvé nilské...
Ezechiel 29:9...Hospodin. Říkal jsi: ‚Mně patří Nil, jsem ho učinil,' a proto jsem teď proti tobě i proti tvé řece. Z...
Ezechiel 34:26...na pustině bydlet v bezpečí a spát i po lesíchUčiním je i celé okolí své hory požehnáním. V patřičný čas...
Ezechiel 36:36...osázel pustiny. To říkám Hospodin; to učiním. Tak praví Panovník Hospodin: Znovu odpovím na...
Ezechiel 36:37...odpovím na modlitby domu Izraele a toto pro  učiním: Rozmnožím jejich lid jako stádo ovcí. Bude jich...
Ezechiel 37:14...poznáte, že jsem Hospodin. Jak jsem řekl, tak učiním, praví Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 37:22...do vlasti. V zemi, na izraelských horách, je učiním jediným národem a všem jim bude kralovat jeden král....
Daniel 2:38...obydlený svět, všechny lidi, zvěř i ptactvo, a učinil vládcem nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava. Po...
Daniel 4:32...nemůže nikdo zastavit, nikdo mu neřekne: ‚Cos to učinil?' Když mi byl navrácen rozum, vrátila se mi také ...
Daniel 9:27...ten týden dojde do půli, obětem i darům konec učiní. Otřesná ohavnost se v chrámě objeví, než ničitele...
Micheáš 4:7...neštěstím. Kulhavou obdařím potomky, ze zahnané učiním mocný lid a Hospodin bude kralovat nad nimi na hoře...
Abakuk 1:14...darebák požírá spravedlivějšího, než je sámUčinil jsi lidi jak ryby v moři, jak drobnou havěť bez...
Ageus 2:23...Zerubábeli, synu Šealtielův, praví Hospodin, a učiním svým pečetním prstenem, protože tebe jsem si...
Zachariáš 10:3...zástupů své stádo navštíví a z domu Judy učiní slavného koně do války. Z něj vzejde kámen úhelný, z...
Zachariáš 10:6...bude s nimi a zahanbí jezdce na koních. Dům Judy učiním mocným a dům Josefův zachráním. Přivedu je zpět,...
Zachariáš 10:12...Pýcha Asýrie bude svržena, žezlo Egypta to tamUčiním je mocnými v Hospodinu a budou kráčet v jeho jménu,...
Zachariáš 12:2...a tvůrce ducha v lidském nitru, praví: Hleučiním Jeruzalém číší, po níž se zapotácejí všechny národy...
Zachariáš 12:3...bude obléhán a stejně tak i Juda. V onen den učiním Jeruzalém přetěžkým balvanem pro všechny národy....
Zachariáš 12:6...sílu v Hospodinu zástupů, svém Bohu!" V onen den učiním vůdce Judy pánví s uhlíky mezi dřívím a hořící...
Matouš 19:4..." odpověděl jim, "že Stvořitel je od počátkuučinil jako muže a ženu' a řekl: ‚Proto muž opustí otce i...
Matouš 21:42...stal se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div.' Proto vám říkám, že...
Marek 2:27... a dal i svým mužům?" Potom dodal: "Sobota byla učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu. Syn člověka je...
Marek 10:6...na to Ježíš. "Od počátku stvoření je ale Bůhučinil jako muže a ženu'. ‚Proto člověk opustí svého otce i...
Marek 12:11...stal se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div.'" Když pochopili, že to...
Lukáš 1:49...budou vyprávět o blaženosti, neboť mi učinil veliké věci Ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté...
Skutky 2:36...' si je všechen lid Izraele jist, že Bůh učinil Pánem a Mesiášem právě Ježíše, kterého jste...
Skutky 13:47...k pohanům! Tak nám to totiž přikázal Hospodin: ‚Učinil jsem světlem národů, abys dal spásu celému světu...
Skutky 14:27...církev a vyprávěli, co všechno Bůh skrze  učinil a že otevřel dveře víry pohanům. Zůstali tam s...
Skutky 17:26...dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu....
Skutky 26:16...se však a stůj. Ukázal jsem se ti, abych  učinil služebníkem a svědkem toho, co jsi viděl, i toho, v...
Římanům 4:17...víry. Ten je otcem nás všech (jak je psáno: "Učinil jsem otcem mnohých národů") před Bohem, kterému...
Římanům 9:28...v moři, jen hrstka z nich se zachrání. Hospodin učiní rázný konec, vykoná svůj soud nad zemí." A ještě...
Římanům 12:20...mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, shrneš mu na hlavu žhavé uhlí." Nenech se přemáhat...
1. Korintským 6:15...Kristovými údy? Mohu snad vzít údy Kristovyučinit je údy nevěstky? To nikdy! Copak nevíte, že kdo se...
2. Korintským 3:6...sobě), ale naše způsobilost je z Boha, který nás učinil způsobilými služebníky Nové smlouvy - ne litery, ale...
2. Korintským 5:21...se s Bohem. On toho, který byl bez hříchuučinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží...
Efeským 3:20... Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, prosíme...
Efeským 6:8...jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že cokoli kdo učinil dobrého, za to dostane odplatu od Pána, byl...
Zjevení 1:6...od našich hříchů svou vlastní krví a který nás učinil králi a kněžími svému Bohu a Otci - jemu buď sláva a...
Zjevení 3:12...nikdo nevzal vítěznou korunu. Kdo vítězí, toho učiním sloupem v chrámu svého Boha a nevyjde již nikdy ven....
Zjevení 5:10...lidi z každého pokolení a jazyka, lidu i národaUčinil jsi nás králi a kněžími našemu Bohu a budeme...

Slova obsahující učinil: neučinil (3) učinil (156) učinila (1) učinili (8) učinily (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |