Učil

Hledám varianty 'učil' [ učte (6) učit (27) učíš (7) učíme (1) učím (4) učily (2) učili (9) učila (2) učil (45) učí (30) (5) ]. Nalezeno 135 veršù.
Exodus 4:12... pojď. sám budu při tvých ústech a budu  učit, co máš říkat." Mojžíš ale řekl: "Promiň, Pane můj;...
Leviticus 10:11...svatým a nesvatým a mezi čistým a nečistýmučte syny Izraele všem ustanovením, která jim Hospodin...
Deuteronomium 4:1...tedy, Izraeli, slyš pravidla a zákony, které vás učím dodržovat, abyste byli živi a vešli do země, kterou...
Deuteronomium 4:5... jste však dodnes všichni naživu. Pohleďučím vás pravidla a zákony, které mi Hospodin, můj Bůh,...
Deuteronomium 4:10..."Shromáždi mi lid. Chci, slyší slovaučí se mne ctít po všechny dny svého života na zemi. Témuž...
Deuteronomium 4:14...desky. Tenkrát mi Hospodin přikázal, abych vás učil těmto pravidlům a zákonům, abyste je dodržovali v zemi...
Deuteronomium 5:1...a zákony, které vám dnes předkládám k slyšeníUčte se jim a pečlivě je dodržujte. Hospodin, náš Bůh, s...
Deuteronomium 5:31...přikázání, pravidla a zákony, jimž je budeš učit, aby je dodržovali v zemi, kterou jim dávám za...
Deuteronomium 6:1... Hospodin, váš Bůh, mi přikázal, vás jim učím, abyste je dodržovali v zemi, kterou jdete obsadit....
Deuteronomium 14:23...pro své jméno. Tak se budeš po všechny dny učit ctít Hospodina, svého Boha. Bude-li však místo, které...
Deuteronomium 17:19...čte ji po všechny dny svého života. Tak se bude učit ctít Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat...
Deuteronomium 20:18...jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Jinak by vás učili jednat podle svých ohavných způsobů, jimž se oddávají...
Deuteronomium 31:12...žijící ve vašich branách - aby jej slyšeliučili se ctít Hospodina, vašeho Boha, a pečlivě dodržovali...
Deuteronomium 31:13...synové, kteří toto vše nezažili, a budou se učit ctít Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny vašeho...
Deuteronomium 33:10...střežit levité. Jákoba budou tvým pravidlům učit a Zákonu tvému Izrael. Kadidlo před tebe budou klást,...
2. Samuel 1:18...tento žalozpěv a přikázal, aby se synové Judy učili tuto Píseň luku. Takto je zapsána v Knize Upřímného:...
2. Samuel 22:35...hbitost laní, staví na výšiny. paže učí, jak obstát v boji, ruce napínají i luk bronzový....
2. Královská 12:3...Cibia z Beer-šeby. Po celou dobu, kdy Joaše učil kněz Jojada, dělal, co je v Hospodinových očích...
2. Královská 17:28...ze Samaří tedy přišel, usadil se v Bet-eluučil je, jak uctívat Hospodina. Každý z těch národů si ale...
2. Letopisů 15:3...dlouho bez pravého Boha, bez kněze, který by je učil, a bez Zákona. Když se ale ve svém soužení navrátí k...
2. Letopisů 17:7...Obadiáše, Zachariáše, Natanaela a Michajáše, aby učili v judských městech. Poslal s nimi také levity...
2. Letopisů 26:5...Amaciáš. Hledal Boha za dnů Zachariáše, který ho učil Boží bázni, a dokud ho hledal, Bůh mu dopřával úspěch....
2. Letopisů 35:3...chrámu. Levitům zasvěceným Hospodinu, aby učili celý Izrael, řekl: "Složte Truhlu svatosti v chrámě,...
Ezdráš 7:10...tomu, aby zkoumal a plnil Hospodinův Zákon a aby učil jeho ustanovení a řády v Izraeli. Toto je znění dopisu...
Nehemiáš 9:20... Svého laskavého Ducha jsi jim udělil, aby je učil. Jejich ústům jsi neodepřel svou manu, dal jsi jim...
Job 32:7...jsem si: ‚ mluví starší, dříve narození  učí moudrosti.' Vše ale na duchu v člověku záleží, dech...
Žalmy 16:7...Hospodina, svého Rádce, velebím, i v noci  učí svědomí. Hospodina vidím před sebou napořád, je po...
Žalmy 18:35...hbitost laní, staví na výšiny. paže učí, jak obstát v boji, ruce napínají i luk bronzový....
Žalmy 25:5... cesty své, svým stezkám nauč . Veď pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe...
Žalmy 25:9... Ke spravedlnosti vede ponížené, ponížené učí cestě své. Hospodinovy stezky jsou vždy laskavé a věrné...
Žalmy 51:15... posilni. Tvým cestám pak budu provinilce učit, aby se hříšníci k tobě vraceli. Smrtelné viny zbav ...
Žalmy 78:6...pokolení, i děti, jež se teprv narodí, aby zas učily svoje potomky: v Bohu skládají svoji naději, ...
Žalmy 94:12...člověku, jehož, Hospodine, káráš, člověku, jehož učíš ze svého Zákona. Dáváš mu odpočinout od zlých dnů, než...
Žalmy 119:66...prokázal, dle slova, jež jsi, Hospodine, dal rozumu a dej mi poznání, vždyť věřím přikázáním tvým!...
Žalmy 119:171... Kéž chvála přetéká z mých rtů - vždyť ty  učíš svým zákonům. Kéž jazyk můj zpívá o tvých výrocích,...
Žalmy 144:1...Davidův. Požehnán buď Hospodin, skála ! On učí ruce bojovat, prsty chystá na zápas. On je ...
Přísloví 1:3...jak rozumět hlubokým výrokům, jak si osvojit, co učí rozum, spravedlnost, právo a poctivost, jak předat...
Přísloví 3:1...z budou vyrváni! Nezapomeň, co jsem  učil, synu, v srdci opatruj, co jsem ti přikázal; dlouhé...
Přísloví 4:11...života se ti prodlouží. Cestě moudrosti chci  učit, po přímých stezkách chci vést. Půjdeš-li, tvůj...
Přísloví 21:12...moudrého, dojde poznání. Spravedlivý se učí na domě darebáka: darebáci jsou sráženi pro svou...
Přísloví 22:19...na tvých rtech. Dnes právě tebe mám v úmyslu učit, abys na Hospodina pevně spoléhal. Třicatero rad jsem...
Přísloví 23:13...ke vzdělání, své uši k řečem poučným. Své dítě učit kázni neváhej, dáš-li mu metlou, neumře! Když mu sám...
Přísloví 31:1...Lemuele, krále z Massy, výroky, jimž ho matka učila: Co říci, synu můj? Co, synu mého lůna? Co říci, synu...
Přísloví 31:26...den. Její ústa mluví s moudrostí, její jazyk učí vlídnosti. Na chod svého domu dohlíží, nesytí se...
Kazatel 12:9... Nejenže byl Kazatel moudrý - svému vědění také učil prostý lid. Vyslechl, zkoumal a také upravil mnohá...
Izaiáš 9:14...je stařec a hodnostář, ocas je prorok, jenž učí lži.) Neboť vůdci tohoto lidu jsou svůdci, a kdo šli za...
Izaiáš 26:9...se tvé soudy dějí na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti. Když se však prokazuje vlídnost lumpovi,...
Izaiáš 48:17...vykoupil: jsem Hospodin, tvůj Bůh, který  učí úspěchu a vede po cestě, po níž bys jít měl. Kdybys...
Izaiáš 55:4...potvrdit lásku, již jsem Davidovi zaslíbil. Hleinil jsem ho svědkem pro lidi, aby vedl a učil zástupy....
Jeremiáš 9:19...Hospodinovo, slovům z jeho úst uši otevřeteUčte své dcery bědování, jedna druhou učte žalozpěv. Vždyť...
Jeremiáš 12:16... každého do jeho vlasti. Pokud se totiž naučí cestám mého lidu a začnou přísahat v mém jménu: ‚Jakože...
Ezechiel 44:23...z izraelského domu nebo vdovu po knězi. Budou učit můj lid o rozdílu mezi svatým a obyčejným a ukazovat...
Daniel 1:4...a krásné, v každém ohledu bystré, vzdělanéenlivé, kteří by mohli sloužit v královském paláci....
Ozeáš 7:15...a obilí, ode se však odvracejí. jsem je učil a jejich pažím dával sílu, oni se ale spikli proti mně...
Ozeáš 11:3...oběti, modly uctívali kadidly. jsem Efraima učil chodit a nosil jsem je v náručí; oni však uznat...
Micheáš 3:11...Jeho vládci soudí za úplatky, jeho kněží učí za odměny, za peníze věští jeho proroci. Přitom...
Matouš 4:23...a šli za ním. Ježíš pak procházel celou Galileuučil v jejich synagogách, kázal evangelium o Království a...
Matouš 5:2...když k němu přistoupili jeho učedníci, začal je učit: "Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské...
Matouš 5:19...jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za...
Matouš 7:29...tuto řeč, zástupy žasly nad jeho učenímUčil je totiž jako ten, kdo zmocnění, a ne jako znalci...
Matouš 11:1..." Když Ježíš dokončil tyto pokyny svým dvanácti edníkům, odešel odtud, aby učil a kázal v jejich městech....
Matouš 11:29... vám dám odpočinout. Vezměte na sebe jhoučte se ode , neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše...
Matouš 13:54... šel odtud. Přišel do svého domovského městaučil je v jejich synagoze tak, že žasli a říkali: "Odkud ...
Matouš 15:9...mi však vzdálený. Nadarmo ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.'" Pak svolal zástup a řekl jim:...
Matouš 22:16...by ho chytili za slovo. Pak za ním poslali své edníky s herodiány. "Mistře," řekli, "víme, že jsi...
Matouš 26:55...Když jsem s vámi denně sedával v chrámuučil vás, nezatkli jste . Ale to všechno se děje, aby se...
Matouš 28:20...je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatéhoučte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, ...
Marek 1:21...do Kafarnaum, vešel hned v sobotu do synagogyučil. Nad jeho učením tam jen žasli, protože je učil jako...
Marek 1:22...vešel hned v sobotu do synagogy a učil. Nad jeho ením tam jen žasli, protože je učil jako ten, kdo ...
Marek 4:2...ten zástup byl na břehu a on je v podobenstvích učil o mnoha věcech. Ve svém vyučování jim řekl: "Slyšte:...
Marek 6:2...jeho učedníci šli s ním. Když v sobotu začal učit v synagoze, mnozí z posluchačů žasli. "Odkud to ?"...
Marek 6:6...jejich nevírou pak obcházel okolní vesniceučil. Potom k sobě svolal dvanáct učedníků a začal je...
Marek 6:30...k Ježíšovi a oznámili mu všechno, co dělali a co učili. Tehdy jim řekl: "Pojďte jen vy sami stranou na...
Marek 6:34...byli jako ovce bez pastýře. Tehdy je začal učit o mnoha věcech. Když se připozdilo, přišli za ním...
Marek 7:7...mi však vzdálený. Nadarmo ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.' Opustili jste Boží přikázání,...
Marek 8:31... aby to o něm nikomu neříkali. Tehdy je začal učit, že Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen...
Marek 9:31...Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo vědělUčil totiž své učedníky a říkal jim: "Syn člověka bude...
Marek 10:1...sešly zástupy a on je podle svého zvyku opět učil. Tehdy k němu přišli farizeové a pokoušeli ho otázkou:...
Marek 12:14...se neohlížíš na to, kdo je kdo, ale pravdivě učíš Boží cestě. Je správné dávat císaři daň, nebo ne? Máme...
Marek 14:49...holemi? Když jsem s vámi denně býval v chrámuučil, nezatkli jste . se však naplní Písma!" Tehdy ho...
Lukáš 4:15...a zpráva o něm se roznesla po celém okolíUčil v jejich synagogách a všichni ho chválili. Když přišel...
Lukáš 4:31...galilejského města Kafarnaum. Když tam v sobotu učil, lidé žasli nad jeho učením, protože jeho slovo mělo...
Lukáš 5:3... aby poodjel kousek od břehu. Potom se posadilučil zástupy z lodi. Když domluvil, řekl Šimonovi: "Jeď na...
Lukáš 6:6...sobotou." V jinou sobotu pak vešel do synagogyučil. Byl tu jeden člověk s ochrnutou pravou rukou. Znalci...
Lukáš 11:1...místě modlil, a když přestal, jeden z jeho edníků mu řekl: "Pane, nauč nás modlit se, jako to Jan...
Lukáš 13:10...ovoce. Pokud ne, porazíš ho pak.'" V sobotu pak učil v jedné synagoze. A hle, byla tam žena postižená ...
Lukáš 13:22...pouti do Jeruzaléma procházel města i vesniceučil. Někdo se ho zeptal: "Pane, bude spasen jen málokdo?"...
Lukáš 13:26...jste.' Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebouUčil jsi na našich ulicích!' On však odpoví: ‚Říkám vám, že...
Lukáš 19:47...z něj udělalidoupě lupičů'!" Každý den pak učil v chrámu. Vrchní kněží, znalci Písma a přední muži z...
Lukáš 20:1...lid mu visel na rtech. Jednoho dne, když učil lid v chrámě a zvěstoval evangelium, přišli vrchní...
Lukáš 20:21... Zeptali se ho: "Mistře, víme, že mluvíšučíš správně a že nikomu nestraníš, ale pravdivě vyučuješ...
Lukáš 23:5...člověk nevinný." Oni však naléhali: "Bouří lidUčí po celém Judsku! Začal v Galileji a došel sem!"...
Jan 6:45...den. V Prorocích je psáno: ‚A budou všichni vyeni od Boha.' Každý, kdo slyší Otce a učí se od něj,...
Jan 6:59...chléb, bude žít navěky." Toto vše řekl, když učil v synagoze v Kafarnaum. Mnozí z jeho učedníků, kteří...
Jan 7:14...v polovině svátku Ježíš vešel do chrámu a začal učit. Židé jen žasli: "Jak to, že zná Písma, když se...
Jan 7:35...Židé mezi sebou. "Půjde snad do řecké diaspory učit Řeky? Co tím myslel, když řekl: ‚Budete hledat, ale...
Jan 8:2...se k němu scházel všechen lid. Posadil se tedyučil je. Znalci Písma a farizeové tehdy přivedli ženu...
Jan 8:20...mého Otce." Tato slova říkal u pokladnice, když učil v chrámě, ale nikdo ho nezatkl, neboť jeho chvíle...
Jan 18:20..."Mluvil jsem ke světu veřejně. Vždycky jsem učil v synagogách nebo v chrámě, kde se scházejí všichni...
Skutky 1:1... drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělatučit do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co skrze Ducha...
Skutky 4:2...stráže a se saduceji. Nemohli totiž snést, že učí lid a že v souvislosti s Ježíšem hlásají vzkříšení z...
Skutky 5:21..." Poslechli ho a za úsvitu přišli do chrámuučili. Velekněz a jeho stoupenci zatím svolali Veleradu...
Skutky 5:25... muži, které jste uvěznili, stojí v chrámuučí lid!" Velitel se stráží pro ihned šel a přivedl je...
Skutky 5:28...jich zeptal: "Copak jsme vám přísně nezakázali učit o tom jménu? Jenže vy jste svým učením naplnili celý...
Skutky 5:42...dne pak nepřestávali v chrámu a po domech učit a prohlašovat Ježíše za Mesiáše. V době, když se...
Skutky 11:26...Antiochie. Strávili v tamější církvi celý rokučili spoustu lidí. Právě zde v Antiochii byli učedníci...
Skutky 15:1... Potom přišli někteří z Judska a začali bratry učit: "Pokud se nedáte obřezat podle Mojžíšova způsobu,...
Skutky 18:25...s Pánovou cestou, a tak vroucně mluvil a přesně učil o Ježíši. Znal však jenom Janův křest. Když začal...
Skutky 20:20...vám nezamlčel nic užitečného, ale kázal vámučil veřejně i po domech; jak jsem Židům i Řekům vydával...
Skutky 21:21...milovníci Zákona. O tobě ale mají zprávy, že učíš všechny Židy mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše. Prý...
Skutky 21:28... pomozte! To je ten člověk, který všude všechny učí proti tomuto lidu, Zákonu i tomuto místu! Navíc ještě...
Skutky 28:31...za ním přicházeli. Kázal o Božím královstvíučil o Pánu Ježíši Kristu se vší smělostí a bez překážek. ...
Římanům 2:18... Znáš jeho vůli a víš, co je správné, neboť se učíš ze Zákona. Pokládáš se za vůdce slepých a světlo...
Římanům 12:7...s vírou; kdo službu, slouží; kdo je učitel, učí; kdo umí povzbuzovat, povzbuzuje; kdo...
1. Korintským 2:13... O tom právě mluvíme (nikoli slovy, jimž učí lidská moudrost, ale slovy, jimž vyučuje Duch), když...
1. Korintským 4:17...vám připomene způsoby v Kristu Ježíši, jak je učím v každé církvi, kam přijdu. Někteří se začali...
Koloským 1:28...Jeho kážeme: ve vší moudrosti napomínámeučíme každého člověka, abychom každého člověka přivedli k...
1. Timoteus 3:2...střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit. Nesmí to být opilec ani hrubián, ale vlídný,...
1. Timoteus 4:11...lidí, a zvláště věřících. To jim předávej. Nikdo nepodceňuje pro tvé mládí. Naopak, buď pro...
1. Timoteus 5:4... Pokud vdova děti nebo vnuky, musejí se učit prokazovat zbožnost především vůči vlastní rodině a...
1. Timoteus 5:13...poruší svůj původní slib věrnosti. Také by se učily marnit čas chozením po domech; a nejen marnit čas,...
1. Timoteus 6:3...a milovaným.Těmto věcem vyučuj a na nich trvejUčí-li někdo odlišně a nesouhlasí se zdravými slovy našeho...
2. Timoteus 2:2... to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. Snášej útrapy jako dobrý voják Ježíše...
2. Timoteus 2:24...ke všem přívětivý a snášenlivý a být schopen učit a s vlídností napravovat odpůrce. Kdo ? Bůh je může...
2. Timoteus 3:7...nejrůznějšími touhami, které se pořád chtějí učit, ale nikdy nemohou dojít k poznání pravdy. Tito lidé...
2. Timoteus 3:14...sami svedeni. Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil. Víš, že je to pravda, neboť víš, od koho ses učil. Od...
Titus 1:11... a těm se musejí zacpat ústa. Pro mrzký zisk učí nemístným věcem a rozvracejí tak celé rodiny. Jeden z...
Titus 2:4...opilství, ale jsou vzorem dobroty.  učí mladé ženy milovat své muže a děti, být zdrženlivé a...
Titus 2:9...a nemohl o nás říci nic zlého. Služebníky , se podřizují svým pánům, jsou vždy příjemní, ...
Titus 2:12...spásná milost se totiž zjevila všem lidemUčí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí...
Titus 2:15...pro sebe zvláštní lid, horlivý konat dobro. Toto . Povzbuzuj je a napomínej s veškerým důrazem. Nikdo ...
Titus 3:14...jim nic nescházelo. Ti, kdo patří k nám, se učí věnovat správnému jednání, aby uměli pomáhat v nouzi a...
1. Jan 2:27...přijali od něj, a nepotřebujete, aby vás někdo pooval. To pomazání vás učí všemu a je skutečné - není to...
Zjevení 2:14... Mám proti tobě jen to, že u sebe máš přívržence ení Balaámova, který učil Baláka svádět syny Izraele k...
Zjevení 2:20...ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla služebníky ke smilstvu a k modlářským...

Slova obsahující učil: doručil (1) doručili (1) loučil (1) mučila (1) naučil (12) naučila (2) naučili (6) naučilo (1) nenaučil (1) nenaučili (1) neučil (1) odnaučili (1) poručil (20) poručili (1) poučil (8) rozloučil (7) rozloučila (1) rozloučili (1) učil (45) učila (2) učili (9) učils (2) učily (2) vyloučili (1) vyučil (1) zaručil (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |