Učedníkům

Hledám pøesnì 'učedníkům'. Nalezeny 53 verše. Další varianty: učedníky (52) učedníkům (53) učedníků (39) učedníkovi (3) učedníkem (7) učedníka (4) učedník (18) učednících (1) učedníci (112)
Matouš 8:18...Ježíš viděl, kolik je kolem něj lidí, přikázal učedníkům, se přeplaví na druhý břeh. Tehdy k němu...
Matouš 9:11...jeho učedníky. Uviděli to farizeové a řekli jeho učedníkům: "Jak to, že váš mistr s výběrčími daní a...
Matouš 9:37...a zmatení jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proste Pána...
Matouš 11:1..." Když Ježíš dokončil tyto pokyny svým dvanácti učedníkům, odešel odtud, aby učil a kázal v jejich městech....
Matouš 14:19...k nebi, požehnal, lámal a dával ty chleby učedníkům a učedníci zástupům. A tak se všichni najedli do...
Matouš 15:36...sedm chlebů a ty ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci zástupům. A tak se všichni najedli do...
Matouš 16:21...je Mesiáš. Od doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od...
Matouš 16:24...Boží věci, ale na lidské." Potom Ježíš řekl svým učedníkům: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám...
Matouš 17:16...do ohně anebo do vody. Přivedl jsem ho ke tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit." "Vy nevěřící a...
Matouš 19:23... Měl totiž mnoho majetku. Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, říkám vám, pro boháče je nesnadné...
Matouš 23:1...zeptat. Tehdy Ježíš mluvil k zástupům a svým učedníkům. Řekl: "Na Mojžíšově místě se posadili znalci...
Matouš 26:1...Ježíš domluvil všechna tato slova, řekl svým učedníkům: "Víte, že za dva dny jsou Velikonoce. Tehdy bude...
Matouš 26:26...jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se slovy: "Vezměte a jezte; toto je tělo."...
Matouš 26:40...však nestane vůle, ale tvá." Když se vrátilučedníkům, zjistil, že spí. "Nemohli jste se mnou bdít ani...
Matouš 26:45...se modlil stejnými slovy. Potom se vrátilučedníkům a řekl jim: "Ještě pořád spíte a odpočíváte?...
Matouš 28:7...podívat, kde ležel. Pospěšte si a řekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých. Hle, předchází vás do...
Matouš 28:8...pospíchaly od hrobu a běžely to oznámit jeho učedníkům. Cestou se s nimi náhle setkal Ježíš. "Buďte...
Marek 2:16... že s výběrčími daní a hříšníky, říkali jeho učedníkům: "Jak to, že s výběrčími daní a hříšníky?"...
Marek 3:9...jich k němu velká spousta. Proto řekl svým učedníkům, aby pro něj kvůli zástupu měli stále připravenou...
Marek 4:34...k nim jinak než v podobenstvích, ale svým učedníkům všechno v soukromí vysvětloval. Večer onoho dne...
Marek 6:41...k nebi, požehnal, lámal ty chleby a dával svým učedníkům, aby jim je předkládali. I ty dvě ryby rozdělil...
Marek 8:6...těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali. Ti je pak předložili zástupu...
Marek 9:14... jak je to o něm psáno." Když potom přišelučedníkům, uviděl kolem nich spoustu lidí a znalce Písma,...
Marek 9:18...u úst, skřípe zuby a celý ztuhne. Řekl jsem tvým učedníkům, toho ducha vyženou, ale nedokázali to!" "Vy...
Marek 10:23...totiž mnoho majetku. Ježíš se ohlédl a řekl svým učedníkům: "Jak nesnadno vejdou do Božího království ti,...
Marek 14:32...pak přišli na místo zvané Getsemane, řekl svým učedníkům: "Posaďte se tu, než se pomodlím." Vzal s sebou...
Marek 16:7...se, kam ho položili. Jděte a řekněte jeho učedníkům i Petrovi, že vás předchází do Galileje. Tam ho...
Lukáš 5:30...a jejich znalci Písma si kvůli tomu jeho učedníkům stěžovali: "Jak to, že jíte a pijete s výběrčími...
Lukáš 9:14...je ve skupinách asi po padesáti," řekl Ježíš učedníkům. Když to udělali a všechny posadili...
Lukáš 9:16... vzhlédl k nebi, požehnal je, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali zástupu. Všichni se najedli...
Lukáš 9:43...nad vším, co udělal, Ježíš se obrátil ke svým učedníkům: "Dobře si pamatujte tato slova: Syn člověka bude...
Lukáš 10:23...Syn chtěl zjevit." V soukromí se pak obrátilučedníkům a řekl jim: "Blaze očím, které vidí, co vy vidíte...
Lukáš 12:1...sobě šlapali. Ježíš promluvil především ke svým učedníkům: "Dávejte si pozor na farizejský kvas, jímž je...
Lukáš 12:22... ale nebohatne v Bohu." Potom se obrátil ke svým učedníkům: "Říkám vám, nemějte starost o svůj život ani o...
Lukáš 16:1...a ožil, byl ztracen a je nalezen.'" Ježíš řekl učedníkům: "Byl jeden bohatý člověk, který zaměstnával...
Lukáš 17:1...kdyby někdo vstal z mrtvých.'" Ježíš řekl svým učedníkům: "Není možné, aby nepřišla pokušení, ale běda...
Lukáš 17:22...' Boží království je přece mezi vámi!" Svým učedníkům řekl: "Přijdou dny, kdy zatoužíte uvidět jeden ze...
Lukáš 20:45...být jeho syn?" Přede všemi lidmi pak řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor na znalce Písma, kteří rádi...
Lukáš 22:45...krůpěje krve. Když vstal od modlitby a přišelučedníkům, zjistil, že pod tíhou zármutku usnuli. "Jak to,...
Lukáš 24:9...vrátily od hrobu, vyprávěly to všechno jedenácti učedníkům i všem ostatním. Byly to Marie Magdaléna, Johana,...
Jan 6:12... kolik jen chtěli. Když se nasytili, řekl svým učedníkům: "Posbírejte zbylé nalámané kousky, se nic...
Jan 11:7...ještě dva dny tam, kde byl. Potom řekl svým učedníkům: "Pojďme znovu do Judska." "Rabbi," řekli mu...
Jan 11:16...k němu." Tomáš zvaný Dvojče tehdy ostatním učedníkům řekl: "Pojďme také, zemřeme s ním." Ježíš...
Jan 13:5...se ručníkem. Nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkem, jímž byl...
Jan 18:17... Vrátná se Petra zeptala: "Nepatříš také k jeho učedníkům?" "Nepatřím," řekl. Protože bylo chladno, otroci...
Jan 18:25...ohříval se. Zeptali se ho: "Nepatříš snad k jeho učedníkům?" "Nepatřím," zapřel Petr. Jeden z veleknězových...
Jan 20:18...Bohu.'" Marie Magdaléna pak šla a zvěstovala učedníkům, že viděla Pána a co řekl. Večer téhož dne,...
Jan 21:1...život v jeho jménu. Potom se Ježíš znovu ukázal učedníkům u Tiberiadského jezera. Stalo se to takto: Šimon...
Jan 21:14...Ježíš potřetí po svém zmrtvýchvstání ukázal učedníkům. Po snídani se Ježíš zeptal Šimona Petra: "Šimone...
Skutky 9:1...ještě chrlil smrtelné výhrůžky proti Pánovým učedníkům. Šel za veleknězem a vyžádal si od něj listy pro...
Skutky 9:26...vrátil do Jeruzaléma. Pokoušel se připojitučedníkům, ale všichni se ho báli. Nevěřili totiž, že je...
Skutky 15:10... Proč tedy teď pokoušíte Boha? Proč nakládáte učedníkům jho, které nemohli unést ani naši otcové ani my?...
Skutky 18:27...do Řecka, a tak ho bratři povzbudili a napsali učedníkům, aby ho přijali. Když tam dorazil, velmi prospěl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |