Tváře

Hledám varianty 'tváře' [ tváříte (1) tvářit (2) tváříš (1) tvářích (5) tváří (113) tváři (9) tvářemi (6) tváře (41) tvář (186) ]. Nalezeno 325 veršù.
Genesis 3:19...a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země,...
Genesis 4:5...nenašel. Kaina to rozlítilo, se mu zkřivila tvář. Hospodin tedy Kainovi řekl: "Proč se zlobíš? Proč máš...
Genesis 4:6...řekl: "Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? Copak nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale...
Genesis 4:16...najde, nezabil. Kain tedy odešel od Hospodinovy tváře a usadil se v zemi Nód na východ od Edenu. Kain se...
Genesis 17:3...s tebou a nesmírně rozmnožím." Abram padl na tvář a Bůh k němu mluvil: "Hle, sám s tebou činím...
Genesis 17:17... vzejdou z králové národů." Abraham padl na tvář, zasmál se a pomyslel si: "Copak se stoletému narodí...
Genesis 19:1...je spatřil, vstal a šel jim naproti. Poklonil se tváří k zemi a řekl: "Snažně prosím, páni moji, uchylte se...
Genesis 24:40...následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodin, před jehož tváří chodím, pošle s tebou svého anděla, aby dal tvé cestě...
Genesis 32:31...mu tam. Jákob pak to místo nazval Penuel, Boží tvář, neboť řekl: "Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl jsem...
Genesis 33:10...Přijmi laskavě ode tento dar. Když vidím tvou tvář, je přívětivá jako tvář Boží. Přijmi prosím z mého...
Genesis 38:15... považoval ji za nevěstku, neboť měla zahalenou tvář. Uchýlil se tedy cestou k a řekl: "Chci se s tebou...
Genesis 40:7...spolu s ním v domě jeho pána: "Proč se dnes tváříte tak nešťastně?" Odpověděli mu: "Měli jsme sen a...
Genesis 42:6...lidu, Josefovi bratři přišli k němu a klaněli se tváří k zemi. Josef své bratry poznal na první pohled....
Genesis 43:31... Šel do svého pokoje a tam plakal. Pak si umyl tvář, vyšel ven a s přemáháním řekl: "Podávejte jídlo!"...
Genesis 46:30...řekl: "Teď mohu zemřít. Vždyť vidím tvou tvář - ty opravdu žiješ!" Josef pak řekl svým bratrům a...
Genesis 48:11...řekl: "Ani jsem nedoufal, že ještě uvidím tvou tvář, a hle, Bůh dal, že vidím i tvé potomky!" Josef pak...
Genesis 48:12...pak oba syny odvedl z jeho klína a poklonil se tváří k zemi. Pravou rukou postavil Efraima k Izraelově...
Genesis 48:15... A takto Josefovi požehnal: "Bůh, před jehož tváří chodili otcové Abraham a Izák, Bůh, jenž byl mým...
Genesis 50:1...připojen ke svému lidu. Josef se vrhl na otcovu tvář, skrápěl ji slzami a líbal ho. Potom Josef přikázal...
Exodus 3:6...Izákův a Bůh Jákobův." Mojžíš si ihned zakryl tvář, neboť se bál pohlédnout na Boha. Hospodin pokračoval:...
Exodus 25:20...slitovnici. jsou obráceni čelem k sobětvářemi se sklánějí nad slitovnici. Slitovnici pak položíš...
Exodus 33:11...do svého stanu. Hospodin mluvíval s Mojžíšem tváří v tvář, jako mluví člověk se svým přítelem. Mojžíš se...
Exodus 33:20...slituji." Potom dodal: "Nebudeš moci spatřit mou tvář. Žádný člověk nemůže spatřit a zůstat naživu."...
Exodus 33:23... potom dlaň odtáhnu, spatříš záda; mou tvář však nikdo nespatří." Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Exodus 34:29...nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září tvář. Když pak Áron a všichni Izraelité Mojžíše spatřili,...
Exodus 34:30...Áron a všichni Izraelité Mojžíše spatřili, hletvář mu zářila tak, že se k němu báli přiblížit. Mojžíš je...
Exodus 34:35... Tehdy synové Izraele vídali Mojžíšovu zářící tvář. Potom si Mojžíš znovu zakrýval tvář rouškou, dokud...
Exodus 37:9...slitovnici. Byli obráceni čelem k sobětvářemi se skláněli nad slitovnici. Vyrobil také stůl z...
Leviticus 9:24...když to všechen lid spatřil, vykřikli a padli na tvář. Áronovi synové Nádab a Abihu pak vzali každý svou...
Leviticus 10:3...ke mně přistupují, projevím svou svatost; před tváří všeho lidu projevím svou slávu." Mojžíš tedy zavolal...
Leviticus 26:17...nadarmo, vaši nepřátelé je snědí. Obrátím svou tvář proti vám, takže padnete před svými nepřáteli a ti,...
Numeri 6:25...a chrání ! Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! Hospodin k tobě obrátí svou...
Numeri 6:26...daruje ti přízeň! Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří pokojem!' Tak budou pronášet jméno nad...
Numeri 8:22...vstoupili do své služby při Stanu setkávání před tváří Árona a jeho synů. Jak Hospodin přikázal Mojžíšovi...
Numeri 12:8... jemu byl svěřen můj celý dům! S ním rozmlouvám tváří v tvář, zřetelně, a ne v hádankách, spatřuje...
Numeri 12:14...Mojžíšovi odpověděl: "Kdyby otec plivl do tváře, nenesla by tu hanbu sedm dní? je tedy na sedm dní...
Numeri 14:5...před celou shromážděnou izraelskou obcí padli na tvář. Dva z těch, kdo šli prozkoumat zem - Jozue, syn Nunův...
Numeri 14:14...tohoto lidu; že ty, Hospodine, jsi spatřován tváří v tvář, že tvůj oblak stojí nad nimi, že ty sám je...
Numeri 16:4...shromáždění?" Když to Mojžíš uslyšel, padl na tvář. Potom promluvil ke Korachovi a celé jeho tlupě: "Ráno...
Numeri 16:22... neboť je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář. "Ó Bože, Bože duchů veškerého tvorstva!" zvolali....
Numeri 17:10... neboť je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář. Mojžíš pak řekl Áronovi: "Vezmi kadidelnici, dej do...
Numeri 20:6...ke vchodu do Stanu setkávání. Padli na tvář a vtom se jim ukázala Hospodinova sláva. Hospodin...
Numeri 22:31...s taseným mečem v ruce, poklonil se a padl na tvář. Hospodinův anděl mu řekl: "Proč jsi třikrát zbil...
Numeri 24:4... jenž vidění Všemohoucího spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty: Jak krásné jsou tvé stany,...
Numeri 24:16... jenž vidění Všemohoucího spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty: Vidím jej, i když to není teď...
Deuteronomium 5:4...s vámi na oné hoře mluvil z prostředku ohně tváří v tvář. ( jsem tenkrát stál mezi Hospodinem a vámi,...
Deuteronomium 25:9...stařešinů mu zuje z nohy sandál, plivne mu do tváře a prohlásí: "To si zaslouží muž, který nechce...
Deuteronomium 31:17...můj hněv; opustím je a skryji před nimi svou tvář. Tehdy je potkají veliké pohromy a soužení, takže se...
Deuteronomium 31:18...napáchali, však v ten den zcela skryji svou tvář - vždyť se obrátili k cizím bohům! Proto teď napište...
Deuteronomium 32:20... na své syny a dcery dostal zlost. Řekl: "Svou tvář před nimi ukryji a uvidím, jak dopadnou! Zvrácené...
Deuteronomium 34:10... jako byl Mojžíš, se kterým se Hospodin znal tváří v tvář. Kolik jen znamení a divů jej Hospodin poslal...
Jozue 5:14...Hospodinova vojska. Teď jsem tu."Jozue padl tváří k zemi a poklonil se. "Jaké příkazy můj pán pro...
Jozue 7:6...svůj plášť, padl před Hospodinovou truhlou tváří na zem, zůstal tak do večera spolu se stařešiny...
Jozue 7:10...odpověděl Hospodin Jozuovi. "Proč tu ležíš na tváři? Izrael zhřešil. Porušili mou smlouvu, kterou jsem...
Jozue 22:27...svými zápaly i pokojnými oběťmi před jeho tváří. Vaši synové tak v budoucnu nebudou moci říkat našim...
Soudců 6:22..."Ach, Pane můj, Hospodine! Vždyť jsem tváří v tvář uviděl Hospodinova anděla!" "Buď klidný," řekl...
Soudců 13:20...před zraky Manoacha a jeho ženy. Ti ihned padli tváří k zemi. Manoach ani jeho žena pak Hospodinova...
Růt 2:10...vody, kterou služebníci načerpali." Rút padla na tvář a poklonila se k zemi se slovy: "Čemu vděčím za tu...
1. Samuel 1:18...Hana, a když odešla, pojedla a smutek z její tváře zmizel. Časně ráno vstali, a když se poklonili...
1. Samuel 5:3... Druhý den Ašdoďané vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou Hospodinovou! A tak Dágona zvedli...
1. Samuel 5:4...místo. Druhý den ráno vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou Hospodinovou a Dágonova hlava i...
1. Samuel 17:49...čela. Kámen se mu zaryl do čela a on se skácel tváří k zemi. Tak David přemohl onoho Filištína prakem a...
1. Samuel 20:41...chlapec odešel, od jihu se vynořil David. Padl tváří k zemi a třikrát se poklonil. Políbili se navzájem a...
1. Samuel 24:9..."Můj pane! Králi!" Saul se ohlédl. David padl tváří k zemi a poklonil se. Potom Saulovi řekl: "Proč...
1. Samuel 25:23... rychle sesedla z osla, padla před Davidem na tvář a poklonila se k zemi. Padla mu k nohám a zvolala:...
1. Samuel 25:41... že si chce vzít za ženu." Hned se poklonila tváří k zemi se slovy: "Hle, tvá služebnice bude služkou,...
1. Samuel 26:20...Kéž krev neskropí zem daleko od Hospodinovy tváře. Vždyť izraelský král vytáhl hledat pouhou blechu....
1. Samuel 28:14... Tehdy Saul poznal, že je to Samuel, padl tváří k zemi a poklonil se. Samuel k Saulovi promluvil:...
2. Samuel 7:23... veliké věci, ohromné věci pro svou zem před tváří svého lidu, který sis vykoupil z Egypta, z jeho...
2. Samuel 9:6... syna Saulova, přišel k Davidovi, padl na tvář a poklonil se. "Mefibošete," oslovil ho David. "Jsem...
2. Samuel 13:19...tu zdobenou suknici na sobě roztrhla. Zakryla si tvář rukama a plakala, kudy chodila. "Že s tebou byl ten...
2. Samuel 14:4... A tak ta tekojská žena šla za králem. Padla tváří k zemi, poklonila se a zvolala: "Králi, pomoz!" "Co...
2. Samuel 14:22...přiveď mého chlapce Abšaloma zpátky." Joáb padl tváří k zemi, klaněl se a děkoval králi: "Dnes tvůj...
2. Samuel 19:5... které s hanbou prchlo z boje. Král si zakryl tvář a hlasitě bědoval: "Synáčku Abšalome! Abšalome,...
2. Samuel 21:1...za sebou hlad, a tak David hledal Hospodinovu tvář. Hospodin řekl: "Na Saulovi a jeho rodině lpí krev,...
1. Královská 1:23...Nátan předstoupil před krále, poklonil se mu tváří k zemi a řekl: "Můj pane a králi, prohlásil jsi snad:...
1. Královská 1:31..." Batšeba padla na kolena a poklonila se králi tváří k zemi se slovy: "David, můj pán a král, žije...
1. Královská 17:1..."Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, před jehož tváří stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť - jedině...
1. Královská 18:7...Jakmile ho Obadiáš poznal, padl před ním na tvář: "Jsi to ty, můj pane, Eliáši?" zvolal. "Ano,"...
1. Královská 18:15..."Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím, dnes se mu ukážu." Obadiáš se tedy vydal za...
1. Královská 18:39...vypil. Jakmile to lid spatřil, všichni padli na tvář a volali: "Hospodin je Bůh! Hospodin je Bůh!" Eliáš...
1. Královská 19:13...jemný hlas. Jakmile ho Eliáš uslyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Vtom...
1. Královská 22:24...Cidkiáš, syn Kenaanův, a udeřil Michajáše do tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův duch ode ,...
2. Královská 3:14..."Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím - kdybych si nevážil judského krále Jošafata,...
2. Královská 4:29...neodpovídej. Mou hůl pak polož chlapci na tvář." Chlapcova matka ale prohlásila: "Jakože je živ...
2. Královská 4:31... Gehazi vyrazil napřed. Položil chlapci hůl na tvář, ale ten ani nehlesl, ani se nepohnul. Vrátil se tedy...
2. Královská 5:16...odpověděl: "Jakože je živ Hospodin, před jehož tváří stojím, nic si nevezmu!" A i když ho Náman přemlouval...
2. Královská 8:11...zemře." Potom se na něj upřeně zadíval; jeho tvář se ani nepohnula, z toho byl Chazael nesvůj. Tehdy...
2. Královská 8:15...pokrývku, namočil ji do vody a držel mu ji na tváři, dokud nezemřel. Tak se Chazael stal králem místo něj...
2. Královská 20:2...umřeš; neuzdravíš se." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu: "Ach Hospodine,...
1. Letopisů 12:9...zkušení bojovníci vládnoucí pavézou a kopím, s tváří lvů a hbitostí horských gazel: V čele byl Ezer, druhý...
1. Letopisů 16:11...Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte, jaké divy provedl, jaké...
1. Letopisů 21:16...stařešinové, oblečeni pytlovinou, tehdy padli na tvář a David řekl Bohu: "To přece jsem nechal sečíst lid...
2. Letopisů 2:3...ho zasvětit k pálení vonného kadidla před jeho tváří, k ustavičnému předkládání chlebů a k zápalným obětem...
2. Letopisů 2:5...stavět dům, byť jen pro pálení kadidla před jeho tváří? Proto mi prosím pošli dovedného muže, který by uměl...
2. Letopisů 3:13...přes celých 20 loktů, zatímco stáli na nohoutvářemi do síně. Zhotovil také kmentovou...
2. Letopisů 6:42...z tvé dobroty. Neodvracej, Hospodine Bože, svoji tvář od toho, kohos pomazal - pamatuj na oddanost svého...
2. Letopisů 7:3...slávu nad chrámem, poklekli na dlažbu tváří k zemi, klaněli se a dobrořečili Hospodinu: "Je tak...
2. Letopisů 7:14...jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z...
2. Letopisů 18:23...Cidkiáš, syn Kenaanův, a udeřil Michajáše do tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův duch ode ,...
2. Letopisů 20:18...a Hospodin bude s vámi!" Nato se Jošafat sklonil tváří k zemi a celý Juda i obyvatelé Jeruzaléma padli před...
2. Letopisů 29:6...je v jeho očích zlé. Opustili ho, odvrátili svou tvář od Hospodinova příbytku a obrátili se k němu zády....
Ezdráš 9:6...mi hanba, Bože můj! Stydím se k tobě zvednout tvář, Bože můj! Naše hříchy nám přerostly přes hlavu, naše...
Nehemiáš 2:2...zasmušilý. Proto se král zeptal: "Proč se tváříš ztrápeně? Nejsi přece nemocný. Asi něco tíží." Ve...
Nehemiáš 2:3..."Král nechť žije navěky! Jak nemám mít ztrápenou tvář, když město, v němž jsou hroby mých předků, je...
Nehemiáš 8:6...Padli před Hospodinem na kolena a klaněli se mu tváří k zemi. Když se lid znovu postavil, levité Ješua,...
Ester 7:8...to král vyřkl, eunuchové zakryli Hamanovi tvář. Charbona, jeden z nich, před králem poznamenal: "A co...
Job 4:15...děs mnou pronikal. Duch se mi tehdy mihnul před tváří, chlupy na těle se mi zježily. Zastavil se, podobu...
Job 9:27... Mohl bych říci: ‚Přestanu s nářkem, zarmoucenou tvář nahradím úsměvem!' Jenže se děsím všech svých trápení...
Job 11:15...odhodíš a nestrpíš ve svém stanu bezpráví, tehdy tvář pozvedneš bez vady, budeš stát neochvějně, bez vší...
Job 13:24...mi můj zločin a můj hřích! Proč skrýváš svoji tvář? Proč za protivníka pokládáš? List větrem zmítaný...
Job 15:27...proti němu obrněn svým štítem mohutným. Svou tvář sice nechal zarůst tukem, sádlem si pokryl slabiny,...
Job 16:10...si na ústa otevře, s posměchem bijí do tváře, všichni se srotili proti mně. Bůh dal napospas...
Job 16:16...kůži pytlem zakryl jsem, svým čelem ryji zemTvář mi od pláče opuchla, stín smrti mi leží na víčkách. ...
Job 22:26...ti. Všemohoucí pak bude tvou rozkoší, k Bohu tvář svou obrátíš. Budeš se k němu modlit a on vyslyší,...
Job 23:4... k jeho sídlu bych se vypravil. Před jeho tváří bych vyložil svou při, vznesl bych před ním svoje...
Job 24:15...soumrak vyhlíží, ‚Nikdo neuvidí,' říká sitvář si rouškou zahalí. Za tmy se do domů vlamují, ve dne...
Job 29:24...jsem se usmál na , nemohli uvěřit, světlo  tváře nechtěli zaplašit. Sedal jsem v jejich čele a udával...
Job 30:10...příslovím. zdálky jsem jim odporný, plivat do tváře se mi nestydí. Když Bůh můj provaz potupně povolil, i...
Job 31:14...měli se mnou spor? Co bych si pak počal Bohu tváří v tvář? Co bych mu odpověděl, se bude ptát?...
Job 33:26...k Bohu a on si ho oblíbí, znovu spatří jeho tvář s jásáním a Bůh mu navrátí jeho blahobyt. A tehdy...
Job 34:29... Když ale mlčí, kdo ho odsoudí? Když skryje svou tvář, kdo ho uvidí? On přitom bdí nad lidmi i národy, tak...
Job 40:13...na místě. Naráz je pohřbi do země, mají tváře v hrobě zastřené! sám pak budu chválit - vždyť...
Žalmy 4:7... Mnozí říkají: "Kdo nám štěstí okusit? Svou tvář nad námi, Hospodine, rozjasni!" srdce plníš větší...
Žalmy 9:4...Moji nepřátelé ustoupí a padnou, před tvojí tváří zahynou, neboť ses ujal mého soudu a mých práv, jako...
Žalmy 10:11...v srdci si myslí: "Bůh zapomenul, skrývá svou tvář, nikdy nic nevidí." Povstaň, Hospodine, pozvedni ruku!...
Žalmy 13:2...Jak dlouho ještě budeš ukrývat přede mnou svoji tvář? Jak dlouho mám nosit úzkosti v duši, den co den cítit...
Žalmy 17:13...číhá ve skrýši. Povstaň, Hospodine! Postav se mu tváří! Sraz ho na kolena - mečem svým zachraň mi život před...
Žalmy 17:15...v hojnosti! se však po právu budu kochat tvou tváří, nasycen budu tvou podobou, se probudím. Pro...
Žalmy 22:25...trápením ubožáka, s odporem neskrývá před ním tvář - když k němu volá, on vyslýchá! Ve velikém...
Žalmy 22:28...rozpomenou a k Hospodinu se navrátí; před tvojí tváří se klanět budou všechny rodiny a národy. Vždyť...
Žalmy 24:6...jsou ti, kdo se na něj ptají, kdo hledají tvou tvář, Bože Jákobův. séla Pozvedněte, brány, svá průčelí,...
Žalmy 27:8...O tobě přemítá srdce, že říkáš: "Hledejte mou tvář!" Tvou tvář tedy hledám, Hospodine, neskrývej přede...
Žalmy 27:9...hledám, Hospodine, neskrývej přede mnou svou tvář! Svého služebníka v hněvu neodmítej, býval jsi přece...
Žalmy 30:8...jak horu pevně postavil, když jsi pak ale svou tvář skryl, byl jsem vyděšen! K tobě, Hospodine, volám,...
Žalmy 31:17...z ruky nepřátel, kteří stíhají! Rozjasni svou tvář nad svým služebníkem, pro svoji lásku zachraň ! ...
Žalmy 31:21... všem lidem na odiv! Skrýváš je v úkrytu svojí tváře před lidskou hrubostí, chováš je v bezpečí svého...
Žalmy 34:6... budou jen zářit, nebudou v hanbě skrývat tvář! Když chudák volal, Hospodin slyšel, ze všech úzkostí...
Žalmy 34:17...jejich volání. Zločincům se však Hospodin staví tváří, aby jejich památku ze země vymýtil. Volání...
Žalmy 42:3...Bohu, žízní duše : Kdy půjdu a spatřím Boží tvář? Ve dne i v noci jsou mi slzy pokrmem, když mi říkají:...
Žalmy 44:4...neměli vítězství; tvá pravice to byla, paže tvátvář tvá jim zářila - měls je rád! Jenom ty, Bože, jsi můj...
Žalmy 44:16...hlavami. Denně je přede mnou moje ostuda, moji tvář hanba pokrývá, když slyším urážky a nadávky, když se...
Žalmy 44:25... nezaháněj nás navěky! Proč ukrýváš svoji tvář, nedbáš na naši bídu, na útlak náš? Do prachu naše...
Žalmy 51:11...jsi - kéž znovu tancují! Od mého hříchu kéž svou tvář odvrátíš, všechny viny kéž odstraníš! Stvoř ve mně,...
Žalmy 61:4...! Býval jsi přece mým útočištěm, baštou před tváří nepřátel. V tvém stanu chtěl bych bydlet stále, ve...
Žalmy 61:8...další dny, jeho léta věky trvají! Před Boží tváří trůní navždycky, dej, ho provází láska s...
Žalmy 66:3...Řekněte Bohu: Jak ohromné jsou skutky tvéTváří v tvář tvé mohutné síle tvoji nepřátelé krčí se. Celý...
Žalmy 67:2... Bože, požehnej nám, rozjasni nad námi svoji tvář! séla je tvá cesta na zemi známa, mezi všemi lidmi...
Žalmy 69:8...snáším ponížení, to kvůli tobě mi hanba halí tvář. Pro vlastní bratry jsem jako cizí, pro děti své matky...
Žalmy 69:18...na pohlédni. Před svým služebníkem svou tvář neskrývej, je mi tak úzko - pospěš, vyslyš ! Přibliž...
Žalmy 76:8...upadli! Jak hrozný jsi - ano ty - před tvojí tváří kdo obstojí, když hněvem zahoříš? Když z nebe...
Žalmy 78:55...dobyl svojí pravicí. Pohany vyhnal před jejich tváří, losem jim rozdělil jejich dědictví, izraelské kmeny...
Žalmy 80:4...pomoc! Bože, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Hospodine, Bože zástupů, jak...
Žalmy 80:8...zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Z Egypta přenesl jsi vinné révoví,...
Žalmy 80:20...zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Pro předního zpěváka, na gitejský...
Žalmy 83:17...svojí bouří, je vyděsí tvá vichřice! Jejich tvář naplň zahanbením, tvé jméno, Hospodine, aby hledali....
Žalmy 88:3...tebou běduji. Kéž moje modlitba dospěje k tvé tváři, nakloň své ucho k mému úpění! Duši mám plnou trápení...
Žalmy 88:15... odmítáš, proč skrýváš přede mnou svoji tvář? Ztrápený jsem, umírám od mládí; snáším tvé hrůzy,...
Žalmy 89:15...trůnu opora, láska a věrnost předchází tvoji tvář! Blaze národu, jenž umí Hospodina velebit; ve světle...
Žalmy 89:16... jenž umí Hospodina velebit; ve světle tvé tváře takoví smějí žít. Ve tvém jménu radují se celé dny,...
Žalmy 90:8...totiž kladeš před sebe, naše tajnosti na světlo tváře své. Naše dny míjejí v hněvu tvém, svá léta končíme s...
Žalmy 102:3... můj křik o pomoc kéž k tobě pronikne! Svou tvář přede mnou neskrývej v den, kdy jsem ohrožen! Nakloň...
Žalmy 104:29...ruku, sytí se hojností. Děsí se ale, když svou tvář ukrýváš, hynou, když dech jim odjímáš - navracejí se...
Žalmy 104:30... Svého Ducha když pošleš, bývají stvořeni, abys tvář země znovu obnovil! Hospodinova sláva trvá věčně,...
Žalmy 105:4...Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte, jaké divy provedl, jaké...
Žalmy 114:7...jehňata dováděly, pahorky? Třes se, země, před tváří Pána, před tváří Boha Jákobova! On obrací skálu v...
Žalmy 119:135... abych se řídil tvými pravidly. Rozjasni svou tvář nad služebníkem svým, nauč prosím svoje zákony. Z...
Žalmy 139:7...Kam bych byl unikl před duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi...
Žalmy 140:14...Jistěže spravedliví tvé jméno oslaví, před tvojí tváří budou žít poctiví! Žalm Davidův. Volám , Hospodine...
Žalmy 143:7... než ztratím dech! Neskrývej přede mnou svoji tvář, se nepodobám mrtvolám. Kéž ráno uslyším o lásce...
Přísloví 12:9... Lépe být přehlížen, ale mít služebníka, než tvářit se důležitě a nemít na chleba. Spravedlivý cítí i s...
Přísloví 15:13...proto za moudrými nechodí. Radostné srdce dodává tváři krásu, ztrápené srdce ducha ubíjí. Srdce rozumného...
Přísloví 16:15...smrti, moudrý člověk ji ale utiší. Úsměv na tváři krále znamená život, jeho přízeň - dešťový oblak na...
Přísloví 18:8...záhubou, rty jsou mu pastí smrtelnou. Pomluvy se tváří jako pamlsky, hluboko do nitra ale padají. Kdo při...
Přísloví 27:19...pána, vyslouží si díky. Hladina zrcadlí lidskou tvář, člověk zrcadlí srdce člověka. Hrob a záhuba se nikdy...
Kazatel 7:3...pomyslí! Lepší je zármutek nežli smích, smutná tvář srdce zvelebí. Srdce moudrých je v domě truchlení,...
Kazatel 8:1...vyložit každou věc? Moudrost člověku rozjasňuje tvář, i jeho tvrdé rysy obměkčí. ale říkám: Královské...
Píseň 5:13...v mléce se koupají, vsazené jako klenoty. Jeho tváře jsou jak záhon koření, jak pokladnice voňavek. Jeho...
Izaiáš 3:9... jeho slávě vzepřeli se do očí. Výraz jejich tváře svědčí proti nim - svůj hřích jak Sodoma stavějí na...
Izaiáš 3:15...utlačujete můj lid, jak to, že šlapete chudým po tváři? Tak praví Hospodin, Pán zástupů. Hospodin praví:...
Izaiáš 6:2... každý se šesti křídly: dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali. Jeden ke...
Izaiáš 8:17... Budu očekávat na Hospodina, jenž skryl svou tvář před domem Jákobovým; budu na něj čekat s nadějí. Hle...
Izaiáš 13:8...jako rodičky. Jeden nad druhým bude ohromentváře jim vzplanou plamenem. Hle, Hospodinův den neúprosně...
Izaiáš 15:3...i náměstích jen samé kvílení; slzy se valí po tvářích. Chešbon a Eleale bědují, jejich nářek zní do...
Izaiáš 23:18... ale připadne těm, kdo žijí před Hospodinovou tváří, aby mohli jíst do sytosti a nosit krásné šaty. Hle,...
Izaiáš 25:8...odstraní! Panovník Hospodin setře všem slzytváří, na vší zemi zbaví svůj lid potupy. Tak promluvil...
Izaiáš 35:10...a na Sion přijdou s jásáním, s věčnou radostí na tvářích. Tehdy je přemůže radost a veselí; zármutek a úpění...
Izaiáš 38:2...umřeš; neuzdravíš se." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu: "Ach Hospodine,...
Izaiáš 49:23...tvými pěstouny a jejich kněžny tvými chůvamiTváří k zemi se budou klanět před tebou, lízat ti budou...
Izaiáš 50:6...jsem svá záda bijícím a líce rvoucím za vousytvář jsem si nechránil před nadávkami a plivanci. Panovník...
Izaiáš 50:7...Hospodin pomáhá mi, a proto nedojdu potupytvář jako z křemene proto nastavuji, nebudu zahanben, to...
Izaiáš 51:11...a na Sion přijdou s jásáním, s věčnou radostí na tvářích. Tehdy je přemůže radost a veselí; zármutek a úpění...
Izaiáš 53:3...utrpení a znalý bolestí, jako ten, před kterým tvář si zakrývají, opovržený - proč bychom si ho všímali?...
Izaiáš 54:8...zloba přemohla, skryl jsem před tebou svoji tvář, ve věčné lásce se však nad tebou slituji, říká tvůj...
Izaiáš 59:2...vámi a vaším Bohem, vaše hříchy vám skryly jeho tvář, aby neslyšel. Vždyť máte dlaně potřísněné krví a...
Izaiáš 64:6... po tobě nesahá, když jsi před námi skryl svou tvář a našim vinám nás vydal napospas. Ty jsi však,...
Izaiáš 65:3...za vlastní představou. Ten lid stále dráždí tváří v tvář, když obětují v zahradách, kadidlo pálí na...
Jeremiáš 2:27...říkají: ‚Jsi rodička.' Ukazují mi záda, a ne tvář, jakmile je však stihne bída, volají: ‚Přijď a zachraň...
Jeremiáš 5:3...bolest, hubils je, ale nedali se poučitTváře zatvrdili víc než kámen, vrátit se odmítli. Řekl jsem...
Jeremiáš 7:24...a zlého srdce; ukazovali mi záda, a ne tvář. Ode dne, kdy vaši otcové vyšli z Egypta, dodneška...
Jeremiáš 18:17... kdy přijde jejich bída, ukážu jim záda, a ne tvář." Oni však na to řekli: "Pojďme, musíme na Jeremiáše...
Jeremiáš 30:6...s rukama na břiše jako rodičky, s popelavými tvářemi? Běda, bude to hrozný den jako žádný jiný, čas...
Jeremiáš 32:4...rukou babylonského krále, se kterým bude mluvit tváří v tvář a spatří ho vlastníma očima. Ten odvede...
Jeremiáš 32:33...i obyvatelé Jeruzaléma. Ukazovali mi záda, a ne tvář. Znovu a znovu jsem je chtěl poučit, ale neposlouchali...
Jeremiáš 33:5... Kvůli všemu zlu, které páchali, skryji svou tvář před tímto městem. Hle - potom však ovážu jejich rány,...
Jeremiáš 34:3...krále vlastníma očima a bude s tebou mluvit tváří v tvář. Půjdeš do Babylonu! Slyš ale slovo...
Jeremiáš 51:51...myslete na Jeruzalém! "Zahanbeni jsme a uráženitváře nám přikryl stud, protože do svatyně Hospodinova domu...
Pláč 1:2... a teď je v otroctví. Hořce naříká celou noc, po tvářích kanou slzy. Z jejích milenců, kolik jich bylo, ji...
Pláč 1:8...nahotu, a ona zatím sténá, hanbou zakrývá si tvář. Na jejích sukních špína ulpěla, nestarala se, co bude...
Pláč 1:22...Kéž všechna jejich zloba vystoupí před tvou tvář. Proveď jim, co jsi mi učinil za všechny nevěry. Je...
Pláč 2:3...V zuřivém rozhněvání uťal Izraeli rohy. Před tváří nepřítele odvrátil od něj svou pravici. Vzplanul...
Pláč 2:19...hlídek. Jak vodu své srdce vylévej před tváří Páně! Za život svých dětí, jež umírají hladem na...
Pláč 3:30...do prachu klesne - snad je nadějeTvář nastaví tomu, kdo jej bije, potupou je nasycen....
Ezechiel 1:6...se podobaly člověku, ale každá z nich měla čtyři tváře a čtyři křídla. Nohy měly rovné, ale chodidla měly...
Ezechiel 1:8...stran měly pod křídly lidské ruce. Měly čtveřice tváří i křídel a těmi křídly se dotýkaly navzájem. Všechny...
Ezechiel 1:10...přímo vpřed, cestou se neotáčely. Jejich tváře vypadaly takto: Každá z čtveřice měla zepředu tvář...
Ezechiel 1:11... zleva tvář býka a zezadu tvář orla. Takové měly tváře. Křídla měly rozpjatá vzhůru; dvěma se všechny...
Ezechiel 1:15...na a hle - při každé z těch bytostí se čtyřmi tvářemi stálo na zemi jedno kolo. Jejich vzhled a složení...
Ezechiel 1:28...slávy. Jakmile jsem to spatřil, padl jsem na tvář a tehdy jsem slyšel promluvit hlas. "Synu člověčí,"...
Ezechiel 3:9...právě tak neústupný a tvrdý jako oni. Dávám ti tvář tvrdou jako diamant, tvrdší než křemen. Neboj se jich...
Ezechiel 3:23... jakou jsem viděl u průplavu Kebar. Padl jsem na tvář. Vstoupil však do Duch a postavil na nohy. Tehdy...
Ezechiel 7:18...je hrůza; každá hlava bude oholena a na všech tvářích hanba. Své stříbro vyházejí do ulic, zlato budou...
Ezechiel 7:22...nejhorší lotři na zemi, jen to znesvětí! Svou tvář od nich odvrátím, znesvětí mou skrýš, do ...
Ezechiel 9:8... Zatímco pobíjeli, zůstal jsem sám. Padl jsem na tvář a úpěl: "Ach ne, Hospodine, Pane můj! To chceš vyhubit...
Ezechiel 10:14...ta kola nazývají Soukolí. Každý z nich měl čtyři tváře. První byla tvář cheruba, druhá byla tvář lidská,...
Ezechiel 10:21... že to byli cherubové. Každý z nich měl čtyři tváře a čtyři křídla a pod křídly cosi podobného lidským...
Ezechiel 10:22...křídly cosi podobného lidským rukám. Také jejich tváře vypadaly stejně jako ony tváře, které jsem spatřil u...
Ezechiel 11:13... syn Benajášův, zemřel. Padl jsem proto na tvář a hlasitě jsem úpěl: "Ach ne, Hospodine, Pane můj! To...
Ezechiel 12:6...očima je po setmění odnes pryč. Měj zahalenou tvář, abys neviděl svou zem. Dal jsem totiž domu Izraele...
Ezechiel 12:12...zeď, aby ho tudy vyvedli. Bude mít zahalenou tvář, takže neuvidí svou zem. Nastražím na něj svoji...
Ezechiel 14:6...Navraťte se od svých hnusných model a odvraťte tvář ode všech svých ohavností! Ano, kdokoli z domu Izraele...
Ezechiel 14:8...osobně. Proti takovému člověku se postavím tváří, udělám z něj výstražné znamení a přísloví a vyvrhnu...
Ezechiel 15:7...i obyvatele Jeruzaléma. Postavím se proti nim tváří. I když se z ohně vynořili, oheň je stráví. Tehdy...
Ezechiel 20:35...vás na poušť národů a budu vás tam soudit tváří v tvář. Jako jsem soudil vaše otce na poušti Egypta,...
Ezechiel 21:3... Ten planoucí plamen nezhasne a ožehne všechny tváře od jihu na sever. Všichni lidé tehdy uvidí, že...
Ezechiel 27:35... jejich králové se chvějí strachy se zkřivenými tvářemi. Obchodníci mezi národy nad tebou jenom zasyčí....
Ezechiel 28:9...moří. Budeš pak ještě říkat: ‚ jsem bůhtváří v tvář svým katům? Budeš jen člověk, žádný bůh, ...
Ezechiel 32:10...vstanou hrůzou vlasy, jim zamávám mečem před tváří. Strachy o život se bude třást bez ustání jeden každý...
Ezechiel 36:9... Vždyť jsem přece s vámi! Obrátím k vám svou tvář a budou vás znovu orat a osívat. Rozmnožím vaše...
Ezechiel 39:23...mi byli nevěrní, skryl jsem před nimi svou tvář a vydal je do rukou jejich nepřátel, aby všichni padli...
Ezechiel 39:24...a za své hříchy zasloužili - skryl jsem svoji tvář před nimi. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Teď ...
Ezechiel 39:29...ve vyhnanství. před nimi nebudu skrývat svoji tvář, neboť na dům Izraele vyliji svého Ducha, praví...
Ezechiel 41:18...palma mezi dvěma cheruby. Každý cherub měl dvě tváře: lidskou tvář proti palmě z jedné strany a lví tvář...
Ezechiel 41:19...cheruby. Každý cherub měl dvě tváře: lidskou tvář proti palmě z jedné strany a lví tvář proti palmě z...
Ezechiel 43:3... které jsem měl u průplavu Kebar. Padl jsem na tvář. Hospodinova sláva vstoupila východní branou do chrámu...
Ezechiel 44:4...chrám naplnila Hospodinova sláva. Padl jsem na tvář. "Synu člověčí," řekl mi Hospodin, "dobře si všímej,...
Daniel 2:46...jistý." Král Nabukadnezar padl před Danielem na tvář a klaněl se mu. Nařídil také, se na jeho počest...
Daniel 3:19...se na Šadracha, Mešacha a Abednega rozzuřil. S tváří zkřivenou vztekem ihned poručil rozpálit tu pec...
Daniel 7:13...podobný. Před Odvěkého předstoupil, před jeho tvář ho přivedli. Byla mu dána vláda, sláva i království,...
Daniel 8:17...ke mně, a když se přiblížil, padl jsem v hrůze tváří k zemi. Tehdy mi řekl: "Rozuměj, lidský synu, že to...
Daniel 8:18...čas." Když ke mně mluvil, ležel jsem v mrákotách tváří k zemi. Potom se dotkl, postavil na nohy a...
Daniel 9:17... Kvůli sobě samému, Pane, rozjasni svou tvář nad svou zpustošenou svatyní. Nakloň své ucho, Bože...
Daniel 10:6...z ryzího zlata. Tělo měl jako z chrysolitutvář jako blesk, oči jako hořící pochodně, paže a nohy jako...
Daniel 10:9...jsem ten hlas uslyšel, padl jsem v mrákotách tváří k zemi. Vtom se dotkla ruka a zatřásla mnou, takže...
Daniel 10:15...časech." Když ke mně mluvil, byl jsem skloněn tváří k zemi, neschopen slova. Vtom se kdosi podobný...
Ozeáš 2:4...a nejsem jejím manželem! očistí svou tvář od smilstva, cizoložství mezi prsy nechová - jinak...
Joel 2:6...do bitvy. Před nimi se chvějí národy, ve tváři blednou zděšením. Řítí se vpřed jako vojáci, jako...
Micheáš 3:4... ale nevyslyší je. V ten čas před nimi skryje tvář, protože jednali tak zle. Toto praví Hospodin o...
Micheáš 3:7...zahanbeni, věštci se zastydí, všichni si studem tváře zakryjí, protože jim Bůh neodpoví." jsem však...
Micheáš 4:14...v obležení. Soudce Izraele budou bít holí do tváří! "Ty však, Betléme efratský, maličký mezi judskými...
Nahum 1:5...před ním chvějí, rozpadají se pahorky. Před jeho tváří se zmítá země, svět i všichni, kdo bydlí v něm. Kdo...
Nahum 2:11... Úzkost svírá všechna břicha, bledá je každá tvář! Kde je teď to doupě lví? Kde se jejich mladí krmili?...
Abakuk 3:5...září paprsky - tam je zdroj jeho sil. Před jeho tváří jde Rána morová, v patách mu kráčí Nákaza! Zastavil...
Malachiáš 2:3...Hle, potrestám vaše potomky a vám vmetu lejna do tváří, lejna vašich svátečních obětí, aby vás s nimi...
Matouš 5:39...zlému člověku. Když někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou. Když se s tebou někdo chce...
Matouš 6:16...nebuďte zasmušilí jako pokrytci, kteří hyzdí své tváře, aby ukázali lidem, že se postí. Amen, říkám vám, že...
Matouš 6:17...postíš, raději si pomaž hlavu olejem a umyj si tvář, aby tvůj půst nebyl zjevný lidem, ale tvému Otci,...
Matouš 11:10...kterém je psáno: ‚Hle, posílám svého posla před tváří tvou, jenž připraví tvou cestu před tebou.' Amen,...
Matouš 17:2...na vysokou horu a proměnil se před nimi. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo....
Matouš 17:6..." Když to učedníci uslyšeli, padli na tvář a hrozně se báli. Ježíš přistoupil a dotkl se jich se...
Matouš 18:10... že jejich andělé v nebesích neustále hledí na tvář mého nebeského Otce. Co myslíte, kdyby nějaký člověk...
Matouš 26:39...tu a bděte se mnou!" Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se: "Otče můj, je-li to možné, ten...
Matouš 26:67..." zemře!" vykřikli. Pak mu začali mu plivat do tváře a bít ho pěstmi. Jiní ho tloukli holemi a říkali:...
Marek 14:65...smrt. Někteří po něm začali plivat. Zahalili mu tvář, bili ho pěstmi a říkali: "Prorokuj!" A sluhové ho...
Lukáš 1:17...obrátí k Hospodinu, jejich Bohu. Před jeho tváří půjde v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců...
Lukáš 1:19..." jsem Gabriel, který stojí před Boží tváří! Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti...
Lukáš 1:75...jemu ve svatosti a spravedlnosti před jeho tváří po všechny dny svého života. A ty, dítě, budeš...
Lukáš 5:12...plný malomocenství. Když uviděl Ježíše, padl na tvář a prosil ho: "Pane, kdybys jen chtěl, můžeš očistit...
Lukáš 6:29...za ty, kdo vás pomlouvají. Tomu, kdo bije do tváře, nastav také druhou a tomu, kdo ti bere plášť, nebraň...
Lukáš 7:27...kterém je psáno: ‚Hle, posílám svého posla před tváří tvou, který připraví tvou cestu před tebou.' Říkám...
Lukáš 9:29...modlil. Zatímco se modlil, změnil se vzhled jeho tváře, jeho oděv zbělel a rozzářil se. A hle, mluvili s ním...
Lukáš 17:16... vrátil se a hlasitě chválil Boha. Padl na tvář k jeho nohám a děkoval mu. Ten muž byl Samaritán....
Lukáš 20:20...ho tedy sledovat. Poslali špehy, kteří se měli tvářit jako spravedliví a snažit se ho chytit za slovo, aby...
Lukáš 22:56...se okolo, posadil se mezi i Petr. Jak seděl tváří k ohni, jedna služka si ho všimla, upřeně se na něj...
Lukáš 24:5...muži v zářícím rouchu. Vylekané ženy sklonily tváře k zemi, ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi...
Jan 5:37...ale nikdy neslyšeli jeho hlas a neviděli jeho tvář. Jeho slovo ve vás nezůstává, neboť nevěříte tomu,...
Jan 11:44... vyšel ven. Ruce i nohy měl svázané plátnytvář měl ovinutou rouškou. "Rozvažte ho a nechte ho jít,"...
Jan 18:22...z kolemstojících strážných udeřil Ježíše do tváře: "Takhle se odpovídá veleknězi?" "Jestli jsem řekl...
Skutky 6:15...ve Veleradě, na něj upřeli pohled a viděli jeho tvář jako tvář anděla. Velekněz se ho zeptal: "Je to...
Skutky 10:33...laskavě přišel. Teď jsme tu všichni před Boží tváří, abychom vyslechli, cokoli ti Bůh svěřil." Petr se...
Skutky 25:16...člověka, aniž by obžalovaný stanul svým žalobcům tváří v tvář a dostal možnost hájit se proti jejich...
1. Korintským 13:12...totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně,...
2. Korintským 2:10...někomu odpustil, udělal jsem to před Kristovou tváří kvůli vám. Nenechme se oklamat satanem - jeho úmysly...
2. Korintským 2:17...nekupčíme s Božím slovem, ale mluvíme před Boží tváří v Kristu z upřímných pohnutek, z Božího pověření. ...
2. Korintským 3:7...měla svou slávu. Ta se zračila v Mojžíšově tváři, na niž synové Izraele kvůli pomíjející slávě...
2. Korintským 3:13...otevření, ne jako Mojžíš, který si zakrýval tvář rouškou, aby synové Izraele nepozorovali konec toho,...
2. Korintským 3:18...Duch, tam je svoboda. My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme...
2. Korintským 4:6...srdcích, aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše Krista. Tento poklad však máme v hliněných...
2. Korintským 4:14...i nás a spolu s vámi nás přivede před svou tvář. To všechno se děje pro vás, aby se milost šířila ke...
2. Korintským 10:1...Kristově vyzývám - , který se prý k vám tváří v tvář chovám poníženě, ale z dálky si na vás...
2. Korintským 12:19...dobu hájíme? Milovaní, my mluvíme před Boží tváří v Kristu, a to všechno pro vaši posilu. Bojím se...
1. Tesalonickým 2:17... O to horlivěji jsme se snažili setkat se s vámi tváří v tvář. Opravdu jsme k vám chtěli přijít - Pavel...
1. Tesalonickým 2:19... radost a koruna chlouby než právě vy před tváří našeho Pána Ježíše při jeho příchodu? Ano, právě vy...
Židům 9:24...samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. Také tam nepřišel proto, aby se obětoval znovu a...
Jakub 4:10...radost v sklíčenost. Pokořte se před Pánovou tváří a on vás povýší. Bratři, nepomlouvejte jedni druhé....
1. Petr 3:12... uši naklání k jejich modlitbám, Hospodinova tvář je ale obrácená proti pachatelům zla." Kdo by vám...
2. Jan 1:12...naději, že se k vám dostanu a promluvím s vámi tváří v tvář, aby naše radost byla dokonalá. Pozdravují ...
3. Jan 1:14...naději, že brzy uvidím a promluvíme spolu tváří v tvář. Pokoj tobě. Pozdravují přátelé. Pozdravuj...
Zjevení 1:16...a z úst mu vycházel ostrý dvojsečný meč. Jeho tvář zářila jako slunce v poledne. Když jsem ho spatřil,...
Zjevení 3:5...z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého Otce i před jeho anděly. Kdo uši, slyš, co...
Zjevení 4:7...byla podobná lvu, druhá teleti, třetí měla tvář jako člověk a čtvrtá se podobala letícímu orlu. Každá...
Zjevení 7:11...starců i těch čtyř bytostí, padli před trůnem na tváře a klaněli se Bohu se slovy: "Amen! Chvála a sláva,...
Zjevení 8:2... jak těch sedm andělů, kteří stojí před Boží tváří, dostalo sedm polnic. Tehdy přišel jiný anděl se...
Zjevení 8:4...svatých vystoupil z andělovy ruky před Boží tvář. Anděl pak vzal tu kadidelnici, naplnil ji ohněm z...
Zjevení 9:7...byly jakoby koruny podobné zlatu a jejich tváře byly jako tváře lidí. Měly vlasy jako vlasy žen a...
Zjevení 9:13...ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: "Rozvaž ty čtyři...
Zjevení 10:1...z nebe, oblečen oblakem. Na hlavě měl duhu, jeho tvář byla jako slunce a jeho nohy jako ohnivé sloupy. V...
Zjevení 11:4..." To jsou ty dvě olivy a dva svícny stojící před tváří Pána vší země. Kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyjde z...
Zjevení 11:16...na svých trůnech před Božím obličejem, padlo na tváře a klanělo se Bohu se slovy: "Děkujeme tobě, Pane Bože...
Zjevení 13:12...Ta vykonává všechnu moc první šelmy před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou klanět ...
Zjevení 13:14...na zem. Těmi divy, které bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům...
Zjevení 14:10...jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk...
Zjevení 16:19...padla. Veliký Babylon byl připomenut před Boží tváří a Bůh mu dal kalich s vínem svého vášnivého hněvu....
Zjevení 20:11...bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro nalezeno místo....
Zjevení 22:4...mu budou sloužit. Budou hledět na jeho tvář a na čelech budou mít jeho jméno. Nebude tam noc,...

Slova obsahující tváře: nevytvářej (2) nevytvářejte (1) tváře (41) tvářemi (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |