Tyto

Hledám varianty 'tyto' [ tyto (107) tito (56) těmto (15) těmito (30) těmato (1) těchto (89) tato (124) ]. Nalezeny 414 verše.
Genesis 9:19...Sem, Cham a Jáfet (onen Cham byl otcem Kanaána). Tito tři byli Noemovi synové; z nich se zalidnila celá země...
Genesis 10:29...Abimaele, Šebu, Ofira, Chavílu a Jobaba; všichni tito jsou synové Joktanovi. Jejich bydliště se prostíralo...
Genesis 14:19...Boha, přinesl chléb a víno a požehnal mu těmito slovy: "Požehnán buď Abram od Nejvyššího Boha,...
Genesis 22:23... Jidlafa a Betuela." (A Betuel zplodil Rebeku.) Těchto osm synů porodila Abrahamovu bratru Náchorovi Milka....
Genesis 24:50...se vydat dál." Lában a Betuel mu odpověděli: "Tato věc vyšla od Hospodina; nemáme k tomu co dodat. Hle,...
Genesis 25:16... Nafiš a Kedma. Toto jsou Izmaelovi synovétato jsou jejich jména v jejich sídlištích a osadách -...
Genesis 26:3...ti, neboť tobě a tvému semeni dám všechny tyto země. Tak splním přísahu, kterou jsem složil tvému...
Genesis 26:4...jako hvězdy na nebi. Tvému semeni dám všechny tyto země a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy...
Genesis 27:46...za ženu nějakou domorodou Chetejku, jako jsou tyto, proč bych měla žít?" Izák si tedy zavolal Jákoba,...
Genesis 31:43...svůj soud." Lában na to Jákobovi odpověděl: "Tyto dcery jsou dcery, tyto děti jsou děti a tento...
Genesis 31:48...jméno hebrejsky, totiž Gal-ed. Lában řekl: "Tato mohyla je ode dneška mým i tvým svědkem." A proto...
Genesis 31:52...kámen, který jsem mezi sebou a tebou umístilTato mohyla i ten památník jsou svědky, že se k tobě...
Genesis 34:21...svého města a promluvili k tamním měšťanům: "Tito muži se k nám chovají pokojně. tedy bydlí v této...
Genesis 38:25...vzkaz: "Jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyto věci!" Dodala: "Poznej prosím, čí je toto pečetidlo,...
Genesis 41:4...postavily se k těm prvním kravám na břehu Nilutyto ošklivé a hubené krávy sežraly těch sedm krásných a...
Genesis 45:23...a pět svátečních plášťů. Svému otci pak poslal tyto věci: deset oslů nesoucích nejlepší věci Egypta a...
Genesis 48:16... jenž ze všeho zlého vykoupil, nechť požehná těmto chlapcům. Nechť jméno díky nim dál zní, tak jako...
Genesis 49:33...od Chetových synů!" A když Jákob dokončil tyto příkazy svým synům, stáhl nohy zpět na lůžko, vydechl...
Exodus 7:11...v hada. Farao si ale zavolal mudrce a čarodějetito egyptští věštci dokázali svými čáry totéž. Hodili své...
Exodus 10:1...i jeho dvořany proto, abych uprostřed nich konal tato znamení. Svým synům a vnukům budeš vyprávět o tom, co...
Exodus 11:10..." Mojžíš a Áron před faraonem vykonali všechny tyto divy. Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak...
Exodus 19:7... svolal stařešiny z lidu a předložil jim všechna tato slova, jež mu Hospodin přikázal. Všechen lid mu...
Exodus 20:1...k lidu a řekl jim to. Bůh promluvil všechna tato slova: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z...
Exodus 24:8... kterou s vámi Hospodin uzavírá na základě všech těchto slov." Mojžíš, Áron, Nádab, Abihu a sedmdesát...
Exodus 25:36...u všech šesti prutů vycházejících ze svícnuTyto pupeny i pruty budou vystupovat ze svícnu a všechno to...
Exodus 28:4... efod, plášť, tkaná suknice, turban a šerpaTato svatá roucha zhotoví pro tvého bratra Árona a pro jeho...
Exodus 29:33... který je v koši. Budou to jíst jen ti, kdo byli těmito obětmi očištěni, kdo byli pověřeni a posvěceni....
Exodus 30:34...látky: tekutou pryskyřici, onychu a galbanumTyto vonné látky a smíchej stejným dílem s čistým kadidlem...
Exodus 34:27...jeho matky." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Tato slova zapiš. Podle těchto slov vstupuji do smlouvy s...
Exodus 35:1...shromáždil celou izraelskou obec, řekl jim: "Tyto věci vám Hospodin přikázal. Šest dní se bude pracovat,...
Exodus 37:22...u všech šesti prutů vycházejících ze svícnuTyto pupeny i pruty vystupovaly ze svícnu a všechno to bylo...
Leviticus 5:1... a bude mu odpuštěno. Člověk se prohřešítěchto případech: Když něco viděl nebo se to dozvěděl, a...
Leviticus 5:5...to uvědomí, provinil se. Když se tedy jednoutěchto věcí proviní, vyzná, v čem se prohřešil. Jako...
Leviticus 5:13...smíření kvůli hříchu, jehož se v kterémkolitěchto případů dopustil, a bude mu odpuštěno. Zbytek mouky...
Leviticus 5:21..."Člověk se prohřeší a zklame Hospodinatěchto případech: Když svého bližního podvede ohledně věci...
Leviticus 7:14...kromě bochánků také kvašený chléb. Z každéhotěchto darů pak poskytne jeden kus jako obětní příspěvek...
Leviticus 7:16... z něj nic nezůstane do rána. Přináší-li se tato oběť na základě slibu nebo jako dobrovolný dar, bude...
Leviticus 9:20...vnitřnosti, ledviny a jaterní lalokTyto tučné kusy položili na hrudí a on je nechal dýmat na...
Leviticus 11:2...Izraele: Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tyto: Smíte jíst každého přežvýkavého sudokopytníka...
Leviticus 11:9...nečistí. Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechny sladkovodní i mořské tvory, kteří...
Leviticus 11:24...křídlatý čtvernohý hmyz pro vás bude ohavnostíTěmito živočichy byste se poskvrnili. Kdokoli se dotkne...
Leviticus 18:24... Je to zvrácenost! Neposkvrňujte se žádnoutěchto věcí. Tím vším se přece poskvrňují národy, které...
Leviticus 18:26... pravidla a zákony a nedopouštějte se žádnétěchto ohavností - domácí ani host, který žije u vás....
Leviticus 18:27...- domácí ani host, který žije u vás. Všechny tyto ohavnosti páchali lidé, kteří byli v zemi před vámi...
Leviticus 18:29...byl před vámi. Kdokoli se dopustí kterékolitěchto ohavností, bude vyobcován ze svého lidu. Proto...
Leviticus 20:23... který před vámi vyháním, neboť páchali všechny tyto věci, se mi zhnusili. Vám jsem však řekl: Jejich...
Leviticus 25:54...nad ním nikdo krutě nepanoval. Nebude-li všaktěchto letech vykoupen, odejde v létě milosti - on a s ním...
Leviticus 26:14...nebudete poslouchat a nebudete plnit všechna tato přikázání, jestliže zavrhnete pravidla a zošklivíte...
Numeri 4:31...službě při Stanu setkávání budou zodpovědni za tato břemena: desky Příbytku, jejich svlaky, sloupy, patky,...
Numeri 5:22... aby tvůj klín zvadl a tvé lůno oteklo!  tato hořká voda prokletí vnikne do tvých útrob, aby tvé...
Numeri 5:23...A žena odpoví: ‚Amen, se tak stane.' Kněz pak tyto kletby napíše na pergamen a spláchne je do hořké vody....
Numeri 6:20...s hrudím pozvedání a kýtou odevzdání jsou tyto věci svatým darem pro kněze. Teprve poté smí nazír...
Numeri 8:19...mezi syny Izraele jsem si vzal levityTyto levity odevzdané z řad synů Izraele jsem pak dal...
Numeri 15:22...neúmyslně prohřešíte tím, že nesplníte některétěchto přikázání, která Hospodin oznámil Mojžíšovi (cokoli...
Numeri 15:38...dělají na cípech svých oděvů třásně. Nad tyto třásně v cípech si připevní modrou šňůrku. Toto...
Numeri 16:3...Áronovi a řekli jim: "Osobujete si příliš! Celá tato obec, ti všichni jsou svatí a Hospodin je uprostřed...
Numeri 16:28...poznáte, že Hospodin poslal činit všechny tyto skutky a že to nedělám o své vůli: Zemřou-li tito muži...
Numeri 16:29...skutky a že to nedělám o své vůli: Zemřou-li tito muži přirozenou smrtí, přihodí-li se jim, co se lidem...
Numeri 16:30...se zaživa propadnou do podsvětí, pak poznáte, že tito muži pohrdli Hospodinem!" Sotva Mojžíš dořekl ta slova...
Numeri 22:5...na řece Eufrat v jeho rodné zemi. Měli ho pozvat těmito slovy: "Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a pokryl...
Numeri 26:53...promluvil k Mojžíšovi: je těmto rodům přiděleno dědičné území podle počtu zapsaných...
Numeri 26:58... Merari a z něj rod merarijský. Patří do nich tyto levitské rody: rod libnijský, rod hebronský, rod...
Numeri 28:14...vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K nim náleží tyto úlitby: půl hinu vína na býčka, třetina hinu na berana...
Numeri 29:39...zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby). Tyto zápalné oběti, moučné oběti, úlitby a pokojné oběti...
Numeri 32:5..." Dále řekli: "Prokaž nám prosím laskavost,  tato země připadne do vlastnictví nám, tvým služebníkům....
Numeri 32:22...Hospodinu a k Izraeli. Tehdy se před Hospodinem tato země stane vaším vlastnictvím. Pokud se tak...
Numeri 34:15... stejně jako polovině pokolení ManasesovaTato dvě a půl pokolení získala dědictví na východní...
Numeri 35:15...zemi Kanaán. Ta slouží jako útočištná městaTěchto šest měst synům Izraele, hostům i přistěhovalcům...
Numeri 35:24...udeřil, a krevním mstitelem rozhodne obec podle těchto soudních pravidel. Obec ochrání toho, kdo zabil,...
Numeri 36:4...synům Izraele nastane milostivé léto, dědictví těchto dcer setrvá v kmeni, do něhož se vdají. Tak by...
Deuteronomium 1:35...vaše slova, rozhněval se a přísahal: "Žádnýtěchto lidí - nikdo z tohoto zlého pokolení - nespatří tu...
Deuteronomium 4:6...vaši moudrost a rozumnost. uslyší o všech těchto pravidlech, řeknou: "Jak moudrý a rozumný lid! Jak...
Deuteronomium 4:14... Tenkrát mi Hospodin přikázal, abych vás učil těmto pravidlům a zákonům, abyste je dodržovali v zemi,...
Deuteronomium 5:22...ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic." Tato slova promluvil Hospodin k celému vašemu shromáždění...
Deuteronomium 6:6...srdcem, celou svou duší a celou svou silou.  tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci....
Deuteronomium 6:24...nám Hospodin přikázal, abychom se řídili všemi těmito pravidly a ctili Hospodina, svého Boha. Pak se nám...
Deuteronomium 6:25...před Hospodinem pečlivě dodržovali všechna tato přikázání, jak nám uložil." Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 7:12... jež ti dnes udílím, a dodržuj je. Budeš-li tato pravidla poslouchat, zachovávat a dodržovat, pak...
Deuteronomium 7:17...sloužil jejich bohům. Možná si v srdci řekneš: "Tyto národy jsou početnější než - jak je budu moci...
Deuteronomium 8:2...tu cestu, kterou Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet let po poušti, aby pokořil a vyzkoušel a...
Deuteronomium 11:18...vám Hospodin dává, rychle vymřeli. Uložte si tato slova v srdci a v duši, přivažte si je jako znamení...
Deuteronomium 11:22...nad zemí. Budete-li pečlivě dodržovat všechna tato přikázání, která vám udílím, budete-li milovat...
Deuteronomium 11:23...se k němu, Hospodin před vámi vyžene všechny tyto národy. Budete moci vyhnat národy větší a mocnější,...
Deuteronomium 12:28...Boha, a maso sníš. Dbej, abys poslouchal všechna tato slova, která ti udílím. Tobě i tvým dětem se povede...
Deuteronomium 14:9... Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechno, co ploutve a šupiny. Cokoli...
Deuteronomium 14:12...jíst všechny čisté ptákyTyto však jíst nesmíte: orla, orlosupa, mořského orla,...
Deuteronomium 15:5... svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna tato přikázání, která ti dnes udílím. Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 16:12...sám byl v Egyptě otrokem. Proto pečlivě dodržuj tato ustanovení. shromáždíš úrodu ze svého humna i lisu,...
Deuteronomium 17:8... půjde o vraždu, spor či napadení, v těchto sporných případech vstaň a vydej se na místo, které...
Deuteronomium 17:19...pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákonatato pravidla, aby se jeho srdce nepozdvihlo nad jeho...
Deuteronomium 19:5...druha, bude se dotyčný moci uchýlit do jednohotěchto měst a zachránit si život. Kdyby to bylo příliš...
Deuteronomium 19:9...kráčel po jeho cestách po všechny dny), potomtěmto třem městům přidáš ještě další tři. To proto, aby se...
Deuteronomium 19:11... co jej smrtelně zranil, by utekl do jednohotěchto měst, v takovém případě pro něj stařešinové jeho...
Deuteronomium 19:20... o tom uslyší ostatní, přijde na bázeňtato špatnost se ve tvém středu nikdy nestane....
Deuteronomium 24:18...Bůh, vykoupil. To proto ti přikazuji, abys činil tyto věci. Když budeš na svém poli sklízet obilí a...
Deuteronomium 24:22...otrokem. To proto ti přikazuji, abys činil tyto věci. Když mezi lidmi vznikne spor, se jdou nechat...
Deuteronomium 25:16...ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Kdokoli totiž činí tyto věci, kdokoli se dopouští křivdy, je před Hospodinem,...
Deuteronomium 26:16...ti Hospodin, tvůj Bůh, přikazuje, abys dodržoval tato ustanovení a pravidla. Proto je pečlivě dodržuj celým...
Deuteronomium 27:4... Dnes vám přikazuji: přejdete Jordán, vztyčte tyto kameny na hoře Ebal a nabělte je vápnem. Postav tam...
Deuteronomium 28:2...Boha, přijdou na tebe a dostihnou všechna tato požehnání: Požehnaný budeš ve městě, požehnaný budeš i...
Deuteronomium 28:14...Hospodina, svého Boha, která ti dnes udílím. Od těchto slov, která vám dnes vydávám, se neuchyluj napravo...
Deuteronomium 28:15...udílím, přijdou na tebe a dostihnou všechna tato prokletí: Prokletý budeš ve městě, prokletý budeš i na...
Deuteronomium 28:45...ne ty jemu; on bude hlavou a ty ocasem. Všechna tato prokletí na tebe přijdou, protože jsi neposlouchal...
Deuteronomium 29:18...takový hořký jed! Kdyby takový člověk uslyšel tato přísežná slova, možná by si představoval požehnání a...
Deuteronomium 30:1...plnili všechna slova tohoto Zákona. Všechny tyto věci, požehnání i prokletí, jež ti předkládám, na tebe...
Deuteronomium 30:7...nalezneš život. Hospodin, tvůj Bůh, pak všechny tyto kletby uvede na tvé nepřátele, kteří nenáviděli a...
Deuteronomium 31:1...a Jákobovi, že jim ji . Když Mojžíš domluvil tato slova všemu Izraeli, řekl jim: "Je mi sto dvacet...
Deuteronomium 31:21... je pak potkají hrozné pohromy a soužení, bude tato píseň vypovídat jako svědek proti nim (nebude totiž...
Deuteronomium 31:28...svých kmenů a své správce, abych jim přednesl tato slova a dosvědčil je před nebem a zemí. Vím, že po ...
Deuteronomium 32:45...Hošea, syn Nunův. A když Mojžíš domluvil všechna tato slova celému Izraeli, řekl jim: "Všechna tato slova,...
Deuteronomium 32:46...tato slova celému Izraeli, řekl jim: "Všechna tato slova, jimiž jsem vás dnes varoval, si vezměte k srdci...
Jozue 4:7...Jordán, vody se rozdělily.' Proto budou tyto kameny synům Izraele připomínkou na věky." Synové...
Jozue 4:23...po suchu.' Hospodin, váš Bůh, před vámi vysušil tyto jordánské vody, dokud jste nepřešli, tak jako to...
Jozue 9:13...teplý - a podívejte se: je vyschlý, se drolíTyto měchy na víno byly nové, když jsme je plnili - a...
Jozue 10:42...Gazu a od celého kraje Gošen po Gibeon. Všech těchto králů i jejich území se Jozue zmocnil jedním rázem,...
Jozue 11:12... Chacor potom vypálil. Jozue se zmocnil všech těchto královských měst i jejich králů a pobil je ostřím...
Jozue 11:18...všechny jejich krále a nechal je pobít. Se všemi těmito králi vedl Jozue dlouhý boj. Kromě Hivejců bydlících...
Jozue 13:23...To je dědictví Rubenových synů pro jejich rodytato města a přilehlé osady. Toto dal Mojžíš pokolení Gád,...
Jozue 13:28... To je dědictví Gádových synů pro jejich rodytato města a přilehlé osady. Toto dal Mojžíš polovině...
Jozue 17:12...ve výčtu je Náfot.) Synové Manasesovi se ale těchto měst nedokázali zmocnit; Kananejci totiž byli...
Jozue 18:21... Pokolení Benjamín připadla pro jejich rody tato města: Jericho, Bet-chogla, Emek-kecic, Bet-arava,...
Jozue 19:8...města s osadami, a také všechny osady okolo těchto měst po Baalat-beer a Ramat-negev. To je dědictví...
Jozue 19:16...je dědictví Zabulonových synů pro jejich rodytato města i jejich osady. Čtvrtý los připadl na syny...
Jozue 19:23...je dědictví pokolení Isachar pro jejich rodytato města a jejich osady. Pátý los připadl na pokolení...
Jozue 19:31...pokolení Ašerových synů pro jejich rodytato města a jejich osady. Šestý los připadl na syny...
Jozue 19:39...pokolení Neftalímových synů pro jejich rodytato města a jejich osady. Sedmý los připadl na pokolení...
Jozue 19:48... To je dědictví pokolení Dan pro jejich rodytato města a jejich osady. Když synové Izraele skončili s...
Jozue 20:4...mstou. Když se provinilý uteče do jednohotěchto měst, postaví se ke vchodu do městské brány a...
Jozue 21:3...příkazu dali levitům ze svého dědictví tato města a jejich pastviny: První los připadl na rody...
Jozue 21:8...dvanáct měst od pokolení Ruben, Gád a ZabulonTato města i s jejich pastvinami přidělili synové Izraele...
Jozue 21:9...Mojžíše. Z pokolení Juda a Šimeon byla odevzdána tato jmenovitě uvedená města (připadla Áronovým potomkům,...
Jozue 21:13...město pro ty, kdo někoho zabili, Hebrontato města s jejich pastvinami: Libna, Jatir, Eštemóa...
Jozue 21:16... Ajin, Juta a Bet-šemeš - celkem devět měst od těchto dvou kmenů. Od pokolení Benjamín dostali tato města...
Jozue 21:17...těchto dvou kmenů. Od pokolení Benjamín dostali tato města s jejich pastvinami: Gibeon, Geba, Anatot a...
Jozue 21:20...levitským rodům ze synů Kehatových los určil tato města: Od pokolení Efraim dostali jako útočištné město...
Jozue 21:21...ty, kdo někoho zabili, Šechem v pohoří Efraimtato města s jejich pastvinami: Gezer, Kibcaim a Bet-choron...
Jozue 21:23...- celkem čtyři města. Od pokolení Dan dostali tato města s pastvinami: Elteke, Gibeton, Ajalon a...
Jozue 21:25...města. Od poloviny pokolení Manases dostali tato města s pastvinami: Taanach a Gat-rimon - celkem dvě...
Jozue 21:28...- celkem dvě města. Od pokolení Isachar dostali tato města s pastvinami: Kišjon, Daberat, Jarmut a En-ganim...
Jozue 21:30...- celkem čtyři města. Od pokolení Ašer dostali tato města s pastvinami: Mišal, Abdon, Chelkat a Rechob -...
Jozue 21:32...pro ty, kdo někoho zabili, Kedeš v Galilejitato města s jejich pastvinami: Chamot-dor a Kartan -...
Jozue 21:34...levitské rody, dostali toto: Od pokolení Zabulon tato města s pastvinami: Jokneam, Karta, Dimna a Nahalal -...
Jozue 21:36...- celkem čtyři města. Od pokolení Ruben dostali tato města s pastvinami: Becer, Jahca, Kedemot a Mefaat -...
Jozue 21:38...pro ty, kdo někoho zabili, Rámot v Gileádutato města s jejich pastvinami: Machanajim, Chešbon a...
Jozue 22:21...na to odpověděli náčelníkům izraelských tisíců těmito slovy: "Bůh bohů Hospodin! Bůh bohů Hospodin! On to...
Jozue 24:26...s lidem smlouvu a vydal jim ustanovení a řádyTato slova Jozue zapsal do knihy Božího Zákona. Vzal také...
Jozue 24:29...lid propustil, každého do jeho dědictví. Po těchto událostech Jozue, syn Nunův, služebník Hospodinův,...
Soudců 2:4...stanou pastí.'" Když Hospodinův anděl promluvil tato slova ke všem synům Izraele, dal se lid do hlasitého...
Soudců 9:30... sbírej si armádu! Pojď se bít!'" Když setěchto řečech Gaala, syna Ebedova, dozvěděl správce města...
Soudců 11:28...Izraele a syny Amonovými!" Amonský král ale na tato Jiftachova slova vůbec nedbal. Na Jiftachovi tehdy...
Růt 3:17...co pro ni ten muž udělal. Nakonec řekla: "Dal mi těchto šest měr ječmene se slovy: ‚ se ke své tchyni...
Růt 4:4...ti to dám vědět a navrhnu ti: Pořiď si ho před těmito přísedícími, před stařešiny mého lidu. Chceš-li to...
1. Samuel 2:1...se tam Hospodinu. Hana se tenkrát modlila těmito slovy: "V Hospodinu se raduji srdcem svým, v...
1. Samuel 4:8...ještě nebylo! Běda nám! Kdo nás vysvobodí z ruky těchto mocných bohů? To jsou ti bohové, kteří bili Egypt...
1. Samuel 7:16...a obcházel Bet-el, Gilgal i Micpu a na všech těchto místech soudil Izrael. Potom se vracel do Rámy, kde...
1. Samuel 10:7...a proměníš se v jiného člověka. se ti vyplní tato znamení, dělej, co se ti naskytne, neboť Bůh je s...
1. Samuel 17:13...se jmenoval Eliab, druhý Abinadab a třetí Šamatito tři odešli do války. David byl ale nejmladší. Tři...
1. Samuel 17:17..."Vezmi svým bratřím tady efu praženého zrnítěchto deset chlebů a běž to odnést do tábora svým bratrům....
1. Samuel 29:4...by se mohl svému pánu zalíbit více než hlavami těchto mužů? Vždyť je to přece ten David, o kterém se při...
2. Samuel 3:5...Abitaly; šestý Jitream, syn Davidovy ženy EglyTito synové se Davidovi narodili v Hebronu. Během boje mezi...
2. Samuel 3:39...Ale , pomazaný král, jsem dnes tak bezmocnýTito muži, synové Ceruji, jsou nad síly. Zločinci za...
2. Samuel 7:17...navěky, tvůj trůn se navěky nepohne." Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil Nátan k...
2. Samuel 7:21...svého srdce jsi svému služebníku zjevil všechny tyto velkolepé věci. Jak jsi veliký, Hospodine, Pane můj!...
2. Samuel 11:19...poslal zprávu o celém průběhu bitvy. Poslovi dal tyto pokyny: " králi vypovíš celý průběh bitvy, možná to...
2. Samuel 14:19...přikázal; to on tvou služebnici naučil všechna tato slova. Tvůj služebník Joáb to udělal, aby změnil stav...
2. Samuel 21:22... syn Davidova bratra Šimey, ho zabil. Tak tito čtyři potomci gatských Refajců padli rukou Davida a...
2. Samuel 23:13... Hospodin tehdy způsobil veliké vítězstvíTito tři z třicítky velitelů sestoupili o žních k Davidovi...
2. Samuel 23:17...života!" A nechtěl se napít. Takové činy konala tato trojice hrdinů. Velitelem Třicítky byl Joábův bratr...
2. Samuel 24:17...zhřešil, to jsem se provinil! Co ale provedly tyto ovečky? tvá ruka dolehne na a na mou rodinu!"...
1. Královská 2:1...čas Davidovy smrti, dal svému synu Šalomounovi tyto pokyny: " odcházím jako všechno pozemské, ty ale...
1. Královská 6:27...i druhý cherub byl 10 loktů vysokýTyto cheruby umístil do nejvnitřnější části chrámu. Měli...
1. Královská 6:28...chrámu se jejich křídla dotýkala navzájem. I tyto cheruby pokryl zlatem. Ve vnitřní i vnější části...
1. Královská 6:32...z olivového dřeva na pětihranných zárubních. Na tyto dvojité dveře z olivového dřeva vyřezal rytiny cherubů...
1. Královská 8:59... ustanovení i pravidla, která dal našim otcům. A tato slova, jimiž jsem Hospodina prosil o milost, kéž...
1. Královská 10:8... kterou jsem slyšela. Blaze tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří stále stojí před tebou a...
1. Královská 12:9...radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od jha, které...
1. Královská 12:16...viděl, že je král nevyslyšel, odpověděli králi těmito slovy: "Co máme společného s Davidem? S Jišajovým...
1. Královská 17:1... Bůh Izraele, před jehož tváří stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť - jedině na slovo."...
1. Královská 20:34...trhy, jako si je zřídil můj otec v Samaří." "Za těchto podmínek propustím," odpověděl Achab. A tak s ním...
1. Královská 22:23... Jdi a proveď to.' Nuže, pohleď - do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha....
2. Královská 1:13...prosil ho: "Boží muži, prosím ušetři život můjtěchto tvých padesáti služebníků. Hle, z nebe sestoupil...
2. Královská 2:21...něj sůl se slovy: "Tak praví Hospodin: Uzdravuji tyto vody. odsud nevzejde smrt ani neplodnost!" A ty...
2. Královská 3:21...Moábci slyšeli, že proti nim vytáhli do boje tito králové, a tak povolali všechny, kdo unesli zbroj,...
2. Královská 5:15...Izraeli. Zde, prosím, přijmi od svého služebníka tyto dary." Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin,...
2. Královská 17:41...a řídili se podle svých starých zvykůTyto národy sice začaly uctívat Hospodina, ale nadále...
2. Královská 18:27...komoří jim odpověděl: "Copak můj pántěmito slovy poslal za tvým pánem a za tebou? Poslal ...
2. Královská 24:3...Judu varoval skrze své služebníky prorokyTyto věci se pak Judovi opravdu staly, jak Hospodin...
1. Letopisů 1:51... Také Hadad zemřel. Edomské kmeny byly tyto: kmen Timna, kmen Alva, kmen Jetet, kmen Oholíbama,...
1. Letopisů 2:3... Gád, Ašer. Synové Judovi: Er, Onan a Šelatito tři se mu narodili z dcery Šuy Kanaánského. Er, Judův...
1. Letopisů 3:4... syn Abitaly; šestý Jitream, syn jeho ženy EglyTěchto šest se mu narodilo v Hebronu, kde kraloval sedm let...
1. Letopisů 3:5...narodili: Šamua, Šobab, Nátan a Šalomoun. Matkou těchto čtyř byla Bat-šeba, dcera Amielova. Narodilo se mu...
1. Letopisů 3:15...syna Amona a ten měl syna Jošiáše. Jošiáš měl tyto syny: prvorozeného Jochanana, druhého Joakima, třetího...
1. Letopisů 4:33... Tochen, Ašan, to bylo pět městeček a v okolí těchto městeček byly všechny jejich vesnice do Baalaty....
1. Letopisů 4:41... Jeho předchozí obyvatelé byli potomci ChamoviTito jmenovitě zapsaní muži za dnů judského krále Ezechiáše...
1. Letopisů 6:49...kmene Gád a z kmene Zabulon. Synové Izraele dali tato města i s jejich pastvinami levitům. Losem jim...
1. Letopisů 6:50...s jejich pastvinami levitům. Losem jim přidělili tato vyjmenovaná města z kmene Juda, Šimeon a Benjamín....
1. Letopisů 7:11... Ehud, Kenaana, Zetan, Taršiš a AchišacharTito všichni synové Jediaela byli udatní muži, vůdcové...
1. Letopisů 11:19...Hospodinu. "Chraň Bůh," zvolal. "To mám pít krev těchto mužů, kteří nasadili život? Vždyť tu vodu přinesli s...
1. Letopisů 12:1...se ještě skrýval před Saulem, synem KíšovýmTito muži patří k hrdinům, kteří mu pomáhali v boji. Byli...
1. Letopisů 12:9...Gád přešli k Davidovi do pevnosti v poušti tito udatní hrdinové; byli to zkušení bojovníci vládnoucí...
1. Letopisů 12:15...Jirmejáh a jedenáctý MachbanajTito Gádovi synové veleli vojsku; menší z nich stovce a...
1. Letopisů 12:21...") Když potom táhl do Ciklagu, přidali se k němu tito muži z pokolení Manases: Adnach, Jozabad, Jediael,...
1. Letopisů 12:39...v Zajordání 120 000 mužů v plné zbroji. Všichni tito bojovníci připravení nastoupit to bitvy přišli s...
1. Letopisů 17:15...navěky, jeho trůn se navěky nepohne.'" Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil Nátan k...
1. Letopisů 17:19...svou velkorysost, když jsi zjevil všechny tyto velkolepé věci. Hospodine, nikdo není jako ty a není...
1. Letopisů 20:8... syn Davidova bratra Šimey, ho zabil. Tak tito potomci gatských Refajců padli rukou Davida a jeho...
1. Letopisů 21:17...zhřešil, jsem spáchal zlo! Co ale provedly tyto ovečky? Hospodine, Bože můj, tvá ruka dolehne na ...
1. Letopisů 23:27...ani veškeré jeho služebné náčiní." Podle těchto Davidových posledních slov byli Leviho synové...
1. Letopisů 25:3... Ceri, Ješajáš, Šimei, Chašabiáš a Matitiáštěchto šest pod vedením svého otce Jedutuna, který za zvuku...
1. Letopisů 26:10...bratrů bylo osmnáct. Chosa ze synů Merariho měl tyto syny: vůdce Šimriho (který nebyl prvorozený, ale jeho...
1. Letopisů 26:12... Chosových synů a bratrů bylo celkem třináctTyto oddíly strážných pod vedením svých vůdců plnily své...
1. Letopisů 27:16...z Otniela. Jeho oddíl čítal 24 000 mužůTito muži odpovídali za izraelské kmeny: za Rubena Eliezer,...
1. Letopisů 29:19...a postavil ten palác, pro který jsem vykonal tyto přípravy." Potom David vyzval celé shromáždění:...
2. Letopisů 9:7... kterou jsem slyšela. Blaze tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří stále stojí před tebou a...
2. Letopisů 10:9...radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od jha, které...
2. Letopisů 11:10... Lachiš, Azeku, Coreu, Ajalon a Hebron - všechna tato opevněná města v Judovi a Benjamínovi. Zesílil jejich...
2. Letopisů 15:5...k Hospodinu, Bohu Izraele, on se jim najít. V těchto dnech není bezpečné cestovat tam ani zpět. Mezi...
2. Letopisů 15:8... vždyť vaše námaha odplatu." Když Asa uslyšel tato slova, proroctví z úst Azariáše, syna Odedova,...
2. Letopisů 18:22... Jdi a proveď to.' Nuže, pohleď - do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha....
2. Letopisů 19:6...zemi ustanovil v každém opevněném městě soudceTěmto soudcům nařídil: "Dávejte pozor, jak jednáte....
2. Letopisů 31:7...Hospodinu, svému Bohu, a vršili je na hromadyTyto hromady začali vršit ve třetím měsíci a skončili v...
2. Letopisů 34:12... a Zachariáš a Mešulam ze synů KehatovýchTito levité, samí znamenití hudebníci, měli na starosti...
Ezdráš 5:11...mužů, kteří jim stojí v čele. Odpověděli nám těmito slovy: "Jsme služebníci Boha nebe i země a stavíme...
Ezdráš 7:17...Boha v Jeruzalémě věnoval jeho lid a kněží. Za tyto prostředky bezodkladně nakoupíš býčky, berany a...
Ezdráš 8:30...otcovských rodů do komor Hospodinova chrámu." Tito kněží a levité tedy přijali zodpovědnost za stříbro,...
Ezdráš 9:14...znovu porušovat tvá přikázání a příznit setěmito národy páchajícími ohavnost? Což by ses na nás...
Ezdráš 10:18...měsíce. Bylo zjištěno, že s cizinkami se oženili tito muži: Kněží: Ze synů Jošuy, syna Jocadakova, a jeho...
Nehemiáš 1:5...naříkal. Postil jsem se a modlil se k Bohu nebes těmito slovy: "Ach, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, jenž...
Nehemiáš 10:40...Synové Izraele včetně synů Leviho budou přinášet tyto obětní příspěvky z obilí, vína a oleje do komor, kde...
Ester 1:10... Charbona, Bigta, Abagta, Zetara a KarkasaTěmto sedmi eunuchům, kteří ho obsluhovali, nařídil, ...
Ester 4:14...jsi dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato." Ester na to Mordechajovi...
Ester 9:20...navzájem si posílají výslužku. Mordechaj všechny tyto věci sepsal a všem Židům ve všech provinciích krále...
Ester 9:22...čtrnáctý a patnáctý den měsíce adaru. V tyto dny si Židé zjednali klid od svých nepřátel; v tomto...
Ester 9:28...ty dny předepsaným způsobem a ve stanovený časTyto dny se budou připomínat a slavit v každém následujícím...
Ester 9:31...říše. Přál jim pokoj a bezpečí, a se dny těchto svátků purim dodržují ve stanovený čas. Tak jim to...
Job 6:7...mdlé jídlo bez soli? Copak nějakou chuť slizTyto věci se mi z duše protiví, z takového jídla je mi k...
Job 42:7...a popelu činím pokání!" Když Hospodin domluvil tato slova k Jobovi, promluvil k Elifazovi Temanskému:...
Žalmy 53:5...konal dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí tito zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid hltají -...
Přísloví 6:16...náhle potká, v mžiku jej rozdrtí, nebude pomociTěchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmou za ryzí...
Přísloví 30:24...žena vdá a když služka svou paní vystřídáTito čtyři jsou na zemi nepatrní, nad mudrce jsou ale...
Přísloví 30:29...do ruky, bydlí však v královských palácíchTito tři mají vznešenou chůzi a čtyři kráčí nádherně: lev,...
Izaiáš 26:1...na zemi! V ten den se v judské zemi bude zpívat tato píseň: Máme pevné město - on sám je jeho spásou, jeho...
Izaiáš 36:12...komoří jim odpověděl: "Copak můj pántěmito slovy poslal za tvým pánem a za tebou? Poslal ...
Izaiáš 57:6...úlitby, jim přinášíš své moučné oběti. Copak  tyto věci obměkčí? Na vysoké a strmé hoře sis lože ustlala,...
Jeremiáš 3:12...nevinně vedle Judy, zrádkyně. Jdi a volej tato slova směrem na sever: Izraeli, ty poběhlice, vrať se,...
Jeremiáš 7:2...se do brány Hospodinova chrámu a volej tam tato slova: Slyšte slovo Hospodinovo, všichni z Judy, kteří...
Jeremiáš 7:27...hůř než jejich otcové. I když jim řekneš všechna tato slova, nebudou poslouchat. I když na budeš volat...
Jeremiáš 11:6...judských městech a v ulicích Jeruzaléma všechna tato slova: Poslouchejte slova této smlouvy a plňte je. Ode...
Jeremiáš 13:12...a ozdobou, oni však neposlouchali." "Vyřiď jim tato slova. Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý džbán se...
Jeremiáš 14:17... Tak na vyliji jejich neštěstí." "Vyřiď jim tato slova: Dnem i nocí mi z očí kanou slzy, nejdou...
Jeremiáš 16:10...a nevěsty. tomuto lidu vyřídíš všechna tato slova, namítnou ti: ‚Proč proti nám Hospodin vyhlásil...
Jeremiáš 17:20... všichni obyvatelé Jeruzaléma, kteří vcházíte těmito branami, slyšte slovo Hospodinovo! Tak praví...
Jeremiáš 20:1...Hospodinova chrámu, uslyšel Jeremiáše prorokovat tyto věci, nechal proroka Jeremiáše zbičovat a vsadit do...
Jeremiáš 22:2...ty, tvoji dvořané i tvůj lid, vy, kteří vcházíte těmito branami. Tak praví Hospodin: Jednejte poctivě a...
Jeremiáš 22:4...nevinnou krev! Pokud se opravdu zařídíte podle těchto slov, budou branami tohoto paláce vcházet králové...
Jeremiáš 22:5...koních a s nimi jejich dvořané i lid. Pokud však tato slova neposlechnete, pak přísahám při sobě samém,...
Jeremiáš 24:5... které jsem odsud poslal do Babylonie, jsou jako tyto dobré fíky - považuji je za dobré. Spočinu na nich...
Jeremiáš 25:11... Z celé této země zbude hrůzná pustinatyto národy budou po sedmdesát let otročit babylonskému...
Jeremiáš 25:30...Hospodin zástupů.' Nuže, prorokuj jim všechna tato slova a řekni jim: ‚Hospodin řve na výsostech, burácí...
Jeremiáš 26:7...i všechen lid poslouchali, jak Jeremiáš mluví tato slova v Hospodinově chrámu. Jakmile ale Jeremiáš...
Jeremiáš 26:15...totiž poslal Hospodin, abych vám vyřídil všechna tato slova." Velmoži a všechen lid tehdy řekli kněžím a...
Jeremiáš 27:6...ji svěřuji, komu se mi zlíbí. Nuže, teď všechny tyto země svěřuji do rukou svého služebníka, babylonského...
Jeremiáš 28:14...Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Na šíji všech těchto národů vložím železné jho, aby sloužili babylonskému...
Jeremiáš 31:36...je Hospodin zástupů: "Přestanou-li u mne platit tyto zákony, praví Hospodin, pak také símě Izraele přestane...
Jeremiáš 32:14..."Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: ‚Vezmi tyto listiny - zapečetěný kupní list i jeho nezapečetěný...
Jeremiáš 34:6...praví Hospodin." Prorok Jeremiáš oznámil všechna tato slova judskému králi Cidkiášovi v Jeruzalémě. Vojsko...
Jeremiáš 38:4...vojska babylonského krále, který je dobude." Tito velmoži pak řekli králi: " ten muž zemře! Těmi svými...
Jeremiáš 41:11...se s nimi přejít k Amoncům. Když se ale o všech těchto zločinech Išmaele, syna Netaniášova, doslechl...
Jeremiáš 43:10...krále Nabukadnezara, a jeho trůn postavím nad těmito kameny, které jsem tu zapustil; nad nimi rozprostře...
Jeremiáš 45:1...krále Joakima, syna Jošiášova, zapsal do knihy tato slova, která mu Jeremiáš diktoval. "Toto ti, Baruchu,...
Jeremiáš 51:60...měla stihnout Babylon, do jediné knihy - všechna tato slova napsaná proti Babylonu. " přijdeš do Babylonu...
Jeremiáš 51:61...Jeremiáš Serajášovi, "hleď, abys tam všechna tato slova nahlas přečetl. Předtím řekni: ‚Hospodine, ty...
Ezechiel 8:15...řekl mi. "Uvidíš ale ještě horší ohavnosti než tyto." Přivedl do vnitřního nádvoří Hospodinova domu, a...
Ezechiel 11:2...Benajášova. "Synu člověčí," řekl mi Hospodin, "tito muži plánují hanebnosti a domlouvají zlá rozhodnutí...
Ezechiel 14:3...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíTito muži chovají v srdci hnusné modly a stavějí si před...
Ezechiel 14:14...z lidi i dobytek, pak i kdyby v byli tito tři muži: Noe, Daniel a Job, zachránili by svou...
Ezechiel 14:16...živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito tři muži, nemohli by zachránit ani vlastní syny nebo...
Ezechiel 14:18...živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito tři muži, nemohli by zachránit ani vlastní syny a...
Ezechiel 20:21... abyste věděli, že jsem Hospodin, váš Bůh. I tito synové se ale proti mně vzbouřili. Neřídili se mými...
Ezechiel 37:4...jsem, "to víš ty." Tehdy mi řekl: "Prorokujtěchto kostech a řekni jim: Suché kosti, slyšte slovo...
Ezechiel 37:5...slovo Hospodinovo! Toto praví Panovník Hospodin těmto kostem: Hle, do vás přivedu ducha, abyste ožily....
Ezechiel 37:9...Přijď, duchu, ze čtyř stran a dechni do těchto pobitých, ožijí!" A když jsem prorokoval, jak mi...
Ezechiel 37:11... nesčíslný šik. "Synu člověčí," řekl mi potom, "tyto kosti jsou celý dům Izraele. Říkají: ‚Naše kosti...
Ezechiel 40:23...straně měla síň. Stejně jako východní bránatato severní stála naproti bráně vedoucí do vnitřního...
Ezechiel 40:45...a byla obrácená k severu. Onen muž mi řekl: "Tato místnost obrácená k jihu je pro kněze, kteří drží...
Ezechiel 42:7...stála před místnostmi zeď. Táhla se podél těchto místností v délce 50 loktů, a protože místnosti na...
Ezechiel 43:8...veřejí, takže mezi mnou a jimi zbývala jen zeďTěmito ohavnostmi, které páchali, poskvrnili svaté jméno...
Ezechiel 44:2...svatyně, obrácené k východu. Byla zavřená. "Tato brána zůstane zavřená," řekl mi Hospodin. "Nebude se...
Ezechiel 46:14...efy mouky a třetinu hinu oleje na zalití moukyTato moučná oběť Hospodinu je stálé a věčné ustanovení....
Ezechiel 47:8...obou březích řeky bylo veliké množství stromů. "Tato voda teče do východního kraje," řekl mi. "Stéká do...
Ezechiel 48:16...plochu. Město bude stát uprostřed a bude mít tyto rozměry: 4 500 loktů na severu, 4 500 loktů na jihu, 4...
Ezechiel 48:21...od těch 25 000 loktů k západní hranici. Obě tato území sousedící s kmenovými podíly budou patřit vládci...
Daniel 3:12...Babylon - Šadrach, Mešach a Abednego - a tito muži si z tebe, králi, nic nedělají. Tvé bohy nectí a...
Daniel 3:23... Mešacha a Abednega házeli, sežehl plamenTito tři muži, Šadrach, Mešach a Abednego, pak dopadli...
Daniel 10:11...jsem byl vyslán za tebou." Když ke mně promluvil tato slova, s rozechvěním jsem vstal. Tehdy pokračoval:...
Ozeáš 1:2...smilstvu a budeš s mít děti ze smilstvaTato země totiž opustila Hospodina jako smilná nevěstka." A...
Ozeáš 12:11...proroky, sám jim dávám mnohá vidění a skrze tyto proroky vás varuji. Gileád je však samý zlořád, proto...
Amos 6:2...a pak dolů na filištínský Gat. Jste lepší než tato království? Mají snad větší území než vy? Zlý den...
Zachariáš 2:4... "Co jdou dělat?" ptal jsem se. Odpověděl mi: "Tyto rohy rozprášily Judu tak, že nikdo ani nemohl zvednout...
Zachariáš 3:8...Jošuo, ty i tví druhové, kteří sedí před tebouTito muži jsou znamením, že přivádím svého služebníka,...
Zachariáš 8:6...zástupů: Zdá-li se to pozůstatku tohoto lidutěchto dnech nemožné, musí to být nemožné i pro ? praví...
Zachariáš 8:9...Vzchopte se, je chrám dostavěn - vy, kdotěchto dnech slyšíte tato slova z úst proroků, a to ode...
Zachariáš 8:15...se, praví Hospodin zástupů, právě tak jsemtěchto dnech rozhodnut zahrnout Jeruzalém a dům Judy dobrem...
Matouš 5:19...se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jednotěchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v...
Matouš 7:24...ode vy, kdo pácháte zlo!' Každý, kdo slyší tato slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který...
Matouš 7:26... protože byl založen na skále. Každý, kdo slyší tato slova a neplní je, bude však podobný bláznu, který...
Matouš 10:5...a Jidáš Iškariotský, který ho potom zradilTěchto dvanáct Ježíš vyslal s těmito pokyny: "Nechoďte na...
Matouš 10:42...by třeba jen podal pohár studené vody jednomutěchto maličkých, protože je to můj učedník, amen, říkám...
Matouš 11:1...nepřijde o svou odplatu." Když Ježíš dokončil tyto pokyny svým dvanácti učedníkům, odešel odtud, aby učil...
Matouš 11:25..."Chválím , Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je...
Matouš 13:53...pokladu nové i staré věci." Když Ježíš dokončil tato podobenství, šel odtud. Přišel do svého domovského...
Matouš 13:56...všechny jeho sestry u nás? Odkud tedy všechny tyto věci?" A tak se nad ním pohoršovali. Ježíš jim řekl:...
Matouš 15:20... smilnění, krádeže, křivá svědectví, urážkyTyto věci špiní člověka. Ale jíst neumytýma rukama, to...
Matouš 16:3...' Umíte rozeznat nebeské úkazy, ale znamení těchto časů rozeznat neumíte? Zlé a cizoložné pokolení...
Matouš 18:6... přijímá . Kdokoli by ale svedl jednohotěchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj lepší,...
Matouš 18:10... [11] Dejte si pozor, abyste nepohrdali žádnýmtěchto maličkých. Říkám vám totiž, že jejich andělé v...
Matouš 18:14...vašeho Otce v nebesích, aby zahynul jedinýtěchto maličkých." "Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil,...
Matouš 20:22...chceš?" zeptal se . Odpověděla: "Řekni,  tito dva moji synové mohou sedět ve tvém království jeden...
Matouš 22:40...podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci." A...
Matouš 25:40...vám, že cokoli jste udělali pro nejmenšíhotěchto mých bratrů, to jste udělali pro .' Těm po své...
Matouš 26:1...do věčného života." Když Ježíš domluvil všechna tato slova, řekl svým učedníkům: "Víte, že za dva dny jsou...
Matouš 26:12...vždycky, ale vždycky mít nebudete. Když mi tato žena polila tělo mastí, připravila na pohřeb. Amen,...
Marek 4:15... Ti, kterým se rozsévá Slovo podél cesty, jsou tito: Jakmile uslyší, ihned přichází satan a bere Slovo,...
Marek 4:16... Ti, kterým se seje na skalnatou půdu, jsou pak tito: Jakmile uslyší Slovo, hned je s radostí přijímají,...
Marek 7:23... závist, urážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka." Potom...
Marek 9:42...o svou odplatu. Kdokoli by ale svedl jednohotěchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj mnohem...
Marek 12:31...sám sebe.' Žádné přikázání není důležitější než tato dvě." Na to mu ten znalec Písma řekl: "Mistře, to jsi...
Marek 12:43...své učedníky a řekl jim: "Amen, říkám vám, že tato chudá vdova dala více než všichni, kdo házeli peníze...
Marek 12:44... Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno, co měla, celé...
Marek 13:29...je blízko. Stejně tak, uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že je blízko, že je ve dveřích! Amen,...
Marek 16:17... bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou...
Lukáš 4:6...království světa. "Dám ti všechnu moc a slávu těchto království," řekl mu ďábel, "neboť mi byla předána a...
Lukáš 7:17...námi veliký prorok! Bůh navštívil svůj lid!" A tato zpráva o něm se rozšířila po celém Judsku i okolí....
Lukáš 9:44...obrátil ke svým učedníkům: "Dobře si pamatujte tato slova: Syn člověka bude vydán do lidských rukou." Oni...
Lukáš 10:21..."Chválím , Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je...
Lukáš 11:42...byliny, ale spravedlnost a Boží lásku opomíjíteTěmto věcem jste se měli věnovat a tamty nezanedbávat. Běda...
Lukáš 13:16...vola nebo osla od žlabu a nevodí ho napájet? A tato dcera Abrahamova, kterou satan držel svázanou ...
Lukáš 17:2...a hodili ho do moře, než aby svedl jednohotěchto maličkých. Mějte se na pozoru! Kdyby tvůj bratr...
Lukáš 21:3...hází dva haléřky, a řekl: "Vpravdě vám říkám, že tato chudá vdova dala ze všech nejvíce. Všichni totiž...
Lukáš 21:4... Všichni totiž přispívali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno, co měla - celé...
Lukáš 21:31...blíží léto. Stejně tak, uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že se blíží Boží království! Amen, říkám...
Lukáš 24:18...Jeruzaléma, který neví o tom, co se tamtěchto dnech stalo!" "O čem?" zeptal se jich. "O Ježíši...
Jan 2:18...na to řekli: "Jaký zázrak nám ukážeš, když děláš tyto věci?" "Zbořte tento chrám," odpověděl Ježíš, "a za...
Jan 3:29...a slyší ho, se z ženichova hlasu velmi radujeTato radost se tedy naplnila. On musí růst a se...
Jan 8:4... Postavili ji doprostřed se slovy: "Mistřetato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. Mojžíš...
Jan 8:20... Kdybyste znali, znali byste i mého Otce." Tato slova říkal u pokladnice, když učil v chrámě, ale...
Jan 12:33...vyzdvižen od země, potáhnu všechny k sobě." (Těmito slovy naznačil, jakou smrtí zemřít.) Zástup mu...
Jan 13:21...přijímá , přijímá Toho, který poslal." Po těchto slovech Ježíš hluboce rozrušen prohlásil: "Amen,...
Jan 20:31...zázraků, které v této knize nejsou zapsányTyto jsou ale zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš,...
Jan 21:24...To je ten učedník, který vydává svědectvítěchto věcech a zapsal je; a víme, že jeho svědectví je...
Skutky 2:15... chci vám něco oznámit. Dobře poslouchejteTito lidé vůbec nejsou opilí, jak si myslíte - vždyť je...
Skutky 3:24...Samuel a všichni proroci po něm předpovídali tyto dny. Vy jste synové proroků a smlouvy, kterou Bůh...
Skutky 5:32...pokání a odpuštění hříchů. A my jsme svědky těchto věcí a rovněž tak Duch svatý, jehož Bůh udělil těm,...
Skutky 11:12... abych šel bez váhání s nimi. Doprovázelo  těchto šest bratrů, s nimiž jsme vešli do domu toho muže....
Skutky 14:15...Přišli jsme vám zvěstovat, abyste se obrátili od těchto marností k živému Bohu, který stvořil nebe, zemi i...
Skutky 15:17... jméno nesoucí, praví Hospodin, který činí tyto věci,' věci, které oznamoval před věky...
Skutky 15:28...vás nebudeme vkládat žádné další břemeno kromě těchto nezbytných věcí: vyhýbejte se modloslužbě, krvi,...
Skutky 15:29...zardoušených zvířat a smilstvu. Uchráníte-li se těchto věcí, uděláte dobře. Buďte zdrávi. Vysláni na cestu...
Skutky 16:17...za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: "Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám...
Skutky 16:20...úřad. Přivedli je k městským správcům a řekli: "Tito lidé bouří naše město! Jakožto Židé hlásají zvyky,...
Skutky 17:6...a některé bratry k městským radním s křikem: "Tito lidé rozvracejí celý svět! Teď přišli sem a Jáson je...
Skutky 17:11...po svém příchodu navštívili židovskou synagoguTito Židé však byli ušlechtilejší než tesaloničtí. Přijali...
Skutky 19:21...se mocně šířilo Pánovo slovo a rozmáhalo se. Po těchto událostech se Pavel veden Duchem rozhodl, že se přes...
Skutky 19:36...veliké Artemis a její sochy spadlé z nebeTyto věci jsou nepopiratelné, a tak je třeba, abyste...
Skutky 19:37...a neprovedli nic unáhleného. Přivedli jste sem tyto muže, ti se však nedopustili žádné svatokrádeže ani...
Skutky 19:40...a nevíme, jak bychom je mohli obhájit." A po těchto slovech shromáždění rozpustil. Jakmile to...
Skutky 20:34...stříbro, zlato ani šaty. Sami víte, že jsem těmato rukama vydělával na potřeby své i svých společníků....
Skutky 24:20...před tebou a žalovat . Anebo řeknou zde tito, jaký zločin na našli, když jsem stál před...
Skutky 26:29... stal ne téměř, ale úplně tím, co - ovšem bez těchto pout." Nato král vstal a s ním i prokurátor a...
Římanům 1:32...Přestože znají Boží rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním...
Římanům 5:5...spolehlivost a spolehlivost nadějiTato naděje není klamná; vždyť Bůh do našich srdcí vylil...
Římanům 15:23...vše mi dlouho bránilo přijít k vám. Teď aletěchto krajích nemám místo, a protože vás mnoho let...
1. Korintským 13:13.... Do doby nám zůstává víra, naděje a láskatato trojice; ale největší z nich je láska. Následujte...
2. Korintským 4:4...pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynouTěmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim...
2. Korintským 9:5... Proto jsem považoval za nutné požádat tyto bratry, k vám jdou napřed a připraví tento váš...
Galatským 4:25...a tak jako Hagar rodí své děti do otroctvíTato Hagar představuje horu Sinaj v Arábii a odpovídá...
Efeským 5:6... aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte...
Efeským 6:20...tajemství evangelia (jehož vyslancem jsemtěchto řetězech), abych je hlásal tak směle, jak mám. Chci,...
1. Tesalonickým 3:3...ve vaší víře, aby se nikdo z vás nenechal těmito souženími zviklat. Víte přece, že je to náš úděl....
1. Tesalonickým 4:18...s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy. O časech a dobách vám není potřeba nic psát,...
1. Timoteus 1:18...na věky věků! Amen. Timoteji, synu, dávám ti tyto pokyny v souladu s proroctvími, jež o tobě zazněla. S...
1. Timoteus 4:6...se to Božím slovem a modlitbou. Když budeš tyto věci připomínat sourozencům, budeš dobrý služebník...
1. Timoteus 5:21... před Kristem Ježíšem i vyvolenými anděly, abys tyto věci dodržoval bez předsudků a nikdy se nechoval...
1. Timoteus 6:2...dobrá práce přinese užitek věřícím a milovaným.Těmto věcem vyučuj a na nich trvej. Učí-li někdo odlišně a...
1. Timoteus 6:5... urážek, zlých domněnek a neustálých třenicTito lidé s porušenou myslí a zbavení pravdy se domnívají,...
2. Timoteus 1:10...nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věkůTato milost se nyní projevila v příchodu našeho Spasitele,...
2. Timoteus 2:14...on zůstává věrný - nemůže přece popřít sám sebeTyto věci připomínej a zapřísahej bratry před Bohem, se...
2. Timoteus 3:8...učit, ale nikdy nemohou dojít k poznání pravdyTito lidé se zkaženou myslí a falešnou vírou nyní odporují...
Židům 1:2...mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, aletěchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna,...
Židům 6:18... A protože je nemožné, aby Bůh lhal, stávají se tyto dvě nezvratné věci mocným povzbuzením pro nás, kdo...
Židům 10:3...jednou provždy očištěni od hříšného svědomí.) Těmito oběťmi se ale hříchy jen každoročně připomínají;...
Židům 11:13... jako je hvězd na nebi a písku na mořském břehuTito všichni zemřeli ve víře, aniž dosáhli zaslíbení. Jen...
1. Petr 1:12...evangelium v Duchu svatém seslaném z nebeTyto věci by rádi zahlédli sami andělé! S odhodlanou myslí...
2. Petr 1:8...a k bratrské náklonnosti lásku. Kdyžtěchto věcech porostete, dojdete k poznání našeho Pána...
2. Petr 1:9...zabrání v nečinnosti a neplodnosti. Komu však tyto věci chybí, ten je slepý a krátkozraký, neboť zapomněl...
2. Petr 1:12...našeho Pána a Spasitele Ježíše KristaTyto věci vám chci i nadále bez přestání připomínat, ačkoli...
2. Petr 1:15...se tedy, abyste si i po mém odchodu mohli tyto věci stále připomínat. Když jsme vám pověděli o moci...
2. Petr 2:10...tělesnému chtíči a přezírají Pánovu vláduTito samolibí drzouni se dokonce nebojí vysmívat se...
2. Petr 3:16...dostal, píše náš milovaný bratr Pavel, který tyto věci zmiňuje ve všech svých listech. Některé z nich...
1. Jan 2:26...je to zaslíbení, které máme od něj: věčný životTyto věci jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí. Ve vás...
1. Jan 5:13... život, kdo nemá Syna Božího, nemá životTyto věci píšu vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna,...
Juda 1:4...lidé, jejichž odsouzení bylo dávno popsánoTito bezbožníci zaměňují milost našeho Boha za nestydatost,...
Juda 1:7...a s okolními městy, která se podobně jako tito oddala smilstvu a propadla zvrhlosti. Nyní slouží jako...
Juda 1:8...varování před trestem věčného ohně. Stejně tak tito blouznivci przní své tělo, nedbají na Pánovu vládu a...
Juda 1:10...rozsudek, ale řekl: "Ztrestej Hospodin!" Tito se však vysmívají tomu, co neznají, a to, co znají...
Juda 1:12...jako Balaám, zahynuli ve vzpouře jako KorachTito lidé hyzdí vaše hody lásky, kterých se bezostyšně...
Zjevení 9:18...lvů a z tlam jim vycházel oheň, dým a síraTěmito třemi ranami, ohněm, dýmem a sírou, jež jim...
Zjevení 9:20...a těmi šíří zkázu. Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou;...
Zjevení 18:15...ztratila, vše nenávratně zmizelo!" Obchodnícitěmito věcmi, kteří na zbohatli, se pro hrůzu z jejích...
Zjevení 21:5..."Hle, činím všechno nové." Řekl také: "Napiš, že tato slova jsou věrná a pravdivá." Pak mi řekl: "Stalo se....
Zjevení 22:6...kralovat na věky věků. Tehdy mi anděl řekl: "Tato slova jsou věrná a pravdivá." Pán Bůh, který dává...
Zjevení 22:8... abych se klaněl u nohou toho anděla, který mi tyto věci ukazoval. On mi však řekl: "Pozor, nedělej to!...
Zjevení 22:16...svého anděla, aby vám v církvích svědčiltěchto věcech. jsem ten kořen a rod Davidův, jasná...
Zjevení 22:20...knize zapsaných. Ten, který vydává svědectvítěchto věcech, říká: "Přijdu brzy." Amen, přijď, Pane...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |