Učedníků

Hledám pøesnì 'učedníků'. Nalezeno 39 veršù. Další varianty: učedníky (52) učedníkům (53) učedníků (39) učedníkovi (3) učedníkem (7) učedníka (4) učedník (18) učednících (1) učedníci (112)
1. Královská 20:35...smlouvu a propustil ho. Jeden z prorockých učedníků na Hospodinův rozkaz řekl svému příteli: "Zbij...
2. Královská 2:7...!" A tak šli dál spolu. Padesát prorockých učedníků šlo za nimi. Zastavili se opodál, na dohled od...
2. Královská 4:1...se do vlasti. Jedna z manželek prorockých učedníků před Elíšou úpěnlivě naříkala: "Tvůj služebník,...
2. Královská 5:22...právě ke mně přišli dva mládenci od prorockých učedníků z Efraimských hor. Dej jim, prosím, talent stříbra...
2. Královská 9:1... Prorok Elíša zavolal jednoho z prorockých učedníků a řekl mu: "Přepásej se, vezmi s sebou tuhle...
Jeremiáš 35:4... a přivedl jsem je do Hospodinova domu, do síně učedníků Božího muže Chanana, syna Jigdaliášova. Byla hned...
Matouš 8:21...člověka nemá, kde by hlavu složil." Jiný z jeho učedníků mu řekl: "Pane, dovol mi nejdřív odejít a pochovat...
Matouš 10:1...na svou žeň." Potom svolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali...
Matouš 16:13...do okolí Cesareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: "Za koho mají lidé Syna člověka?" Odpověděli:...
Matouš 20:17...vzhůru do Jeruzaléma si Ježíš vzal dvanáct učedníků stranou a řekl jim: "Hle, blížíme se k Jeruzalému....
Matouš 28:16...je mezi Židy rozšířeno dodnes. Jedenáct učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš...
Marek 6:7...vesnice a učil. Potom k sobě svolal dvanáct učedníků a začal je vysílat po dvou. Dal jim moc nad...
Marek 8:27...se slovy: "Do vesnice ale nechoď." Ježíš a jeho učedníci pak vyšli do vesnic kolem Cesareje Filipovy....
Marek 11:1...a Betanii u Olivetské hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do vesnice před vámi. Hned jak...
Marek 13:1...své živobytí." Cestou z chrámu mu jeden z jeho učedníků řekl: "Mistře, pohleď, jaké kameny a jaké stavby!"...
Marek 14:13...velikonočního beránka?" Poslal tedy dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do města. Tam vás potká muž...
Lukáš 6:17...hory a stanul na pláni, kde čekalo množství jeho učedníků a veliká spousta lidí z celého Judska, z...
Lukáš 7:11...do města jménem Naim doprovázen množstvím svých učedníků a spoustou dalších lidí. Když se přiblížil k...
Lukáš 9:18...odešel modlit do ústraní, zeptal se přítomných učedníků: "Za koho mají zástupy?" "Někteří za Jana...
Lukáš 11:1...místě modlil, a když přestal, jeden z jeho učedníků mu řekl: "Pane, nauč nás modlit se, jako to Jan...
Lukáš 19:29...u hory zvané Olivetská, poslal dva ze svých učedníků se slovy: "Jděte do vesnice před vámi. Jakmile tam...
Lukáš 19:37... odkud cesta klesá dolů, začalo celé množství učedníků hlasitě a radostně chválit Boha za všechny zázraky...
Jan 1:35...Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků. Když uviděl Ježíše, jak prochází kolem, řekl:...
Jan 4:1...že farizeové slyšeli: "Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan" (ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale jeho...
Jan 6:8...na každého dostalo aspoň trochu!" Jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra, mu řekl: "Je tu jeden...
Jan 6:60... když učil v synagoze v Kafarnaum. Mnozí z jeho učedníků, kteří to slyšeli, si tehdy řekli: "To jsou těžká...
Jan 6:66... není-li mu to dáno od Otce." Mnozí z jeho učedníků kvůli tomu odešli a s ním nechtěli nic mít....
Jan 12:4... Dům se naplnil vůní masti. Jeden z jeho učedníků, Jidáš Iškariotský, který ho měl zradit, řekl:...
Jan 13:23...druhém, netušíce, o kom to mluví. Jeden z jeho učedníků, ten, kterého Ježíš miloval, ležel u stolu po...
Jan 16:17...další okamžik znovu spatříte." Někteří z jeho učedníků se začali jeden druhého ptát: "Co tím chce říci?...
Jan 18:19...s nimi. Velekněz Ježíše vyslýchal ohledně jeho učedníků a jeho učení. Ježíš mu odpověděl: "Mluvil jsem ke...
Jan 21:12... "Pojďte snídat," řekl jim Ježíš. Nikdoučedníků se ho neodvážil zeptat: "Kdo jsi?" protože věděli,...
Skutky 1:15... V době vstal uprostřed shromážděných učedníků Petr (bylo jich tam asi sto dvacet) a řekl:...
Skutky 6:1...Ježíše za Mesiáše. V době, když se počet učedníků stále rozrůstal, začali si ti, kdo mluvili řecky,...
Skutky 6:2...Dvanáct apoštolů proto svolalo shromáždění všech učedníků a řeklo: "Není správné, abychom se přestali...
Skutky 6:7...vkládali ruce. Boží slovo se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě se mocně rozrůstal. Také veliké...
Skutky 14:21...zvěstovali evangelium. Poté, co tu získali mnoho učedníků, vydali se na zpáteční cestu do Lystry, Ikonia a...
Skutky 14:22...do Lystry, Ikonia a Antiochie. Posilovali duše učedníků a vyzývali je, aby zůstávali ve víře a že do...
Skutky 21:16...tak jsme se vydali vzhůru do Jeruzaléma. Několik učedníků z Cesareje šlo s námi, aby nás dovedli k jistému...

Slova obsahující učedníků: mučedníků (1) učedníků (39) učedníkům (53)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |