Tvojí

Hledám varianty 'tvojí' [ tvou (121) tvojí (13) tvoji (84) tvoje (21) tvé (781) tvá (301) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 6:18...a tak vejdeš do archy - ty a s tebou tví synovétvá žena a ženy tvých synů. Ze všeho živého, z veškerého...
Genesis 8:16..."Vyjdi z archy - ty a s tebou tví synovétvá žena a ženy tvých synů. Vyveď s sebou všechno živé, co...
Genesis 12:18...udělal?" řekl mu. "Proč jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi říkal: ‚Je to sestra'? Vždyť jsem...
Genesis 13:16... dám tobě a tvému semeni navěky. Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země: bude-li možné sečíst...
Genesis 14:20...nebe i země! Požehnán buď Nejvyšší Bůh, jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou!" Abram mu tehdy ze všeho dal...
Genesis 15:1...slovo: "Neboj se, Abrame, jsem tvůj štíttvá nesmírná odměna." Abram odpověděl: "Hospodine, Pane můj...
Genesis 16:6...Hospodin!" Abram Saraj odpověděl: "Pohleď, je to tvá otrokyně, je ve tvé moci. Udělej s , co chceš." Saraj...
Genesis 16:10..." Hospodinův anděl řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst." Hospodinův...
Genesis 16:11...jméno Izmael, Bůh slyší, neboť Hospodin slyšel tvé trápení. Bude jak divoký hřebec: on proti všem, všichni...
Genesis 17:9...řekl: "Ty budeš zachovávat mou smlouvu - tytvé budoucí símě ve všech jejich pokoleních. Toto je ...
Genesis 17:13...bude osm dní. Musí být obřezán, je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé peníze. Tak bude smlouva na...
Genesis 17:19...tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl: "NikoliTvá manželka Sára ti vskutku porodí syna a dáš mu jméno...
Genesis 18:9...stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je tvá manželka Sára?" zeptali se ho. "Zde ve stanu,"...
Genesis 18:10...rok touto dobou se k tobě jistě vrátím a hletvá manželka Sára bude mít syna!"Sára však poslouchala...
Genesis 21:12... Poslechni Sáru ve všem, co ti řekla, protože tvé símě bude povoláno v Izákovi. I ze syna děvečky však...
Genesis 22:17...Nesmírně ti požehnám a nesmírně rozmnožím tvé símě - jako hvězdy na nebi a jako písek na břehu moře....
Genesis 24:14...' a ona odpoví: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy,' pak je to ta, kterou jsi určil pro svého...
Genesis 24:19...napít. Potom mu řekla: "Načerpám vodu také pro tvé velbloudy, se pořádně napijí." Rychle vylila svůj...
Genesis 24:40...následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodin, před jehož tváří chodím, pošle s tebou svého anděla, aby dal tvé cestě...
Genesis 24:44...‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro tvé velbloudy,' pak je to ta, kterou Hospodin určil pro...
Genesis 24:46...ramene a řekla: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy.' A tak jsem pil a ona napájela velbloudy....
Genesis 24:60...naše, staň se matkou nesčíslných tisíců! Také tvé símě vládne branami svých nepřátel." Rebeka a její...
Genesis 26:4... kterou jsem složil tvému otci Abrahamovi: ‚Tvé símě rozmnožím jako hvězdy na nebi. Tvému semeni dám...
Genesis 26:9...si tedy Izáka zavolal a řekl: "Vida, přece je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to sestra'?" "Myslel...
Genesis 26:10..."Cos nám to udělal? Někdo z lidu mohl snadnotvou ženou spát, a tak bys na nás uvedl vinu!" Potom...
Genesis 26:24...se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, neboť jsem s tebou. Požehnám...
Genesis 27:13...a přivedu na sebe prokletí, a ne požehnání!" "Tvé prokletí beru na sebe, synu můj," odpověděla mu matka....
Genesis 27:29...svých bratří buď, se ti klaní synové matky tvé. jsou zlořečeni, kdo ti zlořečí, a požehnáni, kdo ti...
Genesis 28:2...a jdi do Padan-aramu, do domu Betuela, otce tvé matky, a tam si vyber manželku z dcer svého strýce...
Genesis 29:18...Ráchel, a tak řekl: "Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel." Lában odpověděl: "Dám ti ji...
Genesis 30:31..." odpověděl Jákob. "Budu znovu pást a střežit tvá stáda, uděláš-li pro toto: Projdu dnes všechen tvůj...
Genesis 31:38...dva rozsoudí! Byl jsem u tebe celých dvacet letTvé ovce ani kozy nikdy nepotratily. Berany z tvého stáda...
Genesis 31:41... mi i spánek zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti sloužil za...
Genesis 32:6...posly, abych se ohlásil svému pánu, doufaje ve tvou laskavost.'" Poslové se pak vrátili k Jákobovi se...
Genesis 32:29...se ho. "Jákob," odpověděl. Na to mu řekl: "Tvé jméno nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží bojovník,...
Genesis 33:10...Přijmi laskavě ode tento dar. Když vidím tvou tvář, je přívětivá jako tvář Boží. Přijmi prosím z...
Genesis 35:10...a požehnal mu. Bůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákobtvé jméno však nebude znít Jákob, ale budeš se jmenovat...
Genesis 37:10...ho okřikl: "Cos to měl za sen? To se ti tvojí matkou a bratry máme klanět k zemi?" Bratři pak na...
Genesis 37:13...otce do Šechemu, řekl Izrael Josefovi: "Nešli tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď, pošlu za nimi."...
Genesis 38:24...najít." Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno: "Tvoje snacha Támar se zachovala jako nevěstka! Dokonce ...
Genesis 42:10...slabiny země!" Odpověděli mu: "Nikoli, panetvoji služebníci přišli nakoupit jídlo! Všichni jsme synové...
Genesis 42:11...jsme synové jednoho muže, jsme slušní lidéTvoji služebníci nikdy nebyli špehové!" On však řekl: "Ne!...
Genesis 42:13...jste si prohlédnout slabiny země!" Odpověděli: "Tvoji služebníci jsou bratři. Bývalo nás dvanáct synů...
Genesis 44:7...ta slova. Odpověděli: "O čem to můj pán mluvíTvoji služebníci by takovou věc nikdy neudělali! Vždyť jsme...
Genesis 46:4...do Egypta s tebou a odtud znovu přivedutvé oči zatlačí svou vlastní rukou Josef." Tehdy se Jákob...
Genesis 46:30...Josefovi řekl: "Teď mohu zemřít. Vždyť vidím tvou tvář - ty opravdu žiješ!" Josef pak řekl svým bratrům...
Genesis 46:34...a zeptá se, jaké máte zaměstnání, odpovíte: ‚Tvoji služebníci byli odjakživa chovateli dobytka - jak my,...
Genesis 47:3... "Jaké máte zaměstnání?" zeptal se jich farao. "Tvoji služebníci jsou pastevci," odpověděli mu. "Jak my,...
Genesis 48:5...vlastnictví.' Nyní tedy přijímám za své oba tvé syny, kteří se ti zde narodili před mým příchodem do...
Genesis 48:11...řekl: "Ani jsem nedoufal, že ještě uvidím tvou tvář, a hle, Bůh dal, že vidím i tvé potomky!" Josef...
Genesis 49:8...rozptýlím. Judo, tebe tví bratři budou chválittvá ruka na šíji tvých nepřátel! Synové tvého otce před...
Genesis 49:18...a jezdec se skácí zpět. Ó Hospodine, čekám na tvé spasení! Gád - horda se na něj nahrne, on se však v...
Genesis 50:18...bratři šli a padli před ním se slovy: "Hle, jsme tvoji služebníci!" Josef jim však řekl: "Nebojte se, copak...
Exodus 5:16..."Proč takto nakládáš se svými služebníkyTvoji služebníci nedostávají slámu, a přitom se nám říká:...
Exodus 7:28...Nil bude plný žab; ty pak vylezou a vniknou do tvého domu, do tvé ložnice i do tvé postele, do domů tvých...
Exodus 8:5...mi laskavě, kdy to být. Budu se za tebe, za tvé dvořany i za tvůj lid modlit, a Hospodin ty žáby od...
Exodus 8:7...náš Bůh, stane se, jak říkáš! Žáby opustí tebetvé domy, dvořany i lid. Zůstanou jen v Nilu." Mojžíš s...
Exodus 8:17...můj lid nepropustíš, dávej pozor: Na tebe, na tvé dvořany, na tvůj lid i do tvých domů vypustím mračna...
Exodus 9:3... dávej pozor: Hospodinova ruka dolehne na tvá stáda. Vše, co máš na pastvinách, koně, osly, velbloudy...
Exodus 10:6...i všechny stromy, které vám raší na poli. Naplní tvé paláce, domy všech tvých dvořanů i domy všech Egypťanů....
Exodus 12:24... neboť je to věčné ustanovení pro tebe i pro tvé syny. přijdete do země, kterou vám Hospodin , jak...
Exodus 13:16...ze svých synů vyplácím.' Bude to jako znamení na tvé ruce a jako pásek na tvém čele, že nás Hospodin vyvedl...
Exodus 15:6...je pohřbila, jako kámen klesli do hlubinTvá pravice, Hospodine, je velkolepá v moci, tvá pravice,...
Exodus 15:16...Hrůza a strach je přepadne, pro velikost paže tvé zmlknou jak kámen, než přejde tvůj lid, Hospodine, než...
Exodus 15:17...sídlem, ó Hospodine, učiníš, ve svatyni, kterou tvé ruce, ó Pane, upevní! Hospodin bude kralovat na věky...
Exodus 18:6...Mojžíšovi: ", tvůj tchán Jetro, jdu k tobětvojí manželkou a oběma jejími syny." Mojžíš vyšel svému...
Exodus 18:18...i tento lid, který je s tebou. Ten úkol je nad tvé síly, sám jej nezvládneš. Proto teď poslechni,...
Exodus 20:10...den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinutvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani...
Exodus 20:26...vystupovat po stupních, aby se při tom neodkryla tvá nahota. A toto jsou zákony, které jim...
Exodus 23:25...sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc. Ve...
Exodus 23:26...i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc. Ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo byla neplodná...
Exodus 23:27...Každý národ, k němuž přijdeš, rozvrátím. Všechny tvé nepřátele obrátím před tebou na útěk. Pošlu před tebou...
Exodus 23:31...a nebudeš moci převzít zem do dědictví. Vytyčím tvé hranice od Rudého moře ke Středozemnímu moři a od...
Exodus 23:33...s jejich bohy do smlouvy. Nebudou smět bydlet ve tvé zemi, aby nesvedli k hříchu proti mně. Kdybys...
Exodus 33:15...odpočinout." Mojžíš mu řekl: "Nemá-li s námi jít tvá přítomnost, nikam nás odsud nevoď! Jak by se jinak...
Exodus 33:17..." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Splním i tuto tvou prosbu, neboť jsem v tobě našel zalíbení a znám ...
Exodus 34:16...jejich dcery smilnit za svými bohy a svedou tvé syny, aby šli smilnit za jejich bohy. Neodlévej si...
Exodus 34:24...Izraele. před tebou vypudím národy a rozšířím tvé hranice, nikdo nezatouží po tvé zemi, když budeš...
Leviticus 2:13...dar moučné oběti ochuť solí; nedopusť, aby při tvé moučné oběti chyběla sůl smlouvy tvého Boha. S každým...
Leviticus 10:13...z Hospodinových ohnivých obětí pro tebe i pro tvé syny. Tak mi to bylo přikázáno. Také hrudí pozvedání i...
Leviticus 10:14...budete jíst na čistém místě - ty a s tebou tvoji synové i tvé dcery - neboť jsou tobě i tvým potomkům...
Leviticus 18:7...otce tím, že bys obcoval se svou matkou. Je to tvá matka, nesmíš s obcovat! Neobcuj ani s jinou...
Leviticus 18:9...otce! Neobcuj se svou sestrou. je to dcera tvého otce nebo tvé matky, je zplozená ve tvé rodině...
Leviticus 18:10... obcovat! Neobcuj se svou vnučkou. Je to dcera tvého syna nebo tvé dcery, nesmíš s obcovat. Zostudil...
Leviticus 18:11...svého otce. Je jako zplozená tvým otcem, je tvojí sestrou, nesmíš s obcovat! Neobcuj se sestrou...
Leviticus 18:13...sestrou své matky. Je přece pokrevní příbuznou tvé matky! Nezostuzuj bratra svého otce tím, že bys obcoval...
Leviticus 18:14...otce tím, že bys obcoval s jeho manželkou. Je to tvá teta! Neobcuj se svou snachou. Je to manželka tvého...
Leviticus 19:33...úctě svého Boha. jsem Hospodin. s tebou ve tvé zemi bude žít přistěhovalec, nesmíte mu ubližovat. K...
Leviticus 25:6... ovšem smíte jíst - jak ty, tak tvůj otroktvá děvečka, tvůj nádeník i tvůj host, kteří jsou s tebou....
Leviticus 25:7... kteří jsou s tebou. Také tvůj dobytek a zvěř ve tvé zemi budou jíst její úrodu. Odpočítáš si též sedm...
Leviticus 25:44...krutě panovat - boj se svého Boha! Tvůj otroktvá děvečka, které budeš vlastnit, budou z národů okolo...
Numeri 5:21...a řekne - ‚pak Hospodin uprostřed tvého lidu učiní kletbou a zlořečením! dopustí, aby tvůj...
Numeri 5:22...hořká voda prokletí vnikne do tvých útrob, aby tvé lůno oteklo a tvůj klín zvadl!' A žena odpoví: ‚Amen,...
Numeri 14:17...s přísahou zaslíbil.' Kéž se teď prosím rozmůže tvá síla, Pane můj. Vždyť jsi sám řekl: ‚Hospodin je...
Numeri 16:11...němu, a vy si žádáte ještě kněžství?! Ty a celá tvoje tlupa jste se tedy srotili proti Hospodinu - vždyť...
Numeri 16:16...Potom Mojžíš řekl Korachovi: "Ty a celá tvoje tlupa buďte zítra před Hospodinem - ty s nimi a také...
Numeri 18:1...do posledního?" Hospodin řekl Áronovi: "Tytvoji synové spolu s celým tvým otcovským domem ponesete...
Numeri 18:7...vám, aby sloužili při Stanu setkávání. Jen tytvoji synové však smíte sloužit jako kněží ve všem, co...
Numeri 18:19... věčně platná před Hospodinem, pro tebe i pro tvé potomstvo." Hospodin řekl Áronovi: "Nezískáš v jejich...
Numeri 18:20...ti mezi nimi podíl. jsem tvůj podíltvé dědictví uprostřed synů Izraele. Hle, synům Leviho jsem...
Numeri 20:17...u hranic tvého území. Nech nás prosím projít tvou zemí. Nepůjdeme přes pole ani vinice, nebudeme pít...
Numeri 20:19...silnici. Kdybychom se my nebo náš dobytek napili tvé vody, zaplatíme ji. Nejde o nic víc, chceme jen pěšky...
Numeri 21:22...králi Sichonovi se slovy: "Chtěl bych projít tvou zemí. Neodbočíme do polí ani do vinic, nebudeme pít...
Numeri 22:30... bych zabil!" Oslice mu řekla: "Nejsem snad tvá oslice? Jezdil jsi na mně odjakživa dodnes. Mám snad...
Numeri 24:5...na tvář a jeho oči jsou odkryty: Jak krásné jsou tvé stany, Jákobe, tvé příbytky, ó Izraeli! Jak palmové...
Numeri 24:21..."Tvůj příbytek je pevný, na skále leží hnízdo tvé. Přesto však přijde vniveč, Kaine, jen co Ašur vezme...
Numeri 31:49... vůdcové tisíců a stovek, a řekli Mojžíšovi: "Tvoji služebníci sečetli bojovníky, jimž jsme veleli, a ani...
Numeri 32:4...izraelskou obec, je země vhodná pro dobytek - a tvoji služebníci mají spoustu dobytka." Dále řekli: "Prokaž...
Numeri 32:25...Rubenovi a Gádovi synové Mojžíšovi odpověděli: "Tvoji služebníci učiní, jak jim náš pán přikazuje. Naše...
Numeri 32:27...zvířata zůstanou v gileádských městech, zatímco tvoji služebníci, každý v plné zbroji, přejdou Jordán, aby...
Deuteronomium 2:7...Hospodin, tvůj Bůh, ti přece žehnal při veškerém tvém počínání. Zná tvé putování touto velikou pouští. ...
Deuteronomium 2:24...dál a překročte potok Arnon! Pohleď, dal jsem do tvé ruky chešbonského krále, Emorejce Sichona, i jeho zem....
Deuteronomium 2:27... posly s nabídkou míru: "Chtěl bych projít tvou zemí. Půjdu jen a jen po cestě, neuchýlím se od ...
Deuteronomium 2:30...jeho hrdost a odhodlání, aby jej pak vydal do tvé ruky, jak je tomu dodnes. Hospodin mi řekl: "Pohleď, ...
Deuteronomium 4:31...Bůh, je soucitný Bůh - nenechá a nedopustí tvou záhubu; nezapomene na smlouvu s tvými otci, kterou jim...
Deuteronomium 4:37...slova z prostředku ohně. To proto, že miloval tvé otce, vyvolil jejich budoucí símě. Tebe pak osobně...
Deuteronomium 5:14...den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinutvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani...
Deuteronomium 7:4...nevezmeš jejich dceru pro svého syna. To by pak tvé potomky odvrátilo ke službě cizím bohům. Hospodin by...
Deuteronomium 7:13... bude ti žehnat a rozmnoží . Požehná plodu tvého lůna i plodům tvé půdy - tvému obilí, vínu i oleji,...
Deuteronomium 8:4...úst. Tvůj oděv za těch čtyřicet let nezchátraltvé nohy neotekly. Věz tedy ve svém srdci, že jako člověk...
Deuteronomium 8:14...všechen tvůj majetek bude rozrůstat, pak se tvé srdce nepozdvihne, takže bys zapomněl na Hospodina,...
Deuteronomium 9:6...Bůh, ti tu krásnou zem nedává za dědictví pro tvou spravedlnost - jste přece tvrdošíjný lid! Vzpomeň si a...
Deuteronomium 9:29...protože je nenáviděl!' Oni jsou přece tvůj lidtvé dědictví. Vyvedl jsi je svou velikou mocí a vztaženou...
Deuteronomium 10:13...přikázání a ustanovení, která ti dnes udílím pro tvé dobro. Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebe i nebesa...
Deuteronomium 10:21...se přimkni a v jeho jménu přísahej. To on je tvou chloubou, to on je tvůj Bůh! Na vlastní oči jsi viděl,...
Deuteronomium 10:22... jak veliké a hrozné věci pro tebe vykonalTvoji otcové sestoupili do Egypta v počtu sedmdesáti osob,...
Deuteronomium 12:20...levity. Hospodin, tvůj Bůh, rozšíří tvé hranice, jak ti pověděl, a ty si řekneš: "Pojedl bych...
Deuteronomium 15:10...lakotu! Hospodin, tvůj Bůh, pak požehná veškerou tvou práci a vše, k čemu přiložíš ruku. A protože v zemi...
Deuteronomium 15:11...nabízej pomoc svému bratru - tomu, kdo je ve tvé zemi chudý a potřebný." Když se ti tvůj bratr, ...
Deuteronomium 15:16...však: "Neodejdu od tebe", protože miluje tebetvou rodinu a je mu u tebe dobře, pak vezmeš šídlo, na...
Deuteronomium 15:17...ve službě navždy. Totéž uděláš, půjde-litvou děvečku. ti není zatěžko propustit jej na svobodu -...
Deuteronomium 16:15... Hospodin, tvůj Bůh, ti přece požehnal ve vší tvé úrodě a ve vší tvé práci, a tak to náležitě oslav!...
Deuteronomium 19:8... tvůj Bůh, podle přísahy dané tvým otcům rozšíří tvé území a ti celou zem, kterou zaslíbil tvým otcům...
Deuteronomium 19:14...svého bližního, kterým tví předkové vymezili tvé dědictví v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do...
Deuteronomium 20:12...nuceným pracím a budou ti sloužit. Pokud však tvou nabídku nepřijmou a začnou s tebou bojovat, oblehni je...
Deuteronomium 21:2...člověk a nezjistí se, kdo ho zabil, vyjdou tvoji stařešinové a soudci, aby změřili vzdálenost od toho...
Deuteronomium 21:13...a svlékne šaty, v nichž byla zajata. Zůstane ve tvém domě celý měsíc a bude oplakávat svého otce a matku....
Deuteronomium 22:17...a teď ji očerňuje. Prý: ‚Zjistil jsem, že tvá dcera není panna.' Zde je ale důkaz panenství ...
Deuteronomium 23:8... Edomských se však nestraň - vždyť jsou to tvoji příbuzní. Nestraň se ani Egypťanů - vždyť jsi v...
Deuteronomium 23:15... Hospodin, tvůj Bůh, totiž kráčí uprostřed tvého tábora, aby vysvobozoval a vydal ti tvé nepřátele....
Deuteronomium 24:13...svém plášti, bude ti žehnat. V tom bude spočívat tvá spravedlnost před Hospodinem, tvým Bohem. Nevykořisťuj...
Deuteronomium 24:14...je to tvůj bratr anebo se do některého města ve tvé zemi přistěhoval. Každý den ještě před západem slunce...
Deuteronomium 26:13... přesně jak jsi mi přikázal. Nepřestoupil jsem tvé přikázání, nezapomněl jsem ani na jedno. Nic z toho...
Deuteronomium 28:4...městě, požehnaný budeš i na poli! Požehnaný plod tvého lůna, plody tvé půdy, plod tvého dobytka, vrh tvého...
Deuteronomium 28:5...vrh tvého skotu i mláďata tvého bravu. Požehnaná tvá nůše i tvá díže! Požehnaný budeš při vcházení,...
Deuteronomium 28:8...tebou utečou. Hospodin ti sešle požehnání pro tvé sýpky i pro vše, k čemu přiložíš ruku; Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 28:11... Hospodin ti nadbytek všeho dobrého: plodu tvého lůna, plodu tvého dobytka i plodů tvé země, o níž...
Deuteronomium 28:12...otevře svůj nádherný poklad - nebesa - aby dal tvé zemi déšť v pravý čas a požehnal všechno tvé počínání,...
Deuteronomium 28:17...ve městě, prokletý budeš i na poli. Prokletá tvá nůše i tvá díže. Prokletý plod tvého lůna, plody tvé...
Deuteronomium 28:18...tvá nůše i tvá díže. Prokletý plod tvého lůna, plody tvé půdy, vrh tvého skotu i mláďata tvého...
Deuteronomium 28:24...bronz a země pod tebou v železo. Hospodin ti pro tvou zem místo deště prach; z nebe bude zasypávat...
Deuteronomium 28:25...písek, dokud nebudeš vyhlazen. Hospodin nechá tvé nepřátele, porazí. Jednou cestou vytáhneš proti...
Deuteronomium 28:29...I v poledne budeš tápat jako slepec v temnotáchTvé snažení nebude mít úspěch, po všechny dny budeš jen...
Deuteronomium 28:31...bydlet; vysázíš vinici, a neokusíš její ovoceTvého býka ti porazí před očima, a nebudeš z něj jíst;...
Deuteronomium 28:32...tvým nepřátelům a nebude, kdo by zachránilTvé syny a dcery dají cizím lidem; vlastníma očima tomu...
Deuteronomium 28:33...budeš prolévat slzy, ale budeš bezmocný. Plody tvé země a všechno tvé úsilí zhltne národ, který jsi neznal...
Deuteronomium 28:40...mít olivy po celém kraji, nepomažeš se olejemtvá oliva opadá. I když zplodíš syny a dcery, nezůstanou...
Deuteronomium 28:42...dcery, nezůstanou ti; odejdou do zajetí. Všechny tvé stromy a plody tvé země si vezme hmyz. Přistěhovalec ve...
Deuteronomium 28:48...žízni, v nahotě a naprostém nedostatku. Vloží na tvou šíji železné jho, dokud nevyhladí. Z daleka, od...
Deuteronomium 28:51...a neslituje se nad dítětem. Bude požírat plod tvého dobytka i plody tvé půdy, dokud nebudeš vyhlazen....
Deuteronomium 28:52...všech městech po celé zemi, dokud se nezhroutí tvé vysoké hradby a opevnění, na něž jsi spoléhal. Sevře ...
Deuteronomium 28:59... svému Bohu, pak Hospodin podivuhodně rozmnoží tvé rány i rány tvého semene - mohutné a vytrvalé rány,...
Deuteronomium 30:5... aby se ti vedlo šťastně, a rozmnoží více než tvé otce. Hospodin obřeže tvé srdce a srdce tvého semene, a...
Deuteronomium 30:6...a rozmnoží více než tvé otce. Hospodin obřeže tvé srdce a srdce tvého semene, a budeš milovat Hospodina,...
Deuteronomium 30:7... tvůj Bůh, pak všechny tyto kletby uvede na tvé nepřátele, kteří nenáviděli a kteří ...
Deuteronomium 30:9... tvůj Bůh, ti proto vrchovatě požehná ve všem tvém počínání, v plodu tvého lůna, v plodu tvého dobytka i...
Deuteronomium 30:11...duší. Přikázání, které ti dnes vydávám, není nad tvé síly, není ti nijak vzdálené! Není na nebi, abys říkal:...
Deuteronomium 30:19...a prokletí. Vyber si život, a budeš živ tytvé símě. Miluj Hospodina, svého Boha, poslouchej ho a...
Deuteronomium 31:14...Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, přiblížil se den tvé smrti. Zavolej Jozuu a postavte se do Stanu setkávání,...
Deuteronomium 33:3...se k tvým nohám přivinuli, aby přijímali slova tvá - Zákon, jenž Mojžíš vydal nám, dědictví shromáždění...
Deuteronomium 33:8...proti nepřátelům mu pomáhej." O Levim řekl: "Kéž tvé urim a tumim, Hospodine, připadne muži tobě věrnému!...
Deuteronomium 33:9...nebral zřetel a ke svým dětem neznal se. Anotvé slovo zachovali, tvou smlouvu budou střežit levité....
Deuteronomium 33:25...nohy smáčí olejem! Z železa a bronzu jsou tvé závory, po všechny své dny žij v bezpečí. Nikdo není...
Deuteronomium 33:27...Bůh je tvým útočištěm, věčné náručí podepřeTvé nepřátele před tebou žene a říká: ‚Vyhlaď je!' Izrael...
Deuteronomium 33:29... lide, jejž Hospodin zachránil! On je štítem tvé ochrany a mečem tvého vítězství. se tví nepřátelé...
Jozue 1:18...se vzbouří proti tvým rozkazům a neposlechne tvá slova, mu přikážeš cokoli, zemře. Jen buď silný a...
Jozue 2:20...hlavu. Kdybys ale naši úmluvu vyzradila, budeme tvé přísahy zproštěni." " se stane, jak jste řekli,"...
Jozue 9:8...Jak bychom s vámi mohli uzavřít smlouvu?" "Jsme tvoji služebníci," řekli na to Jozuovi. Ten se jich ale...
Jozue 9:9...ale ptal: "Co jste zač? Odkud jste přišli?" "Tvoji služebníci přišli z daleké, předaleké země díky...
Jozue 14:9... Onoho dne Mojžíš přísahal: ‚Země, kterou prošly tvé nohy, jistě připadne navěky za dědictví tobě a tvým...
Soudců 9:38...dubu!" Nato mu Zebul řekl: "Kdepak jsou ty tvé řeči? Říkal jsi: ‚Kdo je Abimelech, abychom mu...
Soudců 11:17...králi se slovy: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí.' Edomský král o tom ale nechtěl ani slyšet....
Soudců 11:19... Izrael mu řekl: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí k nám domů.' Sichon ale Izraeli nevěřil, že...
Soudců 13:12..."Ano," odpověděl. Manoach mu řekl: " dojde na tvá slova, jak se máme ohledně toho chlapce zařídit? Jak s...
Soudců 13:13...Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: " se tvá žena zdržuje všeho, o čem jsem řekl: neokusí nic...
Soudců 13:16...odpověděl: "I kdybys tu zdržel, nejedl bych tvé jídlo. Chceš-li ale připravit zápalnou oběť, obětuj ji...
Soudců 13:17...máš jméno? Rádi bychom poctili, dojde na tvá slova." Hospodinův anděl však opáčil: "Proč se ptáš...
Soudců 16:6...vyptávala: "Prozraď mi, prosím, v čem je ta tvoje veliká síla? Čím bys mohl být spoután a zkrocen?"...
Soudců 16:15...jsi oklamal! Copak mi nepovíš, v čem je ta tvoje veliká síla?" Těmi řečmi ho mučila den co den, ...
Soudců 19:19...své osly, mám i chléb a víno pro sebe, zde pro tvou služebnici i pro mládence, který tvého služebníka...
Růt 1:15...se stále držela. "Pohleď, řekla Noemi, "tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať...
Růt 3:9... po boku mu leží žena! "Kdo jsi?" zeptal se. "Tvá služebnice Rút," odpověděla. "Přikryj svou služebnici...
Růt 4:15...a ve stáří se o tebe postará. Porodila ho přece tvá milující snacha - a ta je ti vzácnější než sedm synů!"...
1. Samuel 2:1...protivníkům se teď zasměji, mou radostí je spása tvá. Není svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty,...
1. Samuel 2:31... však zostudím. Hle, přicházejí dny, kdy zlomím tvou moc a moc tvého otcovského rodu! Nikdo v tvém domě se...
1. Samuel 13:13...ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Vždyť Hospodin by tvé kralování nad Izraelem utvrdil na věky! Teď ale tvé...
1. Samuel 13:14...kralování nad Izraelem utvrdil na věky! Teď ale tvé kralování neobstojí. Hospodin si našel muže podle...
1. Samuel 15:24...mu na to Saul. "Porušil jsem Hospodinův rozkaztvé pokyny. Bál jsem se totiž lidu, proto jsem je poslechl....
1. Samuel 15:33..."Za to, že tvůj meč bral ženám děti, bude tvá matka bezdětná nad jiné ženy!" A Samuel tam v Gilgalu...
1. Samuel 16:11...Samuel se pak Jišaje zeptal: "To jsou všichni tvoji chlapci?" "Ještě zbývá nejmladší," odpověděl Jišaj....
1. Samuel 17:28...komu jsi svěřil těch pár ovcí na poušti? Znám tu tvou drzost a zlomyslnost! Přišel ses podívat na bitvu,...
1. Samuel 17:44... "Pojď ke mně," hulákal na Davida, "a nechám tvé tělo ptákům a divoké zvěři!" David mu ale odpověděl:...
1. Samuel 20:18...Jonatan pověděl: "Zítra je novoluní. Všimnou si tvé nepřítomnosti, protože vědí, kde sedáváš. Pozítří...
1. Samuel 22:14...jako David? Vždyť je to králův zeť, velitel tvé tělesné stráže a požívá úcty tvého domu. Copak jsem se...
1. Samuel 25:6...ho mým jménem: ‚Buď zdráv. Pokoj tobě, pokoj tvé rodině, pokoj všemu, co máš. Jak slyším, střiháš právě...
1. Samuel 25:25...se Nábal, Hlupák, a hlouposti dost. tvá služebnice, jsem neviděla ty mládence, které jsi, můj...
1. Samuel 25:26...prolít krev a vzít pomstu do vlastních rukou,  tvoji nepřátelé a všichni, kdo mému pánu chtějí ublížit,...
1. Samuel 25:27... dopadnou jako Nábal! A tento dárek, který tvá služebnice přinesla svému pánu, se rozdá mládencům,...
1. Samuel 25:33... že mi dnes poslal vstříc. A požehnána tvá moudrost, ty sama buď požehnána, žes dnes zadržela,...
1. Samuel 25:41... že si chce vzít za ženu." Hned se poklonila tváří k zemi se slovy: "Hle, tvá služebnice bude služkou,...
1. Samuel 28:21...a viděla, jak je vyděšený, řekla mu: "Pohleďtvá služebnice poslechla. Nasadila jsem vlastní život,...
2. Samuel 1:16...udeřil, zemřel. Ještě předtím mu David řekl: "Tvá krev na tvou hlavu! Vlastními ústy jsi na sebe řekl: To...
2. Samuel 1:19...je zapsána v Knize Upřímného: Ach, Izraelitvá ozdoba zabita leží na tvých výšinách! Jak padli...
2. Samuel 1:26...po tobě, Jonatane, bratře - jak jsem milovalTvá láska ke mně byla úžasná, vzácnější nežli láska žen....
2. Samuel 3:12...se mnou smlouvu, a ti pomohu obrátit na tvou stranu celý Izrael!" "Dobře," odpověděl David. "Uzavřu...
2. Samuel 3:34...tento žalozpěv: "Měl Abner zemřít jako ničemaTvé ruce nebyly spoutány, na nohou neměls okovy - ranou...
2. Samuel 5:1...za Davidem do Hebronu se slovy: "Hle, jsme tvá krev a tělo! za časů našeho krále Saula jsi vodíval...
2. Samuel 6:21...David. "Před Hospodinem, který vyvolil místo tvého otce a celé tvé rodiny, aby postavil za vůdce...
2. Samuel 7:9...Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny tvé nepřátele jsem před tebou vyhladil. Proslavím tvé jméno...
2. Samuel 7:12...oznamuje, že on zbuduje dům tobě. se naplní tvé dny a ulehneš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka,...
2. Samuel 7:16...jsem ji odvrátil od tvého předchůdce. Tvůj důmtvé království zůstanou přede mnou navěky, tvůj trůn se...
2. Samuel 7:26...a jeho domu. Učiň, jak jsi řekl. Kéž se tvé jméno navěky proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů...
2. Samuel 7:28...jsi svému služebníku zaslíbil toto dobrodinítvá slova jsou pravda. Kéž se ti zalíbí požehnat domu svého...
2. Samuel 10:11...síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, přijdu na pomoc tobě. Buď silný! Odvahu! Za...
2. Samuel 11:11...pít a spát se svou manželkou? Na tvůj život a na tvou duši, něco takového bych neudělal!" David tedy...
2. Samuel 12:11...praví Hospodin: Hle, vzbudím proti tobě zlotvého vlastního domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám...
2. Samuel 14:6...král. "Jsem vdova," odpověděla, "muž mi zemřelTvá služebnice měla dva syny. Ti se ale na poli pohádali;...
2. Samuel 14:7... Teď se ale všichni příbuzní obrátili proti tvé služebnici. Říkají: ‚Vydej toho bratrovraha! Zabijeme...
2. Samuel 14:8...ani jméno, ani potomstvo..." "Vrať se domů, tvé věci rozhodnu," přerušil ji král. Tekojská žena ale...
2. Samuel 14:12... tvému synovi nespadne z hlavy ani vlas!" "Smí tvá služebnice povědět panu králi ještě něco?" zeptala se...
2. Samuel 14:15...vypovědět, protože mi ti lidé nahnali strachTvá služebnice si řekla: Povím to králi. Co když král...
2. Samuel 14:17...chce i s mým synem vyhladit z Božího dědictvíTvá služebnice si řekla: Kéž slovo pana krále přinese klid....
2. Samuel 14:19... Ano, tvůj služebník Joáb mi to přikázal; to on tvou služebnici naučil všechna tato slova. Tvůj služebník...
2. Samuel 15:3...izraelského kmene." Abšalom pak říkal: "Víštvá žádost je správná a oprávněná, ale u krále se žádného...
2. Samuel 20:17...blíž. "Ano," odpověděl. "Vyslechni, co ti poví tvá služebnice," požádala ho. "Poslouchám," odvětil....
2. Samuel 22:50...zachráníš. Proto budu chválit mezi národytvé jméno, Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná...
2. Samuel 24:13..." Gád tedy přišel k Davidovi a řekl mu: "Mají na tvou zem přijít tři roky hladu? Nebo chceš být tři měsíce...
2. Samuel 24:17...se provinil! Co ale provedly tyto ovečky?  tvá ruka dolehne na a na mou rodinu!" Ještě téhož dne k...
2. Samuel 24:23...A dodal: "Kéž Hospodin, tvůj Bůh, ráčí přijmout tvoji oběť." "To ne," odpověděl král Aravnovi. "Koupím to...
1. Královská 1:2...králi k službám a pečovala o něj. Bude léhat ve tvé náruči, aby se pan král zahřál." A tak po všech...
1. Královská 1:14...budeš mluvit s králem, přijdu tam za teboutvá slova potvrdím." Batšeba tedy vešla ke králi do ložnice...
1. Královská 1:47...Bůh zvelebí Šalomounovo jméno ještě více než tvé a kéž jeho trůn pozvedne ještě více než tvůj.' Nato se...
1. Královská 2:37...odešel a překročil potok Kidron, jistě zemřešTvá krev pak padne na tvou hlavu." Šimei králi odpověděl:...
1. Královská 2:44...jak zle jsi mému otci Davidovi ublížil. Hospodin tvé zlo obrátil na tvou hlavu! Král Šalomoun ale bude...
1. Královská 3:13...nežádal: bohatství a slávu, takže ti po všechny tvé dny nebude mezi králi rovného. A budeš-li chodit po...
1. Královská 3:20...ještě tu noc vstala a vzala mi mého syna, když tvá služebnice spala. Vzala si ho do náručí a toho svého...
1. Královská 3:26...synem. Ta druhá ale řekla: "Nebude moje ani tvoje. Sekejte!" Král tehdy rozhodl: "Nezabíjejte ho! Dejte...
1. Královská 5:22...lidu." Potom poslal Šalomounovi tuto odpověď: "Tvou zprávu jsem dostal. Postarám se o všechno cedrové i...
1. Královská 8:29...ti tvůj služebník dnes předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž...
1. Královská 8:33... kdyby se pak ale vrátili k tobě, chválili tvé jméno, modlili se a prosili v tomto chrámu,...
1. Královská 8:35...pak ale modlili směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a po svém potrestání by se odvrátili od svých...
1. Královská 8:42...z daleké země kvůli tvému jménu (neboť uslyšeltvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a vztažené paži),...
1. Královská 8:43...cizinec prosil, aby všechny národy země poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby...
1. Královská 8:51... aby se nad nimi slitovali. Vždyť jsou tvůj lidtvé vlastní dědictví! Vyvedl jsi je z Egypta, zprostřed ...
1. Královská 8:52...Egypta, zprostřed tavicí pece! Kéž tedy jsou tvé oči upřeny k modlitbě tvého služebníka i k modlitbě...
1. Královská 9:3...v Gibeonu. Hospodin mu řekl: "Vyslyšel jsem tvou modlitbu a tvou prosbu, kterou jsi mi předložil....
1. Královská 9:6...chybět tvůj potomek.' Pokud se však ode tytvoji synové odvrátíte a nebudete dodržovat přikázání a...
1. Královská 10:6..."To, co jsem u nás slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je pravda. Dokud jsem nepřijela a neuviděla...
1. Královská 10:8... kteří stále stojí před tebou a naslouchají tvé moudrosti. Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, který si ...
1. Královská 13:22...jsem ti řekl: ‚Nic tam nejez ani nepij.' Proto tvé tělo nebude pochováno v hrobě tvých otců!" Když Boží...
1. Královská 19:10... Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili....
1. Královská 19:14... Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili....
1. Královská 20:3...posly se vzkazem: "Takto praví Ben-hadadTvé stříbro i zlato patří mně. Také tvé ženy a nejlepší...
1. Královská 21:19...psi chlemtali krev Nábotovu, budou chlemtattvou.'" "Tak jsi našel, můj nepříteli?" oslovil Achab...
2. Královská 2:10...Eliáš. "Pokud ale uvidíš, jak jsem od tebe vzattvá žádost se splní. Pokud ne, nesplní se." Šli tedy spolu...
2. Královská 4:2...ptal se Elíša. "Pověz mi, co máš doma?" "Tvá služebnice nemá doma nic než lahvičku oleje,"...
2. Královská 5:10..."Jdi a sedmkrát se omyj v Jordánu. Tak se tvé tělo uzdraví a budeš čistý." Námana to tak popudilo, že...
2. Královská 9:22...je tu všude kolem smilstvo a čarodějnictví tvé matky Jezábel!" Nato Joram prudce obrátil vůz a ujížděl...
2. Královská 10:5...a vychovateli proto Jehuovi vzkázali: "Jsme tvoji služebníci! Uděláme, cokoli nám řekneš. Nikoho za...
2. Královská 19:20...vzkázal: "Tak praví Hospodin, Bůh IzraeleTvou modlitbu ohledně asyrského krále Senacheriba jsem...
2. Královská 19:28... chodíš sem a tam, na běsníš, známTvé běsnění a tvá pýcha ke mně dolehla. Udidlo dám na tvá...
2. Královská 20:5... vůdci mého lidu: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem...
2. Královská 20:18...do Babylonu. Nezůstane nic, praví Hospodin. I tvoji synové, tví vlastní potomci, budou zajati a stanou se...
2. Královská 22:20...k tvým předkům a budeš uložen do hrobu v pokojiTvé oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto místo...
1. Letopisů 4:10..."Kéž bys mi požehnal a rozšířil území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a chránila od zlého, abych neměl...
1. Letopisů 11:1...se shromáždil k Davidovi do Hebronu. "Hle, jsme tvá krev a tělo!" prohlásili. " za časů krále Saula jsi...
1. Letopisů 12:19... Amasaje: "Patříme tobě, Davide, jsme na tvé straně, synu Jišaje! Pokoj, pokoj buď tobě i tvým...
1. Letopisů 16:35...naší spásy! Vysvoboď nás a z národů posbírejTvé svaté jméno oslavíme, tvou chválou se chlubíme!"...
1. Letopisů 17:8...Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny tvé nepřátele jsem před tebou vyhladil. Proslavím tvé jméno...
1. Letopisů 17:10...svým izraelským lidem ustanovil soudce. Všechny tvé nepřátele pokořím. Oznamuji ti, že Hospodin postaví dům...
1. Letopisů 17:11...ti, že Hospodin postaví dům tobě. se naplní tvé dny a odejdeš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka,...
1. Letopisů 17:24...domu. Učiň, jak jsi řekl; kéž se to potvrdítvé jméno se navěky proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin...
1. Letopisů 19:12...síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, pomohu tobě. Buď silný! Odvahu! Za náš lid a...
1. Letopisů 21:3...Můj pane a králi, nejsou to snad všechno tvoji poddaní? Proč to chce můj pán udělat? Proč být na...
1. Letopisů 21:17...provedly tyto ovečky? Hospodine, Bože můj,  tvá ruka dolehne na a na mou rodinu! Jen ta rána...
1. Letopisů 28:21...prácí. Hodnostáři i všechen lid čekají na tvé rozkazy." Král David pak řekl celému shromáždění: "Můj...
1. Letopisů 29:11...otce Izraele, požehnaný jsi od věků na věkyTvá je, Hospodine, velikost a síla, nádhera, velebnost a...
1. Letopisů 29:12...a sláva, jenom ty sám vládneš nade vším. Ve tvé ruce je síla i moc, svou rukou posiluješ a dáváš...
1. Letopisů 29:13...a dáváš velikost. Tobě, Bože náš, vzdáváme díkytvé slavné jméno chválíme! Kdo jsem ale a co je můj lid,...
1. Letopisů 29:14...tebe pochází všechno - to, co jsme dali, bylotvé ruky! Před tebou jsme jen poutníci a hosté tak jako...
1. Letopisů 29:16...hojnost. Připravili jsme ji ke stavbě domu pro tvé svaté jméno - vše je to ale z tvé ruky a tobě to...
1. Letopisů 29:19...Šalomounovi pak dej oddané srdce, aby dbal na tvá přikázání, svědectví a pokyny, aby vše vykonal a...
2. Letopisů 2:7...a santálové dřevo z Libanonu. Vždyť vím, jak tvoji služebníci v Libanonu dovedou kácet dřevo. Tvým...
2. Letopisů 6:20... kterou ti tvůj služebník předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž...
2. Letopisů 6:24... kdyby se pak ale vrátili k tobě, chválili tvé jméno, modlili se a prosili v tomto chrámu,...
2. Letopisů 6:26...pak ale modlili směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a po svém potrestání se odvrátili od svých hříchů...
2. Letopisů 6:32...otcům. Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatřítvému lidu Izraeli, přišel z daleké země kvůli tvému...
2. Letopisů 6:33...cizinec prosil, aby všechny národy země poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby...
2. Letopisů 6:40...tobě zhřešili. Nyní tedy, Bože můj, kéž jsou tvé oči upřeny a tvé uši nakloněny k modlitbě na tomto...
2. Letopisů 6:41...jsou spásou oblečeni, tví věrní se radujítvé dobroty. Neodvracej, Hospodine Bože, svoji tvář od toho...
2. Letopisů 7:12...v noci ukázal Hospodin a řekl mu: "Vyslyšel jsem tvou modlitbu. Vyvolil jsem si toto místo za dům oběti....
2. Letopisů 9:5..."To, co jsem u nás slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je pravda. Dokud jsem nepřijela a neuviděla...
2. Letopisů 9:6...oči, nevěřila jsem tomu. Teď ale vidím, že mitvé veliké moudrosti neřekli ani polovinu! Překonal jsi...
2. Letopisů 9:7... kteří stále stojí před tebou a naslouchají tvé moudrosti. Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž si ...
2. Letopisů 20:6...To ty vládneš královstvím všech národů a ve tvé ruce je síla i moc. Nikdo nemůže obstát před tebou! Byl...
2. Letopisů 20:8...Poté, co ji osídlili, postavili v svatyni pro tvé jméno a řekli: ‚Přijde-li na nás neštěstí, meč,...
2. Letopisů 20:9...a před tebe samého - vždyť v tomto domě přebývá tvé jméno - a budeme z našich úzkostí volat k tobě a ty nás...
2. Letopisů 20:37..."Protože ses spolčil s Achaziášem, Hospodin tvé dílo zničí!" Lodě ztroskotaly, a tak z plavby do zámoří...
2. Letopisů 21:14...než ty. Nuže, pohleď: Hospodin zasáhne tvůj lidtvé syny, ženy i všechno tvé jmění velikou ranou. Ty sám...
2. Letopisů 34:28...k tvým předkům a budeš uložen do hrobu v pokojiTvé oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto místo i...
Ezdráš 9:10...náš, co máme říci po tom všem? Opustili jsme tvá přikázání, jež jsi nám vydal skrze své služebníky...
Ezdráš 9:14...nás vyváznout. Jak bychom mohli znovu porušovat tvá přikázání a příznit se s těmito národy páchajícími...
Nehemiáš 1:5...a milosrdenství těm, kdo milují a dodržují tvá přikázání, nakloň mi prosím své ucho! Upři své oči k...
Nehemiáš 1:6... kterou se před tebou modlím dnem i nocí za tvé služebníky, syny Izraele! Vyznávám hříchy synů Izraele,...
Nehemiáš 1:11...modlitbě svých služebníků, kteří s potěšením ctí tvé jméno. Dej, tvůj služebník dnes uspěje a dojde...
Nehemiáš 2:6...Král, po boku s chotí, se zeptal: "Jak dlouho tvá cesta potrvá? Kdy se vrátíš?" Když jsem mu udal dobu,...
Nehemiáš 9:5...jsi, Hospodine, Bože náš, od věků na věkyTvé slavné jméno je požehnané, nad všechno požehnání i...
Nehemiáš 9:16...otci pyšně zatvrdili šíji a odmítli poslouchat tvé příkazy. Odmítli poslouchat, nepomysleli na divy, které...
Nehemiáš 9:25...do sytosti, tukem se obalili, s rozkoší užívali tvé velké dobroty. Tehdy se vzbouřili, tobě se postavili,...
Nehemiáš 9:26...tobě se postavili, tvůj Zákon zahodili za hlavuTvé proroky vraždili, když je vyzývali, aby se k tobě...
Nehemiáš 9:29...jsi je zachránil. Varoval jsi je, se vrátítvému Zákonu, oni však zpychli a nechtěli poslouchat tvé...
Nehemiáš 9:34... kněží a otcové. Tvůj Zákon neplnili, nedbali na tvé příkazy ani na výstrahy, jimiž jsi je varoval. Když...
Nehemiáš 9:35... Když ještě měli své království a hojnost tvé dobroty, kterou jsi jim prokazoval, když ještě měli tu...
Ester 3:8..."Je tu jeden národ mezi národy všech provincií tvé říše, roztroušený, ale oddělený. Jejich zákony jsou od...
Ester 3:11...Hamanovi, synu Hamedaty Agagovce. "Stříbro je tvé," řekl král Hamanovi, "a stejně tak ten lid. Udělej s...
Job 1:12...Hospodin satanovi. "Všechno, co , je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš!" A s tím satan...
Job 1:19...ten dům ze všech stran, takže se na zřítilTvé děti jsou mrtvé. Unikl jsem jenom , abych ti to...
Job 2:6..."Tak dobrá," řekl Hospodin satanovi. " je ve tvé moci. Musíš ho ale nechat naživu." S tím satan od...
Job 4:4...poučit, pokleslým rukám jsi uměl dodat silTvá slova klopýtajícího zvedala, posiloval jsi podlomená...
Job 4:6...zasáhlo, a děsíš se. není ti oporou zbožnost tvá? Tvá bezúhonnost ti naději nedává? Zhynul snad někdy...
Job 8:2...mu na to řekl: "Jak dlouho budeš takhle mluvitTvé řeči jsou podobné vichřici! Copak Bůh spravedlnost...
Job 8:4...poruší? Copak Všemohoucí právo převrací? Pokud tvé děti proti němu zhřešily, vydal je moci jejich vin....
Job 8:7...tebou bdít, rozkvět tvých statků znovu obnovíTvé počátky budou nicotné oproti hojnosti, jež čeká ....
Job 8:21...bezúhonných nezříká, nepodpoří však ruku bídákaTvá ústa smíchem nakonec naplní, písničku vloží na tvé rty....
Job 10:5...Pohledem smrtelníka díváš se? Copak jsou tvé dny lidským podobné, připomínají tvé roky lidský věk,...
Job 10:7...pídíš se? Víš přece, že jsem nevinen a že tvé ruky nikdo nevyrve! Tvé ruce mne hnětly a tvořily - teď...
Job 10:8...jsem nevinen a že z tvé ruky nikdo nevyrveTvé ruce mne hnětly a tvořily - teď ses obrátil a chceš ...
Job 10:12...spojils . Z lásky jsi obdaroval životemtvá péče střežila můj každý dech. Toto však v srdci skrýval...
Job 10:13...však v srdci skrýval jsi, teď jsem poznal tvé úmysly: Abys hlídal, zda nezhřeším, abys mi...
Job 10:17...proti mně, tvůj hněv proti mně se ještě rozmůžetvá vojska zas a znovu vezmou útokem. Proč jsi vůbec...
Job 11:3...tlacháním všechny umlčíš? Že nikdo neztrestá tvé rouhání? Říkal jsi Bohu: ‚ přesvědčení je ryzí, jsem...
Job 11:16...zapomeneš na své trápení, jak voda odplynetvé paměti. Tvůj život jak poledne se rozzáří, i tma se...
Job 11:19...klidu ulehneš. Budeš spát a nikdo nevyruší , o tvou přízeň se budou mnozí ucházet. Oči ničemů se ale...
Job 15:5...zbožnost a bráníš rozjímání před BohemTvá ústa totiž vede špatnost a rozhodl ses mluvit prohnaně....
Job 15:6...vede špatnost a rozhodl ses mluvit prohnaněTvá ústa - ne - odsoudí, usvědčují vlastní rty!...
Job 18:4...jsme tu za dobytek? To nás považuješ za tupceTvá vlastní zuřivost drásá ! Copak se kvůli tobě zboří...
Job 22:3...člověka? Že by mu chytrák nějak prospíval? Copak tvá spravedlnost Všemohoucího zajímá? Žiješ-li bezúhonně,...
Job 22:4...Žiješ-li bezúhonně, co z toho ? Že by setvou zbožnost s tebou pohádal? Proč by měl s tebou k soudu...
Job 22:5...pohádal? Proč by měl s tebou k soudu utíkatTvá špatnost musí být veliká, tvá vina je bezmezná! Od...
Job 22:26... hromadou stříbra bude ti. Všemohoucí pak bude tvou rozkoší, k Bohu tvář svou obrátíš. Budeš se k němu...
Job 22:28...sliby tehdy vyplníš. Cokoli rozhodneš, obstojítvé cesty budou světlem zality. ‚Hlavu vzhůru!' řekneš...
Job 35:8... jak ho tím obdaříš? Co by si od tebe mohl vzítTvá ničemnost škodí člověku jako ty, tvou spravedlnost...
Job 35:14...Co teprve, říkáš-li, že ho nikde nevnímáš, že tvá pře leží u něj a ty na něj čekáš, že prý ve svém hněvu...
Job 38:11...na dveře a řekl: ‚Smíš sem, a dál netvé vzduté vlny se zlomí zde'? Poručil jsi jitru někdy v...
Job 39:9... Bude ti buvol ochoten sloužit? Bude nocovat ve tvé stáji? Můžeš ho provazy udržet u brázdy? Bude za tebou...
Job 42:2..."Uznávám, že jsi všemocný a že nic nepřekazí tvé úmysly. Ptal ses: ‚Kdo to zastírá záměry, a přitom...
Žalmy 3:9...zuby ničemů! Hospodinovo je vítězství, na tvém lidu tvé požehnání. séla Pro předního zpěváka, na...
Žalmy 5:8...a podvodníky si Hospodin oškliví! ale díky tvé veliké lásce do tvého domu vejít smím, abych se klaněl...
Žalmy 5:12... ti všichni budou jásat navěky. Ty, kdo milují tvé jméno, prosím přikryj, se před tebou mohou veselit!...
Žalmy 8:4... mstivého protivníka abys překonal! Když vidím tvá nebesa, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kterés tam...
Žalmy 9:4...zazpívat! Moji nepřátelé ustoupí a padnou, před tvojí tváří zahynou, neboť ses ujal mého soudu a mých práv,...
Žalmy 9:11...je v dobách soužení. v tebe doufají, kdo tvé jméno znají, neopustíš, Hospodine, ty, kdo hledají!...
Žalmy 9:15...smrti vytrhni, abych pak zvěstoval všechny tvé chvály, v branách Dcery sionské abych tvou spásu...
Žalmy 10:5...myšlení. Na svých cestách mají stále jen úspěchtvé zákony jsou jim vzdáleny, ze všech protivníků mají jen...
Žalmy 13:6...porazil!" nepřátelé neslaví selhání. Na tvoji lásku spoléhám, nad tvou spásou srdce zajásá,...
Žalmy 15:1...bude veselit! Žalm Davidův. Kdo, Hospodine, ve tvém stanu bude? Kdo bydlet smí na tvé svaté hoře? Kdo žije...
Žalmy 16:11...svého věrného! Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti, nekonečné blaho je po...
Žalmy 17:2...bezelstných. Od tebe samého vyjde můj soudtvé oči na právo dohlédnou! Zkoumals srdce, v noci s'...
Žalmy 17:15...v hojnosti! se však po právu budu kochat tvou tváří, nasycen budu tvou podobou, se probudím. Pro...
Žalmy 18:50...zachráníš. Proto budu chválit mezi národytvé jméno, Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná...
Žalmy 20:4...Sionu kéž podepře! Kéž si vzpomene na všechny tvé oběti, tvé zápaly kéž v popel obrátí! séla Kéž ti ,...
Žalmy 20:5...kéž v popel obrátí! séla Kéž ti , po čem tvé srdce touží, všechny tvé úmysly kéž naplní! Kéž z tvého...
Žalmy 20:6...touží, všechny tvé úmysly kéž naplní! Kéžtvého vítězství se můžem radovat, ve jménu našeho Boha...
Žalmy 21:2...předního zpěváka. Žalm Davidův. Ve tvé síle, Hospodine, raduje se král - jak jen se veselí dík...
Žalmy 21:9...se král - dík lásce Nejvyššího nezakolísá! Na tvé nepřátele tvá ruka dosáhne, všechny tvé protivníky...
Žalmy 22:23... před rohy buvola! Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shromáždění budu velebit: Ctitelé...
Žalmy 22:28...se rozpomenou a k Hospodinu se navrátí; před tvojí tváří se klanět budou všechny rodiny a národy. Vždyť...
Žalmy 23:4...se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj pruttvá hůl konejší. Před zraky protivníků stůl mi prostíráš...
Žalmy 24:6...Takoví jsou ti, kdo se na něj ptají, kdo hledají tvou tvář, Bože Jákobův. séla Pozvedněte, brány, svá...
Žalmy 26:3... zkoušej , prověř srdce i svědomíTvou lásku stále před sebou vidím, tvá věrnost všude...
Žalmy 26:8... dům, kde přebýváš, místo, kde zůstává sláva tvá! Mezi hříšníky mou duši nezahrň, s vrahy můj život...
Žalmy 27:8...O tobě přemítá srdce, že říkáš: "Hledejte mou tvář!" Tvou tvář tedy hledám, Hospodine, neskrývej přede...
Žalmy 28:2... prosby, když k tobě volám, když ruce zvedámtvé nejsvětější svatyni! Nezahrnuj mezi darebáky a mezi...
Žalmy 30:10...snad prach tebe oslavovat? Bude snad vyprávěttvé věrnosti? Slyš, Hospodine, smiluj se nade mnou, prosím,...
Žalmy 31:8...nadějí je Hospodin. Jásat a radovat se budutvé lásky, že jsi pohlédl na trápení, žes poznal mou...
Žalmy 31:20...mluví tak tvrdě, pyšně a potupně! Jak veliká je tvá dobrota, kterou jsi zachoval těm, kdo ctí! Dokázals...
Žalmy 32:4... kosti chřadly, když celé dny jsem naříkalTvá ruka tížila ve dne v noci, z mízy stal se letní...
Žalmy 33:22...srdce, v jeho svaté jméno doufáme. Kéž je s námi tvá láska, Hospodine, jako je v tobě naše naděje! Žalm...
Žalmy 35:28...služebníku pokoj dopřává!" Můj jazyk mluvítvé spravedlnosti, zpívá tvé chvály po všechny dny! Pro...
Žalmy 36:6... na cestě nekalosti stojí, zla se neštítíTvá láska, Hospodine, dosahuje k nebi, tvá věrnost sahá k...
Žalmy 36:7... dosahuje k nebi, tvá věrnost sahá k oblakůmTvá spravedlnost je jak mohutné hory, tvé zákony jsou...
Žalmy 36:8...nesmírná - lidem i zvěři, Hospodine, pomáhášTvá láska, Bože, je nad cenné poklady, do stínu tvých...
Žalmy 37:6...svoji cestu, doufej v něj a on to učiní: vyvede tvou spravedlnost na denní světlo, tvou nevinu na slunce...
Žalmy 38:3... nekárej! Vždyť jsem probodán tvými šípytvá ruka drtí ! Tvůj hněv na mně nenechal zdravé místo,...
Žalmy 39:11...způsobil! Odvrať ode svoji metlu, pod ranami tvé ruky umírám! Když trestáš člověka za jeho vinu, jako...
Žalmy 40:9...o mně v Knize napsáno. Mou radostí je konat vůli tvou, tvůj Zákon, Bože můj, v nitru nosím si." Ve velikém...
Žalmy 40:11...své rty jsem nezdržoval, to víš, Hospodine, sámTvoji spravedlnost v srdci neskryl jsem, o tvé věrnosti...
Žalmy 40:12... mi prosím neodpírej; kéž láska a pravda tvá vždycky nade mnou drží stráž! Obklopily pohromy, jež...
Žalmy 40:17...říkají: "Veliký je Hospodin!" ti, kdo milují tvé spasení. sám jsem nuzný a ubohý - kéž bys na , můj...
Žalmy 42:8...se ozývá hlubině ve hluku tvých peřejí, všechny tvé vlny a tvé příboje se valí přese . Ve dne kéž...
Žalmy 43:3...svou - ty povedou, budou provázet k hoře tvé svatosti, kde bydlíš ty. Tehdy přistoupím k Božímu...
Žalmy 44:4...neovládli, ve vlastní paži neměli vítězstvítvá pravice to byla, paže tvá, tvář tvá jim zářila - měls...
Žalmy 44:9...se Bohem každý den, stále jsme slavili jméno tvé! séla Teď jsi nás ale zahnal a zahanbil, nevytáhl jsi s...
Žalmy 44:18...nezapomněli jsme na tebe, nezradili jsme smlouvu tvou. Naše srdce se jinam neodvrátilo, z tvé stezky nesešel...
Žalmy 44:19...smlouvu tvou. Naše srdce se jinam neodvrátilo, z tvé stezky nesešel náš krok. Ty jsi nás ale drtil v kraji...
Žalmy 44:27...zemi. Povstaň a pomoz nám - nás vykoupí láska tvá! Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie". Poučný žalm...
Žalmy 45:3...Ze všech lidí jsi nejkrásnější, milostí kanou tvoje rty - sám Bůh ti žehná navěky! Připevni, hrdino, k...
Žalmy 45:5...do boje za pravdy a pokory spravedlivou věctvá pravice zmůže věci úžasné! Tvé šípy, králi, ostré jsou,...
Žalmy 45:6...věc - tvá pravice zmůže věci úžasnéTvé šípy, králi, ostré jsou, národy skolí před tebou, srdce...
Žalmy 45:7...věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé. Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto Bůh,...
Žalmy 45:8... tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé! Myrhou, aloí a kasií voní roucha tvá, z paláců...
Žalmy 45:9...společníky tvé! Myrhou, aloí a kasií voní roucha tvá, z paláců slonoviny se těšíš harfami. Dcery králů jsou...
Žalmy 45:12...Na svůj lid i na dům otce zapomeň, vždyť po tvé kráse touží král - před ním se skloň, on je tvůj pán. I...
Žalmy 45:18...budeš mít děti; učiníš je knížaty po celé zemiTvé jméno chci připomínat po všechna pokolení, na...
Žalmy 48:10...je Bůh upevní navěky! séla Rozjímáme, Bože, o tvé lásce uprostřed tvojí svatyně. Jako tvé jméno, Bože,...
Žalmy 48:11... Bože, o tvé lásce uprostřed tvojí svatyně. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála do všech končin země...
Žalmy 50:8...přece Bohem tvým! Kvůli tvým obětem nevinímtvé zápaly mi nikdy nechybí. Nechci však býka z chlévů...
Žalmy 50:9...však býka z chlévů tvých, nechci kozlíkytvé ohrady! Všechna zvěř v lese přece patří mi, také...
Žalmy 51:16..., Bože, Bože spásy, jazyk můj zpívátvé spravedlnosti! Pane můj, otevři rty, ústa...
Žalmy 51:17...Pane můj, otevři rty, ústa zvěstují tvé chvály! V oběti neměl bys zalíbení, kdybych ti ji dal,...
Žalmy 54:8...věrnost svou! Potom ti budu obětovat ochotnětvé jméno, Hospodine, slavit, že dobré je! On vysvobodí...
Žalmy 57:11...mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národůTvá láska sahá k samému nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům....
Žalmy 59:17...hladu musejí se ke spánku uložit. ale budutvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty...
Žalmy 60:6...ale korouhev dal jsi, aby ji rozvinuli v pravdě tvé.séla Aby tví milovaní byli zachráněni, pomoz svou...
Žalmy 63:3...po vodě. Kéž bych ve svatyni znovu uviděltvou sílu a tvou slávu kéž bych zakoušel! Lepší než život...
Žalmy 63:4...kéž bych zakoušel! Lepší než život je láska tvá, rty proto budou opěvat. Budu chválit po dobu...
Žalmy 65:5...zveš, aby stanuli na tvých nádvořích! Dobrotou tvého domu se sytíme ve chrámu tvé svatosti. Svými divy nám...
Žalmy 65:12... co roste z . Korunuješ rok svou dobrotoutvé stopy kanou hojností. Zelené louky jsou, kde byla poušť...
Žalmy 66:3...hlásejte! Řekněte Bohu: Jak ohromné jsou skutky tvé! Tváří v tvář tvé mohutné síle tvoji nepřátelé krčí se....
Žalmy 67:3...nám, rozjasni nad námi svoji tvář! séla je tvá cesta na zemi známa, mezi všemi lidmi spása tvá! ...
Žalmy 68:11...jsi své zemdlené dědictví. V něm domov našly tvé zástupy, svou hojností jsi, Bože, chudé podělil! Když...
Žalmy 68:23...kštici těch, kdo žijí ve hříchu! Pán praví: "Tvé soky přivedu zpátky z Bášanu, i z mořské hlubiny...
Žalmy 69:14...budu modlit k tobě, vždyť je, Hospodine, čas tvé milosti. Vyslyš , Bože, ve své veliké lásce, zachraň...
Žalmy 69:25...navždycky! Vylij na své rozhněvání, plamen tvé prchlivosti je zachvátí. Jejich příbytek zůstane...
Žalmy 69:28... Jejich viny jim proto všechny sečti, do tvé spravedlnosti nevstoupí. Z knihy života jsou...
Žalmy 69:30...počteni! sám jsem ubohý, trpím bolestítvá spása však, Bože, mi bezpečí! Boží jméno pak písní...
Žalmy 70:5...navždy říkají: "Bůh je veliký!" ti, kdo milují tvé spasení. sám jsem nuzný a ubohý, ke mně, můj Bože,...
Žalmy 71:8... ty jsi však moje pevná skrýš. Kéž se ústa tvou chválou naplní, abych mohl celý den velebit!...
Žalmy 71:15... chválit budu víc a víc. Vyprávět budutvé spravedlnosti, celý den mluvit o tvém spasení - ...
Žalmy 71:16...Přistoupím s chválou Hospodinova hrdinstvítvou spravedlnost, Pane, připomínat chci! Učils , Bože,...
Žalmy 71:18...Bože, když stárnu a šedivím, tomuto pokolení než tvou sílu vyjevím, o tvé moci než zpravím všechny potomky!...
Žalmy 71:19...vyjevím, o tvé moci než zpravím všechny potomkyTvá spravedlnost, Bože, sahá do výšin, ohromné věci...
Žalmy 71:22... pak, Bože můj, při lyře oslavím, zazpívámtvé věrnosti, na citeře ti žalmy zahraji, Svatý izraelský!...
Žalmy 71:24...duše, kterou jsi vykoupil. Můj jazyk stále bude tvou spravedlnost velebit - že byli zahanbeni, že se...
Žalmy 72:2...královu! soudí tvůj lid spravedlivě, všechny tvé chudé po právu. hory přinesou lidu blahobyt, pahorky...
Žalmy 74:7...rozbili sekerami a krumpáči. Do základů vypálili tvoji svatyni, příbytek tvého jména zprznili. V srdci si...
Žalmy 74:16...řeky ty jsi vysušil. Tobě patří den - i noc je tvá, měsíc i slunce ty jsi umístil. Ty jsi vymezil všechny...
Žalmy 74:18... na rouhání nepřátel, na to, jak národ bláznů tvé jméno urážel! Nedávej šelmám duši své hrdličky, nikdy...
Žalmy 74:21... utlačení nejsou zahanbeni, chválí tvé jméno nuzní a ubozí! Povstaň , Bože, a veď svou při,...
Žalmy 75:2...žalm Asafův. Oslavujeme , Bože, oslavujemetvé divy ukazují, jak blízké je jméno tvé! Ty pravíš: "V...
Žalmy 76:8...do mrákot upadli! Jak hrozný jsi - ano ty - před tvojí tváří kdo obstojí, když hněvem zahoříš? Když z nebe...
Žalmy 77:12...vzpomínat, co Hospodin učinil - ano, připomenu tvé dávné zázraky! O všem, co vykonals, přemýšlím, přemítám...
Žalmy 77:14...vykonals, přemýšlím, přemítám o tom, cos učinilTvá cesta, Bože, je cestou svatosti, kdo z bohů je veliký...
Žalmy 77:18...proudem z mraků valily, nebesa zněla hřímánímtvé střely všemi směry letěly! Tvým hromobitím zněla...
Žalmy 77:20...ozářily celý svět, země se třásla, chvěla seTvá cesta, Bože, vedla přes moře, tvá stezka přes vody...
Žalmy 79:1...svých. Žalm Asafův. Pohané vtrhli, Bože, do tvého dědictví, poskvrnili chrám tvé svatosti, Jeruzalém...
Žalmy 79:5...ještě, Hospodine? Budeš navěky rozzloben? Bude tvé horlení hořet plamenem? Vylij svůj hněv raději na...
Žalmy 79:6...nechtějí, vylij ho na ta království, jež jméno tvé nevzývají - za to, že Jákoba zhltali, že zpustošili...
Žalmy 79:13... oslavovat budeme. Na věky věků, stále dál tvé chvály chceme zvěstovat! Pro předního zpěváka, na...
Žalmy 80:16...- o tuto révu se postarej! Réva, již sázela tvá pravice, ratolest, kterou sis pěstoval, posekána,...
Žalmy 80:18... spálena ohněm je, od tvého hněvu umírá. Kéž je tvá ruka nad mužem tvé pravice, nad lidským synem, jehož...
Žalmy 80:19...Neopustíme nikdy více; oživ nás, můžeme tvé jméno uctívat! Hospodine Bože zástupů, navrať nás,...
Žalmy 81:7...Egyptu. Slyším hlas mně dosud neznámý: " jsem tvá záda zbavil břemene a tvé ruce košů zednických. Volal...
Žalmy 81:11...Bůh, který vyvedl ze země egyptské - naplním tvá ústa, jen co je otevřeš! Můj lid ale neposlouchal,...
Žalmy 83:16... takto je stíhej svojí bouří, je vyděsí tvá vichřice! Jejich tvář naplň zahanbením, tvé jméno,...
Žalmy 83:17...svojí bouří, je vyděsí tvá vichřice! Jejich tvář naplň zahanbením, tvé jméno, Hospodine, aby hledali....
Žalmy 86:9...národy, kterés učinil, přijdou se tobě poklonittvé jméno, Pane, oslaví! Vždyť ty jsi veliký, činíš zázraky...
Žalmy 86:11...Svou cestu, Hospodine, ukaž mi, abych se držel tvé věrnosti. srdce se soustředí, abych tvé jméno...
Žalmy 86:12...ctil! Chválím , Pane Bože, celým srdcem svýmtvé jméno chci slavit navěky! Vždyť ty miluješ láskou...
Žalmy 88:3...před tebou běduji. Kéž moje modlitba dospějetvé tváři, nakloň své ucho k mému úpění! Duši mám plnou...
Žalmy 88:6...ležící, na něž si nevzpomeneš nikdy víc - od tvojí ruky jsou vzdáleni! Shodils do jámy nejhlubší, do...
Žalmy 88:8... do nejtemnější propasti. Dolehlo na  tvé zuření, svými vlnami jsi porazil! séla Přátele ode...
Žalmy 88:11...vztahuji ruce své. Budeš snad konat divy pro mrtvé? Zvednou se stíny ke tvé oslavě? séla Bude se o tvé...
Žalmy 88:12...Zvednou se stíny ke tvé oslavě? séla Bude setvé lásce mluvit ve hrobě a o tvé věrnosti v záhubě? Copak...
Žalmy 88:13...v záhubě? Copak se ukáže tvůj zázrak v temnotětvá spravedlnost v zemi bez vzpomínek? však, Hospodine,...
Žalmy 88:16...tvář? Ztrápený jsem, umírám od mládí; snáším tvé hrůzy, jsem bezradný. Tvůj prudký hněv se přese valí...
Žalmy 89:2...žalm Etana Ezrachejského. Hospodine, o tvé lásce chci zpívat napořád, navěky chci svými ústy tvou...
Žalmy 89:3...svými ústy tvou věrnost zvěstovat! Tvrdím, že tvá láska věčné základy, nebesa jsou potvrzením tvé...
Žalmy 89:5...do smlouvy, svému služebníku Davidovi slibujiTvé potomstvo ustanovím navěky, po všechna pokolení tvůj...
Žalmy 89:6...trůn upevním." séla Nebesa, Hospodine, slaví tvé zázraky, shromáždění svatých tvou věrnost velebí. Rovná...
Žalmy 89:14...i Hermon v tvém jménu jásají. Mocná je paže tvá, silná ruka tvá, pravice tvá se pozvedá. Právo a...
Žalmy 89:15...tvá se pozvedá. Právo a spravedlnost jsou tvého trůnu opora, láska a věrnost předchází tvoji tvář!...
Žalmy 89:16...národu, jenž umí Hospodina velebit; ve světle tvé tváře takoví smějí žít. Ve tvém jménu radují se celé...
Žalmy 89:17...ve světle tvé tváře takoví smějí žít. Ve tvém jménu radují se celé dny, tvá spravedlnost jim dává...
Žalmy 89:18... Sláva jejich síly jsi přece ty sám, díky tvé milosti se náš roh pozvedá. Hospodinu patří naše pavéza...
Žalmy 89:47...se, Hospodine, budeš ukrývat? Napořád? Musí tvá zuřivost jak oheň plát? Jak krátký je můj život -...
Žalmy 89:50...zachrání svůj život z moci podsvětí? séla Kam se tvá první láska, Pane, poděla? Na svoji věrnost jsi...
Žalmy 90:7...roste a rozkvétá, večer skosena usychá! Pro tvé rozlícení hyneme, tvé zuřivosti se děsíme. Naše viny...
Žalmy 90:11...a potíže, náhle je konec - a pryč letíme! Sílu tvého hněvu kdo ale zná, před tvou zuřivostí kdo bázeň ?...
Žalmy 90:16...v neštěstí. Tvým služebníkům je zjevné dílo tvé, jejich děti se kochají v tvé nádheře! Vlídnost...
Žalmy 91:7...se plíží, ani zhoubné rány v čase poledním. Po tvém boku jich padne tisíc a deset tisíců po tvé pravici,...
Žalmy 92:2...pro sobotní den. Krásné je Hospodina velebittvé jméno opěvovat, Nejvyšší! Vyprávět o tvé lásce za...
Žalmy 92:3... tvé jméno opěvovat, Nejvyšší! Vyprávěttvé lásce za svítání, o tvé věrnosti zpívat za nocí při...
Žalmy 92:6...rukou tvých. Jak veliké jsou, Hospodine, skutky tvé, jak jsou tvé záměry velmi hluboké! Tupý člověk o tom...
Žalmy 93:5...mocnější je Hospodin! Zcela spolehlivá jsou tvá svědectví, tvému domu svatost náleží, Hospodine,...
Žalmy 94:5...honosí. Tvůj lid, Hospodine, deptají, utlačují tvé dědictví. Mordují vdovy a příchozí, vraždí...
Žalmy 94:18...říši mlčení! jsem si řekl: " noha poklesá," tvá láska, Hospodine, ale držela! Když nitro měl jsem...
Žalmy 94:19... ale držela! Když nitro měl jsem plné úzkostítvé utěšení mi bylo rozkoší! Spojí se s tebou vládci...
Žalmy 99:3...je na Sionu Hospodin, vyvýšený nad všemi národyTvé jméno veliké a hrozné velebí: "On je svatý!" Král ve...
Žalmy 102:11...slzy přidávám! To všechno pro tvůj hněv, pro tvé horlení - pozdvihl jsi , abys odmrštil! Mých dnů...
Žalmy 102:13... navěky zůstáváš, po všechna pokolení trvá tvá památka. Vstaneš, aby ses nad Sionem smiloval, vždyť ...
Žalmy 102:15...mu přízeň prokázat, přišel správný čas! Vždyť tvoji služebníci milují jeho kamení, nad jeho prachem jsou...
Žalmy 102:16...národy ctít budou a všichni králové světa slávu tvou, Hospodin znovu Sion zbuduje, se ukáže ve slávě...
Žalmy 102:25...života - po všechna pokolení trvají léta tvá! Za pradávna jsi zemi založil, dílem tvých rukou jsou...
Žalmy 102:28...starý plášť a budou pryč. Ty však jsi tentýžtvá léta neskončí. Děti tvých služebníků budou žít dál,...
Žalmy 103:3...a nikdy nezapomeň na jeho odměnu! On ti všechny tvé viny odpouští, on uzdravuje ze všech nemocí. On ...
Žalmy 103:5...korunuje láskou a něžností. On štědře naplňuje tvé žádosti, mládí ti obnovuje jako orlovi! Hospodin...
Žalmy 104:7...jsi ji oceánem, vody stály i nad horami. Před tvojí hrozbou pak rozutekly se, před tvým burácením prchaly...
Žalmy 106:7...jsme zle. Naši otcové v Egyptě nepochopili divy tvé! Na velikost tvé lásky nepamatovali, u Rudého moře...
Žalmy 106:47... Hospodine, náš Bože, a z národů nás posbírejTvé svaté jméno oslavíme, tvou chválou se chlubíme!...
Žalmy 108:5...mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národůTvá láska sahá výše než k nebi, tvá věrnost vzhůru k...
Žalmy 109:27...zachraň ! Takto poznají, že je to ruka tvá a že ty, Hospodine, jsi to vykonal. Žehnej mi, zatímco...
Žalmy 110:1...řekl mému Pánu: "Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím." Mocné žezlo tvé Hospodin ze...
Žalmy 110:2...ti tvé nepřátele k nohám položím." Mocné žezlo tvé Hospodin ze Sionu napřáhne: "Vládni uprostřed svých...
Žalmy 110:3...nepřátel!" Tvůj lid se dobrovolně nabídne, se tvá síla ukáže ve svaté nádheře. Jak rosa z lůna svítání...
Žalmy 110:5...navěky podle řádu Melchisedechova." Pán bude po tvé pravici; přijde jeho hněv, králové budou sraženi! ...
Žalmy 116:16... že jsem tvůj služebník, ano, tvůj služebníktvé služebnice syn, ty jsi mi pouta uvolnil! Tobě přinesu...
Žalmy 119:5... Kéž jsou cesty zpevněny, abych dodržoval tvé zákony! Budu-li dbát všech jeho příkazů, zahanben nikdy...
Žalmy 119:8... tvým spravedlivým soudům když se naučímTvé zákony chci dodržet - jen prosím neopouštěj ! Jak...
Žalmy 119:11...příkazů zbloudit nenech ! V srdci si ukládám tvé výroky, abych proti tobě nehřešil. Požehnaný jsi,...
Žalmy 119:15...bohatství. O tvých pravidlech přemítám, abych na tvoje stezky dbal. Tvé zákony jsou mi rozkoší - tvé slovo...
Žalmy 119:16...pravidlech přemítám, abych na tvoje stezky dbalTvé zákony jsou mi rozkoší - tvé slovo neztrácím z paměti!...
Žalmy 119:17...z paměti! Dopřej svému služebníku, abych žiltvé slovo abych naplnil! oči otevři, abych uviděl úžasné...
Žalmy 119:24... tvůj služebník zatím přemýšlí o tvých zákonechTvá svědectví jsou mi rozkoší - jsou to rádci nejbližší!...
Žalmy 119:30... svým Zákonem. Zvolil jsem si cestu věrnostitvé pokyny mám stále na mysli. Tvých svědectví, Hospodine,...
Žalmy 119:39... z níž mám strach - jak dobrá jsou nařízení tvá! Jak toužím po tvých pravidlech - svou spravedlností...
Žalmy 119:41...spravedlností obživ ! Kéž na , Hospodinetvá láska sestoupí a tvoje spása, jak jsi zaslíbil! mám...
Žalmy 119:43...mi neber z úst slova věrnosti, spoléhám přece na tvé pokyny. Tvůj Zákon stále plnit chci, navždy a...
Žalmy 119:45...Svobodně budu žít stále dál, neboť jsem vyhledal tvá pravidla. Hovořit budu o tvých svědectvích, nebudu...
Žalmy 119:47...svědectvích, nebudu zahanben ani před králiTvá přikázání jsou mi rozkoší - vždyť je miluji! K...
Žalmy 119:52...tvého Zákona se však nevzdálím. V paměti chovám tvé věčné pokyny, těmi se, Hospodine, vždycky utěším....
Žalmy 119:54... jímá nad ničemy, kteří tvůj Zákon odmítliTvé zákony jsou mými písněmi, kdekoli putuji. Na tvé jméno...
Žalmy 119:55...zákony jsou mými písněmi, kdekoli putuji. Na tvé jméno vzpomínám po nocích, tvůj Zákon, Hospodine,...
Žalmy 119:57...tvými pravidly! Ty, Hospodine, jsi mým údělemtvé slovo plnit slíbil jsem. O milost prosím celým...
Žalmy 119:60... Pospíchám, abych se nezpozdil dodržet chci tvé příkazy. I když jsem obklopen léčkami ničemů,...
Žalmy 119:62...vstávám a chválím za spravedlivé soudy tvé. Všem, kdo ctí, jsem přítelem, těm, kdo se drží...
Žalmy 119:64... jsem přítelem, těm, kdo se drží tvých pravidelTvé lásky, Hospodine, je plná zem - pouč prosím o svých...
Žalmy 119:73... vzácnější než tisíce zlatých a stříbrnýchTvé ruce učinily a uhnětly, dej mi rozum, pochopím...
Žalmy 119:74...příkazy. Tví ctitelé ze zaradují, uvidítvé slovo je mou nadějí. Tvé soudy jsou spravedlivé, to,...
Žalmy 119:75...zaradují, uvidí, tvé slovo je mou nadějíTvé soudy jsou spravedlivé, to, Hospodine, vím, ve své...
Žalmy 119:76... vím, ve své věrnosti jsi pokořil. Kéž  tvá láska prosím potěší, jak jsi to svému služebníku...
Žalmy 119:79... Kéž se tví ctitelé ke mně navrátí, aby poznali tvá svědectví. Kéž je srdce tvým zákonům oddané - tehdy...
Žalmy 119:81...- tehdy nebudu nikdy zahanben! Umírám touhou po tvém spasení, tvé slovo je mou nadějí. Oči mi slábnou, tvé...
Žalmy 119:82... tvé slovo je mou nadějí. Oči mi slábnoutvé sliby vyhlížím, ptám se: "Kdy potěšíš?" I když...
Žalmy 119:83...jsem jako měch dýmem svraštělý, nezapomínám na tvé zákony. Jak dlouho bude žít tvůj služebník? Kdy ...
Žalmy 119:86...na tvůj Zákon vůbec nehledí. Věrné jsou všechny tvé příkazy; zrádci pronásledují, pomoz mi! Skoro ...
Žalmy 119:89...obživ - svědectví tvých úst chci dodržetTvé slovo, Hospodine, navěky ukotveno je v nebesích. Po...
Žalmy 119:90...je v nebesích. Po všechna pokolení trvá věrnost tvá, zemi jsi založil, a tak zůstává. Vše je tu dodnes, jak...
Žalmy 119:93...mou rozkoší, dávno bych zahynul ve svém trápeníTvá pravidla nikdy neztratím z paměti, vždyť právě jimi jsi...
Žalmy 119:94...Patřím jen tobě, buď spása , vždyť vyhledávám tvá pravidla. Ničemové na číhají, aby zabili, zatímco...
Žalmy 119:98...tvůj Zákon miluji - celý den o něm přemýšlímTvé přikázání stále se mnou je, moudřejším nad nepřátele...
Žalmy 119:103...ty sám jsi můj učitel. Jak sladce mi chutnají tvé výroky - sladší než med jsou ústům mým! Z tvých...
Žalmy 119:105...každou cestu lži. Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě. Co jsem odpřisáhl, to také splním,...
Žalmy 119:106...mi na cestě. Co jsem odpřisáhl, to také splnímtvé spravedlivé soudy dodržím. Přespříliš jsem byl pokořen...
Žalmy 119:110...když mi ničemové nastražili past, neopustil jsem tvá pravidla. Tvá svědectví jsou mi věčným dědictvím,...
Žalmy 119:111...nastražili past, neopustil jsem tvá pravidla.  Tvá svědectví jsou mi věčným dědictvím, naplňují přece ...
Žalmy 119:112...přece srdce radostí. Rozhodl jsem se plnit tvé zákony - v tom je odplata navěky! Nesnáším ty, kdo...
Žalmy 119:114...Zákon ale miluji. Ty jsi skrýše a můj štíttvé slovo je mou nadějí. Odstupte ode , bídáci, příkazy...
Žalmy 119:118...hledět směl. Odmítáš všechny, kdo opouštějí tvé zákony, vždyť jejich bludy jsou pouhé lži! Jak smetí...
Žalmy 119:119...zavrhuješ všechny ničemy na zemi, a proto miluji tvá svědectví. Tělo se mi chvěje hrůzou před tebou - v...
Žalmy 119:123... pyšní přestanou vydírat. Oči mi slábnoutvou spásu vyhlížím a tvou spravedlnost, kterou jsi...
Žalmy 119:127...tu - lidé porušují Zákon tvůj! Protože miluji tvé příkazy, jsou mi nad zlato, i to nejčistší. Všech...
Žalmy 119:129...cením si, a proto nenávidím každou cestu lži!  Tvá svědectví jsou úžasná, to proto je chci zachovat! Tvé...
Žalmy 119:130...jsou úžasná, to proto je chci zachovat!  Tvé slovo s sebou světlo přináší, prostým dodává moudrosti....
Žalmy 119:132...smiluj se dle práva těch, kdo milují jméno tvé. Upevni kroky ve svých výrocích, neovládne...
Žalmy 119:137...Zákonem! Spravedlivý jsi, Hospodine, a soudy tvé jsou poctivé. Svědectví, která jsi svěřil nám,...
Žalmy 119:139...se zalykám samým horlením, že moji protivníci na tvé slovo nedbají. Tvé výroky jsou zcela ryzí, , tvůj...
Žalmy 119:140... že moji protivníci na tvé slovo nedbají.  Tvé výroky jsou zcela ryzí, , tvůj služebník, je miluji! ...
Žalmy 119:141...nepatrný, i když jsem pohrdán, nezapomínám na tvá pravidla. Tvá spravedlnost navždy obstojí, tvůj Zákon...
Žalmy 119:142...když jsem pohrdán, nezapomínám na tvá pravidla.  Tvá spravedlnost navždy obstojí, tvůj Zákon je zcela...
Žalmy 119:143...zcela pravdivý. Doléhá na úzkost a trápenítvá přikázání však jsou mi rozkoší. Navěky spravedlivá...
Žalmy 119:144...však jsou mi rozkoší. Navěky spravedlivá jsou tvá svědectví - dej mi porozumění, abych žil! Celým srdcem...
Žalmy 119:145...srdcem volám, Hospodine, slyš: Chci zachovávat tvé zákony! Volám k tobě, prosím zachraň , abych tvá...
Žalmy 119:146...zákony! Volám k tobě, prosím zachraň , abych tvá svědectví mohl dodržet! Před svítáním vstávám s...
Žalmy 119:147...dodržet! Před svítáním vstávám s voláním, na tvé slovo čekám s nadějí. Oka nezamhouřím, celé noci bdím,...
Žalmy 119:151... Hospodine, blízký jsi; spolehlivé jsou všechny tvé příkazy. Odedávna vím o tvých svědectvích, že jsi je...
Žalmy 119:155...jsou daleko od spásy, neboť se neptají na tvé zákony. Veliké je, Hospodine, slitování tvé, dle svého...
Žalmy 119:156...na tvé zákony. Veliké je, Hospodine, slitování tvé, dle svého práva prosím obživ ! Mnozí ...
Žalmy 119:158... Pohled na zrádce hnusím si, neboť nedbají na tvé výroky. Jak miluji tvá pravidla, Hospodine, hleď, ve...
Žalmy 119:159...si, neboť nedbají na tvé výroky. Jak miluji tvá pravidla, Hospodine, hleď, ve své lásce prosím obživ...
Žalmy 119:160... hleď, ve své lásce prosím obživ ! Úhrnem tvého slova pravda je, navěky spravedlivé jsou všechny...
Žalmy 119:164... Sedmkrát za den chválím za spravedlivé soudy tvé. Kdo milují tvůj Zákon, mají hojný mír, žádné překážky...
Žalmy 119:166...žádné překážky je nesrazí! Čekám, Hospodine, na tvé spasení a plním tvé příkazy. V duši opatruji tvá...
Žalmy 119:167...spasení a plním tvé příkazy. V duši opatruji tvá svědectví - jak velice je miluji! Tvých pravidel a...
Žalmy 119:172...o tvých výrocích, neboť jsou spravedlivé všechny tvé příkazy. Kéž mi pomáhá ruka tvá, vždyť jsem si zvolil...
Žalmy 119:173...všechny tvé příkazy. Kéž mi pomáhá ruka tvá, vždyť jsem si zvolil tvá pravidla. Toužím, Hospodine,...
Žalmy 119:175...mohu žít, abych oslavil, kéž jsou mi pomocí tvé pokyny. Jak ovce ztracená jsem zabloudil, hledej -...
Žalmy 119:176... hledej - jsem tvůj služebník, nezapomínám na tvé příkazy! Poutní píseň. K Hospodinu ve svém soužení...
Žalmy 121:3...jenž nebe i zemi učinil! On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme. Jistěže nedříme ani nespí...
Žalmy 121:5...Izrael! Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin po tvé pravici ti stín. Neublíží ti slunce během dne, ani...
Žalmy 121:7...za nocí. Hospodin ochrání před vším zlýmtvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé vycházení i...
Žalmy 121:8...vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky! Davidova...
Žalmy 122:9...se. Pro dům Hospodina, našeho Boha, chcitvé dobro usilovat! Poutní píseň. K tobě své oči obracím,...
Žalmy 128:3...rukou se jistě uživíš, blažený budeš a úspěšnýTvá manželka jak réva plodící v srdci tvého domu, tvé děti...
Žalmy 132:8... ke svému spočinutí, společně s Truhlou síly tvé! Tví kněží jsou spravedlností oblečeni, tvoji věrní...
Žalmy 132:9...tvé! Tví kněží jsou spravedlností oblečenitvoji věrní jásají! Pro Davida, služebníka svého,...
Žalmy 132:12...potomků dosedne po tobě na tvůj trůn. Když tvoji synové mou smlouvu zachovají a svědectví, jimž je...
Žalmy 135:9...tobě, na tebe, faraone, na všechny služebníky tvé! On porazil četné národy a mocné krále zbil...
Žalmy 135:13...dal za dědictví, dědictví pro Izrael, svůj lidTvé jméno, Hospodine, trvá navěky, tvá památka, Hospodine,...
Žalmy 137:9...odplatí za všechna naše příkoří! Blaze tomu, kdo tvé děti uchopí a o skálu je rozrazí! Žalm Davidův. Z...
Žalmy 138:7...mi daruješ; napřáhneš ruku k mým sokům zuřivýmtvou pravicí budu zachráněn. Hospodin dokoná se mnou své...
Žalmy 138:8...zachráněn. Hospodin dokoná se mnou své záměrytvá láska, Hospodine, trvá navěky - neopouštěj prosím dílo...
Žalmy 139:7...Kam bych byl unikl před duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil,...
Žalmy 139:10...usadil za mořem dalekým, i tam by vedla ruka tvá, tvá pravice by držela! Kdybych si řekl - Snad...
Žalmy 139:14...sám, v lůně matky jsi tkal. Chválím za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že...
Žalmy 139:16...byl hněten v zemských hlubinách! Můj zárodek tvé oči viděly, všechno jsi zapsal do knihy - dny, jež mi...
Žalmy 139:17...než začal první z nich. Jak jsou mi drahé, Božetvé myšlenky, je jich tak mnoho, že nejdou vypočíst!...
Žalmy 139:20...vrahouni!" - Když mluví o tobě, je to rouhánítvé jméno zneužívají nepřátelé tví! Nemám snad, Hospodine,...
Žalmy 140:14...a že prosadí právo ubohých. Jistěže spravedliví tvé jméno oslaví, před tvojí tváří budou žít poctiví! Žalm...
Žalmy 142:8...- na nestačím! Vyveď mou duši z vězení, abych tvé jméno mohl oslavit! Tehdy spravedliví obklopí, mi...
Žalmy 143:8...se nepodobám mrtvolám. Kéž ráno uslyším o lásce tvé - jsi jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel...
Žalmy 143:10...mých nepřátel, v tobě hledám svou ochranu. Plnit tvou vůli prosím nauč - vždyť jsi můj Bůh! Tvůj laskavý...
Žalmy 145:1...Davidův. Bože, můj Králi, tebe velebímtvé jméno chválím navždy, navěky. Každý den tebe chválit...
Žalmy 145:2...navždy, navěky. Každý den tebe chválit chcitvé jméno slavím navždy, navěky. Veliký je Hospodin, vší...
Žalmy 145:4...nelze nikdy pochopit! všechna pokolení tvé skutky opěvují, tvé mocné činy zvěstují. mluví o...
Žalmy 145:5...opěvují, tvé mocné činy zvěstují. mluvítvé kráse, slávě a velebnosti, zatímco přemýšlím o tvých...
Žalmy 145:6...zatímco přemýšlím o tvých zázracích. hovořítvé ohromující moci, zatímco o tvé velikosti vyprávím. ...
Žalmy 145:7...o tvé velikosti vyprávím. hlásají památku tvé hojné dobroty, o tvé spravedlnosti zpívají:...
Žalmy 145:13...moci dozví, o slávě a kráse jeho královstvíTvé království vládne nad všemi věky, tvé panování nad...
Přísloví 1:9...pokynů se nevzdaluj. Půvabným věncem na tvé hlavě budou, náhrdelníkem budou na hrdle tvém. Nenech...
Přísloví 2:10... Moudrost když do srdce ti vejde, vědění když tvou duši potěší, prozíravost bude chránit, rozumnost...
Přísloví 3:6... Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná. Sám sebe neměj za moudrého, cti...
Přísloví 3:8... cti Hospodina a vyvaruj se zla! To přinese tvému tělu zdraví, celé tvé nitro to občerství. Uctívej...
Přísloví 3:10... co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrodyTvé stodoly pak budou plné zrní, tvé sudy budou vínem...
Přísloví 3:22...vzácný poklad je, synu, opatruj. To ony darují tvé duši život, právě ony tvé hrdlo okrášlí. Bezpečně pak...
Přísloví 3:23...hrdlo okrášlí. Bezpečně pak půjdeš svojí cestoutvé nohy nebudou klopýtat. půjdeš spát, nic nebude ...
Přísloví 3:26...zkázy, jež čeká ničemy. Hospodin bude stát po tvém boku, on sám tvé nohy před pastí ochrání! Neodpírej...
Přísloví 3:27...dobrodiní těm, kdo je potřebují, když jetvé moci něco učinit. Neříkej bližnímu: "Přijď jindy," když...
Přísloví 4:9..., když ji k sobě přivineš. Svým půvabem ověnčí tvoji hlavu, korunuje krásou svou!" Slyš, synu můj, ...
Přísloví 4:25...řeči, ústa, jež mluví zle, zapuď od sebeTvé oči vždycky hledí přímě, svým pohledem miř rovnou...
Přísloví 4:26...miř rovnou před sebe. Zvaž, kudy povedou tvé kroky, všechny tvé cesty pak budou bezpečné. Neuchyluj...
Přísloví 5:2...k mým úsudkům; tak, abys prozíravost opatrovaltvé rty aby byly strážci vědění: Rty svůdkyně sice oplývají...
Přísloví 5:8... neuhýbejte od mých výroků! Daleko od vede tvá cesta, k jejímu vchodu chraň se přiblížit! Svou...
Přísloví 5:10...necháš druhým, svá léta ukrutníku odevzdáš. Z tvého úsilí budou žít jiní, tvá dřina skončí v domě cizího....
Přísloví 5:11...cizího. Nakonec bolestí řvát budeš, tvůj živottvé tělo bude zmařeno: "Proč jen jsem nenáviděl poučení,...
Přísloví 5:15...Pij vodu z vlastní nádrže, vodu prýštící ze tvé studnice. Mají tvé prameny téci na ulice? Mají se...
Přísloví 5:16...nádrže, vodu prýštící ze tvé studnice. Mají tvé prameny téci na ulice? Mají se náměstím řinout řeky...
Přísloví 5:18... nikomu cizímu je neponech. Požehnané je tvé zřídlo, v manželce svého mládí potěšení měj! Ta...
Přísloví 6:4...se a dotírej! Nedopřej svým očím žádný spánektvá víčka ani neokusí sen. Unikni mu jako srnec lovci,...
Přísloví 7:25...pozor na výroky. Na její cesty nevkročí tvé srdce; po jejích stezkách se nikdy netoulej. Tak mnozí...
Přísloví 9:11... v poznání Svatého je rozumnost. Takto se tvé dny rozmnoží, léta života ti přibudou. Jsi-li moudrý,...
Přísloví 16:3...Hospodin. Hospodinu svěř všechny své činytvoje úmysly se potom naplní. Hospodin učinil vše pro svůj...
Přísloví 23:8...není upřímný. Sousta, jež snědl jsi, vyzvracíštvoje lichotky budou zmařeny! Cokoli říkat tupci je...
Přísloví 23:15... jeho duši z pekla vytrhneš. Bude-li, synutvé srdce moudré, srdce zajásá, to mi věř. Celé nitro...
Přísloví 23:16... to mi věř. Celé nitro se zaraduje, budou-li tvé rty mluvit poctivě. Závist k hříšníkům v srdci nechovej...
Přísloví 23:18...žij každý den. Budoucnost totiž patří tobětvá naděje nezklame! Poslouchej, synu, a buď moudrý, na...
Přísloví 23:25...radosti. Tvůj otec i matka tedy mají radosttvoji rodičku štěstí naplní! Věnuj mi, synu můj, své...
Přísloví 23:33...ale jako zmije uštkne, dokáže otrávit jako hadTvé oči uvidí prapodivně, tvé srdce bude mluvit spleteně....
Přísloví 24:10...odporný. Pokud se budeš v těžký den hroutittvá síla za moc nestojí. Zachraňuj ty, kdo jsou vlečeni k...
Přísloví 24:12...Tomu, jenž zkoumá srdce, vše jasné je! Strážce tvé duše o všem , každému jeho skutky odplatí! Jez med,...
Přísloví 24:14... plástev je sladká na patře. Právě tak zachutná tvé duši moudrost - najdeš-li ji, budoucnost patří tobě,...
Přísloví 25:10...tajemství. Ten, kdo to uslyší, potom potupí tvá špatná pověst nepustí! Zlatá jablka na stříbrných...
Přísloví 27:2...ani, co bude dnes! chválí druzí, a ne tvá vlastní ústa, jsou to cizí, a ne tvé vlastní rty....
Přísloví 27:27...Kozího mléka bude dostatek, pokrm pro tebe i pro tvou rodinu, dostatek živobytí i pro tvou čeládku! ...
Přísloví 29:17... Vychovávej syna, a ti odpočinutí, potěšením tvou duši nasytí. Kde chybí zjevení, lid ztrácí zábrany,...
Kazatel 9:7...svůj chléb a zvesela pij víno své, vždyť Bůh si tvé skutky dávno oblíbil! jsou tvé šaty vždycky bílé,...
Kazatel 9:8... vždyť Bůh si tvé skutky dávno oblíbil! jsou tvé šaty vždycky bílé, olej na tvé hlavě nikdy nechybí....
Kazatel 9:9... Všechny své marné dny si užij - vždyť to je tvou odměnou, dokud žiješ, ve všem tom pachtění, kterým se...
Kazatel 9:10...kterým se pachtíš pod sluncem. Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil - vždyť míříš do hrobu...
Kazatel 10:16...města! Běda ti, země, když je tvým králem dítětvoji velmoži zrána hodují! Blaze ti, země, když je tvým...
Kazatel 10:17...Blaze ti, země, když je tvým králem šlechtictvoji velmoži v pravý čas hodují - pro posilnění, ne pro...
Kazatel 10:20...nebeské ptactvo to všechno rozhlašuje, každé tvé slovo roznese na křídlech. Posílej svůj chléb po vodě...
Kazatel 11:9...srdce vesel se, dokud jsi mlád. Jdi, kam vede tvé vlastní srdce, za tím, co vidíš svýma očima. Buď si...
Píseň 1:2...svých úst - nad víno lahodná jsou milování tvá! Oleje tvé tolik lahodně voní, jak olej se line jméno...
Píseň 1:3...úst - nad víno lahodná jsou milování tvá! Oleje tvé tolik lahodně voní, jak olej se line jméno tvé - to...
Píseň 1:4...se budeme z tebe, nad víno vychutnáme milování tvá - ach, po právu milují! Snědá jsem, a jsem líbezná,...
Píseň 1:10..., moje lásko, přirovnám. Náušnice zdobí líce tvé, tvé hrdlo korále. Zlaté náušnice uděláme ti se...
Píseň 4:1... jak jsi krásná, lásko , ach, jak jsi krásnáTvé oči pod závojem jsou jako holubičky, tvé vlasy jako...
Píseň 4:2...jako stádo koz, jež sbíhá z gileádských horTvé zuby jsou jak stádo ovcí skvoucích, když vycházejí z...
Píseň 4:3... ani jediné nechybí. Jako karmínová šňůrka jsou tvé rty, tvá ústa tolik líbezná! Jak plátky granátových...
Píseň 4:4...pod závojem spánky tvé. Jako věž Davidova je tvoje šíje, jak zbrojnice se tyčící; na tisíc štítů je na...
Píseň 4:10...na hrdle svém. Ach, jak jsou krásná milování tvá, drahá nevěsto! Nad víno lahodnější jsou milování...
Píseň 4:11...tvá, vůně tvých olejů nad všechny balzámyTvé rty, nevěsto, kanou nektarem, mléko a med máš pod...
Píseň 4:13...nevěsto, studnice zamčená, pramen zapečetěnýTvé údy jsou sadem jabloní granátových s rozkošným ovocem,...
Píseň 6:5...oči odvrať ode , vždyť jsem jimi přemoženTvé vlasy jsou jak stádo koz, jež sbíhá z gileádských hor....
Píseň 6:6...jsou jak stádo koz, jež sbíhá z gileádských horTvé zuby jsou jak stádo ovcí březích, když vycházejí z...
Píseň 6:7...granátových jablek jsou pod závojem spánky tvé. Byť na šedesát bylo královen, konkubín osmdesát a...
Píseň 7:2...námi tancuje? Jak krásné jsou v sandálech krůčky tvé, dcero knížecí! Křivky tvých boků jako šperky mistrnou...
Píseň 7:5...prsů tvých dvojice kolouchů je, srnčí dvojčátkaTvá šíje, věž z kosti slonové. Tvé oči - rybníky chešbonské...
Píseň 7:6... Tvůj nos jak libanonská věž k Damašku hledícíTvá hlava vysoko jak Karmel tyčí se, kadeře ti z hlavy jak...
Píseň 7:8...jsi, jak půvabná, lásko, ve svých rozkošíchTvá postava se palmě podobá, tvé prsy hroznům datlovým....
Píseň 7:9...na palmu šplhat, její ovoce vzít do dlaníTvé prsy kéž jsou mi hrozny vína, tvůj dech voní jabloní...
Píseň 7:10...jsou mi hrozny vína, tvůj dech voní jablonítvé polibky jsou mi vínem lahodným! K mému milému to...
Píseň 8:5...jsem vzbudila, tam, kde počala matka tvá, tam, kde počala tvá rodička. Jak pečeť na srdce si ...
Izaiáš 1:22...spravedlnost žila v něm - teď však jen vrahovéTvé stříbro se proměnilo v strusku, tvé víno se vodou...
Izaiáš 1:25...se! Obrátím proti tobě ruku, dočista vytavím tvoji strusku, odstraním z tebe všechnu nečistotu! Vrátím...
Izaiáš 3:26... Sione, padnou mečem, tví hrdinové ve válceTvé brány budou truchlit a kvílet, na zemi jako vdova...
Izaiáš 6:7...a řekl: "Hle, tento uhlík se dotkl tvých rtůtvá vina byla odstraněna a tvůj hřích očištěn." Potom jsem...
Izaiáš 7:5...s Efraimem, totiž Remaliášovým synem, chystal tvou zkázu a říkal: ‚Pojďme napadnout Judsko! Porazíme ho,...
Izaiáš 8:8...dosáhne po bradu. Roztáhne křídla a naplní tvou zemi od obzoru k obzoru." Bůh je s námi - Immanuel!...
Izaiáš 10:27...v Egyptě. V ten den jejich břemeno spadnetvého ramene a jejich jho ze tvé šíje - jho se po oleji...
Izaiáš 14:3...tyrany. V den, kdy ti Hospodin odpočinout od tvé bolesti, od tvého trápení a těžké poroby, ve které jsi...
Izaiáš 14:11...i ty jsi pozbyl sil - jsi na tom stejně jako myTvá pýcha klesla do pekla jako tvá pěkná muzika; tvou...
Izaiáš 14:30...bezpečí spočinou, tvůj kořen ale hladem umořímtvé pozůstatky pobiji. Kvílej, bráno, město, křič! Všichni...
Izaiáš 16:9...slzami smáčím, Eleale a Chešbone, vždyť nad tvou sklizní i vinobraním tvůj výskot umlkne! Zmizelo...
Izaiáš 19:12...dávných králů učedník?" Kam se teď poděli ti tvoji mudrci? Jen ti prozradí, jestli to vědí, co...
Izaiáš 22:7...koních, i Kír ukázal svůj štít! Vozy zaplavily tvá krásná údolí, brány obklopili jezdci na koních - Juda...
Izaiáš 22:21...Eliakima, syna Chilkiášova, obléknu mu tvé roucho a opášu ho tvou šerpou. Do jeho rukou předám...
Izaiáš 25:1... Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšujitvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy,...
Izaiáš 25:12...jeho pýcha ale klesne každým pohybem. On strhne tvé vysoké nedobytné zdi, zboří a srazí je do prachu na...
Izaiáš 26:8...cestě tvých soudů, Hospodine, v tebe doufáme; po tvém jménu, po tvé připomínce v duši toužíme. duše v...
Izaiáš 26:9...po tobě, můj duch hledá s úsvitem. Když se tvé soudy dějí na zemi, obyvatelé světa se učí...
Izaiáš 26:11...horlíš pro svůj lid! se zastydí! všechny tvé nepřátele oheň pohltí! Nám však, Hospodine, pokoj...
Izaiáš 26:13...nám, my však jen na tebe chceme spoléhat, jen tvoje jméno uctívat. jsou však mrtví, neožijí, nevstanou...
Izaiáš 26:19... Probuďte se, prozpěvujte, v prachu pohřbeníTvá rosa je jako rosa svítání, zemi mrtvých s zavlažíš!...
Izaiáš 29:4...budeš mluvit vleže na zemi, z prachu bude znít tvé mumlání; tvůj hlas bude podobný duchu z podzemí, z...
Izaiáš 30:19... více plakat nebudeš. Jakmile zazní tvé volání, zahrne svou milostí. Jakmile uslyší, hned ti...
Izaiáš 33:6...Sion naplní. Bude ti jistotou po všechny tvé dny, pokladem spásy, moudrosti a vědění - úcta k...
Izaiáš 33:20... Pohleď na Sion, to město našich slavnostíTvé oči Jeruzalém uvidí, to klidné obydlí, stan, jenž se...
Izaiáš 33:23... Hospodin je náš král a spasitel! Ochable visí tvoje lanoví, stožár se viklá, plachty svěšeny; jednou si...
Izaiáš 37:29... chodíš sem a tam, na běsníš, známTvé běsnění a tvá pýcha ke mně dolehla. Udidlo dám na tvá...
Izaiáš 38:5...a řekni Ezechiášovi: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem...
Izaiáš 38:18...neumí; ti, kteří padli do jámy, nevzhlížejítvé věrnosti. Živý, jen živý může velebit tak jako v...
Izaiáš 38:19...tak jako v dnešním dni; otec své děti poučítvé věrnosti. Hospodin je připraven k záchraně -...
Izaiáš 39:7...do Babylonu. Nezůstane nic, praví Hospodin. I tvoji synové, tví vlastní potomci, budou zajati a stanou se...
Izaiáš 41:16...Hospodinu radovat, Svatý izraelský bude chlouba tvá. Chudí a ubozí marně vodu hledají s jazykem žízní...
Izaiáš 43:5... Neboj se, jsem s tebou. Od východu přivedu tvé potomky, od západu shromáždím. Severu řeknu:...
Izaiáš 43:25...jsi svými vinami! , sám kvůli sobě smažu tvé přestupky a nevzpomenu na tvůj hřích. Osvěž mi paměť,...
Izaiáš 43:27...ospravedlněn. tvůj prapředek se prohřešiltvoji mluvčí zradili. Proto jsem potupil hodnostáře...
Izaiáš 44:3...a potoky na vyschlou zem. Vyliji svého Ducha na tvé símě, své požehnání na tvé potomky, takže porostou jako...
Izaiáš 44:22... Izraeli, na tebe. Jak oblak zaženu viny tvé, tvé hříchy jak mlhu rozptýlím. Navrať se ke mně zpět -...
Izaiáš 44:27... říkám hlubině: "Vyschni, neboť vysuším tvé proudy." říkám Kýrovi: "Můj pastýř," neboť mou vůli...
Izaiáš 45:9...Říká snad hlína hrnčíři: "Co to vyvádíš?" Říká tvé dílo: "On je bezruký"? Běda tomu, kdo říká otci: "Cos...
Izaiáš 47:3...sukni, obnaž nohy, broď se řekami! se ukáže tvá nahota, tvá hanba je odkryta! Pustím se do pomsty a...
Izaiáš 47:15...u něhož by se dalo posedět. Takto ti prospějí ti tvoji kupčíci, s nimiž ses zabývala od mládí. Každý se...
Izaiáš 48:4...a staly se. Že jsi zatvrzelý, věděl jsem, svaly tvé šíje že jsou železné a že máš čelo bronzové. Proto jsem...
Izaiáš 48:8...přece vím!" Neslyšel jsi o tom, nic jsi nevěděltvé ucho bylo tehdy zavřené. Věděl jsem totiž, že jsi...
Izaiáš 49:16...na tebe! Hle, vyryl jsem si do dlanítvé zdi mám stále na očích. Tvoji stavitelé k tobě...
Izaiáš 49:17...jsem si do dlaní, tvé zdi mám stále na očíchTvoji stavitelé k tobě spěchají, ti, kdo bořili a...
Izaiáš 49:19...jako ozdoby, jako nevěsta se jimi okrášlíš. Anotvé trosky a tvé sutiny a rozvaliny tvé krajiny budou teď...
Izaiáš 49:20... Ještě ti řeknou - sama to uslyšíš - synové ve tvé bezdětnosti zplození: "Je mi tu těsno, uhni mi, se...
Izaiáš 49:22... zvednu korouhev na znamení národům! V náručí tvé syny přinesou, tvé dcery ponesou na ramenou; králové...
Izaiáš 49:25...tyrani budou zbaveni kořisti! sám se postavím tvému odpůrci, sám tvé děti zachráním! Ty, kdo ...
Izaiáš 51:20...Zkáza a zhouba, hlad a meč - kdopak těší Tvoji synové leží v mrákotách na každém rohu jak antilopa...
Izaiáš 54:3...totiž doprava i doleva, národům budou vládnout tvoji potomci a zpustlá města obsadí. Neboj se, nebudeš...
Izaiáš 54:12... za základ položím ti safíry. Z rubínů vytvořím tvé cimbuří, tvé brány budou třpytné granáty a tvé hradby...
Izaiáš 54:13...granáty a tvé hradby samé vzácné kameny. Všechny tvé děti budou Hospodinovi učedníci, budou zakoušet pokoj a...
Izaiáš 57:12...jsi mít v úctě? sám odhalím spravedlnost tvou i tvé skutky - a k ničemu ti nebudou. budeš volat o...
Izaiáš 58:8...netečný k vlastním příbuzným? Tehdy jak svítání tvé světlo vytryskne a tvé zdraví rychle rozkvete; tvá...
Izaiáš 58:10...štědře nabídneš a nasytíš duše ztrápené, tehdy tvé světlo vzejde v temnotě a tvá noc bude jako poledne....
Izaiáš 58:11...poledne. Tehdy Hospodin stále povede, nasytí tvou duši i v zemi vyprahlé a tvým kostem dodá na síle....
Izaiáš 58:13...a obnovitelem cest, aby se dalo žít. Když se tvá noha vyhne sobotě, aby sis v můj svatý den nedělal, co...
Izaiáš 60:1... od nynějška navěky. Vstávej, zaskvěj setvé světlo je tu, Hospodinova sláva vzešla nad tebou!...
Izaiáš 60:4...se rozhlédni - ti všichni se k tobě shromáždítvoji synové přijdou z krajů dalekých, tvé dcery budou...
Izaiáš 60:9...ostrovy a mořské lodi jsou mezi prvními, aby tvé syny z dálky přivezly a jejich stříbro i zlato s nimi,...
Izaiáš 60:10...Izraelova, jenž oslaví. Cizinci zbudují tvoje zdi a jejich králové ti poslouží. Ano, ve svém hněvu...
Izaiáš 60:11... bil, ve své přízni se ale nad tebou slitujiTvé brány zůstanou stále otevřeny, nebudou zavírány ve dne...
Izaiáš 60:18...učiním pokoj, tvým vládcem bude spravedlnost. Ve tvé zemi nebude slyšet o násilí, o zkáze a zhoubě na...
Izaiáš 60:20...tvým věčným světlem, tvůj Bůh ti bude ke slávěTvé slunce nikdy nezapadne, neubude z tvého měsíce -...
Izaiáš 62:2...spása nevzplane jako pochodeň. Národy spatří tvoji spravedlnost i všichni králové slávu tvou a tehdy...
Izaiáš 62:4...čelenkou. nikdy ti nebudou říkat Opuštěnátvoji zem nebudou nazývat Pustinou. Budou ti říkat Oblíbená...
Izaiáš 62:8... svou mocnou paží přísahal: nikdy nedám tvé obilí tvým nepřátelům sníst; nikdy nevypijí cizinci...
Izaiáš 62:12...odplata jde s ním, jeho odměna ho předchází!" Tvé syny nazvou: Svatý lid, Vykoupení Hospodinovi, a tebe...
Izaiáš 63:2...vyhlašuji, , mocný k vítězství! Proč jsou tvé šaty rudé krví jak roucho toho, kdo šlape lis? sám...
Izaiáš 63:15...podívej z příbytku svatosti a slávy své: Kde je tvá horlivost a síla tvá? Tvé hluboké slitování se nám...
Izaiáš 63:17...Vykupitel náš. Proč jsi nás, Hospodine, nechaltvé cesty zabloudit? Zatvrdil jsi naše srdce, abychom ...
Izaiáš 63:18...svého dědictví! Nakrátko tvůj lid vlastnil tvou svatyni, než ji naši nepřátelé celou zdupali. Jsme...
Izaiáš 63:19...ti, kterým nevládneš věky, jako ti, kteří  tvé jméno nenosí. Kéž bys tak roztrhl nebe a sestoupil, aby...
Izaiáš 64:1...roští a vodu v hrnci uvaří, tak tví nepřátelé tvé jméno poznají, se před tebou třesou národy! Jako...
Izaiáš 64:6...list, jako vichrem unášeni svými vinami. Nikdo tvé jméno nevzývá, nikdo se neprobouzí, po tobě nesahá,...
Izaiáš 64:7... Otec náš, my hlína jsme a ty Tvůrce náštvá ruka nás všechny uhnětla. Nehněvej se, Hospodine,...
Izaiáš 64:9... na nás pohlédni - my všichni jsme tvůj lidTvá svatá města jsou zpustošena, ze Sionu je pustina,...
Jeremiáš 2:19...napila z řeky Eufrat? Za vyučenou ti špatnost tvá, tvé odvrácení vytrestá. Poznáš a uvidíš, jak zle a...
Jeremiáš 2:22...mýdlem vydrhla a louhu přidala sebevíc, skvrna tvé viny přede mnou zůstává, praví Panovník Hospodin. Jak...
Jeremiáš 2:28...bohové, které sis pořídil? Jen přijdoutvé bídy zachránit! Máš přece tolik bohů, Judo - jednoho...
Jeremiáš 2:35...Jeho hněv se mi vyhýbá!' Nuže, budu soudit za tvá slova, prý: ‚ jsem nehřešila.' Proč stále někam...
Jeremiáš 2:37...odejdeš s hlavou v dlaních. Hospodin zavrhl ty tvé opory, žádnou pomoc u nich nenajdeš." "Řekněme, že...
Jeremiáš 4:7...národů vyrazil. Vydal se ze své domoviny, aby tvou zemi zpustošil. Z tvých měst zbudou pouhé trosky, v...
Jeremiáš 4:18...se vzbouřil proti mně, praví Hospodin. To ty tvé způsoby a tvé skutky ti to zavinily. To je tvé neštěstí...
Jeremiáš 5:17...hrdinové, jejich toulec zeje jako hrob. Pohltí tvou úrodu i tvůj chléb, pohltí tvé syny i tvé dcery,...
Jeremiáš 11:15...jinými kout pikle? Může snad maso obětí odvrátit tvé neštěstí, aby ses znovu veselil? Košatou olivou ...
Jeremiáš 11:20... jenž zkoumáš srdce i svědomí, kéž uvidím tvou pomstu nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji při. Toto...
Jeremiáš 12:6...zvládneš jordánské houští? Tví vlastní bratřitvoji příbuzní, právě oni zradili; křičeli na tebe z...
Jeremiáš 13:26...proto zvednu sukně přes obličej, se ukáže tvá hanba, tvé cizoložství, tvůj chtíč i tvé zvrhlé...
Jeremiáš 13:27...sukně přes obličej, se ukáže tvá hanbatvé cizoložství, tvůj chtíč i tvé zvrhlé smilnění. Viděl...
Jeremiáš 15:16...- považ, jaké kvůli tobě snáším urážky! Jakmile tvá slova přišla, ihned jsem je sněd, tvá slova potěšila...
Jeremiáš 20:4...Hospodin: Hle, vydávám hrůze - tebe i všechny tvé přátele, kteří před tvýma očima padnou mečem tvých...
Jeremiáš 20:6...a odnese do Babylonu. A ty, Pašchure, i všichni tvoji domácí půjdete do zajetí. Přijdeš do Babylonu a tam...
Jeremiáš 20:12...zkoušíš a vidíš do srdce i svědomí, kéž uvidím tvou pomstu nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji při....
Jeremiáš 22:2...na Davidově trůnu, slyš slovo Hospodinovo - tytvoji dvořané i tvůj lid, vy, kteří vcházíte těmito branami...
Jeremiáš 22:7...ničitele, každého v plné zbroji; zporážejí ty tvé skvělé cedry a naházejí do ohně! budou lidé z mnoha...
Jeremiáš 22:22... od mládí, že neslyšíš můj hlas. Všechny ty tvé pastýře vítr požene, tví milenci půjdou do zajetí;...
Jeremiáš 22:26...Nabukadnezara a do rukou Babyloňanů. Tebetvou rodnou matku odvrhnu do cizí země, v níž jste se...
Jeremiáš 30:10...Hospodin. Hle, zachráním z dálné cizinytvé potomky z jejich vyhnanství. Jákob se vrátí a odpočine...
Jeremiáš 30:12...a nenechám bez trestu." Tak praví Hospodin: "Tvá zranění se nehojí, tvé rány bolí. Není, kdo by ...
Jeremiáš 30:13...rány bolí. Není, kdo by obhájil, není léku na tvé bolesti, nikdo nedokáže uzdravit! Všichni tví...
Jeremiáš 30:15...tolik rozmnožil. Proč sténáš nad svým zraněnímTvou bolest nejde vyléčit. To jsem ti to způsobil,...
Jeremiáš 30:17... kdo olupují, nechám oloupit. Ano, obnovím tvé zdraví, tvé rány zhojím, praví Hospodin, neboť ...
Jeremiáš 31:16...praví Hospodin: "Neplač , zadrž slzy, neboť tvá námaha dojde odměny, praví Hospodin: oni se ti z...
Jeremiáš 31:17...se ti z nepřátelské země vrátí! Je tu naděje pro tvé potomky, praví Hospodin: tvé děti se vrátí do vlasti!...
Jeremiáš 38:23...teď uvázl v blátě, odvrátili se od tebe! Všechny tvé ženy i tvé děti vyvedou k Babyloňanům a neunikneš jim...
Jeremiáš 46:15...a připrav se, všechny okolo hltá meč!' Proč tvoji siláci leží pobiti? Nemohou vstát, sráží je Hospodin....
Jeremiáš 46:27... neděs se. Hle, zachráním z dálné cizinytvé potomky z jejich vyhnanství. Jákob se vrátí a odpočine...
Jeremiáš 48:18...Zhoubce Moábu na tebe zaútočil, rozbořil tvé pevnosti. Postav se na cestě a vyhlížej, obyvatelko...
Jeremiáš 48:32...tebou pláču, révo Sibmy, tak jako pláče JaezerTvé výhonky k moři dosahovaly, k Mrtvému moři, po...
Jeremiáš 48:46...Lid Kemošův zahyne. Tví synové půjdou do zajetítvé dcery pryč do vyhnanství. V posledních dnech ale Moábův...
Jeremiáš 49:4...kněží a velmoži. Chlubíš se svými pláněmi? Že je tvá pláň tak úrodná, dcero nevěrná? Spoléháš na své poklady...
Jeremiáš 49:9...neštěstí v čas, kdy s ním zúčtuji. Přijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň paběrky. Přepadnou-li v...
Jeremiáš 49:11...oslovil: ‚Nech tu své sirotky, je nechám žíttvé vdovy ve mne doufají.'" Tak praví Hospodin: "Hle, ti...
Jeremiáš 51:13...řek a topící se v pokladech, tvůj konec nadešeltvá nit se přetrhne! Hospodin zástupů přísahá sám při sobě:...
Jeremiáš 51:36... A proto tak praví Hospodin: "Hle, ujmu se tvojí pře a pomstím se za tebe. Vysuším to jeho moře,...
Pláč 1:22...co ! Kéž všechna jejich zloba vystoupí před tvou tvář. Proveď jim, co jsi mi učinil za všechny ...
Pláč 2:13... abych potěšil, panenská Dcero sionskáTvá rána je hluboká jako oceán, kdo by mohl uzdravit?...
Pláč 2:14...je hluboká jako oceán, kdo by mohl uzdravitTvoji proroci ti prorokovali lži a nesmysly. Neodhalovali...
Pláč 2:18...ze srdce - ach, hradby Dcery sionské!  tvé slzy proudí potokem, je noc či den! Odpočinek si...
Pláč 3:23...soucit nikdy nekončí. Každé ráno stále novátvá věrnost je tak veliká! Můj úděl je Hospodin, říkám si,...
Pláč 3:55...nejhlubší jámě, Hospodine, jsem ale vzýval jméno tvé. Slyšel jsi můj křik: "Neodvracej se, když k tobě volám...
Pláč 3:65...Zatvrzelé srdce ponech jim, je stihne tvoje prokletí! Pronásleduj je svým hněvem, vyhlaď je,...
Ezechiel 5:10...rodiče! Vykonám nad tebou své rozsudky a všechny tvé přeživší rozptýlím na všechny strany. Jakože jsem živ,...
Ezechiel 7:3...tebe. Budu soudit podle tvých cest, všechny tvé ohavnosti uvalím na tebe. Neslituji se, neušetřím !...
Ezechiel 7:4...na tebe. Neslituji se, neušetřím ! Ano, uvalím tvé cesty na tebe, tvá ohavnost ve tvém středu vyvstane a...
Ezechiel 7:8...tebe. Budu soudit podle tvých cest, všechny tvé ohavnosti uvalím na tebe. Neslituji se, neušetřím !...
Ezechiel 7:9...na tebe. Neslituji se, neušetřím ! Uvalím tvé cesty na tebe, tvá ohavnost ve tvém středu vyvstane a...
Ezechiel 16:4... tvůj otec byl Emorejec a matka Chetejka. A tvoje narození? Tenkrát, když ses narodila, tvá pupeční...
Ezechiel 16:8...jsem zahalil cípem svého pláště a přikryl tvoji nahotu. S přísahou jsem se ti zaslíbil, vstoupil jsem...
Ezechiel 16:14...z tebe nesmírná krasavice, opravdová královnaTvá dokonalá krása proslula mezi národy díky nádheře,...
Ezechiel 16:27...Hle - vztáhl jsem na tebe ruku a zmenšil jsem tvé území. Vydal jsem libovůli tvých nepřátel,...
Ezechiel 16:34...se tedy lišíš od coury. Lišíš se tím, žetvé služby nikdo nestojí, a tak neplatí oni tobě, ale ty...
Ezechiel 16:37...krev svých dětí, hle - shromáždím všechny tvé milence, s nimiž ses těšila, jsi je milovala,...
Ezechiel 16:39...hněvu. Vydám do jejich rukou, aby zbořili tvé stánky a zničili tvé svatyňky. Strhají z tebe šaty,...
Ezechiel 16:41...tebe dav, aby kamenovali a probodali meči.  Tvé domy vypálí a před očima mnoha žen popraví. Tak...
Ezechiel 16:43...a pobuřovala jsi tím vším, hle - ti ty tvé způsoby odplatím, praví Panovník Hospodin! Copak jsi ve...
Ezechiel 16:46... Vaše matka byla Chetejka a váš otec EmorejecTvá starší sestra Samaří bydlela se svými dcerami po tvé...
Ezechiel 16:48...Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, ani tvá sestra Sodoma se svými dcerami nepáchala, co pácháš ty...
Ezechiel 16:49...pácháš ty se svými dcerami. Hle, toto byla vina tvé sestry Sodomy: pýcha, sytost a klidné pohodlí, které...
Ezechiel 16:51...Ve srovnání s nimi ses chovala tak ohavně, že tvé sestry díky všem tvým ohavnostem vypadají nevinně. Styď...
Ezechiel 16:52...vedle tebe nevinně. Styď se a hanbi se, neboť tvé sestry díky tobě vypadají nevinně! Změním jejich úděl,...
Ezechiel 16:54...za všechno, co jsi spáchala - vždyť je to pro tvé sestry útěcha! Tvé sestry, Sodoma se svými dcerami a...
Ezechiel 16:55...spáchala - vždyť je to pro tvé sestry útěchaTvé sestry, Sodoma se svými dcerami a Samaří se svými...
Ezechiel 16:57...do úst jako přísloví, než došlo k odhalení tvé vlastní špatnosti? Teď se ti ale vysmívají Edomky i...
Ezechiel 16:61...na své způsoby a budeš se stydět, vezmu tvé starší i mladší sestry a dám ti je za dcery, i když to...
Ezechiel 19:2...nad izraelskými vládci, zpívej: Kdo byla tvá matka? Lvice mezi lvy! Léhala mezi šelmami se svými...
Ezechiel 19:10... neznělo jeho řvaní nad izraelskými horamiTvá matka jak réva na tvé vinici zasazená byla u vody,...
Ezechiel 21:37...v díle záhuby. Staneš se potravou pro plamenytvá krev bude crčet po zemi, nezůstane po tobě ani památky!...
Ezechiel 22:15... mezi národy, rozpráším po zemích a s tvou nečistotou skoncuji. V očích národů budeš v opovržení...
Ezechiel 23:21...jako koně. Stýskalo se ti po zvrhlostech tvého mládí, kdy ti Egypťané osahávali bradavky a tvá mladá...
Ezechiel 23:22...Panovník Hospodin: proti tobě popudím ty tvé milence, kteří se ti znechutili, a přivedu je proti...
Ezechiel 23:25...se k tobě zběsile: Uřežou ti nos a ušitvé potomky pobijí meči. Vezmou tvé syny i dcery a spálí...
Ezechiel 23:27...z tebe šaty a seberou ti šperky. Tak skoncujitvou zvrhlostí a smilstvem, které ses naučila v Egyptě....
Ezechiel 23:29... svlečenou donaha, aby se ukázala nahota tvého smilstva. Tvá vlastní zvrhlost a sprostota ti to...
Ezechiel 23:31...hnusnými modlami. Dávám ti do rukou kalich tvé sestry, protože ses chovala stejně jako ona. Tak praví...
Ezechiel 24:13...plný spáleniny, která nepouští. Do ohně s tímTvá nečistota je ve zvrhlosti. Snažil jsem se očistit,...
Ezechiel 24:14... Nenechám to být, neslituji se, nepolevím. Za tvé způsoby a skutky odsoudím, praví Panovník Hospodin."...
Ezechiel 25:4... Utáboří se u tebe a postaví si tam příbytkytvou úrodu ti snědí a mléko vypijí. Z Raby udělám velbloudí...
Ezechiel 26:8... s koni, vozy, jezdci a s nesčetnými vojskyTvé osady na pevnině vyvraždí mečem, postaví proti tobě...
Ezechiel 26:9...k tobě násep a zvedne proti tobě štít. Udeří na tvé hradby beranidly a tvé bašty zboří svými zbraněmi....
Ezechiel 26:10... Pokryje prach zvířený množstvím jeho konítvé hradby se budou třást rachotem jeho jízdy, kol a vozů,...
Ezechiel 26:11...města. Kopyty svých koní zdupá všechny tvé ulice. Vyvraždí tvůj lid mečem a tvé mocné sloupy se...
Ezechiel 26:12...a tvé mocné sloupy se zhroutí na zem. Vyplení tvé bohatství, ukořistí tvé zboží, tvé hradby prolomí, tvé...
Ezechiel 26:13...a tvé kamení, dříví i sutiny naházejí do vodyTvé zvučné písně umlčím a hlas tvé citery nikdy nezazní....
Ezechiel 27:4... Říkal jsi, Týre: ‚Jsem dokonalý v kráse!' Tvé panství sahá daleko do moře, dokonale krásně jsi...
Ezechiel 27:5...daleko do moře, dokonale krásně jsi vystavěnTvá prkna vyrobili z hermonských cypřišů, na tvůj stěžeň...
Ezechiel 27:6...cypřišů, na tvůj stěžeň vzali cedr z Libanonutvá vesla zhotovili z bášanských dubů, z kyperských jedlí a...
Ezechiel 27:9...Z Byblosu máš zkušené řemeslníky, aby opravovali tvé trhliny. Všechny mořské lodi a jejich posádky kotví u...
Ezechiel 27:10...štíty a přilby zavěsili na tobě, aby přispěli ke tvé nádheře. Muži z Arvadu a Kilikie stojí dokola na tvých...
Ezechiel 27:11...z Arvadu a Kilikie stojí dokola na tvých zdechtvé bašty střeží Gamaďané. Své pavézy zavěsili na tvých...
Ezechiel 27:12... Taršiš s tebou vede obchody kvůli množství tvého bohatství; za tvé zboží nabízí stříbro, železo, olovo...
Ezechiel 27:13...cín. Řecko, Tubal i Mešek s tebou obchodují; za tvé zboží platí otroky a bronzovými nástroji. Bet-togarma...
Ezechiel 27:14...a bronzovými nástroji. Bet-togarma nabízí za tvé zboží koně, spřežení a mezky. Rhodští muži s tebou...
Ezechiel 27:17...a rubíny. Juda a Izrael s tebou obchodují; za tvé zboží platí minítským obilím, prosem, medem, olejem a...
Ezechiel 27:19...vlnu a sudy vína z Uzalu nabízí výměnou za tvé zboží; platí i kovaným železem, kasií a skořicí. Dedan...
Ezechiel 27:22... Kupci ze Sáby a Raemy s tebou obchodují; za tvé zboží platí zlatem, drahokamy a nejvzácnějšími balzámy....
Ezechiel 27:25...koberci a pevně tkanými šňůrami. Zámořské lodi tvé zboží převážejí, uprostřed moře jsi plně naložen. Na...
Ezechiel 27:26...moře jsi plně naložen. Na hlubinu zavezli  tvoji veslaři, uprostřed moře budeš východním větrem...
Ezechiel 27:27...moře budeš východním větrem roztříštěnTvé jmění, zboží i zásoby, tví lodníci i kormidelníci, ti,...
Ezechiel 27:33... zničenému uprostřed moří?' Když vykládali tvé zboží ze zámoří, sytil jsi mnohé národy; množstvím...
Ezechiel 27:34...země bohatli. Teď tvůj vrak leží na dně mořítvé zboží i všichni, kdo k tobě patřili, klesli do hlubin....
Ezechiel 28:7... ty nejukrutnější pohany. Vytasí meče proti tvé skvělé moudrosti, tu tvoji nádheru ti znesvětí. Nakonec...
Ezechiel 28:16...- než jsi byl shledán zlým. Kvůli množství tvého obchodování se tvé nitro naplnilo krutostí a zhřešil...
Ezechiel 29:4...učinil.' ti však do čelistí vrazím háky a ty tvé nilské ryby nechám přichytit na tvé šupiny. Vytáhnu ...
Ezechiel 29:10...učinil,' a proto jsem teď proti tobě i proti  tvé řece. Z Egypta nechám jen pusté trosky, zpustošený kraj...
Ezechiel 32:5...ptáky a všechnu zvěř tebou nasytím. Rozházím tvé maso po kopcích a tvou zdechlinou zaplním údolí....
Ezechiel 32:6...a tvou zdechlinou zaplním údolí. Napojím zemi tvojí kaluží, tvá krev dosáhne k pohořím, budou plné...
Ezechiel 32:8...světla, jež září na nebi, kvůli tobě zatemnímtvoji zem ponořím do tmy, praví Panovník Hospodin. Mnohé...
Ezechiel 32:9...Hospodin. Mnohé národy znepokojím v srdci,  tvé kusy roznesu mezi pohany, do zemí, o nichž netušíš....
Ezechiel 32:10...vstanou hrůzou vlasy, jim zamávám mečem před tváří. Strachy o život se bude třást bez ustání jeden každý...
Ezechiel 32:12...babylonského krále se chystá na tebe! Nechám tu tvoji hordu padnout mečem hrdinů - nejukrutnějších ze všech...
Ezechiel 33:31...si před tebou jako můj lid, aby si poslechli tvá slova, ale nejednají podle nich. Ústa mají plná vroucí...
Ezechiel 33:32...co umí krásně zpívat a pěkně hrát; vyslechnou si tvá slova, ale nejednají podle nich. to však přijde - a...
Ezechiel 35:4...tebe ruku a obrátím ve zpustošenou pustinuTvá města nechám ležet v troskách a zbude z tebe pustina....
Ezechiel 35:8... kdo by tudy šel nebo se tudy navracel. Naplním tvé hory mrtvolami. Na tvých stráních, v údolích i ve všech...
Ezechiel 35:9...pobití. Způsobím, že z tebe zbude věčná pustinatvá města zůstanou neobydlena. Tehdy poznáte, že jsem...
Ezechiel 35:12...Tehdy poznáš, že Hospodin jsem slyšel všechny tvé urážky proti izraelským horám. Prý: ‚Je z nich pustina,...
Ezechiel 35:15...Hospodin: K radosti celého světa zpustošímTvou radost nad zpustošením dědictví domu Izraele ti...
Ezechiel 37:17...je spoj jedno s druhým v jediné dřevo, jsoutvé ruce jedno. se tví krajané zeptají: ‚Nepovíš nám,...
Daniel 2:39...tobě ale povstane jiné království, slabší než to tvé, a po něm třetí království, bronzové, které ovládne...
Daniel 3:12...- a tito muži si z tebe, králi, nic nedělajíTvé bohy nectí a zlaté soše, kterou jsi vztyčil, se...
Daniel 3:17... zachrání nás z rozpálené ohnivé pece i ze tvé moci, králi. A i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že...
Daniel 3:18... králi. A i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudeme a zlaté soše, kterou jsi vztyčil, se...
Daniel 4:19...ten strom jsi, králi, ty! Vyrostl jsi a zesíliltvá mohutnost rostla, dosáhla k nebi, a tvá vláda sahá...
Daniel 5:26... Smysl těch slov je následující: Mene - Bůh tvé kralovánísečetl' a podtrhl. Tekel - byl jsizvážen'...
Daniel 5:28...na vahách a shledán příliš lehkým. Perestvé království jerozpolceno' a dáno Médům a Peršanům!"...
Daniel 9:4...a milosrdenství těm, kdo milují a dodržují tvá přikázání! Zhřešili jsme, zkazili se, jednali jsme zle!...
Daniel 9:6...od tvých přikázání a zákonů. Neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří ve tvém jménu mluvili k našim...
Daniel 9:18...a pohlédni na naše trosky, na město, jež nese tvé jméno! Neprosíme pro svou vlastní spravedlnost, ale...
Daniel 9:19...Kvůli sobě samému, Bože můj, neotálej, vždyť tvé město i tvůj lid nese tvé jméno!" Ještě když jsem se...
Daniel 10:12...porozumění a pokořovat se před ním v postu, byly tvé prosby vyslyšeny a přicházím s odpovědí na ....
Ozeáš 4:6...svého Boha nedbal jsi, ani nebudu dbát na tvé potomky. Jak se rozmáhali víc a víc, tím více proti mně...
Ozeáš 10:14...cestu a na množství svých hrdinů, vypukne proti tvému lidu válka, každá tvá pevnost bude zbořena. Jako když...
Ozeáš 13:14... vykoupím je ze smrti. Kde jsou teď, smrti, ty tvé hrozby? Kde je tvá zhouba, záhrobí? Soucit bude mým...
Ozeáš 14:9... pečuji o tebe. Jsem stále zeleným cypřišemtvá plodnost je ode mne. Kdo je moudrý, tomu porozumí,...
Joel 2:24...vás liják vydatný, podzimní i jarní, jako dřívTvá humna budou plná obilí, tvé lisy budou tonout ve vínu a...
Amos 3:11...Hospodin: Tuto zem obklíčí protivník, strhne tvé pevnosti a tvé paláce vyplení. Toto praví Hospodin:...
Amos 7:17...Izákovu neřečni!' Nuže, toto praví HospodinTvá žena bude smilnit ve městě a tví synové i dcery padnou...
Abdiáš 1:5... vezmou jen to, co budou chtít. Přijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň paběrky. Jaké však bude...
Abdiáš 1:15...všem národům. To, co jsi dělal, se stane tobětvé činy se ti vrátí na hlavu. Jako jste pili na svaté...
Micheáš 5:8...drtí a trhá je, kudy jde, a nikdo mu je nevyrveTvá ruka se zvedne nad tvými nepřáteli, všichni tví...
Micheáš 6:9...Bohem v pokoře. Hlas Hospodinův volá na město (a tvé jméno ctít je moudré): " to slyší ten váš kmen, vy,...
Micheáš 7:11...Bude to den obnovy tvých zdí, den, kdy se tvé meze rozšíří; den, kdy připutují k vám z Asýrie i z...
Nahum 1:13...víc. Jeho jho na tobě teď rozlomím a roztrhnu tvé okovy." O tobě, Ninive, pak velí Hospodin: "Tvé jméno...
Nahum 1:14...tvé okovy." O tobě, Ninive, pak velí Hospodin: "Tvé jméno neponesou žádní potomci! Z chrámu tvých bohů...
Nahum 2:14... jsem proti tobě!" praví Hospodin zástupů. "Tvé vozy spálím v oblacích kouře, tvá lvíčata spolkne meč....
Nahum 3:5... "Vyhrnu ti sukni nad hlavu; ukážu národům tvou nahotu a královstvím tvou ostudu. Nakydám na tebe...
Nahum 3:12...potácet a hledat skrýš před nepřítelem. Všechny tvé pevnosti jsou jako fíkoví - stačí se do nich opřít, a...
Nahum 3:13...se podívej na své vojáky - jsou jako ženy! Brány tvé země jsou nepřátelům otevřeny, oheň pohltil tvé závory....
Nahum 3:19...lid a není, kdo by je shromáždil. Není léku na tvé zranění, tvá rána se nezhojí. Všichni, kdo o tobě...
Abakuk 2:7...bohatnout tím, co zabavil? Znenadání povstanou tvoji dlužníci, ti, kdo se před tebou chvějí, se probudí a...
Abakuk 2:17...ne slávou, ale zvratky budeš pokrytýTvé násilí na Libanonu zavalí, tvé vybíjení zvířat ...
Abakuk 3:2... Na nápěv písně nářků. Slyšel jsem, Hospodinetvoji zvěst, před tvým dílem stojím s úžasem. Oživ je,...
Abakuk 3:8...se, Hospodine, zlobíš na řeky? To míří na řeky tvé zuření? To ses tak proti moři rozlítil, že jsi na svých...
Abakuk 3:9...vozech vítězných? Třímáš svůj obnažený luktvé oštěpy složily bojovou přísahu. séla Rozdělil jsi zemi...
Zachariáš 9:11...kraj. Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z jámy bez vody. Zpátky do bezpečí! Vězňové, máte...
Zachariáš 11:1... praví Hospodin. Své brány, Libanone, otevřitvé cedry oheň pohltí! Kvílejte, cypřiše - cedry padly,...
Malachiáš 2:14...Hospodin je svědkem mezi tebou a manželkou tvého mládí, které jsi nevěrný. Vždyť je to tvá společnice,...
Matouš 5:29... s zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li  tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší,...
Matouš 5:30...celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádí-li  tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší,...
Matouš 6:3...mají svou odměnu. Raději, když dáváš chudým,  tvá levice neví, co dělá pravice. Tak tvé dobrodiní zůstane...
Matouš 6:4...chudým, tvá levice neví, co dělá pravice. Tak tvé dobrodiní zůstane vskrytu a tvůj Otec, který vidí...
Matouš 6:9...Otče náš, který jsi v nebesích, se posvětí tvé jméno! přijde tvé království! se stane tvoje vůle...
Matouš 6:10...v nebesích, se posvětí tvé jméno! přijde tvé království! se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i...
Matouš 6:22... budeš mít i srdce. Oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné. Je-li však tvé...
Matouš 6:23...oko štědré, celé tvé tělo bude jasné. Je-li však tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude temné. Jestliže je...
Matouš 9:2...jejich víru, řekl ochrnutému: "Vzchop se, synuTvé hříchy jsou odpuštěny." Někteří znalci Písma si řekli:...
Matouš 9:14..."Jak to, že my a farizeové se postíme často, ale tvoji učedníci se nepostí?" ptali se. Ježíš jim odpověděl:...
Matouš 9:22... a když ji uviděl, řekl: "Vzchop se, dceroTvá víra uzdravila." A od chvíle byla zdravá. Když...
Matouš 11:10...kterém je psáno: ‚Hle, posílám svého posla před tváří tvou, jenž připraví tvou cestu před tebou.' Amen,...
Matouš 12:2...to uviděli farizeové, řekli mu: "Podívej setvoji učedníci dělají, co se v sobotu nesmí!" On jim však...
Matouš 12:47...s ním chtěli promluvit. Někdo mu řekl: "Pohleďtvá matka a tví bratři stojí venku. Chtějí s tebou mluvit."...
Matouš 15:2...znalci Písma a farizeové z Jeruzaléma. "Proč tvoji učedníci přestupují tradici starších?" říkali. "Vždyť...
Matouš 18:8...kterého pohoršení přichází. Svádí-li tedy tvá ruka nebo noha, usekni ji a zahoď od sebe. Je pro tebe...
Matouš 18:9...být uvržen do věčného ohně. A jestliže svádí tvé oko, vyloupni je a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší...
Matouš 20:22..."Řekni, tito dva moji synové mohou sedět ve tvém království jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici...
Matouš 22:44...řekl mému Pánu: Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.' Když ho tedy David nazývá...
Matouš 23:37...k tobě posíláni! Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla,...
Matouš 25:25... kde jsi nerozsypal. A tak jsem odešel a ukryl tvou hřivnu v zemi, protože jsem se bál. Podívej, zde máš,...
Matouš 26:39...tu a bděte se mnou!" Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se: "Otče můj, je-li to možné, ten...
Matouš 26:42...kalich minout, ale musím ho vypít, se stane tvoje vůle!" A když se vrátil, zjistil, že zase spí. Víčka...
Matouš 26:73...kolemstojící a řekli: "Určitě k nim patříš. I tvé nářečí prozrazuje!" Tehdy se začal zaklínat a...
Matouš 27:4...krev!" "Co je nám do toho?" odpověděli. "To je tvoje věc!" On pak ty peníze zahodil v chrámě, vyběhl ven a...
Marek 1:2... posílám před tebou svého posla, aby připravil tvou cestu." "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu...
Marek 2:5...uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Synutvé hříchy jsou odpuštěny." Byli tu ale někteří ze znalců...
Marek 2:9...přemýšlíte? Co je snadnější? Říci ochrnutému: ‚Tvé hříchy jsou odpuštěny,' anebo: ‚Vstaň, vezmi si lehátko...
Marek 2:18...se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?" Ježíš jim odpověděl: "Mohou se...
Marek 3:32... Kolem něj seděl zástup lidí; řekli mu: "Pohleďtvá matka a tví bratři jsou venku a hledají ." On jim...
Marek 5:34...mu celou pravdu. Ježíš odpověděl: "Dcerotvá víra uzdravila. Jdi v pokoji a buď uzdravena ze...
Marek 5:35...poslové z domu představeného synagogy se slovy: "Tvá dcera umřela. Proč ještě obtěžovat mistra?" Ježíš ale...
Marek 7:5...a znalci Písma se ho tedy zeptali: "Proč se tvoji učedníci nechovají podle tradice starších a jedí...
Marek 7:29...jít domů," odvětil na to. "Ten démon tvé dcery vyšel." Když pak přišla domů, zjistila, že dívka...
Marek 9:43...kámen a hodili ho do moře. [44] Kdyby sváděla tvá ruka, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít zmrzačený do...
Marek 9:45...neuhasitelného ohně. [46] A kdyby sváděla tvá noha, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít chromý do...
Marek 9:47...oběma nohama uvržen do pekla. A kdyby svádělo tvé oko, zahoď je. Je pro tebe lepší vejít jednooký do...
Marek 10:37...jich. "Nech nás sedět ve své slávě - jednoho po tvé pravici a druhého po tvé levici." "Nevíte, o co prosíte...
Marek 10:52...vidím!" odpověděl slepec. Ježíš mu řekl: "Jditvá víra uzdravila." A on hned prohlédl a následoval ho...
Marek 12:36...řekl mému Pánu: Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.' Sám David ho nazývá Pánem -...
Marek 14:36... tento kalich! se však nestane vůle, ale tvá." Když se pak vrátil, zjistil, že spí. "Šimone, ty...
Lukáš 1:13... Anděl mu však řekl: "Neboj se, ZachariášiTvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí...
Lukáš 1:36...se narodí, proto bude nazýváno Syn Boží. A hletvá příbuzná Alžběta, o níž se říkalo, že je neplodná, i...
Lukáš 2:30...svého služebníka v pokoji. Neboť oči spatřily tvé spasení, jež jsi připravil před očima všech lidí...
Lukáš 2:35...Izraeli. Stane se znamením, jež bude odmítáno (a tvou vlastní duši pronikne meč), aby vyšlo najevo myšlení...
Lukáš 4:7...komu chci. Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Hospodinu, svému...
Lukáš 5:20... Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl: "Člověčetvé hříchy jsou ti odpuštěny." Znalci Písma a farizeové se...
Lukáš 5:23...jim: "Jak to přemýšlíte? Co je snadnější? Říci: ‚Tvé hříchy jsou ti odpuštěny,' anebo: ‚Vstaň a choď'? Ale...
Lukáš 5:33...postí a modlí, stejně jako učedníci farizeů, ale tvoji jedí a pijí." Odpověděl jim: "Můžete snad nutit...
Lukáš 6:30... kdo prosí, dej a od toho, kdo si bere tvé věci, je nežádej zpět. Chovejte se k lidem tak, jak...
Lukáš 7:27...kterém je psáno: ‚Hle, posílám svého posla před tváří tvou, který připraví tvou cestu před tebou.' Říkám...
Lukáš 7:48...se odpouští málo, miluje málo." Tehdy řekl: "Tvé hříchy jsou odpuštěny." Ostatní hosté si mezi sebou...
Lukáš 7:50...je, že i hříchy odpouští?" On ale ženě řekl: "Tvá víra zachránila. Jdi v pokoji." Potom procházel...
Lukáš 8:20...zástupu se k němu nemohli dostat. Oznámili mu: "Tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí vidět." On...
Lukáš 8:48...hned uzdravena. "Dcero," odpověděl Ježíš, "tvá víra uzdravila. Jdi v pokoji." Než to dořekl, přišel...
Lukáš 8:49...někdo z domu představeného synagogy se slovy: "Tvá dcera umřela. Není třeba obtěžovat mistra." Ježíš to...
Lukáš 9:40...ho kdy opouští a hrozně ho trápí. Prosil jsem tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale nemohli!" "Vy nevěřící a...
Lukáš 11:2..."Když se modlíte, říkejte: Otče, se posvětí tvé jméno! přijde tvé království! Dávej nám denně náš...
Lukáš 11:34... Staví ji na svícen, aby příchozí viděli světloTvé oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo...
Lukáš 11:36... světlo v tobě není tmou. Když bude celé tvé tělo jasné a žádná jeho část nebude temná, pak bude...
Lukáš 13:12... Když ji Ježíš uviděl, zavolal ji k sobě. "Ženotvá nemoc je pryč," řekl . Vložil na ni ruce, a ona se...
Lukáš 13:34...k tobě posíláni! Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla,...
Lukáš 15:31... ‚ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale oslavovat a radovat se bylo namístě, neboť tento...
Lukáš 17:19...tento cizinec?" Potom mu řekl: "Vstaň a jdiTvá víra uzdravila." Když se ho jednou farizeové zeptali...
Lukáš 18:42... vidím!" zvolal. "Prohlédni," řekl mu Ježíš. "Tvá víra uzdravila." A on ihned prohlédl. Potom šel za...
Lukáš 19:16... kolik kdo vydělal. Přišel první a řekl: ‚Panetvá hřivna vynesla deset hřiven.' Král odpověděl: ‚Výborně,...
Lukáš 19:18...deseti městům.' Přišel druhý a řekl: ‚Panetvá hřivna vydělala pět hřiven.' Odpověděl mu: ‚Ty buď...
Lukáš 19:44... ze všech stran a srovnají se zemí, i tvé děti v tobě. Nenechají v tobě kámen na kameni, protože...
Lukáš 20:43...řekl mému Pánu: Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.' Když ho tedy David nazývá...
Lukáš 22:32...jako pšenici. Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala. se jednou obrátíš, posiluj své...
Lukáš 22:42... tento kalich. se však nestane vůle, ale tvá!" Tehdy se mu ukázal anděl z nebe a posiloval ho...
Jan 7:3...řekli: "Odejdi odsud a vydej se do Judska, tvoji učedníci vidí, jaké skutky děláš. Nikdo, kdo chce být...
Jan 8:10... Ježíš se zvedl a zeptal se : "Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo neodsoudil?" "Nikdo, Pane,"...
Jan 8:13..." Farizeové mu namítli: "Svědčíš sám o sobětvé svědectví neplatí." Ježíš jim odpověděl: "Ačkoli...
Jan 17:4... jehož jsi poslal, Ježíše Krista. Zjevil jsem tvou slávu na zemi; dílo, jež jsi mi svěřil, jsem vykonal....
Jan 17:6...u tebe měl předtím, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a...
a další...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |