Tyčil

Hledám varianty 'tyčil' [ tyčit (1) tyčila (2) tyčil (5) tyčí (7) tyče (34) tyč (12) ]. Nalezeno 56 veršù.
Exodus 25:13...dva kruhy po druhém. Z akáciového dřeva zhotovíš tyče a obložíš je zlatem; tyče provlékneš skrz kruhy po...
Exodus 25:14...dřeva zhotovíš tyče a obložíš je zlatemtyče provlékneš skrz kruhy po bocích truhly, aby se na nich...
Exodus 25:15...bocích truhly, aby se na nich truhla dala nositTyče budou zůstávat v kruzích truhly, nebudou z nich...
Exodus 25:27...budou upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit. Tyče uděláš z akáciového dřeva...
Exodus 25:28...jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nositTyče uděláš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem; na nich...
Exodus 27:6...v polovině výšky oltáře. K oltáři zhotovíš také tyče z akáciového dřeva a obložíš je bronzem. Tyče se...
Exodus 27:7...tyče z akáciového dřeva a obložíš je bronzemTyče se provléknou skrz kruhy a budou po obou bocích oltáře...
Exodus 30:4... a to po obou stranách. Budou to úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit. Tyče vyrobíš z akáciového...
Exodus 30:5...to úchyty pro tyče, aby se na nich dal nositTyče vyrobíš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem. Tento...
Exodus 35:12... rámy, svlaky, sloupy a patky, Truhlu, její tyče a slitovnici, zastírající oponu, stůl, jeho tyče a...
Exodus 35:13...tyče a slitovnici, zastírající oponu, stůl, jeho tyče a všechno náčiní, chleby předložení, svícen, jeho...
Exodus 35:15...kahany, olej ke svícení, kadidlový oltář a jeho tyče, olej pomazání a vonné kadidlo, vchodový závěs ke...
Exodus 35:16... oltář pro zápalné oběti, jeho bronzový rošttyče a všechno jeho náčiní, umyvadlo a jeho podstavec,...
Exodus 37:4...po druhém. Z akáciového dřeva zhotovil rovněž tyče a obložil je zlatem. Tyče pak provlékl skrz kruhy po...
Exodus 37:5...dřeva zhotovil rovněž tyče a obložil je zlatemTyče pak provlékl skrz kruhy po bocích truhly, aby se...
Exodus 37:14...byly upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit. Tyče udělal z akáciového dřeva...
Exodus 37:15...jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nositTyče udělal z akáciového dřeva, aby se stůl dal nosit, a...
Exodus 37:27... a to po obou stranách. Sloužily jako úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit. Tyče vyrobil z akáciového...
Exodus 37:28...jako úchyty pro tyče, aby se na nich dal nositTyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je zlatem....
Exodus 38:5...roštu ulil čtyři kruhy jako úchyty pro tyče. Tyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je bronzem...
Exodus 38:6...roštu ulil čtyři kruhy jako úchyty pro tyčeTyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je bronzem. Pak...
Exodus 39:35...usní, zastírající oponu, Truhlu svědectví, její tyče a slitovnici, stůl a všechno jeho náčiní, chleby...
Exodus 39:39...do Stanu, bronzový oltář, jeho bronzový rošttyče a všechno náčiní, umyvadlo a jeho podstavec, zástěny...
Numeri 4:6...přehoz, celý z modré látky, a provléknou tyče. Potom prostřou přehoz z modré látky na stole chlebů...
Numeri 4:8...ho pokrývkou z odolných usní a provléknou tyče. Potom vezmou přehoz z modré látky, přikryjí svícen k...
Numeri 4:11...ho pokrývkou z odolných usní a provléknou tyče. Potom vezmou veškeré služebné náčiní, které se...
Numeri 4:14...přikrývku z odolných usní a provléknou tyče. Poté, co Áron se svými syny dokončí přikrývání...
Jozue 15:8...(což je Jeruzalém) a míří k vrcholu hory, jež se tyčí ze západu nad údolím Hinom na severním konci údolí...
1. Samuel 14:5... Jeden se jmenoval Bocec a druhý Sene; jeden se tyčil na severu proti Michmasu, druhý proti Gebě. "Pojď,"...
2. Samuel 23:7...bude, rukou se takového nikdo nedotkne, železotyč se na něj bere, oheň ho spálí tam, kde je! Zde jsou...
1. Královská 8:7...Truhlou, takže svrchu přikrývali Truhlu i její tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce bylo vidět ze...
1. Letopisů 15:15... jak přikázal Mojžíš slovem Hospodinovým: pomocí tyčí na vlastních ramenou. David také řekl levitským vůdcům...
2. Letopisů 5:8...Truhlou, takže svrchu přikrývali Truhlu i její tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce čnící od Truhly...
Job 40:18... Kosti jako bronzové válce, končetiny jako tyče železné. On stojí v čele Božích děl, meč na něj...
Píseň 7:6...k Damašku hledící. Tvá hlava vysoko jak Karmel tyčí se, kadeře ti z hlavy jak roucho splývají - král je...
Jeremiáš 46:18...Jako se Tábor vyjímá mezi horami, jako se Karmel tyčí při moři, tak jistě přichází útočník. Sbal si ranec...
Jeremiáš 51:53...zemi budou sténat zranění! I kdyby se Babylon tyčil k nebi, i kdyby se k obloze mocně opevnil, i...
Ezechiel 19:11...na silné větve vhodné pro žezla vladařůtyčila se vysoko nad porostem, nápadná výškou a hustou...
Ezechiel 31:4...sahající k oblakům. Vody mu daly jeho vzrůsttyčil se dík hlubokým pramenům proudícím kolem jeho kořenů...
Ezechiel 31:5...kořenů dál k ostatním stromům v okolí. Takto se tyčil do výšky nad všechny stromy v okolí. Měl větví stále...
Ezechiel 31:10...Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože se tyčil tak vysoko a špicí sahal k oblakům, takže jeho...
Ezechiel 40:3...jako z bronzu, v ruce lněnou šňůru a měřicí tyč. "Synu člověčí," řekl mi ten muž, "pozorně se dívej,...
Ezechiel 40:5...okrsek obehnaný kolem dokola vnější zdíTyč v ruce onoho muže byla dlouhá 6 loktů (počítaje lokty o...
Ezechiel 40:6...Vystoupil po schodech a změřil její práh: byl na tyč hluboký. Byly v výklenky na tyč široké a na tyč...
Ezechiel 40:7...práh: byl na tyč hluboký. Byly v výklenky na tyč široké a na tyč hluboké; výklenky byly 5 loktů od sebe....
Ezechiel 41:8...s postranními komorami. Byla vysoká celou tyč neboli 6 loktů. Vnější stěna postranních komor byla 5...
Ezechiel 42:16...ven, aby jej přeměřil kolem dokola. Měřicí tyčí nejdříve změřil východní stranu: celkem 500 loktů...
Ezechiel 42:17...změřil severní stranu: celkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil jižní stranu: 500 loktů mírou tyče...
Ezechiel 42:18...tyče. Poté změřil jižní stranu: 500 loktů mírou tyče. Nakonec se obrátil k západní straně a změřil ji: 500...
Ezechiel 42:19...k západní straně a změřil ji: 500 loktů mírou tyče. Tak změřil celý okrsek ze čtyř stran. Kolem dokola...
Daniel 2:31... Byla to ohromná socha neobyčejného vzhleduTyčila se před tebou a budila hrůzu. Hlava sochy byla z...
Daniel 4:7...vidění: Hle, spatřil jsem, jak se uprostřed země tyčí obrovský strom. Rostl a sílil, jeho vrchol dosáhl k...
Zachariáš 14:10...však zůstane nepohnutelně stát a bude se tyčit od Benjamínské brány tam, kde stávala stará brána,...
Zjevení 11:1...jazykům i králům." Byla mi dána hůl jako měřicí tyč a bylo mi řečeno: "Vstaň a změř Boží chrám i oltář i ty...
Zjevení 21:15... Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou měřicí tyč, aby změřil město, jeho brány i jeho hradbu. (Město je...
Zjevení 21:16...je stejná jako šířka.) Změřil tedy město tou tyčí a jeho délka, šířka i výška byly stejné - 12 000 honů....

Slova obsahující tyčil: netyčily (1) tyčil (5) tyčila (2) vytyčil (2) vztyčil (30) vztyčila (1) vztyčili (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |