Tvrdošíjného

Hledám varianty 'tvrdošíjného' [ tvrdošíjný (7) tvrdošíjní (5) tvrdošíjného (1) ]. Nalezeno 13 veršù.
Exodus 32:9...Mojžíšovi řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech , je zachvátí plamen mého hněvu;...
Exodus 33:3...nepůjdu, abych cestou nevyhladil, neboť jste tvrdošíjný lid." A když lid uslyšel tu zlou zprávu,...
Exodus 33:5...totiž Mojžíšovi řekl: "Vyřiď synům Izraele: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych s vámi šel jedinou chvíli, musel...
Exodus 34:9...prosím jde můj Pán uprostřed nás, ačkoli je to tvrdošíjný lid. Odpusť naši nepravost i hřích a přijmi nás...
Deuteronomium 9:6...za dědictví pro tvou spravedlnost - jste přece tvrdošíjný lid! Vzpomeň si a nezapomínej, jak jsi popouzel...
Deuteronomium 9:13...mi tehdy řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech , je vyhladím a vymažu jejich jméno...
Deuteronomium 10:16... Obřežte tedy svá neobřezaná srdce a nebuďte  tvrdošíjní. Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů,...
Soudců 2:19...bohy, aby jim sloužili a klaněli se jim. Svého tvrdošíjného jednání a způsobů se odmítali vzdát. Hospodin...
2. Královská 17:14..." Oni však neposlechli a zatvrdili se. Byli tvrdošíjní stejně jako jejich otcové, kteří nevěřili v...
2. Letopisů 30:8...příklad, jak sami vidíte. Nebuďte  tvrdošíjní jako vaši otcové. Poddejte se Hospodinu a pojďte...
2. Letopisů 36:13...který ho před Bohem zavázal slibem věrnosti. Byl tvrdošíjný a zatvrzele se odmítal vrátit k Hospodinu, Bohu...
Jeremiáš 19:15...zlo, před kterým jsem je varoval. Jsou totiž tvrdošíjní a nechtějí poslouchat slova!" Jakmile kněz...
Skutky 7:51...toto vše svou rukou nestvořil?' Jak jste jen tvrdošíjní! Chybí vám obřízka srdce a uší! Stále jen...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |