Tys

Hledám pøesnì 'tys'. Nalezeno 28 veršù. Další varianty: tys (28) není (483) jste (874) jsou (1140) jsme (755) jsi (1542) jsem (3484) jsa (1) jest (24) cos (37) být (265) byly (188) byls (1) bylo (610) byli (593) byla (451) byl (1221) budu (310) buďte (69) budou (923) buďme (3) budete (338) budeš (390) budeme (90) bude (1849) buď (131)
Genesis 38:23...to tedy nechá, abychom neměli ostudu. To kůzle jsem přece poslal, ale tys ji nemohl najít." Asi za tři...
Genesis 49:3... naslouchejte svému otci Izraelovi: Rubenetys můj prvorozený, síly a mého mužství první plod:...
Soudců 16:10...odhaleno. Dalila pak Samsonovi vyčítala: "Achtys oklamal, říkal jsi mi lži! Teď mi ale pověz, čím...
2. Samuel 18:11...jsem viděl Abšaloma, jak visí na dubu!" "Tak tys ho viděl?" opáčil Joáb. "A proč jsi ho na místě...
1. Královská 14:8...a učinil vůdcem svému lidu Izraele. Odtrhl jsem království od domu Davidova a dal je tobě, ale tys...
1. Královská 14:9...a konal jen to, co je v mých očích správnéTys ale jednal hůře než všichni před tebou! Zašels tak...
Nehemiáš 9:27...k tobě vrátili. Jak velice se rouhali! Vydával jsi je proto krutým nepřátelům, a tehdy k tobě volali v...
Nehemiáš 9:28...si však vydechli, znovu popouzeli, a proto jsi je nechával v područí nepřátel. Když potom k tobě...
Žalmy 22:5...chval. Naši otcové v tebe doufali, doufalitys je vysvobozoval. K tobě volali a bývali zachráněni,...
Žalmy 30:2...Davidův. Píseň k posvěcení chrámu. Vyvyšovat  budu, Hospodine, tys pozdvihl, nenechal jsi nepřátele...
Žalmy 30:3...jásat nade mnou! Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal a tys uzdravil. Hospodine, duši mou jsi z...
Žalmy 32:5... mízy stal se letní suchopár. séla Svůj hřích jsem však potom doznal tobě, své provinění jsem odhalil....
Žalmy 39:10...nesmějí! Zůstanu tiše, neotevřu ústa, protože tys to způsobil! Odvrať ode svoji metlu, pod ranami tvé...
Žalmy 44:8...nevěřil, nebyl to můj meč, kdo dal mi vítězstvíTys nám dal nad nepřáteli vítězit, naše protivníky jsi vždy...
Žalmy 76:7... rukama pohnout nemohli. Bože Jákobův, když tys jim pohrozil, jezdec i s koněm do mrákot upadli! Jak...
Žalmy 99:8...a zákony, které jim uložil. Hospodine, Bože náštys jim odpovídal, byl jsi jim Bohem, který odpouští, i...
Žalmy 118:21...Hospodinova, tudy spravedliví projít smí. Ty jsi vyslyšel, tobě děkuji, vždyť tys zachránil! Kámen...
Žalmy 119:26...krčí se, svým slovem prosím obživ ! Vylíčil jsem ti cesty své a tys vyslyšel; o svých zákonech pouč...
Kazatel 7:22...otroka. Ve vlastním srdci přece dobře víš, žetys druhé často proklínal. V tom všem jsem se snažil najít...
Izaiáš 47:6...nenazvou nad královstvími královnou. Rozhněval jsem se na svůj lid a potupil své dědictví; vydal jsem ti...
Izaiáš 51:23... kteří ti říkali: "Sehni se, přejdeme!" a tys jim nastavovala hřbet jako zem, jako ulici pro chodce. ...
Jeremiáš 3:1...zase vrátit? Tím by se země hrozně poskvrnilaTys ale smilnila s tolika milenci, a chceš se ke mně...
Pláč 3:58...jsi mi: "Neboj se!" Když mi šlo o život, vedl jsi mou při, tys , Hospodine, vykoupil! křivdy,...
Daniel 2:47...bohů, Pán králů a zjevovatel tajemství - vždyť tys mi to tajemství dokázal vyjevit!" Král pak Daniela...
Jonáš 2:7...se propadám, závora země za mnou navždy zapadlaTys však z propasti vyzvedl, Hospodine, Bože můj! Když...
Matouš 20:12...‚Tihle poslední pracovali jednu hodinutys je postavil naroveň nám, kteří jsme v tom horku dřeli...
Lukáš 15:29...mu: ‚Podívej se, kolik let ti sloužím! Nikdy jsem nezanedbal jediný tvůj příkaz, ale tys mi nikdy nedal...
Zjevení 16:6...Protože prolévali krev svatých a prorokůtys jim dal pít krev, jak si zaslouží." Tehdy jsem uslyšel,...

Slova obsahující tys: ametyst (3) tys (28)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |