Tvořeny

Hledám varianty 'tvořeny' [ tvořit (6) tvořím (2) tvořily (1) tvořilo (1) tvořili (1) tvořil (5) tvoří (14) tvořeny (1) ]. Nalezeno 28 veršù.
Genesis 2:3...Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil. To je příběh nebe a země, o jejich stvoření....
Exodus 26:6...ty pruhy spojíš k sobě. Tak bude Příbytek tvořit jeden celek. Pro stan nad Příbytkem připravíš houně...
Exodus 27:14... východní strana bude široká 50 loket. Bude ji tvořit 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z...
Exodus 27:16...patkami z druhé strany. Bránu nádvoří pak bude tvořit vyšívaný závěs z modré, purpurové a šarlatové látky...
Exodus 36:13... kterými ty pruhy spojili k sobě. Tak Příbytek tvořil jeden celek. Pro stan nad Příbytkem pak připravili...
Exodus 36:18...padesát bronzových spon ke spojení stanu, aby tvořil jeden celek. Navrch stanu zhotovili pokrývku z...
Exodus 38:14...přední, východní strana měřila 50 loketTvořilo ji 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami...
Numeri 21:13... která vybíhá z emorejského území. (Arnon totiž tvoří hranici mezi Moábem a Emorejci.) Kniha Hospodinových...
Numeri 34:6...potoka dosáhne k moři. Vaši západní hranici bude tvořit Středozemní moře. Jeho pobřeží bude vaše západní...
Deuteronomium 3:16...středem vede hranice) a k potoku Jabok, který tvoří hranici Amonců. Jejich západní hranici tvoří...
Deuteronomium 3:17...tvoří hranici Amonců. Jejich západní hranici tvoří jordánské údolí Arava, a to od Galilejského jezera ...
Jozue 13:23...Balaáma, syna Beorova. Hranici synů Rubenových tvořil břeh Jordánu. To je dědictví Rubenových synů pro...
Jozue 15:5... To je jejich jižní hranice. Východní hranici tvoří Mrtvé moře po ústí Jordánu. Severní hranice začíná...
Jozue 15:12...na Jabneel, než dosáhne k moři. Západní hranici tvoří Středozemní moře a jeho pobřeží. To jsou hranice...
Jozue 18:20...Jordánu. To je jižní hranice. Na východní straně tvoří hranici Jordán. Toto je dědictví synů Benjamínových,...
Soudců 11:18... aby nevstoupili na moábské území - Arnon totiž tvořil moábskou hranici. Tehdy Izrael vyslal posly k...
1. Královská 7:5...třikrát nad sebou. Všechny vchody i zárubně byly tvořeny čtverhrannými rámy; i zepředu bylo okno proti oknu,...
2. Letopisů 34:13...levité byli písaři, další úředníci a další tvořili chrámovou stráž). Když vynášeli stříbro věnované na...
Job 10:8...z tvé ruky nikdo nevyrve! Tvé ruce mne hnětlytvořily - teď ses obrátil a chceš zahubit? Vzpomeň si,...
Job 37:10...své komnaty a severák s sebou zimu přináší. Bůh tvoří led svým dechnutím, na širých vodách mrznou hladiny....
Izaiáš 19:24... V ten den bude Izrael s Egyptem a Asýrií tvořit trojici a bude požehnáním uprostřed světa, jemuž...
Izaiáš 45:7...Hospodin a žádný jiný není! formuji světlotvořím tmu, působím pokoj a tvořím pohromu. Hospodin to...
Ezechiel 43:16...se zvedají čtyři rohy. Čtyři strany ohniště tvoří čtverec 12 loktů dlouhý a 12 loktů široký. Také horní...
Ezechiel 45:14...desetina batu z každého koru (jako deset batů tvoří chomer, tak také deset batů tvoří kor). Dále pak...
Ezechiel 47:20...moři. To je jižní strana. Na západě bude hranici tvořit Středozemní moře k místu naproti Lebo-chamátu. To...
Amos 4:13... setkat s Bohem svým! Hle - tvůrce hor a stvořitel větru, jenž oznamuje člověku své myšlenky, ten,...
1. Korintským 12:12...každého jednotlivě, jak sám chce. Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí; i když...
1. Korintským 12:20...by se podělo tělo? A tak je sice mnoho částítvoří však jedno tělo. Oko nemůže říci ruce: "Nepotřebuji...

Slova obsahující tvořeny: stvořeny (2) tvořeny (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |