Učedníky

Hledám varianty 'učedníky' [ učedníky (52) učedníkům (53) učedníků (39) učedníkovi (3) učedníkem (7) učedníka (4) učedník (18) učednících (1) učedníci (112) ]. Nalezeny 274 verše.
1. Královská 20:35...smlouvu a propustil ho. Jeden z prorockých učedníků na Hospodinův rozkaz řekl svému příteli: "Zbij...
2. Královská 2:3...do Bet-elu. Z Bet-elu přišli za Elíšou proročtí učedníci. "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?"...
2. Královská 2:5... neopustím !" A tak šli do Jericha. Proročtí učedníci z Jericha přišli za Elíšou a řekli mu: "Víš, že...
2. Královská 2:7...!" A tak šli dál spolu. Padesát prorockých učedníků šlo za nimi. Zastavili se opodál, na dohled od...
2. Královská 2:15...Eliášův spočinul na Elíšovi!" řekli proročtí učedníci z Jericha, kteří stáli opodál. Vyrazili mu naproti...
2. Královská 4:1...se do vlasti. Jedna z manželek prorockých učedníků před Elíšou úpěnlivě naříkala: "Tvůj služebník,...
2. Královská 4:38...byl hlad. Jednou, když před ním seděli proročtí učedníci, řekl svému mládenci: "Přistav ten velký hrnec a...
2. Královská 5:22...právě ke mně přišli dva mládenci od prorockých učedníků z Efraimských hor. Dej jim, prosím, talent stříbra...
2. Královská 6:1...něj odešel malomocný - bílý jako sníh! Proročtí učedníci řekli Elíšovi: "Podívej se, místo, kde s tebou...
2. Královská 9:1... Prorok Elíša zavolal jednoho z prorockých učedníků a řekl mu: "Přepásej se, vezmi s sebou tuhle...
Izaiáš 8:16..." Uzavři svědectví, zapečeť Zákon mezi mými učedníky. Budu očekávat na Hospodina, jenž skryl svou tvář...
Izaiáš 19:11..."Jsem pokračovatel moudrých, jsem dávných králů učedník?" Kam se teď poděli ti tvoji mudrci? Jen ti...
Izaiáš 50:4... probouzí, probouzí uši, abych slyšel jako učedník. Panovník Hospodin mi uši otevřel a se...
Izaiáš 54:13...kameny. Všechny tvé děti budou Hospodinovi učedníci, budou zakoušet pokoj a blahobyt. Založena budeš...
Jeremiáš 35:4... a přivedl jsem je do Hospodinova domu, do síně učedníků Božího muže Chanana, syna Jigdaliášova. Byla hned...
Amos 7:14...odpověděl: "Nebýval jsem prorok ani prorocký učedník - choval jsem dobytek a pěstoval fíky. Hospodin ...
Matouš 5:1...horu. Posadil se, a když k němu přistoupili jeho učedníci, začal je...
Matouš 8:18...Ježíš viděl, kolik je kolem něj lidí, přikázal učedníkům, se přeplaví na druhý břeh. Tehdy k němu...
Matouš 8:21...člověka nemá, kde by hlavu složil." Jiný z jeho učedníků mu řekl: "Pane, dovol mi nejdřív odejít a pochovat...
Matouš 8:23...své mrtvé." Potom nastoupil na loď a jeho učedníci za ním. Na jezeře se náhle strhla veliká bouře,...
Matouš 8:27... okřikl vítr i vlny, a nastal naprostý klidUčedníci byli ohromeni. "Kdo to vůbec je?" ptali se. "Vždyť...
Matouš 9:10...a různých hříšníků a stolovali s Ježíšem a jeho učedníky. Uviděli to farizeové a řekli jeho učedníkům: "Jak...
Matouš 9:11...jeho učedníky. Uviděli to farizeové a řekli jeho učedníkům: "Jak to, že váš mistr s výběrčími daní a...
Matouš 9:14...spravedlivé, ale hříšníky." Potom k němu přišli učedníci Jana Křtitele. "Jak to, že my a farizeové se...
Matouš 9:19...bude žít!" Ježíš tedy vstal a šel za ním a jeho učedníci také. Náhle se zezadu přiblížila žena, která...
Matouš 9:37...a zmatení jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proste Pána...
Matouš 10:1...na svou žeň." Potom svolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali...
Matouš 10:24...izraelská města, než přijde Syn člověka. Není učedník nad mistra ani služebník nad svého pána. Pro...
Matouš 10:25...nad mistra ani služebník nad svého pána. Pro učedníka je dost na tom, když bude jako jeho mistr a...
Matouš 10:42...jednomu z těchto maličkých, protože je to můj učedník, amen, říkám vám, že nepřijde o svou odplatu." ...
Matouš 11:1..." Když Ježíš dokončil tyto pokyny svým dvanácti učedníkům, odešel odtud, aby učil a kázal v jejich městech....
Matouš 11:2...o Kristových skutcích a poslal za ním své učedníky s otázkou: "Jsi Ten, který přijít, anebo máme...
Matouš 12:1..." Jednou v sobotu Ježíš procházel obilím. Jeho učedníci dostali hlad, a tak začali trhat klasy a jíst....
Matouš 12:2...uviděli farizeové, řekli mu: "Podívej se, tvoji učedníci dělají, co se v sobotu nesmí!" On jim však řekl:...
Matouš 12:49...matka? Kdo jsou bratři?" Ukázal rukou na své učedníky a řekl: "Pohleď, matka a bratři. Kdokoli...
Matouš 13:10... uši, slyš!" Tehdy k němu přistoupili učedníci a ptali se: "Proč s nimi mluvíš v podobenstvích?"...
Matouš 13:36...zástupy a šel domů. Tam za ním přišli jeho učedníci a žádali: "Vysvětli nám to podobenství o koukolu...
Matouš 13:52...to jim řekl: "Každý učitel Písma, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který...
Matouš 14:12...a ta ji odnesla matce. Později přišli Janovi učedníci, vzali tělo a pochovali je. Potom šli a pověděli...
Matouš 14:15...jejich nemocné. Večer pak k němu přišli učedníci a řekli: "Tohle místo je pusté a je dost pozdě....
Matouš 14:19...k nebi, požehnal, lámal a dával ty chleby učedníkům a učedníci zástupům. A tak se všichni najedli do...
Matouš 14:22...tisíc mužů kromě žen a dětí. Hned potom přiměl učedníky, nastoupí na loď a jedou napřed na druhou...
Matouš 14:26...se k nim Ježíš vydal pěšky po hladině. Když ho učedníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili se a křičeli...
Matouš 15:2...Písma a farizeové z Jeruzaléma. "Proč tvoji učedníci přestupují tradici starších?" říkali. "Vždyť si...
Matouš 15:12... co mu z úst vychází." Tehdy k němu přistoupili učedníci a řekli mu: "Víš, že se farizeové urazili, když...
Matouš 15:23...ďáblem." On však neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a prosili ho: "Pošli ji pryč, když za...
Matouš 15:32...slávu Bohu Izraele. Potom Ježíš svolal své učedníky a řekl: "Je mi těch lidí líto. Jsou se mnou tři...
Matouš 15:33...v téhle pustině vezmeme tolik chleba?" namítli učedníci. "Jak bychom mohli nasytit takový zástup?" "Kolik...
Matouš 15:36...sedm chlebů a ty ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci zástupům. A tak se všichni najedli do...
Matouš 16:5...Jonášova." Tehdy je nechal a odešel. Když se učedníci přeplavili na druhý břeh, zjistili, že zapomněli...
Matouš 16:13...do okolí Cesareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: "Za koho mají lidé Syna člověka?" Odpověděli:...
Matouš 16:20...na zemi rozvážeš, bude rozvázáno v nebi." Tehdy učedníky přísně napomenul, aby nikomu neříkali, že on je...
Matouš 16:21...je Mesiáš. Od doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od...
Matouš 16:24...Boží věci, ale na lidské." Potom Ježíš řekl svým učedníkům: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám...
Matouš 17:6...jsem si oblíbil. Jeho poslouchejte." Když to učedníci uslyšeli, padli na tvář a hrozně se báli. Ježíš...
Matouš 17:10... dokud Syn člověka nevstane z mrtvých." Učedníci se ho zeptali: "Proč tedy znalci Písma říkají, že...
Matouš 17:13... Totéž od nich vytrpí i Syn člověka." Tehdy učedníci pochopili, že jim to řekl o Janu Křtiteli. A když...
Matouš 17:16...do ohně anebo do vody. Přivedl jsem ho ke tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit." "Vy nevěřící a...
Matouš 17:19...a on vyšel a chlapec byl v tu chvíli uzdravenUčedníci později přišli za Ježíšem a v soukromí se ho...
Matouš 17:23... Zabijí ho, ale třetího dne bude vzkříšen." Učedníci z toho byli zdrceni. Jakmile přišli do Kafarnaum,...
Matouš 18:1...a dej jim ho za i za sebe." V tu dobu přišli učedníci za Ježíšem s otázkou: "Kdo je v nebeském...
Matouš 19:10...takhle, je lepší se neženit!" řekli mu na to učedníci. "Ne všichni přijímají toto slovo," odpověděl jim,...
Matouš 19:13...děti, aby na vkládal ruce a modlil se, ale učedníci je okřikovali. Ježíš však řekl: "Nechte děti a...
Matouš 19:23... Měl totiž mnoho majetku. Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, říkám vám, pro boháče je nesnadné...
Matouš 19:25...jehly než boháč do Božího království." Když to učedníci uslyšeli, byli naprosto ohromeni. "Kdo tedy může...
Matouš 20:17...vzhůru do Jeruzaléma si Ježíš vzal dvanáct učedníků stranou a řekl jim: "Hle, blížíme se k Jeruzalému....
Matouš 21:1...do Betfagé u Olivetské hory, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: "Jděte do vesnice před vámi. Hned tam...
Matouš 21:6... sedící na oslu, na oslíku, osličím hříbátku." Učedníci šli a udělali, jak jim Ježíš přikázal. Přivedli...
Matouš 21:20...A ten fíkovník hned uschl. Když to viděli učedníci, podivili se: "Jak to, že ten fíkovník tak rychle...
Matouš 22:16...by ho chytili za slovo. Pak za ním poslali své učedníky s herodiány. "Mistře," řekli, "víme, že jsi...
Matouš 23:1...zeptat. Tehdy Ježíš mluvil k zástupům a svým učedníkům. Řekl: "Na Mojžíšově místě se posadili znalci...
Matouš 24:1...odešel z chrámu. Cestou k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby. On jim ale řekl:...
Matouš 24:3...posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. "Řekni nám, kdy to bude?" ptali se....
Matouš 26:1...Ježíš domluvil všechna tato slova, řekl svým učedníkům: "Víte, že za dva dny jsou Velikonoce. Tehdy bude...
Matouš 26:8...masti a vylila mu ji na hlavu. Když to uviděli učedníci, rozhořčili se: "K čemu taková ztráta? Mohlo se to...
Matouš 26:17...dne Svátku nekvašených chlebů přišli za Ježíšem učedníci s otázkou: "Kde ti máme připravit velikonoční...
Matouš 26:18...vzkazuje: Můj čas nadešel. U tebe budu se svými učedníky slavit Hod beránka.'" Učedníci tedy udělali, jak...
Matouš 26:19...budu se svými učedníky slavit Hod beránka.'" Učedníci tedy udělali, jak jim Ježíš uložil, a připravili...
Matouš 26:26...jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se slovy: "Vezměte a jezte; toto je tělo."...
Matouš 26:35... nezapřu!" A podobně mluvili i všichni ostatní učedníci. Když Ježíš s učedníky dorazil na místo zvané...
Matouš 26:36...mluvili i všichni ostatní učedníci. Když Ježíšučedníky dorazil na místo zvané Getsemane, řekl jim:...
Matouš 26:40...však nestane vůle, ale tvá." Když se vrátilučedníkům, zjistil, že spí. "Nemohli jste se mnou bdít ani...
Matouš 26:45...se modlil stejnými slovy. Potom se vrátilučedníkům a řekl jim: "Ještě pořád spíte a odpočíváte?...
Matouš 26:56...se naplnila prorocká Písma." Tehdy ho všichni učedníci opustili a utekli. Ti, kdo Ježíše zatkli, ho pak...
Matouš 27:57...jménem Josef, který se také stal Ježíšovým učedníkem. Šel Piláta požádat o Ježíšovo tělo a Pilát mu...
Matouš 27:64...hlídán do třetího dne, aby snad nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu: ‚Vstal z mrtvých!'...
Matouš 28:7...podívat, kde ležel. Pospěšte si a řekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých. Hle, předchází vás do...
Matouš 28:8...pospíchaly od hrobu a běžely to oznámit jeho učedníkům. Cestou se s nimi náhle setkal Ježíš. "Buďte...
Matouš 28:13... se slovy: "Mluvte takhle: ‚V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, když jsme spali.' Kdyby se o tom...
Matouš 28:16...je mezi Židy rozšířeno dodnes. Jedenáct učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš...
Matouš 28:19...moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i...
Marek 2:15...stoloval v jeho domě a spolu s Ježíšem a jeho učedníky tehdy stolovali i mnozí výběrčí daní a různí...
Marek 2:16... že s výběrčími daní a hříšníky, říkali jeho učedníkům: "Jak to, že s výběrčími daní a hříšníky?"...
Marek 2:18...jsem volat spravedlivé, ale hříšníky." Janovi učedníci a farizeové měli ve zvyku se postit. Někteří...
Marek 2:23...měchů." Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou trhat klasy. Farizeové mu řekli:...
Marek 3:7... jak by ho zničili. Ježíš odešel se svými učedníky k jezeru a za ním šla velká spousta lidí z...
Marek 3:9...jich k němu velká spousta. Proto řekl svým učedníkům, aby pro něj kvůli zástupu měli stále připravenou...
Marek 4:34...k nim jinak než v podobenstvích, ale svým učedníkům všechno v soukromí vysvětloval. Večer onoho dne...
Marek 5:31...a zeptal se: "Kdo se dotkl mého roucha?" Jeho učedníci mu řekli: "Vidíš, že se na tebe tlačí dav, a ptáš...
Marek 6:1...odešel a přišel do svého domovského města; jeho učedníci šli s ním. Když v sobotu začal učit v synagoze,...
Marek 6:7...vesnice a učil. Potom k sobě svolal dvanáct učedníků a začal je vysílat po dvou. Dal jim moc nad...
Marek 6:29...a ta ji dala své matce. Když o tom uslyšeli jeho učedníci, přišli, vzali jeho tělo a pohřbili ho. Potom se...
Marek 6:35... Když se připozdilo, přišli za ním jeho učedníci. "Tohle místo je pusté a je moc hodin," řekli....
Marek 6:41...k nebi, požehnal, lámal ty chleby a dával svým učedníkům, aby jim je předkládali. I ty dvě ryby rozdělil...
Marek 6:45...jedlo pět tisíc mužů. Hned potom přiměl své učedníky, nastoupí na loď a jedou napřed na druhou...
Marek 7:2... se sešli u Ježíše a uviděli některé jeho učedníky jíst chlebynečistýma' (to jest neumytýma) rukama...
Marek 7:5...znalci Písma se ho tedy zeptali: "Proč se tvoji učedníci nechovají podle tradice starších a jedí chléb...
Marek 7:17...vychází!" Když pak odešel od zástupu do domuučedníci se ho vyptávali na to podobenství. On jim...
Marek 8:1...lidí. Když jim pak došlo jídlo, Ježíš svolal své učedníky a řekl jim: "Je mi jich líto. Jsou se mnou tři...
Marek 8:4..." "Jak by tu někdo mohl ty lidi nakrmit? namítli učedníci. "Vždyť je tu pustina!" "Kolik máte chlebů?"...
Marek 8:6...těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali. Ti je pak předložili zástupu...
Marek 8:10...lidí. Když je Ježíš propustil, ihned nastoupilučedníky na loď a přijel do dalmanutského kraje. Tehdy...
Marek 8:27...se slovy: "Do vesnice ale nechoď." Ježíš a jeho učedníci pak vyšli do vesnic kolem Cesareje Filipovy....
Marek 8:33...kárat. Ježíš se ale obrátil, podíval se na své učedníky a okřikl Petra: "Odejdi ode , satane! Nemyslíš...
Marek 8:34... ale na lidské." Potom svolal zástup se svými učedníky a řekl jim: "Chce-li někdo jít za mnou, se...
Marek 9:14... jak je to o něm psáno." Když potom přišelučedníkům, uviděl kolem nich spoustu lidí a znalce Písma,...
Marek 9:18...u úst, skřípe zuby a celý ztuhne. Řekl jsem tvým učedníkům, toho ducha vyženou, ale nedokázali to!" "Vy...
Marek 9:28...za ruku a zvedl ho, vstal. Jakmile přišel domůučedníci se ho v soukromí ptali: "Proč jsme ho my nemohli...
Marek 9:31...nechtěl, aby o tom někdo věděl. Učil totiž své učedníky a říkal jim: "Syn člověka bude vydán do lidských...
Marek 10:10...spojil, člověk nerozděluje." Doma se ho na to učedníci znovu vyptávali. Odpověděl jim: "Kdokoli zapudí...
Marek 10:13...němu přinášeli malé děti, aby se jich dotkl, ale učedníci je okřikovali. Když to Ježíš uviděl, rozhořčil se...
Marek 10:23...totiž mnoho majetku. Ježíš se ohlédl a řekl svým učedníkům: "Jak nesnadno vejdou do Božího království ti,...
Marek 10:24...do Božího království ti, kdo mají bohatství!" Učedníci byli z jeho slov ohromeni. Ježíš jim tedy...
Marek 10:46...za mnohé." Přišli do Jericha. Když pak se svými učedníky a s velikým zástupem vycházel z Jericha, u cesty...
Marek 11:1...a Betanii u Olivetské hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do vesnice před vámi. Hned jak...
Marek 11:14..." z tebe nikdy nikdo nejí ovoce!" A jeho učedníci to slyšeli. Tak přišli do Jeruzaléma. Když vešel...
Marek 12:43...haléřky (což je jeden čtvrťák). Tehdy svolal své učedníky a řekl jim: "Amen, říkám vám, že tato chudá vdova...
Marek 13:1...své živobytí." Cestou z chrámu mu jeden z jeho učedníků řekl: "Mistře, pohleď, jaké kameny a jaké stavby!"...
Marek 14:12... kdy se obětuje velikonoční beránek, se ho učedníci zeptali: "Kam ti máme jít připravit k jídlu...
Marek 14:13...velikonočního beránka?" Poslal tedy dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do města. Tam vás potká muž...
Marek 14:14...se ptá: Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka?' On vám ukáže velikou horní...
Marek 14:16...a při-pravenou. Tam nám připravte večeři." Učedníci tedy odešli, a když přišli do města, našli všechno...
Marek 14:32...pak přišli na místo zvané Getsemane, řekl svým učedníkům: "Posaďte se tu, než se pomodlím." Vzal s sebou...
Marek 16:7...se, kam ho položili. Jděte a řekněte jeho učedníkům i Petrovi, že vás předchází do Galileje. Tam ho...
Lukáš 5:30...a jejich znalci Písma si kvůli tomu jeho učedníkům stěžovali: "Jak to, že jíte a pijete s výběrčími...
Lukáš 5:33... ale hříšné." Tehdy mu řekli: "Janovi učedníci se často postí a modlí, stejně jako učedníci...
Lukáš 6:1...se přihodilo, že procházel obilným polem. Jeho učedníci trhali klasy, rukama je mnuli a jedli. Někteří z...
Lukáš 6:13...k Bohu, a když se rozednilo, zavolal své učedníky. Vybral z nich dvanáct a nazval je apoštoly:...
Lukáš 6:17...hory a stanul na pláni, kde čekalo množství jeho učedníků a veliká spousta lidí z celého Judska, z...
Lukáš 6:20...všechny uzdravovala. Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl: "Blaze vám chudým, neboť vám patří Boží...
Lukáš 6:40...vést slepý slepého? Nespadnou oba do jámy? Není učedníka nad mistra; každý, kdo je vyučen, bude jako jeho...
Lukáš 7:11...do města jménem Naim doprovázen množstvím svých učedníků a spoustou dalších lidí. Když se přiblížil k...
Lukáš 7:18...něm se rozšířila po celém Judsku i okolí. Janovi učedníci mu o tom všem vyprávěli. Jan tehdy zavolal dva z...
Lukáš 8:9...to dořekl, zvolal: "Kdo uši k slyšení, slyš!" Učedníci se ho ptali, co je to za podobenství. Řekl jim:...
Lukáš 8:22...slovo a plní je." Jednoho dne nastoupil se svými učedníky na loď a řekl jim: "Přeplavme se přes jezero."...
Lukáš 9:14...je ve skupinách asi po padesáti," řekl Ježíš učedníkům. Když to udělali a všechny posadili...
Lukáš 9:16... vzhlédl k nebi, požehnal je, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali zástupu. Všichni se najedli...
Lukáš 9:18...odešel modlit do ústraní, zeptal se přítomných učedníků: "Za koho mají zástupy?" "Někteří za Jana...
Lukáš 9:40...kdy opouští a hrozně ho trápí. Prosil jsem tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale nemohli!" "Vy nevěřící a...
Lukáš 9:43...nad vším, co udělal, Ježíš se obrátil ke svým učedníkům: "Dobře si pamatujte tato slova: Syn člověka bude...
Lukáš 9:54...byl rozhodnut jít do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, navrhli: "Pane, máme přivolat oheň z...
Lukáš 10:23...Syn chtěl zjevit." V soukromí se pak obrátilučedníkům a řekl jim: "Blaze očím, které vidí, co vy vidíte...
Lukáš 11:1...místě modlil, a když přestal, jeden z jeho učedníků mu řekl: "Pane, nauč nás modlit se, jako to Jan...
Lukáš 12:1...sobě šlapali. Ježíš promluvil především ke svým učedníkům: "Dávejte si pozor na farizejský kvas, jímž je...
Lukáš 12:22... ale nebohatne v Bohu." Potom se obrátil ke svým učedníkům: "Říkám vám, nemějte starost o svůj život ani o...
Lukáš 14:26... a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou,...
Lukáš 14:27...nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem. Když někdo z vás bude chtít postavit věž,...
Lukáš 14:33... kdo se nezřekne všeho, co , nemůže být mým učedníkem. Sůl je dobrá. Kdyby však i sůl ztratila svou...
Lukáš 16:1...a ožil, byl ztracen a je nalezen.'" Ježíš řekl učedníkům: "Byl jeden bohatý člověk, který zaměstnával...
Lukáš 17:1...kdyby někdo vstal z mrtvých.'" Ježíš řekl svým učedníkům: "Není možné, aby nepřišla pokušení, ale běda...
Lukáš 17:22...' Boží království je přece mezi vámi!" Svým učedníkům řekl: "Přijdou dny, kdy zatoužíte uvidět jeden ze...
Lukáš 18:15...nemluvňata, aby se jich dotýkal. Když to uviděli učedníci, okřikovali je. Ježíš si je ale zavolal a řekl:...
Lukáš 19:29...u hory zvané Olivetská, poslal dva ze svých učedníků se slovy: "Jděte do vesnice před vámi. Jakmile tam...
Lukáš 19:37... odkud cesta klesá dolů, začalo celé množství učedníků hlasitě a radostně chválit Boha za všechny zázraky...
Lukáš 19:39...farizeové. Řekli mu: "Mistře, napomeň své učedníky!" Odpověděl jim: "Říkám vám, že kdyby zmlkli,...
Lukáš 20:45...být jeho syn?" Přede všemi lidmi pak řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor na znalce Písma, kteří rádi...
Lukáš 22:11...se ptá: Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka?' On vám pak ukáže velikou horní...
Lukáš 22:39...podle svého zvyku se odebral na Olivetskou horuUčedníci ho následovali. Když přišel na místo, řekl jim:...
Lukáš 22:45...krůpěje krve. Když vstal od modlitby a přišelučedníkům, zjistil, že pod tíhou zármutku usnuli. "Jak to,...
Lukáš 24:9...vrátily od hrobu, vyprávěly to všechno jedenácti učedníkům i všem ostatním. Byly to Marie Magdaléna, Johana,...
Jan 1:35...Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků. Když uviděl Ježíše, jak prochází kolem, řekl:...
Jan 1:37...kolem, řekl: "Hle, Beránek Boží!" Jakmile ti dva učedníci uslyšeli, co říká, odešli za Ježíšem. Ježíš se...
Jan 2:2...matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu...
Jan 2:11...svých zázraků. Tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Potom sestoupil spolu se svou...
Jan 2:12... Potom sestoupil spolu se svou matkou, bratryučedníky do Kafarnaum, kde se několik dní zdrželi. Blížily...
Jan 2:17...Nedělejte z domu mého Otce tržiště!" (Jeho učedníci si tehdy vzpomněli, že je psáno: "Horlivost pro...
Jan 2:22...těla. Když byl potom vzkříšen z mrtvých, jeho učedníci si vzpomněli, že to říkal, a uvěřili Písmu i...
Jan 3:22...vykonány v Bohu. Potom Ježíš přišel se svými učedníky do judské země a tam s nimi pobýval a křtil. Jan...
Jan 3:25...nebyl vsazen do žaláře.) Tehdy mezi Janovými učedníky a jistým Židem došlo ke sporu ohledně očišťování....
Jan 4:1...že farizeové slyšeli: "Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan" (ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale jeho...
Jan 4:2...než Jan" (ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale jeho učedníci), opustil Judsko a vrátil se do Galileje...
Jan 4:8...vodu, Ježíš ji požádal: "Dej mi napít." (Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit jídlo.) Samařská...
Jan 4:27..."ten, kdo s tebou mluví!" Vtom přišli jeho učedníci. Překvapilo je, že mluví se ženou, ale žádný...
Jan 4:31...tedy z města a šli k němu. Mezitím ho učedníci prosili: "Rabbi, najez se!" On jim však řekl: "...
Jan 4:33...však řekl: " sytí pokrm, který vy neznáte." Učedníci se jeden druhého ptali: "Přinesl mu snad někdo...
Jan 6:3...vystoupil na horu a posadil se tam se svými učedníky. Blížily se židovské svátky Velikonoc...
Jan 6:8...na každého dostalo aspoň trochu!" Jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra, mu řekl: "Je tu jeden...
Jan 6:12... kolik jen chtěli. Když se nasytili, řekl svým učedníkům: "Posbírejte zbylé nalámané kousky, se nic...
Jan 6:16... a tak se o samotě vrátil na horu. Večer jeho učedníci sešli dolů k jezeru, nastoupili na loď a plavili...
Jan 6:22...loďka a že Ježíš na ni nenastoupil se svými učedníky, ale ti odpluli sami. (Od Tiberiady ovšem připluly...
Jan 6:24...) Když tedy zástup uviděl, že tam Ježíš ani jeho učedníci nejsou, nastoupili i oni do loděk a přijeli do...
Jan 6:60... když učil v synagoze v Kafarnaum. Mnozí z jeho učedníků, kteří to slyšeli, si tehdy řekli: "To jsou těžká...
Jan 6:61...může poslouchat?" Ježíš v nitru poznal, že jeho učedníci kvůli tomu reptají, a tak jim řekl: "Tohle vás...
Jan 6:66... není-li mu to dáno od Otce." Mnozí z jeho učedníků kvůli tomu odešli a s ním nechtěli nic mít....
Jan 7:3..."Odejdi odsud a vydej se do Judska, i tvoji učedníci vidí, jaké skutky děláš. Nikdo, kdo chce být známý...
Jan 8:31..."Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí...
Jan 9:2... všiml si člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali: "Rabbi, kdo zhřešil: on, nebo jeho...
Jan 9:27...to chcete slyšet znovu? Chcete se také stát jeho učedníky?" Tehdy mu začali spílat: "Sám jsi jeho učedník!...
Jan 9:28...učedníky?" Tehdy mu začali spílat: "Sám jsi jeho učedník! My jsme Mojžíšovi učedníci! Víme, že k Mojžíšovi...
Jan 11:7...ještě dva dny tam, kde byl. Potom řekl svým učedníkům: "Pojďme znovu do Judska." "Rabbi," řekli mu...
Jan 11:8..."Pojďme znovu do Judska." "Rabbi," řekli mu učedníci, "Židé posledně chtěli ukamenovat! Ty tam chceš...
Jan 11:12..." "Spánek mu prospěje, Pane," řekli mu na to učedníci. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni si mysleli, že...
Jan 11:16...k němu." Tomáš zvaný Dvojče tehdy ostatním učedníkům řekl: "Pojďme také, zemřeme s ním." Ježíš...
Jan 11:54...pouště, do města jménem Efraim, a tam pobývalučedníky. Blížily se židovské Velikonoce. Mnozí z toho...
Jan 12:4... Dům se naplnil vůní masti. Jeden z jeho učedníků, Jidáš Iškariotský, který ho měl zradit, řekl:...
Jan 12:16...Hle, tvůj král přichází sedící na oslátku." Jeho učedníci tomu nejdříve nerozuměli, ale když byl Ježíš...
Jan 13:5...se ručníkem. Nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkem, jímž byl...
Jan 13:22... amen, říkám vám, že jeden z vás zradí." Učedníci se začali rozhlížet jeden po druhém, netušíce, o...
Jan 13:23...druhém, netušíce, o kom to mluví. Jeden z jeho učedníků, ten, kterého Ježíš miloval, ležel u stolu po...
Jan 13:35...vás. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým." Šimon Petr...
Jan 15:8...ovoce, bude tím oslaven můj Otec a budete moji učedníci. Jako Otec miloval , tak jsem i miloval vás....
Jan 16:17...další okamžik znovu spatříte." Někteří z jeho učedníků se začali jeden druhého ptát: "Co tím chce říci?...
Jan 16:29...svět. Teď zase opouštím svět a jdu k Otci." Jeho učedníci mu řekli: "Hle, teď nemluvíš obrazně, ale...
Jan 18:1...v nich." Když to Ježíš dořekl, odešel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada; do se svými...
Jan 18:2...znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíšučedníky často scházel. Jidáš vzal s sebou oddíl vojáků a...
Jan 18:15... aby jeden člověk zemřel za lid.) Petr s dalším učedníkem šli za Ježíšem. Onen učedník se znal s veleknězem...
Jan 18:16...dvora. Petr ale zůstal venku u dveří. Onen druhý učedník, který se znal s veleknězem, tedy vyšel, promluvil...
Jan 18:17... Vrátná se Petra zeptala: "Nepatříš také k jeho učedníkům?" "Nepatřím," řekl. Protože bylo chladno, otroci...
Jan 18:19...s nimi. Velekněz Ježíše vyslýchal ohledně jeho učedníků a jeho učení. Ježíš mu odpověděl: "Mluvil jsem ke...
Jan 18:25...ohříval se. Zeptali se ho: "Nepatříš snad k jeho učedníkům?" "Nepatřím," zapřel Petr. Jeden z veleknězových...
Jan 19:26...a Marie Magdaléna. Když Ježíš uviděl matkuučedníka, kterého miloval, jak tam stojí, řekl své matce:...
Jan 19:27...matce: "Ženo, hle, tvůj syn." Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá matka." A ten učedník ji od chvíle...
Jan 19:38...probodli." Josef z Arimatie (který byl Ježíšův učedník, ale tajný, kvůli strachu z židovských...
Jan 20:2...od hrobu, běžela k Šimonu Petrovi a k dalšímu učedníkovi, kterého měl Ježíš rád, a řekla jim: "Vzali Pána...
Jan 20:3...kam ho dali!" Petr se zvedl a spolu s tím druhým učedníkem vyrazili k hrobu. Běželi společně, ale ten druhý...
Jan 20:4...vyrazili k hrobu. Běželi společně, ale ten druhý učedník Petra předběhl a dorazil k hrobu první. Naklonil se...
Jan 20:8...svinutá zvlášť. Když potom vešel i ten druhý učedník, který dorazil k hrobu jako první, uviděl a uvěřil....
Jan 20:10... že musí vstát z mrtvých.) A tak se ti učedníci vrátili zpět. Marie ale zůstala venku u hrobu a...
Jan 20:18...Bohu.'" Marie Magdaléna pak šla a zvěstovala učedníkům, že viděla Pána a co řekl. Večer téhož dne,...
Jan 20:19... Večer téhož dne, onoho prvního dne v týdnu, se učedníci kvůli strachu z židovských představených sešli za...
Jan 20:20...vám." Po těch slovech jim ukázal své ruce i bokUčedníci byli šťastní, že vidí Pána. "Pokoj vám," opakoval...
Jan 20:25...Dvanácti, Tomáš zvaný Dvojče, tam nebyl. Ostatní učedníci mu říkali: "Viděli jsme Pána!" "Dokud neuvidím...
Jan 20:26...boku, nikdy neuvěřím." O týden později byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Dveře byly zavřené,...
Jan 20:30...neviděli, a uvěřili." Ježíš ovšem před svými učedníky udělal i mnoho jiných zázraků, které v této knize...
Jan 21:1...život v jeho jménu. Potom se Ježíš znovu ukázal učedníkům u Tiberiadského jezera. Stalo se to takto: Šimon...
Jan 21:2...Galilejské, synové Zebedeovi a další dva jeho učedníci byli spolu. "Jdu na ryby," řekl jim Šimon Petr....
Jan 21:4...nic nechytili. Za svítání stál na břehu Ježíš (učedníci ale nevěděli, že je to on). "Nemáte něco k jídlu,...
Jan 21:7... ji ani nemohli utáhnout, kolik v bylo rybUčedník, kterého Ježíš miloval, tehdy řekl Petrovi: "To je...
Jan 21:8...byl svlečený) a vrhl se do vody. Ostatní učedníci pak připluli s lodí (nebyli totiž daleko od břehu,...
Jan 21:12... "Pojďte snídat," řekl jim Ježíš. Nikdoučedníků se ho neodvážil zeptat: "Kdo jsi?" protože věděli,...
Jan 21:14...Ježíš potřetí po svém zmrtvýchvstání ukázal učedníkům. Po snídani se Ježíš zeptal Šimona Petra: "Šimone...
Jan 21:20...." Petr se otočil a uviděl za sebou jít učedníka, kterého Ježíš miloval. (Byl to ten, který ho...
Jan 21:23...následuj." Mezi bratry se pak rozneslo, že ten učedník nezemře. Ježíš mu však neřekl, že nezemře, ale:...
Jan 21:24... dokud nepřijdu, co je ti po tom?" To je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a zapsal...
Skutky 1:15... V době vstal uprostřed shromážděných učedníků Petr (bylo jich tam asi sto dvacet) a řekl:...
Skutky 6:1...Ježíše za Mesiáše. V době, když se počet učedníků stále rozrůstal, začali si ti, kdo mluvili řecky,...
Skutky 6:2...Dvanáct apoštolů proto svolalo shromáždění všech učedníků a řeklo: "Není správné, abychom se přestali...
Skutky 6:7...vkládali ruce. Boží slovo se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě se mocně rozrůstal. Také veliké...
Skutky 9:1...ještě chrlil smrtelné výhrůžky proti Pánovým učedníkům. Šel za veleknězem a vyžádal si od něj listy pro...
Skutky 9:10...neviděl, nejedl ani nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Pán ho ve vidění oslovil:...
Skutky 9:19...se. Saul pak strávil několik dní s damašskými učedníky a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je Boží...
Skutky 9:25...dnem i nocí, protože ho chtěli zabít, a tak ho učedníci v noci vzali a spustili ho v koši přes hradbu....
Skutky 9:26...vrátil do Jeruzaléma. Pokoušel se připojitučedníkům, ale všichni se ho báli. Nevěřili totiž, že je...
Skutky 9:38...místnosti. Lydda je blízko Joppy, a když se učedníci doslechli, že Petr je v Lyddě, poslali k němu dva...
Skutky 11:26...a učili spoustu lidí. Právě zde v Antiochii byli učedníci poprvé označeni za křesťany. V době přišli do...
Skutky 11:29...hlad. (Což se také splnilo za císaře Klaudia.) Učedníci tedy rozhodli, že každý podle své možnosti pošle...
Skutky 13:52... setřásli prach z nohou a přišli do Ikonia.  Učedníci pak byli plní radosti a Ducha svatého. Také v...
Skutky 14:20... vyvlekli ho za město. Když ho však obstoupili učedníci, vstal a vrátil se do města. Druhého dne pak s...
Skutky 14:21...zvěstovali evangelium. Poté, co tu získali mnoho učedníků, vydali se na zpáteční cestu do Lystry, Ikonia a...
Skutky 14:22...do Lystry, Ikonia a Antiochie. Posilovali duše učedníků a vyzývali je, aby zůstávali ve víře a že do...
Skutky 14:28...a že otevřel dveře víry pohanům. Zůstali tamučedníky po delší čas. Potom přišli někteří z Judska a...
Skutky 15:10... Proč tedy teď pokoušíte Boha? Proč nakládáte učedníkům jho, které nemohli unést ani naši otcové ani my?...
Skutky 16:1... Přišel do Derbe a Lystry a hle, byl tu jeden učedník jménem Timoteus, syn věřící Židovky a řeckého otce....
Skutky 18:23...procházel Galacii a Frygii a posiloval všechny učedníky. Do Efesu zatím přišel jeden Žid jménem Apollo,...
Skutky 18:27...do Řecka, a tak ho bratři povzbudili a napsali učedníkům, aby ho přijali. Když tam dorazil, velmi prospěl...
Skutky 19:1...a dorazil do Efesu, kde nalezl nějaké učedníky. Zeptal se jich: "Přijali jste Ducha svatého, když...
Skutky 19:9...Cestu haněli, Pavel se od nich odvrátil. Odvedl učedníky s sebou a každý den pak promlouval v posluchárně...
Skutky 19:30...Gaia a Aristarcha. Pavel chtěl vyjít k lidu, ale učedníci ho nenechali. Také někteří jeho přátelé z...
Skutky 20:1... Jakmile to pozdvižení skončilo, Pavel svolal učedníky, rozloučil se s nimi a vyrazil do Makedonie....
Skutky 20:2... Prošel ty kraje, mnohokrát povzbudil místní učedníky a dorazil do Řecka, kde strávil tři měsíce. Potom...
Skutky 20:30...lidé, kteří budou překrucovat pravdu, aby strhli učedníky za sebou. Proto bděte a pamatujte, že jsem po tři...
Skutky 21:4...měla loď vyložit náklad, vyhledali jsme místní učedníky a týden u nich zůstali. Ti Pavla skrze Ducha...
Skutky 21:12...to uslyšeli, prosili jsme ho spolu s místními učedníky, nechodí do Jeruzaléma. "K čemu ten pláč?"...
Skutky 21:16...tak jsme se vydali vzhůru do Jeruzaléma. Několik učedníků z Cesareje šlo s námi, aby nás dovedli k jistému...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |