Tváříte

Hledám varianty 'tváříte' [ tváříte (1) tvářit (2) tváříš (1) tváří (113) tváře (41) ]. Nalezeny 153 verše.
Genesis 3:19...a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země,...
Genesis 4:16...najde, nezabil. Kain tedy odešel od Hospodinovy tváře a usadil se v zemi Nód na východ od Edenu. Kain se...
Genesis 19:1...je spatřil, vstal a šel jim naproti. Poklonil se tváří k zemi a řekl: "Snažně prosím, páni moji, uchylte se...
Genesis 24:40...následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodin, před jehož tváří chodím, pošle s tebou svého anděla, aby dal tvé cestě...
Genesis 32:31...Penuel, Boží tvář, neboť řekl: "Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl jsem zachráněn!" A když minul Penuel,...
Genesis 40:7...spolu s ním v domě jeho pána: "Proč se dnes tváříte tak nešťastně?" Odpověděli mu: "Měli jsme sen a...
Genesis 42:6...lidu, Josefovi bratři přišli k němu a klaněli se tváří k zemi. Josef své bratry poznal na první pohled....
Genesis 48:12...pak oba syny odvedl z jeho klína a poklonil se tváří k zemi. Pravou rukou postavil Efraima k Izraelově...
Genesis 48:15... A takto Josefovi požehnal: "Bůh, před jehož tváří chodili otcové Abraham a Izák, Bůh, jenž byl mým...
Exodus 33:11...do svého stanu. Hospodin mluvíval s Mojžíšem tváří v tvář, jako mluví člověk se svým přítelem. Mojžíš se...
Leviticus 10:3...ke mně přistupují, projevím svou svatost; před tváří všeho lidu projevím svou slávu." Mojžíš tedy zavolal...
Numeri 8:22...vstoupili do své služby při Stanu setkávání před tváří Árona a jeho synů. Jak Hospodin přikázal Mojžíšovi...
Numeri 12:8... jemu byl svěřen můj celý dům! S ním rozmlouvám tváří v tvář, zřetelně, a ne v hádankách, spatřuje...
Numeri 12:14...Mojžíšovi odpověděl: "Kdyby otec plivl do tváře, nenesla by tu hanbu sedm dní? je tedy na sedm dní...
Numeri 14:14...tohoto lidu; že ty, Hospodine, jsi spatřován tváří v tvář, že tvůj oblak stojí nad nimi, že ty sám je...
Deuteronomium 5:4...s vámi na oné hoře mluvil z prostředku ohně tváří v tvář. ( jsem tenkrát stál mezi Hospodinem a vámi,...
Deuteronomium 25:9...stařešinů mu zuje z nohy sandál, plivne mu do tváře a prohlásí: "To si zaslouží muž, který nechce...
Deuteronomium 34:10... jako byl Mojžíš, se kterým se Hospodin znal tváří v tvář. Kolik jen znamení a divů jej Hospodin poslal...
Jozue 5:14...Hospodinova vojska. Teď jsem tu."Jozue padl tváří k zemi a poklonil se. "Jaké příkazy můj pán pro...
Jozue 7:6...svůj plášť, padl před Hospodinovou truhlou tváří na zem, zůstal tak do večera spolu se stařešiny...
Jozue 22:27...svými zápaly i pokojnými oběťmi před jeho tváří. Vaši synové tak v budoucnu nebudou moci říkat našim...
Soudců 6:22..."Ach, Pane můj, Hospodine! Vždyť jsem tváří v tvář uviděl Hospodinova anděla!" "Buď klidný," řekl...
Soudců 13:20...před zraky Manoacha a jeho ženy. Ti ihned padli tváří k zemi. Manoach ani jeho žena pak Hospodinova...
1. Samuel 1:18...Hana, a když odešla, pojedla a smutek z její tváře zmizel. Časně ráno vstali, a když se poklonili...
1. Samuel 5:3... Druhý den Ašdoďané vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou Hospodinovou! A tak Dágona zvedli...
1. Samuel 5:4...místo. Druhý den ráno vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou Hospodinovou a Dágonova hlava i...
1. Samuel 17:49...čela. Kámen se mu zaryl do čela a on se skácel tváří k zemi. Tak David přemohl onoho Filištína prakem a...
1. Samuel 20:41...chlapec odešel, od jihu se vynořil David. Padl tváří k zemi a třikrát se poklonil. Políbili se navzájem a...
1. Samuel 24:9..."Můj pane! Králi!" Saul se ohlédl. David padl tváří k zemi a poklonil se. Potom Saulovi řekl: "Proč...
1. Samuel 25:41... že si chce vzít za ženu." Hned se poklonila tváří k zemi se slovy: "Hle, tvá služebnice bude služkou,...
1. Samuel 26:20...Kéž krev neskropí zem daleko od Hospodinovy tváře. Vždyť izraelský král vytáhl hledat pouhou blechu....
1. Samuel 28:14... Tehdy Saul poznal, že je to Samuel, padl tváří k zemi a poklonil se. Samuel k Saulovi promluvil:...
2. Samuel 7:23... veliké věci, ohromné věci pro svou zem před tváří svého lidu, který sis vykoupil z Egypta, z jeho...
2. Samuel 14:4... A tak ta tekojská žena šla za králem. Padla tváří k zemi, poklonila se a zvolala: "Králi, pomoz!" "Co...
2. Samuel 14:22...přiveď mého chlapce Abšaloma zpátky." Joáb padl tváří k zemi, klaněl se a děkoval králi: "Dnes tvůj...
1. Královská 1:23...Nátan předstoupil před krále, poklonil se mu tváří k zemi a řekl: "Můj pane a králi, prohlásil jsi snad:...
1. Královská 1:31..." Batšeba padla na kolena a poklonila se králi tváří k zemi se slovy: "David, můj pán a král, žije...
1. Královská 17:1..."Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, před jehož tváří stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť - jedině...
1. Královská 18:15..."Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím, dnes se mu ukážu." Obadiáš se tedy vydal za...
1. Královská 22:24...Cidkiáš, syn Kenaanův, a udeřil Michajáše do tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův duch ode ,...
2. Královská 3:14..."Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím - kdybych si nevážil judského krále Jošafata,...
2. Královská 5:16...odpověděl: "Jakože je živ Hospodin, před jehož tváří stojím, nic si nevezmu!" A i když ho Náman přemlouval...
2. Královská 20:2...umřeš; neuzdravíš se." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu: "Ach Hospodine,...
1. Letopisů 12:9...zkušení bojovníci vládnoucí pavézou a kopím, s tváří lvů a hbitostí horských gazel: V čele byl Ezer, druhý...
2. Letopisů 2:3...ho zasvětit k pálení vonného kadidla před jeho tváří, k ustavičnému předkládání chlebů a k zápalným obětem...
2. Letopisů 2:5...stavět dům, byť jen pro pálení kadidla před jeho tváří? Proto mi prosím pošli dovedného muže, který by uměl...
2. Letopisů 7:3...slávu nad chrámem, poklekli na dlažbu tváří k zemi, klaněli se a dobrořečili Hospodinu: "Je tak...
2. Letopisů 18:23...Cidkiáš, syn Kenaanův, a udeřil Michajáše do tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův duch ode ,...
2. Letopisů 20:18...a Hospodin bude s vámi!" Nato se Jošafat sklonil tváří k zemi a celý Juda i obyvatelé Jeruzaléma padli před...
Nehemiáš 2:2...zasmušilý. Proto se král zeptal: "Proč se tváříš ztrápeně? Nejsi přece nemocný. Asi něco tíží." Ve...
Nehemiáš 8:6...Padli před Hospodinem na kolena a klaněli se mu tváří k zemi. Když se lid znovu postavil, levité Ješua,...
Job 4:15...děs mnou pronikal. Duch se mi tehdy mihnul před tváří, chlupy na těle se mi zježily. Zastavil se, podobu...
Job 16:10...si na ústa otevře, s posměchem bijí do tváře, všichni se srotili proti mně. Bůh dal napospas...
Job 23:4... k jeho sídlu bych se vypravil. Před jeho tváří bych vyložil svou při, vznesl bych před ním svoje...
Job 29:24...jsem se usmál na , nemohli uvěřit, světlo  tváře nechtěli zaplašit. Sedal jsem v jejich čele a udával...
Job 30:10...příslovím. zdálky jsem jim odporný, plivat do tváře se mi nestydí. Když Bůh můj provaz potupně povolil, i...
Job 31:14...měli se mnou spor? Co bych si pak počal Bohu tváří v tvář? Co bych mu odpověděl, se bude ptát?...
Job 40:13...na místě. Naráz je pohřbi do země, mají tváře v hrobě zastřené! sám pak budu chválit - vždyť...
Žalmy 9:4...Moji nepřátelé ustoupí a padnou, před tvojí tváří zahynou, neboť ses ujal mého soudu a mých práv, jako...
Žalmy 17:13...číhá ve skrýši. Povstaň, Hospodine! Postav se mu tváří! Sraz ho na kolena - mečem svým zachraň mi život před...
Žalmy 17:15...v hojnosti! se však po právu budu kochat tvou tváří, nasycen budu tvou podobou, se probudím. Pro...
Žalmy 22:28...rozpomenou a k Hospodinu se navrátí; před tvojí tváří se klanět budou všechny rodiny a národy. Vždyť...
Žalmy 31:21... všem lidem na odiv! Skrýváš je v úkrytu svojí tváře před lidskou hrubostí, chováš je v bezpečí svého...
Žalmy 34:17...jejich volání. Zločincům se však Hospodin staví tváří, aby jejich památku ze země vymýtil. Volání...
Žalmy 61:4...! Býval jsi přece mým útočištěm, baštou před tváří nepřátel. V tvém stanu chtěl bych bydlet stále, ve...
Žalmy 61:8...další dny, jeho léta věky trvají! Před Boží tváří trůní navždycky, dej, ho provází láska s...
Žalmy 66:3...Řekněte Bohu: Jak ohromné jsou skutky tvéTváří v tvář tvé mohutné síle tvoji nepřátelé krčí se. Celý...
Žalmy 76:8...upadli! Jak hrozný jsi - ano ty - před tvojí tváří kdo obstojí, když hněvem zahoříš? Když z nebe...
Žalmy 78:55...dobyl svojí pravicí. Pohany vyhnal před jejich tváří, losem jim rozdělil jejich dědictví, izraelské kmeny...
Žalmy 89:16... jenž umí Hospodina velebit; ve světle tvé tváře takoví smějí žít. Ve tvém jménu radují se celé dny,...
Žalmy 90:8...totiž kladeš před sebe, naše tajnosti na světlo tváře své. Naše dny míjejí v hněvu tvém, svá léta končíme s...
Žalmy 114:7...jehňata dováděly, pahorky? Třes se, země, před tváří Pána, před tváří Boha Jákobova! On obrací skálu v...
Žalmy 139:7...Kam bych byl unikl před duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi...
Žalmy 140:14...Jistěže spravedliví tvé jméno oslaví, před tvojí tváří budou žít poctiví! Žalm Davidův. Volám , Hospodine...
Přísloví 12:9... Lépe být přehlížen, ale mít služebníka, než tvářit se důležitě a nemít na chleba. Spravedlivý cítí i s...
Přísloví 18:8...záhubou, rty jsou mu pastí smrtelnou. Pomluvy se tváří jako pamlsky, hluboko do nitra ale padají. Kdo při...
Píseň 5:13...v mléce se koupají, vsazené jako klenoty. Jeho tváře jsou jak záhon koření, jak pokladnice voňavek. Jeho...
Izaiáš 3:9... jeho slávě vzepřeli se do očí. Výraz jejich tváře svědčí proti nim - svůj hřích jak Sodoma stavějí na...
Izaiáš 13:8...jako rodičky. Jeden nad druhým bude ohromentváře jim vzplanou plamenem. Hle, Hospodinův den neúprosně...
Izaiáš 23:18... ale připadne těm, kdo žijí před Hospodinovou tváří, aby mohli jíst do sytosti a nosit krásné šaty. Hle,...
Izaiáš 25:8...odstraní! Panovník Hospodin setře všem slzytváří, na vší zemi zbaví svůj lid potupy. Tak promluvil...
Izaiáš 38:2...umřeš; neuzdravíš se." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu: "Ach Hospodine,...
Izaiáš 49:23...tvými pěstouny a jejich kněžny tvými chůvamiTváří k zemi se budou klanět před tebou, lízat ti budou...
Izaiáš 65:3...za vlastní představou. Ten lid stále dráždí tváří v tvář, když obětují v zahradách, kadidlo pálí na...
Jeremiáš 5:3...bolest, hubils je, ale nedali se poučitTváře zatvrdili víc než kámen, vrátit se odmítli. Řekl jsem...
Jeremiáš 32:4...rukou babylonského krále, se kterým bude mluvit tváří v tvář a spatří ho vlastníma očima. Ten odvede...
Jeremiáš 34:3...krále vlastníma očima a bude s tebou mluvit tváří v tvář. Půjdeš do Babylonu! Slyš ale slovo...
Jeremiáš 51:51...myslete na Jeruzalém! "Zahanbeni jsme a uráženitváře nám přikryl stud, protože do svatyně Hospodinova domu...
Pláč 2:3...V zuřivém rozhněvání uťal Izraeli rohy. Před tváří nepřítele odvrátil od něj svou pravici. Vzplanul...
Pláč 2:19...hlídek. Jak vodu své srdce vylévej před tváří Páně! Za život svých dětí, jež umírají hladem na...
Ezechiel 1:6...se podobaly člověku, ale každá z nich měla čtyři tváře a čtyři křídla. Nohy měly rovné, ale chodidla měly...
Ezechiel 1:8...stran měly pod křídly lidské ruce. Měly čtveřice tváří i křídel a těmi křídly se dotýkaly navzájem. Všechny...
Ezechiel 1:10...přímo vpřed, cestou se neotáčely. Jejich tváře vypadaly takto: Každá z čtveřice měla zepředu tvář...
Ezechiel 1:11... zleva tvář býka a zezadu tvář orla. Takové měly tváře. Křídla měly rozpjatá vzhůru; dvěma se všechny...
Ezechiel 10:14...ta kola nazývají Soukolí. Každý z nich měl čtyři tváře. První byla tvář cheruba, druhá byla tvář lidská,...
Ezechiel 10:21... že to byli cherubové. Každý z nich měl čtyři tváře a čtyři křídla a pod křídly cosi podobného lidským...
Ezechiel 10:22...křídly cosi podobného lidským rukám. Také jejich tváře vypadaly stejně jako ony tváře, které jsem spatřil u...
Ezechiel 14:8...osobně. Proti takovému člověku se postavím tváří, udělám z něj výstražné znamení a přísloví a vyvrhnu...
Ezechiel 15:7...i obyvatele Jeruzaléma. Postavím se proti nim tváří. I když se z ohně vynořili, oheň je stráví. Tehdy...
Ezechiel 20:35...vás na poušť národů a budu vás tam soudit tváří v tvář. Jako jsem soudil vaše otce na poušti Egypta,...
Ezechiel 21:3... Ten planoucí plamen nezhasne a ožehne všechny tváře od jihu na sever. Všichni lidé tehdy uvidí, že...
Ezechiel 28:9...moří. Budeš pak ještě říkat: ‚ jsem bůhtváří v tvář svým katům? Budeš jen člověk, žádný bůh, ...
Ezechiel 32:10...vstanou hrůzou vlasy, jim zamávám mečem před tváří. Strachy o život se bude třást bez ustání jeden každý...
Ezechiel 41:18...palma mezi dvěma cheruby. Každý cherub měl dvě tváře: lidskou tvář proti palmě z jedné strany a lví tvář...
Daniel 3:19...se na Šadracha, Mešacha a Abednega rozzuřil. S tváří zkřivenou vztekem ihned poručil rozpálit tu pec...
Daniel 8:17...ke mně, a když se přiblížil, padl jsem v hrůze tváří k zemi. Tehdy mi řekl: "Rozuměj, lidský synu, že to...
Daniel 8:18...čas." Když ke mně mluvil, ležel jsem v mrákotách tváří k zemi. Potom se dotkl, postavil na nohy a...
Daniel 10:9...jsem ten hlas uslyšel, padl jsem v mrákotách tváří k zemi. Vtom se dotkla ruka a zatřásla mnou, takže...
Daniel 10:15...časech." Když ke mně mluvil, byl jsem skloněn tváří k zemi, neschopen slova. Vtom se kdosi podobný...
Micheáš 3:7...zahanbeni, věštci se zastydí, všichni si studem tváře zakryjí, protože jim Bůh neodpoví." jsem však...
Micheáš 4:14...v obležení. Soudce Izraele budou bít holí do tváří! "Ty však, Betléme efratský, maličký mezi judskými...
Nahum 1:5...před ním chvějí, rozpadají se pahorky. Před jeho tváří se zmítá země, svět i všichni, kdo bydlí v něm. Kdo...
Abakuk 3:5...září paprsky - tam je zdroj jeho sil. Před jeho tváří jde Rána morová, v patách mu kráčí Nákaza! Zastavil...
Malachiáš 2:3...Hle, potrestám vaše potomky a vám vmetu lejna do tváří, lejna vašich svátečních obětí, aby vás s nimi...
Matouš 5:39...zlému člověku. Když někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou. Když se s tebou někdo chce...
Matouš 6:16...nebuďte zasmušilí jako pokrytci, kteří hyzdí své tváře, aby ukázali lidem, že se postí. Amen, říkám vám, že...
Matouš 11:10...kterém je psáno: ‚Hle, posílám svého posla před tváří tvou, jenž připraví tvou cestu před tebou.' Amen,...
Matouš 26:67..." zemře!" vykřikli. Pak mu začali mu plivat do tváře a bít ho pěstmi. Jiní ho tloukli holemi a říkali:...
Lukáš 1:17...obrátí k Hospodinu, jejich Bohu. Před jeho tváří půjde v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců...
Lukáš 1:19..." jsem Gabriel, který stojí před Boží tváří! Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti...
Lukáš 1:75...jemu ve svatosti a spravedlnosti před jeho tváří po všechny dny svého života. A ty, dítě, budeš...
Lukáš 6:29...za ty, kdo vás pomlouvají. Tomu, kdo bije do tváře, nastav také druhou a tomu, kdo ti bere plášť, nebraň...
Lukáš 7:27...kterém je psáno: ‚Hle, posílám svého posla před tváří tvou, který připraví tvou cestu před tebou.' Říkám...
Lukáš 9:29...modlil. Zatímco se modlil, změnil se vzhled jeho tváře, jeho oděv zbělel a rozzářil se. A hle, mluvili s ním...
Lukáš 20:20...ho tedy sledovat. Poslali špehy, kteří se měli tvářit jako spravedliví a snažit se ho chytit za slovo, aby...
Lukáš 22:56...se okolo, posadil se mezi i Petr. Jak seděl tváří k ohni, jedna služka si ho všimla, upřeně se na něj...
Lukáš 24:5...muži v zářícím rouchu. Vylekané ženy sklonily tváře k zemi, ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi...
Jan 18:22...z kolemstojících strážných udeřil Ježíše do tváře: "Takhle se odpovídá veleknězi?" "Jestli jsem řekl...
Skutky 10:33...laskavě přišel. Teď jsme tu všichni před Boží tváří, abychom vyslechli, cokoli ti Bůh svěřil." Petr se...
Skutky 25:16...člověka, aniž by obžalovaný stanul svým žalobcům tváří v tvář a dostal možnost hájit se proti jejich...
1. Korintským 13:12...totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně,...
2. Korintským 2:10...někomu odpustil, udělal jsem to před Kristovou tváří kvůli vám. Nenechme se oklamat satanem - jeho úmysly...
2. Korintským 2:17...nekupčíme s Božím slovem, ale mluvíme před Boží tváří v Kristu z upřímných pohnutek, z Božího pověření. ...
2. Korintským 3:18...Duch, tam je svoboda. My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme...
2. Korintským 10:1...Kristově vyzývám - , který se prý k vám tváří v tvář chovám poníženě, ale z dálky si na vás...
2. Korintským 12:19...dobu hájíme? Milovaní, my mluvíme před Boží tváří v Kristu, a to všechno pro vaši posilu. Bojím se...
1. Tesalonickým 2:17... O to horlivěji jsme se snažili setkat se s vámi tváří v tvář. Opravdu jsme k vám chtěli přijít - Pavel...
1. Tesalonickým 2:19... radost a koruna chlouby než právě vy před tváří našeho Pána Ježíše při jeho příchodu? Ano, právě vy...
Jakub 4:10...radost v sklíčenost. Pokořte se před Pánovou tváří a on vás povýší. Bratři, nepomlouvejte jedni druhé....
2. Jan 1:12...naději, že se k vám dostanu a promluvím s vámi tváří v tvář, aby naše radost byla dokonalá. Pozdravují ...
3. Jan 1:14...naději, že brzy uvidím a promluvíme spolu tváří v tvář. Pokoj tobě. Pozdravují přátelé. Pozdravuj...
Zjevení 3:5...z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého Otce i před jeho anděly. Kdo uši, slyš, co...
Zjevení 7:11...starců i těch čtyř bytostí, padli před trůnem na tváře a klaněli se Bohu se slovy: "Amen! Chvála a sláva,...
Zjevení 8:2... jak těch sedm andělů, kteří stojí před Boží tváří, dostalo sedm polnic. Tehdy přišel jiný anděl se...
Zjevení 9:7...byly jakoby koruny podobné zlatu a jejich tváře byly jako tváře lidí. Měly vlasy jako vlasy žen a...
Zjevení 9:13...ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: "Rozvaž ty čtyři...
Zjevení 11:4..." To jsou ty dvě olivy a dva svícny stojící před tváří Pána vší země. Kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyjde z...
Zjevení 11:16...na svých trůnech před Božím obličejem, padlo na tváře a klanělo se Bohu se slovy: "Děkujeme tobě, Pane Bože...
Zjevení 13:12...Ta vykonává všechnu moc první šelmy před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou klanět ...
Zjevení 13:14...na zem. Těmi divy, které bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům...
Zjevení 14:10...jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk...
Zjevení 16:19...padla. Veliký Babylon byl připomenut před Boží tváří a Bůh mu dal kalich s vínem svého vášnivého hněvu....
Zjevení 20:11...bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro nalezeno místo....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |