Tvrdí

Hledám varianty 'tvrdí' [ tvrdým (1) tvrdý (3) tvrdou (1) tvrdíte (1) tvrdit (1) tvrdím (1) tvrdili (5) tvrdila (2) tvrdil (2) tvrdí (15) tvrdě (10) tvrdé (8) tvrdá (1) ]. Nalezeno 49 veršù.
Genesis 42:7... Choval se k nim však jako cizí a mluvil s nimi tvrdě. "Odkud jste přišli?" zeptal se jich. "Z kanaánské...
Genesis 42:30...je potkalo: "Ten muž, pán země, s námi mluvil tvrdě. Považoval nás za špehy, ale my jsme mu řekli: ‚Jsme...
Jozue 9:9...země díky pověsti Hospodina, tvého Boha," tvrdili mu. "Slyšeli jsme zprávu o něm i o všem, co udělal...
Jozue 9:22...a řekl jim: "Jak to, že jste nás podvedli?! Tvrdili jste: ‚Žijeme od vás velmi daleko.' A přitom...
Soudců 4:21...někdo?' odpověz mu: ‚Není.'" Když pak vyčerpáním tvrdě usnul, Cheberova žena Jael vzala stanový kolík, sáhla...
1. Samuel 26:12...se neprobudil. Všichni spali, protože na padl tvrdý spánek od Hospodina. David přešel na druhou stranu a...
1. Královská 3:22...syn; tohohle jsem neporodila!" Ta druhá žena ale tvrdila: "Ne, ne! Ten živý syn je můj a ten mrtvý tvůj!"...
1. Královská 3:23...králem hádaly. Král je přerušil: "Takže jedna tvrdí: ‚Ten živý syn je můj a ten mrtvý tvůj,' a druhá...
1. Královská 12:4...otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby a od těžkého jha, které nám tvůj otec naložil,...
1. Královská 12:13...se ke mně za tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě, nedbaje na radu, kterou mu dali starci. Odpověděl...
1. Královská 20:28...a řekl: "Tak praví Hospodin: Protože Aramejci tvrdili, že Hospodin je bohem hor, a nikoli bohem nížin,...
2. Královská 18:30...Ezechiáše navádět k důvěře v Hospodina, když vám tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí; toto město nepadne...
2. Královská 18:32...Ezechiáše! Jenom vás podvádí, když tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí.' Vysvobodili snad bohové...
2. Letopisů 10:4...otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby a od těžkého jha, které nám tvůj otec naložil,...
2. Letopisů 10:13...se ke mně za tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě. Rechoboám totiž nedbal na radu starců, ale odpověděl...
2. Letopisů 32:11...zůstáváte obležení v Jeruzalémě? Když Ezechiáš tvrdí: ‚Hospodin, náš Bůh, nás vysvobodí z rukou asyrského...
Job 13:10...Budete-li někomu tajně nadržovat, copak vás tvrdě neztrestá? Jeho vznešenosti nebojíte se, nepadá na...
Job 41:15...a předchází ho děs. Svaly mu pevně drží na těletvrdé jak slitina - nezachvějí se. Srdce tvrdé na kámen,...
Job 41:16... tvrdé jak slitina - nezachvějí se. Srdce  tvrdé na kámen, jak spodní žernov tvrdé je. Když se zvedne,...
Žalmy 31:19... oněmí ty lživé rty - o nevinném mluví tak tvrdě, pyšně a potupně! Jak veliká je tvá dobrota, kterou...
Žalmy 89:3... navěky chci svými ústy tvou věrnost zvěstovatTvrdím, že tvá láska věčné základy, nebesa jsou...
Přísloví 14:23...zlomyslný; láska a věrnost patří dobrosrdečnýmTvrdá práce vždy vede k zisku, řečnění však jenom k chudobě...
Přísloví 15:10...Hospodinu hnusí, stoupence spravedlnosti milujeTvrdý trest tomu, kdo opouští stezku; kdo nesnese domluvy,...
Kazatel 8:1...věc? Moudrost člověku rozjasňuje tvář, i jeho tvrdé rysy obměkčí. ale říkám: Královské rozkazy dodržuj...
Kazatel 8:17... nikdy je ale nemůže postihnout. I kdyby mudrc tvrdil, že to , ani on to nemůže nikdy pochopit. Když...
Izaiáš 36:15...Ezechiáše navádět k důvěře v Hospodina, když vám tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí; toto město nepadne...
Izaiáš 36:18...a vinic. Nenechte se od Ezechiáše podvádět, když tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí.' Vysvobodili snad bohové...
Jeremiáš 14:15...mým jménem, ačkoli jsem je neposlal, a kteří tvrdí, že na tuto zemi nepřijde meč a hlad: Sami ti proroci...
Jeremiáš 23:17...úst Hospodinových. Těm, kdo mnou pohrdají, stále tvrdí: ‚Hospodin praví: Budete žít v pokoji!' Všem, kdo se...
Jeremiáš 51:39... opiji je, že se budou hlučně veselit. Pak ale tvrdě usnou navěky a se nevzbudí, praví Hospodin. Povedu...
Ezechiel 3:8... Hle, způsobím, že budeš právě tak neústupnýtvrdý jako oni. Dávám ti tvář tvrdou jako diamant, tvrdší...
Ezechiel 3:9...tak neústupný a tvrdý jako oni. Dávám ti tvář tvrdou jako diamant, tvrdší než křemen. Neboj se jich a...
Jonáš 1:5...zatím sestoupil do podpalubí, kde si lehltvrdě usnul. Když ho tam našel kapitán, obořil se na něj:...
Matouš 22:23... Tentýž den k němu přišli saduceové (kteří tvrdí, že není žádné vzkříšení) a zeptali se ho: "Mistře,...
Marek 6:52...totiž nic ohledně těch chlebů; jejich srdce bylo tvrdé. A když se přeplavili, přistáli u Genezaretu, kde...
Marek 8:17...chleba? Ještě nechápete a nerozumíte? Ještě máte tvrdé srdce? Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a neslyšíte?...
Marek 12:18...v úžasu. Potom k němu přišli saduceové (kteří tvrdí, že není žádné vzkříšení) a ptali se ho: "Mistře,...
Lukáš 22:59...Petr. Když uplynula asi hodina, začal někdo jiný tvrdit: "Tenhle s ním určitě byl také - vždyť je to...
Jan 9:19...si zavolali jeho rodiče. "Je tohle váš synTvrdíte, že se narodil slepý?" ptali se jich. "A jak to, že...
Skutky 6:13...Veleradu. Tam postavili falešné svědky, kteří tvrdili: "Ten člověk neustále mluví proti tomuto svatému...
Skutky 12:15...před branou. Říkali : "Blázníš?!" Když ale tvrdila, že je to pravda, řekli: "To musí být jeho anděl."...
Skutky 23:8...a tak se shromáždění rozdělilo. (Saduceové totiž tvrdí, že není žádné vzkříšení ani anděl nebo duch, ale...
Skutky 25:19...a o nějakém mrtvém Ježíši, o kterém Pavel tvrdil, že žije. Protože se v těch věcech nevyznám, navrhl...
Římanům 3:8...zlo, přijde dobro." Někteří pomlouvači o nás tvrdí, že právě takto mluvíme, ale čeká je spravedlivý...
1. Korintským 15:15...falešní Boží svědkové, protože jsme o Bohu tvrdili, že vzkřísil Krista, jehož nevzkřísil - pokud totiž...
2. Timoteus 4:15...jeho skutků. Dávej si na něj pozor, protože tvrdě odporoval našim slovům. Při první obhajobě se za...
Židům 7:8...desátky smrtelní lidé, ale tam někdo, o kom se tvrdí, že žije. Dalo by se dokonce říci, že skrze Abrahama...
Jakub 2:14...vítězí. K čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí, že víru, ale neprojevuje se to skutky? Copak ho...
Juda 1:15...skutků, které bezbožně páchali, a kvůli všem tvrdým slovům, která ti bezbožní hříšníci proti němu...

Slova obsahující tvrdí: potvrdí (14) potvrdím (7) potvrdíme (1) tvrdí (15) tvrdím (1) tvrdíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |