Tyč

Hledám varianty 'tyč' [ tyčit (1) tyčila (2) tyčil (5) tyčích (1) tyčí (7) tyče (34) tyč (12) ]. Nalezeno 57 veršù.
Exodus 25:13...dva kruhy po druhém. Z akáciového dřeva zhotovíš tyče a obložíš je zlatem; tyče provlékneš skrz kruhy po...
Exodus 25:14...dřeva zhotovíš tyče a obložíš je zlatemtyče provlékneš skrz kruhy po bocích truhly, aby se na nich...
Exodus 25:15...bocích truhly, aby se na nich truhla dala nositTyče budou zůstávat v kruzích truhly, nebudou z nich...
Exodus 25:27...budou upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit. Tyče uděláš z akáciového dřeva...
Exodus 25:28...jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nositTyče uděláš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem; na nich...
Exodus 27:6...v polovině výšky oltáře. K oltáři zhotovíš také tyče z akáciového dřeva a obložíš je bronzem. Tyče se...
Exodus 27:7...tyče z akáciového dřeva a obložíš je bronzemTyče se provléknou skrz kruhy a budou po obou bocích oltáře...
Exodus 30:4... a to po obou stranách. Budou to úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit. Tyče vyrobíš z akáciového...
Exodus 30:5...to úchyty pro tyče, aby se na nich dal nositTyče vyrobíš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem. Tento...
Exodus 35:12... rámy, svlaky, sloupy a patky, Truhlu, její tyče a slitovnici, zastírající oponu, stůl, jeho tyče a...
Exodus 35:13...tyče a slitovnici, zastírající oponu, stůl, jeho tyče a všechno náčiní, chleby předložení, svícen, jeho...
Exodus 35:15...kahany, olej ke svícení, kadidlový oltář a jeho tyče, olej pomazání a vonné kadidlo, vchodový závěs ke...
Exodus 35:16... oltář pro zápalné oběti, jeho bronzový rošttyče a všechno jeho náčiní, umyvadlo a jeho podstavec,...
Exodus 37:4...po druhém. Z akáciového dřeva zhotovil rovněž tyče a obložil je zlatem. Tyče pak provlékl skrz kruhy po...
Exodus 37:5...dřeva zhotovil rovněž tyče a obložil je zlatemTyče pak provlékl skrz kruhy po bocích truhly, aby se...
Exodus 37:14...byly upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit. Tyče udělal z akáciového dřeva...
Exodus 37:15...jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nositTyče udělal z akáciového dřeva, aby se stůl dal nosit, a...
Exodus 37:27... a to po obou stranách. Sloužily jako úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit. Tyče vyrobil z akáciového...
Exodus 37:28...jako úchyty pro tyče, aby se na nich dal nositTyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je zlatem....
Exodus 38:5...roštu ulil čtyři kruhy jako úchyty pro tyče. Tyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je bronzem...
Exodus 38:6...roštu ulil čtyři kruhy jako úchyty pro tyčeTyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je bronzem. Pak...
Exodus 39:35...usní, zastírající oponu, Truhlu svědectví, její tyče a slitovnici, stůl a všechno jeho náčiní, chleby...
Exodus 39:39...do Stanu, bronzový oltář, jeho bronzový rošttyče a všechno náčiní, umyvadlo a jeho podstavec, zástěny...
Numeri 4:6...přehoz, celý z modré látky, a provléknou tyče. Potom prostřou přehoz z modré látky na stole chlebů...
Numeri 4:8...ho pokrývkou z odolných usní a provléknou tyče. Potom vezmou přehoz z modré látky, přikryjí svícen k...
Numeri 4:11...ho pokrývkou z odolných usní a provléknou tyče. Potom vezmou veškeré služebné náčiní, které se...
Numeri 4:14...přikrývku z odolných usní a provléknou tyče. Poté, co Áron se svými syny dokončí přikrývání...
Jozue 15:8...(což je Jeruzalém) a míří k vrcholu hory, jež se tyčí ze západu nad údolím Hinom na severním konci údolí...
1. Samuel 14:5... Jeden se jmenoval Bocec a druhý Sene; jeden se tyčil na severu proti Michmasu, druhý proti Gebě. "Pojď,"...
2. Samuel 23:7...bude, rukou se takového nikdo nedotkne, železotyč se na něj bere, oheň ho spálí tam, kde je! Zde jsou...
1. Královská 8:7...Truhlou, takže svrchu přikrývali Truhlu i její tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce bylo vidět ze...
1. Letopisů 15:15... jak přikázal Mojžíš slovem Hospodinovým: pomocí tyčí na vlastních ramenou. David také řekl levitským vůdcům...
2. Letopisů 5:8...Truhlou, takže svrchu přikrývali Truhlu i její tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce čnící od Truhly...
Ester 1:6... Toho plátna bílého a modrého, na stříbrných tyčích šňůrami z kmentu a purpuru vázaného, těch sloupů z...
Job 40:18... Kosti jako bronzové válce, končetiny jako tyče železné. On stojí v čele Božích děl, meč na něj...
Píseň 7:6...k Damašku hledící. Tvá hlava vysoko jak Karmel tyčí se, kadeře ti z hlavy jak roucho splývají - král je...
Jeremiáš 46:18...Jako se Tábor vyjímá mezi horami, jako se Karmel tyčí při moři, tak jistě přichází útočník. Sbal si ranec...
Jeremiáš 51:53...zemi budou sténat zranění! I kdyby se Babylon tyčil k nebi, i kdyby se k obloze mocně opevnil, i...
Ezechiel 19:11...na silné větve vhodné pro žezla vladařůtyčila se vysoko nad porostem, nápadná výškou a hustou...
Ezechiel 31:4...sahající k oblakům. Vody mu daly jeho vzrůsttyčil se dík hlubokým pramenům proudícím kolem jeho kořenů...
Ezechiel 31:5...kořenů dál k ostatním stromům v okolí. Takto se tyčil do výšky nad všechny stromy v okolí. Měl větví stále...
Ezechiel 31:10...Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože se tyčil tak vysoko a špicí sahal k oblakům, takže jeho...
Ezechiel 40:3...jako z bronzu, v ruce lněnou šňůru a měřicí tyč. "Synu člověčí," řekl mi ten muž, "pozorně se dívej,...
Ezechiel 40:5...okrsek obehnaný kolem dokola vnější zdíTyč v ruce onoho muže byla dlouhá 6 loktů (počítaje lokty o...
Ezechiel 40:6...Vystoupil po schodech a změřil její práh: byl na tyč hluboký. Byly v výklenky na tyč široké a na tyč...
Ezechiel 40:7...práh: byl na tyč hluboký. Byly v výklenky na tyč široké a na tyč hluboké; výklenky byly 5 loktů od sebe....
Ezechiel 41:8...s postranními komorami. Byla vysoká celou tyč neboli 6 loktů. Vnější stěna postranních komor byla 5...
Ezechiel 42:16...ven, aby jej přeměřil kolem dokola. Měřicí tyčí nejdříve změřil východní stranu: celkem 500 loktů...
Ezechiel 42:17...změřil severní stranu: celkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil jižní stranu: 500 loktů mírou tyče...
Ezechiel 42:18...tyče. Poté změřil jižní stranu: 500 loktů mírou tyče. Nakonec se obrátil k západní straně a změřil ji: 500...
Ezechiel 42:19...k západní straně a změřil ji: 500 loktů mírou tyče. Tak změřil celý okrsek ze čtyř stran. Kolem dokola...
Daniel 2:31... Byla to ohromná socha neobyčejného vzhleduTyčila se před tebou a budila hrůzu. Hlava sochy byla z...
Daniel 4:7...vidění: Hle, spatřil jsem, jak se uprostřed země tyčí obrovský strom. Rostl a sílil, jeho vrchol dosáhl k...
Zachariáš 14:10...však zůstane nepohnutelně stát a bude se tyčit od Benjamínské brány tam, kde stávala stará brána,...
Zjevení 11:1...jazykům i králům." Byla mi dána hůl jako měřicí tyč a bylo mi řečeno: "Vstaň a změř Boží chrám i oltář i ty...
Zjevení 21:15... Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou měřicí tyč, aby změřil město, jeho brány i jeho hradbu. (Město je...
Zjevení 21:16...je stejná jako šířka.) Změřil tedy město tou tyčí a jeho délka, šířka i výška byly stejné - 12 000 honů....

Slova obsahující tyč: dotyčné (1) dotyčného (1) dotyčný (16) netyčily (1) nevztyčíš (1) nevztyčujte (1) potyčce (1) potyčkách (1) potyčku (1) tyč (12) tyče (34) tyčí (7) tyčící (2) tyčích (1) tyčil (5) tyčila (2) tyčit (1) vytyčil (2) vytyčím (1) vytyčíte (2) vztyč (1) vztyčen (4) vztyčená (2) vztyčení (1) vztyčí (3) vztyčil (30) vztyčila (1) vztyčili (4) vztyčím (2) vztyčíš (3) vztyčit (1) vztyčoval (1) vztyčte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |