Tvým

Hledám varianty 'tvým' [ tvými (28) tvým (172) tvých (224) tvůj (621) tvoji (84) tvoje (21) tví (111) tvému (97) tvém (99) tvého (222) tvé (781) tvá (301) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 3:10...na Adama. Ten odpověděl: "Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý. Proto...
Genesis 3:15...a žrát budeš prach. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti...
Genesis 3:16...mu rozdrtíš patu." Ženě řekl: "Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti budeš rodit v bolestech. Po...
Genesis 4:9...na svého bratra Ábela vrhl a zabil ho. "Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím,"...
Genesis 4:10..."Cos to udělal?" řekl mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď budeš zlořečenější...
Genesis 4:11...než země, která otevřela ústa, aby vpila krev tvého bratra, kterou jsi prolil! Když budeš obdělávat zem,...
Genesis 6:18...smlouvu, a tak vejdeš do archy - ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Ze všeho živého, z...
Genesis 8:16...Noemovi promluvil: "Vyjdi z archy - ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Vyveď s sebou...
Genesis 12:7...Abramovi ukázal Hospodin a řekl: "Tuto zem dám tvému semeni." Abram tam proto postavil oltář Hospodinu,...
Genesis 12:18...udělal?" řekl mu. "Proč jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi říkal: ‚Je to sestra'? Vždyť jsem...
Genesis 13:8..."Prosím, mezi mnou a tebou a mezi mýmitvými pastýři není rozepře - jsme přece bratři. Neleží snad...
Genesis 13:15...na západ. Všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobětvému semeni navěky. Způsobím, že tvého semene bude jako...
Genesis 13:16... dám tobě a tvému semeni navěky. Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země: bude-li možné sečíst...
Genesis 14:20...nebe i země! Požehnán buď Nejvyšší Bůh, jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou!" Abram mu tehdy ze všeho dal...
Genesis 15:1...Hospodinovo slovo: "Neboj se, Abrame, jsem tvůj štít, tvá nesmírná odměna." Abram odpověděl:...
Genesis 15:4...čeledín!" Vtom dostal Hospodinovo slovo: "Ten tvým dědicem nebude; tvůj dědic vyjde z tvých vlastních...
Genesis 15:5...je moci spočítat." Pak dodal: "Tolik bude tvého semene." Abram tehdy uvěřil Hospodinu a ten mu to...
Genesis 15:13... Tehdy Hospodin Abramovi řekl: "Buď si jist, že tví potomci budou přistěhovalci v zemi, jež nebude jejich;...
Genesis 15:18...s Abramem do smlouvy. Řekl: "Tuto zem dávám tvému semeni; od Egyptské řeky po tu velikou řeku, řeku...
Genesis 16:6...Hospodin!" Abram Saraj odpověděl: "Pohleď, je to tvá otrokyně, je ve tvé moci. Udělej s , co chceš." Saraj...
Genesis 16:10..." Hospodinův anděl řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst." Hospodinův...
Genesis 16:11...jméno Izmael, Bůh slyší, neboť Hospodin slyšel tvé trápení. Bude jak divoký hřebec: on proti všem, všichni...
Genesis 17:7...tebe vzejdou. Potvrzuji svou smlouvu s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních: je to...
Genesis 17:8...Bohem i Bohem tvého budoucího semene. Tobětvému budoucímu semeni dám zem tvého putování, celou...
Genesis 17:9...řekl: "Ty budeš zachovávat mou smlouvu - tytvé budoucí símě ve všech jejich pokoleních. Toto je ...
Genesis 17:10...jejich pokoleních. Toto je smlouva s vámi a s tvým budoucím semenem, toto budete zachovávat: každý, kdo...
Genesis 17:12...za peníze od kteréhokoli cizince, jenž není ze tvého semene, bude ve vašich pokoleních obřezán, když mu...
Genesis 17:13...bude osm dní. Musí být obřezán, je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé peníze. Tak bude smlouva na...
Genesis 17:19...tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl: "NikoliTvá manželka Sára ti vskutku porodí syna a dáš mu jméno...
Genesis 18:9...stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je tvá manželka Sára?" zeptali se ho. "Zde ve stanu,"...
Genesis 18:10...rok touto dobou se k tobě jistě vrátím a hletvá manželka Sára bude mít syna!"Sára však poslouchala...
Genesis 20:16... kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru tisíc šekelů stříbra; to ti bude...
Genesis 21:12... Poslechni Sáru ve všem, co ti řekla, protože tvé símě bude povoláno v Izákovi. I ze syna děvečky však...
Genesis 21:13... I ze syna děvečky však učiním národ, neboť je tvým potomkem." Abraham vstal časně ráno, vzal chléb a měch...
Genesis 22:17...Nesmírně ti požehnám a nesmírně rozmnožím tvé símě - jako hvězdy na nebi a jako písek na břehu moře....
Genesis 22:18...moře. Tvé símě ovládne brány svých nepřátel a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy země, protože...
Genesis 22:20...oznámeno: "Hle, také Milka porodila syny tvému bratru Náchorovi: svého prvorozeného Úce, jeho bratra...
Genesis 24:5...ta žena nechtěla následovat do této země, mám tvého syna odvést zpět do země, z níž jsi vyšel?" "Chraň se...
Genesis 24:7...ke mně mluvil a který mi přísahal: ‚Tuto zem dám tvému semeni,' ten před tebou pošle svého anděla, abys...
Genesis 24:14...' a ona odpoví: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy,' pak je to ta, kterou jsi určil pro svého...
Genesis 24:19...napít. Potom mu řekla: "Načerpám vodu také pro tvé velbloudy, se pořádně napijí." Rychle vylila svůj...
Genesis 24:23...mi prosím, čí jsi dcera. Bylo by pro nás v domě tvého otce místo k přenocování?" "Jsem dcera Betuele, syna...
Genesis 24:40...následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodin, před jehož tváří chodím, pošle s tebou svého anděla, aby dal tvé cestě...
Genesis 24:44...‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro tvé velbloudy,' pak je to ta, kterou Hospodin určil pro...
Genesis 24:46...ramene a řekla: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy.' A tak jsem pil a ona napájela velbloudy....
Genesis 24:51... vezmi si ji a jdi. se stane manželkou syna tvého pána, jak řekl Hospodin." Když Abrahamův služebník...
Genesis 24:60...naše, staň se matkou nesčíslných tisíců! Také tvé símě vládne branami svých nepřátel." Rebeka a její...
Genesis 25:23...se šla ptát Hospodina a Hospodin řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z tvých útrob...
Genesis 26:3...a budu s tebou a požehnám ti, neboť tobětvému semeni dám všechny tyto země. Tak splním přísahu,...
Genesis 26:4... kterou jsem složil tvému otci Abrahamovi: ‚Tvé símě rozmnožím jako hvězdy na nebi. Tvému semeni dám...
Genesis 26:9...si tedy Izáka zavolal a řekl: "Vida, přece je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to sestra'?" "Myslel...
Genesis 26:24...se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, neboť jsem s tebou. Požehnám...
Genesis 27:6...svému synu Jákobovi: "Pohleď, vyslechla jsem tvého otce, jak říká tvému bratru Ezauovi: ‚Přines mi...
Genesis 27:9...vyber mi z něj dvě pěkná kůzlata a z nich pro tvého otce připravím jeho oblíbenou pochoutku. Tu přineseš...
Genesis 27:13...a přivedu na sebe prokletí, a ne požehnání!" "Tvé prokletí beru na sebe, synu můj," odpověděla mu matka....
Genesis 27:19...řekl: "Ano? Který jsi, můj synu?" " jsem Ezautvůj prvorozený," odpověděl Jákob svému otci. "Udělal jsem,...
Genesis 27:20...Odpověděl: "Protože ji ke mně přivedl Hospodintvůj Bůh." Izák ale Jákobovi řekl: "Pojď blíž, na tebe...
Genesis 27:29...svých bratří buď, se ti klaní synové matky tvé. jsou zlořečeni, kdo ti zlořečí, a požehnáni, kdo ti...
Genesis 27:32... jeho otec, mu však řekl: "Kdo jsi?" " jsem tvůj syn," odpověděl. "Tvůj prvorozený, Ezau!" Izák se...
Genesis 27:35...mně! Mně také, otče můj!" Ten však odpověděl: "Tvůj bratr přišel se lstí a vzal ti požehnání." Tu zvolal:...
Genesis 27:37...Izák Ezauovi odpověděl: "Hle, učinil jsem ho tvým pánem a všechny jeho bratry jsem mu dal za služebníky....
Genesis 27:39...rozplakal. Jeho otec Izák mu odpověděl: "Hletvůj příbytek - daleko od úrodné země, od nebeské rosy...
Genesis 27:42...svého mladšího syna Jákoba a řekla mu: "Pohleďtvůj bratr Ezau se těší, že zabije! Nyní tedy, synu...
Genesis 27:44... Pobuď nějakou chvíli u něj, než pomine zuřivost tvého bratra, než se od tebe odvrátí jeho hněv a než...
Genesis 28:2...a jdi do Padan-aramu, do domu Betuela, otce tvé matky, a tam si vyber manželku z dcer svého strýce...
Genesis 28:4... Kéž ti požehnání Abrahamovo, tobě a s tebou tvému semeni, abys přijal za dědictví zem svého putování,...
Genesis 28:13...stanul Hospodin a řekl: " jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám...
Genesis 28:14... Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeniTvého semene bude jako prachu země a rozmůžeš se na západ i...
Genesis 30:14...prosím trochu těch milostných jablíček, co našel tvůj syn." Ta však odpověděla: "Nestačí, žes mi vzala...
Genesis 30:15...spát s tebou výměnou za milostná jablíčka od tvého syna." Když se pak Jákob večer vracel z pole, vyšla...
Genesis 30:29..."Sám víš, jak jsem ti sloužil a jak se tvému dobytku se mnou dařilo. To málo, co jsi měl, než jsem...
Genesis 30:31..." odpověděl Jákob. "Budu znovu pást a střežit tvá stáda, uděláš-li pro toto: Projdu dnes všechen tvůj...
Genesis 30:32... uděláš-li pro toto: Projdu dnes všechen tvůj dobytek a vyřadím z něj každé skvrnité a strakaté...
Genesis 30:34...za krádež." Lában tedy řekl: "Dobrá, je po tvém." Ještě téhož dne však vyřadil pruhované a strakaté...
Genesis 31:38...dva rozsoudí! Byl jsem u tebe celých dvacet letTvé ovce ani kozy nikdy nepotratily. Berany z tvého stáda...
Genesis 31:41... mi i spánek zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti sloužil za...
Genesis 31:48... Lában řekl: "Tato mohyla je ode dneška mýmtvým svědkem." A proto dostala jméno Gal-ed, Mohyla...
Genesis 31:50...s námi není žádný člověk, hle, Bůh je mýmtvým svědkem!" Lában Jákobovi ještě řekl: "Pohleď na tuto...
Genesis 32:5...jim: "Povězte mému pánu Ezauovi: ‚Toto praví tvůj služebník Jákob: Pobýval jsem u Lábana; tam jsem se ...
Genesis 32:7...se pak vrátili k Jákobovi se slovy: "Šli jsmetvému bratru Ezauovi, ale ti jde naproti a je s ním...
Genesis 32:13...způsobím, aby se ti vedlo dobře, a učiním, že tvého semene bude jako mořského písku, nespočetného pro své...
Genesis 32:19...jdeš? A čí je to stádo před tebou?' odpovíš: ‚Tvého služebníka Jákoba. Posílá to jako dar mému pánu...
Genesis 32:21...způsobem mluvte k Ezauovi, ho najdete: ‚Hletvůj služebník Jákob jde za námi.'" (Pomyslel si totiž:...
Genesis 32:29...se ho. "Jákob," odpověděl. Na to mu řekl: "Tvé jméno nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží bojovník,...
Genesis 33:5...odpověděl: "To jsou děti, kterými Bůh obdaroval tvého služebníka." Mezitím se přiblížily otrokyně se svými...
Genesis 35:10...a požehnal mu. Bůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákobtvé jméno však nebude znít Jákob, ale budeš se jmenovat...
Genesis 35:11...národ, dokonce svazek národů; i králové vyjdoutvých beder. Zem, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, dám...
Genesis 35:12...jsem dal Abrahamovi a Izákovi, dám tobě; i tvému budoucímu semeni dám tuto zem." Na místě, kde k němu...
Genesis 37:13...otce do Šechemu, řekl Izrael Josefovi: "Nešli tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď, pošlu za nimi."...
Genesis 37:14...Izrael mu řekl: "Jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři i ovce v pořádku, a přijď mi to povědět." A tak...
Genesis 38:13...svých ovcí do Timny. Támar bylo oznámeno: "Hletvůj tchán jde vzhůru do Timny stříhat své ovce." Odložila...
Genesis 38:24...najít." Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno: "Tvoje snacha Támar se zachovala jako nevěstka! Dokonce ...
Genesis 39:19...ženy, a když řekla: "Takto se ke mně zachoval tvůj otrok," vzplanul hněvem. A tak ho jeho pán vzal a...
Genesis 40:13...dny. za tři dny farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš faraonovi podávat pohár, jako jsi to...
Genesis 41:40...správcem mého domu a všechen můj lid se podrobí tvým rozkazům. Sám budu převyšovat jen trůnem." Potom...
Genesis 41:44... Farao Josefovi řekl: " jsem farao, ale bez tvého svolení nikdo v celém Egyptě nepohne rukou ani...
Genesis 42:10...slabiny země!" Odpověděli mu: "Nikoli, panetvoji služebníci přišli nakoupit jídlo! Všichni jsme synové...
Genesis 42:11...jsme synové jednoho muže, jsme slušní lidéTvoji služebníci nikdy nebyli špehové!" On však řekl: "Ne!...
Genesis 42:13...jste si prohlédnout slabiny země!" Odpověděli: "Tvoji služebníci jsou bratři. Bývalo nás dvanáct synů...
Genesis 43:28...Žije ještě?" Odpověděli: "Našemu otcitvému služebníku, se daří dobře, ještě žije." Tehdy padli...
Genesis 44:7...ta slova. Odpověděli: "O čem to můj pán mluvíTvoji služebníci by takovou věc nikdy neudělali! Vždyť jsme...
Genesis 44:8...našli navrchu svých vaků. Proč bychom v domě tvého pána kradli stříbro nebo zlato? U koho z tvých...
Genesis 44:9...tvého pána kradli stříbro nebo zlato? U kohotvých služebníků se to najde, zemře a z nás jsou...
Genesis 44:16...omluvit ani ospravedlnit. Sám Bůh odhalil vinu tvých služebníků. Hle, jsme otroci svého pána - my i ten, u...
Genesis 44:24...mi nikdy na oči!' A tak jsme se vrátili ke tvému služebníku, našemu otci, a vyprávěli mu slova mého...
Genesis 44:27...bratr nebude, nesmíme tomu muži na oči.' Tvůj služebník, náš otec, nám na to řekl: ‚Sami víte, že mi...
Genesis 44:30...tím neštěstím do hrobu!' Což teď mohu přijít ke tvému služebníku, svému otci, bez chlapce, na němž on lpí...
Genesis 44:31...s námi chlapec není, zemře. Tak přivedeme šediny tvého služebníka, našeho otce, zármutkem do hrobu. Pane můj...
Genesis 44:33...vinu!' Prosím, pane můj, tu mohu zůstat jako tvůj otrok místo toho chlapce, a chlapec prosím odejde...
Genesis 45:9... vraťte se k mému otci a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh učinil pánem celého Egypta. Neotálej...
Genesis 45:10...v kraji Gošen, kde mi budeš nablízku - tytví synové i synové tvých synů, tvůj brav, tvůj skot a...
Genesis 45:11...pět hladových let), abys netrpěl nouzí ty ani tvůj dům ani nic, co ti patří.' Vidíte na vlastní oči - i...
Genesis 46:3..."Zde jsem," odpověděl. " jsem Bůh, Bůh tvého otce," řekl on. "Neboj se odejít do Egypta, neboť tam...
Genesis 46:4...do Egypta s tebou a odtud znovu přivedutvé oči zatlačí svou vlastní rukou Josef." Tehdy se Jákob...
Genesis 46:34...a zeptá se, jaké máte zaměstnání, odpovíte: ‚Tvoji služebníci byli odjakživa chovateli dobytka - jak my,...
Genesis 47:3... "Jaké máte zaměstnání?" zeptal se jich farao. "Tvoji služebníci jsou pastevci," odpověděli mu. "Jak my,...
Genesis 47:4... neboť v Kanaánu panuje krutý hlad a pro stáda tvých služebníků tam není pastva. Prosíme, nech své...
Genesis 47:5..." Farao pak promluvil s Josefem: "Přišli k tobě tvůj otec a tví bratři. Nuže, egyptská země leží před...
Genesis 48:1... Po nějaké době Josefovi bylo řečeno: "Hletvůj otec je nemocný!" Vzal tedy s sebou své dva syny,...
Genesis 48:2...když bylo Jákobovi řečeno: "Hle, přichází k tobě tvůj syn Josef!" Izrael se vzchopil a posadil se na lůžku....
Genesis 48:4... Učiním z tebe svazek národů a tuto zem dám tvému budoucímu semeni do věčného vlastnictví.' Nyní tedy...
Genesis 48:5...vlastnictví.' Nyní tedy přijímám za své oba tvé syny, kteří se ti zde narodili před mým příchodem do...
Genesis 48:6...a Šimeon. Potomci, které zplodíš po nich, budou tví. Pokud jde o jejich dědictví, budou uvedeni pod jménem...
Genesis 48:11...řekl: "Ani jsem nedoufal, že ještě uvidím tvou tvář, a hle, Bůh dal, že vidím i tvé potomky!" Josef pak...
Genesis 48:20...množství národů." Toho dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej Bůh, abys byl jako...
Genesis 48:22...otců. Tobě pak odkazuji o jeden díl země víc než tvým bratrům - Šechem, který jsem získal z rukou Emorejců...
Genesis 49:8...v Jákobovi, v Izraeli je rozptýlím. Judo, tebe tví bratři budou chválit, tvá ruka na šíji tvých nepřátel!...
Genesis 49:18...a jezdec se skácí zpět. Ó Hospodine, čekám na tvé spasení! Gád - horda se na něj nahrne, on se však v...
Genesis 49:25... Odtud je Pastýř, Kámen Izraelův - od Boha tvého otce, jenž ti pomůže. Všemohoucí kéž požehná ...
Genesis 49:26...dole, požehnáním prsou jakož i lůna! Požehnání tvého otce překonala požehnání mých rodičů k vrcholům...
Genesis 50:16... co jsme mu provedli!" Vzkázali tedy Josefovi: "Tvůj otec nám před smrtí přikázal: ‚Toto řekněte Josefovi:...
Genesis 50:17...' Prosíme tedy, odpusť nám, služebníkům Boha tvého otce, naše provinění." Josef se při těch slovech...
Genesis 50:18...bratři šli a padli před ním se slovy: "Hle, jsme tvoji služebníci!" Josef jim však řekl: "Nebojte se, copak...
Exodus 3:6...stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův."...
Exodus 4:12...než , Hospodin? Nuže, pojď. sám budu při tvých ústech a budu učit, co máš říkat." Mojžíš ale...
Exodus 4:14..." Tehdy se na něj Hospodin rozhněval: "A co tvůj bratr, levita Áron? Mám za to, že je výřečný dost!...
Exodus 4:15...a vkládat mu slova do úst. pak budu při tvých i jeho ústech a naučím vás, co máte dělat. On bude...
Exodus 4:23...jsi ho však odmítl propustit. Hle, nyní zabiji tvého syna, tvého prvorozeného!" Na místě, kde cestou...
Exodus 5:16..."Proč takto nakládáš se svými služebníkyTvoji služebníci nedostávají slámu, a přitom se nám říká:...
Exodus 5:23...vůbec poslal? Od chvíle, kdy jsem přišel, abych tvým jménem mluvil k faraonovi, se lidu vede ještě hůř, a...
Exodus 7:1... způsobil jsem, že budeš pro faraona jako Bůhtvůj bratr Áron bude tvým prorokem. Budeš mluvit všechno,...
Exodus 7:2...prorokem. Budeš mluvit všechno, co ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude mluvit k faraonovi, aby propustil syny...
Exodus 7:27... dávej pozor: Chystám se udeřit na celý tvůj kraj žabami! Nil bude plný žab; ty pak vylezou a...
Exodus 7:28...Nil bude plný žab; ty pak vylezou a vniknou do tvého domu, do tvé ložnice i do tvé postele, do domů tvých...
Exodus 7:29... do tvých pecí a do tvých díží. I po tobě, po tvém lidu a po tvých dvořanech polezou žáby!'" Hospodin...
Exodus 8:5...mi laskavě, kdy to být. Budu se za tebe, za tvé dvořany i za tvůj lid modlit, a Hospodin ty žáby od...
Exodus 8:7...náš Bůh, stane se, jak říkáš! Žáby opustí tebetvé domy, dvořany i lid. Zůstanou jen v Nilu." Mojžíš s...
Exodus 8:17...můj lid nepropustíš, dávej pozor: Na tebe, na tvé dvořany, na tvůj lid i do tvých domů vypustím mračna...
Exodus 8:19...přítomen v této zemi, učiním rozdíl mezi svýmtvým lidem. To znamení se stane zítra.'" A Hospodin tak...
Exodus 9:3... dávej pozor: Hospodinova ruka dolehne na tvá stáda. Vše, co máš na pastvinách, koně, osly, velbloudy...
Exodus 9:14...lid, aby mi sloužili. Tentokrát totiž spolutvými dvořany a s celým tvým lidem zasáhnu naplno, a poznáš...
Exodus 9:15...ruku, mohl jsem tím morem zasáhnout tebetvůj lid tak, že bys zmizel ze země. Přesto jsem však...
Exodus 9:30... že země je Hospodinova. Vím ale, že ty ani tví dvořané dosud nemáte bázeň před Hospodinem, naším Bohem...
Exodus 10:4...odmítáš propustit, dávej pozor: Zítra přivedu na tvůj kraj kobylky. Pokryjí každý kousek země tak, že země...
Exodus 10:6...i všechny stromy, které vám raší na poli. Naplní tvé paláce, domy všech tvých dvořanů i domy všech Egypťanů....
Exodus 11:8...Izrael od Egypta.' Tehdy přijdou všichni tví dvořané za mnou a budou se mi klanět a prosit: ‚Odejdi...
Exodus 12:24... neboť je to věčné ustanovení pro tebe i pro tvé syny. přijdete do země, kterou vám Hospodin , jak...
Exodus 13:5... Emorejců, Hivejců a Jebusejců, o níž přísahal tvým otcům, že ti ji , do země oplývající mlékem a medem,...
Exodus 13:7... Nevyskytne se u tebe nic kvašeného, na celém tvém území se nevyskytne kvas. V ten den řekneš svým dětem:...
Exodus 13:9...svýma očima, aby Hospodinův zákon zůstával ve tvých ústech, neboť Hospodin vyvedl z Egypta mocnou...
Exodus 13:11...Kananejců, kterou s přísahou zaslíbil tobětvým otcům, a ti ji , tehdy oddělíš vše, co otvírá...
Exodus 13:12...otcům, a ti ji , tehdy oddělíš vše, co otví lůno, pro Hospodina. Samci z každého prvního vrhu...
Exodus 13:14...ze svých synů vyplatíš. se v budoucnu tvůj syn zeptá: ‚Co to znamená?' odpovíš mu: ‚Hospodin nás...
Exodus 13:16...ze svých synů vyplácím.' Bude to jako znamení na tvé ruce a jako pásek na tvém čele, že nás Hospodin vyvedl...
Exodus 15:6...je pohřbila, jako kámen klesli do hlubinTvá pravice, Hospodine, je velkolepá v moci, tvá pravice,...
Exodus 15:8...svůj hněv, jak strniště je sežehne! Dechem tvého chřípí se vody nakupily, proudy vod stály jako...
Exodus 15:16...Hrůza a strach je přepadne, pro velikost paže tvé zmlknou jak kámen, než přejde tvůj lid, Hospodine, než...
Exodus 15:17...vytvořil. Přivedeš je a zasadíš na hoře, jež je tvým dědictvím, na místě, jež svým sídlem, ó Hospodine,...
Exodus 15:26...jsem dopustil na Egypt - neboť jsem Hospodintvůj lékař." A tak přišli do Elimu, kde bylo dvanáct...
Exodus 18:6...tábořil u Boží hory. Vzkázal Mojžíšovi: "tvůj tchán Jetro, jdu k tobě s tvojí manželkou a oběma...
Exodus 18:18...i tento lid, který je s tebou. Ten úkol je nad tvé síly, sám jej nezvládneš. Proto teď poslechni,...
Exodus 20:2...promluvil všechna tato slova: " jsem Hospodintvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj...
Exodus 20:5... Neklaň se jim a nesluž jim, neboť Hospodintvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců...
Exodus 20:10...den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinutvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani...
Exodus 20:12...jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodintvůj Bůh. Nezabíjej...
Exodus 20:26...vystupovat po stupních, aby se při tom neodkryla tvá nahota. A toto jsou zákony, které jim...
Exodus 23:11...ale nech ležet ladem, aby se najedli ubožácitvého lidu. Co zbude po nich, spase polní zvěř. Právě tak...
Exodus 23:12...svou práci, ale sedmého dne přestaň, aby si tvůj býk i osel odpočinul a tvůj otrok i námezdník nabrali...
Exodus 23:13...vám řekl. Jména cizích bohů nezmiňujte; se ze tvých úst ani neozvou." "Třikrát ročně mi budeš slavit...
Exodus 23:22...a činit vše, co říkám, budu nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků. Můj anděl...
Exodus 23:25...sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc. Ve...
Exodus 23:26...i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc. Ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo byla neplodná...
Exodus 23:27...Každý národ, k němuž přijdeš, rozvrátím. Všechny tvé nepřátele obrátím před tebou na útěk. Pošlu před tebou...
Exodus 23:31...a nebudeš moci převzít zem do dědictví. Vytyčím tvé hranice od Rudého moře ke Středozemnímu moři a od...
Exodus 23:33...s jejich bohy do smlouvy. Nebudou smět bydlet ve tvé zemi, aby nesvedli k hříchu proti mně. Kdybys...
Exodus 28:4... turban a šerpa. Tato svatá roucha zhotoví pro tvého bratra Árona a pro jeho syny, aby mi konali kněžskou...
Exodus 29:26...a budeš je zvedáním nabízet Hospodinu. To bude tvůj podíl. Hrudí pozvedání i kýtu odevzdání posvětíš. To,...
Exodus 32:4...z toho sochu telete. Tehdy zvolali: "Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!" Když to Áron...
Exodus 32:7...promluvil k Mojžíšovi: "Hned sestup dolůTvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost....
Exodus 32:8... klaněli se mu, obětovali mu a říkali: ‚Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!'" Hospodin...
Exodus 33:1... Izákovi a Jákobovi s přísahou: ‚Dám ji tvému semeni.' Pošlu před tebou svého anděla a vyženu...
Exodus 33:13...u tebe milost. Pohleď, vždyť tento národ je tvůj lid!" Ten odpověděl: " přítomnost půjde s tebou a...
Exodus 33:15...odpočinout." Mojžíš mu řekl: "Nemá-li s námi jít tvá přítomnost, nikam nás odsud nevoď! Jak by se jinak...
Exodus 33:16...zalíbení, než když půjdeš s námi? Právě to tvůj lid odliší od každého lidu na povrchu země." Hospodin...
Exodus 34:10..."Hle, vstupuji do této smlouvy: Před celým tvým lidem budu konat divy, jaké se neděly v žádném národě...
Exodus 34:12...do které jdeš. Jinak se ti stanou pastí přímo ve tvém středu. Proto zbořte jejich oltáře, jejich posvátné...
Exodus 34:16...jejich dcery smilnit za svými bohy a svedou tvé syny, aby šli smilnit za jejich bohy. Neodlévej si...
Exodus 34:19...v měsíci avivu jsi vyšel z Egypta. Vše, co otví lůno, je , včetně všech prvorozených samců ze tvého...
Exodus 34:24...Izraele. před tebou vypudím národy a rozšířím tvé hranice, nikdo nezatouží po tvé zemi, když budeš...
Leviticus 2:5...nebo nekvašené placky pomazané olejem. Je-li tvým darem moučná oběť smažená na pánvi, je z jemné...
Leviticus 2:7...kousky a polij olejem; je to moučná oběť. Je-li tvým darem moučná oběť připravená v kotlíku, je...
Leviticus 2:13...dar moučné oběti ochuť solí; nedopusť, aby při tvé moučné oběti chyběla sůl smlouvy tvého Boha. S každým...
Leviticus 10:9...vcházet do Stanu setkávání, nebudeš ty ani tví synové pít víno ani jiný kvašený nápoj, abyste...
Leviticus 10:13...z Hospodinových ohnivých obětí pro tebe i pro tvé syny. Tak mi to bylo přikázáno. Také hrudí pozvedání i...
Leviticus 10:14...budete jíst na čistém místě - ty a s tebou tvoji synové i tvé dcery - neboť jsou tobě i tvým potomkům...
Leviticus 10:15...Hospodinu. Věčným ustanovením to připadne tobětvým synům, jak Hospodin přikázal." Mojžíš pak zjišťoval,...
Leviticus 18:7...otce tím, že bys obcoval se svou matkou. Je to tvá matka, nesmíš s obcovat! Neobcuj ani s jinou...
Leviticus 18:9...otce! Neobcuj se svou sestrou. je to dcera tvého otce nebo tvé matky, je zplozená ve tvé rodině...
Leviticus 18:10... obcovat! Neobcuj se svou vnučkou. Je to dcera tvého syna nebo tvé dcery, nesmíš s obcovat. Zostudil...
Leviticus 18:11...s dcerou manželky svého otce. Je jako zplozená tvým otcem, je tvojí sestrou, nesmíš s obcovat! Neobcuj...
Leviticus 18:12...se sestrou svého otce. Je pokrevní příbuznou tvého otce! Neobcuj se sestrou své matky. Je přece pokrevní...
Leviticus 18:13...sestrou své matky. Je přece pokrevní příbuznou tvé matky! Nezostuzuj bratra svého otce tím, že bys obcoval...
Leviticus 18:14...otce tím, že bys obcoval s jeho manželkou. Je to tvá teta! Neobcuj se svou snachou. Je to manželka tvého...
Leviticus 18:15...teta! Neobcuj se svou snachou. Je to manželka tvého syna, nesmíš s obcovat! Neobcuj s manželkou svého...
Leviticus 18:21... a tak se s poskvrňovat. Nedovol, aby někdotvých potomků byl obětován Molochovi - znesvětil bys tak...
Leviticus 19:33...úctě svého Boha. jsem Hospodin. s tebou ve tvé zemi bude žít přistěhovalec, nesmíte mu ubližovat. K...
Leviticus 21:8... Měj ho tedy za svatého, neboť přináší pokrm tvého Boha. Bude pro tebe svatý, neboť Hospodin, váš...
Leviticus 21:17...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi: Žádný tvůj potomek v budoucích pokoleních, který by měl tělesnou...
Leviticus 25:6...odpočinku urodí, ovšem smíte jíst - jak ty, tak tvůj otrok, tvá děvečka, tvůj nádeník i tvůj host, kteří...
Leviticus 25:7...nádeník i tvůj host, kteří jsou s tebou. Také tvůj dobytek a zvěř ve tvé zemi budou jíst její úrodu....
Leviticus 25:25...právo zpětného vykoupení. Zchudl-li jedentvých bratří tak, že musel prodat část svého vlastnictví,...
Leviticus 25:35...vlastnictví. Zchudne-li poblíž tebe jedentvých bratří, takže nebude moci obstát, ujmi se jej jako...
Leviticus 25:36...něj úrok ani přirážku - boj se svého Boha! - aby tvůj bratr mohl žít poblíž tebe. Nechtěj úrok na peníze ani...
Leviticus 25:39...byl vaším Bohem. Zchudne-li poblíž tebe jedentvých bratří, takže ti sám sebe prodá, nepodrobuj ho...
Leviticus 25:44...nad ním krutě panovat - boj se svého BohaTvůj otrok i tvá děvečka, které budeš vlastnit, budou z...
Leviticus 25:47... Když se přistěhovalec žijící u tebe vzmůžetvůj bratr vedle něj zchudne, takže sám sebe prodá tomu...
Numeri 5:20...ses, když s tebou obcoval jiný muž než tvůj manžel' - tehdy kněz bude tu ženu zapřísahat přísežnou...
Numeri 5:21...a řekne - ‚pak Hospodin uprostřed tvého lidu učiní kletbou a zlořečením! dopustí, aby tvůj...
Numeri 5:22...oteklo! tato hořká voda prokletí vnikne do tvých útrob, aby tvé lůno oteklo a tvůj klín zvadl!' A žena...
Numeri 10:35... Mojžíš říkával: "Povstaň, Hospodine, se tví nepřátelé rozprchnou, a ti, kdo nenávidí, utečou...
Numeri 14:14...tohoto lidu; že ty, Hospodine, jsi spatřován tváří v tvář, že tvůj oblak stojí nad nimi, že ty sám je...
Numeri 14:17...s přísahou zaslíbil.' Kéž se teď prosím rozmůže tvá síla, Pane můj. Vždyť jsi sám řekl: ‚Hospodin je...
Numeri 16:10... stát před obcí a sloužit ? Dovolil ti spolutvými bratry levity přistupovat k němu, a vy si žádáte...
Numeri 16:11...němu, a vy si žádáte ještě kněžství?! Ty a celá tvoje tlupa jste se tedy srotili proti Hospodinu - vždyť...
Numeri 16:16...Potom Mojžíš řekl Korachovi: "Ty a celá tvoje tlupa buďte zítra před Hospodinem - ty s nimi a také...
Numeri 18:1...do posledního?" Hospodin řekl Áronovi: "Tytvoji synové spolu s celým tvým otcovským domem ponesete...
Numeri 18:2...budeš se svými syny sloužit před Stanem svědectví, ber s sebou rovněž své bratry z pokolení Levi, z tvého...
Numeri 18:7...vám, aby sloužili při Stanu setkávání. Jen tytvoji synové však smíte sloužit jako kněží ve všem, co...
Numeri 18:8...jsem je dal jako kněžský podíl tobětvým synům. Ze svatosvatých darů, z ohnivých obětí, ti...
Numeri 18:9...za hřích i oběť odškodnění - to připadne tobětvým synům. Budeš to jíst jako svatosvaté, smí to jíst...
Numeri 18:11...zvedáním. To jsem dal věčným ustanovením tobětvým synům a dcerám. Smí to jíst každý, kdo je ve tvém domě...
Numeri 18:13... připadnou tobě. Smí to jíst každý, kdo je ve tvém domě čistý. Cokoli by v Izraeli propadlo Hospodinu,...
Numeri 18:19...Hospodinu, jsem dal věčným ustanovením tobětvým synům a dcerám. Je to smlouva soli, věčně platná před...
Numeri 18:20...řekl Áronovi: "Nezískáš v jejich zemi žádné dědictví; nepřipadne ti mezi nimi podíl. jsem tvůj podíl a...
Numeri 20:14...posly k edomskému králi se slovy: "Toto praví tvůj bratr Izrael: Jistě víš o všech útrapách, které nás...
Numeri 20:16...z Egypta. Hle, nyní jsme ve městě Kádeš u hranic tvého území. Nech nás prosím projít tvou zemí. Nepůjdeme...
Numeri 20:17...neodbočíme napravo ani nalevo, dokud nepřejdeme tvé území." Edom však řekl: "Neprojdeš mou zem. Jinak proti...
Numeri 20:19...silnici. Kdybychom se my nebo náš dobytek napili tvé vody, zaplatíme ji. Nejde o nic víc, chceme jen pěšky...
Numeri 21:22... Půjdeme Královskou cestou, dokud nepřejdeme tvé území." Sichon ale Izraeli nedovolil projít svým územím...
Numeri 21:34...Mojžíšovi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho do tvých rukou s celým jeho lidem i s jeho zemí. Naložíš s ním...
Numeri 22:30... bych zabil!" Oslice mu řekla: "Nejsem snad tvá oslice? Jezdil jsi na mně odjakživa dodnes. Mám snad...
Numeri 24:5...na tvář a jeho oči jsou odkryty: Jak krásné jsou tvé stany, Jákobe, tvé příbytky, ó Izraeli! Jak palmové...
Numeri 24:12...Balákovi odpověděl: "Copak jsem neříkal  tvým poslům, které jsi za mnou poslal: ‚I kdyby mi Balák...
Numeri 24:14...ještě ti povím, jak ten lid v budoucnu naložítvým lidem." Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Toto...
Numeri 24:21..." Když spatřil Kenijce, pronesl tuto průpověď: "Tvůj příbytek je pevný, na skále leží hnízdo tvé. Přesto...
Numeri 27:13...připojen ke svému lidu, jako byl k němu připojen tvůj bratr Áron. To proto, že jste se vzepřeli mému příkazu...
Numeri 31:49... vůdcové tisíců a stovek, a řekli Mojžíšovi: "Tvoji služebníci sečetli bojovníky, jimž jsme veleli, a ani...
Numeri 32:4...izraelskou obec, je země vhodná pro dobytek - a tvoji služebníci mají spoustu dobytka." Dále řekli: "Prokaž...
Numeri 32:5...laskavost, tato země připadne do vlastnictví nám, tvým služebníkům. Nevoď nás přes Jordán." Mojžíš...
Numeri 32:25...Rubenovi a Gádovi synové Mojžíšovi odpověděli: "Tvoji služebníci učiní, jak jim náš pán přikazuje. Naše...
Numeri 32:27...zvířata zůstanou v gileádských městech, zatímco tvoji služebníci, každý v plné zbroji, přejdou Jordán, aby...
Numeri 32:31...synové na to řekli: "Uděláme, co Hospodin tvým služebníkům řekl: Přejdeme vyzbrojeni před Hospodinem...
Deuteronomium 1:21... náš Bůh, nám je dává. Pohleď, Hospodintvůj Bůh, ti dal celou tu zem; vytáhni a obsaď ji, jak ti...
Deuteronomium 1:31...a na poušti. Tehdy jsi viděl, jak Hospodintvůj Bůh, nesl, jako nosí člověk svého syna, a to celou...
Deuteronomium 2:7... jim proto zaplatíte stříbrem. Hospodintvůj Bůh, ti přece žehnal při veškerém tvém počínání. Zná...
Deuteronomium 2:24...dál a překročte potok Arnon! Pohleď, dal jsem do tvé ruky chešbonského krále, Emorejce Sichona, i jeho zem....
Deuteronomium 2:30...nás však nenechal projít svým územím. Hospodintvůj Bůh, totiž posílil jeho hrdost a odhodlání, aby jej...
Deuteronomium 3:2...jsem ho s celým jeho lidem i s jeho zemí do tvých rukou. Naložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským...
Deuteronomium 3:24...bůh na nebi či na zemi by dokázal činy podobné tvým? Nech mne prosím přejít Jordán, spatřím tu krásnou...
Deuteronomium 4:3... co Hospodin učinil v Baal-peoru. Hospodintvůj Bůh, vyhladil z tvého středu každého, kdo následoval...
Deuteronomium 4:19... aby ses jim klaněl a sloužil jim. Hospodintvůj Bůh, je věnoval všem národům pod nebem, ale vás...
Deuteronomium 4:21...a nevejdu do krásné země, kterou ti Hospodintvůj Bůh, dává za dědictví. Ano, zemřu v této zemi....
Deuteronomium 4:23...si modlu v jakékoli podobě, což ti Hospodintvůj Bůh, zakázal. Hospodin, tvůj Bůh, je stravující oheň,...
Deuteronomium 4:24... což ti Hospodin, tvůj Bůh, zakázal. Hospodintvůj Bůh, je stravující oheň, žárlivě milující Bůh! V ...
Deuteronomium 4:30...a celou svou duší, najdeš ho. Toto vše ve tvém trápení postihne, avšak nakonec se vrátíš k Hospodinu,...
Deuteronomium 4:31... svému Bohu, a budeš jej poslouchat. Hospodintvůj Bůh, je soucitný Bůh - nenechá a nedopustí tvou...
Deuteronomium 4:37...slova z prostředku ohně. To proto, že miloval tvé otce, vyvolil jejich budoucí símě. Tebe pak osobně...
Deuteronomium 4:40...a přikázání, která ti dnes udílím. Pak se tobětvým dětem povede šťastně a budeš mít dlouhý život v zemi,...
Deuteronomium 5:6...vystoupit na horu.) Řekl: " jsem Hospodintvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj...
Deuteronomium 5:9... Neklaň se jim a nesluž jim, neboť Hospodintvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců...
Deuteronomium 5:12...den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodintvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji...
Deuteronomium 5:14...den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinutvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani...
Deuteronomium 5:15... že jsi byl v egyptské zemi otrokem a Hospodintvůj Bůh, odtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To...
Deuteronomium 5:16...svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodintvůj Bůh, jsi dlouho živ a vede se ti dobře na zemi,...
Deuteronomium 6:2...v zemi, kterou jdete obsadit. Chce, abys tytvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili Hospodina...
Deuteronomium 6:3...mocně rozmnožíte, jak ti to řekl Hospodin, Bůh tvých otců. Slyš, Izraeli: Hospodin je náš Bůh, Hospodin je...
Deuteronomium 6:6...tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, sedíš...
Deuteronomium 6:10...na veřeje svého domu a na své brány. Hospodintvůj Bůh, přivede do země, kterou s přísahou zaslíbil...
Deuteronomium 6:15... žádné z bohů okolních národů. Vždyť Hospodintvůj Bůh, jenž uprostřed tebe přebývá, je žárlivě milující...
Deuteronomium 6:18...krásné země, kterou Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcům, obsadíš ji a zaženeš všechny své nepřátele, jak...
Deuteronomium 6:20... jak ti to řekl Hospodin. se v budoucnu tvůj syn zeptá: "Co znamenají ta svědectví, pravidla a...
Deuteronomium 7:1...přikázání, jak nám uložil." Hospodintvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, vytlačí...
Deuteronomium 7:2...větších a mocnějších, než jsi ty. Hospodintvůj Bůh, ti je vydá, abys je pobil, a tak je vyhladíš jako...
Deuteronomium 7:4...nevezmeš jejich dceru pro svého syna. To by pak tvé potomky odvrátilo ke službě cizím bohům. Hospodin by...
Deuteronomium 7:6...svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodintvůj Bůh, vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho zvláštním...
Deuteronomium 7:8... a proto, že chtěl splnit přísahu, kterou dal tvým otcům, vyvedl vás Hospodin mocnou rukou a vykoupil ...
Deuteronomium 7:9...egyptského krále faraona. Věz tedy, že Hospodintvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh, zachovávající smlouvu a...
Deuteronomium 7:12... zachovávat a dodržovat, pak Hospodintvůj Bůh, vůči tobě dodrží svou smlouvu oddané lásky, jak...
Deuteronomium 7:13... bude ti žehnat a rozmnoží . Požehná plodu tvého lůna i plodům tvé půdy - tvému obilí, vínu i oleji,...
Deuteronomium 7:14...se u tebe neplodný ani neplodná, ani mezi tvým dobytkem. Hospodin od tebe odejme každou nemoc....
Deuteronomium 7:16... Pohltíš všechny národy, které ti Hospodintvůj Bůh, dává. Nebudeš na hledět s účastí - tak by ses...
Deuteronomium 7:18...Neboj se jich! Jen si vzpomeň, jak Hospodintvůj Bůh, naložil s faraonem a s celým Egyptem! Vzpomeň si...
Deuteronomium 7:19...mocnou ruku a vztaženou paži, jíž Hospodintvůj Bůh, vyvedl. Takto Hospodin, tvůj Bůh, naloží se všemi...
Deuteronomium 7:20...se všemi národy, jichž se obáváš. Hospodintvůj Bůh, na pošle i sršně, dokud nezahyne i poslední z...
Deuteronomium 7:21...z nich strach, vždyť uprostřed tebe je Hospodintvůj Bůh, veliký a hrozný Bůh! Hospodin, tvůj Bůh, před...
Deuteronomium 7:22... tvůj Bůh, veliký a hrozný Bůh! Hospodintvůj Bůh, před tebou ty národy vytlačí postupně; nebudeš je...
Deuteronomium 7:23...proti tobě nerozmnožila divoká zvěř. Hospodintvůj Bůh, ti je vydá, a budou žít v naprosté hrůze, dokud...
Deuteronomium 7:24...naprosté hrůze, dokud nebudou vyhlazeni. Vydá do tvých rukou i jejich krále, takže vymažeš jejich jméno pod...
Deuteronomium 7:25...si je, abys neupadl do léčky. Pro Hospodinatvého Boha, je to ohavnost! Nesmíš si tu ohavnost přinést...
Deuteronomium 8:1...obsadit zem, kterou Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcům. Pamatuj na celou tu cestu, kterou Hospodin,...
Deuteronomium 8:2... Pamatuj na celou tu cestu, kterou Hospodintvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet let po poušti, aby ...
Deuteronomium 8:3...hlad; krmil manou, kterou jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk...
Deuteronomium 8:4...živ, ale vším, co vychází z Hospodinových ústTvůj oděv za těch čtyřicet let nezchátral a tvé nohy...
Deuteronomium 8:5...jako člověk vychovává svého syna, tak Hospodintvůj Bůh, vychovává tebe. Zachovávej přikázání Hospodina,...
Deuteronomium 8:7...Boha, choď po jeho cestách a cti jej. Hospodintvůj Bůh, totiž uvádí do krásné země, do země s potoky a...
Deuteronomium 8:13...postavíš krásné domy a zabydlíš se v nich, se tvůj skot a brav rozmnoží, budeš mít hojnost stříbra a...
Deuteronomium 8:14...všechen tvůj majetek bude rozrůstat, pak se tvé srdce nepozdvihne, takže bys zapomněl na Hospodina,...
Deuteronomium 8:16...skály. To on na poušti krmil manou, kterou tví otcové neznali, aby pokořil a vyzkoušel, aby se ti v...
Deuteronomium 8:18... aby tak potvrdil svou smlouvu, kterou odpřisáhl tvým otcům a která platí dodnes. Pokud bys však skutečně...
Deuteronomium 9:3...Anakovým?" Dnešního dne tedy věz, že Hospodintvůj Bůh, on sám jde před tebou jako stravující oheň. On...
Deuteronomium 9:4... jak ti Hospodin řekl. je však Hospodintvůj Bůh, před tebou zažene, neříkej si v srdci: "To pro...
Deuteronomium 9:5...do jejich země, abys ji obsadil. Hospodintvůj Bůh, ty národy před tebou vyhání pro jejich zkaženost...
Deuteronomium 9:6... Izákovi a Jákobovi. Věz tedy, že Hospodintvůj Bůh, ti tu krásnou zem nedává za dědictví pro tvou...
Deuteronomium 9:12... Potom mi Hospodin řekl: "Hned sestup dolůTvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost....
Deuteronomium 9:29...slíbil, a protože je nenáviděl!' Oni jsou přece tvůj lid a tvé dědictví. Vyvedl jsi je svou velikou mocí a...
Deuteronomium 10:9... dodnes. Proto nemá Levi žádný podíl ani dědictví mezi svými bratry - sám Hospodin je jeho dědictvím, jak...
Deuteronomium 10:12...dám!" Nyní tedy, Izraeli - co od tebe Hospodintvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 10:13...přikázání a ustanovení, která ti dnes udílím pro tvé dobro. Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebe i nebesa...
Deuteronomium 10:14...ti dnes udílím pro tvé dobro. Hle, Hospodinutvému Bohu, patří nebe i nebesa nebes, země i vše, co je na...
Deuteronomium 10:15...nebesa nebes, země i vše, co je na . Pouze ke tvým otcům však Hospodin přilnul svou láskou. Ze všech...
Deuteronomium 10:21...jménu přísahej. To on je tvou chloubou, to on je tvůj Bůh! Na vlastní oči jsi viděl, jak veliké a hrozné...
Deuteronomium 10:22... jak veliké a hrozné věci pro tebe vykonalTvoji otcové sestoupili do Egypta v počtu sedmdesáti osob,...
Deuteronomium 11:12...deštěm. Je to země, o niž pečuje Hospodintvůj Bůh. Oči Hospodina, tvého Boha, jsou stále obráceny k...
Deuteronomium 11:15... abys mohl sklízet své obilí, víno i olej. Na tvých pastvinách dám vyrůst trávě pro tvůj dobytek. Budeš...
Deuteronomium 11:29...bohy, které jste nepoznali. Hospodintvůj Bůh, přivede do země, kterou přicházíš obsadit, budeš...
Deuteronomium 12:1...dodržovat v zemi, kterou ti Hospodin, Bůh tvých otců, dal za dědictví. Naprosto zničte všechna místa,...
Deuteronomium 12:7...veškerého díla svých rukou, v němž ti Hospodintvůj Bůh, požehnal. Nebudete jednat, jak tu jednáme dnes -...
Deuteronomium 12:9...jste přece nevstoupili do odpočinutí, do dědictví, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Chystáte se však...
Deuteronomium 12:12...otroky a děvečkami a také s levitou, který je ve tvém městě, neboť mezi vámi nemá žádný podíl ani dědictví....
Deuteronomium 12:18... svým Bohem, na místě, které si Hospodintvůj Bůh, vyvolí, a to se svým synem a dcerou, se svým...
Deuteronomium 12:20...ve své zemi, nezanedbával levity. Hospodintvůj Bůh, rozšíří tvé hranice, jak ti pověděl, a ty si...
Deuteronomium 12:21...I když budeš daleko od místa, které si Hospodintvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, smíš porážet...
Deuteronomium 12:25...ji vytéci na zem jako vodu. Nejez ji. Tobětvým dětem se povede šťastně, když budeš činit, co je v...
Deuteronomium 12:27...maso i krev - na oltář Hospodina, svého Boha. U tvých ostatních obětí bude krev vylita na oltář Hospodina,...
Deuteronomium 12:28...všechna tato slova, která ti udílím. Tobětvým dětem se povede šťastně navěky, když budeš v očích...
Deuteronomium 12:29...Boha, dělat, co je dobré a správné. Hospodintvůj Bůh, před tebou vykoření národy, které jdeš vyhnat. ...
Deuteronomium 12:31...Vždyť pro své bohy dělají vše, co Hospodintvůj Bůh, považuje za ohavnost a co nenávidí. Dokonce pro...
Deuteronomium 13:2...k tomu nepřidávejte ani z toho neubírejte. Ve tvém středu by se mohl objevit prorok nebo vykladač snů a...
Deuteronomium 13:6...vás vyvedl z Egypta a vykoupil vás z domu otroctví. Odstraň ze svého středu zlo - vždyť ten bludař...
Deuteronomium 13:7...Hospodin, tvůj Bůh! Mohl by tajně ponoukat tvůj vlastní bratr nebo syn, dcera, manželka ve tvém náručí...
Deuteronomium 13:11...k smrti - vždyť chtěl odtrhnout od Hospodinatvého Boha, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví! o...
Deuteronomium 13:12...všechen Izrael, přijde na bázeň a nikdy ve tvém středu podobné zlo nespáchají. Mohl by ses doslechnout...
Deuteronomium 13:13...o jednom ze svých měst, která ti Hospodintvůj Bůh, k bydlení, že z vašeho středu vyšli ničemové,...
Deuteronomium 13:15...se na to vyptej. Pokud se najisto potvrdí, že ve tvém středu byla spáchána taková ohavnost, musíš obyvatele...
Deuteronomium 13:18...od svého planoucího hněvu, prokáže ti milosrdenství a ve svém smilování rozmnoží, jak s přísahou...
Deuteronomium 13:19...ti dnes udílím, a čiň, co je v očích Hospodinatvého Boha, správné. Jste děti Hospodina, svého Boha....
Deuteronomium 14:21...zdechlinu. Dej ji přistěhovalci, který žije ve tvých branách, ji sní, nebo ji prodej cizinci. Jsi přece...
Deuteronomium 14:24...Boha. Bude-li však místo, které si Hospodintvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, od tebe příliš...
Deuteronomium 14:25...s sebou a vydej se k místu, které si Hospodintvůj Bůh, vyvolil. Za ty peníze tam pořiď vše, nač budeš...
Deuteronomium 14:27...rodinou. Nezanedbávej ovšem levitu, který je ve tvém městě, neboť u tebe nemá žádný podíl ani dědictví....
Deuteronomium 14:29... Přijde levita (jenž u tebe nemá podíl ani dědictví) a také přistěhovalec, sirotek a vdova, kteří jsou ve...
Deuteronomium 15:4... Jen u tebe nikdo není chudý! Hospodintvůj Bůh, ti bohatě požehná v zemi, kterou ti dává za...
Deuteronomium 15:6...tato přikázání, která ti dnes udílím. Hospodintvůj Bůh, ti pak požehná, jak ti slíbil: budeš moci...
Deuteronomium 15:7... Bude-li u tebe někdo chudý (kterýkoli tvůj bratr v kterémkoli městě v zemi, již ti dává Hospodin,...
Deuteronomium 15:10...ochotně, nepouštěj si do srdce lakotu! Hospodintvůj Bůh, pak požehná veškerou tvou práci a vše, k čemu...
Deuteronomium 15:11...nabízej pomoc svému bratru - tomu, kdo je ve tvé zemi chudý a potřebný." Když se ti tvůj bratr, ...
Deuteronomium 15:12...kdo je ve tvé zemi chudý a potřebný." Když se ti tvůj bratr, Hebrej či Hebrejka, prodá do otroctví,...
Deuteronomium 15:14...i lisu. Podělíš se s ním o vše, čím ti Hospodintvůj Bůh, požehnal. Pamatuj, že jsi v egyptské zemi sám byl...
Deuteronomium 15:15...v egyptské zemi sám byl otrokem, ale Hospodintvůj Bůh, vykoupil. Proto ti to dnes přikazuji. Řekne-li...
Deuteronomium 15:18...vyplatil dvakrát více nežli nádeník! Hospodintvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, co děláš. Každého...
Deuteronomium 16:5...beránka v kterémkoli z měst, která ti Hospodintvůj Bůh, dává. Hod beránka pořádej pouze na místě, které...
Deuteronomium 16:6...beránka pořádej pouze na místě, které Hospodintvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, a to večer při...
Deuteronomium 16:7... Připrav a sněz jej na místě, které si Hospodintvůj Bůh, vyvolí, a ráno se vydej zpátky domů. Po šest dní...
Deuteronomium 16:8...chleby. Sedmého dne pak bude svátek Hospodinatvého Boha: nebudeš dělat žádnou práci. Odpočítej si sedm...
Deuteronomium 16:10...podle své možnosti, podle toho, jak ti Hospodintvůj Bůh, požehnal. Na místě, které Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 16:11... tvůj Bůh, požehnal. Na místě, které Hospodintvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, se pak před...
Deuteronomium 16:14...přistěhovalcem, sirotkem a vdovou, kteří jsou ve tvém městě. Po sedm dní pořádej pro Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 16:15...na místě, které si Hospodin vyvolí. Hospodintvůj Bůh, ti přece požehnal ve vší tvé úrodě a ve vší tvé...
Deuteronomium 16:16...u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinemtvým Bohem, na místě, které si on vyvolil: při Slavnosti...
Deuteronomium 16:17...dovolit, podle toho, jak mu požehnal Hospodintvůj Bůh. Ve městech, která ti Hospodin, tvůj Bůh, , si...
Deuteronomium 16:18... tvůj Bůh. Ve městech, která ti Hospodintvůj Bůh, , si pro každý svůj kmen ustanovte soudce a...
Deuteronomium 16:20...budeš žít a ovládneš zem, kterou ti Hospodintvůj Bůh, dává. U oltáře, který postavíš Hospodinu, svému...
Deuteronomium 16:22... Také si nevztyčíš posvátný sloup - to Hospodintvůj Bůh, nenávidí! Neobětuj Hospodinu, svému Bohu, býka...
Deuteronomium 17:1...byla vada nebo cokoli špatného - pro Hospodinatvého Boha, je to ohavnost! Ve tvém středu, v kterémkoli...
Deuteronomium 17:2...- pro Hospodina, tvého Boha, je to ohavnost! Ve tvém středu, v kterémkoli městě, které ti Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 17:8...všechen lid. Odstraň ze svého středu zlo! Ve tvém městě by se mohlo stát něco mimořádného, co bys...
Deuteronomium 17:12...kněze, stojícího tam ve službě Hospodinutvému Bohu, anebo soudce, pak ten člověk zemře. Odstraň...
Deuteronomium 17:14... přijdeš do země, kterou ti Hospodintvůj Bůh, dává, ovládneš ji a usadíš se v . Řekneš-li si:...
Deuteronomium 17:15...jen takového krále, jehož si vyvolí Hospodintvůj Bůh. Ustanovíš nad sebou krále ze svých bratří;...
Deuteronomium 18:5...z vlny svých ovcí. Jeho si totiž Hospodintvůj Bůh, vyvolil ze všech tvých kmenů, aby po všechny dny...
Deuteronomium 18:6...Hospodinově jménu. Kterýkoli levita smí odejíttvého města ( bydlel v Izraeli kdekoli) na místo,...
Deuteronomium 18:9...otcích. vejdeš do země, kterou ti Hospodintvůj Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavných způsobů oněch...
Deuteronomium 18:12...Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodintvůj Bůh, před tebou vyhání. Buď cele oddán Hospodinu,...
Deuteronomium 18:14...jasnovidce a věštce, ale tobě to Hospodintvůj Bůh, nedopouští. Hospodin, tvůj Bůh, ti zprostřed...
Deuteronomium 18:15...to Hospodin, tvůj Bůh, nedopouští. Hospodintvůj Bůh, ti zprostřed tvých bratrů vzbudí proroka, jako...
Deuteronomium 19:1...mluvil opovážlivě. Neboj se ho. Hospodintvůj Bůh, před tebou vykoření národy; Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 19:2... odděl si uprostřed země, kterou ti Hospodintvůj Bůh, za dědictví, tři města. V zemi, kterou ti...
Deuteronomium 19:3...dědictví, tři města. V zemi, kterou ti Hospodintvůj Bůh, za dědictví, rozměř vzdálenosti a rozděl její...
Deuteronomium 19:8...ti přikazuji: Odděl si tři města. Hospodintvůj Bůh, podle přísahy dané tvým otcům rozšíří tvé území a...
Deuteronomium 19:10... To proto, aby se v zemi, kterou ti Hospodintvůj Bůh, dává za dědictví, neprolévala nevinná krev. Ta...
Deuteronomium 19:14...dobře. Neposunuj mezník svého bližního, kterým tví předkové vymezili tvé dědictví v zemi, kterou ti...
Deuteronomium 19:20... přijde na bázeň a tato špatnost se ve tvém středu nikdy nestane. Neslituješ se nad ním - život...
Deuteronomium 20:1...sám, neboj se jich, neboť s tebou je Hospodintvůj Bůh, který vyvedl z Egypta. Než půjdete do bitvy,...
Deuteronomium 20:13...s tebou bojovat, oblehni je, a je Hospodintvůj Bůh, vydá do tvých rukou, pobij ostřím meče všechny,...
Deuteronomium 20:14...užívej kořist svých nepřátel, které ti Hospodintvůj Bůh, vydal. Takto nalož se všemi městy, která jsou od...
Deuteronomium 20:16... Z měst patřících národům, které ti Hospodintvůj Bůh, dává za dědictví, však nenech nikoho naživu....
Deuteronomium 20:17...jako proklaté, jak ti přikázal Hospodintvůj Bůh. Jinak by vás učili jednat podle svých ohavných...
Deuteronomium 21:1... nepadne. Když se v zemi, kterou ti Hospodintvůj Bůh, dává za dědictví, najde někde venku ležet zabitý...
Deuteronomium 21:2...člověk a nezjistí se, kdo ho zabil, vyjdou tvoji stařešinové a soudci, aby změřili vzdálenost od toho...
Deuteronomium 21:5...kněží, Leviho synové (neboť je Hospodintvůj Bůh, vyvolil, aby mu sloužili a aby v Hospodinově...
Deuteronomium 21:13...a svlékne šaty, v nichž byla zajata. Zůstane ve tvém domě celý měsíc a bude oplakávat svého otce a matku....
Deuteronomium 21:23...prokletý. Neposkvrňuj zemi, kterou ti Hospodintvůj Bůh, dává za dědictví! Když uvidíš bloudícího býka či...
Deuteronomium 22:2... ale poctivě je přiveď svému bratru zpět. Pokud tvůj bratr nebydlí poblíž anebo ho neznáš, přiveď to zvíře...
Deuteronomium 22:3...s jeho oslem, s jeho pláštěm a s čímkoli, co se tvému bratru ztratilo. Když to najdeš, nesmíš být lhostejný...
Deuteronomium 22:5...muž jako žena. Kdokoli to dělá, je Hospodinutvému Bohu, ohavný! Když cestou narazíš na ptačí hnízdo (...
Deuteronomium 22:17...a teď ji očerňuje. Prý: ‚Zjistil jsem, že tvá dcera není panna.' Zde je ale důkaz panenství ...
Deuteronomium 23:6...mezopotamském Aramu, aby proklel. (Hospodintvůj Bůh, ovšem odmítl Balaáma vyslyšet. Z lásky k tobě...
Deuteronomium 23:8... Edomských se však nestraň - vždyť jsou to tvoji příbuzní. Nestraň se ani Egypťanů - vždyť jsi v...
Deuteronomium 23:15...důlek a potom své výkaly přikryješ. Hospodintvůj Bůh, totiž kráčí uprostřed tvého tábora, aby ...
Deuteronomium 23:19...jakéhokoli slibu. Oba dva jsou před Hospodinemtvým Bohem, ohavní! Svému bratru nepůjčuj na úrok, půjde...
Deuteronomium 23:21...úrok, ale svému bratru půjč bez úroku. Hospodintvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, k čemu přiložíš ruku v...
Deuteronomium 23:22...Bohu, něco slíbíš, neotálej to splnit. Hospodintvůj Bůh, to od tebe rozhodně očekává, a tak bys měl hřích....
Deuteronomium 23:24...se slibu však není žádný hřích. Co vyšlotvých úst, to splň. Co jsi vlastními ústy dobrovolně slíbil...
Deuteronomium 24:4... Nesváděj k hříchu lid země, kterou ti Hospodintvůj Bůh, dává za dědictví! Kdo se nedávno oženil, ...
Deuteronomium 24:9... co jsem jim přikázal. Pamatuj, co Hospodintvůj Bůh, udělal Miriam na vaší cestě z Egypta. Když budeš...
Deuteronomium 24:13...svém plášti, bude ti žehnat. V tom bude spočívat tvá spravedlnost před Hospodinem, tvým Bohem. Nevykořisťuj...
Deuteronomium 24:14...nádeníka, chudého a potřebného, je to tvůj bratr anebo se do některého města ve tvé zemi...
Deuteronomium 24:18...jsi byl v Egyptě otrokem a že odtud Hospodintvůj Bůh, vykoupil. To proto ti přikazuji, abys činil tyto...
Deuteronomium 24:19...přistěhovalci, sirotku a vdově, aby ti Hospodintvůj Bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku. Když...
Deuteronomium 25:3... Nechá mu dát čtyřicet ran, ne víc. Kdyby totiž tvůj bratr dostal při bičování více ran, byl by před tebou...
Deuteronomium 25:15...dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodintvůj Bůh. Kdokoli totiž činí tyto věci, kdokoli se dopouští...
Deuteronomium 25:16... kdokoli se dopouští křivdy, je před Hospodinemtvým Bohem, ohavný! Pamatuj, co ti provedl Amalek na vaší...
Deuteronomium 25:18...na cestě, když jsi byl námahou vyčerpán, a pobil tvůj zadní voj, všechny, kdo pro slabost zůstávali pozadu....
Deuteronomium 25:19...pro slabost zůstávali pozadu. ti Hospodintvůj Bůh, odpočinout ode všech okolních nepřátel, ...
Deuteronomium 26:1... přijdeš do země, kterou ti Hospodintvůj Bůh, dává za dědictví, ovládneš ji a usadíš se v ,...
Deuteronomium 26:2... jež sklidíš v zemi, kterou ti dává Hospodintvůj Bůh. Vlož je do nůše a jdi na místo, které si Hospodin...
Deuteronomium 26:3...dnech bude, řekneš mu: "Vyznávám dnes Hospodinutvému Bohu, že jsem vstoupil do země, o níž přísahal našim...
Deuteronomium 26:4...nůši přijme a postaví ji před oltář Hospodinatvého Boha. Tehdy před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš:...
Deuteronomium 26:11...budeš radovat ze všeho dobrého, co ti Hospodintvůj Bůh, dal. Když budeš třetího roku, v roce desátků,...
Deuteronomium 26:12...levitovi, přistěhovalci, sirotku a vdově, aby ve tvém městě jedli do sytosti. Tehdy před Hospodinem, svým...
Deuteronomium 26:13... přesně jak jsi mi přikázal. Nepřestoupil jsem tvé přikázání, nezapomněl jsem ani na jedno. Nic z toho...
Deuteronomium 26:16...mlékem a medem!" Dnešního dne ti Hospodintvůj Bůh, přikazuje, abys dodržoval tato ustanovení a...
Deuteronomium 26:17...a celou duší. Dnes prohlašuješ, že Hospodin bude tvým Bohem, že budeš kráčet po jeho cestách, že budeš...
Deuteronomium 27:2...přejdeš Jordán do země, kterou ti dává Hospodintvůj Bůh, vztyč veliké kameny, které nabílíš vápnem....
Deuteronomium 27:3...moci vejít do země, kterou ti dává Hospodintvůj Bůh - do země oplývající mlékem a medem, kterou ti...
Deuteronomium 28:1...jeho přikázání, která ti dnes udílím, Hospodintvůj Bůh, vyvýší nade všechny národy země. Budeš-li...
Deuteronomium 28:4...městě, požehnaný budeš i na poli! Požehnaný plod tvého lůna, plody tvé půdy, plod tvého dobytka, vrh tvého...
Deuteronomium 28:5...vrh tvého skotu i mláďata tvého bravu. Požehnaná tvá nůše i tvá díže! Požehnaný budeš při vcházení,...
Deuteronomium 28:8...tebou utečou. Hospodin ti sešle požehnání pro tvé sýpky i pro vše, k čemu přiložíš ruku; Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 28:11... Hospodin ti nadbytek všeho dobrého: plodu tvého lůna, plodu tvého dobytka i plodů tvé země, o níž...
Deuteronomium 28:12...otevře svůj nádherný poklad - nebesa - aby dal tvé zemi déšť v pravý čas a požehnal všechno tvé počínání,...
Deuteronomium 28:17...ve městě, prokletý budeš i na poli. Prokletá tvá nůše i tvá díže. Prokletý plod tvého lůna, plody tvé...
Deuteronomium 28:18...tvá nůše i tvá díže. Prokletý plod tvého lůna, plody tvé půdy, vrh tvého skotu i mláďata tvého...
Deuteronomium 28:20...na tebe pošle prokletí, děs a zmar při veškerém tvém počínání, dokud nebudeš vyhlazen. Kvůli svému zlému...
Deuteronomium 28:25...písek, dokud nebudeš vyhlazen. Hospodin nechá tvé nepřátele, porazí. Jednou cestou vytáhneš proti...
Deuteronomium 28:29...I v poledne budeš tápat jako slepec v temnotáchTvé snažení nebude mít úspěch, po všechny dny budeš jen...
Deuteronomium 28:31...bydlet; vysázíš vinici, a neokusíš její ovoceTvého býka ti porazí před očima, a nebudeš z něj jíst;...
Deuteronomium 28:32...tvým nepřátelům a nebude, kdo by zachránilTvé syny a dcery dají cizím lidem; vlastníma očima tomu...
Deuteronomium 28:33...budeš prolévat slzy, ale budeš bezmocný. Plody tvé země a všechno tvé úsilí zhltne národ, který jsi neznal...
Deuteronomium 28:36...si ustanovíš, k národu, který jsi neznal ty ani tví otcové. Tam budete sloužit cizím bohům ze dřeva a...
Deuteronomium 28:40...mít olivy po celém kraji, nepomažeš se olejemtvá oliva opadá. I když zplodíš syny a dcery, nezůstanou...
Deuteronomium 28:42...dcery, nezůstanou ti; odejdou do zajetí. Všechny tvé stromy a plody tvé země si vezme hmyz. Přistěhovalec ve...
Deuteronomium 28:43...a plody tvé země si vezme hmyz. Přistěhovalec ve tvém středu bude přerůstat výš a výš a ty budeš klesat...
Deuteronomium 28:46... dokud nebudeš vyhlazen. Budou na tobě i na tvém semeni znamením a divem navěky. Když jsi měl...
Deuteronomium 28:51...a neslituje se nad dítětem. Bude požírat plod tvého dobytka i plody tvé půdy, dokud nebudeš vyhlazen....
Deuteronomium 28:52...tvého bravu, dokud nevyhubí. Sevře ve tvých všech městech po celé zemi, dokud se nezhroutí tvé...
Deuteronomium 28:53... tvůj Bůh! V tom zoufalém sevření, sevřou tví nepřátelé, budeš pojídat svůj vlastní plod - maso...
Deuteronomium 28:55...mu ještě zbyly. V tom zoufalém sevření,  tví nepřátelé sevřou ve všech tvých městech, nedá nikomu...
Deuteronomium 28:57...naprostém nedostatku a v zoufalém sevření,  tví nepřátelé sevřou ve tvých městech, je tajně sní!...
Deuteronomium 28:59... svému Bohu, pak Hospodin podivuhodně rozmnoží tvé rány i rány tvého semene - mohutné a vytrvalé rány,...
Deuteronomium 28:64...sloužit cizím bohům, které jsi nepoznal ty ani tví otcové, bohům ze dřeva a z kamene. Mezi těmi národy si...
Deuteronomium 28:66... bázlivé srdce, vyhaslé oči a sklíčenou dušiTvůj život bude stále viset na vlásku, v noci i ve dne se...
Deuteronomium 29:11...Hospodina, svého Boha. Tu s tebou Hospodintvůj Bůh, dnes uzavírá, aby si ustavil za lid a stal se...
Deuteronomium 29:12...dnes uzavírá, aby si ustavil za lid a stal se tvým Bohem, jak ti slíbil a jak to přísahal tvým otcům...
Deuteronomium 30:1...budeš mezi všemi národy, do nichž Hospodintvůj Bůh, zažene, můžeš si je vzít k srdci a obrátit se...
Deuteronomium 30:3...duší, jak ti to dnes přikazuji, potom Hospodintvůj Bůh, obrátí tvůj úděl. Slituje se nad tebou, vrátí ...
Deuteronomium 30:4...na sám konec světa, i odtamtud Hospodintvůj Bůh, shromáždí, i odtamtud posbírá! Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 30:5...Bůh, shromáždí, i odtamtud posbírá! Hospodintvůj Bůh, přivede do země, kterou získali tví otcové, a...
Deuteronomium 30:6...a rozmnoží více než tvé otce. Hospodin obřeže tvé srdce a srdce tvého semene, a budeš milovat Hospodina,...
Deuteronomium 30:7...srdcem a celou duší, a nalezneš život. Hospodintvůj Bůh, pak všechny tyto kletby uvede na tvé nepřátele,...
Deuteronomium 30:9...jeho přikázání, která ti dnes udílím. Hospodintvůj Bůh, ti proto vrchovatě požehná ve všem tvém počínání,...
Deuteronomium 30:11...duší. Přikázání, které ti dnes vydávám, není nad tvé síly, není ti nijak vzdálené! Není na nebi, abys říkal:...
Deuteronomium 30:14...Naopak, to slovo je ti velmi blízké - je ve tvých ústech a ve tvém srdci. Jen je plň! Pohleď, co ti...
Deuteronomium 30:16...a zákony. Pak budeš žít a růst a Hospodintvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit....
Deuteronomium 30:19...a prokletí. Vyber si život, a budeš živ tytvé símě. Miluj Hospodina, svého Boha, poslouchej ho a...
Deuteronomium 30:20...ho a přimkni k němu. Vždyť na tom záleží tvůj život a délka tvých dnů! Pak budeš moci žít v zemi, o...
Deuteronomium 31:5...vyhladil, i s jejich zemí. ti je Hospodintvůj Bůh, vydá, naložte s nimi přesně podle příkazu, který...
Deuteronomium 31:11...všechen Izrael, aby se ukázal před Hospodinemtvým Bohem, na místě, které si on vyvolí. Tehdy budeš...
Deuteronomium 31:14...Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, přiblížil se den tvé smrti. Zavolej Jozuu a postavte se do Stanu setkávání,...
Deuteronomium 32:6... lide nerozumný a nemoudrý? Copak on není tvůj Otec a Stvořitel, který učinil a upevnil? Na dávné...
Deuteronomium 32:50...budeš připojen ke svému lidu stejně, jako zemřel tvůj bratr Áron na hoře Hór a byl připojen ke svému lidu....
Deuteronomium 33:3...lidi! Všechny své svaté v ruce máš. Oni setvým nohám přivinuli, aby přijímali slova tvá - Zákon, jenž...
Deuteronomium 33:8...proti nepřátelům mu pomáhej." O Levim řekl: "Kéž tvé urim a tumim, Hospodine, připadne muži tobě věrnému!...
Deuteronomium 33:9...nebral zřetel a ke svým dětem neznal se. Anotvé slovo zachovali, tvou smlouvu budou střežit levité....
Deuteronomium 33:10... tvou smlouvu budou střežit levité. Jákoba budou tvým pravidlům učit a Zákonu tvému Izrael. Kadidlo před...
Deuteronomium 33:25...nohy smáčí olejem! Z železa a bronzu jsou tvé závory, po všechny své dny žij v bezpečí. Nikdo není...
Deuteronomium 33:27...nebem, brázdí oblaka ve slávě své! Odvěký Bůh je tvým útočištěm, věčné náručí podepře. Tvé nepřátele před...
Deuteronomium 33:29... lide, jejž Hospodin zachránil! On je štítem tvé ochrany a mečem tvého vítězství. se tví nepřátelé...
Deuteronomium 34:4...Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi se slovy: ‚Dám ji tvému semeni.' Dovolil jsem ti ji spatřit na vlastní oči,...
Jozue 1:5...moři, kde zapadá slunce. Po všechny dny tvého života před tebou nikdo neobstojí; jako jsem býval s...
Jozue 1:8...půjdeš. Kniha tohoto Zákona se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, abys pečlivě...
Jozue 1:9...statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodintvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš." Jozue tedy přikázal...
Jozue 1:17... budeme poslouchat i tebe. Jen je Hospodintvůj Bůh, s tebou, jako býval s Mojžíšem! Kdokoli se...
Jozue 1:18... jako býval s Mojžíšem! Kdokoli se vzbouří proti tvým rozkazům a neposlechne tvá slova, mu přikážeš...
Jozue 2:19...rodinu svého otce. Kdyby někdo vyšel ze dveří tvého domu, jeho krev padne na jeho hlavu, a my budeme bez...
Jozue 2:20...hlavu. Kdybys ale naši úmluvu vyzradila, budeme tvé přísahy zproštěni." " se stane, jak jste řekli,"...
Jozue 7:13...toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Proklaté je ve tvém středu, Izraeli! Nebudeš moci obstát před svými...
Jozue 8:18... kterou máš v ruce, proti Aji, neboť je dám do tvých rukou." Jozue tedy napřáhl šavli ve své ruce proti...
Jozue 9:8...Jak bychom s vámi mohli uzavřít smlouvu?" "Jsme tvoji služebníci," řekli na to Jozuovi. Ten se jich ale...
Jozue 9:9...ale ptal: "Co jste zač? Odkud jste přišli?" "Tvoji služebníci přišli z daleké, předaleké země díky...
Jozue 9:24...pro dům mého Boha." Na to Jozuovi odpověděli: "Tvým služebníkům bylo spolehlivě oznámeno, co Hospodin,...
Jozue 9:25...báli o život, proto jsme to udělali. Teď jsme ve tvých rukou. Udělej s námi, co považuješ za dobré a správné...
Jozue 14:9... Onoho dne Mojžíš přísahal: ‚Země, kterou prošly tvé nohy, jistě připadne navěky za dědictví tobě a tvým...
Soudců 5:14...udatným. Z Efraima ti, kdo Amaleka vykořenilitvému lidu byl v patách Benjamín, z Machira sestoupili ti,...
Soudců 5:31...ramena. Takto , Hospodine, zhyne každý, kdo je tvůj nepřítel! Ti, kdo milují, jsou však jako slunce,...
Soudců 6:25... sedm let starého. Zboř Baalův oltář, jenž patří tvému otci, a ten Ašeřin kůl vedle něj pokácej. Na vrchu...
Soudců 8:6..."To máš Zebacha a Calmunu v hrsti, že máme tvému vojsku dávat chleba?" " mi Hospodin vydá Zebacha a...
Soudců 8:15...‚To máš Zebacha a Calmunu v hrsti, že máme tvým vyčerpaným mužům dávat chleba?'" Pak ty stařešiny...
Soudců 8:22...potom Gedeona vybízeli: "Vládni nám - tytvůj syn i syn tvého syna. Vždyť jsi nás zachránil z rukou...
Soudců 9:38...dubu!" Nato mu Zebul řekl: "Kdepak jsou ty tvé řeči? Říkal jsi: ‚Kdo je Abimelech, abychom mu...
Soudců 11:24...vyhnat nás? Nedržíš se snad toho, co ti dal tvůj bůh Kemoš? Stejně tak my se držíme toho, co nám dal...
Soudců 11:36...jsi slíbil - Hospodin ti přece dopřál pomstu nad tvými nepřáteli Amonci." Potom svého otce požádala: "Prosím...
Soudců 13:12..."Ano," odpověděl. Manoach mu řekl: " dojde na tvá slova, jak se máme ohledně toho chlapce zařídit? Jak s...
Soudců 13:13...Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: " se tvá žena zdržuje všeho, o čem jsem řekl: neokusí nic...
Soudců 13:16...odpověděl: "I kdybys tu zdržel, nejedl bych tvé jídlo. Chceš-li ale připravit zápalnou oběť, obětuj ji...
Soudců 13:17...máš jméno? Rádi bychom poctili, dojde na tvá slova." Hospodinův anděl však opáčil: "Proč se ptáš...
Soudců 14:3...a matka mu ale řekli: "Copak se nenajde žena ve tvém příbuzenstvu ani v celém našem lidu? Proč by ses...
Soudců 14:15...svého muže řešení hádanky. Jinak i s domem tvého otce upálíme. To jste nás sem pozvali, abyste nás...
Soudců 15:2...jsem, že se ti znelíbila, tak jsem ji dal tvému družbovi." Potom mu navrhl: "A co její mladší sestra,...
Soudců 16:6...vyptávala: "Prozraď mi, prosím, v čem je ta tvoje veliká síla? Čím bys mohl být spoután a zkrocen?"...
Soudců 16:15...jsi oklamal! Copak mi nepovíš, v čem je ta tvoje veliká síla?" Těmi řečmi ho mučila den co den, ...
Soudců 19:19... zde pro tvou služebnici i pro mládence, který tvého služebníka provází. Nic víc nepotřebujeme." "Buď...
Růt 1:10...se hlasitě rozplakaly. "Raději půjdeme s teboutvému lidu," říkaly. "Vraťte se, dcery," opakovala Noemi...
Růt 1:15...se stále držela. "Pohleď, řekla Noemi, "tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať...
Růt 1:16...tebe. Kam půjdeš, půjdu, kde zůstaneš, tam buduTvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš,...
Růt 2:12... který jsi předtím neznala. Kéž ti Hospodin za tvůj skutek odplatí! Kéž hojně odmění Hospodin, Bůh...
Růt 2:13...služebnici přívětivě, přestože ani nepatřímtvým služebným." Když pak přišel čas k jídlu, řekl Boáz:...
Růt 3:9... po boku mu leží žena! "Kdo jsi?" zeptal se. "Tvá služebnice Rút," odpověděla. "Přikryj svou služebnici...
Růt 4:11... Kéž Hospodin , aby žena přicházející do tvého domu byla jako Ráchel a Léa, které společně zbudovaly...
Růt 4:12...Hospodin skrze tuto dívku dopřeje potomstvo, aby tvůj dům byl jako dům Perese, jehož porodila Támar Judovi!"...
Růt 4:15...a ve stáří se o tebe postará. Porodila ho přece tvá milující snacha - a ta je ti vzácnější než sedm synů!"...
1. Samuel 1:23...tu, než ho odkojíš, a kéž Hospodin přivede tvůj slib k naplnění." A tak ta žena zůstala se svým synkem...
1. Samuel 2:1...protivníkům se teď zasměji, mou radostí je spása tvá. Není svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty,...
1. Samuel 2:27...praví Hospodin: Cožpak jsem se neukázal rodu tvého praotce, když ještě byli otroci faraonova domu v...
1. Samuel 2:28... aby pálil kadidlo a nosil přede mnou efod. Rodu tvého praotce jsem svěřil všechny ohnivé oběti synů Izraele...
1. Samuel 2:30...praví Hospodin, Bůh Izraele: Ano, řekl jsem, že tvůj dům a tvůj otcovský rod zůstanou v službě navěky....
1. Samuel 2:31... Hle, přicházejí dny, kdy zlomím tvou moc a moc tvého otcovského rodu! Nikdo v tvém domě se nedočká stáří....
1. Samuel 2:32... Ačkoli se Izraeli přihodí mnoho dobrého, ve tvém rodu se nikdo nedočká stáří. I pokud někoho z vás...
1. Samuel 2:33...mu vyhasnou a jeho duše se usouží. Celé to množství tvých potomků zemře předčasně. To, co se stane tvým...
1. Samuel 2:34...tvých potomků zemře předčasně. To, co se stane tvým dvěma synům Chofnimu a Pinchasovi, ti bude znamením:...
1. Samuel 2:36...pomazaným navždycky. Každý, kdo bude zanechántvého domu, se mu půjde poklonit za kousek stříbra, za...
1. Samuel 3:9...spát, a když zavolá, řekni: ‚Mluv, Hospodinetvůj služebník poslouchá.'" Samuel si tedy šel lehnout na...
1. Samuel 3:10..."Samueli! Samueli!" "Mluv," odpověděl Samuel, "tvůj služebník poslouchá." Tehdy Hospodin Samuelovi řekl:...
1. Samuel 4:17...posel. "Lid utrpěl hroznou porážku. Oba tví synové, Chofni a Pinchas, padli. A Boží truhla padla do...
1. Samuel 8:5...do Rámy. "Pohleď," řekli mu, "ty jsi starýtví synové nechodí po tvých cestách. Raději nám tedy...
1. Samuel 9:20...se upíná touha celého Izraele? Přece k tobětvému otcovskému rodu!" "Cože?" opáčil Saul. " jsem přece...
1. Samuel 10:2...ti: ‚Ty oslice, které jsi šel hledat, se našlyTvůj otec nemá starost o oslice, ale bojí se o vás. Říká...
1. Samuel 13:13... "Nesplnil jsi rozkaz, který ti dal Hospodintvůj Bůh. Vždyť Hospodin by tvé kralování nad Izraelem...
1. Samuel 13:14...kralování nad Izraelem utvrdil na věky! Teď ale tvé kralování neobstojí. Hospodin si našel muže podle...
1. Samuel 14:28...se mu rozjasnily. Jeden z mužů mu tehdy řekl: "Tvůj otec zavázal vojsko přísahou: ‚Zlořečený ten, kdo by...
1. Samuel 14:41...Jonatanovi, padne urim; je-li však vina na tvém lidu Izraeli, pak padne tumim." Los pak označil...
1. Samuel 15:15...brav a skot, aby je obětovali Hospodinutvému Bohu. Všechno ostatní jsme ale vyhladili jako...
1. Samuel 15:21...klatbě, aby je v Gilgalu obětovali Hospodinutvému Bohu." Samuel tehdy prohlásil: "Těší snad Hospodina...
1. Samuel 15:24...mu na to Saul. "Porušil jsem Hospodinův rozkaztvé pokyny. Bál jsem se totiž lidu, proto jsem je poslechl....
1. Samuel 15:28..."Hospodin dnes od tebe odtrhl izraelské království a dal je tvému bližnímu, lepšímu, než jsi ty. Věčný...
1. Samuel 15:30...a vrať se se mnou, abych se poklonil Hospodinutvému Bohu." Samuel se tedy vrátil za Saulem a Saul se...
1. Samuel 15:33..." říkal si. Samuel tehdy prohlásil: "Za to, že tvůj meč bral ženám děti, bude tvá matka bezdětná nad jiné...
1. Samuel 16:11...Samuel se pak Jišaje zeptal: "To jsou všichni tvoji chlapci?" "Ještě zbývá nejmladší," odpověděl Jišaj....
1. Samuel 17:32...Filištína nikdo neleká!" řekl David Saulovi. "Tvůj služebník půjde a bude se s ním bít." "Nemůžeš se s...
1. Samuel 17:34...je bojovník odmalička." David mu odpověděl: "Tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel...
1. Samuel 17:36...ho za hřívu a tloukl ho, dokud jsem ho nezabilTvůj služebník zabil lva i medvěda. A tenhle filištínský...
1. Samuel 17:44... "Pojď ke mně," hulákal na Davida, "a nechám tvé tělo ptákům a divoké zvěři!" David mu ale odpověděl:...
1. Samuel 17:58...jsi syn, chlapče?" zeptal se ho Saul. "Syn tvého služebníka Jišaje Betlémského," odpověděl David. Tak...
1. Samuel 20:1..."Co jsem provedl? Čím jsem se provinil? Jak jsem tvému otci ublížil, že mi chce vzít život?" "Nic takového!"...
1. Samuel 20:3...to není." David mu to ale odpřisáhl. Řekl mu: "Tvůj otec určitě , že sis oblíbil. Proto si říká:...
1. Samuel 20:6...se venku na poli do pozítří večer. Pokud si tvůj otec všimne nepřítomnosti, řekneš: ‚David prosil...
1. Samuel 20:10...ti to dám vědět!" "A kdo mi poví, jestli ti tvůj otec odpověděl hrubě?" zeptal se David Jonatana. "Pojď...
1. Samuel 20:18...Jonatan pověděl: "Zítra je novoluní. Všimnou si tvé nepřítomnosti, protože vědí, kde sedáváš. Pozítří...
1. Samuel 22:14...na to králi odpověděl: "Který ze všech tvých služebníků je věrný jako David? Vždyť je to králův...
1. Samuel 22:15...služebníka ani příbuzné neobviňuje, neboť tvůj služebník o celé věci neví vůbec nic." Král ale...
1. Samuel 22:16..."Teď zemřeš, Achimelechu - ty i všichni tví příbuzní!" A hned rozkázal strážím, které stály u něj:...
1. Samuel 22:22...určitě řekne. To kvůli mně zemřeli všichni tví příbuzní. Zůstaň se mnou, neboj se. Ten, kdo usiluje o...
1. Samuel 22:23...se. Ten, kdo usiluje o můj život, usiluje i o tvůj, u jsi ale v bezpečí." Tehdy bylo Davidovi...
1. Samuel 23:10..." Potom se David ptal: "Hospodine, Bože Izraeletvůj služebník se dozvěděl, že se Saul chystá dorazit do...
1. Samuel 23:11...kvůli mně to město zničil. Přitáhne Saul, jak tvůj služebník slyšel? Hospodine, Bože Izraele, oznam to...
1. Samuel 24:5...den, o kterém ti říkal Hospodin: ‚Hle, vydám ti tvého nepřítele do rukou, abys s ním udělal, co budeš chtít...
1. Samuel 24:12...Podívej se, otče, jen se podívej: Mám v ruce cíp tvého pláště. Odřízl jsem ti cíp pláště, ale nezabil jsem...
1. Samuel 24:17...domluvil tuto řeč k Saulovi, Saul zvolal: "Je to tvůj hlas, Davide, synu můj?" a hlasitě se rozplakal. "Jsi...
1. Samuel 24:19... že se mnou jednáš dobře. Hospodin vydal do tvých rukou, ale ty jsi nezabil. Když někdo najde svého...
1. Samuel 24:21... že se jistě staneš králem a izraelské království bude v tvých rukou vzkvétat. Proto mi teď přísahej při...
1. Samuel 25:6...ho mým jménem: ‚Buď zdráv. Pokoj tobě, pokoj tvé rodině, pokoj všemu, co máš. Jak slyším, střiháš právě...
1. Samuel 25:7... co máš. Jak slyším, střiháš právě ovce. Víš, že tví pastýři byli s námi. Chovali jsme se k nim slušně a za...
1. Samuel 25:25...se Nábal, Hlupák, a hlouposti dost. tvá služebnice, jsem neviděla ty mládence, které jsi, můj...
1. Samuel 25:26...prolít krev a vzít pomstu do vlastních rukou,  tvoji nepřátelé a všichni, kdo mému pánu chtějí ublížit,...
1. Samuel 25:27... dopadnou jako Nábal! A tento dárek, který tvá služebnice přinesla svému pánu, se rozdá mládencům,...
1. Samuel 25:29...rozhodl pronásledovat a usilovat ti o živottvůj život, můj pane, zůstane pevně ve svazku živých, při...
1. Samuel 25:33... že mi dnes poslal vstříc. A požehnána tvá moudrost, ty sama buď požehnána, žes dnes zadržela,...
1. Samuel 25:41... že si chce vzít za ženu." Hned se poklonila tváří k zemi se slovy: "Hle, tvá služebnice bude služkou,...
1. Samuel 26:8... Abner a ostatní spali okolo. "Dnes ti Bůh vydal tvého nepřítele do rukou," řekl Abišaj Davidovi. "Dovol, ...
1. Samuel 26:15... "Proč tedy nehlídáš svého krále a pána? Někdo tvému králi a pánu přišel ublížit! Moc ses nevyznamenal....
1. Samuel 26:17...hlavy!" Vtom Saul poznal Davida po hlase. "Je to tvůj hlas, Davide, synu můj?" zavolal na něj. "Ano, můj...
1. Samuel 26:24...Hospodinova pomazaného. Jako jsem si dnes cenil tvého života, kéž je i můj život právě tak cenný v...
1. Samuel 27:5...městečku, abych se tam usadil. Proč by měl tvůj služebník bydlet s tebou v královském městě?" Toho dne...
1. Samuel 28:2...muži." Ten mu odpověděl: "Pak tedy poznáš, co tvůj služebník dovede." Achiš na to Davidovi řekl: "Tak to...
1. Samuel 28:16..., když se od tebe Hospodin odvrátil a stal se tvým nepřítelem? Hospodin udělal, co skrze předpověděl:...
1. Samuel 28:17... předpověděl: Hospodin od tebe odtrhl království a dal je tvému bližnímu, Davidovi! Protože jsi...
1. Samuel 28:19...vydá do rukou Filištínů! Zítra budeš tytví synové se mnou, neboť Hospodin vydá izraelské vojsko do...
1. Samuel 28:21...a viděla, jak je vyděšený, řekla mu: "Pohleďtvá služebnice poslechla. Nasadila jsem vlastní život,...
1. Samuel 29:10...do boje!' Proto zítra brzy vstaň - ty i sluhové tvého pána, kteří přišli s tebou - a hned za rozbřesku...
2. Samuel 1:16...udeřil, zemřel. Ještě předtím mu David řekl: "Tvá krev na tvou hlavu! Vlastními ústy jsi na sebe řekl: To...
2. Samuel 1:19...je zapsána v Knize Upřímného: Ach, Izraelitvá ozdoba zabita leží na tvých výšinách! Jak padli...
2. Samuel 1:25...ze zlata. Jak padli hrdinové vprostřed boje! Na tvých výšinách proboden Jonatan! Teskním po tobě, Jonatane,...
2. Samuel 1:26...po tobě, Jonatane, bratře - jak jsem milovalTvá láska ke mně byla úžasná, vzácnější nežli láska žen....
2. Samuel 2:22...být, jinak srazím k zemi! Jak se pak podívám tvému bratru Joábovi do očí?" Když ho ale stále nechtěl...
2. Samuel 3:8...judská psí hlava?" odpověděl. "Doteď jsem domu tvého otce Saula, jeho bratrům i přátelům prokazoval...
2. Samuel 3:34...tento žalozpěv: "Měl Abner zemřít jako ničemaTvé ruce nebyly spoutány, na nohou neměls okovy - ranou...
2. Samuel 4:8...Hebronu. "Zde je hlava Iš-bošeta, syna Saulovatvého nepřítele, který ti usiloval o život," oznámili králi...
2. Samuel 5:1...za Davidem do Hebronu se slovy: "Hle, jsme tvá krev a tělo! za časů našeho krále Saula jsi vodíval...
2. Samuel 6:21...David. "Před Hospodinem, který vyvolil místo tvého otce a celé tvé rodiny, aby postavil za vůdce...
2. Samuel 7:9...Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny tvé nepřátele jsem před tebou vyhladil. Proslavím tvé jméno...
2. Samuel 7:11...soudce. Dopřeji ti odpočinout ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on zbuduje dům...
2. Samuel 7:12...oznamuje, že on zbuduje dům tobě. se naplní tvé dny a ulehneš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka,...
2. Samuel 7:15...ale od něj neodvrátím, jako jsem ji odvrátil od tvého předchůdce. Tvůj dům a tvé království zůstanou přede...
2. Samuel 7:16... jako jsem ji odvrátil od tvého předchůdceTvůj dům a tvé království zůstanou přede mnou navěky, tvůj...
2. Samuel 7:23...jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel...
2. Samuel 7:26...a jeho domu. Učiň, jak jsi řekl. Kéž se tvé jméno navěky proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů...
2. Samuel 7:27...služebníku prozradil: ‚Zbuduji ti dům.' Proto tvůj služebník nalezl odvahu modlit se k tobě tuto modlitbu...
2. Samuel 7:28...jsi svému služebníku zaslíbil toto dobrodinítvá slova jsou pravda. Kéž se ti zalíbí požehnat domu svého...
2. Samuel 7:29...jsi, Hospodine, Pane můj, sám řekl. Kéž je díky tvému požehnání dům tvého služebníka navěky požehnán!" Po...
2. Samuel 9:2...k Davidovi. "Ty jsi Cíba?" zeptal se král. "Tvůj služebník!" odpověděl. "Nezbyl ze Saulova domu ještě...
2. Samuel 9:6... syna Saulova, přišel k Davidovi, padl na tvář a poklonil se. "Mefibošete," oslovil ho David. "Jsem...
2. Samuel 9:7...odpověděl. "Neboj se," řekl mu David. "Kvůli tvému otci Jonatanovi ti chci projevit přízeň. Vrátím ti...
2. Samuel 9:8...stolu." Mefibošet se mu začal klanět. "Co je tvůj služebník?" říkal. "Proč se obracíš k mrtvému psu,...
2. Samuel 9:9...Saulovi a celému jeho domu, jsem dal vnukovi tvého pána. Ty budeš se svými syny a služebníky obdělávat...
2. Samuel 9:10...obdělávat jeho půdu a sklízet úrodu, aby vnuk tvého pána měl dost potravy. A Mefibošet, vnuk tvého pána,...
2. Samuel 9:11...(A Cíba měl patnáct synů a dvacet služebníků.) "Tvůj služebník udělá, cokoli můj pán a král přikáže,"...
2. Samuel 10:3...svému pánu Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otce v takové úctě, že ti poslal těšitele? Neposlal...
2. Samuel 10:11...síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, přijdu na pomoc tobě. Buď silný! Odvahu! Za...
2. Samuel 11:11...pod stany; také můj pán Joáb táboří v politvými služebníky, pane - a bych měl jít domů jíst a pít...
2. Samuel 11:21...blízko ke hradbám?!' A tehdy mu řekneš: ‚Také tvůj služebník Uriáš je mrtev.'" Posel tedy vyrazil, a když...
2. Samuel 11:24...a několik královských služebníků zabili. Také tvůj služebník Uriáš je mrtev." David na to poslu...
2. Samuel 12:8...vysvobodil ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána. I ženy svého pána jsi dostal do klína. Dal jsem...
2. Samuel 12:10...sis za ženu manželku Uriáše Chetejského, se od tvého domu od nynějška nikdy neodvrátí meč. Tak praví...
2. Samuel 12:11...praví Hospodin: Hle, vzbudím proti tobě zlotvého vlastního domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám...
2. Samuel 12:13... "Ano," odpověděl mu Nátan, "ale Hospodin z tebe tvůj hřích sňal. Nezemřeš. Protože jsi ale tímto činem...
2. Samuel 12:14...ale tímto činem znevážil Hospodina, musí zemřít tvůj novorozený syn." A po těch slovech se Nátan vrátil...
2. Samuel 13:20...a plakala, kudy chodila. "Že s tebou byl ten tvůj bratr Amnon?" řekl Abšalom, její bratr. "Zatím o...
2. Samuel 13:24... Předtím přišel za králem se slovy: "Mám prosbuTvůj služebník slaví stříhání ovcí. Chtěl by se král se...
2. Samuel 13:35... "to jdou královští synové! Stalo se, jak říkal tvůj služebník." Sotva to dořekl, opravdu dorazili...
2. Samuel 14:6...král. "Jsem vdova," odpověděla, "muž mi zemřelTvá služebnice měla dva syny. Ti se ale na poli pohádali;...
2. Samuel 14:7... Teď se ale všichni příbuzní obrátili proti tvé služebnici. Říkají: ‚Vydej toho bratrovraha! Zabijeme...
2. Samuel 14:8...ani jméno, ani potomstvo..." "Vrať se domů, tvé věci rozhodnu," přerušil ji král. Tekojská žena ale...
2. Samuel 14:10...Na to král odpověděl: "Kdyby někdo tobě nebo tvému domu vyhrožoval, přiveď ho ke mně. Pak si na tebe...
2. Samuel 14:11...syna." Na to prohlásil: "Jakože je živ Hospodintvému synovi nespadne z hlavy ani vlas!" "Smí tvá...
2. Samuel 14:12... tvému synovi nespadne z hlavy ani vlas!" "Smí tvá služebnice povědět panu králi ještě něco?" zeptala se...
2. Samuel 14:15...vypovědět, protože mi ti lidé nahnali strachTvá služebnice si řekla: Povím to králi. Co když král...
2. Samuel 14:17...chce i s mým synem vyhladit z Božího dědictvíTvá služebnice si řekla: Kéž slovo pana krále přinese klid....
2. Samuel 14:19...krále člověk neunikne napravo ani nalevo. Anotvůj služebník Joáb mi to přikázal; to on tvou služebnici...
2. Samuel 14:20...to on tvou služebnici naučil všechna tato slovaTvůj služebník Joáb to udělal, aby změnil stav věci. Můj...
2. Samuel 14:22...přiveď mého chlapce Abšaloma zpátky." Joáb padl tváří k zemi, klaněl se a děkoval králi: "Dnes tvůj...
2. Samuel 14:31...hned přišel za Abšalomem domů. "Jak to, že mi tví služebníci vypálili pole?" ptal se ho. "Víš, že jsem ti...
2. Samuel 15:2...kteréhopak jsi města?" ptal se. Odpovídali mu: "Tvůj služebník je z toho a toho izraelského kmene." Abšalom...
2. Samuel 15:3...izraelského kmene." Abšalom pak říkal: "Víštvá žádost je správná a oprávněná, ale u krále se žádného...
2. Samuel 15:21...můj královský pán, mrtev nebo živ, tam budetvůj služebník." David na to Itajovi řekl: "Pojď, pokračuj...
2. Samuel 15:27...do města. jsou s vámi také oba vaši synovétvůj syn Achimaac a jeho syn Jonatan. Počkám totiž v poušti...
2. Samuel 15:34...‚Jsem ti k službám, králi; dříve jsem sloužil tvému otci, teď ale budu sloužit tobě,' pak pro budeš...
2. Samuel 16:3... budete na poušti unavení." "A kde je vnuk tvého pána?" zeptal se král. "Ten čeká v Jeruzalémě,"...
2. Samuel 16:8...ses králem místo něj, ale Hospodin dal království do rukou tvého syna Abšaloma. To máš za svou špatnost,...
2. Samuel 16:19...měl sloužit než jeho synu? Jako jsem sloužil tvému otci, tak budu sloužit tobě." Abšalom se obrátil na...
2. Samuel 17:8...medvědice, která v divočině přišla o mladé. A tvůj otec je zkušený válečník; ten nebude nocovat s vojskem...
2. Samuel 17:10...pak ztratí odvahu. Celý Izrael přece , jaký je tvůj otec hrdina a jak jsou jeho muži udatní. Proto radím,...
2. Samuel 18:28... k zemi. Potom řekl: "Požehnán buď Hospodintvůj Bůh, jenž porazil muže, kteří pozvedli ruce proti mému...
2. Samuel 18:29...se král. Achimaac odpověděl: "Když , králitvůj služebník Joáb posílal, viděl jsem velký rozruch, ale...
2. Samuel 19:6...jsi urazil všechny své muže, kteří dnes tobětvým synům a dcerám, tvým manželkám i konkubínám zachránili...
2. Samuel 19:7...nenávidíš ty, kdo milují! Dnes jsi ukázal, že tví velitelé ani vojáci pro tebe nic neznamenají. Dnes je...
2. Samuel 19:20...můj pán nepočítá za vinu a kéž zapomene, čím se tvůj služebník provinil onoho dne, kdy můj pán a král...
2. Samuel 19:21...kéž to král nechová v srdci. Zhřešil jsem - to tvůj služebník . Pohleď ale, přišel jsem dnes svému pánu...
2. Samuel 19:27...nasednu na něj a pojedu s králem!' Víš přece, že tvůj služebník je chromý. Jenže on , tvého služebníka, u...
2. Samuel 19:28...přece, že tvůj služebník je chromý. Jenže on tvého služebníka, u tebe pomluvil. Můj pán a král je ale...
2. Samuel 19:29...smrt. Ty jsi ale svému služebníku dovolil jísttvého stolu. Jaké další právo bych ještě měl chtít? Čeho...
2. Samuel 19:36...Copak ještě rozeznám dobré od špatného? Copak by tvůj služebník vůbec věděl, co a pije? Slyšel bych ještě...
2. Samuel 19:37...ještě měl být mému pánu a králi břemenemTvůj služebník vyprovodí krále jen kousek cesty, k Jordánu....
2. Samuel 19:38...matky. Mého pána a krále ale může doprovodit zde tvůj služebník Kimham. K němu se zachovej, jak uznáš za...
2. Samuel 20:17...blíž. "Ano," odpověděl. "Vyslechni, co ti poví tvá služebnice," požádala ho. "Poslouchám," odvětil....
2. Samuel 22:50...zachráníš. Proto budu chválit mezi národytvé jméno, Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná...
2. Samuel 24:3...jeho počet." Joáb ale králi namítl: "Hospodintvůj Bůh, kéž rozmnoží lid před zraky mého pána a krále...
2. Samuel 24:13...a prchat před nepřáteli? Anebo být ve tvé zemi tři dny mor? Teď se rozmysli a uvaž, jak mám...
2. Samuel 24:17...se provinil! Co ale provedly tyto ovečky?  tvá ruka dolehne na a na mou rodinu!" Ještě téhož dne k...
2. Samuel 24:23...vše dává Aravna králi." A dodal: "Kéž Hospodintvůj Bůh, ráčí přijmout tvoji oběť." "To ne," odpověděl...
1. Královská 1:2...králi k službám a pečovala o něj. Bude léhat ve tvé náruči, aby se pan král zahřál." A tak po všech...
1. Královská 1:13...jsi své služebnici: "Po mně bude kralovat tvůj syn Šalomoun; na můj trůn usedne on"? Jak to, že tedy...
1. Královská 1:14...budeš mluvit s králem, přijdu tam za teboutvá slova potvrdím." Batšeba tedy vešla ke králi do ložnice...
1. Královská 1:17...při Hospodinu, svém Bohu: ‚Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun. Na můj trůn usedne on.' A hle, teď...
1. Královská 1:19...ani nevíš. Obětoval ovce, vykrmená telata a množství skotu a sezval tam všechny královské syny i kněze...
1. Královská 1:26... pijí a volají: ‚ žije král Adoniáš!' tvého služebníka, ani kněze Sádoka, ani Benajáše, syna...
1. Královská 1:30...při Hospodinu, Bohu Izraele: Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun; po mně na můj trůn usedne on." Batšeba...
1. Královská 1:47...pánu a králi Davidovi blahopřát. Říkali: ‚Kéž tvůj Bůh zvelebí Šalomounovo jméno ještě více než tvé a kéž...
1. Královská 2:3...a mužně a zachovávej, co ti svěřil Hospodintvůj Bůh. Choď po jeho cestách, dodržuj jeho ustanovení,...
1. Královská 2:4...Hospodin splní slovo, které mi dal: ‚Budou-li tví synové dbát na svou cestu a budou-li věrně, z celého...
1. Královská 2:7...zachovali jako přátelé, když jsem prchal před tvým bratrem Abšalomem. Hle, máš u sebe také Šimeiho, syna...
1. Královská 2:21..." odpověděl král. Tehdy řekla: "Mohl by tvůj bratr Adoniáš dostat za ženu Šunemitku Abišag?" "Proč...
1. Královská 2:37...odešel a překročil potok Kidron, jistě zemřešTvá krev pak padne na tvou hlavu." Šimei králi odpověděl:...
1. Královská 2:38...králi odpověděl: "Můj pán a král rozhodl dobřeTvůj služebník udělá, jak jsi řekl." Šimei pak dlouho...
1. Královská 2:39... synu Maaky. Šimei dostal zprávu: "Víš, že tví otroci jsou v Gatu?" A tak vstal, osedlal osla a vydal...
1. Královská 2:44...jak zle jsi mému otci Davidovi ublížil. Hospodin tvé zlo obrátil na tvou hlavu! Král Šalomoun ale bude...
1. Královská 3:8... jsem ale velmi mladý a nezkušený ve vedeníTvůj služebník je přitom obklopen tvým vyvoleným lidem,...
1. Královská 3:9...služebníku chápavé srdce, aby dokázal soudit tvůj lid a rozlišovat dobro od zla. Kdo by jinak mohl...
1. Královská 3:13... K tomu ti přidám i to, jsi nežádal: bohatství a slávu, takže ti po všechny tvé dny nebude mezi králi...
1. Královská 3:14...a dbát na zákony a nařízení, jako to dělal tvůj otec David, dám ti dlouhý život." Šalomoun se pak...
1. Královská 3:20...ještě tu noc vstala a vzala mi mého syna, když tvá služebnice spala. Vzala si ho do náručí a toho svého...
1. Královská 3:22..."Ne, ne! Ten živý syn je můj a ten mrtvý tvůj!" "Ne, ne," bránila se ta první. "Ten mrtvý je tvůj a...
1. Královská 3:23...jedna tvrdí: ‚Ten živý syn je můj a ten mrtvý tvůj,' a druhá tvrdí: ‚Ne, ne, ten mrtvý je tvůj a ten živý...
1. Královská 3:26...synem. Ta druhá ale řekla: "Nebude moje ani tvoje. Sekejte!" Král tehdy rozhodl: "Nezabíjejte ho! Dejte...
1. Královská 5:19... jak to Hospodin pověděl mému otci Davidovi: ‚Tvůj syn, jehož dosadím na tvůj trůn po tobě, ten postaví...
1. Královská 5:20...kácet cedry. Moji služebníci budou pomáhat tvým a mzdu tvých služebníků ti uhradím, jak si řekneš. Jak...
1. Královská 5:22...se o všechno cedrové i cypřišové dříví podle tvého přání. služebníci je z Libanonu svezou ke...
1. Královská 6:12... příkazy, potvrdím ti slovo, které jsem dal tvému otci Davidovi. Budu přebývat uprostřed synů Izraele a...
1. Královská 8:19...jménu postavit chrám. Nepostavíš ho však ty, ale tvůj syn, který vzejde ze tvých beder. Ten vystaví chrám...
1. Královská 8:25...se, aby na izraelském trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek, budou-li jen tví synové dbát na svou cestu a...
1. Královská 8:28...můj; vyslyš toto volání a modlitbu, kterou ti tvůj služebník dnes předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí...
1. Královská 8:29...ti tvůj služebník dnes předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž...
1. Královská 8:31...slibem, kdyby pak přišel a složil přísahu před tvým oltářem v tomto chrámu, vyslýchej na nebesích. Zasáhni...
1. Královská 8:33...a odplatil mu jeho spravedlnost. Kdyby tvůj lid Izrael hřešil proti tobě, a utrpěl by proto...
1. Královská 8:35...pak ale modlili směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a po svém potrestání by se odvrátili od svých...
1. Královská 8:37...nebo sněť, kobylky nebo housenky nebo kdyby tvůj lid v zemi u samých bran utlačoval nepřítel nebo...
1. Královská 8:38...či nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o ránu, a vzepjal by...
1. Královská 8:41...otcům. Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatřítvému lidu Izraeli, přišel z daleké země kvůli tvému jménu...
1. Královská 8:42...z daleké země kvůli tvému jménu (neboť uslyšeltvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a vztažené paži),...
1. Královská 8:43...cizinec prosil, aby všechny národy země poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby...
1. Královská 8:44...nad tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do války proti nepříteli, kamkoli bys je...
1. Královská 8:48...jsi vyvolil, a k chrámu, který jsem postavil tvému jménu, vyslýchej na nebesích, kde přebýváš, jejich...
1. Královská 8:51...věznitelů, aby se nad nimi slitovali. Vždyť jsou tvůj lid, tvé vlastní dědictví! Vyvedl jsi je z Egypta,...
1. Královská 8:52...Egypta, zprostřed tavicí pece! Kéž tedy jsou tvé oči upřeny k modlitbě tvého služebníka i k modlitbě...
1. Královská 9:4...žít přede mnou s ryzím srdcem a poctivě tak jako tvůj otec David a budeš-li konat vše, co jsem ti přikázal,...
1. Královská 9:5... ustanovení i pravidla, potvrdím trůn tvého království nad Izraelem navěky, jak jsem slíbil tvému...
1. Královská 9:6...chybět tvůj potomek.' Pokud se však ode tytvoji synové odvrátíte a nebudete dodržovat přikázání a...
1. Královská 10:6...a řekla mu: "To, co jsem u nás slyšelatvých slovech a o tvé moudrosti, je pravda. Dokud jsem...
1. Královská 10:8...jsi překonal pověst, kterou jsem slyšela. Blaze tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří stále stojí...
1. Královská 10:9...tvé moudrosti. Požehnán buď Hospodintvůj Bůh, který si oblíbil a dosadil na izraelský...
1. Královská 11:11... která jsem ti přikázal, odtrhnu od tebe království a dám ho tvému služebníkovi! Kvůli tvému otci Davidovi...
1. Královská 11:12...království a dám ho tvému služebníkovi! Kvůli tvému otci Davidovi to ale neudělám za tvého života....
1. Královská 11:13...a kvůli Jeruzalému, který jsem vyvolil, ponechám tvému synovi jeden kmen." Hospodin tehdy Šalomounovi...
1. Královská 12:4...Izraele za Rechoboámem a společně mu řekli: "Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé...
1. Královská 12:9...mně žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu odpověděli:...
1. Královská 12:10... mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ulev nám od něj,' odpověz...
1. Královská 12:28...se nachodili do Jeruzaléma," prohlásil. "Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!" Jedno tele...
1. Královská 13:21...Nedodržel jsi příkaz, který ti dal Hospodintvůj Bůh, ale vrátil ses a jedl jsi pokrm a pil jsi vodu na...
1. Královská 13:22...jsem ti řekl: ‚Nic tam nejez ani nepij.' Proto tvé tělo nebude pochováno v hrobě tvých otců!" Když Boží...
1. Královská 17:12..." Na to mu odpověděla: "Jakože je živ Hospodintvůj Bůh, nemám ani kousek. Mouky je ve džbánu jen tak na...
1. Královská 17:23...dolů do domu a předal ho matce. "Podívej setvůj syn žije," řekl . "Teď vím, že jsi Boží muž,"...
1. Královská 18:10...Vždyť zabije! Jakože je živ Hospodintvůj Bůh, není národ ani království, kde můj pán nedal...
1. Královská 18:12...k Achabovi, a když nenajde, zabije . Přitom tvůj služebník od mládí hluboce ctí Hospodina. Neví snad...
1. Královská 18:18..." odpověděl mu Eliáš. "To děláš ty a dům tvého otce, protože opouštíte Hospodinovy příkazy a ty...
1. Královská 18:36... dnes se pozná, že ty jsi Bůh Izraele a jsem tvůj služebník a že jsem toto vše udělal na tvůj příkaz....
1. Královská 19:10...synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen , ale...
1. Královská 19:14...synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen , ale...
1. Královská 20:3...posly se vzkazem: "Takto praví Ben-hadadTvé stříbro i zlato patří mně. Také tvé ženy a nejlepší...
1. Královská 20:6...tobě navíc pošlu své služebníky, aby prohledali tvůj dům i domy tvých služebníků a zabavili a odnesli,...
1. Královská 20:32...provazem přišli k izraelskému králi a řekli mu: "Tvůj služebník Ben-hadad prosí: Daruj mi život!" "On ještě...
1. Královská 20:33...a rychle ho vzali za slovo: "Ano, Ben-hadad je tvůj spojenec!" "Jděte pro něj," řekl na to král. Ben-hadad...
1. Královská 20:34...nabídl: "Vrátím ti města, která můj otec vzal tvému otci. A v Damašku si můžeš zřídit trhy, jako si je...
1. Královská 20:39...na krále. Když ho král míjel, zavolal na něj: "Tvůj služebník šel do bitvy. Někdo tam ke mně přivedl...
1. Královská 20:40...za něj svým životem anebo dáš talent stříbra.' Tvůj služebník se pak zabýval tím a oním, a ten muž se...
1. Královská 21:22...i kmána do posledního pacholka! Naložímtvým domem jako s domem Jeroboáma, syna Nebatova, a jako s...
1. Královská 22:4... co ty," odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako tví!" Jošafat ale izraelského krále...
1. Královská 22:23...a proveď to.' Nuže, pohleď - do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti...
1. Královská 22:50... syn Achabův, nabídl Jošafatovi: " spolutvými služebníky jedou na lodích i služebníci." Jošafat...
2. Královská 1:10... "tak z nebe sestoupí oheň a pohltí i těch tvých padesát." Vtom z nebe sestoupil oheň a pohltil...
2. Královská 1:12... "tak z nebe sestoupí oheň a pohltí i těch tvých padesát." Vtom z nebe sestoupil Boží oheň a pohltil...
2. Královská 1:13...ho: "Boží muži, prosím ušetři život můj i těchto tvých padesáti služebníků. Hle, z nebe sestoupil oheň a...
2. Královská 2:3...učedníci. "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" řekli mu. " vím, mlčte," odpověděl. Potom mu...
2. Královská 2:5...a řekli mu: "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" " vím, mlčte," odpověděl. Potom mu Eliáš...
2. Královská 2:9...od tebe vzat." "Prosím, mi připadnou dva díly tvého ducha!" odpověděl Elíša. "Žádáš o nelehkou věc," řekl...
2. Královská 2:10...Eliáš. "Pokud ale uvidíš, jak jsem od tebe vzattvá žádost se splní. Pokud ne, nesplní se." Šli tedy spolu...
2. Královská 2:16...a klaněli se mu k zemi se slovy: "Jsme tví služebníci!" Potom řekli: "Pohleď, máme tu padesát...
2. Královská 3:7...to, co ty," odpověděl Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako tví! Kudy potáhneme?" zeptal se pak...
2. Královská 4:1...učedníků před Elíšou úpěnlivě naříkala: "Tvůj služebník, můj muž, umřel. Sám víš, jak tvůj služebník...
2. Královská 4:2...ptal se Elíša. "Pověz mi, co máš doma?" "Tvá služebnice nemá doma nic než lahvičku oleje,"...
2. Královská 5:10..."Jdi a sedmkrát se omyj v Jordánu. Tak se tvé tělo uzdraví a budeš čistý." Námana to tak popudilo, že...
2. Královská 5:17... pane," řekl potom Náman, "dovol prosím, si tvůj služebník alespoň naloží dva mezky zdejší půdou. Tvůj...
2. Královská 5:18...kromě Hospodina. Jednu věc ale kéž Hospodin tvému služebníku odpustí: Když můj pán vchází do Rimonova...
2. Královská 5:25...pánu. "Kde jsi byl, Gehazi?" zeptal se Elíša. "Tvůj služebník nešel celkem nikam." "Copak jsem tam v duchu...
2. Královská 5:27... brav a skot, sluhy a služky? Námanovo malomocenství proto navěky ulpí na tobě a na tvých potomcích!" A...
2. Královská 8:9...zastavil se před ním a řekl: "Posílá za tebou tvůj syn, aramejský král Ben-hadad, a ptá se: Uzdravím se?"...
2. Královská 8:13... nemluvňata utlučeš a těhotné rozpářeš." "Co je tvůj služebník?" řekl na to Chazael. "Pouhý pes! Jak by...
2. Královská 9:22... "dokud je tu všude kolem smilstvo a čarodějnictví tvé matky Jezábel!" Nato Joram prudce obrátil vůz a...
2. Královská 10:5...a vychovateli proto Jehuovi vzkázali: "Jsme tvoji služebníci! Uděláme, cokoli nám řekneš. Nikoho za...
2. Královská 10:30... a proto budou na izraelském trůnu sedět čtyři tví potomci." Jehu se ale nesnažil dodržovat Zákon...
2. Královská 15:12...slovo: "Na izraelském trůnu budou sedět čtyři tví potomci." A tak se také stalo. Devětatřicátého roku...
2. Královská 16:7...králi Tiglat-pilesarovi posly s prosbou: "Jsem tvůj služebník, tvůj syn! Přijď prosím vysvobodit z...
2. Královská 18:27..."Copak můj pán s těmito slovy poslal za tvým pánem a za tebou? Poslal právě za těmi muži na...
2. Královská 19:4... začal, ale není dost sil. Kéž by Hospodintvůj Bůh, slyšel, co všechno řekl nejvyšší komoří vyslaný...
2. Královská 19:28... chodíš sem a tam, na běsníš, známTvé běsnění a tvá pýcha ke mně dolehla. Udidlo dám na tvá...
2. Královská 20:3...a s upřímným srdcem a že jsem dělal, co jetvých očích správné." A Ezechiáš plakal a plakal. Izaiáš...
2. Královská 20:5... vůdci mého lidu: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem...
2. Královská 20:15... z Babylonu," odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál. "Viděli všechno, co v...
2. Královská 20:17...v paláci, všechno, co dodnes nashromáždili tví předkové, bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nic,...
2. Královská 20:18...do Babylonu. Nezůstane nic, praví Hospodin. I tvoji synové, tví vlastní potomci, budou zajati a stanou se...
2. Královská 22:9...Písař Šafan pak šel ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci vysypali stříbro uložené v chrámu a svěřili...
2. Královská 22:20...vyslyšel, praví Hospodin. Hle, připojím tvým předkům a budeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči...
1. Letopisů 4:10..."Kéž bys mi požehnal a rozšířil území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a chránila od zlého, abych neměl...
1. Letopisů 11:1...se shromáždil k Davidovi do Hebronu. "Hle, jsme tvá krev a tělo!" prohlásili. " za časů krále Saula jsi...
1. Letopisů 11:2...do boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodintvůj Bůh, řekl: ‚Ty budeš pastýřem mého lidu Izraele, ty...
1. Letopisů 12:19... Amasaje: "Patříme tobě, Davide, jsme na tvé straně, synu Jišaje! Pokoj, pokoj buď tobě i tvým...
1. Letopisů 16:18...pro Izrael: "Tobě dám kanaánskou zem, bude tvým dědičným údělem!" Přitom vás tehdy bylo jen trochu,...
1. Letopisů 16:35...naší spásy! Vysvoboď nás a z národů posbírejTvé svaté jméno oslavíme, tvou chválou se chlubíme!"...
1. Letopisů 17:8...Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny tvé nepřátele jsem před tebou vyhladil. Proslavím tvé jméno...
1. Letopisů 17:10...svým izraelským lidem ustanovil soudce. Všechny tvé nepřátele pokořím. Oznamuji ti, že Hospodin postaví dům...
1. Letopisů 17:11...ti, že Hospodin postaví dům tobě. se naplní tvé dny a odejdeš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka,...
1. Letopisů 17:13...od něj neodvrátím, jako jsem ji odvrátil od tvého předchůdce. Ustanovím ho ve svém domě a ve svém...
1. Letopisů 17:21...jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel...
1. Letopisů 17:24...domu. Učiň, jak jsi řekl; kéž se to potvrdítvé jméno se navěky proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin...
1. Letopisů 17:25...prozradil, že mu zbuduješ dům. To proto tvůj služebník nalezl odvahu modlit se před tebou. Ano,...
1. Letopisů 17:27...služebníka, aby před tebou trval navěky. Díky tvému požehnání, Hospodine, bude navěky požehnán!" Po...
1. Letopisů 19:3...vojevůdci řekli Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otce v takové úctě, že ti poslal těšitele? Neposlal...
1. Letopisů 19:12...síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, pomohu tobě. Buď silný! Odvahu! Za náš lid a...
1. Letopisů 21:3...Můj pane a králi, nejsou to snad všechno tvoji poddaní? Proč to chce můj pán udělat? Proč být na...
1. Letopisů 21:12... tři měsíce drancování, kdy bude stíhat meč tvých nepřátel, anebo tři dny meče Hospodinova, kdy bude v...
1. Letopisů 21:17...provedly tyto ovečky? Hospodine, Bože můj,  tvá ruka dolehne na a na mou rodinu! Jen ta rána...
1. Letopisů 21:24...ho za plnou cenu. Nevezmu pro Hospodina nic tvého. Přece mu nepřinesu oběť, která je zadarmo." A tak...
1. Letopisů 28:6...Hospodinova království nad Izraelem. Řekl mi: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten mi vybuduje chrám i nádvoří. Jeho...
1. Letopisů 28:21...prácí. Hodnostáři i všechen lid čekají na tvé rozkazy." Král David pak řekl celému shromáždění: "Můj...
1. Letopisů 29:11...otce Izraele, požehnaný jsi od věků na věkyTvá je, Hospodine, velikost a síla, nádhera, velebnost a...
1. Letopisů 29:12...hlava, jež převyšuje vše! Od tebe pochází bohatství a sláva, jenom ty sám vládneš nade vším. Ve tvé ruce je...
1. Letopisů 29:13...a dáváš velikost. Tobě, Bože náš, vzdáváme díkytvé slavné jméno chválíme! Kdo jsem ale a co je můj lid,...
1. Letopisů 29:14...tebe pochází všechno - to, co jsme dali, bylotvé ruky! Před tebou jsme jen poutníci a hosté tak jako...
1. Letopisů 29:16...hojnost. Připravili jsme ji ke stavbě domu pro tvé svaté jméno - vše je to ale z tvé ruky a tobě to...
1. Letopisů 29:17...srdce jsem daroval toto vše a teď vidím, jak tvůj lid, zde přítomný, přináší své dary s radostí....
1. Letopisů 29:19...Šalomounovi pak dej oddané srdce, aby dbal na tvá přikázání, svědectví a pokyny, aby vše vykonal a...
2. Letopisů 1:10...lidu. Vždyť kdo by dokázal spravovat tento tvůj nesmírný lid?" Bůh Šalomounovi řekl: "Protože jsi...
2. Letopisů 2:7...a santálové dřevo z Libanonu. Vždyť vím, jak tvoji služebníci v Libanonu dovedou kácet dřevo. Tvým...
2. Letopisů 2:9... který chci stavět, být veliký a podivuhodnýTvým dřevorubcům dodám 20 000 korů drcené pšenice, 20 000...
2. Letopisů 2:13...uskutečnit jakýkoli návrh. Ten se připojí ke tvým umělcům a k umělcům mého pána, tvého otce Davida. Nuže...
2. Letopisů 6:9...jménu postavit chrám. Nepostavíš ho však ty, ale tvůj syn, který vzejde ze tvých beder. Ten vystaví chrám...
2. Letopisů 6:16...se, aby na izraelském trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek, budou-li jen tví synové dbát na svou cestu a...
2. Letopisů 6:19...můj; vyslyš toto volání a modlitbu, kterou ti tvůj služebník předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí...
2. Letopisů 6:20... kterou ti tvůj služebník předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž...
2. Letopisů 6:22...slibem, kdyby pak přišel a složil přísahu před tvým oltářem v tomto chrámu, vyslýchej z nebe. Zasáhni a...
2. Letopisů 6:24...a odplatil mu za jeho spravedlnost. Kdyby tvůj lid Izrael hřešil proti tobě, a utrpěl by proto...
2. Letopisů 6:26...pak ale modlili směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a po svém potrestání se odvrátili od svých hříchů...
2. Letopisů 6:28...nebo sněť, kobylky nebo housenky nebo kdyby tvůj lid v zemi u samých bran utlačoval nepřítel nebo...
2. Letopisů 6:29...či nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o bolestnou ránu, a...
2. Letopisů 6:31...srdce lidí - aby měli v úctě a chodili po tvých cestách po všechny dny svého života v zemi, kterou...
2. Letopisů 6:32...otcům. Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatřítvému lidu Izraeli, přišel z daleké země kvůli tvému...
2. Letopisů 6:33...cizinec prosil, aby všechny národy země poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby...
2. Letopisů 6:34...nad tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do války, kamkoli bys je poslal, a modlili...
2. Letopisů 6:38...se, jednali jsme zle!' a kdyby se ve vyhnanství v zemi svých věznitelů celým srdcem a celou duší...
2. Letopisů 6:40...tobě zhřešili. Nyní tedy, Bože můj, kéž jsou tvé oči upřeny a tvé uši nakloněny k modlitbě na tomto...
2. Letopisů 6:41... ke svému spočinutí společně s Truhlou síly svéTví kněží, Hospodine Bože, jsou spásou oblečeni, tví...
2. Letopisů 7:17...zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou jako tvůj otec David a konat vše, co jsem ti přikázal, a...
2. Letopisů 7:18... ustanovení i pravidla, potvrdím trůn tvého království, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi:...
2. Letopisů 9:5...a řekla mu: "To, co jsem u nás slyšelatvých slovech a o tvé moudrosti, je pravda. Dokud jsem...
2. Letopisů 9:6...oči, nevěřila jsem tomu. Teď ale vidím, že mitvé veliké moudrosti neřekli ani polovinu! Překonal jsi...
2. Letopisů 9:7...Překonal jsi pověst, kterou jsem slyšela. Blaze tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří stále stojí...
2. Letopisů 9:8...tvé moudrosti. Požehnán buď Hospodintvůj Bůh, jenž si oblíbil a dosadil na svůj trůn,...
2. Letopisů 10:4...Izraelem za Rechoboámem a společně mu řekli: "Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé...
2. Letopisů 10:9...mně žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu odpověděli:...
2. Letopisů 10:10... mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ty nám od něj ulev,'...
2. Letopisů 14:10...nám, Hospodine, Bože náš! Na tebe spoléháme a ve tvém jménu čelíme této přesile. Hospodine, ty jsi náš Bůh;...
2. Letopisů 18:3... co ty," odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako tví! Půjdu do boje s tebou." Jošafat ale...
2. Letopisů 18:22...a proveď to.' Nuže, pohleď - do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti...
2. Letopisů 20:6...jsi přece Bůh na nebesích! To ty vládneš královstvím všech národů a ve tvé ruce je síla i moc. Nikdo nemůže...
2. Letopisů 20:8...Poté, co ji osídlili, postavili v svatyni pro tvé jméno a řekli: ‚Přijde-li na nás neštěstí, meč,...
2. Letopisů 20:9...a před tebe samého - vždyť v tomto domě přebývá tvé jméno - a budeme z našich úzkostí volat k tobě a ty nás...
2. Letopisů 20:11...se, jak nám odplácejí! Přicházejí nás vyhnattvého dědictví, které jsi nám odkázal. Copak je nebudeš...
2. Letopisů 20:37..."Protože ses spolčil s Achaziášem, Hospodin tvé dílo zničí!" Lodě ztroskotaly, a tak z plavby do zámoří...
2. Letopisů 21:12...mu proto přišel dopis: "Tak praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Nekráčel jsi cestami svého otce Jošafata...
2. Letopisů 21:14...lepší než ty. Nuže, pohleď: Hospodin zasáhne tvůj lid, tvé syny, ženy i všechno tvé jmění velikou ranou....
2. Letopisů 25:15...bohy, kteří nedokázali svůj národ vysvobodittvých rukou?" Král mu na to odpověděl: "Že bychom ...
2. Letopisů 34:16... Ten ji přinesl ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci plní vše, co jim bylo uloženo. Stříbro...
2. Letopisů 34:28...vyslyšel, praví Hospodin. Hle, připojím tvým předkům a budeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči...
Ezdráš 4:11...dopisu, který mu poslali:) Králi Artaxerxovi od tvých služebníků za Eufratem. Oznamujeme králi, že Židé,...
Ezdráš 4:15...králi toto oznámení. Nechť se hledá v archivech tvých otců. Mezi záznamy nalezneš a zvíš, že to město se...
Ezdráš 7:25... Ty, Ezdráši, podle moudrosti, kterou ti svěřil tvůj Bůh, ustanov správce a soudce, kteří budou soudit...
Ezdráš 7:26... Kdo je nezná, toho poučte. Kdokoli by zákon tvého Boha a zákon krále neplnil, bude bezodkladně...
Ezdráš 9:10...náš, co máme říci po tom všem? Opustili jsme tvá přikázání, jež jsi nám vydal skrze své služebníky...
Ezdráš 9:14...nás vyváznout. Jak bychom mohli znovu porušovat tvá přikázání a příznit se s těmito národy páchajícími...
Nehemiáš 1:5...a hrozný, jenž zachováváš smlouvu a milosrdenství těm, kdo milují a dodržují tvá přikázání, nakloň mi...
Nehemiáš 1:6... kterou se před tebou modlím dnem i nocí za tvé služebníky, syny Izraele! Vyznávám hříchy synů Izraele,...
Nehemiáš 1:10...za příbytek pro své jméno.' Vždyť to jsou tví služebníci, tvůj lid, který jsi vykoupil svou velikou...
Nehemiáš 1:11...modlitbě svých služebníků, kteří s potěšením ctí tvé jméno. Dej, tvůj služebník dnes uspěje a dojde...
Nehemiáš 2:6...Král, po boku s chotí, se zeptal: "Jak dlouho tvá cesta potrvá? Kdy se vrátíš?" Když jsem mu udal dobu,...
Nehemiáš 9:5...jsi, Hospodine, Bože náš, od věků na věkyTvé slavné jméno je požehnané, nad všechno požehnání i...
Nehemiáš 9:16...otci pyšně zatvrdili šíji a odmítli poslouchat tvé příkazy. Odmítli poslouchat, nepomysleli na divy, které...
Nehemiáš 9:18...jsi je, když si odlili tele a řekli: ‚To je tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta.' Jak velice se rouhali!...
Nehemiáš 9:25...do sytosti, tukem se obalili, s rozkoší užívali tvé velké dobroty. Tehdy se vzbouřili, tobě se postavili,...
Nehemiáš 9:26...dobroty. Tehdy se vzbouřili, tobě se postavilitvůj Zákon zahodili za hlavu! Tvé proroky vraždili, když je...
Nehemiáš 9:29...jsi je zachránil. Varoval jsi je, se vrátítvému Zákonu, oni však zpychli a nechtěli poslouchat tvé...
Nehemiáš 9:34...i naši králové, hodnostáři, kněží a otcovéTvůj Zákon neplnili, nedbali na tvé příkazy ani na výstrahy...
Nehemiáš 9:35...jimiž jsi je varoval. Když ještě měli své království a hojnost tvé dobroty, kterou jsi jim prokazoval, když...
Ester 3:8..."Je tu jeden národ mezi národy všech provincií tvé říše, roztroušený, ale oddělený. Jejich zákony jsou od...
Ester 3:11...Hamanovi, synu Hamedaty Agagovce. "Stříbro je tvé," řekl král Hamanovi, "a stejně tak ten lid. Udělej s...
Ester 6:13...Zereš: "Jestli je ten Mordechaj opravdu Žid, pak tvůj pád teprve začal! Nikdy ho nepřemůžeš; padneš před ním...
Job 1:12...Hospodin satanovi. "Všechno, co , je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš!" A s tím satan...
Job 1:18...Ještě to ani nedořekl, když dorazil další: "Tví synové a dcery právě jedli a popíjeli víno v domě svého...
Job 1:19...ten dům ze všech stran, takže se na zřítilTvé děti jsou mrtvé. Unikl jsem jenom , abych ti to...
Job 2:6..."Tak dobrá," řekl Hospodin satanovi. " je ve tvé moci. Musíš ho ale nechat naživu." S tím satan od...
Job 4:4...poučit, pokleslým rukám jsi uměl dodat silTvá slova klopýtajícího zvedala, posiloval jsi podlomená...
Job 4:6...zasáhlo, a děsíš se. není ti oporou zbožnost tvá? Tvá bezúhonnost ti naději nedává? Zhynul snad někdy...
Job 5:25...chybět nic. Poznáš, co je to mít mnohé potomkyTvých ratolestí bude jak trávy na zemi. Ke hrobu dojdeš...
Job 8:2...mu na to řekl: "Jak dlouho budeš takhle mluvitTvé řeči jsou podobné vichřici! Copak Bůh spravedlnost...
Job 8:4...poruší? Copak Všemohoucí právo převrací? Pokud tvé děti proti němu zhřešily, vydal je moci jejich vin....
Job 8:6...poctivý, hned zase začne nad tebou bdít, rozkvět tvých statků znovu obnoví. Tvé počátky budou nicotné oproti...
Job 8:7...tebou bdít, rozkvět tvých statků znovu obnovíTvé počátky budou nicotné oproti hojnosti, jež čeká ....
Job 8:21...bezúhonných nezříká, nepodpoří však ruku bídákaTvá ústa smíchem nakonec naplní, písničku vloží na tvé rty....
Job 8:22...nakonec naplní, písničku vloží na tvé rtyTví nepřátelé však budou mít plášť z ostudy, ze stanu...
Job 10:5...Pohledem smrtelníka díváš se? Copak jsou tvé dny lidským podobné, připomínají tvé roky lidský věk,...
Job 10:7...pídíš se? Víš přece, že jsem nevinen a že tvé ruky nikdo nevyrve! Tvé ruce mne hnětly a tvořily - teď...
Job 10:8...jsem nevinen a že z tvé ruky nikdo nevyrveTvé ruce mne hnětly a tvořily - teď ses obrátil a chceš ...
Job 10:12...spojils . Z lásky jsi obdaroval životemtvá péče střežila můj každý dech. Toto však v srdci skrýval...
Job 10:13...však v srdci skrýval jsi, teď jsem poznal tvé úmysly: Abys hlídal, zda nezhřeším, abys mi...
Job 10:17...znovu prokážeš. Postavíš další svědky proti mnětvůj hněv proti mně se ještě rozmůže, tvá vojska zas a...
Job 11:3...tlacháním všechny umlčíš? Že nikdo neztrestá tvé rouhání? Říkal jsi Bohu: ‚ přesvědčení je ryzí, jsem...
Job 11:16...zapomeneš na své trápení, jak voda odplynetvé paměti. Tvůj život jak poledne se rozzáří, i tma se...
Job 11:17...na své trápení, jak voda odplyne z tvé pamětiTvůj život jak poledne se rozzáří, i tma se promění v...
Job 13:21...Svou ruku ode odtáhni, nejsem zastrašen tvými hrůzami. Potom vyzvi, se obhájím, anebo začnu...
Job 14:13...schoval v hrobě, kéž bys ukryl, než pomine tvůj hněv, a určil chvíli, kdy na vzpomeneš! Když člověk...
Job 15:5...zbožnost a bráníš rozjímání před BohemTvá ústa totiž vede špatnost a rozhodl ses mluvit prohnaně....
Job 15:6...vede špatnost a rozhodl ses mluvit prohnaněTvá ústa - ne - odsoudí, usvědčují vlastní rty!...
Job 15:10... a my ne? Na naší straně jsou kmeti šediví, i tvého otce předčí věkem svým. To ti nestačí ta Boží útěcha,...
Job 16:3...to mluvení do větru?' Nebo: ‚Co dráždí ke tvým výlevům?' I bych uměl mluvit jako vy, kdybyste na...
Job 18:4...jsme tu za dobytek? To nás považuješ za tupceTvá vlastní zuřivost drásá ! Copak se kvůli tobě zboří...
Job 21:14...v pokoji. Bohu však říkají: ‚Nech nás být! O tvých cestách nechceme vědět nic! Kdo je to ten Všemohoucí?...
Job 22:3...člověka? Že by mu chytrák nějak prospíval? Copak tvá spravedlnost Všemohoucího zajímá? Žiješ-li bezúhonně,...
Job 22:5...pohádal? Proč by měl s tebou k soudu utíkatTvá špatnost musí být veliká, tvá vina je bezmezná! Od...
Job 22:25...mezi říční balvany. Pak bude Všemohoucí zlatem tvým, hromadou stříbra bude ti. Všemohoucí pak bude tvou...
Job 22:28...sliby tehdy vyplníš. Cokoli rozhodneš, obstojítvé cesty budou světlem zality. ‚Hlavu vzhůru!' řekneš...
Job 22:30...není bez viny, vysvobozen bude pro čistotu rukou tvých." Job na to...
Job 35:4...Na tyhle řeči ti tedy odpovídám a s teboutvým přátelům: Podívej se k nebi, jen pohlédni, pozoruj...
Job 35:8... jak ho tím obdaříš? Co by si od tebe mohl vzítTvá ničemnost škodí člověku jako ty, tvou spravedlnost...
Job 35:14...Co teprve, říkáš-li, že ho nikde nevnímáš, že tvá pře leží u něj a ty na něj čekáš, že prý ve svém hněvu...
Job 38:11...na dveře a řekl: ‚Smíš sem, a dál netvé vzduté vlny se zlomí zde'? Poručil jsi jitru někdy v...
Job 38:21...domova? Dávno ses narodil, jistě to znáš, délka tvého života je nesmírná! Dostal ses do sněžných skladišť,...
Job 39:9... Bude ti buvol ochoten sloužit? Bude nocovat ve tvé stáji? Můžeš ho provazy udržet u brázdy? Bude za tebou...
Job 39:26... hřímání velitelů a všechen křik. Řídí se sokol tvým rozumem, když k letu na jih křídla rozestře? Vznese se...
Job 39:27...k letu na jih křídla rozestře? Vznese se orel na tvůj povel, aby si stavěl hnízdo ve výšce? Na skále bydlí,...
Job 42:2..."Uznávám, že jsi všemocný a že nic nepřekazí tvé úmysly. Ptal ses: ‚Kdo to zastírá záměry, a přitom...
Job 42:7...Elifazovi Temanskému: "Hořím hněvem proti tobětvým dvěma přátelům, protože jste o mně nemluvili pravdivě...
Žalmy 2:7... Řekl mi: "Jsi můj syn, jsem ode dneška Otcem tvým! Požádej a učiním národy země tvým dědictvím,...
Žalmy 2:8...Otcem tvým! Požádej a učiním národy země tvým dědictvím, nejzazší končiny tvým vlastnictvím....
Žalmy 3:9... zvyrážej zuby ničemů! Hospodinovo je vítězství, na tvém lidu tvé požehnání. séla Pro předního zpěváka...
Žalmy 5:8...a podvodníky si Hospodin oškliví! ale díky tvé veliké lásce do tvého domu vejít smím, abych se klaněl...
Žalmy 5:12... ti všichni budou jásat navěky. Ty, kdo milují tvé jméno, prosím přikryj, se před tebou mohou veselit!...
Žalmy 8:4... mstivého protivníka abys překonal! Když vidím tvá nebesa, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kterés tam...
Žalmy 9:2... celým srdcem svým, vypravovat chci o všech tvých zázracích! Z tebe se raduji, pro tebe jásám, tvému...
Žalmy 9:3...zázracích! Z tebe se raduji, pro tebe jásámtvému jménu, Nejvyšší, chci zazpívat! Moji nepřátelé...
Žalmy 9:11...je v dobách soužení. v tebe doufají, kdo tvé jméno znají, neopustíš, Hospodine, ty, kdo hledají!...
Žalmy 9:15...smrti vytrhni, abych pak zvěstoval všechny tvé chvály, v branách Dcery sionské abych tvou spásu...
Žalmy 9:20...Povstaň, Hospodine, proti lidské zvůli, před tvým soudem stanou národy! Vyděs je, Hospodine, jsou...
Žalmy 10:5...myšlení. Na svých cestách mají stále jen úspěchtvé zákony jsou jim vzdáleny, ze všech protivníků mají jen...
Žalmy 13:6...porazil!" nepřátelé neslaví selhání. Na tvoji lásku spoléhám, nad tvou spásou srdce zajásá,...
Žalmy 15:1...bude veselit! Žalm Davidův. Kdo, Hospodine, ve tvém stanu bude? Kdo bydlet smí na tvé svaté hoře? Kdo žije...
Žalmy 16:11...svého věrného! Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti, nekonečné blaho je po...
Žalmy 17:2...bezelstných. Od tebe samého vyjde můj soudtvé oči na právo dohlédnou! Zkoumals srdce, v noci s'...
Žalmy 17:4...to lidé běžně dělají. Pro slovo, jež vyšlo ze tvých rtů, varoval jsem se cest zločinců. kroky se...
Žalmy 17:5...jsem se cest zločinců. kroky se držely tvých šlépějí, nohy neklesly. K tobě volám, Bože, ty mi...
Žalmy 17:8...prchají! Jak zřítelnici oka opatruj, ve stínu tvých křídel kéž úkryt naleznu před ničemy, kteří chtějí...
Žalmy 18:16...byla obnažena, základy světa odkryty před řevem tvým, Hospodine, před tvým dechem zuřivým! Sehnul se z...
Žalmy 18:50...zachráníš. Proto budu chválit mezi národytvé jméno, Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná...
Žalmy 19:12... nad med z pláství kanoucí. Poučením jsou pro tvého služebníka, v jejich dodržování je hojná odplata. Kdo...
Žalmy 20:4...Sionu kéž podepře! Kéž si vzpomene na všechny tvé oběti, tvé zápaly kéž v popel obrátí! séla Kéž ti ,...
Žalmy 20:5...kéž v popel obrátí! séla Kéž ti , po čem tvé srdce touží, všechny tvé úmysly kéž naplní! Kéž z tvého...
Žalmy 20:6...touží, všechny tvé úmysly kéž naplní! Kéžtvého vítězství se můžem radovat, ve jménu našeho Boha...
Žalmy 21:2...předního zpěváka. Žalm Davidův. Ve tvé síle, Hospodine, raduje se král - jak jen se veselí dík...
Žalmy 21:6...prodloužils jeho dny! Veliká je jeho sláva dík tvému spasení, věhlas a nádheru ty mu udílíš. Stále a stále...
Žalmy 21:9...se král - dík lásce Nejvyššího nezakolísá! Na tvé nepřátele tvá ruka dosáhne, všechny tvé protivníky...
Žalmy 21:14... Hospodine, ve své moci, zpívat a hrát chcemtvém hrdinství! Pro předního zpěváka, na nápěv písně...
Žalmy 22:23... před rohy buvola! Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shromáždění budu velebit: Ctitelé...
Žalmy 23:4... ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsitvůj prut a tvá hůl konejší. Před zraky protivníků stůl...
Žalmy 26:3...i svědomí! Tvou lásku stále před sebou vidímtvá věrnost všude provází. Nesedám mezi podvodníky a...
Žalmy 26:6...nesedím. Ruce si umývám v nevinnosti, ke tvému oltáři, Hospodine, přicházím, abych ti hlasitě...
Žalmy 26:7...ti hlasitě vzdával díky, abych vyprávěl o všech tvých zázracích. Miluji, Hospodine, dům, kde přebýváš,...
Žalmy 26:8... dům, kde přebýváš, místo, kde zůstává sláva tvá! Mezi hříšníky mou duši nezahrň, s vrahy můj život...
Žalmy 28:2... prosby, když k tobě volám, když ruce zvedámtvé nejsvětější svatyni! Nezahrnuj mezi darebáky a mezi...
Žalmy 30:10...snad prach tebe oslavovat? Bude snad vyprávěttvé věrnosti? Slyš, Hospodine, smiluj se nade mnou, prosím,...
Žalmy 31:6... kterou mi nastražili, vždyť jsi mou posilou! Do tvých rukou svěřuji svého ducha, Hospodine, věrný Bože,...
Žalmy 31:8...nadějí je Hospodin. Jásat a radovat se budutvé lásky, že jsi pohlédl na trápení, žes poznal mou...
Žalmy 31:20...mluví tak tvrdě, pyšně a potupně! Jak veliká je tvá dobrota, kterou jsi zachoval těm, kdo ctí! Dokázals...
Žalmy 31:23... Tehdy jsem řekl ve svém rozrušení: "Od očí tvých jsem zavržen!" Ty jsi však vyslyšel moje prosby, když...
Žalmy 32:4... kosti chřadly, když celé dny jsem naříkalTvá ruka tížila ve dne v noci, z mízy stal se letní...
Žalmy 33:22...srdce, v jeho svaté jméno doufáme. Kéž je s námi tvá láska, Hospodine, jako je v tobě naše naděje! Žalm...
Žalmy 34:14...dny? Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech není žádná lest. Odmítej zlo a konej dobro,...
Žalmy 35:3...těm, kdo táhnou proti mně. Řekni mi: " jsem tvůj zachránce!" jsou zahanbeni, se stydí ti, kdo ...
Žalmy 35:28...služebníku pokoj dopřává!" Můj jazyk mluvítvé spravedlnosti, zpívá tvé chvály po všechny dny! Pro...
Žalmy 36:6... na cestě nekalosti stojí, zla se neštítíTvá láska, Hospodine, dosahuje k nebi, tvá věrnost sahá k...
Žalmy 36:7... dosahuje k nebi, tvá věrnost sahá k oblakůmTvá spravedlnost je jak mohutné hory, tvé zákony jsou...
Žalmy 36:8...nesmírná - lidem i zvěři, Hospodine, pomáhášTvá láska, Bože, je nad cenné poklady, do stínu tvých...
Žalmy 36:9... do stínu tvých křídel se lidé uchýlí! Hojností tvého domu bývají nasyceni, z rajských potoků je napájíš....
Žalmy 36:10...je napájíš. Pramen života je přece u tebe a ve tvém světle světlo vidíme. Svou lásku rozestři na ty, kdo...
Žalmy 37:4...bezpečí. V Hospodinu měj svoji rozkoš - on touhy tvého srdce naplní! Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v...
Žalmy 38:3...rozzuření nekárej! Vždyť jsem probodán tvými šípy, tvá ruka drtí ! Tvůj hněv na mně nenechal...
Žalmy 38:4... jsem probodán tvými šípy, tvá ruka drtí Tvůj hněv na mně nenechal zdravé místo, můj hřích připravil...
Žalmy 39:11...způsobil! Odvrať ode svoji metlu, pod ranami tvé ruky umírám! Když trestáš člověka za jeho vinu, jako...
Žalmy 40:9...v Knize napsáno. Mou radostí je konat vůli tvoutvůj Zákon, Bože můj, v nitru nosím si." Ve velikém...
Žalmy 40:11...své rty jsem nezdržoval, to víš, Hospodine, sámTvoji spravedlnost v srdci neskryl jsem, o tvé věrnosti...
Žalmy 40:12... mi prosím neodpírej; kéž láska a pravda tvá vždycky nade mnou drží stráž! Obklopily pohromy, jež...
Žalmy 40:17...říkají: "Veliký je Hospodin!" ti, kdo milují tvé spasení. sám jsem nuzný a ubohý - kéž bys na , můj...
Žalmy 42:4...i v noci jsou mi slzy pokrmem, když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde je?!" Duše opouští, když na to vzpomínám,...
Žalmy 42:8...vršku Micaru. Hlubina se ozývá hlubině ve hluku tvých peřejí, všechny tvé vlny a tvé příboje se valí přese...
Žalmy 42:11... drtí výsměch nepřátel, když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde je?!" Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve...
a další...

Slova obsahující tvým: čerstvým (1) mrtvým (9) mrtvými (8) tvým (172) tvýma (6) tvými (28)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |