Učením

Hledám varianty 'učením' [ učením (13) učení (47) ]. Nalezeno 58 veršù.
Job 22:22... takto ti vzejde blahobyt. Z jeho úst přijmi učení, vezmi si k srdci jeho výroky. K Všemohoucímu když se...
Žalmy 78:1... Poučný žalm Asafův. Naslouchej, lide můj, mému učení, slov, která mluvím, všímej si. V podobenstvích k...
Žalmy 78:5... Svědectví stvrdil Jákobovi, Izraeli svěřil učení, o kterém přikázal otcům našim, aby je předávali...
Přísloví 4:2...poznání vám totiž nabízím; neopouštějte  učení. Sám jsem byl synem u svého otce, maličkým jedináčkem...
Přísloví 6:23... s tebou promluví. Přikázání je svíceučení světlo, poučné domluvy jsou cesta k životu. Před...
Přísloví 7:2...opatruj. Dbej na příkazy a najdeš životučení jak oko v hlavě chraň. Připoutej si je k prstům,...
Izaiáš 1:10...slovo Hospodina, vládcové Sodomy, vyslechni učení našeho Boha, lide Gomory: K čemu jsou mi všechny ty...
Izaiáš 2:3...jeho stezkami." Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení, z Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří. On bude soudit...
Izaiáš 30:9...prolhaní, synové, kteří neslyší Hospodinovo učení. Říkají vidoucím: "Nemějte vidění!" a prorokům:...
Izaiáš 42:4...právo na zemi - ostrovy spolehnou na jeho učení! Tak praví Bůh - Hospodin, jenž stvořil nebe, které...
Izaiáš 42:24...jeho cestách chodit nechtěli, neposlouchali jeho učení, a tak na vylil svůj hrozný hněv - válečné vřavě...
Izaiáš 51:4...můj lide, poslouchej, nastav mi uši, můj národeUčení totiž vzejde ode , právo lidem zasvitne. ...
Izaiáš 51:7... znalci spravedlnosti, lide, který v srdci  učení: Vůbec se nebojte lidského pohrdání, z jejich urážek...
Micheáš 4:2...jeho stezkami." Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení, z Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří. On bude soudit...
Malachiáš 2:8...zástupů. Vy jste však z cesty sešli a svým učením jste mnohé srazili! Porušili jste Leviho smlouvu,...
Matouš 7:28...Ježíš dokončil tuto řeč, zástupy žasly nad jeho učením. Učil je totiž jako ten, kdo zmocnění, a ne jako...
Matouš 16:12...kvasu, ale farizejského a saducejského učení. Když Ježíš přišel do okolí Cesareje Filipovy, zeptal...
Matouš 22:33...A když to zástupy uslyšely, žasly nad jeho učením. Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel...
Marek 1:22...vešel hned v sobotu do synagogy a učil. Nad jeho učením tam jen žasli, protože je učil jako ten, kdo ...
Marek 1:27...druhého: "Co to znamenat? Co je to za nové učení? Rozkazuje mocně i nečistým duchům a poslouchají ho!"...
Marek 11:18...se ho báli. Všechen zástup totiž žasl nad jeho učením. Večer pak znovu odešli z města...
Lukáš 1:4...prozkoumal, abys poznal, jak spolehlivé je učení, které jsi přijal. Za dnů judského krále Heroda byl...
Lukáš 4:32... Když tam v sobotu učil, lidé žasli nad jeho učením, protože jeho slovo mělo moc. V jejich synagoze byl...
Jan 7:16...Písma, když se neučil?" Ježíš jim odpověděl: " učení není , ale Toho, který poslal. Bude-li někdo...
Jan 7:17...někdo chtít konat jeho vůli, pozná, je-li to učení z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe. Kdo mluví sám od...
Jan 18:19...Ježíše vyslýchal ohledně jeho učedníků a jeho učení. Ježíš mu odpověděl: "Mluvil jsem ke světu veřejně....
Skutky 2:42...okolo tří tisíc lidí. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách....
Skutky 5:28...nezakázali učit o tom jménu? Jenže vy jste svým učením naplnili celý Jeruzalém a chcete nás činit...
Skutky 13:12...uviděl, co se stalo, uvěřil, ohromen Pánovým učením. Pavel a jeho společníci pak odpluli z Páfu a...
Skutky 17:19...Areopag se slovy: "Mohli bychom vědět, jaké nové učení to hlásáš? Zní nám to nějak zvláštně, a tak chceme...
Římanům 6:17...díky Bohu, že jste celým srdcem uposlechli to učení, do něhož jste byli uvedeni. Tak jste byli osvobozeni...
Římanům 16:17...na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé...
1. Korintským 11:2...vás, že na stále pamatujete a držíte se učení, které jsem vám předal. Chtěl bych však, abyste si...
1. Korintským 14:6...neřeknu nějaké zjevení, poznání, proroctví či učení? Podobné je to s neživými hudebními nástroji, jako je...
Efeským 4:14...zmítanými a unášenými kdejakým poryvem učení, lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu....
Efeským 6:4...své děti, ale vychovávejte je v kázni a v Pánově učení. Služebníci, poslouchejte své pozemské pány s...
2. Tesalonickým 2:15...Krista. A proto, bratři, stůjte pevně a držte se učení, které jsme vám předali, ústně nebo dopisem....
2. Tesalonickým 3:6...každému bratru, který žije v zahálce, a ne podle učení, které jste přijali od nás. Sami víte, jak je potřeba...
1. Timoteus 1:3...v Efesu a zakaž jistým lidem šířit odlišná učení. se přestanou zabývat bájemi a nekonečnými...
1. Timoteus 1:10...a na všechno ostatní, co je v rozporu se zdravým učením podle slavného evangelia požehnaného Boha, které mi...
1. Timoteus 4:6...Krista Ježíše, odkojený slovy víry a správného učení, které sis osvojil. Světské babské báje odmítej a...
1. Timoteus 4:16...uvidí, jak rosteš. Všímej si sebe a svého učení. Pokračuj v tom, a tvá vytrvalost přinese spásu tobě...
1. Timoteus 6:1...svým pánům veškerou úctu, aby Boží jménoučení nemělo špatnou pověst. Mají-li za pány věřící, je...
1. Timoteus 6:3...slovy našeho Pána Ježíše Krista a tímto zbožným učením, je nadut pýchou a ničemu nerozumí. Libuje si jen v...
2. Timoteus 1:13... co jsi ode slyšel, měj za příklad zdravého učení. Zůstávej ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši....
2. Timoteus 3:10...pošetilost těch dvou. Ty sis však osvojil  učení, můj způsob života, můj záměr, mou víru, trpělivost,...
2. Timoteus 4:3... Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat...
Titus 1:9... Musí se pevně držet spolehlivých slov Pánova učení, tak aby uměl nejen povzbuzovat zdravým učením, ale i...
Titus 2:1...dobro. Ty ale vyučuj, co patří ke zdravému učení. Starší muži jsou střídmí, ušlechtilí, rozvážní a...
Titus 2:7... Ty sám buď vždy příkladem správného jednání. V učení měj poctivost a vážnost, mluv zdravé slovo, proti...
Titus 2:10...a naprosto spolehliví. Tak budou vždy ozdobou učení našeho Spasitele Boha. Boží spásná milost se totiž...
Židům 6:2... je to pokání z mrtvých skutků, víra v Bohaučení o křtech, vkládání rukou, vzkříšení z mrtvých a o...
Židům 13:9...na věky. Nenechte se unášet všelijakým podivným učením. Je lepší posilovat své srdce milostí než pokrmy,...
2. Jan 1:9...o plnou odplatu. Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho...
2. Jan 1:10... Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo...
Zjevení 2:14... Mám proti tobě jen to, že u sebe máš přívržence učení Balaámova, který učil Baláka svádět syny Izraele k...
Zjevení 2:15...hodům a ke smilstvu. Podobně i ty máš přívržence učení nikolaitů. Proto čiň pokání. Jinak k tobě brzy přijdu...
Zjevení 2:24...vám ostatním Thyatirským, vám, kteří nemáte toto učení a nepoznali jste to, čemu se říká hlubiny satanovy,...

Slova obsahující učením: poučením (3) učením (13)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |