Tvrdý

Hledám varianty 'tvrdý' [ tvrdým (1) tvrdý (3) tvrdou (1) tvrdí (15) tvrdé (8) tvrdá (1) ]. Nalezeno 27 veršù.
1. Samuel 26:12...se neprobudil. Všichni spali, protože na padl tvrdý spánek od Hospodina. David přešel na druhou stranu a...
1. Královská 3:23...králem hádaly. Král je přerušil: "Takže jedna tvrdí: ‚Ten živý syn je můj a ten mrtvý tvůj,' a druhá...
1. Královská 12:4...otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby a od těžkého jha, které nám tvůj otec naložil,...
2. Královská 18:30...Ezechiáše navádět k důvěře v Hospodina, když vám tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí; toto město nepadne...
2. Královská 18:32...Ezechiáše! Jenom vás podvádí, když tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí.' Vysvobodili snad bohové...
2. Letopisů 10:4...otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby a od těžkého jha, které nám tvůj otec naložil,...
2. Letopisů 32:11...zůstáváte obležení v Jeruzalémě? Když Ezechiáš tvrdí: ‚Hospodin, náš Bůh, nás vysvobodí z rukou asyrského...
Job 41:15...a předchází ho děs. Svaly mu pevně drží na těletvrdé jak slitina - nezachvějí se. Srdce tvrdé na kámen,...
Job 41:16... tvrdé jak slitina - nezachvějí se. Srdce  tvrdé na kámen, jak spodní žernov tvrdé je. Když se zvedne,...
Přísloví 14:23...zlomyslný; láska a věrnost patří dobrosrdečnýmTvrdá práce vždy vede k zisku, řečnění však jenom k chudobě...
Přísloví 15:10...Hospodinu hnusí, stoupence spravedlnosti milujeTvrdý trest tomu, kdo opouští stezku; kdo nesnese domluvy,...
Kazatel 8:1...věc? Moudrost člověku rozjasňuje tvář, i jeho tvrdé rysy obměkčí. ale říkám: Královské rozkazy dodržuj...
Izaiáš 36:15...Ezechiáše navádět k důvěře v Hospodina, když vám tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí; toto město nepadne...
Izaiáš 36:18...a vinic. Nenechte se od Ezechiáše podvádět, když tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí.' Vysvobodili snad bohové...
Jeremiáš 14:15...mým jménem, ačkoli jsem je neposlal, a kteří tvrdí, že na tuto zemi nepřijde meč a hlad: Sami ti proroci...
Jeremiáš 23:17...úst Hospodinových. Těm, kdo mnou pohrdají, stále tvrdí: ‚Hospodin praví: Budete žít v pokoji!' Všem, kdo se...
Ezechiel 3:8... Hle, způsobím, že budeš právě tak neústupnýtvrdý jako oni. Dávám ti tvář tvrdou jako diamant, tvrdší...
Ezechiel 3:9...tak neústupný a tvrdý jako oni. Dávám ti tvář tvrdou jako diamant, tvrdší než křemen. Neboj se jich a...
Matouš 22:23... Tentýž den k němu přišli saduceové (kteří tvrdí, že není žádné vzkříšení) a zeptali se ho: "Mistře,...
Marek 6:52...totiž nic ohledně těch chlebů; jejich srdce bylo tvrdé. A když se přeplavili, přistáli u Genezaretu, kde...
Marek 8:17...chleba? Ještě nechápete a nerozumíte? Ještě máte tvrdé srdce? Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a neslyšíte?...
Marek 12:18...v úžasu. Potom k němu přišli saduceové (kteří tvrdí, že není žádné vzkříšení) a ptali se ho: "Mistře,...
Skutky 23:8...a tak se shromáždění rozdělilo. (Saduceové totiž tvrdí, že není žádné vzkříšení ani anděl nebo duch, ale...
Římanům 3:8...zlo, přijde dobro." Někteří pomlouvači o nás tvrdí, že právě takto mluvíme, ale čeká je spravedlivý...
Židům 7:8...desátky smrtelní lidé, ale tam někdo, o kom se tvrdí, že žije. Dalo by se dokonce říci, že skrze Abrahama...
Jakub 2:14...vítězí. K čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí, že víru, ale neprojevuje se to skutky? Copak ho...
Juda 1:15...skutků, které bezbožně páchali, a kvůli všem tvrdým slovům, která ti bezbožní hříšníci proti němu...

Slova obsahující tvrdý: tvrdý (3) tvrdým (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |