Učím

Hledám varianty 'učím' [ učte (6) učit (27) učíš (7) učíme (1) učím (4) učily (2) učili (9) učila (2) učil (45) učí (30) (5) ]. Nalezeno 135 veršù.
Exodus 4:12... pojď. sám budu při tvých ústech a budu  učit, co máš říkat." Mojžíš ale řekl: "Promiň, Pane můj;...
Leviticus 10:11...svatým a nesvatým a mezi čistým a nečistýmučte syny Izraele všem ustanovením, která jim Hospodin...
Deuteronomium 4:1...tedy, Izraeli, slyš pravidla a zákony, které vás učím dodržovat, abyste byli živi a vešli do země, kterou...
Deuteronomium 4:5... jste však dodnes všichni naživu. Pohleďučím vás pravidla a zákony, které mi Hospodin, můj Bůh,...
Deuteronomium 4:10..."Shromáždi mi lid. Chci, slyší slovaučí se mne ctít po všechny dny svého života na zemi. Témuž...
Deuteronomium 4:14...desky. Tenkrát mi Hospodin přikázal, abych vás učil těmto pravidlům a zákonům, abyste je dodržovali v zemi...
Deuteronomium 5:1...a zákony, které vám dnes předkládám k slyšeníUčte se jim a pečlivě je dodržujte. Hospodin, náš Bůh, s...
Deuteronomium 5:31...přikázání, pravidla a zákony, jimž je budeš učit, aby je dodržovali v zemi, kterou jim dávám za...
Deuteronomium 6:1... Hospodin, váš Bůh, mi přikázal, vás jim učím, abyste je dodržovali v zemi, kterou jdete obsadit....
Deuteronomium 14:23...pro své jméno. Tak se budeš po všechny dny učit ctít Hospodina, svého Boha. Bude-li však místo, které...
Deuteronomium 17:19...čte ji po všechny dny svého života. Tak se bude učit ctít Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat...
Deuteronomium 20:18...jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Jinak by vás učili jednat podle svých ohavných způsobů, jimž se oddávají...
Deuteronomium 31:12...žijící ve vašich branách - aby jej slyšeliučili se ctít Hospodina, vašeho Boha, a pečlivě dodržovali...
Deuteronomium 31:13...synové, kteří toto vše nezažili, a budou se učit ctít Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny vašeho...
Deuteronomium 33:10...střežit levité. Jákoba budou tvým pravidlům učit a Zákonu tvému Izrael. Kadidlo před tebe budou klást,...
2. Samuel 1:18...tento žalozpěv a přikázal, aby se synové Judy učili tuto Píseň luku. Takto je zapsána v Knize Upřímného:...
2. Samuel 22:35...hbitost laní, staví na výšiny. paže učí, jak obstát v boji, ruce napínají i luk bronzový....
2. Královská 12:3...Cibia z Beer-šeby. Po celou dobu, kdy Joaše učil kněz Jojada, dělal, co je v Hospodinových očích...
2. Královská 17:28...ze Samaří tedy přišel, usadil se v Bet-eluučil je, jak uctívat Hospodina. Každý z těch národů si ale...
2. Letopisů 15:3...dlouho bez pravého Boha, bez kněze, který by je učil, a bez Zákona. Když se ale ve svém soužení navrátí k...
2. Letopisů 17:7...Obadiáše, Zachariáše, Natanaela a Michajáše, aby učili v judských městech. Poslal s nimi také levity...
2. Letopisů 26:5...Amaciáš. Hledal Boha za dnů Zachariáše, který ho učil Boží bázni, a dokud ho hledal, Bůh mu dopřával úspěch....
2. Letopisů 35:3...chrámu. Levitům zasvěceným Hospodinu, aby učili celý Izrael, řekl: "Složte Truhlu svatosti v chrámě,...
Ezdráš 7:10...tomu, aby zkoumal a plnil Hospodinův Zákon a aby učil jeho ustanovení a řády v Izraeli. Toto je znění dopisu...
Nehemiáš 9:20... Svého laskavého Ducha jsi jim udělil, aby je učil. Jejich ústům jsi neodepřel svou manu, dal jsi jim...
Job 32:7...jsem si: ‚ mluví starší, dříve narození  učí moudrosti.' Vše ale na duchu v člověku záleží, dech...
Žalmy 16:7...Hospodina, svého Rádce, velebím, i v noci  učí svědomí. Hospodina vidím před sebou napořád, je po...
Žalmy 18:35...hbitost laní, staví na výšiny. paže učí, jak obstát v boji, ruce napínají i luk bronzový....
Žalmy 25:5... cesty své, svým stezkám nauč . Veď pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe...
Žalmy 25:9... Ke spravedlnosti vede ponížené, ponížené učí cestě své. Hospodinovy stezky jsou vždy laskavé a věrné...
Žalmy 51:15... posilni. Tvým cestám pak budu provinilce učit, aby se hříšníci k tobě vraceli. Smrtelné viny zbav ...
Žalmy 78:6...pokolení, i děti, jež se teprv narodí, aby zas učily svoje potomky: v Bohu skládají svoji naději, ...
Žalmy 94:12...člověku, jehož, Hospodine, káráš, člověku, jehož učíš ze svého Zákona. Dáváš mu odpočinout od zlých dnů, než...
Žalmy 119:66...prokázal, dle slova, jež jsi, Hospodine, dal rozumu a dej mi poznání, vždyť věřím přikázáním tvým!...
Žalmy 119:171... Kéž chvála přetéká z mých rtů - vždyť ty  učíš svým zákonům. Kéž jazyk můj zpívá o tvých výrocích,...
Žalmy 144:1...Davidův. Požehnán buď Hospodin, skála ! On učí ruce bojovat, prsty chystá na zápas. On je ...
Přísloví 1:3...jak rozumět hlubokým výrokům, jak si osvojit, co učí rozum, spravedlnost, právo a poctivost, jak předat...
Přísloví 3:1...z budou vyrváni! Nezapomeň, co jsem  učil, synu, v srdci opatruj, co jsem ti přikázal; dlouhé...
Přísloví 4:11...života se ti prodlouží. Cestě moudrosti chci  učit, po přímých stezkách chci vést. Půjdeš-li, tvůj...
Přísloví 21:12...moudrého, dojde poznání. Spravedlivý se učí na domě darebáka: darebáci jsou sráženi pro svou...
Přísloví 22:19...na tvých rtech. Dnes právě tebe mám v úmyslu učit, abys na Hospodina pevně spoléhal. Třicatero rad jsem...
Přísloví 23:13...ke vzdělání, své uši k řečem poučným. Své dítě učit kázni neváhej, dáš-li mu metlou, neumře! Když mu sám...
Přísloví 31:1...Lemuele, krále z Massy, výroky, jimž ho matka učila: Co říci, synu můj? Co, synu mého lůna? Co říci, synu...
Přísloví 31:26...den. Její ústa mluví s moudrostí, její jazyk učí vlídnosti. Na chod svého domu dohlíží, nesytí se...
Kazatel 12:9... Nejenže byl Kazatel moudrý - svému vědění také učil prostý lid. Vyslechl, zkoumal a také upravil mnohá...
Izaiáš 9:14...je stařec a hodnostář, ocas je prorok, jenž učí lži.) Neboť vůdci tohoto lidu jsou svůdci, a kdo šli za...
Izaiáš 26:9...se tvé soudy dějí na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti. Když se však prokazuje vlídnost lumpovi,...
Izaiáš 48:17...vykoupil: jsem Hospodin, tvůj Bůh, který  učí úspěchu a vede po cestě, po níž bys jít měl. Kdybys...
Izaiáš 55:4...potvrdit lásku, již jsem Davidovi zaslíbil. Hleinil jsem ho svědkem pro lidi, aby vedl a učil zástupy....
Jeremiáš 9:19...Hospodinovo, slovům z jeho úst uši otevřeteUčte své dcery bědování, jedna druhou učte žalozpěv. Vždyť...
Jeremiáš 12:16... každého do jeho vlasti. Pokud se totiž naučí cestám mého lidu a začnou přísahat v mém jménu: ‚Jakože...
Ezechiel 44:23...z izraelského domu nebo vdovu po knězi. Budou učit můj lid o rozdílu mezi svatým a obyčejným a ukazovat...
Daniel 1:4...a krásné, v každém ohledu bystré, vzdělanéenlivé, kteří by mohli sloužit v královském paláci....
Ozeáš 7:15...a obilí, ode se však odvracejí. jsem je učil a jejich pažím dával sílu, oni se ale spikli proti mně...
Ozeáš 11:3...oběti, modly uctívali kadidly. jsem Efraima učil chodit a nosil jsem je v náručí; oni však uznat...
Micheáš 3:11...Jeho vládci soudí za úplatky, jeho kněží učí za odměny, za peníze věští jeho proroci. Přitom...
Matouš 4:23...a šli za ním. Ježíš pak procházel celou Galileuučil v jejich synagogách, kázal evangelium o Království a...
Matouš 5:2...když k němu přistoupili jeho učedníci, začal je učit: "Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské...
Matouš 5:19...jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za...
Matouš 7:29...tuto řeč, zástupy žasly nad jeho učenímUčil je totiž jako ten, kdo zmocnění, a ne jako znalci...
Matouš 11:1..." Když Ježíš dokončil tyto pokyny svým dvanácti edníkům, odešel odtud, aby učil a kázal v jejich městech....
Matouš 11:29... vám dám odpočinout. Vezměte na sebe jhoučte se ode , neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše...
Matouš 13:54... šel odtud. Přišel do svého domovského městaučil je v jejich synagoze tak, že žasli a říkali: "Odkud ...
Matouš 15:9...mi však vzdálený. Nadarmo ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.'" Pak svolal zástup a řekl jim:...
Matouš 22:16...by ho chytili za slovo. Pak za ním poslali své edníky s herodiány. "Mistře," řekli, "víme, že jsi...
Matouš 26:55...Když jsem s vámi denně sedával v chrámuučil vás, nezatkli jste . Ale to všechno se děje, aby se...
Matouš 28:20...je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatéhoučte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, ...
Marek 1:21...do Kafarnaum, vešel hned v sobotu do synagogyučil. Nad jeho učením tam jen žasli, protože je učil jako...
Marek 1:22...vešel hned v sobotu do synagogy a učil. Nad jeho ením tam jen žasli, protože je učil jako ten, kdo ...
Marek 4:2...ten zástup byl na břehu a on je v podobenstvích učil o mnoha věcech. Ve svém vyučování jim řekl: "Slyšte:...
Marek 6:2...jeho učedníci šli s ním. Když v sobotu začal učit v synagoze, mnozí z posluchačů žasli. "Odkud to ?"...
Marek 6:6...jejich nevírou pak obcházel okolní vesniceučil. Potom k sobě svolal dvanáct učedníků a začal je...
Marek 6:30...k Ježíšovi a oznámili mu všechno, co dělali a co učili. Tehdy jim řekl: "Pojďte jen vy sami stranou na...
Marek 6:34...byli jako ovce bez pastýře. Tehdy je začal učit o mnoha věcech. Když se připozdilo, přišli za ním...
Marek 7:7...mi však vzdálený. Nadarmo ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.' Opustili jste Boží přikázání,...
Marek 8:31... aby to o něm nikomu neříkali. Tehdy je začal učit, že Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen...
Marek 9:31...Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo vědělUčil totiž své učedníky a říkal jim: "Syn člověka bude...
Marek 10:1...sešly zástupy a on je podle svého zvyku opět učil. Tehdy k němu přišli farizeové a pokoušeli ho otázkou:...
Marek 12:14...se neohlížíš na to, kdo je kdo, ale pravdivě učíš Boží cestě. Je správné dávat císaři daň, nebo ne? Máme...
Marek 14:49...holemi? Když jsem s vámi denně býval v chrámuučil, nezatkli jste . se však naplní Písma!" Tehdy ho...
Lukáš 4:15...a zpráva o něm se roznesla po celém okolíUčil v jejich synagogách a všichni ho chválili. Když přišel...
Lukáš 4:31...galilejského města Kafarnaum. Když tam v sobotu učil, lidé žasli nad jeho učením, protože jeho slovo mělo...
Lukáš 5:3... aby poodjel kousek od břehu. Potom se posadilučil zástupy z lodi. Když domluvil, řekl Šimonovi: "Jeď na...
Lukáš 6:6...sobotou." V jinou sobotu pak vešel do synagogyučil. Byl tu jeden člověk s ochrnutou pravou rukou. Znalci...
Lukáš 11:1...místě modlil, a když přestal, jeden z jeho edníků mu řekl: "Pane, nauč nás modlit se, jako to Jan...
Lukáš 13:10...ovoce. Pokud ne, porazíš ho pak.'" V sobotu pak učil v jedné synagoze. A hle, byla tam žena postižená ...
Lukáš 13:22...pouti do Jeruzaléma procházel města i vesniceučil. Někdo se ho zeptal: "Pane, bude spasen jen málokdo?"...
Lukáš 13:26...jste.' Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebouUčil jsi na našich ulicích!' On však odpoví: ‚Říkám vám, že...
Lukáš 19:47...z něj udělalidoupě lupičů'!" Každý den pak učil v chrámu. Vrchní kněží, znalci Písma a přední muži z...
Lukáš 20:1...lid mu visel na rtech. Jednoho dne, když učil lid v chrámě a zvěstoval evangelium, přišli vrchní...
Lukáš 20:21... Zeptali se ho: "Mistře, víme, že mluvíšučíš správně a že nikomu nestraníš, ale pravdivě vyučuješ...
Lukáš 23:5...člověk nevinný." Oni však naléhali: "Bouří lidUčí po celém Judsku! Začal v Galileji a došel sem!"...
Jan 6:45...den. V Prorocích je psáno: ‚A budou všichni vyeni od Boha.' Každý, kdo slyší Otce a učí se od něj,...
Jan 6:59...chléb, bude žít navěky." Toto vše řekl, když učil v synagoze v Kafarnaum. Mnozí z jeho učedníků, kteří...
Jan 7:14...v polovině svátku Ježíš vešel do chrámu a začal učit. Židé jen žasli: "Jak to, že zná Písma, když se...
Jan 7:35...Židé mezi sebou. "Půjde snad do řecké diaspory učit Řeky? Co tím myslel, když řekl: ‚Budete hledat, ale...
Jan 8:2...se k němu scházel všechen lid. Posadil se tedyučil je. Znalci Písma a farizeové tehdy přivedli ženu...
Jan 8:20...mého Otce." Tato slova říkal u pokladnice, když učil v chrámě, ale nikdo ho nezatkl, neboť jeho chvíle...
Jan 18:20..."Mluvil jsem ke světu veřejně. Vždycky jsem učil v synagogách nebo v chrámě, kde se scházejí všichni...
Skutky 1:1... drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělatučit do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co skrze Ducha...
Skutky 4:2...stráže a se saduceji. Nemohli totiž snést, že učí lid a že v souvislosti s Ježíšem hlásají vzkříšení z...
Skutky 5:21..." Poslechli ho a za úsvitu přišli do chrámuučili. Velekněz a jeho stoupenci zatím svolali Veleradu...
Skutky 5:25... muži, které jste uvěznili, stojí v chrámuučí lid!" Velitel se stráží pro ihned šel a přivedl je...
Skutky 5:28...jich zeptal: "Copak jsme vám přísně nezakázali učit o tom jménu? Jenže vy jste svým učením naplnili celý...
Skutky 5:42...dne pak nepřestávali v chrámu a po domech učit a prohlašovat Ježíše za Mesiáše. V době, když se...
Skutky 11:26...Antiochie. Strávili v tamější církvi celý rokučili spoustu lidí. Právě zde v Antiochii byli učedníci...
Skutky 15:1... Potom přišli někteří z Judska a začali bratry učit: "Pokud se nedáte obřezat podle Mojžíšova způsobu,...
Skutky 18:25...s Pánovou cestou, a tak vroucně mluvil a přesně učil o Ježíši. Znal však jenom Janův křest. Když začal...
Skutky 20:20...vám nezamlčel nic užitečného, ale kázal vámučil veřejně i po domech; jak jsem Židům i Řekům vydával...
Skutky 21:21...milovníci Zákona. O tobě ale mají zprávy, že učíš všechny Židy mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše. Prý...
Skutky 21:28... pomozte! To je ten člověk, který všude všechny učí proti tomuto lidu, Zákonu i tomuto místu! Navíc ještě...
Skutky 28:31...za ním přicházeli. Kázal o Božím královstvíučil o Pánu Ježíši Kristu se vší smělostí a bez překážek. ...
Římanům 2:18... Znáš jeho vůli a víš, co je správné, neboť se učíš ze Zákona. Pokládáš se za vůdce slepých a světlo...
Římanům 12:7...s vírou; kdo službu, slouží; kdo je učitel, učí; kdo umí povzbuzovat, povzbuzuje; kdo...
1. Korintským 2:13... O tom právě mluvíme (nikoli slovy, jimž učí lidská moudrost, ale slovy, jimž vyučuje Duch), když...
1. Korintským 4:17...vám připomene způsoby v Kristu Ježíši, jak je učím v každé církvi, kam přijdu. Někteří se začali...
Koloským 1:28...Jeho kážeme: ve vší moudrosti napomínámeučíme každého člověka, abychom každého člověka přivedli k...
1. Timoteus 3:2...střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit. Nesmí to být opilec ani hrubián, ale vlídný,...
1. Timoteus 4:11...lidí, a zvláště věřících. To jim předávej. Nikdo nepodceňuje pro tvé mládí. Naopak, buď pro...
1. Timoteus 5:4... Pokud vdova děti nebo vnuky, musejí se učit prokazovat zbožnost především vůči vlastní rodině a...
1. Timoteus 5:13...poruší svůj původní slib věrnosti. Také by se učily marnit čas chozením po domech; a nejen marnit čas,...
1. Timoteus 6:3...a milovaným.Těmto věcem vyučuj a na nich trvejUčí-li někdo odlišně a nesouhlasí se zdravými slovy našeho...
2. Timoteus 2:2... to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. Snášej útrapy jako dobrý voják Ježíše...
2. Timoteus 2:24...ke všem přívětivý a snášenlivý a být schopen učit a s vlídností napravovat odpůrce. Kdo ? Bůh je může...
2. Timoteus 3:7...nejrůznějšími touhami, které se pořád chtějí učit, ale nikdy nemohou dojít k poznání pravdy. Tito lidé...
2. Timoteus 3:14...sami svedeni. Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil. Víš, že je to pravda, neboť víš, od koho ses učil. Od...
Titus 1:11... a těm se musejí zacpat ústa. Pro mrzký zisk učí nemístným věcem a rozvracejí tak celé rodiny. Jeden z...
Titus 2:4...opilství, ale jsou vzorem dobroty.  učí mladé ženy milovat své muže a děti, být zdrženlivé a...
Titus 2:9...a nemohl o nás říci nic zlého. Služebníky , se podřizují svým pánům, jsou vždy příjemní, ...
Titus 2:12...spásná milost se totiž zjevila všem lidemUčí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí...
Titus 2:15...pro sebe zvláštní lid, horlivý konat dobro. Toto . Povzbuzuj je a napomínej s veškerým důrazem. Nikdo ...
Titus 3:14...jim nic nescházelo. Ti, kdo patří k nám, se učí věnovat správnému jednání, aby uměli pomáhat v nouzi a...
1. Jan 2:27...přijali od něj, a nepotřebujete, aby vás někdo pooval. To pomazání vás učí všemu a je skutečné - není to...
Zjevení 2:14... Mám proti tobě jen to, že u sebe máš přívržence ení Balaámova, který učil Baláka svádět syny Izraele k...
Zjevení 2:20...ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla služebníky ke smilstvu a k modlářským...

Slova obsahující učím: mručíme (1) naučím (2) poručím (1) poučím (2) rozloučím (3) učím (4) učíme (1) vyučím (2) zaručím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |