Učedníci

Hledám pøesnì 'učedníci'. Nalezeno 107 veršù. Další varianty: učedníky (52) učedníkům (53) učedníků (39) učedníkovi (3) učedníkem (7) učedníka (4) učedník (18) učednících (1) učedníci (112)
2. Královská 2:3...do Bet-elu. Z Bet-elu přišli za Elíšou proročtí učedníci. "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?"...
2. Královská 2:5... neopustím !" A tak šli do Jericha. Proročtí učedníci z Jericha přišli za Elíšou a řekli mu: "Víš, že...
2. Královská 2:15...Eliášův spočinul na Elíšovi!" řekli proročtí učedníci z Jericha, kteří stáli opodál. Vyrazili mu naproti...
2. Královská 4:38...byl hlad. Jednou, když před ním seděli proročtí učedníci, řekl svému mládenci: "Přistav ten velký hrnec a...
2. Královská 6:1...něj odešel malomocný - bílý jako sníh! Proročtí učedníci řekli Elíšovi: "Podívej se, místo, kde s tebou...
Izaiáš 54:13...kameny. Všechny tvé děti budou Hospodinovi učedníci, budou zakoušet pokoj a blahobyt. Založena budeš...
Matouš 5:1...horu. Posadil se, a když k němu přistoupili jeho učedníci, začal je...
Matouš 8:23...své mrtvé." Potom nastoupil na loď a jeho učedníci za ním. Na jezeře se náhle strhla veliká bouře,...
Matouš 8:27... okřikl vítr i vlny, a nastal naprostý klidUčedníci byli ohromeni. "Kdo to vůbec je?" ptali se. "Vždyť...
Matouš 9:14...spravedlivé, ale hříšníky." Potom k němu přišli učedníci Jana Křtitele. "Jak to, že my a farizeové se...
Matouš 9:19...bude žít!" Ježíš tedy vstal a šel za ním a jeho učedníci také. Náhle se zezadu přiblížila žena, která...
Matouš 12:1..." Jednou v sobotu Ježíš procházel obilím. Jeho učedníci dostali hlad, a tak začali trhat klasy a jíst....
Matouš 12:2...uviděli farizeové, řekli mu: "Podívej se, tvoji učedníci dělají, co se v sobotu nesmí!" On jim však řekl:...
Matouš 13:10... uši, slyš!" Tehdy k němu přistoupili učedníci a ptali se: "Proč s nimi mluvíš v podobenstvích?"...
Matouš 13:36...zástupy a šel domů. Tam za ním přišli jeho učedníci a žádali: "Vysvětli nám to podobenství o koukolu...
Matouš 14:12...a ta ji odnesla matce. Později přišli Janovi učedníci, vzali tělo a pochovali je. Potom šli a pověděli...
Matouš 14:15...jejich nemocné. Večer pak k němu přišli učedníci a řekli: "Tohle místo je pusté a je dost pozdě....
Matouš 14:19...k nebi, požehnal, lámal a dával ty chleby učedníkům a učedníci zástupům. A tak se všichni najedli do...
Matouš 14:26...se k nim Ježíš vydal pěšky po hladině. Když ho učedníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili se a křičeli...
Matouš 15:2...Písma a farizeové z Jeruzaléma. "Proč tvoji učedníci přestupují tradici starších?" říkali. "Vždyť si...
Matouš 15:12... co mu z úst vychází." Tehdy k němu přistoupili učedníci a řekli mu: "Víš, že se farizeové urazili, když...
Matouš 15:23...ďáblem." On však neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a prosili ho: "Pošli ji pryč, když za...
Matouš 15:33...v téhle pustině vezmeme tolik chleba?" namítli učedníci. "Jak bychom mohli nasytit takový zástup?" "Kolik...
Matouš 15:36...sedm chlebů a ty ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci zástupům. A tak se všichni najedli do...
Matouš 16:5...Jonášova." Tehdy je nechal a odešel. Když se učedníci přeplavili na druhý břeh, zjistili, že zapomněli...
Matouš 17:6...jsem si oblíbil. Jeho poslouchejte." Když to učedníci uslyšeli, padli na tvář a hrozně se báli. Ježíš...
Matouš 17:10... dokud Syn člověka nevstane z mrtvých." Učedníci se ho zeptali: "Proč tedy znalci Písma říkají, že...
Matouš 17:13... Totéž od nich vytrpí i Syn člověka." Tehdy učedníci pochopili, že jim to řekl o Janu Křtiteli. A když...
Matouš 17:19...a on vyšel a chlapec byl v tu chvíli uzdravenUčedníci později přišli za Ježíšem a v soukromí se ho...
Matouš 17:23... Zabijí ho, ale třetího dne bude vzkříšen." Učedníci z toho byli zdrceni. Jakmile přišli do Kafarnaum,...
Matouš 18:1...a dej jim ho za i za sebe." V tu dobu přišli učedníci za Ježíšem s otázkou: "Kdo je v nebeském...
Matouš 19:10...takhle, je lepší se neženit!" řekli mu na to učedníci. "Ne všichni přijímají toto slovo," odpověděl jim,...
Matouš 19:13...děti, aby na vkládal ruce a modlil se, ale učedníci je okřikovali. Ježíš však řekl: "Nechte děti a...
Matouš 19:25...jehly než boháč do Božího království." Když to učedníci uslyšeli, byli naprosto ohromeni. "Kdo tedy může...
Matouš 21:6... sedící na oslu, na oslíku, osličím hříbátku." Učedníci šli a udělali, jak jim Ježíš přikázal. Přivedli...
Matouš 21:20...A ten fíkovník hned uschl. Když to viděli učedníci, podivili se: "Jak to, že ten fíkovník tak rychle...
Matouš 24:1...odešel z chrámu. Cestou k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby. On jim ale řekl:...
Matouš 24:3...posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. "Řekni nám, kdy to bude?" ptali se....
Matouš 26:8...masti a vylila mu ji na hlavu. Když to uviděli učedníci, rozhořčili se: "K čemu taková ztráta? Mohlo se to...
Matouš 26:17...dne Svátku nekvašených chlebů přišli za Ježíšem učedníci s otázkou: "Kde ti máme připravit velikonoční...
Matouš 26:19...budu se svými učedníky slavit Hod beránka.'" Učedníci tedy udělali, jak jim Ježíš uložil, a připravili...
Matouš 26:35... nezapřu!" A podobně mluvili i všichni ostatní učedníci. Když Ježíš s učedníky dorazil na místo zvané...
Matouš 26:56...se naplnila prorocká Písma." Tehdy ho všichni učedníci opustili a utekli. Ti, kdo Ježíše zatkli, ho pak...
Matouš 27:64...hlídán do třetího dne, aby snad nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu: ‚Vstal z mrtvých!'...
Matouš 28:13... se slovy: "Mluvte takhle: ‚V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, když jsme spali.' Kdyby se o tom...
Marek 2:18...jsem volat spravedlivé, ale hříšníky." Janovi učedníci a farizeové měli ve zvyku se postit. Někteří...
Marek 2:23...měchů." Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou trhat klasy. Farizeové mu řekli:...
Marek 5:31...a zeptal se: "Kdo se dotkl mého roucha?" Jeho učedníci mu řekli: "Vidíš, že se na tebe tlačí dav, a ptáš...
Marek 6:1...odešel a přišel do svého domovského města; jeho učedníci šli s ním. Když v sobotu začal učit v synagoze,...
Marek 6:29...a ta ji dala své matce. Když o tom uslyšeli jeho učedníci, přišli, vzali jeho tělo a pohřbili ho. Potom se...
Marek 6:35... Když se připozdilo, přišli za ním jeho učedníci. "Tohle místo je pusté a je moc hodin," řekli....
Marek 7:5...znalci Písma se ho tedy zeptali: "Proč se tvoji učedníci nechovají podle tradice starších a jedí chléb...
Marek 7:17...vychází!" Když pak odešel od zástupu do domuučedníci se ho vyptávali na to podobenství. On jim...
Marek 8:4..." "Jak by tu někdo mohl ty lidi nakrmit? namítli učedníci. "Vždyť je tu pustina!" "Kolik máte chlebů?"...
Marek 8:27...se slovy: "Do vesnice ale nechoď." Ježíš a jeho učedníci pak vyšli do vesnic kolem Cesareje Filipovy....
Marek 9:28...za ruku a zvedl ho, vstal. Jakmile přišel domůučedníci se ho v soukromí ptali: "Proč jsme ho my nemohli...
Marek 10:10...spojil, člověk nerozděluje." Doma se ho na to učedníci znovu vyptávali. Odpověděl jim: "Kdokoli zapudí...
Marek 10:13...němu přinášeli malé děti, aby se jich dotkl, ale učedníci je okřikovali. Když to Ježíš uviděl, rozhořčil se...
Marek 10:24...do Božího království ti, kdo mají bohatství!" Učedníci byli z jeho slov ohromeni. Ježíš jim tedy...
Marek 11:14..." z tebe nikdy nikdo nejí ovoce!" A jeho učedníci to slyšeli. Tak přišli do Jeruzaléma. Když vešel...
Marek 14:12... kdy se obětuje velikonoční beránek, se ho učedníci zeptali: "Kam ti máme jít připravit k jídlu...
Marek 14:16...a při-pravenou. Tam nám připravte večeři." Učedníci tedy odešli, a když přišli do města, našli všechno...
Lukáš 5:33... ale hříšné." Tehdy mu řekli: "Janovi učedníci se často postí a modlí, stejně jako učedníci...
Lukáš 6:1...se přihodilo, že procházel obilným polem. Jeho učedníci trhali klasy, rukama je mnuli a jedli. Někteří z...
Lukáš 7:18...něm se rozšířila po celém Judsku i okolí. Janovi učedníci mu o tom všem vyprávěli. Jan tehdy zavolal dva z...
Lukáš 8:9...to dořekl, zvolal: "Kdo uši k slyšení, slyš!" Učedníci se ho ptali, co je to za podobenství. Řekl jim:...
Lukáš 9:54...byl rozhodnut jít do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, navrhli: "Pane, máme přivolat oheň z...
Lukáš 18:15...nemluvňata, aby se jich dotýkal. Když to uviděli učedníci, okřikovali je. Ježíš si je ale zavolal a řekl:...
Lukáš 22:39...podle svého zvyku se odebral na Olivetskou horuUčedníci ho následovali. Když přišel na místo, řekl jim:...
Jan 1:37...kolem, řekl: "Hle, Beránek Boží!" Jakmile ti dva učedníci uslyšeli, co říká, odešli za Ježíšem. Ježíš se...
Jan 2:2...matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu...
Jan 2:11...svých zázraků. Tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Potom sestoupil spolu se svou...
Jan 2:17...Nedělejte z domu mého Otce tržiště!" (Jeho učedníci si tehdy vzpomněli, že je psáno: "Horlivost pro...
Jan 2:22...těla. Když byl potom vzkříšen z mrtvých, jeho učedníci si vzpomněli, že to říkal, a uvěřili Písmu i...
Jan 4:2...než Jan" (ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale jeho učedníci), opustil Judsko a vrátil se do Galileje...
Jan 4:8...vodu, Ježíš ji požádal: "Dej mi napít." (Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit jídlo.) Samařská...
Jan 4:27..."ten, kdo s tebou mluví!" Vtom přišli jeho učedníci. Překvapilo je, že mluví se ženou, ale žádný...
Jan 4:31...tedy z města a šli k němu. Mezitím ho učedníci prosili: "Rabbi, najez se!" On jim však řekl: "...
Jan 4:33...však řekl: " sytí pokrm, který vy neznáte." Učedníci se jeden druhého ptali: "Přinesl mu snad někdo...
Jan 6:16... a tak se o samotě vrátil na horu. Večer jeho učedníci sešli dolů k jezeru, nastoupili na loď a plavili...
Jan 6:24...) Když tedy zástup uviděl, že tam Ježíš ani jeho učedníci nejsou, nastoupili i oni do loděk a přijeli do...
Jan 6:61...může poslouchat?" Ježíš v nitru poznal, že jeho učedníci kvůli tomu reptají, a tak jim řekl: "Tohle vás...
Jan 7:3..."Odejdi odsud a vydej se do Judska, i tvoji učedníci vidí, jaké skutky děláš. Nikdo, kdo chce být známý...
Jan 9:2... všiml si člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali: "Rabbi, kdo zhřešil: on, nebo jeho...
Jan 9:28...učedníky?" Tehdy mu začali spílat: "Sám jsi jeho učedník! My jsme Mojžíšovi učedníci! Víme, že k Mojžíšovi...
Jan 11:8..."Pojďme znovu do Judska." "Rabbi," řekli mu učedníci, "Židé posledně chtěli ukamenovat! Ty tam chceš...
Jan 11:12..." "Spánek mu prospěje, Pane," řekli mu na to učedníci. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni si mysleli, že...
Jan 12:16...Hle, tvůj král přichází sedící na oslátku." Jeho učedníci tomu nejdříve nerozuměli, ale když byl Ježíš...
Jan 13:22... amen, říkám vám, že jeden z vás zradí." Učedníci se začali rozhlížet jeden po druhém, netušíce, o...
Jan 13:35...vás. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým." Šimon Petr...
Jan 15:8...ovoce, bude tím oslaven můj Otec a budete moji učedníci. Jako Otec miloval , tak jsem i miloval vás....
Jan 16:29...svět. Teď zase opouštím svět a jdu k Otci." Jeho učedníci mu řekli: "Hle, teď nemluvíš obrazně, ale...
Jan 20:10... že musí vstát z mrtvých.) A tak se ti učedníci vrátili zpět. Marie ale zůstala venku u hrobu a...
Jan 20:19... Večer téhož dne, onoho prvního dne v týdnu, se učedníci kvůli strachu z židovských představených sešli za...
Jan 20:20...vám." Po těch slovech jim ukázal své ruce i bokUčedníci byli šťastní, že vidí Pána. "Pokoj vám," opakoval...
Jan 20:25...Dvanácti, Tomáš zvaný Dvojče, tam nebyl. Ostatní učedníci mu říkali: "Viděli jsme Pána!" "Dokud neuvidím...
Jan 20:26...boku, nikdy neuvěřím." O týden později byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Dveře byly zavřené,...
Jan 21:2...Galilejské, synové Zebedeovi a další dva jeho učedníci byli spolu. "Jdu na ryby," řekl jim Šimon Petr....
Jan 21:4...nic nechytili. Za svítání stál na břehu Ježíš (učedníci ale nevěděli, že je to on). "Nemáte něco k jídlu,...
Jan 21:8...byl svlečený) a vrhl se do vody. Ostatní učedníci pak připluli s lodí (nebyli totiž daleko od břehu,...
Skutky 9:25...dnem i nocí, protože ho chtěli zabít, a tak ho učedníci v noci vzali a spustili ho v koši přes hradbu....
Skutky 9:38...místnosti. Lydda je blízko Joppy, a když se učedníci doslechli, že Petr je v Lyddě, poslali k němu dva...
Skutky 11:26...a učili spoustu lidí. Právě zde v Antiochii byli učedníci poprvé označeni za křesťany. V době přišli do...
Skutky 11:29...hlad. (Což se také splnilo za císaře Klaudia.) Učedníci tedy rozhodli, že každý podle své možnosti pošle...
Skutky 13:52... setřásli prach z nohou a přišli do Ikonia.  Učedníci pak byli plní radosti a Ducha svatého. Také v...
Skutky 14:20... vyvlekli ho za město. Když ho však obstoupili učedníci, vstal a vrátil se do města. Druhého dne pak s...
Skutky 19:30...Gaia a Aristarcha. Pavel chtěl vyjít k lidu, ale učedníci ho nenechali. Také někteří jeho přátelé z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |