Učedníky

Hledám pøesnì 'učedníky'. Nalezen 51 verš. Další varianty: učedníky (52) učedníkům (53) učedníků (39) učedníkovi (3) učedníkem (7) učedníka (4) učedník (18) učednících (1) učedníci (112)
Izaiáš 8:16..." Uzavři svědectví, zapečeť Zákon mezi mými učedníky. Budu očekávat na Hospodina, jenž skryl svou tvář...
Matouš 9:10...a různých hříšníků a stolovali s Ježíšem a jeho učedníky. Uviděli to farizeové a řekli jeho učedníkům: "Jak...
Matouš 11:2...o Kristových skutcích a poslal za ním své učedníky s otázkou: "Jsi Ten, který přijít, anebo máme...
Matouš 12:49...matka? Kdo jsou bratři?" Ukázal rukou na své učedníky a řekl: "Pohleď, matka a bratři. Kdokoli...
Matouš 14:22...tisíc mužů kromě žen a dětí. Hned potom přiměl učedníky, nastoupí na loď a jedou napřed na druhou...
Matouš 15:32...slávu Bohu Izraele. Potom Ježíš svolal své učedníky a řekl: "Je mi těch lidí líto. Jsou se mnou tři...
Matouš 16:20...na zemi rozvážeš, bude rozvázáno v nebi." Tehdy učedníky přísně napomenul, aby nikomu neříkali, že on je...
Matouš 21:1...do Betfagé u Olivetské hory, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: "Jděte do vesnice před vámi. Hned tam...
Matouš 22:16...by ho chytili za slovo. Pak za ním poslali své učedníky s herodiány. "Mistře," řekli, "víme, že jsi...
Matouš 26:18...vzkazuje: Můj čas nadešel. U tebe budu se svými učedníky slavit Hod beránka.'" Učedníci tedy udělali, jak...
Matouš 26:36...mluvili i všichni ostatní učedníci. Když Ježíšučedníky dorazil na místo zvané Getsemane, řekl jim:...
Matouš 28:19...moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i...
Marek 2:15...stoloval v jeho domě a spolu s Ježíšem a jeho učedníky tehdy stolovali i mnozí výběrčí daní a různí...
Marek 3:7... jak by ho zničili. Ježíš odešel se svými učedníky k jezeru a za ním šla velká spousta lidí z...
Marek 6:45...jedlo pět tisíc mužů. Hned potom přiměl své učedníky, nastoupí na loď a jedou napřed na druhou...
Marek 7:2... se sešli u Ježíše a uviděli některé jeho učedníky jíst chlebynečistýma' (to jest neumytýma) rukama...
Marek 8:1...lidí. Když jim pak došlo jídlo, Ježíš svolal své učedníky a řekl jim: "Je mi jich líto. Jsou se mnou tři...
Marek 8:10...lidí. Když je Ježíš propustil, ihned nastoupilučedníky na loď a přijel do dalmanutského kraje. Tehdy...
Marek 8:33...kárat. Ježíš se ale obrátil, podíval se na své učedníky a okřikl Petra: "Odejdi ode , satane! Nemyslíš...
Marek 8:34... ale na lidské." Potom svolal zástup se svými učedníky a řekl jim: "Chce-li někdo jít za mnou, se...
Marek 9:31...nechtěl, aby o tom někdo věděl. Učil totiž své učedníky a říkal jim: "Syn člověka bude vydán do lidských...
Marek 10:46...za mnohé." Přišli do Jericha. Když pak se svými učedníky a s velikým zástupem vycházel z Jericha, u cesty...
Marek 12:43...haléřky (což je jeden čtvrťák). Tehdy svolal své učedníky a řekl jim: "Amen, říkám vám, že tato chudá vdova...
Marek 14:14...se ptá: Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka?' On vám ukáže velikou horní...
Lukáš 6:13...k Bohu, a když se rozednilo, zavolal své učedníky. Vybral z nich dvanáct a nazval je apoštoly:...
Lukáš 8:22...slovo a plní je." Jednoho dne nastoupil se svými učedníky na loď a řekl jim: "Přeplavme se přes jezero."...
Lukáš 9:40...kdy opouští a hrozně ho trápí. Prosil jsem tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale nemohli!" "Vy nevěřící a...
Lukáš 11:1...místě modlil, a když přestal, jeden z jeho učedníků mu řekl: "Pane, nauč nás modlit se, jako to Jan...
Lukáš 19:39...farizeové. Řekli mu: "Mistře, napomeň své učedníky!" Odpověděl jim: "Říkám vám, že kdyby zmlkli,...
Lukáš 22:11...se ptá: Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka?' On vám pak ukáže velikou horní...
Jan 2:12... Potom sestoupil spolu se svou matkou, bratryučedníky do Kafarnaum, kde se několik dní zdrželi. Blížily...
Jan 3:22...vykonány v Bohu. Potom Ježíš přišel se svými učedníky do judské země a tam s nimi pobýval a křtil. Jan...
Jan 3:25...nebyl vsazen do žaláře.) Tehdy mezi Janovými učedníky a jistým Židem došlo ke sporu ohledně očišťování....
Jan 6:3...vystoupil na horu a posadil se tam se svými učedníky. Blížily se židovské svátky Velikonoc...
Jan 6:22...loďka a že Ježíš na ni nenastoupil se svými učedníky, ale ti odpluli sami. (Od Tiberiady ovšem připluly...
Jan 8:31..."Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí...
Jan 9:27...to chcete slyšet znovu? Chcete se také stát jeho učedníky?" Tehdy mu začali spílat: "Sám jsi jeho učedník!...
Jan 11:54...pouště, do města jménem Efraim, a tam pobývalučedníky. Blížily se židovské Velikonoce. Mnozí z toho...
Jan 18:1...v nich." Když to Ježíš dořekl, odešel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada; do se svými...
Jan 18:2...znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíšučedníky často scházel. Jidáš vzal s sebou oddíl vojáků a...
Jan 20:30...neviděli, a uvěřili." Ježíš ovšem před svými učedníky udělal i mnoho jiných zázraků, které v této knize...
Skutky 9:19...se. Saul pak strávil několik dní s damašskými učedníky a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je Boží...
Skutky 14:28...a že otevřel dveře víry pohanům. Zůstali tamučedníky po delší čas. Potom přišli někteří z Judska a...
Skutky 18:23...procházel Galacii a Frygii a posiloval všechny učedníky. Do Efesu zatím přišel jeden Žid jménem Apollo,...
Skutky 19:1...a dorazil do Efesu, kde nalezl nějaké učedníky. Zeptal se jich: "Přijali jste Ducha svatého, když...
Skutky 19:9...Cestu haněli, Pavel se od nich odvrátil. Odvedl učedníky s sebou a každý den pak promlouval v posluchárně...
Skutky 20:1... Jakmile to pozdvižení skončilo, Pavel svolal učedníky, rozloučil se s nimi a vyrazil do Makedonie....
Skutky 20:2... Prošel ty kraje, mnohokrát povzbudil místní učedníky a dorazil do Řecka, kde strávil tři měsíce. Potom...
Skutky 20:30...lidé, kteří budou překrucovat pravdu, aby strhli učedníky za sebou. Proto bděte a pamatujte, že jsem po tři...
Skutky 21:4...měla loď vyložit náklad, vyhledali jsme místní učedníky a týden u nich zůstali. Ti Pavla skrze Ducha...
Skutky 21:12...to uslyšeli, prosili jsme ho spolu s místními učedníky, nechodí do Jeruzaléma. "K čemu ten pláč?"...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |