Učedník

Hledám pøesnì 'učedník'. Nalezeno 18 veršù. Další varianty: učedníky (52) učedníkům (53) učedníků (39) učedníkovi (3) učedníkem (7) učedníka (4) učedník (18) učednících (1) učedníci (112)
Izaiáš 19:11..."Jsem pokračovatel moudrých, jsem dávných králů učedník?" Kam se teď poděli ti tvoji mudrci? Jen ti...
Izaiáš 50:4... probouzí, probouzí uši, abych slyšel jako učedník. Panovník Hospodin mi uši otevřel a se...
Amos 7:14...odpověděl: "Nebýval jsem prorok ani prorocký učedník - choval jsem dobytek a pěstoval fíky. Hospodin ...
Matouš 10:24...izraelská města, než přijde Syn člověka. Není učedník nad mistra ani služebník nad svého pána. Pro...
Matouš 10:42...jednomu z těchto maličkých, protože je to můj učedník, amen, říkám vám, že nepřijde o svou odplatu." ...
Jan 9:28...učedníky?" Tehdy mu začali spílat: "Sám jsi jeho učedník! My jsme Mojžíšovi učedníci! Víme, že k Mojžíšovi...
Jan 18:15... aby jeden člověk zemřel za lid.) Petr s dalším učedníkem šli za Ježíšem. Onen učedník se znal s veleknězem...
Jan 18:16...dvora. Petr ale zůstal venku u dveří. Onen druhý učedník, který se znal s veleknězem, tedy vyšel, promluvil...
Jan 19:27...matce: "Ženo, hle, tvůj syn." Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá matka." A ten učedník ji od chvíle...
Jan 19:38...probodli." Josef z Arimatie (který byl Ježíšův učedník, ale tajný, kvůli strachu z židovských...
Jan 20:4...vyrazili k hrobu. Běželi společně, ale ten druhý učedník Petra předběhl a dorazil k hrobu první. Naklonil se...
Jan 20:8...svinutá zvlášť. Když potom vešel i ten druhý učedník, který dorazil k hrobu jako první, uviděl a uvěřil....
Jan 21:7... ji ani nemohli utáhnout, kolik v bylo rybUčedník, kterého Ježíš miloval, tehdy řekl Petrovi: "To je...
Jan 21:23...následuj." Mezi bratry se pak rozneslo, že ten učedník nezemře. Ježíš mu však neřekl, že nezemře, ale:...
Jan 21:24... dokud nepřijdu, co je ti po tom?" To je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a zapsal...
Skutky 9:10...neviděl, nejedl ani nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Pán ho ve vidění oslovil:...
Skutky 9:26...vrátil do Jeruzaléma. Pokoušel se připojitučedníkům, ale všichni se ho báli. Nevěřili totiž, že je...
Skutky 16:1... Přišel do Derbe a Lystry a hle, byl tu jeden učedník jménem Timoteus, syn věřící Židovky a řeckého otce....

Slova obsahující učedník: mučedníků (1) učedník (18) učedníka (4) učedníkem (7) učedníkovi (3) učedníků (39) učedníkům (53) učedníky (52)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |