Tvého

Hledám varianty 'tvého' [ tvým (172) tvůj (621) tvému (97) tvém (99) tvého (222) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 3:10...na Adama. Ten odpověděl: "Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý. Proto...
Genesis 3:15...také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš...
Genesis 3:16...mu rozdrtíš patu." Ženě řekl: "Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti budeš rodit v bolestech. Po...
Genesis 4:9...na svého bratra Ábela vrhl a zabil ho. "Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím,"...
Genesis 4:10..."Cos to udělal?" řekl mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď budeš zlořečenější...
Genesis 4:11...než země, která otevřela ústa, aby vpila krev tvého bratra, kterou jsi prolil! Když budeš obdělávat zem,...
Genesis 12:7...Abramovi ukázal Hospodin a řekl: "Tuto zem dám tvému semeni." Abram tam proto postavil oltář Hospodinu,...
Genesis 13:15...na západ. Všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobětvému semeni navěky. Způsobím, že tvého semene bude jako...
Genesis 13:16... dám tobě a tvému semeni navěky. Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země: bude-li možné sečíst...
Genesis 15:1...Hospodinovo slovo: "Neboj se, Abrame, jsem tvůj štít, tvá nesmírná odměna." Abram odpověděl:...
Genesis 15:4...čeledín!" Vtom dostal Hospodinovo slovo: "Ten tvým dědicem nebude; tvůj dědic vyjde z tvých vlastních...
Genesis 15:5...je moci spočítat." Pak dodal: "Tolik bude tvého semene." Abram tehdy uvěřil Hospodinu a ten mu to...
Genesis 15:18...s Abramem do smlouvy. Řekl: "Tuto zem dávám tvému semeni; od Egyptské řeky po tu velikou řeku, řeku...
Genesis 17:7...tebe vzejdou. Potvrzuji svou smlouvu s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních: je to...
Genesis 17:8...Bohem i Bohem tvého budoucího semene. Tobětvému budoucímu semeni dám zem tvého putování, celou...
Genesis 17:10...jejich pokoleních. Toto je smlouva s vámi a s tvým budoucím semenem, toto budete zachovávat: každý, kdo...
Genesis 17:12...za peníze od kteréhokoli cizince, jenž není ze tvého semene, bude ve vašich pokoleních obřezán, když mu...
Genesis 17:13...bude osm dní. Musí být obřezán, je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé peníze. Tak bude smlouva na...
Genesis 20:16... kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru tisíc šekelů stříbra; to ti bude...
Genesis 21:13... I ze syna děvečky však učiním národ, neboť je tvým potomkem." Abraham vstal časně ráno, vzal chléb a měch...
Genesis 22:18...moře. Tvé símě ovládne brány svých nepřátel a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy země, protože...
Genesis 22:20...oznámeno: "Hle, také Milka porodila syny tvému bratru Náchorovi: svého prvorozeného Úce, jeho bratra...
Genesis 24:5...ta žena nechtěla následovat do této země, mám tvého syna odvést zpět do země, z níž jsi vyšel?" "Chraň se...
Genesis 24:7...ke mně mluvil a který mi přísahal: ‚Tuto zem dám tvému semeni,' ten před tebou pošle svého anděla, abys...
Genesis 24:23...mi prosím, čí jsi dcera. Bylo by pro nás v domě tvého otce místo k přenocování?" "Jsem dcera Betuele, syna...
Genesis 24:51... vezmi si ji a jdi. se stane manželkou syna tvého pána, jak řekl Hospodin." Když Abrahamův služebník...
Genesis 25:23...se šla ptát Hospodina a Hospodin řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z tvých útrob...
Genesis 26:3...a budu s tebou a požehnám ti, neboť tobětvému semeni dám všechny tyto země. Tak splním přísahu,...
Genesis 26:4...‚Tvé símě rozmnožím jako hvězdy na nebiTvému semeni dám všechny tyto země a ve tvém semeni dojdou...
Genesis 26:24...se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, neboť jsem s tebou. Požehnám...
Genesis 27:6...svému synu Jákobovi: "Pohleď, vyslechla jsem tvého otce, jak říká tvému bratru Ezauovi: ‚Přines mi...
Genesis 27:9...vyber mi z něj dvě pěkná kůzlata a z nich pro tvého otce připravím jeho oblíbenou pochoutku. Tu přineseš...
Genesis 27:19...řekl: "Ano? Který jsi, můj synu?" " jsem Ezautvůj prvorozený," odpověděl Jákob svému otci. "Udělal jsem,...
Genesis 27:20...Odpověděl: "Protože ji ke mně přivedl Hospodintvůj Bůh." Izák ale Jákobovi řekl: "Pojď blíž, na tebe...
Genesis 27:32... jeho otec, mu však řekl: "Kdo jsi?" " jsem tvůj syn," odpověděl. "Tvůj prvorozený, Ezau!" Izák se...
Genesis 27:35...mně! Mně také, otče můj!" Ten však odpověděl: "Tvůj bratr přišel se lstí a vzal ti požehnání." Tu zvolal:...
Genesis 27:37...Izák Ezauovi odpověděl: "Hle, učinil jsem ho tvým pánem a všechny jeho bratry jsem mu dal za služebníky....
Genesis 27:39...rozplakal. Jeho otec Izák mu odpověděl: "Hletvůj příbytek - daleko od úrodné země, od nebeské rosy...
Genesis 27:42...svého mladšího syna Jákoba a řekla mu: "Pohleďtvůj bratr Ezau se těší, že zabije! Nyní tedy, synu...
Genesis 27:44... Pobuď nějakou chvíli u něj, než pomine zuřivost tvého bratra, než se od tebe odvrátí jeho hněv a než...
Genesis 28:4... Kéž ti požehnání Abrahamovo, tobě a s tebou tvému semeni, abys přijal za dědictví zem svého putování,...
Genesis 28:13...stanul Hospodin a řekl: " jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám...
Genesis 28:14... Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeniTvého semene bude jako prachu země a rozmůžeš se na západ i...
Genesis 30:14...prosím trochu těch milostných jablíček, co našel tvůj syn." Ta však odpověděla: "Nestačí, žes mi vzala...
Genesis 30:15...spát s tebou výměnou za milostná jablíčka od tvého syna." Když se pak Jákob večer vracel z pole, vyšla...
Genesis 30:29..."Sám víš, jak jsem ti sloužil a jak se tvému dobytku se mnou dařilo. To málo, co jsi měl, než jsem...
Genesis 30:32... uděláš-li pro toto: Projdu dnes všechen tvůj dobytek a vyřadím z něj každé skvrnité a strakaté...
Genesis 30:34...za krádež." Lában tedy řekl: "Dobrá, je po tvém." Ještě téhož dne však vyřadil pruhované a strakaté...
Genesis 31:38... Tvé ovce ani kozy nikdy nepotratily. Beranytvého stáda jsem nejedl. Co roztrhaly šelmy, jsem ti...
Genesis 31:41... mi i spánek zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti sloužil za...
Genesis 31:48... Lában řekl: "Tato mohyla je ode dneška mýmtvým svědkem." A proto dostala jméno Gal-ed, Mohyla...
Genesis 31:50...s námi není žádný člověk, hle, Bůh je mýmtvým svědkem!" Lában Jákobovi ještě řekl: "Pohleď na tuto...
Genesis 32:5...jim: "Povězte mému pánu Ezauovi: ‚Toto praví tvůj služebník Jákob: Pobýval jsem u Lábana; tam jsem se ...
Genesis 32:7...se pak vrátili k Jákobovi se slovy: "Šli jsmetvému bratru Ezauovi, ale ti jde naproti a je s ním...
Genesis 32:13...způsobím, aby se ti vedlo dobře, a učiním, že tvého semene bude jako mořského písku, nespočetného pro své...
Genesis 32:19...jdeš? A čí je to stádo před tebou?' odpovíš: ‚Tvého služebníka Jákoba. Posílá to jako dar mému pánu...
Genesis 32:21...způsobem mluvte k Ezauovi, ho najdete: ‚Hletvůj služebník Jákob jde za námi.'" (Pomyslel si totiž:...
Genesis 33:5...odpověděl: "To jsou děti, kterými Bůh obdaroval tvého služebníka." Mezitím se přiblížily otrokyně se svými...
Genesis 35:12...jsem dal Abrahamovi a Izákovi, dám tobě; i tvému budoucímu semeni dám tuto zem." Na místě, kde k němu...
Genesis 38:13...svých ovcí do Timny. Támar bylo oznámeno: "Hletvůj tchán jde vzhůru do Timny stříhat své ovce." Odložila...
Genesis 39:19...ženy, a když řekla: "Takto se ke mně zachoval tvůj otrok," vzplanul hněvem. A tak ho jeho pán vzal a...
Genesis 40:13...dny. za tři dny farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš faraonovi podávat pohár, jako jsi to...
Genesis 41:40...správcem mého domu a všechen můj lid se podrobí tvým rozkazům. Sám budu převyšovat jen trůnem." Potom...
Genesis 41:44... Farao Josefovi řekl: " jsem farao, ale bez tvého svolení nikdo v celém Egyptě nepohne rukou ani...
Genesis 43:28...Žije ještě?" Odpověděli: "Našemu otcitvému služebníku, se daří dobře, ještě žije." Tehdy padli...
Genesis 44:8...našli navrchu svých vaků. Proč bychom v domě tvého pána kradli stříbro nebo zlato? U koho z tvých...
Genesis 44:24...mi nikdy na oči!' A tak jsme se vrátili ke tvému služebníku, našemu otci, a vyprávěli mu slova mého...
Genesis 44:27...bratr nebude, nesmíme tomu muži na oči.' Tvůj služebník, náš otec, nám na to řekl: ‚Sami víte, že mi...
Genesis 44:30...tím neštěstím do hrobu!' Což teď mohu přijít ke tvému služebníku, svému otci, bez chlapce, na němž on lpí...
Genesis 44:31...s námi chlapec není, zemře. Tak přivedeme šediny tvého služebníka, našeho otce, zármutkem do hrobu. Pane můj...
Genesis 44:33...vinu!' Prosím, pane můj, tu mohu zůstat jako tvůj otrok místo toho chlapce, a chlapec prosím odejde...
Genesis 45:9... vraťte se k mému otci a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh učinil pánem celého Egypta. Neotálej...
Genesis 45:10...nablízku - ty, tví synové i synové tvých synůtvůj brav, tvůj skot a všechno, co máš. Tam se o tebe...
Genesis 45:11...pět hladových let), abys netrpěl nouzí ty ani tvůj dům ani nic, co ti patří.' Vidíte na vlastní oči - i...
Genesis 46:3..."Zde jsem," odpověděl. " jsem Bůh, Bůh tvého otce," řekl on. "Neboj se odejít do Egypta, neboť tam...
Genesis 47:5..." Farao pak promluvil s Josefem: "Přišli k tobě tvůj otec a tví bratři. Nuže, egyptská země leží před...
Genesis 48:1... Po nějaké době Josefovi bylo řečeno: "Hletvůj otec je nemocný!" Vzal tedy s sebou své dva syny,...
Genesis 48:2...když bylo Jákobovi řečeno: "Hle, přichází k tobě tvůj syn Josef!" Izrael se vzchopil a posadil se na lůžku....
Genesis 48:4... Učiním z tebe svazek národů a tuto zem dám tvému budoucímu semeni do věčného vlastnictví.' Nyní tedy...
Genesis 48:20...množství národů." Toho dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej Bůh, abys byl jako...
Genesis 48:22...otců. Tobě pak odkazuji o jeden díl země víc než tvým bratrům - Šechem, který jsem získal z rukou Emorejců...
Genesis 49:8...chválit, tvá ruka na šíji tvých nepřátel! Synové tvého otce před tebou se sklánějí. Mladý lev je Juda;...
Genesis 49:25... Odtud je Pastýř, Kámen Izraelův - od Boha tvého otce, jenž ti pomůže. Všemohoucí kéž požehná ...
Genesis 49:26...dole, požehnáním prsou jakož i lůna! Požehnání tvého otce překonala požehnání mých rodičů k vrcholům...
Genesis 50:16... co jsme mu provedli!" Vzkázali tedy Josefovi: "Tvůj otec nám před smrtí přikázal: ‚Toto řekněte Josefovi:...
Genesis 50:17...' Prosíme tedy, odpusť nám, služebníkům Boha tvého otce, naše provinění." Josef se při těch slovech...
Exodus 3:6...stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův."...
Exodus 4:14..." Tehdy se na něj Hospodin rozhněval: "A co tvůj bratr, levita Áron? Mám za to, že je výřečný dost!...
Exodus 4:23...jsi ho však odmítl propustit. Hle, nyní zabiji tvého syna, tvého prvorozeného!" Na místě, kde cestou...
Exodus 5:23...vůbec poslal? Od chvíle, kdy jsem přišel, abych tvým jménem mluvil k faraonovi, se lidu vede ještě hůř, a...
Exodus 7:1... způsobil jsem, že budeš pro faraona jako Bůhtvůj bratr Áron bude tvým prorokem. Budeš mluvit všechno,...
Exodus 7:2...prorokem. Budeš mluvit všechno, co ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude mluvit k faraonovi, aby propustil syny...
Exodus 7:27... dávej pozor: Chystám se udeřit na celý tvůj kraj žabami! Nil bude plný žab; ty pak vylezou a...
Exodus 7:28...Nil bude plný žab; ty pak vylezou a vniknou do tvého domu, do tvé ložnice i do tvé postele, do domů tvých...
Exodus 7:29... do tvých pecí a do tvých díží. I po tobě, po tvém lidu a po tvých dvořanech polezou žáby!'" Hospodin...
Exodus 8:5...to být. Budu se za tebe, za tvé dvořany i za tvůj lid modlit, a Hospodin ty žáby od tebe i od tvých domů...
Exodus 8:17... dávej pozor: Na tebe, na tvé dvořany, na tvůj lid i do tvých domů vypustím mračna much. Domy...
Exodus 8:19...přítomen v této zemi, učiním rozdíl mezi svýmtvým lidem. To znamení se stane zítra.'" A Hospodin tak...
Exodus 9:14...lid, aby mi sloužili. Tentokrát totiž spolutvými dvořany a s celým tvým lidem zasáhnu naplno, a poznáš...
Exodus 9:15...ruku, mohl jsem tím morem zasáhnout tebetvůj lid tak, že bys zmizel ze země. Přesto jsem však...
Exodus 10:4...odmítáš propustit, dávej pozor: Zítra přivedu na tvůj kraj kobylky. Pokryjí každý kousek země tak, že země...
Exodus 13:5... Emorejců, Hivejců a Jebusejců, o níž přísahal tvým otcům, že ti ji , do země oplývající mlékem a medem,...
Exodus 13:7... Nevyskytne se u tebe nic kvašeného, na celém tvém území se nevyskytne kvas. V ten den řekneš svým dětem:...
Exodus 13:11...Kananejců, kterou s přísahou zaslíbil tobětvým otcům, a ti ji , tehdy oddělíš vše, co otvírá...
Exodus 13:12... pro Hospodina. Samci z každého prvního vrhu tvého dobytka patří Hospodinu. Každého osla otvírajícího...
Exodus 13:14...ze svých synů vyplatíš. se v budoucnu tvůj syn zeptá: ‚Co to znamená?' odpovíš mu: ‚Hospodin nás...
Exodus 13:16...Bude to jako znamení na tvé ruce a jako pásek na tvém čele, že nás Hospodin vyvedl z Egypta silou své ruky."...
Exodus 15:8...svůj hněv, jak strniště je sežehne! Dechem tvého chřípí se vody nakupily, proudy vod stály jako...
Exodus 15:16...velikost paže tvé zmlknou jak kámen, než přejde tvůj lid, Hospodine, než přejde lid, jejž sis vytvořil....
Exodus 15:17...vytvořil. Přivedeš je a zasadíš na hoře, jež je tvým dědictvím, na místě, jež svým sídlem, ó Hospodine,...
Exodus 15:26...jsem dopustil na Egypt - neboť jsem Hospodintvůj lékař." A tak přišli do Elimu, kde bylo dvanáct...
Exodus 18:6...tábořil u Boží hory. Vzkázal Mojžíšovi: "tvůj tchán Jetro, jdu k tobě s tvojí manželkou a oběma...
Exodus 20:2...promluvil všechna tato slova: " jsem Hospodintvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj...
Exodus 20:5... Neklaň se jim a nesluž jim, neboť Hospodintvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců...
Exodus 20:10...den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinutvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani...
Exodus 20:12...jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodintvůj Bůh. Nezabíjej...
Exodus 23:11...ale nech ležet ladem, aby se najedli ubožácitvého lidu. Co zbude po nich, spase polní zvěř. Právě tak...
Exodus 23:12...svou práci, ale sedmého dne přestaň, aby si tvůj býk i osel odpočinul a tvůj otrok i námezdník nabrali...
Exodus 23:25...sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc. Ve...
Exodus 28:4... turban a šerpa. Tato svatá roucha zhotoví pro tvého bratra Árona a pro jeho syny, aby mi konali kněžskou...
Exodus 29:26...a budeš je zvedáním nabízet Hospodinu. To bude tvůj podíl. Hrudí pozvedání i kýtu odevzdání posvětíš. To,...
Exodus 32:4...z toho sochu telete. Tehdy zvolali: "Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!" Když to Áron...
Exodus 32:7...promluvil k Mojžíšovi: "Hned sestup dolůTvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost....
Exodus 32:8... klaněli se mu, obětovali mu a říkali: ‚Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!'" Hospodin...
Exodus 33:1... Izákovi a Jákobovi s přísahou: ‚Dám ji tvému semeni.' Pošlu před tebou svého anděla a vyženu...
Exodus 33:13...u tebe milost. Pohleď, vždyť tento národ je tvůj lid!" Ten odpověděl: " přítomnost půjde s tebou a...
Exodus 33:16...zalíbení, než když půjdeš s námi? Právě to tvůj lid odliší od každého lidu na povrchu země." Hospodin...
Exodus 34:10..."Hle, vstupuji do této smlouvy: Před celým tvým lidem budu konat divy, jaké se neděly v žádném národě...
Exodus 34:12...do které jdeš. Jinak se ti stanou pastí přímo ve tvém středu. Proto zbořte jejich oltáře, jejich posvátné...
Exodus 34:19...lůno, je , včetně všech prvorozených samců ze tvého stáda, to bude býk či beran. Osla otvírajícího...
Leviticus 2:5...nebo nekvašené placky pomazané olejem. Je-li tvým darem moučná oběť smažená na pánvi, je z jemné...
Leviticus 2:7...kousky a polij olejem; je to moučná oběť. Je-li tvým darem moučná oběť připravená v kotlíku, je...
Leviticus 2:13... aby při tvé moučné oběti chyběla sůl smlouvy tvého Boha. S každým svým darem přines sůl. Přinášíš-li...
Leviticus 10:14...tvoji synové i tvé dcery - neboť jsou tobětvým potomkům dány jako stanovený příděl z pokojných obětí...
Leviticus 10:15...Hospodinu. Věčným ustanovením to připadne tobětvým synům, jak Hospodin přikázal." Mojžíš pak zjišťoval,...
Leviticus 18:9...otce! Neobcuj se svou sestrou. je to dcera tvého otce nebo tvé matky, je zplozená ve tvé rodině...
Leviticus 18:10... obcovat! Neobcuj se svou vnučkou. Je to dcera tvého syna nebo tvé dcery, nesmíš s obcovat. Zostudil...
Leviticus 18:11...s dcerou manželky svého otce. Je jako zplozená tvým otcem, je tvojí sestrou, nesmíš s obcovat! Neobcuj...
Leviticus 18:12...se sestrou svého otce. Je pokrevní příbuznou tvého otce! Neobcuj se sestrou své matky. Je přece pokrevní...
Leviticus 18:15...teta! Neobcuj se svou snachou. Je to manželka tvého syna, nesmíš s obcovat! Neobcuj s manželkou svého...
Leviticus 21:8... Měj ho tedy za svatého, neboť přináší pokrm tvého Boha. Bude pro tebe svatý, neboť Hospodin, váš...
Leviticus 21:17...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi: Žádný tvůj potomek v budoucích pokoleních, který by měl tělesnou...
Leviticus 25:6...odpočinku urodí, ovšem smíte jíst - jak ty, tak tvůj otrok, tvá děvečka, tvůj nádeník i tvůj host, kteří...
Leviticus 25:7...nádeník i tvůj host, kteří jsou s tebou. Také tvůj dobytek a zvěř ve tvé zemi budou jíst její úrodu....
Leviticus 25:36...něj úrok ani přirážku - boj se svého Boha! - aby tvůj bratr mohl žít poblíž tebe. Nechtěj úrok na peníze ani...
Leviticus 25:44...nad ním krutě panovat - boj se svého BohaTvůj otrok i tvá děvečka, které budeš vlastnit, budou z...
Leviticus 25:47... Když se přistěhovalec žijící u tebe vzmůžetvůj bratr vedle něj zchudne, takže sám sebe prodá tomu...
Numeri 5:20...ses, když s tebou obcoval jiný muž než tvůj manžel' - tehdy kněz bude tu ženu zapřísahat přísežnou...
Numeri 5:21...a řekne - ‚pak Hospodin uprostřed tvého lidu učiní kletbou a zlořečením! dopustí, aby tvůj...
Numeri 5:22...vnikne do tvých útrob, aby tvé lůno oteklotvůj klín zvadl!' A žena odpoví: ‚Amen, se tak stane.'...
Numeri 14:14...že ty, Hospodine, jsi spatřován tváří v tvář, že tvůj oblak stojí nad nimi, že ty sám je předcházíš v...
Numeri 18:1...řekl Áronovi: "Ty a tvoji synové spolu s celým tvým otcovským domem ponesete zodpovědnost za přestupky...
Numeri 18:2...ber s sebou rovněž své bratry z pokolení Levi, z tvého otcovského kmene, se připojí k tobě a slouží ti....
Numeri 18:8...jsem je dal jako kněžský podíl tobětvým synům. Ze svatosvatých darů, z ohnivých obětí, ti...
Numeri 18:9...za hřích i oběť odškodnění - to připadne tobětvým synům. Budeš to jíst jako svatosvaté, smí to jíst...
Numeri 18:11...zvedáním. To jsem dal věčným ustanovením tobětvým synům a dcerám. Smí to jíst každý, kdo je ve tvém domě...
Numeri 18:13... připadnou tobě. Smí to jíst každý, kdo je ve tvém domě čistý. Cokoli by v Izraeli propadlo Hospodinu,...
Numeri 18:19...Hospodinu, jsem dal věčným ustanovením tobětvým synům a dcerám. Je to smlouva soli, věčně platná před...
Numeri 18:20...dědictví; nepřipadne ti mezi nimi podíl. jsem tvůj podíl a tvé dědictví uprostřed synů Izraele. Hle,...
Numeri 20:14...posly k edomskému králi se slovy: "Toto praví tvůj bratr Izrael: Jistě víš o všech útrapách, které nás...
Numeri 20:16...z Egypta. Hle, nyní jsme ve městě Kádeš u hranic tvého území. Nech nás prosím projít tvou zemí. Nepůjdeme...
Numeri 24:12...Balákovi odpověděl: "Copak jsem neříkal  tvým poslům, které jsi za mnou poslal: ‚I kdyby mi Balák...
Numeri 24:14...ještě ti povím, jak ten lid v budoucnu naložítvým lidem." Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Toto...
Numeri 24:21..." Když spatřil Kenijce, pronesl tuto průpověď: "Tvůj příbytek je pevný, na skále leží hnízdo tvé. Přesto...
Numeri 27:13...připojen ke svému lidu, jako byl k němu připojen tvůj bratr Áron. To proto, že jste se vzepřeli mému příkazu...
Numeri 32:5... tato země připadne do vlastnictví námtvým služebníkům. Nevoď nás přes Jordán." Mojžíš Rubenovým...
Numeri 32:31...synové na to řekli: "Uděláme, co Hospodin tvým služebníkům řekl: Přejdeme vyzbrojeni před Hospodinem...
Deuteronomium 1:21... náš Bůh, nám je dává. Pohleď, Hospodintvůj Bůh, ti dal celou tu zem; vytáhni a obsaď ji, jak ti...
Deuteronomium 1:31...a na poušti. Tehdy jsi viděl, jak Hospodintvůj Bůh, nesl, jako nosí člověk svého syna, a to celou...
Deuteronomium 2:7... jim proto zaplatíte stříbrem. Hospodintvůj Bůh, ti přece žehnal při veškerém tvém počínání. Zná...
Deuteronomium 2:30...nás však nenechal projít svým územím. Hospodintvůj Bůh, totiž posílil jeho hrdost a odhodlání, aby jej...
Deuteronomium 3:24...bůh na nebi či na zemi by dokázal činy podobné tvým? Nech mne prosím přejít Jordán, spatřím tu krásnou...
Deuteronomium 4:3... co Hospodin učinil v Baal-peoru. Hospodintvůj Bůh, vyhladil z tvého středu každého, kdo následoval...
Deuteronomium 4:19... aby ses jim klaněl a sloužil jim. Hospodintvůj Bůh, je věnoval všem národům pod nebem, ale vás...
Deuteronomium 4:21...a nevejdu do krásné země, kterou ti Hospodintvůj Bůh, dává za dědictví. Ano, zemřu v této zemi....
Deuteronomium 4:23...si modlu v jakékoli podobě, což ti Hospodintvůj Bůh, zakázal. Hospodin, tvůj Bůh, je stravující oheň,...
Deuteronomium 4:24... což ti Hospodin, tvůj Bůh, zakázal. Hospodintvůj Bůh, je stravující oheň, žárlivě milující Bůh! V ...
Deuteronomium 4:30...a celou svou duší, najdeš ho. Toto vše ve tvém trápení postihne, avšak nakonec se vrátíš k Hospodinu,...
Deuteronomium 4:31... svému Bohu, a budeš jej poslouchat. Hospodintvůj Bůh, je soucitný Bůh - nenechá a nedopustí tvou...
Deuteronomium 4:40...a přikázání, která ti dnes udílím. Pak se tobětvým dětem povede šťastně a budeš mít dlouhý život v zemi,...
Deuteronomium 5:6...vystoupit na horu.) Řekl: " jsem Hospodintvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj...
Deuteronomium 5:9... Neklaň se jim a nesluž jim, neboť Hospodintvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců...
Deuteronomium 5:12...den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodintvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji...
Deuteronomium 5:14...den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinutvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani...
Deuteronomium 5:15... že jsi byl v egyptské zemi otrokem a Hospodintvůj Bůh, odtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To...
Deuteronomium 5:16...svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodintvůj Bůh, jsi dlouho živ a vede se ti dobře na zemi,...
Deuteronomium 6:2...v zemi, kterou jdete obsadit. Chce, abys tytvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili Hospodina...
Deuteronomium 6:6...tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, sedíš...
Deuteronomium 6:10...na veřeje svého domu a na své brány. Hospodintvůj Bůh, přivede do země, kterou s přísahou zaslíbil...
Deuteronomium 6:15... žádné z bohů okolních národů. Vždyť Hospodintvůj Bůh, jenž uprostřed tebe přebývá, je žárlivě milující...
Deuteronomium 6:18...krásné země, kterou Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcům, obsadíš ji a zaženeš všechny své nepřátele, jak...
Deuteronomium 6:20... jak ti to řekl Hospodin. se v budoucnu tvůj syn zeptá: "Co znamenají ta svědectví, pravidla a...
Deuteronomium 7:1...přikázání, jak nám uložil." Hospodintvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, vytlačí...
Deuteronomium 7:2...větších a mocnějších, než jsi ty. Hospodintvůj Bůh, ti je vydá, abys je pobil, a tak je vyhladíš jako...
Deuteronomium 7:6...svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodintvůj Bůh, vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho zvláštním...
Deuteronomium 7:8... a proto, že chtěl splnit přísahu, kterou dal tvým otcům, vyvedl vás Hospodin mocnou rukou a vykoupil ...
Deuteronomium 7:9...egyptského krále faraona. Věz tedy, že Hospodintvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh, zachovávající smlouvu a...
Deuteronomium 7:12... zachovávat a dodržovat, pak Hospodintvůj Bůh, vůči tobě dodrží svou smlouvu oddané lásky, jak...
Deuteronomium 7:13... bude ti žehnat a rozmnoží . Požehná plodu tvého lůna i plodům tvé půdy - tvému obilí, vínu i oleji,...
Deuteronomium 7:14...se u tebe neplodný ani neplodná, ani mezi tvým dobytkem. Hospodin od tebe odejme každou nemoc....
Deuteronomium 7:16... Pohltíš všechny národy, které ti Hospodintvůj Bůh, dává. Nebudeš na hledět s účastí - tak by ses...
Deuteronomium 7:18...Neboj se jich! Jen si vzpomeň, jak Hospodintvůj Bůh, naložil s faraonem a s celým Egyptem! Vzpomeň si...
Deuteronomium 7:19...mocnou ruku a vztaženou paži, jíž Hospodintvůj Bůh, vyvedl. Takto Hospodin, tvůj Bůh, naloží se všemi...
Deuteronomium 7:20...se všemi národy, jichž se obáváš. Hospodintvůj Bůh, na pošle i sršně, dokud nezahyne i poslední z...
Deuteronomium 7:21...z nich strach, vždyť uprostřed tebe je Hospodintvůj Bůh, veliký a hrozný Bůh! Hospodin, tvůj Bůh, před...
Deuteronomium 7:22... tvůj Bůh, veliký a hrozný Bůh! Hospodintvůj Bůh, před tebou ty národy vytlačí postupně; nebudeš je...
Deuteronomium 7:23...proti tobě nerozmnožila divoká zvěř. Hospodintvůj Bůh, ti je vydá, a budou žít v naprosté hrůze, dokud...
Deuteronomium 7:25...si je, abys neupadl do léčky. Pro Hospodinatvého Boha, je to ohavnost! Nesmíš si tu ohavnost přinést...
Deuteronomium 8:1...obsadit zem, kterou Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcům. Pamatuj na celou tu cestu, kterou Hospodin,...
Deuteronomium 8:2... Pamatuj na celou tu cestu, kterou Hospodintvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet let po poušti, aby ...
Deuteronomium 8:4...živ, ale vším, co vychází z Hospodinových ústTvůj oděv za těch čtyřicet let nezchátral a tvé nohy...
Deuteronomium 8:5...jako člověk vychovává svého syna, tak Hospodintvůj Bůh, vychovává tebe. Zachovávej přikázání Hospodina,...
Deuteronomium 8:7...Boha, choď po jeho cestách a cti jej. Hospodintvůj Bůh, totiž uvádí do krásné země, do země s potoky a...
Deuteronomium 8:13...postavíš krásné domy a zabydlíš se v nich, se tvůj skot a brav rozmnoží, budeš mít hojnost stříbra a...
Deuteronomium 8:18... aby tak potvrdil svou smlouvu, kterou odpřisáhl tvým otcům a která platí dodnes. Pokud bys však skutečně...
Deuteronomium 9:3...Anakovým?" Dnešního dne tedy věz, že Hospodintvůj Bůh, on sám jde před tebou jako stravující oheň. On...
Deuteronomium 9:4... jak ti Hospodin řekl. je však Hospodintvůj Bůh, před tebou zažene, neříkej si v srdci: "To pro...
Deuteronomium 9:5...do jejich země, abys ji obsadil. Hospodintvůj Bůh, ty národy před tebou vyhání pro jejich zkaženost...
Deuteronomium 9:6... Izákovi a Jákobovi. Věz tedy, že Hospodintvůj Bůh, ti tu krásnou zem nedává za dědictví pro tvou...
Deuteronomium 9:12... Potom mi Hospodin řekl: "Hned sestup dolůTvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost....
Deuteronomium 9:29...slíbil, a protože je nenáviděl!' Oni jsou přece tvůj lid a tvé dědictví. Vyvedl jsi je svou velikou mocí a...
Deuteronomium 10:9...Hospodin je jeho dědictvím, jak mu to Hospodintvůj Bůh pověděl. jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako...
Deuteronomium 10:12...dám!" Nyní tedy, Izraeli - co od tebe Hospodintvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 10:14...ti dnes udílím pro tvé dobro. Hle, Hospodinutvému Bohu, patří nebe i nebesa nebes, země i vše, co je na...
Deuteronomium 10:15...nebesa nebes, země i vše, co je na . Pouze ke tvým otcům však Hospodin přilnul svou láskou. Ze všech...
Deuteronomium 10:21...jménu přísahej. To on je tvou chloubou, to on je tvůj Bůh! Na vlastní oči jsi viděl, jak veliké a hrozné...
Deuteronomium 10:22...do Egypta v počtu sedmdesáti osob, ale Hospodintvůj Bůh, tak rozmnožil, že je vás teď jako hvězd na...
Deuteronomium 11:12...deštěm. Je to země, o niž pečuje Hospodintvůj Bůh. Oči Hospodina, tvého Boha, jsou stále obráceny k...
Deuteronomium 11:15...i olej. Na tvých pastvinách dám vyrůst trávě pro tvůj dobytek. Budeš moci jíst do sytosti. Mějte se však na...
Deuteronomium 11:29...bohy, které jste nepoznali. Hospodintvůj Bůh, přivede do země, kterou přicházíš obsadit, budeš...
Deuteronomium 12:7...veškerého díla svých rukou, v němž ti Hospodintvůj Bůh, požehnal. Nebudete jednat, jak tu jednáme dnes -...
Deuteronomium 12:9...odpočinutí, do dědictví, které ti dává Hospodintvůj Bůh. Chystáte se však přejít Jordán a usadit se v zemi...
Deuteronomium 12:12...otroky a děvečkami a také s levitou, který je ve tvém městě, neboť mezi vámi nemá žádný podíl ani dědictví....
Deuteronomium 12:18... svým Bohem, na místě, které si Hospodintvůj Bůh, vyvolí, a to se svým synem a dcerou, se svým...
Deuteronomium 12:20...ve své zemi, nezanedbával levity. Hospodintvůj Bůh, rozšíří tvé hranice, jak ti pověděl, a ty si...
Deuteronomium 12:21...I když budeš daleko od místa, které si Hospodintvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, smíš porážet...
Deuteronomium 12:25...ji vytéci na zem jako vodu. Nejez ji. Tobětvým dětem se povede šťastně, když budeš činit, co je v...
Deuteronomium 12:27...obětí bude krev vylita na oltář Hospodinatvého Boha, a maso sníš. Dbej, abys poslouchal všechna tato...
Deuteronomium 12:28...všechna tato slova, která ti udílím. Tobětvým dětem se povede šťastně navěky, když budeš v očích...
Deuteronomium 12:29...Boha, dělat, co je dobré a správné. Hospodintvůj Bůh, před tebou vykoření národy, které jdeš vyhnat. ...
Deuteronomium 12:31...Vždyť pro své bohy dělají vše, co Hospodintvůj Bůh, považuje za ohavnost a co nenávidí. Dokonce pro...
Deuteronomium 13:2...k tomu nepřidávejte ani z toho neubírejte. Ve tvém středu by se mohl objevit prorok nebo vykladač snů a...
Deuteronomium 13:6...z cesty, po níž ti přikázal jít Hospodintvůj Bůh! Mohl by tajně ponoukat tvůj vlastní bratr nebo...
Deuteronomium 13:7...Hospodin, tvůj Bůh! Mohl by tajně ponoukat tvůj vlastní bratr nebo syn, dcera, manželka ve tvém náručí...
Deuteronomium 13:11...k smrti - vždyť chtěl odtrhnout od Hospodinatvého Boha, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví! o...
Deuteronomium 13:12...všechen Izrael, přijde na bázeň a nikdy ve tvém středu podobné zlo nespáchají. Mohl by ses doslechnout...
Deuteronomium 13:13...o jednom ze svých měst, která ti Hospodintvůj Bůh, k bydlení, že z vašeho středu vyšli ničemové,...
Deuteronomium 13:15...se na to vyptej. Pokud se najisto potvrdí, že ve tvém středu byla spáchána taková ohavnost, musíš obyvatele...
Deuteronomium 13:18...smilování rozmnoží, jak s přísahou zaslíbil tvým otcům. Proto poslouchej Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 13:19...ti dnes udílím, a čiň, co je v očích Hospodinatvého Boha, správné. Jste děti Hospodina, svého Boha....
Deuteronomium 14:24...Boha. Bude-li však místo, které si Hospodintvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, od tebe příliš...
Deuteronomium 14:25...s sebou a vydej se k místu, které si Hospodintvůj Bůh, vyvolil. Za ty peníze tam pořiď vše, nač budeš...
Deuteronomium 14:27...rodinou. Nezanedbávej ovšem levitu, který je ve tvém městě, neboť u tebe nemá žádný podíl ani dědictví....
Deuteronomium 14:29...přistěhovalec, sirotek a vdova, kteří jsou ve tvém městě, a budou jíst do sytosti. Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 15:4... Jen u tebe nikdo není chudý! Hospodintvůj Bůh, ti bohatě požehná v zemi, kterou ti dává za...
Deuteronomium 15:6...tato přikázání, která ti dnes udílím. Hospodintvůj Bůh, ti pak požehná, jak ti slíbil: budeš moci...
Deuteronomium 15:7... Bude-li u tebe někdo chudý (kterýkoli tvůj bratr v kterémkoli městě v zemi, již ti dává Hospodin,...
Deuteronomium 15:10...ochotně, nepouštěj si do srdce lakotu! Hospodintvůj Bůh, pak požehná veškerou tvou práci a vše, k čemu...
Deuteronomium 15:12...kdo je ve tvé zemi chudý a potřebný." Když se ti tvůj bratr, Hebrej či Hebrejka, prodá do otroctví,...
Deuteronomium 15:14...i lisu. Podělíš se s ním o vše, čím ti Hospodintvůj Bůh, požehnal. Pamatuj, že jsi v egyptské zemi sám byl...
Deuteronomium 15:15...v egyptské zemi sám byl otrokem, ale Hospodintvůj Bůh, vykoupil. Proto ti to dnes přikazuji. Řekne-li...
Deuteronomium 15:18...vyplatil dvakrát více nežli nádeník! Hospodintvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, co děláš. Každého...
Deuteronomium 16:5...beránka v kterémkoli z měst, která ti Hospodintvůj Bůh, dává. Hod beránka pořádej pouze na místě, které...
Deuteronomium 16:6...beránka pořádej pouze na místě, které Hospodintvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, a to večer při...
Deuteronomium 16:7... Připrav a sněz jej na místě, které si Hospodintvůj Bůh, vyvolí, a ráno se vydej zpátky domů. Po šest dní...
Deuteronomium 16:8...chleby. Sedmého dne pak bude svátek Hospodinatvého Boha: nebudeš dělat žádnou práci. Odpočítej si sedm...
Deuteronomium 16:10...podle své možnosti, podle toho, jak ti Hospodintvůj Bůh, požehnal. Na místě, které Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 16:11... tvůj Bůh, požehnal. Na místě, které Hospodintvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, se pak před...
Deuteronomium 16:14...přistěhovalcem, sirotkem a vdovou, kteří jsou ve tvém městě. Po sedm dní pořádej pro Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 16:15...na místě, které si Hospodin vyvolí. Hospodintvůj Bůh, ti přece požehnal ve vší tvé úrodě a ve vší tvé...
Deuteronomium 16:16...u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinemtvým Bohem, na místě, které si on vyvolil: při Slavnosti...
Deuteronomium 16:17...dovolit, podle toho, jak mu požehnal Hospodintvůj Bůh. Ve městech, která ti Hospodin, tvůj Bůh, , si...
Deuteronomium 16:18... tvůj Bůh. Ve městech, která ti Hospodintvůj Bůh, , si pro každý svůj kmen ustanovte soudce a...
Deuteronomium 16:20...budeš žít a ovládneš zem, kterou ti Hospodintvůj Bůh, dává. U oltáře, který postavíš Hospodinu, svému...
Deuteronomium 16:22... Také si nevztyčíš posvátný sloup - to Hospodintvůj Bůh, nenávidí! Neobětuj Hospodinu, svému Bohu, býka...
Deuteronomium 17:1...byla vada nebo cokoli špatného - pro Hospodinatvého Boha, je to ohavnost! Ve tvém středu, v kterémkoli...
Deuteronomium 17:2...- pro Hospodina, tvého Boha, je to ohavnost! Ve tvém středu, v kterémkoli městě, které ti Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 17:8...všechen lid. Odstraň ze svého středu zlo! Ve tvém městě by se mohlo stát něco mimořádného, co bys...
Deuteronomium 17:12...kněze, stojícího tam ve službě Hospodinutvému Bohu, anebo soudce, pak ten člověk zemře. Odstraň...
Deuteronomium 17:14... přijdeš do země, kterou ti Hospodintvůj Bůh, dává, ovládneš ji a usadíš se v . Řekneš-li si:...
Deuteronomium 17:15...jen takového krále, jehož si vyvolí Hospodintvůj Bůh. Ustanovíš nad sebou krále ze svých bratří;...
Deuteronomium 18:5...z vlny svých ovcí. Jeho si totiž Hospodintvůj Bůh, vyvolil ze všech tvých kmenů, aby po všechny dny...
Deuteronomium 18:6...Hospodinově jménu. Kterýkoli levita smí odejíttvého města ( bydlel v Izraeli kdekoli) na místo,...
Deuteronomium 18:9...otcích. vejdeš do země, kterou ti Hospodintvůj Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavných způsobů oněch...
Deuteronomium 18:12...Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodintvůj Bůh, před tebou vyhání. Buď cele oddán Hospodinu,...
Deuteronomium 18:14...jasnovidce a věštce, ale tobě to Hospodintvůj Bůh, nedopouští. Hospodin, tvůj Bůh, ti zprostřed...
Deuteronomium 18:15...to Hospodin, tvůj Bůh, nedopouští. Hospodintvůj Bůh, ti zprostřed tvých bratrů vzbudí proroka, jako...
Deuteronomium 19:1...mluvil opovážlivě. Neboj se ho. Hospodintvůj Bůh, před tebou vykoření národy; Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 19:2... odděl si uprostřed země, kterou ti Hospodintvůj Bůh, za dědictví, tři města. V zemi, kterou ti...
Deuteronomium 19:3...dědictví, tři města. V zemi, kterou ti Hospodintvůj Bůh, za dědictví, rozměř vzdálenosti a rozděl její...
Deuteronomium 19:8...ti přikazuji: Odděl si tři města. Hospodintvůj Bůh, podle přísahy dané tvým otcům rozšíří tvé území a...
Deuteronomium 19:10... To proto, aby se v zemi, kterou ti Hospodintvůj Bůh, dává za dědictví, neprolévala nevinná krev. Ta...
Deuteronomium 19:14...tvé dědictví v zemi, kterou ti Hospodintvůj Bůh, dává do vlastnictví. Proti nikomu nepostačí...
Deuteronomium 19:20... přijde na bázeň a tato špatnost se ve tvém středu nikdy nestane. Neslituješ se nad ním - život...
Deuteronomium 20:1...sám, neboj se jich, neboť s tebou je Hospodintvůj Bůh, který vyvedl z Egypta. Než půjdete do bitvy,...
Deuteronomium 20:13...s tebou bojovat, oblehni je, a je Hospodintvůj Bůh, vydá do tvých rukou, pobij ostřím meče všechny,...
Deuteronomium 20:14...užívej kořist svých nepřátel, které ti Hospodintvůj Bůh, vydal. Takto nalož se všemi městy, která jsou od...
Deuteronomium 20:16... Z měst patřících národům, které ti Hospodintvůj Bůh, dává za dědictví, však nenech nikoho naživu....
Deuteronomium 20:17...jako proklaté, jak ti přikázal Hospodintvůj Bůh. Jinak by vás učili jednat podle svých ohavných...
Deuteronomium 21:1... nepadne. Když se v zemi, kterou ti Hospodintvůj Bůh, dává za dědictví, najde někde venku ležet zabitý...
Deuteronomium 21:5...kněží, Leviho synové (neboť je Hospodintvůj Bůh, vyvolil, aby mu sloužili a aby v Hospodinově...
Deuteronomium 21:13...a svlékne šaty, v nichž byla zajata. Zůstane ve tvém domě celý měsíc a bude oplakávat svého otce a matku....
Deuteronomium 21:23...prokletý. Neposkvrňuj zemi, kterou ti Hospodintvůj Bůh, dává za dědictví! Když uvidíš bloudícího býka či...
Deuteronomium 22:2... ale poctivě je přiveď svému bratru zpět. Pokud tvůj bratr nebydlí poblíž anebo ho neznáš, přiveď to zvíře...
Deuteronomium 22:3...s jeho oslem, s jeho pláštěm a s čímkoli, co se tvému bratru ztratilo. Když to najdeš, nesmíš být lhostejný...
Deuteronomium 22:5...muž jako žena. Kdokoli to dělá, je Hospodinutvému Bohu, ohavný! Když cestou narazíš na ptačí hnízdo (...
Deuteronomium 23:6...mezopotamském Aramu, aby proklel. (Hospodintvůj Bůh, ovšem odmítl Balaáma vyslyšet. Z lásky k tobě...
Deuteronomium 23:15...důlek a potom své výkaly přikryješ. Hospodintvůj Bůh, totiž kráčí uprostřed tvého tábora, aby ...
Deuteronomium 23:19...jakéhokoli slibu. Oba dva jsou před Hospodinemtvým Bohem, ohavní! Svému bratru nepůjčuj na úrok, půjde...
Deuteronomium 23:21...úrok, ale svému bratru půjč bez úroku. Hospodintvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, k čemu přiložíš ruku v...
Deuteronomium 23:22...Bohu, něco slíbíš, neotálej to splnit. Hospodintvůj Bůh, to od tebe rozhodně očekává, a tak bys měl hřích....
Deuteronomium 24:4... Nesváděj k hříchu lid země, kterou ti Hospodintvůj Bůh, dává za dědictví! Kdo se nedávno oženil, ...
Deuteronomium 24:9... co jsem jim přikázal. Pamatuj, co Hospodintvůj Bůh, udělal Miriam na vaší cestě z Egypta. Když budeš...
Deuteronomium 24:13...bude spočívat tvá spravedlnost před Hospodinemtvým Bohem. Nevykořisťuj nádeníka, chudého a potřebného, ...
Deuteronomium 24:14...nádeníka, chudého a potřebného, je to tvůj bratr anebo se do některého města ve tvé zemi...
Deuteronomium 24:18...jsi byl v Egyptě otrokem a že odtud Hospodintvůj Bůh, vykoupil. To proto ti přikazuji, abys činil tyto...
Deuteronomium 24:19...přistěhovalci, sirotku a vdově, aby ti Hospodintvůj Bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku. Když...
Deuteronomium 25:3... Nechá mu dát čtyřicet ran, ne víc. Kdyby totiž tvůj bratr dostal při bičování více ran, byl by před tebou...
Deuteronomium 25:15...dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodintvůj Bůh. Kdokoli totiž činí tyto věci, kdokoli se dopouští...
Deuteronomium 25:16... kdokoli se dopouští křivdy, je před Hospodinemtvým Bohem, ohavný! Pamatuj, co ti provedl Amalek na vaší...
Deuteronomium 25:18...na cestě, když jsi byl námahou vyčerpán, a pobil tvůj zadní voj, všechny, kdo pro slabost zůstávali pozadu....
Deuteronomium 25:19...pro slabost zůstávali pozadu. ti Hospodintvůj Bůh, odpočinout ode všech okolních nepřátel, ...
Deuteronomium 26:1... přijdeš do země, kterou ti Hospodintvůj Bůh, dává za dědictví, ovládneš ji a usadíš se v ,...
Deuteronomium 26:2... jež sklidíš v zemi, kterou ti dává Hospodintvůj Bůh. Vlož je do nůše a jdi na místo, které si Hospodin...
Deuteronomium 26:3...dnech bude, řekneš mu: "Vyznávám dnes Hospodinutvému Bohu, že jsem vstoupil do země, o níž přísahal našim...
Deuteronomium 26:4...nůši přijme a postaví ji před oltář Hospodinatvého Boha. Tehdy před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš:...
Deuteronomium 26:11...budeš radovat ze všeho dobrého, co ti Hospodintvůj Bůh, dal. Když budeš třetího roku, v roce desátků,...
Deuteronomium 26:12...levitovi, přistěhovalci, sirotku a vdově, aby ve tvém městě jedli do sytosti. Tehdy před Hospodinem, svým...
Deuteronomium 26:16...mlékem a medem!" Dnešního dne ti Hospodintvůj Bůh, přikazuje, abys dodržoval tato ustanovení a...
Deuteronomium 26:17...a celou duší. Dnes prohlašuješ, že Hospodin bude tvým Bohem, že budeš kráčet po jeho cestách, že budeš...
Deuteronomium 27:2...přejdeš Jordán do země, kterou ti dává Hospodintvůj Bůh, vztyč veliké kameny, které nabílíš vápnem....
Deuteronomium 27:3...moci vejít do země, kterou ti dává Hospodintvůj Bůh - do země oplývající mlékem a medem, kterou ti...
Deuteronomium 28:1...jeho přikázání, která ti dnes udílím, Hospodintvůj Bůh, vyvýší nade všechny národy země. Budeš-li...
Deuteronomium 28:4...městě, požehnaný budeš i na poli! Požehnaný plod tvého lůna, plody tvé půdy, plod tvého dobytka, vrh tvého...
Deuteronomium 28:8...sýpky i pro vše, k čemu přiložíš ruku; Hospodintvůj Bůh, ti požehná v zemi, kterou ti dává. Hospodin si ...
Deuteronomium 28:11... Hospodin ti nadbytek všeho dobrého: plodu tvého lůna, plodu tvého dobytka i plodů tvé země, o níž...
Deuteronomium 28:18...tvá nůše i tvá díže. Prokletý plod tvého lůna, plody tvé půdy, vrh tvého skotu i mláďata tvého...
Deuteronomium 28:20...na tebe pošle prokletí, děs a zmar při veškerém tvém počínání, dokud nebudeš vyhlazen. Kvůli svému zlému...
Deuteronomium 28:31...bydlet; vysázíš vinici, a neokusíš její ovoceTvého býka ti porazí před očima, a nebudeš z něj jíst;...
Deuteronomium 28:43...a plody tvé země si vezme hmyz. Přistěhovalec ve tvém středu bude přerůstat výš a výš a ty budeš klesat...
Deuteronomium 28:46... dokud nebudeš vyhlazen. Budou na tobě i na tvém semeni znamením a divem navěky. Když jsi měl...
Deuteronomium 28:51...a neslituje se nad dítětem. Bude požírat plod tvého dobytka i plody tvé půdy, dokud nebudeš vyhlazen....
Deuteronomium 28:52...městech po celé zemi, kterou ti dal Hospodintvůj Bůh! V tom zoufalém sevření, sevřou tví...
Deuteronomium 28:53...synů a vlastních dcer, které ti dal Hospodintvůj Bůh. Nejcitlivější a nejchoulostivější z vás se bude...
Deuteronomium 28:59...Hospodin podivuhodně rozmnoží tvé rány i rány tvého semene - mohutné a vytrvalé rány, hrozné a vytrvalé...
Deuteronomium 28:66... bázlivé srdce, vyhaslé oči a sklíčenou dušiTvůj život bude stále viset na vlásku, v noci i ve dne se...
Deuteronomium 29:11...Hospodina, svého Boha. Tu s tebou Hospodintvůj Bůh, dnes uzavírá, aby si ustavil za lid a stal se...
Deuteronomium 29:12...dnes uzavírá, aby si ustavil za lid a stal se tvým Bohem, jak ti slíbil a jak to přísahal tvým otcům...
Deuteronomium 30:1...budeš mezi všemi národy, do nichž Hospodintvůj Bůh, zažene, můžeš si je vzít k srdci a obrátit se...
Deuteronomium 30:3...duší, jak ti to dnes přikazuji, potom Hospodintvůj Bůh, obrátí tvůj úděl. Slituje se nad tebou, vrátí ...
Deuteronomium 30:4...na sám konec světa, i odtamtud Hospodintvůj Bůh, shromáždí, i odtamtud posbírá! Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 30:5...Bůh, shromáždí, i odtamtud posbírá! Hospodintvůj Bůh, přivede do země, kterou získali tví otcové, a...
Deuteronomium 30:6...než tvé otce. Hospodin obřeže tvé srdce a srdce tvého semene, a budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým...
Deuteronomium 30:7...srdcem a celou duší, a nalezneš život. Hospodintvůj Bůh, pak všechny tyto kletby uvede na tvé nepřátele,...
Deuteronomium 30:9...jeho přikázání, která ti dnes udílím. Hospodintvůj Bůh, ti proto vrchovatě požehná ve všem tvém počínání,...
Deuteronomium 30:14...je ti velmi blízké - je ve tvých ústech a ve tvém srdci. Jen je plň! Pohleď, co ti dnes předkládám:...
Deuteronomium 30:16...a zákony. Pak budeš žít a růst a Hospodintvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit....
Deuteronomium 30:20...ho a přimkni k němu. Vždyť na tom záleží tvůj život a délka tvých dnů! Pak budeš moci žít v zemi, o...
Deuteronomium 31:5...vyhladil, i s jejich zemí. ti je Hospodintvůj Bůh, vydá, naložte s nimi přesně podle příkazu, který...
Deuteronomium 31:11...všechen Izrael, aby se ukázal před Hospodinemtvým Bohem, na místě, které si on vyvolí. Tehdy budeš...
Deuteronomium 32:6... lide nerozumný a nemoudrý? Copak on není tvůj Otec a Stvořitel, který učinil a upevnil? Na dávné...
Deuteronomium 32:50...budeš připojen ke svému lidu stejně, jako zemřel tvůj bratr Áron na hoře Hór a byl připojen ke svému lidu....
Deuteronomium 33:3...lidi! Všechny své svaté v ruce máš. Oni setvým nohám přivinuli, aby přijímali slova tvá - Zákon, jenž...
Deuteronomium 33:10... tvou smlouvu budou střežit levité. Jákoba budou tvým pravidlům učit a Zákonu tvému Izrael. Kadidlo před...
Deuteronomium 33:27...nebem, brázdí oblaka ve slávě své! Odvěký Bůh je tvým útočištěm, věčné náručí podepře. Tvé nepřátele před...
Deuteronomium 33:29...zachránil! On je štítem tvé ochrany a mečem tvého vítězství. se tví nepřátelé před tebou krčí a ty...
Deuteronomium 34:4...Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi se slovy: ‚Dám ji tvému semeni.' Dovolil jsem ti ji spatřit na vlastní oči,...
Jozue 1:5...moři, kde zapadá slunce. Po všechny dny tvého života před tebou nikdo neobstojí; jako jsem býval s...
Jozue 1:9...statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodintvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš." Jozue tedy přikázal...
Jozue 1:17... budeme poslouchat i tebe. Jen je Hospodintvůj Bůh, s tebou, jako býval s Mojžíšem! Kdokoli se...
Jozue 1:18... jako býval s Mojžíšem! Kdokoli se vzbouří proti tvým rozkazům a neposlechne tvá slova, mu přikážeš...
Jozue 2:19...rodinu svého otce. Kdyby někdo vyšel ze dveří tvého domu, jeho krev padne na jeho hlavu, a my budeme bez...
Jozue 7:13...toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Proklaté je ve tvém středu, Izraeli! Nebudeš moci obstát před svými...
Jozue 9:9...z daleké, předaleké země díky pověsti Hospodinatvého Boha," tvrdili mu. "Slyšeli jsme zprávu o něm i o...
Jozue 9:24...pro dům mého Boha." Na to Jozuovi odpověděli: "Tvým služebníkům bylo spolehlivě oznámeno, co Hospodin,...
Jozue 14:9...nohy, jistě připadne navěky za dědictví tobětvým synům, neboť ses cele vydal Hospodinu, mému Bohu.' A...
Soudců 5:14...udatným. Z Efraima ti, kdo Amaleka vykořenilitvému lidu byl v patách Benjamín, z Machira sestoupili ti,...
Soudců 5:31...ramena. Takto , Hospodine, zhyne každý, kdo je tvůj nepřítel! Ti, kdo milují, jsou však jako slunce,...
Soudců 6:25... sedm let starého. Zboř Baalův oltář, jenž patří tvému otci, a ten Ašeřin kůl vedle něj pokácej. Na vrchu...
Soudců 8:6..."To máš Zebacha a Calmunu v hrsti, že máme tvému vojsku dávat chleba?" " mi Hospodin vydá Zebacha a...
Soudců 8:15...‚To máš Zebacha a Calmunu v hrsti, že máme tvým vyčerpaným mužům dávat chleba?'" Pak ty stařešiny...
Soudců 8:22...potom Gedeona vybízeli: "Vládni nám - tytvůj syn i syn tvého syna. Vždyť jsi nás zachránil z rukou...
Soudců 11:24...vyhnat nás? Nedržíš se snad toho, co ti dal tvůj bůh Kemoš? Stejně tak my se držíme toho, co nám dal...
Soudců 14:3...a matka mu ale řekli: "Copak se nenajde žena ve tvém příbuzenstvu ani v celém našem lidu? Proč by ses...
Soudců 14:15...svého muže řešení hádanky. Jinak i s domem tvého otce upálíme. To jste nás sem pozvali, abyste nás...
Soudců 15:2...jsem, že se ti znelíbila, tak jsem ji dal tvému družbovi." Potom mu navrhl: "A co její mladší sestra,...
Soudců 19:19... zde pro tvou služebnici i pro mládence, který tvého služebníka provází. Nic víc nepotřebujeme." "Buď...
Růt 1:10...se hlasitě rozplakaly. "Raději půjdeme s teboutvému lidu," říkaly. "Vraťte se, dcery," opakovala Noemi...
Růt 1:16...tebe. Kam půjdeš, půjdu, kde zůstaneš, tam buduTvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš,...
Růt 2:12... který jsi předtím neznala. Kéž ti Hospodin za tvůj skutek odplatí! Kéž hojně odmění Hospodin, Bůh...
Růt 2:13...služebnici přívětivě, přestože ani nepatřímtvým služebným." Když pak přišel čas k jídlu, řekl Boáz:...
Růt 4:11... Kéž Hospodin , aby žena přicházející do tvého domu byla jako Ráchel a Léa, které společně zbudovaly...
Růt 4:12...Hospodin skrze tuto dívku dopřeje potomstvo, aby tvůj dům byl jako dům Perese, jehož porodila Támar Judovi!"...
1. Samuel 1:23...tu, než ho odkojíš, a kéž Hospodin přivede tvůj slib k naplnění." A tak ta žena zůstala se svým synkem...
1. Samuel 2:27...praví Hospodin: Cožpak jsem se neukázal rodu tvého praotce, když ještě byli otroci faraonova domu v...
1. Samuel 2:28... aby pálil kadidlo a nosil přede mnou efod. Rodu tvého praotce jsem svěřil všechny ohnivé oběti synů Izraele...
1. Samuel 2:30...praví Hospodin, Bůh Izraele: Ano, řekl jsem, že tvůj dům a tvůj otcovský rod zůstanou v službě navěky....
1. Samuel 2:31... Hle, přicházejí dny, kdy zlomím tvou moc a moc tvého otcovského rodu! Nikdo v tvém domě se nedočká stáří....
1. Samuel 2:32... Ačkoli se Izraeli přihodí mnoho dobrého, ve tvém rodu se nikdo nedočká stáří. I pokud někoho z vás...
1. Samuel 2:34...tvých potomků zemře předčasně. To, co se stane tvým dvěma synům Chofnimu a Pinchasovi, ti bude znamením:...
1. Samuel 2:36...pomazaným navždycky. Každý, kdo bude zanechántvého domu, se mu půjde poklonit za kousek stříbra, za...
1. Samuel 3:9...spát, a když zavolá, řekni: ‚Mluv, Hospodinetvůj služebník poslouchá.'" Samuel si tedy šel lehnout na...
1. Samuel 3:10..."Samueli! Samueli!" "Mluv," odpověděl Samuel, "tvůj služebník poslouchá." Tehdy Hospodin Samuelovi řekl:...
1. Samuel 9:20...se upíná touha celého Izraele? Přece k tobětvému otcovskému rodu!" "Cože?" opáčil Saul. " jsem přece...
1. Samuel 10:2...ti: ‚Ty oslice, které jsi šel hledat, se našlyTvůj otec nemá starost o oslice, ale bojí se o vás. Říká...
1. Samuel 13:13... "Nesplnil jsi rozkaz, který ti dal Hospodintvůj Bůh. Vždyť Hospodin by tvé kralování nad Izraelem...
1. Samuel 14:28...se mu rozjasnily. Jeden z mužů mu tehdy řekl: "Tvůj otec zavázal vojsko přísahou: ‚Zlořečený ten, kdo by...
1. Samuel 14:41...Jonatanovi, padne urim; je-li však vina na tvém lidu Izraeli, pak padne tumim." Los pak označil...
1. Samuel 15:15...brav a skot, aby je obětovali Hospodinutvému Bohu. Všechno ostatní jsme ale vyhladili jako...
1. Samuel 15:21...klatbě, aby je v Gilgalu obětovali Hospodinutvému Bohu." Samuel tehdy prohlásil: "Těší snad Hospodina...
1. Samuel 15:28...od tebe odtrhl izraelské království a dal je tvému bližnímu, lepšímu, než jsi ty. Věčný izraelský to...
1. Samuel 15:30...a vrať se se mnou, abych se poklonil Hospodinutvému Bohu." Samuel se tedy vrátil za Saulem a Saul se...
1. Samuel 15:33..." říkal si. Samuel tehdy prohlásil: "Za to, že tvůj meč bral ženám děti, bude tvá matka bezdětná nad jiné...
1. Samuel 17:32...Filištína nikdo neleká!" řekl David Saulovi. "Tvůj služebník půjde a bude se s ním bít." "Nemůžeš se s...
1. Samuel 17:34...je bojovník odmalička." David mu odpověděl: "Tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel...
1. Samuel 17:36...ho za hřívu a tloukl ho, dokud jsem ho nezabilTvůj služebník zabil lva i medvěda. A tenhle filištínský...
1. Samuel 17:58...jsi syn, chlapče?" zeptal se ho Saul. "Syn tvého služebníka Jišaje Betlémského," odpověděl David. Tak...
1. Samuel 20:1..."Co jsem provedl? Čím jsem se provinil? Jak jsem tvému otci ublížil, že mi chce vzít život?" "Nic takového!"...
1. Samuel 20:3...to není." David mu to ale odpřisáhl. Řekl mu: "Tvůj otec určitě , že sis oblíbil. Proto si říká:...
1. Samuel 20:6...se venku na poli do pozítří večer. Pokud si tvůj otec všimne nepřítomnosti, řekneš: ‚David prosil...
1. Samuel 20:10...ti to dám vědět!" "A kdo mi poví, jestli ti tvůj otec odpověděl hrubě?" zeptal se David Jonatana. "Pojď...
1. Samuel 22:14...zeť, velitel tvé tělesné stráže a požívá úcty tvého domu. Copak jsem se o něm dnes radil s Bohem poprvé?...
1. Samuel 22:15...služebníka ani příbuzné neobviňuje, neboť tvůj služebník o celé věci neví vůbec nic." Král ale...
1. Samuel 22:23...se. Ten, kdo usiluje o můj život, usiluje i o tvůj, u jsi ale v bezpečí." Tehdy bylo Davidovi...
1. Samuel 23:10..." Potom se David ptal: "Hospodine, Bože Izraeletvůj služebník se dozvěděl, že se Saul chystá dorazit do...
1. Samuel 23:11...kvůli mně to město zničil. Přitáhne Saul, jak tvůj služebník slyšel? Hospodine, Bože Izraele, oznam to...
1. Samuel 24:5...den, o kterém ti říkal Hospodin: ‚Hle, vydám ti tvého nepřítele do rukou, abys s ním udělal, co budeš chtít...
1. Samuel 24:12...Podívej se, otče, jen se podívej: Mám v ruce cíp tvého pláště. Odřízl jsem ti cíp pláště, ale nezabil jsem...
1. Samuel 24:17...domluvil tuto řeč k Saulovi, Saul zvolal: "Je to tvůj hlas, Davide, synu můj?" a hlasitě se rozplakal. "Jsi...
1. Samuel 25:29...rozhodl pronásledovat a usilovat ti o živottvůj život, můj pane, zůstane pevně ve svazku živých, při...
1. Samuel 26:8... Abner a ostatní spali okolo. "Dnes ti Bůh vydal tvého nepřítele do rukou," řekl Abišaj Davidovi. "Dovol, ...
1. Samuel 26:15... "Proč tedy nehlídáš svého krále a pána? Někdo tvému králi a pánu přišel ublížit! Moc ses nevyznamenal....
1. Samuel 26:17...hlavy!" Vtom Saul poznal Davida po hlase. "Je to tvůj hlas, Davide, synu můj?" zavolal na něj. "Ano, můj...
1. Samuel 26:24...Hospodinova pomazaného. Jako jsem si dnes cenil tvého života, kéž je i můj život právě tak cenný v...
1. Samuel 27:5...městečku, abych se tam usadil. Proč by měl tvůj služebník bydlet s tebou v královském městě?" Toho dne...
1. Samuel 28:2...muži." Ten mu odpověděl: "Pak tedy poznáš, co tvůj služebník dovede." Achiš na to Davidovi řekl: "Tak to...
1. Samuel 28:16..., když se od tebe Hospodin odvrátil a stal se tvým nepřítelem? Hospodin udělal, co skrze předpověděl:...
1. Samuel 28:17...Hospodin od tebe odtrhl království a dal je tvému bližnímu, Davidovi! Protože jsi neposlechl Hospodina...
1. Samuel 29:10...do boje!' Proto zítra brzy vstaň - ty i sluhové tvého pána, kteří přišli s tebou - a hned za rozbřesku...
2. Samuel 2:22...být, jinak srazím k zemi! Jak se pak podívám tvému bratru Joábovi do očí?" Když ho ale stále nechtěl...
2. Samuel 3:8...judská psí hlava?" odpověděl. "Doteď jsem domu tvého otce Saula, jeho bratrům i přátelům prokazoval...
2. Samuel 4:8...Hebronu. "Zde je hlava Iš-bošeta, syna Saulovatvého nepřítele, který ti usiloval o život," oznámili králi...
2. Samuel 6:21...David. "Před Hospodinem, který vyvolil místo tvého otce a celé tvé rodiny, aby postavil za vůdce...
2. Samuel 7:12...tvé dny a ulehneš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka, jenž vzejde z tvých beder, a jeho království...
2. Samuel 7:15...ale od něj neodvrátím, jako jsem ji odvrátil od tvého předchůdce. Tvůj dům a tvé království zůstanou přede...
2. Samuel 7:16... jako jsem ji odvrátil od tvého předchůdceTvůj dům a tvé království zůstanou přede mnou navěky, tvůj...
2. Samuel 7:23...jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel...
2. Samuel 7:26...zástupů je Bohem nad Izraelem!' Kéž je dům tvého služebníka Davida před tebou upevněn! Hospodine...
2. Samuel 7:27...služebníku prozradil: ‚Zbuduji ti dům.' Proto tvůj služebník nalezl odvahu modlit se k tobě tuto modlitbu...
2. Samuel 7:29...jsi, Hospodine, Pane můj, sám řekl. Kéž je díky tvému požehnání dům tvého služebníka navěky požehnán!" Po...
2. Samuel 9:2...k Davidovi. "Ty jsi Cíba?" zeptal se král. "Tvůj služebník!" odpověděl. "Nezbyl ze Saulova domu ještě...
2. Samuel 9:6...se. "Mefibošete," oslovil ho David. "Jsem tvůj služebník!" odpověděl. "Neboj se," řekl mu David....
2. Samuel 9:7...odpověděl. "Neboj se," řekl mu David. "Kvůli tvému otci Jonatanovi ti chci projevit přízeň. Vrátím ti...
2. Samuel 9:8...stolu." Mefibošet se mu začal klanět. "Co je tvůj služebník?" říkal. "Proč se obracíš k mrtvému psu,...
2. Samuel 9:9...Saulovi a celému jeho domu, jsem dal vnukovi tvého pána. Ty budeš se svými syny a služebníky obdělávat...
2. Samuel 9:10...obdělávat jeho půdu a sklízet úrodu, aby vnuk tvého pána měl dost potravy. A Mefibošet, vnuk tvého pána,...
2. Samuel 9:11...(A Cíba měl patnáct synů a dvacet služebníků.) "Tvůj služebník udělá, cokoli můj pán a král přikáže,"...
2. Samuel 10:3...svému pánu Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otce v takové úctě, že ti poslal těšitele? Neposlal...
2. Samuel 11:11...pod stany; také můj pán Joáb táboří v politvými služebníky, pane - a bych měl jít domů jíst a pít...
2. Samuel 11:21...blízko ke hradbám?!' A tehdy mu řekneš: ‚Také tvůj služebník Uriáš je mrtev.'" Posel tedy vyrazil, a když...
2. Samuel 11:24...a několik královských služebníků zabili. Také tvůj služebník Uriáš je mrtev." David na to poslu...
2. Samuel 12:8...vysvobodil ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána. I ženy svého pána jsi dostal do klína. Dal jsem...
2. Samuel 12:10...sis za ženu manželku Uriáše Chetejského, se od tvého domu od nynějška nikdy neodvrátí meč. Tak praví...
2. Samuel 12:11...praví Hospodin: Hle, vzbudím proti tobě zlotvého vlastního domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám...
2. Samuel 12:13... "Ano," odpověděl mu Nátan, "ale Hospodin z tebe tvůj hřích sňal. Nezemřeš. Protože jsi ale tímto činem...
2. Samuel 12:14...ale tímto činem znevážil Hospodina, musí zemřít tvůj novorozený syn." A po těch slovech se Nátan vrátil...
2. Samuel 13:20...a plakala, kudy chodila. "Že s tebou byl ten tvůj bratr Amnon?" řekl Abšalom, její bratr. "Zatím o...
2. Samuel 13:24... Předtím přišel za králem se slovy: "Mám prosbuTvůj služebník slaví stříhání ovcí. Chtěl by se král se...
2. Samuel 13:35... "to jdou královští synové! Stalo se, jak říkal tvůj služebník." Sotva to dořekl, opravdu dorazili...
2. Samuel 14:10...Na to král odpověděl: "Kdyby někdo tobě nebo tvému domu vyhrožoval, přiveď ho ke mně. Pak si na tebe...
2. Samuel 14:11...syna." Na to prohlásil: "Jakože je živ Hospodintvému synovi nespadne z hlavy ani vlas!" "Smí tvá...
2. Samuel 14:17...dobro a zlo jako Boží anděl. Kéž je Hospodintvůj Bůh, s tebou!" "Na něco se zeptám, přerušil ji král...
2. Samuel 14:19...krále člověk neunikne napravo ani nalevo. Anotvůj služebník Joáb mi to přikázal; to on tvou služebnici...
2. Samuel 14:20...to on tvou služebnici naučil všechna tato slovaTvůj služebník Joáb to udělal, aby změnil stav věci. Můj...
2. Samuel 14:22...tváří k zemi, klaněl se a děkoval králi: "Dnes tvůj služebník poznal, že jsem u tebe došel přízně, můj...
2. Samuel 15:2...kteréhopak jsi města?" ptal se. Odpovídali mu: "Tvůj služebník je z toho a toho izraelského kmene." Abšalom...
2. Samuel 15:21...můj královský pán, mrtev nebo živ, tam budetvůj služebník." David na to Itajovi řekl: "Pojď, pokračuj...
2. Samuel 15:27...do města. jsou s vámi také oba vaši synovétvůj syn Achimaac a jeho syn Jonatan. Počkám totiž v poušti...
2. Samuel 15:34...‚Jsem ti k službám, králi; dříve jsem sloužil tvému otci, teď ale budu sloužit tobě,' pak pro budeš...
2. Samuel 16:3... budete na poušti unavení." "A kde je vnuk tvého pána?" zeptal se král. "Ten čeká v Jeruzalémě,"...
2. Samuel 16:8...místo něj, ale Hospodin dal království do rukou tvého syna Abšaloma. To máš za svou špatnost, protože jsi...
2. Samuel 16:19...měl sloužit než jeho synu? Jako jsem sloužil tvému otci, tak budu sloužit tobě." Abšalom se obrátil na...
2. Samuel 17:8...medvědice, která v divočině přišla o mladé. A tvůj otec je zkušený válečník; ten nebude nocovat s vojskem...
2. Samuel 17:10...pak ztratí odvahu. Celý Izrael přece , jaký je tvůj otec hrdina a jak jsou jeho muži udatní. Proto radím,...
2. Samuel 18:28... k zemi. Potom řekl: "Požehnán buď Hospodintvůj Bůh, jenž porazil muže, kteří pozvedli ruce proti mému...
2. Samuel 18:29...se král. Achimaac odpověděl: "Když , králitvůj služebník Joáb posílal, viděl jsem velký rozruch, ale...
2. Samuel 19:6...jsi urazil všechny své muže, kteří dnes tobětvým synům a dcerám, tvým manželkám i konkubínám zachránili...
2. Samuel 19:20...můj pán nepočítá za vinu a kéž zapomene, čím se tvůj služebník provinil onoho dne, kdy můj pán a král...
2. Samuel 19:21...kéž to král nechová v srdci. Zhřešil jsem - to tvůj služebník . Pohleď ale, přišel jsem dnes svému pánu...
2. Samuel 19:27...nasednu na něj a pojedu s králem!' Víš přece, že tvůj služebník je chromý. Jenže on , tvého služebníka, u...
2. Samuel 19:28...přece, že tvůj služebník je chromý. Jenže on tvého služebníka, u tebe pomluvil. Můj pán a král je ale...
2. Samuel 19:29...smrt. Ty jsi ale svému služebníku dovolil jísttvého stolu. Jaké další právo bych ještě měl chtít? Čeho...
2. Samuel 19:36...Copak ještě rozeznám dobré od špatného? Copak by tvůj služebník vůbec věděl, co a pije? Slyšel bych ještě...
2. Samuel 19:37...ještě měl být mému pánu a králi břemenemTvůj služebník vyprovodí krále jen kousek cesty, k Jordánu....
2. Samuel 19:38...matky. Mého pána a krále ale může doprovodit zde tvůj služebník Kimham. K němu se zachovej, jak uznáš za...
2. Samuel 24:3...jeho počet." Joáb ale králi namítl: "Hospodintvůj Bůh, kéž rozmnoží lid před zraky mého pána a krále...
2. Samuel 24:23...vše dává Aravna králi." A dodal: "Kéž Hospodintvůj Bůh, ráčí přijmout tvoji oběť." "To ne," odpověděl...
1. Královská 1:13...jsi své služebnici: "Po mně bude kralovat tvůj syn Šalomoun; na můj trůn usedne on"? Jak to, že tedy...
1. Královská 1:17...při Hospodinu, svém Bohu: ‚Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun. Na můj trůn usedne on.' A hle, teď...
1. Královská 1:19...i kněze Abiatara a velitele vojska Joába, ale tvého služebníka Šalomouna nepozval. Oči celého Izraele teď...
1. Královská 1:26... pijí a volají: ‚ žije král Adoniáš!' tvého služebníka, ani kněze Sádoka, ani Benajáše, syna...
1. Královská 1:30...při Hospodinu, Bohu Izraele: Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun; po mně na můj trůn usedne on." Batšeba...
1. Královská 1:47...pánu a králi Davidovi blahopřát. Říkali: ‚Kéž tvůj Bůh zvelebí Šalomounovo jméno ještě více než tvé a kéž...
1. Královská 2:3...a mužně a zachovávej, co ti svěřil Hospodintvůj Bůh. Choď po jeho cestách, dodržuj jeho ustanovení,...
1. Královská 2:4... pak na izraelském trůnu nikdy nebude chybět tvůj potomek.' Víš také, co mi provedl Joáb, syn Ceruji -...
1. Královská 2:7...zachovali jako přátelé, když jsem prchal před tvým bratrem Abšalomem. Hle, máš u sebe také Šimeiho, syna...
1. Královská 2:21..." odpověděl král. Tehdy řekla: "Mohl by tvůj bratr Adoniáš dostat za ženu Šunemitku Abišag?" "Proč...
1. Královská 2:38...králi odpověděl: "Můj pán a král rozhodl dobřeTvůj služebník udělá, jak jsi řekl." Šimei pak dlouho...
1. Královská 3:8... jsem ale velmi mladý a nezkušený ve vedeníTvůj služebník je přitom obklopen tvým vyvoleným lidem,...
1. Královská 3:9...služebníku chápavé srdce, aby dokázal soudit tvůj lid a rozlišovat dobro od zla. Kdo by jinak mohl...
1. Královská 3:14...a dbát na zákony a nařízení, jako to dělal tvůj otec David, dám ti dlouhý život." Šalomoun se pak...
1. Královská 3:22..."Ne, ne! Ten živý syn je můj a ten mrtvý tvůj!" "Ne, ne," bránila se ta první. "Ten mrtvý je tvůj a...
1. Královská 3:23...jedna tvrdí: ‚Ten živý syn je můj a ten mrtvý tvůj,' a druhá tvrdí: ‚Ne, ne, ten mrtvý je tvůj a ten živý...
1. Královská 5:19... jak to Hospodin pověděl mému otci Davidovi: ‚Tvůj syn, jehož dosadím na tvůj trůn po tobě, ten postaví...
1. Královská 5:20...kácet cedry. Moji služebníci budou pomáhat tvým a mzdu tvých služebníků ti uhradím, jak si řekneš. Jak...
1. Královská 5:22...se o všechno cedrové i cypřišové dříví podle tvého přání. služebníci je z Libanonu svezou ke...
1. Královská 6:12... příkazy, potvrdím ti slovo, které jsem dal tvému otci Davidovi. Budu přebývat uprostřed synů Izraele a...
1. Královská 8:19...jménu postavit chrám. Nepostavíš ho však ty, ale tvůj syn, který vzejde ze tvých beder. Ten vystaví chrám...
1. Královská 8:25...se, aby na izraelském trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek, budou-li jen tví synové dbát na svou cestu a...
1. Královská 8:28...můj; vyslyš toto volání a modlitbu, kterou ti tvůj služebník dnes předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí...
1. Královská 8:29...bude jméno.' Kéž nasloucháš modlitbě, již se tvůj služebník bude modlit směrem k tomuto místu. Kéž...
1. Královská 8:31...slibem, kdyby pak přišel a složil přísahu před tvým oltářem v tomto chrámu, vyslýchej na nebesích. Zasáhni...
1. Královská 8:33...a odplatil mu jeho spravedlnost. Kdyby tvůj lid Izrael hřešil proti tobě, a utrpěl by proto...
1. Královská 8:37...nebo sněť, kobylky nebo housenky nebo kdyby tvůj lid v zemi u samých bran utlačoval nepřítel nebo...
1. Královská 8:38...či nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o ránu, a vzepjal by...
1. Královská 8:41...otcům. Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatřítvému lidu Izraeli, přišel z daleké země kvůli tvému jménu...
1. Královská 8:42...z daleké země kvůli tvému jménu (neboť uslyšeltvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a vztažené paži),...
1. Královská 8:43...země poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno nad...
1. Královská 8:44...nad tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do války proti nepříteli, kamkoli bys je...
1. Královská 8:48...jsi vyvolil, a k chrámu, který jsem postavil tvému jménu, vyslýchej na nebesích, kde přebýváš, jejich...
1. Královská 8:51...věznitelů, aby se nad nimi slitovali. Vždyť jsou tvůj lid, tvé vlastní dědictví! Vyvedl jsi je z Egypta,...
1. Královská 8:52...pece! Kéž tedy jsou tvé oči upřeny k modlitbě tvého služebníka i k modlitbě tvého lidu Izraele, a kdykoli...
1. Královská 9:4...žít přede mnou s ryzím srdcem a poctivě tak jako tvůj otec David a budeš-li konat vše, co jsem ti přikázal,...
1. Královská 9:5... ustanovení i pravidla, potvrdím trůn tvého království nad Izraelem navěky, jak jsem slíbil tvému...
1. Královská 10:8...jsi překonal pověst, kterou jsem slyšela. Blaze tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří stále stojí...
1. Královská 10:9...tvé moudrosti. Požehnán buď Hospodintvůj Bůh, který si oblíbil a dosadil na izraelský...
1. Královská 11:11...ti přikázal, odtrhnu od tebe království a dám ho tvému služebníkovi! Kvůli tvému otci Davidovi to ale...
1. Královská 11:12...království a dám ho tvému služebníkovi! Kvůli tvému otci Davidovi to ale neudělám za tvého života....
1. Královská 11:13...a kvůli Jeruzalému, který jsem vyvolil, ponechám tvému synovi jeden kmen." Hospodin tehdy Šalomounovi...
1. Královská 12:4...Izraele za Rechoboámem a společně mu řekli: "Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé...
1. Královská 12:9...mně žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu odpověděli:...
1. Královská 12:10... mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ulev nám od něj,' odpověz...
1. Královská 12:28...se nachodili do Jeruzaléma," prohlásil. "Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!" Jedno tele...
1. Královská 13:21...Nedodržel jsi příkaz, který ti dal Hospodintvůj Bůh, ale vrátil ses a jedl jsi pokrm a pil jsi vodu na...
1. Královská 17:12..." Na to mu odpověděla: "Jakože je živ Hospodintvůj Bůh, nemám ani kousek. Mouky je ve džbánu jen tak na...
1. Královská 17:23...dolů do domu a předal ho matce. "Podívej setvůj syn žije," řekl . "Teď vím, že jsi Boží muž,"...
1. Královská 18:10...Vždyť zabije! Jakože je živ Hospodintvůj Bůh, není národ ani království, kde můj pán nedal...
1. Královská 18:12...k Achabovi, a když nenajde, zabije . Přitom tvůj služebník od mládí hluboce ctí Hospodina. Neví snad...
1. Královská 18:18..." odpověděl mu Eliáš. "To děláš ty a dům tvého otce, protože opouštíte Hospodinovy příkazy a ty...
1. Královská 18:36... dnes se pozná, že ty jsi Bůh Izraele a jsem tvůj služebník a že jsem toto vše udělal na tvůj příkaz....
1. Královská 20:6...tobě navíc pošlu své služebníky, aby prohledali tvůj dům i domy tvých služebníků a zabavili a odnesli,...
1. Královská 20:32...provazem přišli k izraelskému králi a řekli mu: "Tvůj služebník Ben-hadad prosí: Daruj mi život!" "On ještě...
1. Královská 20:33...a rychle ho vzali za slovo: "Ano, Ben-hadad je tvůj spojenec!" "Jděte pro něj," řekl na to král. Ben-hadad...
1. Královská 20:34...nabídl: "Vrátím ti města, která můj otec vzal tvému otci. A v Damašku si můžeš zřídit trhy, jako si je...
1. Královská 20:39...na krále. Když ho král míjel, zavolal na něj: "Tvůj služebník šel do bitvy. Někdo tam ke mně přivedl...
1. Královská 20:40...za něj svým životem anebo dáš talent stříbra.' Tvůj služebník se pak zabýval tím a oním, a ten muž se...
1. Královská 21:22...i kmána do posledního pacholka! Naložímtvým domem jako s domem Jeroboáma, syna Nebatova, a jako s...
1. Královská 22:4... co ty," odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako tví!" Jošafat ale izraelského krále...
2. Královská 2:3...učedníci. "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" řekli mu. " vím, mlčte," odpověděl. Potom mu...
2. Královská 2:5...a řekli mu: "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" " vím, mlčte," odpověděl. Potom mu Eliáš...
2. Královská 2:9...od tebe vzat." "Prosím, mi připadnou dva díly tvého ducha!" odpověděl Elíša. "Žádáš o nelehkou věc," řekl...
2. Královská 2:16...schopných mužů. Když dovolíš, pošleme je hledat tvého pána. Třeba ho Duch Hospodinův vzal a upustil na...
2. Královská 3:7...to, co ty," odpověděl Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako tví! Kudy potáhneme?" zeptal se pak...
2. Královská 4:1...učedníků před Elíšou úpěnlivě naříkala: "Tvůj služebník, můj muž, umřel. Sám víš, jak tvůj služebník...
2. Královská 5:17... pane," řekl potom Náman, "dovol prosím, si tvůj služebník alespoň naloží dva mezky zdejší půdou. Tvůj...
2. Královská 5:18...kromě Hospodina. Jednu věc ale kéž Hospodin tvému služebníku odpustí: Když můj pán vchází do Rimonova...
2. Královská 5:25...pánu. "Kde jsi byl, Gehazi?" zeptal se Elíša. "Tvůj služebník nešel celkem nikam." "Copak jsem tam v duchu...
2. Královská 8:9...zastavil se před ním a řekl: "Posílá za tebou tvůj syn, aramejský král Ben-hadad, a ptá se: Uzdravím se?"...
2. Královská 8:13... nemluvňata utlučeš a těhotné rozpářeš." "Co je tvůj služebník?" řekl na to Chazael. "Pouhý pes! Jak by...
2. Královská 16:7...králi Tiglat-pilesarovi posly s prosbou: "Jsem tvůj služebník, tvůj syn! Přijď prosím vysvobodit z...
2. Královská 18:27..."Copak můj pán s těmito slovy poslal za tvým pánem a za tebou? Poslal právě za těmi muži na...
2. Královská 19:4... začal, ale není dost sil. Kéž by Hospodintvůj Bůh, slyšel, co všechno řekl nejvyšší komoří vyslaný...
2. Královská 20:5... vůdci mého lidu: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem...
2. Královská 20:15... z Babylonu," odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál. "Viděli všechno, co v...
2. Královská 22:20...vyslyšel, praví Hospodin. Hle, připojím tvým předkům a budeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči...
1. Letopisů 11:2...do boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodintvůj Bůh, řekl: ‚Ty budeš pastýřem mého lidu Izraele, ty...
1. Letopisů 12:19...tvé straně, synu Jišaje! Pokoj, pokoj buď tobětvým pomocníkům pokoj buď - vždyť ti pomáhá sám tvůj Bůh!"...
1. Letopisů 16:18...pro Izrael: "Tobě dám kanaánskou zem, bude tvým dědičným údělem!" Přitom vás tehdy bylo jen trochu,...
1. Letopisů 17:11...tvé dny a odejdeš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka, jednoho z tvých synů, a jeho království...
1. Letopisů 17:13...od něj neodvrátím, jako jsem ji odvrátil od tvého předchůdce. Ustanovím ho ve svém domě a ve svém...
1. Letopisů 17:21...jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel...
1. Letopisů 17:24...Izraele, je Izraeli Bohem.' Kéž je dům Davidatvého služebníka, před tebou upevněn! Bože můj, ty jsi...
1. Letopisů 17:25...prozradil, že mu zbuduješ dům. To proto tvůj služebník nalezl odvahu modlit se před tebou. Ano,...
1. Letopisů 17:27...služebníka, aby před tebou trval navěky. Díky tvému požehnání, Hospodine, bude navěky požehnán!" Po...
1. Letopisů 19:3...vojevůdci řekli Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otce v takové úctě, že ti poslal těšitele? Neposlal...
1. Letopisů 21:17...na a na mou rodinu! Jen ta rána nepadá na tvůj lid!" Hospodinův anděl promluvil ke Gádovi: "Řekni...
1. Letopisů 21:24...ho za plnou cenu. Nevezmu pro Hospodina nic tvého. Přece mu nepřinesu oběť, která je zadarmo." A tak...
1. Letopisů 28:6...Hospodinova království nad Izraelem. Řekl mi: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten mi vybuduje chrám i nádvoří. Jeho...
1. Letopisů 29:17...srdce jsem daroval toto vše a teď vidím, jak tvůj lid, zde přítomný, přináší své dary s radostí....
2. Letopisů 1:10...lidu. Vždyť kdo by dokázal spravovat tento tvůj nesmírný lid?" Bůh Šalomounovi řekl: "Protože jsi...
2. Letopisů 2:7...tvoji služebníci v Libanonu dovedou kácet dřevoTvým služebníkům budou zajisté pomáhat služebníci, aby...
2. Letopisů 2:9... který chci stavět, být veliký a podivuhodnýTvým dřevorubcům dodám 20 000 korů drcené pšenice, 20 000...
2. Letopisů 2:13...uskutečnit jakýkoli návrh. Ten se připojí ke tvým umělcům a k umělcům mého pána, tvého otce Davida. Nuže...
2. Letopisů 6:9...jménu postavit chrám. Nepostavíš ho však ty, ale tvůj syn, který vzejde ze tvých beder. Ten vystaví chrám...
2. Letopisů 6:16...se, aby na izraelském trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek, budou-li jen tví synové dbát na svou cestu a...
2. Letopisů 6:19...můj; vyslyš toto volání a modlitbu, kterou ti tvůj služebník předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí...
2. Letopisů 6:20...tvé jméno. Kéž nasloucháš modlitbě, již se tvůj služebník bude modlit směrem k tomuto místu. Kéž...
2. Letopisů 6:22...slibem, kdyby pak přišel a složil přísahu před tvým oltářem v tomto chrámu, vyslýchej z nebe. Zasáhni a...
2. Letopisů 6:24...a odplatil mu za jeho spravedlnost. Kdyby tvůj lid Izrael hřešil proti tobě, a utrpěl by proto...
2. Letopisů 6:28...nebo sněť, kobylky nebo housenky nebo kdyby tvůj lid v zemi u samých bran utlačoval nepřítel nebo...
2. Letopisů 6:29...či nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o bolestnou ránu, a...
2. Letopisů 6:32...otcům. Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatřítvému lidu Izraeli, přišel z daleké země kvůli tvému...
2. Letopisů 6:33...země poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno nad...
2. Letopisů 6:34...nad tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do války, kamkoli bys je poslal, a modlili...
2. Letopisů 6:38...jsi vyvolil, a ke chrámu, který jsem postavil tvému jménu, vyslýchej z nebe, kde přebýváš, jejich...
2. Letopisů 7:17...zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou jako tvůj otec David a konat vše, co jsem ti přikázal, a...
2. Letopisů 7:18... ustanovení i pravidla, potvrdím trůn tvého království, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi:...
2. Letopisů 9:7...Překonal jsi pověst, kterou jsem slyšela. Blaze tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří stále stojí...
2. Letopisů 9:8...tvé moudrosti. Požehnán buď Hospodintvůj Bůh, jenž si oblíbil a dosadil na svůj trůn,...
2. Letopisů 10:4...Izraelem za Rechoboámem a společně mu řekli: "Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé...
2. Letopisů 10:9...mně žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu odpověděli:...
2. Letopisů 10:10... mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ty nám od něj ulev,'...
2. Letopisů 14:10...nám, Hospodine, Bože náš! Na tebe spoléháme a ve tvém jménu čelíme této přesile. Hospodine, ty jsi náš Bůh;...
2. Letopisů 18:3... co ty," odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako tví! Půjdu do boje s tebou." Jošafat ale...
2. Letopisů 20:11...se, jak nám odplácejí! Přicházejí nás vyhnattvého dědictví, které jsi nám odkázal. Copak je nebudeš...
2. Letopisů 21:12...mu proto přišel dopis: "Tak praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Nekráčel jsi cestami svého otce Jošafata...
2. Letopisů 21:14...lepší než ty. Nuže, pohleď: Hospodin zasáhne tvůj lid, tvé syny, ženy i všechno tvé jmění velikou ranou....
2. Letopisů 34:28...vyslyšel, praví Hospodin. Hle, připojím tvým předkům a budeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči...
Ezdráš 7:25... Ty, Ezdráši, podle moudrosti, kterou ti svěřil tvůj Bůh, ustanov správce a soudce, kteří budou soudit...
Ezdráš 7:26... Kdo je nezná, toho poučte. Kdokoli by zákon tvého Boha a zákon krále neplnil, bude bezodkladně...
Nehemiáš 1:10...pro své jméno.' Vždyť to jsou tví služebnícitvůj lid, který jsi vykoupil svou velikou mocí a silnou...
Nehemiáš 1:11... kteří s potěšením ctí tvé jméno. Dej,  tvůj služebník dnes uspěje a dojde slitování u toho člověka...
Nehemiáš 9:18...jsi je, když si odlili tele a řekli: ‚To je tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta.' Jak velice se rouhali!...
Nehemiáš 9:26...dobroty. Tehdy se vzbouřili, tobě se postavilitvůj Zákon zahodili za hlavu! Tvé proroky vraždili, když je...
Nehemiáš 9:29...jsi je zachránil. Varoval jsi je, se vrátítvému Zákonu, oni však zpychli a nechtěli poslouchat tvé...
Nehemiáš 9:34...i naši králové, hodnostáři, kněží a otcovéTvůj Zákon neplnili, nedbali na tvé příkazy ani na výstrahy...
Ester 6:13...Zereš: "Jestli je ten Mordechaj opravdu Žid, pak tvůj pád teprve začal! Nikdy ho nepřemůžeš; padneš před ním...
Job 10:17...znovu prokážeš. Postavíš další svědky proti mnětvůj hněv proti mně se ještě rozmůže, tvá vojska zas a...
Job 11:17...na své trápení, jak voda odplyne z tvé pamětiTvůj život jak poledne se rozzáří, i tma se promění v...
Job 14:13...schoval v hrobě, kéž bys ukryl, než pomine tvůj hněv, a určil chvíli, kdy na vzpomeneš! Když člověk...
Job 15:10... a my ne? Na naší straně jsou kmeti šediví, i tvého otce předčí věkem svým. To ti nestačí ta Boží útěcha,...
Job 16:3...to mluvení do větru?' Nebo: ‚Co dráždí ke tvým výlevům?' I bych uměl mluvit jako vy, kdybyste na...
Job 22:25...mezi říční balvany. Pak bude Všemohoucí zlatem tvým, hromadou stříbra bude ti. Všemohoucí pak bude tvou...
Job 35:4...Na tyhle řeči ti tedy odpovídám a s teboutvým přátelům: Podívej se k nebi, jen pohlédni, pozoruj...
Job 38:21...domova? Dávno ses narodil, jistě to znáš, délka tvého života je nesmírná! Dostal ses do sněžných skladišť,...
Job 39:26... hřímání velitelů a všechen křik. Řídí se sokol tvým rozumem, když k letu na jih křídla rozestře? Vznese se...
Job 39:27...k letu na jih křídla rozestře? Vznese se orel na tvůj povel, aby si stavěl hnízdo ve výšce? Na skále bydlí,...
Job 42:7...Elifazovi Temanskému: "Hořím hněvem proti tobětvým dvěma přátelům, protože jste o mně nemluvili pravdivě...
Žalmy 2:7... Řekl mi: "Jsi můj syn, jsem ode dneška Otcem tvým! Požádej a učiním národy země tvým dědictvím,...
Žalmy 2:8...Otcem tvým! Požádej a učiním národy země tvým dědictvím, nejzazší končiny tvým vlastnictvím....
Žalmy 3:9...zuby ničemů! Hospodinovo je vítězství, na tvém lidu tvé požehnání. séla Pro předního zpěváka, na...
Žalmy 5:8...oškliví! ale díky tvé veliké lásce do tvého domu vejít smím, abych se klaněl v posvátné úctě před...
Žalmy 9:3...zázracích! Z tebe se raduji, pro tebe jásámtvému jménu, Nejvyšší, chci zazpívat! Moji nepřátelé...
Žalmy 9:20...Povstaň, Hospodine, proti lidské zvůli, před tvým soudem stanou národy! Vyděs je, Hospodine, jsou...
Žalmy 15:1...bude veselit! Žalm Davidův. Kdo, Hospodine, ve tvém stanu bude? Kdo bydlet smí na tvé svaté hoře? Kdo žije...
Žalmy 18:16...byla obnažena, základy světa odkryty před řevem tvým, Hospodine, před tvým dechem zuřivým! Sehnul se z...
Žalmy 19:12... nad med z pláství kanoucí. Poučením jsou pro tvého služebníka, v jejich dodržování je hojná odplata. Kdo...
Žalmy 20:6...touží, všechny tvé úmysly kéž naplní! Kéžtvého vítězství se můžem radovat, ve jménu našeho Boha...
Žalmy 21:2... raduje se král - jak jen se veselí dík tvému spasení! Touhu jeho srdce jsi mu daroval, prosbu jeho...
Žalmy 21:6...prodloužils jeho dny! Veliká je jeho sláva dík tvému spasení, věhlas a nádheru ty mu udílíš. Stále a stále...
Žalmy 21:14... Hospodine, ve své moci, zpívat a hrát chcemtvém hrdinství! Pro předního zpěváka, na nápěv písně...
Žalmy 23:4... ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsitvůj prut a tvá hůl konejší. Před zraky protivníků stůl...
Žalmy 26:6...nesedím. Ruce si umývám v nevinnosti, ke tvému oltáři, Hospodine, přicházím, abych ti hlasitě...
Žalmy 35:3...těm, kdo táhnou proti mně. Řekni mi: " jsem tvůj zachránce!" jsou zahanbeni, se stydí ti, kdo ...
Žalmy 36:9... do stínu tvých křídel se lidé uchýlí! Hojností tvého domu bývají nasyceni, z rajských potoků je napájíš....
Žalmy 36:10...je napájíš. Pramen života je přece u tebe a ve tvém světle světlo vidíme. Svou lásku rozestři na ty, kdo...
Žalmy 37:4...bezpečí. V Hospodinu měj svoji rozkoš - on touhy tvého srdce naplní! Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v...
Žalmy 38:4... jsem probodán tvými šípy, tvá ruka drtí Tvůj hněv na mně nenechal zdravé místo, můj hřích připravil...
Žalmy 40:9...v Knize napsáno. Mou radostí je konat vůli tvoutvůj Zákon, Bože můj, v nitru nosím si." Ve velikém...
Žalmy 42:4...i v noci jsou mi slzy pokrmem, když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde je?!" Duše opouští, když na to vzpomínám,...
Žalmy 42:11... drtí výsměch nepřátel, když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde je?!" Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve...
Žalmy 44:6...vítězit Jákoba! S tebou jsme nepřátele drtilitvým jménem po útočnících šlapali. Ve vlastní luk jsem...
Žalmy 45:7...skolí před tebou, srdce tvých soků zasáhnouTvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je...
Žalmy 45:8...spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto Bůhtvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé! Myrhou...
Žalmy 45:12...tvé kráse touží král - před ním se skloň, on je tvůj pán. I město Týr ti přinese dary, velmoži národů se...
Žalmy 50:7... usvědčím: , Bůh, jsem přece Bohem tvým! Kvůli tvým obětem neviním, tvé zápaly mi nikdy...
Žalmy 50:8...usvědčím: , Bůh, jsem přece Bohem tvým! Kvůli tvým obětem neviním, tvé zápaly mi nikdy nechybí. Nechci...
Žalmy 50:19...ses ztotožnil! Svá ústa poskytuješ slovům zlýmtvůj jazyk spřádá úskoky. Sedíš si a bratra hanobíš, syna...
Žalmy 51:15...ze své spásy, ušlechtilým duchem posilniTvým cestám pak budu provinilce učit, aby se hříšníci k...
Žalmy 51:21...bez vady, tehdy se znovu budou obětovat býci na tvém oltáři. Pro předního zpěváka. Poučný žalm Davidův...
Žalmy 52:11... budu, Pane, navěky za to, cos učinil. V tvém jménu složím naději, neboť je vzácné před tvými...
Žalmy 61:5...mým útočištěm, baštou před tváří nepřátel. V tvém stanu chtěl bych bydlet stále, ve skrytu tvých křídel...
Žalmy 61:6...séla sliby, Bože, jistě slyšel jsi, ctitelům tvého jména dal jsi dědictví. Ke dnům krále přidej další...
Žalmy 61:9...navždycky, dej, ho provází láska s věrnostíTvému jménu chci zpívat navěky, své sliby plnit po všechny...
Žalmy 63:5...opěvat. Budu chválit po dobu života a ve tvém jménu ruce pozvedat. Mou duši nasytí lahodná hostina,...
Žalmy 65:5...zveš, aby stanuli na tvých nádvořích! Dobrotou tvého domu se sytíme ve chrámu tvé svatosti. Svými divy nám...
Žalmy 66:4...ti bude klanět, zpívat ti bude, zpívat o jménu tvém! séla Pojďte, na Boží skutky hleďte, jak ohromný je v...
Žalmy 66:13...prošli jsme, než jsi nás vyvedl ke svobodě. Do tvého domu vejdu s oběťmi zápalnými, sliby, jež dal jsem,...
Žalmy 68:25... tví psi aby ji chlemtali jazykem!" Spatřili tvůj slavný průvod, Bože, průvod mého Boha a Krále do...
Žalmy 69:10... pro děti své matky jsem cizincem. Horlivost tvého domu totiž stravuje, padají na urážky tobě...
Žalmy 71:15...budu o tvé spravedlnosti, celý den mluvittvém spasení - nevím ani, jak je vypočíst! Přistoupím s...
Žalmy 72:2... svou spravedlnost dej synu královu! soudí tvůj lid spravedlivě, všechny tvé chudé po právu. hory...
Žalmy 72:4... pahorky spravedlnost skýtají. chudétvém lidu král obhájí, děti ubožáka ochrání a jejich...
Žalmy 73:15...trest. Kdybych však mluvil tímto způsobem, k tvým dětem bych se choval nevěrně! Chtěl jsem to tedy...
Žalmy 74:4...konce - všechno ve svatyni zničil nepřítel! Ve tvém stánku zněl nepřátelský řev, na znamení tam nechali...
Žalmy 74:7... Do základů vypálili tvoji svatyni, příbytek tvého jména zprznili. V srdci si řekli: "Zničme je úplně!"...
Žalmy 74:10...dlouho se, Bože, smí rouhat protivník? Bude se tvému jménu vysmívat navěky? Proč svoji ruku ještě...
Žalmy 77:19...zněla hřímáním, tvé střely všemi směry letělyTvým hromobitím zněla vichřice, blesky ozářily celý svět,...
Žalmy 79:1...svých. Žalm Asafův. Pohané vtrhli, Bože, do tvého dědictví, poskvrnili chrám tvé svatosti, Jeruzalém...
Žalmy 79:13...klín urážkami, jimiž ti, Pane, spílali! My paktvůj lid, ovce, jež paseš, navždy oslavovat budeme. Na...
Žalmy 80:17...sis pěstoval, posekána, spálena ohněm je, od tvého hněvu umírá. Kéž je tvá ruka nad mužem tvé pravice,...
Žalmy 81:11...boha, cizímu bohu se neklaněj. jsem Hospodintvůj Bůh, který vyvedl ze země egyptské - naplním tvá...
Žalmy 83:4...bouří, ti, kdo nenávidí, hlavy zvedají. Proti tvému lidu spřádají tajné plány, radí se proti tvým...
Žalmy 84:2... Hospodine zástupů, jak překrásně je ve tvém příbytku! duše dychtí, toužebně vyhlíží k...
Žalmy 84:5...zástupů, Králi můj a Bože můj! Blaze těm, kdo ve tvém domě dlí, oslavovat budou navěky! séla Blaze tomu,...
Žalmy 85:7...napořád? Nechceš nám znovu život darovat, aby se tvůj lid z tebe radoval? Projev nám, Hospodine, lásku svou,...
Žalmy 86:8...neboť mi odpovíš. Žádný bůh není, Pane, jako tytvým skutkům není podobných! Všechny národy, kterés učinil,...
Žalmy 88:13...hrobě a o tvé věrnosti v záhubě? Copak se ukáže tvůj zázrak v temnotě a tvá spravedlnost v zemi bez...
Žalmy 88:17...od mládí; snáším tvé hrůzy, jsem bezradnýTvůj prudký hněv se přese valí, zdrcen jsem tvými...
Žalmy 89:5...potomstvo ustanovím navěky, po všechna pokolení tvůj trůn upevním." séla Nebesa, Hospodine, slaví tvé...
Žalmy 89:13...i jih - stvořil jsi obojí, Tábor i Hermontvém jménu jásají. Mocná je paže tvá, silná ruka tvá,...
Žalmy 89:15...tvá se pozvedá. Právo a spravedlnost jsou tvého trůnu opora, láska a věrnost předchází tvoji tvář!...
Žalmy 89:17...ve světle tvé tváře takoví smějí žít. Ve tvém jménu radují se celé dny, tvá spravedlnost jim dává...
Žalmy 89:51...jsi Davidovi přísahal! Pamatuj, Pane, jak je tvůj služebník pohrdán! Urážky všech těch národů mi padly...
Žalmy 89:52...Jak jen se, Hospodine, tví nepřátelé rouhaliTvému pomazanému se rouhali a jeho šlépějím! Hospodin je...
Žalmy 90:9...na světlo tváře své. Naše dny míjejí v hněvu tvém, svá léta končíme s povzdechem. Celý náš život trvá...
Žalmy 90:11...a potíže, náhle je konec - a pryč letíme! Sílu tvého hněvu kdo ale zná, před tvou zuřivostí kdo bázeň ?...
Žalmy 90:16...soužení, jako ta léta, kdy jsme žili v neštěstíTvým služebníkům je zjevné dílo tvé, jejich děti se...
Žalmy 91:7...se plíží, ani zhoubné rány v čase poledním. Po tvém boku jich padne tisíc a deset tisíců po tvé pravici,...
Žalmy 91:10... žádné neštěstí se ti nepřihodí, rána se vyhne tvému obydlí. Vždyť kvůli tobě pověřil anděly, na všech...
Žalmy 93:2...Pevně je postaven svět, aby se neotřásltvůj trůn byl založen dříve než čas - od věčnosti jsi ty...
Žalmy 93:5...Hospodin! Zcela spolehlivá jsou tvá svědectvítvému domu svatost náleží, Hospodine, navždycky! Bože...
Žalmy 94:5...kdykoli promluví, všichni ti zločinci se honosíTvůj lid, Hospodine, deptají, utlačují tvé dědictví....
Žalmy 97:8... judské osady se radují, Hospodine, díky soudům tvým! Vždyť ty, Hospodine, jsi nad vší zemí Nejvyšší, nad...
Žalmy 102:11... do svého nápoje slzy přidávám! To všechno pro tvůj hněv, pro tvé horlení - pozdvihl jsi , abys ...
Žalmy 104:7... Před tvojí hrozbou pak rozutekly se, před tvým burácením prchaly. Sahaly k horám, stekly však do...
Žalmy 105:11...pro Izrael: "Tobě dám kanaánskou zem, bude tvým dědičným údělem!" Přitom jich tenkrát bylo jen trochu,...
Žalmy 106:5...! Štěstí tvých vyvolených dej mi zakusit, s tvým národem se mohu veselit a chlubit se spolu s těmi,...
Žalmy 109:28... se zastydí ti, kdo napadli, se zaraduje tvůj služebník! se žalobci oblečou do hanby, jsou...
Žalmy 110:3...napřáhne: "Vládni uprostřed svých nepřátel!" Tvůj lid se dobrovolně nabídne, se tvá síla ukáže ve...
Žalmy 116:16...smrt jeho oddaných! Hospodine, že jsem tvůj služebník, ano, tvůj služebník, tvé služebnice syn, ty...
Žalmy 119:7...nebudu. Chválit budu se srdcem upřímnýmtvým spravedlivým soudům když se naučím. Tvé zákony chci...
Žalmy 119:9...Jak mladík svou stezku udrží v čistotě? Tak, že tvým slovem řídí se! Celým svým srdcem hledám , od tvých...
Žalmy 119:18... oči otevři, abych uviděl úžasné věci ve tvém Zákoně. Na zemi jsem jen cizincem, své příkazy mi...
Žalmy 119:23...svědectví! Vládcové zasedají a pomlouvají tvůj služebník zatím přemýšlí o tvých zákonech. Tvá...
Žalmy 119:34...střežil jako svou odplatu. Dej mi rozum, abych tvůj Zákon dodržel, jsem mu celým srdcem poslušen. Veď...
Žalmy 119:42...mám co odpovědět těm, kdo urážejí, vždyť ve tvém slově skládám naději. Nikdy mi neber z úst slova...
Žalmy 119:44...slova věrnosti, spoléhám přece na tvé pokynyTvůj Zákon stále plnit chci, navždy a navěky! Svobodně budu...
Žalmy 119:48...jsou mi rozkoší - vždyť je miluji! K milovaným tvým příkazům ruce vztahuji, zatímco přemýšlím nad tvými...
Žalmy 119:51...výroky. Pyšní zasypali svými posměšky, od tvého Zákona se však nevzdálím. V paměti chovám tvé věčné...
Žalmy 119:53...utěším. Zuřivost jímá nad ničemy, kteří tvůj Zákon odmítli. Tvé zákony jsou mými písněmi, kdekoli...
Žalmy 119:55...putuji. Na tvé jméno vzpomínám po nocíchtvůj Zákon, Hospodine, toužím naplnit. Tento úkol mi náleží...
Žalmy 119:59...nad svými cestami, kroky jsem obrátil ke tvým svědectvím. Pospíchám, abych se nezpozdil dodržet chci...
Žalmy 119:61...obklopen léčkami ničemů, nezapomínám na Zákon tvůj. O půlnoci vstávám a chválím za spravedlivé soudy...
Žalmy 119:66...rozumu a dej mi poznání, vždyť věřím přikázáním tvým! Než jsem byl pokořen, bloudil jsem, tvých výroků teď...
Žalmy 119:70...otupěla, jsou samý tuk, mou rozkoší je ale Zákon tvůj. Prospělo mi to, že jsem byl pokořen - poučil jsem se...
Žalmy 119:77... jak jsi to svému služebníku zaslíbil. Kéž  tvůj soucit navštíví, abych žil, tvůj Zákon je mi přece...
Žalmy 119:80... aby poznali tvá svědectví. Kéž je srdce tvým zákonům oddané - tehdy nebudu nikdy zahanben! Umírám...
Žalmy 119:81...- tehdy nebudu nikdy zahanben! Umírám touhou po tvém spasení, tvé slovo je mou nadějí. Oči mi slábnou, tvé...
Žalmy 119:84... nezapomínám na tvé zákony. Jak dlouho bude žít tvůj služebník? Kdy pronásledovatele odsoudíš? Pyšní...
Žalmy 119:85...odsoudíš? Pyšní mi jámy kopají, ti na tvůj Zákon vůbec nehledí. Věrné jsou všechny tvé příkazy;...
Žalmy 119:92...jsi nařídil, vždyť všechny věci slouží ti. Kdyby tvůj Zákon nebyl mou rozkoší, dávno bych zahynul ve svém...
Žalmy 119:96... Vidím, že vše dokonalé své hranice - ve tvém přikázání je však svoboda bez konce! Jak velmi tvůj...
Žalmy 119:97...přikázání je však svoboda bez konce! Jak velmi tvůj Zákon miluji - celý den o něm přemýšlím! Tvé přikázání...
Žalmy 119:101...cesty své kroky zdržuji, abych se řídil slovem tvým. Od tvých pokynů neodvracím se, vždyť ty sám jsi můj...
Žalmy 119:109...život stále visí na vlásku, nezapomínám na Zákon tvůj. I když mi ničemové nastražili past, neopustil jsem...
Žalmy 119:113...odplata navěky! Nesnáším ty, kdo jsou vrtkavítvůj Zákon ale miluji. Ty jsi skrýše a můj štít, tvé...
Žalmy 119:117...své naději! Podpoř , abych byl zachráněn, k tvým zákonům abych stále hledět směl. Odmítáš všechny, kdo...
Žalmy 119:120...mi chvěje hrůzou před tebou - v úžasu hledím na tvůj soud! Právem a spravedlností řídím se, nevydej těm...
Žalmy 119:125...o svých zákonech! Dej mi rozum, vždyť jsem tvůj služebník, abych rozuměl tvým svědectvím. Čas jednat,...
Žalmy 119:126... Hospodine, je tu - lidé porušují Zákon tvůj! Protože miluji tvé příkazy, jsou mi nad zlato, i to...
Žalmy 119:136... Z očí mi slzy proudí potokem - lidé se neřídí tvým Zákonem! Spravedlivý jsi, Hospodine, a soudy tvé jsou...
Žalmy 119:140...slovo nedbají. Tvé výroky jsou zcela ryzí, tvůj služebník, je miluji! I když jsem nepatrný, i když...
Žalmy 119:142...tvá pravidla. Tvá spravedlnost navždy obstojítvůj Zákon je zcela pravdivý. Doléhá na úzkost a...
Žalmy 119:150...! Blíží se ti, kdo běží za zvrhlostí, od tvého Zákona se ale vzdalují. Ty, Hospodine, blízký jsi;...
Žalmy 119:153...a dej mi záchranu, nezapomínám přece na Zákon tvůj. Veď moji při a buď mi Zastáncem; jak jsi zaslíbil,...
Žalmy 119:160... hleď, ve své lásce prosím obživ ! Úhrnem tvého slova pravda je, navěky spravedlivé jsou všechny...
Žalmy 119:161...tvé. I když bezdůvodně honí vládcové, před tvým slovem v srdci chvěji se. Ze tvých výroků mám tolik...
Žalmy 119:163...nejdražší. Lež se mi hnusí, nenávidím jitvůj Zákon ale miluji! Sedmkrát za den chválím za...
Žalmy 119:165...chválím za spravedlivé soudy tvé. Kdo milují tvůj Zákon, mají hojný mír, žádné překážky je nesrazí! ...
Žalmy 119:174...si zvolil tvá pravidla. Toužím, Hospodine, po tvém spasení, tvůj Zákon je mi rozkoší! Kéž mohu žít,...
Žalmy 119:176...ovce ztracená jsem zabloudil, hledej - jsem tvůj služebník, nezapomínám na tvé příkazy! Poutní píseň....
Žalmy 121:3...nebe i zemi učinil! On nedá klopýtnout noze tvétvůj ochránce jistě nedříme. Jistěže nedříme ani nespí ten,...
Žalmy 121:5...nespí ten, který ochraňuje Izrael! Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin po tvé pravici ti stín. Neublíží...
Žalmy 122:8...je bezpečně!" Pro svoje bratry a své přátele za tvůj pokoj chci modlit se. Pro dům Hospodina, našeho Boha,...
Žalmy 128:3...a úspěšný. Tvá manželka jak réva plodící v srdci tvého domu, tvé děti jak olivové proutky kolem tvého stolu!...
Žalmy 132:11...z tvých vlastních potomků dosedne po tobě na tvůj trůn. Když tvoji synové mou smlouvu zachovají a ...
Žalmy 132:12...vyučím, i jejich synové na věky věků dosednou na tvůj trůn." Hospodin si přece Sion zvolil, oblíbil si jej...
Žalmy 138:2...chválím , žalmy ti zpívám před mocnými. Před tvým svatým chrámem klaním se a tvému jménu děkuji, že...
Žalmy 139:7... na to nestačím! Kam bych byl unikl před duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe...
Žalmy 139:21...nepřátelé tví! Nemám snad, Hospodine, k tvým sokům nenávist? Nehnusím si ty, kdo na tebe útočí?...
Žalmy 143:2...mi ve své věrnosti, ve své spravedlnosti! Jsem tvůj služebník, nevoď na soud - nikdo z živých není v...
Žalmy 143:10...tvou vůli prosím nauč - vždyť jsi můj BůhTvůj laskavý Duch vede po zemi srovnané. Obživ ,...
Žalmy 143:12... všechny protivníky prosím znič - vždyť jsem tvůj služebník! Žalm Davidův. Požehnán buď Hospodin, skála...
Žalmy 145:11...slaví, ti dobrořečí věrní tví. O slávě tvého království vyprávějí, o tvých mocných činech ...
Žalmy 146:10...ale podvrací. Hospodin bude kralovat navěkytvůj Bůh, Sione, po všechna pokolení! Haleluja! Haleluja!...
Žalmy 147:13... Sione! On zpevňuje závory tvých bran, žehná tvým dětem ve tvých zdech. Působí pokoj ve tvých končinách,...
Přísloví 1:9...na tvé hlavě budou, náhrdelníkem budou na hrdle tvém. Nenech se zlákat, synu, když hříšníci ...
Přísloví 3:8... cti Hospodina a vyvaruj se zla! To přinese tvému tělu zdraví, celé tvé nitro to občerství. Uctívej...
Přísloví 3:24... půjdeš spát, nic nebude strašit, usneštvůj sen bude příjemný. Nebudeš se bát náhlého děsu ani...
Přísloví 3:26...zkázy, jež čeká ničemy. Hospodin bude stát po tvém boku, on sám tvé nohy před pastí ochrání! Neodpírej...
Přísloví 4:12... po přímých stezkách chci vést. Půjdeš-litvůj krok nic nezastaví, jestliže poběžíš, nic nesrazí....
Přísloví 4:13...se chop a nepovoluj, opatruj je, vždyť je tvým životem! Stezku darebáků se neodvažuj zkoušet, cestou...
Přísloví 5:10...necháš druhým, svá léta ukrutníku odevzdáš. Z tvého úsilí budou žít jiní, tvá dřina skončí v domě cizího....
Přísloví 5:11...v domě cizího. Nakonec bolestí řvát budeštvůj život, tvé tělo bude zmařeno: "Proč jen jsem...
Přísloví 23:25...štěstím, rodič moudrého důvod k radostiTvůj otec i matka tedy mají radost, tvoji rodičku ...
Přísloví 24:17...sklouznutí ale zničí ničemu. Neraduj se, když tvůj nepřítel padne, nejásej v srdci nad jeho klesnutím....
Přísloví 25:8...do sporu. Co by sis mohl nakonec počít, kdyby  tvůj bližní k hanbě přivedl? Spor se svým bližním když...
Přísloví 25:21...totéž je truchlivému zpívat písničky. Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Na...
Kazatel 10:16...ani netrefí do města! Běda ti, země, když je tvým králem dítě a tvoji velmoži zrána hodují! Blaze ti,...
Kazatel 10:17...velmoži zrána hodují! Blaze ti, země, když je tvým králem šlechtic a tvoji velmoži v pravý čas hodují -...
Píseň 2:14...svůj obličej, svůj hlas mi dopřej uslyšetTvůj hlas je tolik lahodný, tvůj obličej tak líbezný!...
Píseň 5:9... co mu povíte? Že jsem nemocná láskou! Čím je tvůj miláček zvláštní, ty nejkrásnější z žen? Čím je tvůj...
Píseň 6:1...takový můj druh, dcery jeruzalémské! Kam odešel tvůj miláček, ty nejkrásnější z žen? Kam se obrátil tvůj...
Píseň 7:3...boků jako šperky mistrnou rukou tepané. Pupek tvůj - číše okrouhlá, kořeněné víno v nikdy nechybí!...
Píseň 7:5...oči - rybníky chešbonské při bráně Bat-rabimTvůj nos jak libanonská věž k Damašku hledící. Tvá hlava...
Píseň 7:9...vzít do dlaní. Tvé prsy kéž jsou mi hrozny vínatvůj dech voní jabloní, tvé polibky jsou mi vínem...
Píseň 8:13...prodléváš v zahradách, druhové touží uslyšet tvůj hlas. Kéž ho uslyším právě ! Pospěš, můj milý!...
Izaiáš 6:7...se dotkl tvých rtů; tvá vina byla odstraněnatvůj hřích očištěn." Potom jsem uslyšel Pánův hlas: "Koho...
Izaiáš 7:17...dvou králů se děsíš, zpustošena. Na tebe, na tvůj lid a na tvůj otcovský dům pak Hospodin přivede časy,...
Izaiáš 10:22...Jákoba se navrátí k Mocnému Bohu. I kdyby tvého lidu, Izraeli, bylo jako písku v moři, jen pozůstatek...
Izaiáš 10:27...v Egyptě. V ten den jejich břemeno spadnetvého ramene a jejich jho ze tvé šíje - jho se po oleji...
Izaiáš 14:3...kdy ti Hospodin odpočinout od tvé bolesti, od tvého trápení a těžké poroby, ve které jsi musel otročit,...
Izaiáš 14:30...naleznou, ubozí konečně v bezpečí spočinoutvůj kořen ale hladem umořím a tvé pozůstatky pobiji....
Izaiáš 16:5... zhouba přestane a utlačovatel zmizí ze zeměTvůj trůn tehdy bude upevněn láskou a v Davidově stanu na...
Izaiáš 16:9...a Chešbone, vždyť nad tvou sklizní i vinobraním tvůj výskot umlkne! Zmizelo veselí a jásot v zahradách, na...
Izaiáš 22:19...svých vozů - domu svého pána jsi dělal ostudu! Z tvého postavení vyženu, budeš zbaven svého úřadu! V ten...
Izaiáš 26:8...cestě tvých soudů, Hospodine, v tebe doufáme; po tvém jménu, po tvé připomínce v duši toužíme. duše v...
Izaiáš 29:4...vleže na zemi, z prachu bude znít tvé mumlánítvůj hlas bude podobný duchu z podzemí, z prachu bude znít...
Izaiáš 30:20...I když vám Pán dává chléb soužení a vodu porobytvůj Učitel však nezůstane skryt - svého Učitele na vlastní...
Izaiáš 30:23...hadry a řekneš: "Pryč s tím!" On také sešle déšť tvému semeni, které rozsíváš na zemi, a pokrm, který země...
Izaiáš 33:3...ráno posilou a v čase soužení záchranou. Před tvým mocným hlasem národy utečou, jakmile povstaneš, pohané...
Izaiáš 36:12..."Copak můj pán s těmito slovy poslal za tvým pánem a za tebou? Poslal právě za těmi muži na...
Izaiáš 37:4... začal, ale není dost sil. Kéž by Hospodintvůj Bůh, slyšel, co řekl nejvyšší komoří vyslaný svým...
Izaiáš 38:5...a řekni Ezechiášovi: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem...
Izaiáš 39:4... z Babylonu," odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál. "Viděli všechno, co v...
Izaiáš 41:10...se - jsem s tebou, nestrachuj se - jsem tvůj Bůh. Posilním a podpořím, podepřu svou...
Izaiáš 41:13... kteří s tebou válčili. Neboť Hospodin jsem tvůj Bůh, který bere za ruku a říká: "Neměj strach, ...
Izaiáš 43:1...se, jsem vykoupil a povolal jménem tvým - patříš mi! Půjdeš-li přes vody, budu s tebou,...
Izaiáš 43:3... plamen nespálí. Hospodin jsem přece tvůj Bůh, , Svatý izraelský, jsem tvůj spasitel. Egypt...
Izaiáš 43:4... miluji, že za tebe vyměním všechny lidi, za tvůj život dám celé národy. Neboj se, jsem s tebou. Od...
Izaiáš 43:25...kvůli sobě smažu tvé přestupky a nevzpomenu na tvůj hřích. Osvěž mi paměť, se spolu soudíme, pověz, čím...
Izaiáš 43:27... pověz, čím bys mohl být ospravedlněn.  tvůj prapředek se prohřešil, tvoji mluvčí zradili. Proto...
Izaiáš 45:3...Hospodin, Bůh izraelský, který volá jménem tvým. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli svému...
Izaiáš 45:4...svému vyvolenému Izraeli jsem zavolal jménem tvým - i když neznáš, udělil jsem ti tituly. jsem...
Izaiáš 48:17...izraelský, jenž vykoupil: jsem Hospodintvůj Bůh, který učí úspěchu a vede po cestě, po níž...
Izaiáš 48:18...bys jít měl. Kdybys tak poslouchal příkazytvůj pokoj by proudil jako potoky, jak mořské vlny by byl...
Izaiáš 48:19...vlny by byl tvůj blahobyt. Jako písku by bylo tvého semene a tvých potomků jako zrnek v něm; jejich jméno...
Izaiáš 49:25...tyrani budou zbaveni kořisti! sám se postavím tvému odpůrci, sám tvé děti zachráním! Ty, kdo ...
Izaiáš 49:26...tehdy všichni lidé poznají, že Hospodin jsem tvůj spasitel, Bůh Jákobův, tvůj vykupitel. Toto praví...
Izaiáš 51:15... chléb mu scházet nebude. jsem Hospodintvůj Bůh, jenž vzdouvá moře, jeho vlny řvou - mám jméno...
Izaiáš 51:20... pod tíhou hněvu Hospodinova, pod hrozbami tvého Boha. Proto teď slyš, ty ztrápená, ty opilá, ne však...
Izaiáš 51:22...ztrápená, ty opilá, ne však od vína: Toto praví tvůj Pán a Bůh, obhájce svého lidu, Hospodin: Hle, beru ti...
Izaiáš 52:7... toho, kdo spásu ohlašuje, kdo říká Sionu: "Tvůj Bůh kraluje!" Slyš! Tví strážní volají, společně křičí...
Izaiáš 54:5...mládí, na potupu svého vdovství nevzpomeneš vícTvým manželem je přece tvůj Tvůrce, Hospodin zástupů - to...
Izaiáš 54:6...jež byla v mládí provdána a potom zavržena, říká tvůj Bůh. Opustil jsem na kratičkou chvilku, v nesmírném...
Izaiáš 54:8... ve věčné lásce se však nad tebou slituji, říká tvůj vykupitel, Hospodin. Je to pro stejné jako za...
Izaiáš 55:5... jež neznaly, k tobě poběží kvůli Hospodinutvému Bohu, kvůli Svatému izraelskému, jenž oslaví....
Izaiáš 57:6...v roklích najdeš svůj úděl, právě ony budou tvým osudem. Vždyť právě jim vyléváš úlitby, jim přinášíš...
Izaiáš 58:11...povede, nasytí tvou duši i v zemi vyprahlétvým kostem dodá na síle. Budeš se podobat zavlažené...
Izaiáš 60:3...Hospodin, jeho sláva nad tebou se objeví. Ke tvému světlu půjdou národy a králové k jasu tvého svítání....
Izaiáš 60:9...stříbro i zlato s nimi, kvůli jménu Hospodinatvého Boha, Svatého Izraelova, jenž oslaví. Cizinci...
Izaiáš 60:16...z prsů královských a poznáš, že Hospodin jsem tvůj spasitel, Bůh Jákobův, tvůj vykupitel. Místo bronzu...
Izaiáš 60:17...dřeva přinesu ti bronz a místo kamení železoTvým správcem tehdy učiním pokoj, tvým vládcem bude...
Izaiáš 60:18... nebude slyšet o násilí, o zkáze a zhoubě na tvém území. Své hradby tehdy nazveš Spása a svoje brány...
Izaiáš 60:19...nebude ti svítit ani záře měsíce - Hospodin bude tvým věčným světlem, tvůj Bůh ti bude ke slávě! Tvé slunce...
Izaiáš 60:20...Tvé slunce nikdy nezapadne, neubude tvého měsíce - Hospodin bude tvým věčným světlem, dny tvého...
Izaiáš 60:21...věčným světlem, dny tvého truchlení skončí se. V tvém lidu budou všichni spravedliví a obdrží zemi navěky....
Izaiáš 62:5...Jako se mládenec žení s pannou, tak se tvůj Stavitel ožení s tebou; ženichovo štěstí nad nevěstou...
Izaiáš 62:8...mocnou paží přísahal: nikdy nedám tvé obilí tvým nepřátelům sníst; nikdy nevypijí cizinci víno, s...
Izaiáš 62:11...všech konců světa: "Řekněte Dceři sionské - hletvůj Spasitel jde! Hle, jeho odplata jde s ním, jeho...
Izaiáš 63:18...svým, kvůli kmenům svého dědictví! Nakrátko tvůj lid vlastnil tvou svatyni, než ji naši nepřátelé celou...
Izaiáš 64:8...Prosíme , na nás pohlédni - my všichni jsme tvůj lid! Tvá svatá města jsou zpustošena, ze Sionu je...
Izaiáš 66:9..., který vedu k porodu, lůno uzavřu? praví tvůj Bůh. S Dcerou jeruzalémskou se veselte, všichni, kdo...
Jeremiáš 2:24...na poušti. Jakmile lačně zavětříš, kdo zadrží tvůj chtíč? Kdokoli po v čas říje zatouží, najde ji...
Jeremiáš 5:17...toulec zeje jako hrob. Pohltí tvou úrodutvůj chléb, pohltí tvé syny i tvé dcery, pohltí tvé ovce i...
Jeremiáš 10:25...se k tobě neznají, vylij ji na kmeny, které setvému jménu nehlásí. Vždyť právě oni Jákoba spolykali,...
Jeremiáš 13:25... jako plevy unášené pouštním vichrem. To bude tvůj úděl, to jsem ti vyměřil, praví Hospodin, protože jsi...
Jeremiáš 13:27...obličej, se ukáže tvá hanba, tvé cizoložstvítvůj chtíč i tvé zvrhlé smilnění. Viděl jsem tvé...
Jeremiáš 17:16...Tak se tedy splní!" Nestál jsem o to, být tvým pastýřem, nepřál jsem si ten hrozný den. Ty víš, co mi...
Jeremiáš 18:20...a přimlouval se za , abych od nich odvracel tvůj hněv. Na jejich děti proto dopusť hlad, vydej je meči...
Jeremiáš 22:2... slyš slovo Hospodinovo - ty, tvoji dvořanétvůj lid, vy, kteří vcházíte těmito branami. Tak praví...
Jeremiáš 22:15...dělá králem, že máš víc cedru než ostatní? Copak tvůj otec neměl co jíst a pít? Jednal však poctivě a...
Jeremiáš 22:20..."Vystoupej na Libanon, dcero, křič, z Bášanu  tvůj hlas zní, z Abarimu vykřikni nad svými milenci, neboť...
Jeremiáš 22:25... strhl! Vydám do rukou těch, kdo pasou po tvém životě, do rukou těch, ze kterých máš děs, do rukou...
Jeremiáš 30:14... jako surovec, protože máš tolik vintvůj hřích se tolik rozmnožil. Proč sténáš nad svým...
Jeremiáš 30:15... jsem ti to způsobil, protože máš tolik vintvůj hřích se tolik rozmnožil! Všichni, kdo požírají,...
Jeremiáš 32:7...Hospodinovo: Hle, přijde za tebou Chanamel, syn tvého strýce Šaluma, a řekne: ‚Kup si pole v Anatotu....
Jeremiáš 32:23...a ovládli ji, neposlouchali a neřídili se tvým Zákonem. Nic z toho, cos jim přikázal, neplnili, a tak...
Jeremiáš 37:18...králi Cidkiášovi řekl: "Čím jsem se proti tobětvým dvořanům anebo tomuto lidu provinil, že jste dali...
Jeremiáš 40:2...gardistů Jeremiáše našel, řekl mu: "Hospodintvůj Bůh, varoval toto místo před tímhle neštěstím a teď...
Jeremiáš 42:3...nás z našeho množství zbyla. Kéž nám Hospodintvůj Bůh, oznámí, kam máme jít a co máme dělat." "Dobrá,"...
Jeremiáš 42:5...že uděláme přesně to, s čím za námi Hospodintvůj Bůh, pošle. nám to bude příjemné, nebo ne,...
Jeremiáš 46:12...- žádný nemůže uzdravit. Národy uslyšítvém zahanbení, tvůj nářek zemi naplní. Hrdinové klopýtnou...
Jeremiáš 48:7...své výdobytky a poklady, i ty sám budeš dobytTvůj bůh Kemoš půjde do vyhnanství a s ním i jeho kněží a...
Jeremiáš 49:5... praví Hospodin, Pán zástupů, hrůzu z celého tvého okolí. Budete rozehnáni každý na jinou stranu a nikdo...
Jeremiáš 49:16... Klame hrůza, kterou vzbuzuješ, a pýcha tvého srdce. V rozeklaných skalách sis zřídil obydlí,...
Jeremiáš 50:31...praví Hospodin, Pán zástupů. totiž nadešel tvůj den, čas, kdy se s tebou zúčtuje! Nadutec klopýtne a...
Jeremiáš 51:13...ležící u mocných řek a topící se v pokladechtvůj konec nadešel, tvá nit se přetrhne! Hospodin zástupů...
Pláč 1:10...vtrhli pohané - ti, o kterých jsi nařídil: "Do tvého shromáždění nesmějí!" Všechen její lid sténá a žebrá...
Pláč 4:22...dočkáš kalicha - opiješ se a svlékneš donahaTvůj trest vyprší, Dcero sionská, nezůstaneš v zajetí....
Pláč 5:19...honí lišky! Ty, Hospodine, však vládneš navěkytvůj trůn trvá po všechny časy. Proč na nás nikdy...
Ezechiel 4:8...moci převalit z boku na bok, dokud neuplynou dny tvého obléhání. Vezmi pšenici, ječmen, fazole, čočku, proso...
Ezechiel 4:10...budeš připravovat jídlo: budeš ho jíst 390 dnůTvůj denní příděl stravy bude vážit 20 šekelů a budeš ho...
Ezechiel 5:2...vezmi váhu a rozděl je na díly. uplynou dny tvého obléhání, spálíš jich třetinu na ohni uprostřed města...
Ezechiel 5:9...národů na tobě vykonám své soudy. Kvůli všem tvým ohavnostem v tobě provedu, co jsem neprovedl nikdy...
Ezechiel 7:4...Ano, uvalím tvé cesty na tebe, tvá ohavnost ve tvém středu vyvstane a poznáte, že jsem Hospodin. Toto...
Ezechiel 7:6...Zlo za zlem - hle, tu je! Je konec, konec jetvůj konec nadešel - hle, tu je! Tvůj zánik nadešel,...
Ezechiel 7:7... konec je, tvůj konec nadešel - hle, tu jeTvůj zánik nadešel, obyvateli země! Ten čas tu je, blíží...
Ezechiel 7:9...! Uvalím tvé cesty na tebe, tvá ohavnost ve tvém středu vyvstane a poznáte, že Hospodin jsem ten,...
Ezechiel 16:3...Jeruzalému - Původem i rodem jsi Kananejkatvůj otec byl Emorejec a matka Chetejka. A tvoje narození?...
Ezechiel 16:8...Znovu jsem šel okolo a uviděl , a hle - přišel tvůj čas, čas milování. Tehdy jsem zahalil cípem svého...
Ezechiel 16:41...před očima mnoha žen popraví. Tak skoncujitvým smilněním - žádní zaplacení milenci! Tehdy se můj...
Ezechiel 16:51...ses chovala tak ohavně, že tvé sestry díky všem tvým ohavnostem vypadají nevinně. Styď se - vždyť jsi tím...
Ezechiel 16:53...úděl Samaří a jejích dcer. Zároveň ale změnímtvůj úděl, aby ses musela stydět a hanbit za všechno, co...
Ezechiel 16:60...však pamatovat na svou smlouvu s tebou ze dnů tvého mládí a uzavřu s tebou smlouvu věčnou. Tehdy si...
Ezechiel 21:30... Vládce Izraele, ty sprostý lotře, nadešel tvůj den, čas zúčtování s tvým zločinem! Tak praví Panovník...
Ezechiel 22:13... praví Hospodin. Pohleď - tlesknu do dlaní nad tvým mrzkým ziskem a nad krví prolitou uprostřed tebe!...
Ezechiel 23:21...jako koně. Stýskalo se ti po zvrhlostech tvého mládí, kdy ti Egypťané osahávali bradavky a tvá mladá...
Ezechiel 23:29... svlečenou donaha, aby se ukázala nahota tvého smilstva. Tvá vlastní zvrhlost a sprostota ti to...
Ezechiel 26:11...svých koní zdupá všechny tvé ulice. Vyvraždí tvůj lid mečem a tvé mocné sloupy se zhroutí na zem....
Ezechiel 26:15...Týre, celé pobřeží se bude třást rachotem tvého pádu a sténáním tvých zraněných v tom hrozném...
Ezechiel 26:18...v okolí. Teď se však chvěje celé pobřeží v den tvého zániku, děs jímá mořské ostrovy - nejsi tu! Nuže,...
Ezechiel 27:5... Tvá prkna vyrobili z hermonských cypřišů, na tvůj stěžeň vzali cedr z Libanonu, tvá vesla zhotovili z...
Ezechiel 27:12... Taršiš s tebou vede obchody kvůli množství tvého bohatství; za tvé zboží nabízí stříbro, železo, olovo...
Ezechiel 27:16...kly. Aram s tebou vede obchody kvůli množství tvého zboží; platí ti tyrkysem, purpurem, vyšívanými...
Ezechiel 27:18... Damašek s tebou vede obchody kvůli množství tvého zboží a všelijakého bohatství; nabízí chelbonské víno...
Ezechiel 27:33...ze zámoří, sytil jsi mnohé národy; množstvím tvého přepychového zboží králové země bohatli. Teď tvůj...
Ezechiel 27:34...přepychového zboží králové země bohatli. Teď tvůj vrak leží na dně moří; tvé zboží i všichni, kdo k tobě...
Ezechiel 28:16...- než jsi byl shledán zlým. Kvůli množství tvého obchodování se tvé nitro naplnilo krutostí a zhřešil...
Ezechiel 29:4...nechám přichytit na tvé šupiny. Vytáhnu tvého místa u řeky i se všemi tvými nilskými rybami, které...
Ezechiel 35:11...Proto, jakože jsem živ, praví Panovník Hospodintvůj nenávistný hněv a závist vůči nim ti odplatím a dám se...
Ezechiel 38:4... Vrazím ti do čelistí háky a přivleču s celým tvým vojskem - koně i všechny jezdce v plné výstroji,...
Ezechiel 44:30... Také ze svého těsta dáte prvotiny knězi, aby na tvém domě spočinulo požehnání. Kněží nesmějí jíst nic...
Daniel 5:11... v němž přebývá duch svatých bohů. Ten za dnů tvého otce prokázal jasnozřivost, důvtip a moudrost, jakou...
Daniel 5:18...smysl vyložím. Slyš, králi! Nejvyšší Bůh dal tvému otci Nabukadnezarovi království, velikost, slávu a...
Daniel 5:23...ani nic nevědí - ale Bohu, který v moci každý tvůj dech a každý tvůj krok, jemu jsi slávu nevzdal! To...
Daniel 6:17...do lví jámy. Král tehdy Danielovi řekl: "Kéž  tvůj Bůh, jemuž věrně sloužíš, zachrání!" Když pak přinesli...
Daniel 6:21..."Danieli, služebníku živého Boha! Dokázal  tvůj Bůh, jemuž věrně sloužíš, zachránit před lvy?" "...
Daniel 9:6...jsme tvé služebníky proroky, kteří ve tvém jménu mluvili k našim králům a vůdcům, k našim otcům a...
Daniel 9:11...své služebníky proroky. Celý Izrael přestoupil tvůj Zákon a odvrátil se, aby neslyšeli tvůj hlas.To proto...
Daniel 9:16... kvůli nepravostem našich otců se Jeruzalémtvůj lid staly terčem posměchu pro všechny okolo. Nyní tedy...
Daniel 9:18... pro svou vlastní spravedlnost, ale pro tvůj veliký soucit. Ach Pane, slyš! Ach Pane, odpusť! Ach...
Daniel 9:19...samému, Bože můj, neotálej, vždyť tvé městotvůj lid nese tvé jméno!" Ještě když jsem se modlil a...
Daniel 9:24...tomu vidění: Sedmdesát týdnů je lhůta určená tvému lidu i svatému městu, aby ta vzpoura skončila a...
Daniel 10:14...teď jsem přišel, abych ti vysvětlil, co potká tvůj lid v posledních dnech. To vidění je totiž o budoucích...
Daniel 10:17...s tebou, pane, může mluvit někdo, jako jsem tvůj služebník? Všechna síla opustila a nemohu se ani...
Daniel 11:14...(Mnozí tehdy povstanou proti jižnímu králi. I ve tvém lidu se pozvednou bojovní muži, aby naplnili vidění,...
Daniel 12:1..." "V tom čase povstane Michael, veliký knížetvého lidu ochránce. Čas soužení tehdy nastane, jaké dosud...
Ozeáš 10:14...cestu a na množství svých hrdinů, vypukne proti tvému lidu válka, každá tvá pevnost bude zbořena. Jako když...
Ozeáš 12:10... nenajdou na mně žádný hřích!" jsem Hospodintvůj Bůh, od vyjití z Egypta; pošlu bydlet zpátky do...
Ozeáš 13:4...pleva, jako dým z komína. jsem Hospodintvůj Bůh, od vyjití z Egypta; Boha kromě mne nikdy...
Ozeáš 13:10... zničil ses! Kdo ti pomůže? Kde je tvůj král, tvůj zachránce? Kde je ve všech tvých městech?...
Amos 8:14...kteří přísahají na hřích Samaří. Prý: "Jakože je tvůj Bůh, Dane, živ! Jakože žije pouť do Beer-šeby!" -...
Amos 9:15...země nebudou nikdy vyrváni, praví Hospodintvůj Bůh. Vidění Abdiášovo. Toto praví Panovník Hospodin o...
Abdiáš 1:3...mezi národy, budeš v největším opovržení! Pýcha tvého srdce oklamala, tebe, jenž bydlíš v rozeklaných...
Abdiáš 1:7...žiješ v pokoji, podvedou a porazí; ti, kteří tvůj chléb jídali, na tebe léčku nastraží - nebudeš mít ani...
Abdiáš 1:10...Kvůli vraždění, kvůli násilí na Jákobovitvém bratrovi, budeš zahalen do ostudy, vyhlazen budeš...
Jonáš 2:5...očima. Jak bych se ještě mohl podívat na tvůj svatý chrám? Voda obklopila ze všech stran, kolem...
Jonáš 2:8...se rozpomněl. modlitba k tobě dolehla, našla tvůj svatý chrám. Ti, kdo marné nicotnosti ctí, sami se...
Micheáš 4:9...běduješ? Což s tebou není Král? Copak zahynul tvůj Rádce, že máš bolesti jako rodička? Svíjej se, Dcero...
Micheáš 6:13...proto jsem ranil trápením, abych zničil za tvůj hřích. Budeš jíst, ale nenasytíš se, bude ti kručet v...
Micheáš 7:10...toho, který mi říkával: "Kdepak je Hospodin, ten tvůj Bůh?" Na vlastní oči se podívám, ho jak bláto na...
Micheáš 7:14...skutků. Svou holí pas svůj lid, stádo, jež je tvým dědictvím. žijí sami v zarostlé krajině, uprostřed...
Nahum 3:18... tví hodnostáři ulehli! Po horách rozptýlen je tvůj lid a není, kdo by je shromáždil. Není léku na tvé...
Abakuk 3:2...nářků. Slyšel jsem, Hospodine, tvoji zvěst, před tvým dílem stojím s úžasem. Oživ je, Hospodine, znovu po...
Abakuk 3:11... před září tvých šípů utekly, před blýskáním tvého kopí. Ve svém rozhořčení kráčíš zemí, ve svém hněvu...
Sofoniáš 3:15...srdcem, Dcero jeruzalémská! Hospodin zrušil tvůj rozsudek a nepřítele odvrátil. Hospodin, Král Izraele,...
Sofoniáš 3:17..."Neboj se, Sione, nesvěšuj ruce! Hospodintvůj Bůh, je vprostřed tebe - hrdina, jenž zachrání....
Zachariáš 3:4...šaty!"Pak řekl Jošuovi: "Hle, snímám z tebe tvůj hřích a oblékám ti slavnostní roucho." Řekl jsem:...
Zachariáš 9:9... dej se do zpěvu, Dcero jeruzalémská! Hletvůj král k tobě přichází, spravedlivý a vítězný; pokorný,...
Zachariáš 14:1...Bůh je Hospodin!" Hle, přichází Hospodinův denTvůj majetek padne za kořist přímo ve tvých zdech....
Malachiáš 1:6... kněží, kteří pohrdáte mým jménem. "Jak pohrdáme tvým jménem?" ptáte se. Tak, že na můj oltář přinášíte...
Malachiáš 2:14...Hospodin je svědkem mezi tebou a manželkou tvého mládí, které jsi nevěrný. Vždyť je to tvá společnice,...
Matouš 5:23...přinášel na oltář svůj dar a tam si vzpomněl, že tvůj bratr něco proti tobě, nech svůj dar tam před...
Matouš 5:25...dohodni rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby  tvůj odpůrce nevydal soudci a soudce zřízenci a byl bys...
Matouš 5:29...zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla....
Matouš 5:30...zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla. Také bylo...
Matouš 6:4...pravice. Tak tvé dobrodiní zůstane vskrytutvůj Otec, který vidí vskrytu, odmění. Také když se...
Matouš 6:6...a modli se ke svému Otci, který je vskrytuTvůj Otec, který vidí vskrytu, odmění. Když se tedy...
Matouš 6:18...raději si pomaž hlavu olejem a umyj si tvář, aby tvůj půst nebyl zjevný lidem, ale tvému Otci, který je...
Matouš 7:22...mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu...
Matouš 14:4...svého bratra Filipa, protože Jan mu říkal: "Tvůj sňatek s je nezákonný!" Herodes ho tedy chtěl zabít...
Matouš 17:16...padá do ohně anebo do vody. Přivedl jsem ho ke tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit." "Vy nevěřící a...
Matouš 18:15... aby zahynul jediný z těchto maličkých." "Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma...
Matouš 20:22..."Řekni, tito dva moji synové mohou sedět ve tvém království jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici...
Matouš 21:5...slovo proroka: "Povězte Dceři sionské: Hletvůj král přichází k tobě, mírný, sedící na oslu, na oslíku...
Matouš 24:3...nám, kdy to bude?" ptali se. "Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?" Ježíš jim odpověděl:...
Marek 6:18...jeho bratra Filipa. Jan Herodovi říkal: "Tvůj sňatek s bratrovou manželkou je nezákonný!" Herodias...
Marek 9:18...pěnu u úst, skřípe zuby a celý ztuhne. Řekl jsem tvým učedníkům, toho ducha vyženou, ale nedokázali to!"...
Marek 9:38...jsme jednoho, který nechodí s námi, jak ve tvém jménu vymítá démony. Snažili jsme se mu v tom zabránit...
Lukáš 1:38..."Hle, jsem služebnice Páně. se mi stane podle tvého slova!" Tehdy od anděl odešel. V těch dnech pak...
Lukáš 1:42..."Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna! Jaká čest, že ke mně přišla matka mého...
Lukáš 1:44... že ke mně přišla matka mého Pána! Hle, jakmile tvůj pozdrav došel k mým uším, děťátko v mém lůnu poskočilo...
Lukáš 1:61...se jmenovat Jan." Namítli : "Vždyť se tak ve tvém příbuzenstvu nikdo nejmenuje!" Ptali se tedy posunky...
Lukáš 2:32...všech lidí - světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele." Ta slova naplnila jeho otce i matku...
Lukáš 2:48...to udělal, synu?" řekla mu jeho matka. "Pohleďtvůj otec a jsme zoufale hledali!" "Proč jste ...
Lukáš 7:44...se Šimona: "Vidíš tu ženu? Když jsem přišel do tvého domu, nepodal jsi mi vodu na nohy, ale ona mi...
Lukáš 9:49..." řekl mu na to Jan, "viděli jsme někoho, jak ve tvém jménu vymítá démony, a bránili jsme mu, protože...
Lukáš 10:17...mu říkali: "Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu!" Odpověděl jim: "Viděl jsem, jak satan spadl z...
Lukáš 14:10...jsi pozván, raději si jdi sednout někam dozaduTvůj hostitel pak může přijít a říci ti: ‚Pojď dopředu,...
Lukáš 15:19...i proti tobě! si nezasloužím být považován za tvého syna. Udělej jedním ze svých nádeníků.' A tak...
Lukáš 15:21...i proti tobě. si nezasloužím být považován za tvého syna.' Otec však nařídil svým služebníkům: ‚Přineste...
Lukáš 15:27...a ptal se, co to být. Ten mu řekl: ‚Přišel tvůj bratr. Tvůj otec porazil tučné tele, že ho zpátky...
Lukáš 15:29...let ti sloužím! Nikdy jsem nezanedbal jediný tvůj příkaz, ale tys mi nikdy nedal ani kůzle, abych se...
Lukáš 15:30...se poveselil s přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s děvkami, porazil jsi...
Lukáš 15:32...oslavovat a radovat se bylo namístě, neboť tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen.'" ...
Lukáš 16:6...sudů oleje,' odpověděl dlužník. Řekl mu: ‚Zde je tvůj úpis - rychle si sedni a napiš padesát.' Dalšího se...
Lukáš 16:7...‚Sto měr pšenice,' odpověděl. Řekl mu: ‚Zde je tvůj úpis - napiš osmdesát.' A jeho pán ocenil, že si ten...
Lukáš 17:3...z těchto maličkých. Mějte se na pozoru! Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, pokárej ho, a bude-li toho...
Lukáš 19:42...svůj den, co by ti přineslo pokoj! Teď je to ale tvým očím skryto. Přijdou na tebe dny, kdy tví nepřátelé...
Jan 2:17...si tehdy vzpomněli, že je psáno: "Horlivost pro tvůj dům pohltí.") Židé mu na to řekli: "Jaký zázrak nám...
Jan 4:18...jsi totiž pět mužů a ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu." "Pane, vidím, že jsi prorok...
Jan 4:42...více. ženě pak řekli: " nevěříme jen díky tvým slovům; sami jsme ho slyšeli a víme, že to je opravdu...
Jan 4:50...naléhal královský úředník. Ježíš mu řekl: "Jditvůj syn žije." Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš...
Jan 4:51...s ním setkali jeho služebníci a oznamovali mu: "Tvůj syn žije!" Vyptal se jich tedy, odkdy se mu udělalo...
Jan 4:53... že to bylo ve chvíli, kdy mu Ježíš řekl: "Tvůj syn žije." Tehdy uvěřil on i celý jeho dům. Tak Ježíš...
Jan 8:19... který poslal." Říkali mu tedy: "Kde je ten tvůj otec?" Ježíš odpověděl: "Neznáte ani mého Otce....
Jan 11:23...vím, že o cokoli Boha požádáš, to ti Bůh ." "Tvůj bratr vstane," řekl Ježíš. "Vím, že vstane - při...
Jan 12:15..., jak je psáno: "Neboj se, Dcero sionská! Hletvůj král přichází sedící na oslátku." Jeho učedníci tomu...
a další...

Slova obsahující tvého: čerstvého (1) mrtvého (20) polomrtvého (1) tvého (222)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |