Tvář

Hledám varianty 'tvář' [ tvářích (5) tváří (113) tváři (9) tvářemi (6) tváře (41) tvář (186) ]. Nalezen 321 verš.
Genesis 3:19...a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země,...
Genesis 4:5...nenašel. Kaina to rozlítilo, se mu zkřivila tvář. Hospodin tedy Kainovi řekl: "Proč se zlobíš? Proč máš...
Genesis 4:6...řekl: "Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? Copak nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale...
Genesis 4:16...najde, nezabil. Kain tedy odešel od Hospodinovy tváře a usadil se v zemi Nód na východ od Edenu. Kain se...
Genesis 17:3...s tebou a nesmírně rozmnožím." Abram padl na tvář a Bůh k němu mluvil: "Hle, sám s tebou činím...
Genesis 17:17... vzejdou z králové národů." Abraham padl na tvář, zasmál se a pomyslel si: "Copak se stoletému narodí...
Genesis 19:1...je spatřil, vstal a šel jim naproti. Poklonil se tváří k zemi a řekl: "Snažně prosím, páni moji, uchylte se...
Genesis 24:40...následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodin, před jehož tváří chodím, pošle s tebou svého anděla, aby dal tvé cestě...
Genesis 32:31...mu tam. Jákob pak to místo nazval Penuel, Boží tvář, neboť řekl: "Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl jsem...
Genesis 33:10...Přijmi laskavě ode tento dar. Když vidím tvou tvář, je přívětivá jako tvář Boží. Přijmi prosím z mého...
Genesis 38:15... považoval ji za nevěstku, neboť měla zahalenou tvář. Uchýlil se tedy cestou k a řekl: "Chci se s tebou...
Genesis 42:6...lidu, Josefovi bratři přišli k němu a klaněli se tváří k zemi. Josef své bratry poznal na první pohled....
Genesis 43:31... Šel do svého pokoje a tam plakal. Pak si umyl tvář, vyšel ven a s přemáháním řekl: "Podávejte jídlo!"...
Genesis 46:30...řekl: "Teď mohu zemřít. Vždyť vidím tvou tvář - ty opravdu žiješ!" Josef pak řekl svým bratrům a...
Genesis 48:11...řekl: "Ani jsem nedoufal, že ještě uvidím tvou tvář, a hle, Bůh dal, že vidím i tvé potomky!" Josef pak...
Genesis 48:12...pak oba syny odvedl z jeho klína a poklonil se tváří k zemi. Pravou rukou postavil Efraima k Izraelově...
Genesis 48:15... A takto Josefovi požehnal: "Bůh, před jehož tváří chodili otcové Abraham a Izák, Bůh, jenž byl mým...
Genesis 50:1...připojen ke svému lidu. Josef se vrhl na otcovu tvář, skrápěl ji slzami a líbal ho. Potom Josef přikázal...
Exodus 3:6...Izákův a Bůh Jákobův." Mojžíš si ihned zakryl tvář, neboť se bál pohlédnout na Boha. Hospodin pokračoval:...
Exodus 25:20...slitovnici. jsou obráceni čelem k sobětvářemi se sklánějí nad slitovnici. Slitovnici pak položíš...
Exodus 33:11...do svého stanu. Hospodin mluvíval s Mojžíšem tváří v tvář, jako mluví člověk se svým přítelem. Mojžíš se...
Exodus 33:20...slituji." Potom dodal: "Nebudeš moci spatřit mou tvář. Žádný člověk nemůže spatřit a zůstat naživu."...
Exodus 33:23... potom dlaň odtáhnu, spatříš záda; mou tvář však nikdo nespatří." Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Exodus 34:29...nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září tvář. Když pak Áron a všichni Izraelité Mojžíše spatřili,...
Exodus 34:30...Áron a všichni Izraelité Mojžíše spatřili, hletvář mu zářila tak, že se k němu báli přiblížit. Mojžíš je...
Exodus 34:35... Tehdy synové Izraele vídali Mojžíšovu zářící tvář. Potom si Mojžíš znovu zakrýval tvář rouškou, dokud...
Exodus 37:9...slitovnici. Byli obráceni čelem k sobětvářemi se skláněli nad slitovnici. Vyrobil také stůl z...
Leviticus 9:24...když to všechen lid spatřil, vykřikli a padli na tvář. Áronovi synové Nádab a Abihu pak vzali každý svou...
Leviticus 10:3...ke mně přistupují, projevím svou svatost; před tváří všeho lidu projevím svou slávu." Mojžíš tedy zavolal...
Leviticus 26:17...nadarmo, vaši nepřátelé je snědí. Obrátím svou tvář proti vám, takže padnete před svými nepřáteli a ti,...
Numeri 6:25...a chrání ! Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! Hospodin k tobě obrátí svou...
Numeri 6:26...daruje ti přízeň! Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří pokojem!' Tak budou pronášet jméno nad...
Numeri 8:22...vstoupili do své služby při Stanu setkávání před tváří Árona a jeho synů. Jak Hospodin přikázal Mojžíšovi...
Numeri 12:8... jemu byl svěřen můj celý dům! S ním rozmlouvám tváří v tvář, zřetelně, a ne v hádankách, spatřuje...
Numeri 12:14...Mojžíšovi odpověděl: "Kdyby otec plivl do tváře, nenesla by tu hanbu sedm dní? je tedy na sedm dní...
Numeri 14:5...před celou shromážděnou izraelskou obcí padli na tvář. Dva z těch, kdo šli prozkoumat zem - Jozue, syn Nunův...
Numeri 14:14...tohoto lidu; že ty, Hospodine, jsi spatřován tváří v tvář, že tvůj oblak stojí nad nimi, že ty sám je...
Numeri 16:4...shromáždění?" Když to Mojžíš uslyšel, padl na tvář. Potom promluvil ke Korachovi a celé jeho tlupě: "Ráno...
Numeri 16:22... neboť je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář. "Ó Bože, Bože duchů veškerého tvorstva!" zvolali....
Numeri 17:10... neboť je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář. Mojžíš pak řekl Áronovi: "Vezmi kadidelnici, dej do...
Numeri 20:6...ke vchodu do Stanu setkávání. Padli na tvář a vtom se jim ukázala Hospodinova sláva. Hospodin...
Numeri 22:31...s taseným mečem v ruce, poklonil se a padl na tvář. Hospodinův anděl mu řekl: "Proč jsi třikrát zbil...
Numeri 24:4... jenž vidění Všemohoucího spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty: Jak krásné jsou tvé stany,...
Numeri 24:16... jenž vidění Všemohoucího spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty: Vidím jej, i když to není teď...
Deuteronomium 5:4...s vámi na oné hoře mluvil z prostředku ohně tváří v tvář. ( jsem tenkrát stál mezi Hospodinem a vámi,...
Deuteronomium 25:9...stařešinů mu zuje z nohy sandál, plivne mu do tváře a prohlásí: "To si zaslouží muž, který nechce...
Deuteronomium 31:17...můj hněv; opustím je a skryji před nimi svou tvář. Tehdy je potkají veliké pohromy a soužení, takže se...
Deuteronomium 31:18...napáchali, však v ten den zcela skryji svou tvář - vždyť se obrátili k cizím bohům! Proto teď napište...
Deuteronomium 32:20... na své syny a dcery dostal zlost. Řekl: "Svou tvář před nimi ukryji a uvidím, jak dopadnou! Zvrácené...
Deuteronomium 34:10... jako byl Mojžíš, se kterým se Hospodin znal tváří v tvář. Kolik jen znamení a divů jej Hospodin poslal...
Jozue 5:14...Hospodinova vojska. Teď jsem tu."Jozue padl tváří k zemi a poklonil se. "Jaké příkazy můj pán pro...
Jozue 7:6...svůj plášť, padl před Hospodinovou truhlou tváří na zem, zůstal tak do večera spolu se stařešiny...
Jozue 7:10...odpověděl Hospodin Jozuovi. "Proč tu ležíš na tváři? Izrael zhřešil. Porušili mou smlouvu, kterou jsem...
Jozue 22:27...svými zápaly i pokojnými oběťmi před jeho tváří. Vaši synové tak v budoucnu nebudou moci říkat našim...
Soudců 6:22..."Ach, Pane můj, Hospodine! Vždyť jsem tváří v tvář uviděl Hospodinova anděla!" "Buď klidný," řekl...
Soudců 13:20...před zraky Manoacha a jeho ženy. Ti ihned padli tváří k zemi. Manoach ani jeho žena pak Hospodinova...
Růt 2:10...vody, kterou služebníci načerpali." Rút padla na tvář a poklonila se k zemi se slovy: "Čemu vděčím za tu...
1. Samuel 1:18...Hana, a když odešla, pojedla a smutek z její tváře zmizel. Časně ráno vstali, a když se poklonili...
1. Samuel 5:3... Druhý den Ašdoďané vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou Hospodinovou! A tak Dágona zvedli...
1. Samuel 5:4...místo. Druhý den ráno vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou Hospodinovou a Dágonova hlava i...
1. Samuel 17:49...čela. Kámen se mu zaryl do čela a on se skácel tváří k zemi. Tak David přemohl onoho Filištína prakem a...
1. Samuel 20:41...chlapec odešel, od jihu se vynořil David. Padl tváří k zemi a třikrát se poklonil. Políbili se navzájem a...
1. Samuel 24:9..."Můj pane! Králi!" Saul se ohlédl. David padl tváří k zemi a poklonil se. Potom Saulovi řekl: "Proč...
1. Samuel 25:23... rychle sesedla z osla, padla před Davidem na tvář a poklonila se k zemi. Padla mu k nohám a zvolala:...
1. Samuel 25:41... že si chce vzít za ženu." Hned se poklonila tváří k zemi se slovy: "Hle, tvá služebnice bude služkou,...
1. Samuel 26:20...Kéž krev neskropí zem daleko od Hospodinovy tváře. Vždyť izraelský král vytáhl hledat pouhou blechu....
1. Samuel 28:14... Tehdy Saul poznal, že je to Samuel, padl tváří k zemi a poklonil se. Samuel k Saulovi promluvil:...
2. Samuel 7:23... veliké věci, ohromné věci pro svou zem před tváří svého lidu, který sis vykoupil z Egypta, z jeho...
2. Samuel 9:6... syna Saulova, přišel k Davidovi, padl na tvář a poklonil se. "Mefibošete," oslovil ho David. "Jsem...
2. Samuel 13:19...tu zdobenou suknici na sobě roztrhla. Zakryla si tvář rukama a plakala, kudy chodila. "Že s tebou byl ten...
2. Samuel 14:4... A tak ta tekojská žena šla za králem. Padla tváří k zemi, poklonila se a zvolala: "Králi, pomoz!" "Co...
2. Samuel 14:22...přiveď mého chlapce Abšaloma zpátky." Joáb padl tváří k zemi, klaněl se a děkoval králi: "Dnes tvůj...
2. Samuel 19:5... které s hanbou prchlo z boje. Král si zakryl tvář a hlasitě bědoval: "Synáčku Abšalome! Abšalome,...
2. Samuel 21:1...za sebou hlad, a tak David hledal Hospodinovu tvář. Hospodin řekl: "Na Saulovi a jeho rodině lpí krev,...
1. Královská 1:23...Nátan předstoupil před krále, poklonil se mu tváří k zemi a řekl: "Můj pane a králi, prohlásil jsi snad:...
1. Královská 1:31..." Batšeba padla na kolena a poklonila se králi tváří k zemi se slovy: "David, můj pán a král, žije...
1. Královská 17:1..."Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, před jehož tváří stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť - jedině...
1. Královská 18:7...Jakmile ho Obadiáš poznal, padl před ním na tvář: "Jsi to ty, můj pane, Eliáši?" zvolal. "Ano,"...
1. Královská 18:15..."Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím, dnes se mu ukážu." Obadiáš se tedy vydal za...
1. Královská 18:39...vypil. Jakmile to lid spatřil, všichni padli na tvář a volali: "Hospodin je Bůh! Hospodin je Bůh!" Eliáš...
1. Královská 19:13...jemný hlas. Jakmile ho Eliáš uslyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Vtom...
1. Královská 22:24...Cidkiáš, syn Kenaanův, a udeřil Michajáše do tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův duch ode ,...
2. Královská 3:14..."Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím - kdybych si nevážil judského krále Jošafata,...
2. Královská 4:29...neodpovídej. Mou hůl pak polož chlapci na tvář." Chlapcova matka ale prohlásila: "Jakože je živ...
2. Královská 4:31... Gehazi vyrazil napřed. Položil chlapci hůl na tvář, ale ten ani nehlesl, ani se nepohnul. Vrátil se tedy...
2. Královská 5:16...odpověděl: "Jakože je živ Hospodin, před jehož tváří stojím, nic si nevezmu!" A i když ho Náman přemlouval...
2. Královská 8:11...zemře." Potom se na něj upřeně zadíval; jeho tvář se ani nepohnula, z toho byl Chazael nesvůj. Tehdy...
2. Královská 8:15...pokrývku, namočil ji do vody a držel mu ji na tváři, dokud nezemřel. Tak se Chazael stal králem místo něj...
2. Královská 20:2...umřeš; neuzdravíš se." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu: "Ach Hospodine,...
1. Letopisů 12:9...zkušení bojovníci vládnoucí pavézou a kopím, s tváří lvů a hbitostí horských gazel: V čele byl Ezer, druhý...
1. Letopisů 16:11...Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte, jaké divy provedl, jaké...
1. Letopisů 21:16...stařešinové, oblečeni pytlovinou, tehdy padli na tvář a David řekl Bohu: "To přece jsem nechal sečíst lid...
2. Letopisů 2:3...ho zasvětit k pálení vonného kadidla před jeho tváří, k ustavičnému předkládání chlebů a k zápalným obětem...
2. Letopisů 2:5...stavět dům, byť jen pro pálení kadidla před jeho tváří? Proto mi prosím pošli dovedného muže, který by uměl...
2. Letopisů 3:13...přes celých 20 loktů, zatímco stáli na nohoutvářemi do síně. Zhotovil také kmentovou...
2. Letopisů 6:42...z tvé dobroty. Neodvracej, Hospodine Bože, svoji tvář od toho, kohos pomazal - pamatuj na oddanost svého...
2. Letopisů 7:3...slávu nad chrámem, poklekli na dlažbu tváří k zemi, klaněli se a dobrořečili Hospodinu: "Je tak...
2. Letopisů 7:14...jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z...
2. Letopisů 18:23...Cidkiáš, syn Kenaanův, a udeřil Michajáše do tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův duch ode ,...
2. Letopisů 20:18...a Hospodin bude s vámi!" Nato se Jošafat sklonil tváří k zemi a celý Juda i obyvatelé Jeruzaléma padli před...
2. Letopisů 29:6...je v jeho očích zlé. Opustili ho, odvrátili svou tvář od Hospodinova příbytku a obrátili se k němu zády....
Ezdráš 9:6...mi hanba, Bože můj! Stydím se k tobě zvednout tvář, Bože můj! Naše hříchy nám přerostly přes hlavu, naše...
Nehemiáš 2:3..."Král nechť žije navěky! Jak nemám mít ztrápenou tvář, když město, v němž jsou hroby mých předků, je...
Nehemiáš 8:6...Padli před Hospodinem na kolena a klaněli se mu tváří k zemi. Když se lid znovu postavil, levité Ješua,...
Ester 7:8...to král vyřkl, eunuchové zakryli Hamanovi tvář. Charbona, jeden z nich, před králem poznamenal: "A co...
Job 4:15...děs mnou pronikal. Duch se mi tehdy mihnul před tváří, chlupy na těle se mi zježily. Zastavil se, podobu...
Job 9:27... Mohl bych říci: ‚Přestanu s nářkem, zarmoucenou tvář nahradím úsměvem!' Jenže se děsím všech svých trápení...
Job 11:15...odhodíš a nestrpíš ve svém stanu bezpráví, tehdy tvář pozvedneš bez vady, budeš stát neochvějně, bez vší...
Job 13:24...mi můj zločin a můj hřích! Proč skrýváš svoji tvář? Proč za protivníka pokládáš? List větrem zmítaný...
Job 15:27...proti němu obrněn svým štítem mohutným. Svou tvář sice nechal zarůst tukem, sádlem si pokryl slabiny,...
Job 16:10...si na ústa otevře, s posměchem bijí do tváře, všichni se srotili proti mně. Bůh dal napospas...
Job 16:16...kůži pytlem zakryl jsem, svým čelem ryji zemTvář mi od pláče opuchla, stín smrti mi leží na víčkách. ...
Job 22:26...ti. Všemohoucí pak bude tvou rozkoší, k Bohu tvář svou obrátíš. Budeš se k němu modlit a on vyslyší,...
Job 23:4... k jeho sídlu bych se vypravil. Před jeho tváří bych vyložil svou při, vznesl bych před ním svoje...
Job 24:15...soumrak vyhlíží, ‚Nikdo neuvidí,' říká sitvář si rouškou zahalí. Za tmy se do domů vlamují, ve dne...
Job 29:24...jsem se usmál na , nemohli uvěřit, světlo  tváře nechtěli zaplašit. Sedal jsem v jejich čele a udával...
Job 30:10...příslovím. zdálky jsem jim odporný, plivat do tváře se mi nestydí. Když Bůh můj provaz potupně povolil, i...
Job 31:14...měli se mnou spor? Co bych si pak počal Bohu tváří v tvář? Co bych mu odpověděl, se bude ptát?...
Job 33:26...k Bohu a on si ho oblíbí, znovu spatří jeho tvář s jásáním a Bůh mu navrátí jeho blahobyt. A tehdy...
Job 34:29... Když ale mlčí, kdo ho odsoudí? Když skryje svou tvář, kdo ho uvidí? On přitom bdí nad lidmi i národy, tak...
Job 40:13...na místě. Naráz je pohřbi do země, mají tváře v hrobě zastřené! sám pak budu chválit - vždyť...
Žalmy 4:7... Mnozí říkají: "Kdo nám štěstí okusit? Svou tvář nad námi, Hospodine, rozjasni!" srdce plníš větší...
Žalmy 9:4...Moji nepřátelé ustoupí a padnou, před tvojí tváří zahynou, neboť ses ujal mého soudu a mých práv, jako...
Žalmy 10:11...v srdci si myslí: "Bůh zapomenul, skrývá svou tvář, nikdy nic nevidí." Povstaň, Hospodine, pozvedni ruku!...
Žalmy 13:2...Jak dlouho ještě budeš ukrývat přede mnou svoji tvář? Jak dlouho mám nosit úzkosti v duši, den co den cítit...
Žalmy 17:13...číhá ve skrýši. Povstaň, Hospodine! Postav se mu tváří! Sraz ho na kolena - mečem svým zachraň mi život před...
Žalmy 17:15...v hojnosti! se však po právu budu kochat tvou tváří, nasycen budu tvou podobou, se probudím. Pro...
Žalmy 22:25...trápením ubožáka, s odporem neskrývá před ním tvář - když k němu volá, on vyslýchá! Ve velikém...
Žalmy 22:28...rozpomenou a k Hospodinu se navrátí; před tvojí tváří se klanět budou všechny rodiny a národy. Vždyť...
Žalmy 24:6...jsou ti, kdo se na něj ptají, kdo hledají tvou tvář, Bože Jákobův. séla Pozvedněte, brány, svá průčelí,...
Žalmy 27:8...O tobě přemítá srdce, že říkáš: "Hledejte mou tvář!" Tvou tvář tedy hledám, Hospodine, neskrývej přede...
Žalmy 27:9...hledám, Hospodine, neskrývej přede mnou svou tvář! Svého služebníka v hněvu neodmítej, býval jsi přece...
Žalmy 30:8...jak horu pevně postavil, když jsi pak ale svou tvář skryl, byl jsem vyděšen! K tobě, Hospodine, volám,...
Žalmy 31:17...z ruky nepřátel, kteří stíhají! Rozjasni svou tvář nad svým služebníkem, pro svoji lásku zachraň ! ...
Žalmy 31:21... všem lidem na odiv! Skrýváš je v úkrytu svojí tváře před lidskou hrubostí, chováš je v bezpečí svého...
Žalmy 34:6... budou jen zářit, nebudou v hanbě skrývat tvář! Když chudák volal, Hospodin slyšel, ze všech úzkostí...
Žalmy 34:17...jejich volání. Zločincům se však Hospodin staví tváří, aby jejich památku ze země vymýtil. Volání...
Žalmy 42:3...Bohu, žízní duše : Kdy půjdu a spatřím Boží tvář? Ve dne i v noci jsou mi slzy pokrmem, když mi říkají:...
Žalmy 44:4...neměli vítězství; tvá pravice to byla, paže tvátvář tvá jim zářila - měls je rád! Jenom ty, Bože, jsi můj...
Žalmy 44:16...hlavami. Denně je přede mnou moje ostuda, moji tvář hanba pokrývá, když slyším urážky a nadávky, když se...
Žalmy 44:25... nezaháněj nás navěky! Proč ukrýváš svoji tvář, nedbáš na naši bídu, na útlak náš? Do prachu naše...
Žalmy 51:11...jsi - kéž znovu tancují! Od mého hříchu kéž svou tvář odvrátíš, všechny viny kéž odstraníš! Stvoř ve mně,...
Žalmy 61:4...! Býval jsi přece mým útočištěm, baštou před tváří nepřátel. V tvém stanu chtěl bych bydlet stále, ve...
Žalmy 61:8...další dny, jeho léta věky trvají! Před Boží tváří trůní navždycky, dej, ho provází láska s...
Žalmy 66:3...Řekněte Bohu: Jak ohromné jsou skutky tvéTváří v tvář tvé mohutné síle tvoji nepřátelé krčí se. Celý...
Žalmy 67:2... Bože, požehnej nám, rozjasni nad námi svoji tvář! séla je tvá cesta na zemi známa, mezi všemi lidmi...
Žalmy 69:8...snáším ponížení, to kvůli tobě mi hanba halí tvář. Pro vlastní bratry jsem jako cizí, pro děti své matky...
Žalmy 69:18...na pohlédni. Před svým služebníkem svou tvář neskrývej, je mi tak úzko - pospěš, vyslyš ! Přibliž...
Žalmy 76:8...upadli! Jak hrozný jsi - ano ty - před tvojí tváří kdo obstojí, když hněvem zahoříš? Když z nebe...
Žalmy 78:55...dobyl svojí pravicí. Pohany vyhnal před jejich tváří, losem jim rozdělil jejich dědictví, izraelské kmeny...
Žalmy 80:4...pomoc! Bože, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Hospodine, Bože zástupů, jak...
Žalmy 80:8...zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Z Egypta přenesl jsi vinné révoví,...
Žalmy 80:20...zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Pro předního zpěváka, na gitejský...
Žalmy 83:17...svojí bouří, je vyděsí tvá vichřice! Jejich tvář naplň zahanbením, tvé jméno, Hospodine, aby hledali....
Žalmy 88:3...tebou běduji. Kéž moje modlitba dospěje k tvé tváři, nakloň své ucho k mému úpění! Duši mám plnou trápení...
Žalmy 88:15... odmítáš, proč skrýváš přede mnou svoji tvář? Ztrápený jsem, umírám od mládí; snáším tvé hrůzy,...
Žalmy 89:15...trůnu opora, láska a věrnost předchází tvoji tvář! Blaze národu, jenž umí Hospodina velebit; ve světle...
Žalmy 89:16... jenž umí Hospodina velebit; ve světle tvé tváře takoví smějí žít. Ve tvém jménu radují se celé dny,...
Žalmy 90:8...totiž kladeš před sebe, naše tajnosti na světlo tváře své. Naše dny míjejí v hněvu tvém, svá léta končíme s...
Žalmy 102:3... můj křik o pomoc kéž k tobě pronikne! Svou tvář přede mnou neskrývej v den, kdy jsem ohrožen! Nakloň...
Žalmy 104:29...ruku, sytí se hojností. Děsí se ale, když svou tvář ukrýváš, hynou, když dech jim odjímáš - navracejí se...
Žalmy 104:30... Svého Ducha když pošleš, bývají stvořeni, abys tvář země znovu obnovil! Hospodinova sláva trvá věčně,...
Žalmy 105:4...Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte, jaké divy provedl, jaké...
Žalmy 114:7...jehňata dováděly, pahorky? Třes se, země, před tváří Pána, před tváří Boha Jákobova! On obrací skálu v...
Žalmy 119:135... abych se řídil tvými pravidly. Rozjasni svou tvář nad služebníkem svým, nauč prosím svoje zákony. Z...
Žalmy 139:7...Kam bych byl unikl před duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi...
Žalmy 140:14...Jistěže spravedliví tvé jméno oslaví, před tvojí tváří budou žít poctiví! Žalm Davidův. Volám , Hospodine...
Žalmy 143:7... než ztratím dech! Neskrývej přede mnou svoji tvář, se nepodobám mrtvolám. Kéž ráno uslyším o lásce...
Přísloví 15:13...proto za moudrými nechodí. Radostné srdce dodává tváři krásu, ztrápené srdce ducha ubíjí. Srdce rozumného...
Přísloví 16:15...smrti, moudrý člověk ji ale utiší. Úsměv na tváři krále znamená život, jeho přízeň - dešťový oblak na...
Přísloví 18:8...záhubou, rty jsou mu pastí smrtelnou. Pomluvy se tváří jako pamlsky, hluboko do nitra ale padají. Kdo při...
Přísloví 27:19...pána, vyslouží si díky. Hladina zrcadlí lidskou tvář, člověk zrcadlí srdce člověka. Hrob a záhuba se nikdy...
Kazatel 7:3...pomyslí! Lepší je zármutek nežli smích, smutná tvář srdce zvelebí. Srdce moudrých je v domě truchlení,...
Kazatel 8:1...vyložit každou věc? Moudrost člověku rozjasňuje tvář, i jeho tvrdé rysy obměkčí. ale říkám: Královské...
Píseň 5:13...v mléce se koupají, vsazené jako klenoty. Jeho tváře jsou jak záhon koření, jak pokladnice voňavek. Jeho...
Izaiáš 3:9... jeho slávě vzepřeli se do očí. Výraz jejich tváře svědčí proti nim - svůj hřích jak Sodoma stavějí na...
Izaiáš 3:15...utlačujete můj lid, jak to, že šlapete chudým po tváři? Tak praví Hospodin, Pán zástupů. Hospodin praví:...
Izaiáš 6:2... každý se šesti křídly: dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali. Jeden ke...
Izaiáš 8:17... Budu očekávat na Hospodina, jenž skryl svou tvář před domem Jákobovým; budu na něj čekat s nadějí. Hle...
Izaiáš 13:8...jako rodičky. Jeden nad druhým bude ohromentváře jim vzplanou plamenem. Hle, Hospodinův den neúprosně...
Izaiáš 15:3...i náměstích jen samé kvílení; slzy se valí po tvářích. Chešbon a Eleale bědují, jejich nářek zní do...
Izaiáš 23:18... ale připadne těm, kdo žijí před Hospodinovou tváří, aby mohli jíst do sytosti a nosit krásné šaty. Hle,...
Izaiáš 25:8...odstraní! Panovník Hospodin setře všem slzytváří, na vší zemi zbaví svůj lid potupy. Tak promluvil...
Izaiáš 35:10...a na Sion přijdou s jásáním, s věčnou radostí na tvářích. Tehdy je přemůže radost a veselí; zármutek a úpění...
Izaiáš 38:2...umřeš; neuzdravíš se." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu: "Ach Hospodine,...
Izaiáš 49:23...tvými pěstouny a jejich kněžny tvými chůvamiTváří k zemi se budou klanět před tebou, lízat ti budou...
Izaiáš 50:6...jsem svá záda bijícím a líce rvoucím za vousytvář jsem si nechránil před nadávkami a plivanci. Panovník...
Izaiáš 50:7...Hospodin pomáhá mi, a proto nedojdu potupytvář jako z křemene proto nastavuji, nebudu zahanben, to...
Izaiáš 51:11...a na Sion přijdou s jásáním, s věčnou radostí na tvářích. Tehdy je přemůže radost a veselí; zármutek a úpění...
Izaiáš 53:3...utrpení a znalý bolestí, jako ten, před kterým tvář si zakrývají, opovržený - proč bychom si ho všímali?...
Izaiáš 54:8...zloba přemohla, skryl jsem před tebou svoji tvář, ve věčné lásce se však nad tebou slituji, říká tvůj...
Izaiáš 59:2...vámi a vaším Bohem, vaše hříchy vám skryly jeho tvář, aby neslyšel. Vždyť máte dlaně potřísněné krví a...
Izaiáš 64:6... po tobě nesahá, když jsi před námi skryl svou tvář a našim vinám nás vydal napospas. Ty jsi však,...
Izaiáš 65:3...za vlastní představou. Ten lid stále dráždí tváří v tvář, když obětují v zahradách, kadidlo pálí na...
Jeremiáš 2:27...říkají: ‚Jsi rodička.' Ukazují mi záda, a ne tvář, jakmile je však stihne bída, volají: ‚Přijď a zachraň...
Jeremiáš 5:3...bolest, hubils je, ale nedali se poučitTváře zatvrdili víc než kámen, vrátit se odmítli. Řekl jsem...
Jeremiáš 7:24...a zlého srdce; ukazovali mi záda, a ne tvář. Ode dne, kdy vaši otcové vyšli z Egypta, dodneška...
Jeremiáš 18:17... kdy přijde jejich bída, ukážu jim záda, a ne tvář." Oni však na to řekli: "Pojďme, musíme na Jeremiáše...
Jeremiáš 30:6...s rukama na břiše jako rodičky, s popelavými tvářemi? Běda, bude to hrozný den jako žádný jiný, čas...
Jeremiáš 32:4...rukou babylonského krále, se kterým bude mluvit tváří v tvář a spatří ho vlastníma očima. Ten odvede...
Jeremiáš 32:33...i obyvatelé Jeruzaléma. Ukazovali mi záda, a ne tvář. Znovu a znovu jsem je chtěl poučit, ale neposlouchali...
Jeremiáš 33:5... Kvůli všemu zlu, které páchali, skryji svou tvář před tímto městem. Hle - potom však ovážu jejich rány,...
Jeremiáš 34:3...krále vlastníma očima a bude s tebou mluvit tváří v tvář. Půjdeš do Babylonu! Slyš ale slovo...
Jeremiáš 51:51...myslete na Jeruzalém! "Zahanbeni jsme a uráženitváře nám přikryl stud, protože do svatyně Hospodinova domu...
Pláč 1:2... a teď je v otroctví. Hořce naříká celou noc, po tvářích kanou slzy. Z jejích milenců, kolik jich bylo, ji...
Pláč 1:8...nahotu, a ona zatím sténá, hanbou zakrývá si tvář. Na jejích sukních špína ulpěla, nestarala se, co bude...
Pláč 1:22...Kéž všechna jejich zloba vystoupí před tvou tvář. Proveď jim, co jsi mi učinil za všechny nevěry. Je...
Pláč 2:3...V zuřivém rozhněvání uťal Izraeli rohy. Před tváří nepřítele odvrátil od něj svou pravici. Vzplanul...
Pláč 2:19...hlídek. Jak vodu své srdce vylévej před tváří Páně! Za život svých dětí, jež umírají hladem na...
Pláč 3:30...do prachu klesne - snad je nadějeTvář nastaví tomu, kdo jej bije, potupou je nasycen....
Ezechiel 1:6...se podobaly člověku, ale každá z nich měla čtyři tváře a čtyři křídla. Nohy měly rovné, ale chodidla měly...
Ezechiel 1:8...stran měly pod křídly lidské ruce. Měly čtveřice tváří i křídel a těmi křídly se dotýkaly navzájem. Všechny...
Ezechiel 1:10...přímo vpřed, cestou se neotáčely. Jejich tváře vypadaly takto: Každá z čtveřice měla zepředu tvář...
Ezechiel 1:11... zleva tvář býka a zezadu tvář orla. Takové měly tváře. Křídla měly rozpjatá vzhůru; dvěma se všechny...
Ezechiel 1:15...na a hle - při každé z těch bytostí se čtyřmi tvářemi stálo na zemi jedno kolo. Jejich vzhled a složení...
Ezechiel 1:28...slávy. Jakmile jsem to spatřil, padl jsem na tvář a tehdy jsem slyšel promluvit hlas. "Synu člověčí,"...
Ezechiel 3:9...právě tak neústupný a tvrdý jako oni. Dávám ti tvář tvrdou jako diamant, tvrdší než křemen. Neboj se jich...
Ezechiel 3:23... jakou jsem viděl u průplavu Kebar. Padl jsem na tvář. Vstoupil však do Duch a postavil na nohy. Tehdy...
Ezechiel 7:18...je hrůza; každá hlava bude oholena a na všech tvářích hanba. Své stříbro vyházejí do ulic, zlato budou...
Ezechiel 7:22...nejhorší lotři na zemi, jen to znesvětí! Svou tvář od nich odvrátím, znesvětí mou skrýš, do ...
Ezechiel 9:8... Zatímco pobíjeli, zůstal jsem sám. Padl jsem na tvář a úpěl: "Ach ne, Hospodine, Pane můj! To chceš vyhubit...
Ezechiel 10:14...ta kola nazývají Soukolí. Každý z nich měl čtyři tváře. První byla tvář cheruba, druhá byla tvář lidská,...
Ezechiel 10:21... že to byli cherubové. Každý z nich měl čtyři tváře a čtyři křídla a pod křídly cosi podobného lidským...
Ezechiel 10:22...křídly cosi podobného lidským rukám. Také jejich tváře vypadaly stejně jako ony tváře, které jsem spatřil u...
Ezechiel 11:13... syn Benajášův, zemřel. Padl jsem proto na tvář a hlasitě jsem úpěl: "Ach ne, Hospodine, Pane můj! To...
Ezechiel 12:6...očima je po setmění odnes pryč. Měj zahalenou tvář, abys neviděl svou zem. Dal jsem totiž domu Izraele...
Ezechiel 12:12...zeď, aby ho tudy vyvedli. Bude mít zahalenou tvář, takže neuvidí svou zem. Nastražím na něj svoji...
Ezechiel 14:6...Navraťte se od svých hnusných model a odvraťte tvář ode všech svých ohavností! Ano, kdokoli z domu Izraele...
Ezechiel 14:8...osobně. Proti takovému člověku se postavím tváří, udělám z něj výstražné znamení a přísloví a vyvrhnu...
Ezechiel 15:7...i obyvatele Jeruzaléma. Postavím se proti nim tváří. I když se z ohně vynořili, oheň je stráví. Tehdy...
Ezechiel 20:35...vás na poušť národů a budu vás tam soudit tváří v tvář. Jako jsem soudil vaše otce na poušti Egypta,...
Ezechiel 21:3... Ten planoucí plamen nezhasne a ožehne všechny tváře od jihu na sever. Všichni lidé tehdy uvidí, že...
Ezechiel 27:35... jejich králové se chvějí strachy se zkřivenými tvářemi. Obchodníci mezi národy nad tebou jenom zasyčí....
Ezechiel 28:9...moří. Budeš pak ještě říkat: ‚ jsem bůhtváří v tvář svým katům? Budeš jen člověk, žádný bůh, ...
Ezechiel 32:10...vstanou hrůzou vlasy, jim zamávám mečem před tváří. Strachy o život se bude třást bez ustání jeden každý...
Ezechiel 36:9... Vždyť jsem přece s vámi! Obrátím k vám svou tvář a budou vás znovu orat a osívat. Rozmnožím vaše...
Ezechiel 39:23...mi byli nevěrní, skryl jsem před nimi svou tvář a vydal je do rukou jejich nepřátel, aby všichni padli...
Ezechiel 39:24...a za své hříchy zasloužili - skryl jsem svoji tvář před nimi. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Teď ...
Ezechiel 39:29...ve vyhnanství. před nimi nebudu skrývat svoji tvář, neboť na dům Izraele vyliji svého Ducha, praví...
Ezechiel 41:18...palma mezi dvěma cheruby. Každý cherub měl dvě tváře: lidskou tvář proti palmě z jedné strany a lví tvář...
Ezechiel 41:19...cheruby. Každý cherub měl dvě tváře: lidskou tvář proti palmě z jedné strany a lví tvář proti palmě z...
Ezechiel 43:3... které jsem měl u průplavu Kebar. Padl jsem na tvář. Hospodinova sláva vstoupila východní branou do chrámu...
Ezechiel 44:4...chrám naplnila Hospodinova sláva. Padl jsem na tvář. "Synu člověčí," řekl mi Hospodin, "dobře si všímej,...
Daniel 2:46...jistý." Král Nabukadnezar padl před Danielem na tvář a klaněl se mu. Nařídil také, se na jeho počest...
Daniel 3:19...se na Šadracha, Mešacha a Abednega rozzuřil. S tváří zkřivenou vztekem ihned poručil rozpálit tu pec...
Daniel 7:13...podobný. Před Odvěkého předstoupil, před jeho tvář ho přivedli. Byla mu dána vláda, sláva i království,...
Daniel 8:17...ke mně, a když se přiblížil, padl jsem v hrůze tváří k zemi. Tehdy mi řekl: "Rozuměj, lidský synu, že to...
Daniel 8:18...čas." Když ke mně mluvil, ležel jsem v mrákotách tváří k zemi. Potom se dotkl, postavil na nohy a...
Daniel 9:17... Kvůli sobě samému, Pane, rozjasni svou tvář nad svou zpustošenou svatyní. Nakloň své ucho, Bože...
Daniel 10:6...z ryzího zlata. Tělo měl jako z chrysolitutvář jako blesk, oči jako hořící pochodně, paže a nohy jako...
Daniel 10:9...jsem ten hlas uslyšel, padl jsem v mrákotách tváří k zemi. Vtom se dotkla ruka a zatřásla mnou, takže...
Daniel 10:15...časech." Když ke mně mluvil, byl jsem skloněn tváří k zemi, neschopen slova. Vtom se kdosi podobný...
Ozeáš 2:4...a nejsem jejím manželem! očistí svou tvář od smilstva, cizoložství mezi prsy nechová - jinak...
Joel 2:6...do bitvy. Před nimi se chvějí národy, ve tváři blednou zděšením. Řítí se vpřed jako vojáci, jako...
Micheáš 3:4... ale nevyslyší je. V ten čas před nimi skryje tvář, protože jednali tak zle. Toto praví Hospodin o...
Micheáš 3:7...zahanbeni, věštci se zastydí, všichni si studem tváře zakryjí, protože jim Bůh neodpoví." jsem však...
Micheáš 4:14...v obležení. Soudce Izraele budou bít holí do tváří! "Ty však, Betléme efratský, maličký mezi judskými...
Nahum 1:5...před ním chvějí, rozpadají se pahorky. Před jeho tváří se zmítá země, svět i všichni, kdo bydlí v něm. Kdo...
Nahum 2:11... Úzkost svírá všechna břicha, bledá je každá tvář! Kde je teď to doupě lví? Kde se jejich mladí krmili?...
Abakuk 3:5...září paprsky - tam je zdroj jeho sil. Před jeho tváří jde Rána morová, v patách mu kráčí Nákaza! Zastavil...
Malachiáš 2:3...Hle, potrestám vaše potomky a vám vmetu lejna do tváří, lejna vašich svátečních obětí, aby vás s nimi...
Matouš 5:39...zlému člověku. Když někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou. Když se s tebou někdo chce...
Matouš 6:16...nebuďte zasmušilí jako pokrytci, kteří hyzdí své tváře, aby ukázali lidem, že se postí. Amen, říkám vám, že...
Matouš 6:17...postíš, raději si pomaž hlavu olejem a umyj si tvář, aby tvůj půst nebyl zjevný lidem, ale tvému Otci,...
Matouš 11:10...kterém je psáno: ‚Hle, posílám svého posla před tváří tvou, jenž připraví tvou cestu před tebou.' Amen,...
Matouš 17:2...na vysokou horu a proměnil se před nimi. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo....
Matouš 17:6..." Když to učedníci uslyšeli, padli na tvář a hrozně se báli. Ježíš přistoupil a dotkl se jich se...
Matouš 18:10... že jejich andělé v nebesích neustále hledí na tvář mého nebeského Otce. Co myslíte, kdyby nějaký člověk...
Matouš 26:39...tu a bděte se mnou!" Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se: "Otče můj, je-li to možné, ten...
Matouš 26:67..." zemře!" vykřikli. Pak mu začali mu plivat do tváře a bít ho pěstmi. Jiní ho tloukli holemi a říkali:...
Marek 14:65...smrt. Někteří po něm začali plivat. Zahalili mu tvář, bili ho pěstmi a říkali: "Prorokuj!" A sluhové ho...
Lukáš 1:17...obrátí k Hospodinu, jejich Bohu. Před jeho tváří půjde v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců...
Lukáš 1:19..." jsem Gabriel, který stojí před Boží tváří! Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti...
Lukáš 1:75...jemu ve svatosti a spravedlnosti před jeho tváří po všechny dny svého života. A ty, dítě, budeš...
Lukáš 5:12...plný malomocenství. Když uviděl Ježíše, padl na tvář a prosil ho: "Pane, kdybys jen chtěl, můžeš očistit...
Lukáš 6:29...za ty, kdo vás pomlouvají. Tomu, kdo bije do tváře, nastav také druhou a tomu, kdo ti bere plášť, nebraň...
Lukáš 7:27...kterém je psáno: ‚Hle, posílám svého posla před tváří tvou, který připraví tvou cestu před tebou.' Říkám...
Lukáš 9:29...modlil. Zatímco se modlil, změnil se vzhled jeho tváře, jeho oděv zbělel a rozzářil se. A hle, mluvili s ním...
Lukáš 17:16... vrátil se a hlasitě chválil Boha. Padl na tvář k jeho nohám a děkoval mu. Ten muž byl Samaritán....
Lukáš 22:56...se okolo, posadil se mezi i Petr. Jak seděl tváří k ohni, jedna služka si ho všimla, upřeně se na něj...
Lukáš 24:5...muži v zářícím rouchu. Vylekané ženy sklonily tváře k zemi, ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi...
Jan 5:37...ale nikdy neslyšeli jeho hlas a neviděli jeho tvář. Jeho slovo ve vás nezůstává, neboť nevěříte tomu,...
Jan 11:44... vyšel ven. Ruce i nohy měl svázané plátnytvář měl ovinutou rouškou. "Rozvažte ho a nechte ho jít,"...
Jan 18:22...z kolemstojících strážných udeřil Ježíše do tváře: "Takhle se odpovídá veleknězi?" "Jestli jsem řekl...
Skutky 6:15...ve Veleradě, na něj upřeli pohled a viděli jeho tvář jako tvář anděla. Velekněz se ho zeptal: "Je to...
Skutky 10:33...laskavě přišel. Teď jsme tu všichni před Boží tváří, abychom vyslechli, cokoli ti Bůh svěřil." Petr se...
Skutky 25:16...člověka, aniž by obžalovaný stanul svým žalobcům tváří v tvář a dostal možnost hájit se proti jejich...
1. Korintským 13:12...totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně,...
2. Korintským 2:10...někomu odpustil, udělal jsem to před Kristovou tváří kvůli vám. Nenechme se oklamat satanem - jeho úmysly...
2. Korintským 2:17...nekupčíme s Božím slovem, ale mluvíme před Boží tváří v Kristu z upřímných pohnutek, z Božího pověření. ...
2. Korintským 3:7...měla svou slávu. Ta se zračila v Mojžíšově tváři, na niž synové Izraele kvůli pomíjející slávě...
2. Korintským 3:13...otevření, ne jako Mojžíš, který si zakrýval tvář rouškou, aby synové Izraele nepozorovali konec toho,...
2. Korintským 3:18...Duch, tam je svoboda. My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme...
2. Korintským 4:6...srdcích, aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše Krista. Tento poklad však máme v hliněných...
2. Korintským 4:14...i nás a spolu s vámi nás přivede před svou tvář. To všechno se děje pro vás, aby se milost šířila ke...
2. Korintským 10:1...Kristově vyzývám - , který se prý k vám tváří v tvář chovám poníženě, ale z dálky si na vás...
2. Korintským 12:19...dobu hájíme? Milovaní, my mluvíme před Boží tváří v Kristu, a to všechno pro vaši posilu. Bojím se...
1. Tesalonickým 2:17... O to horlivěji jsme se snažili setkat se s vámi tváří v tvář. Opravdu jsme k vám chtěli přijít - Pavel...
1. Tesalonickým 2:19... radost a koruna chlouby než právě vy před tváří našeho Pána Ježíše při jeho příchodu? Ano, právě vy...
Židům 9:24...samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. Také tam nepřišel proto, aby se obětoval znovu a...
Jakub 4:10...radost v sklíčenost. Pokořte se před Pánovou tváří a on vás povýší. Bratři, nepomlouvejte jedni druhé....
1. Petr 3:12... uši naklání k jejich modlitbám, Hospodinova tvář je ale obrácená proti pachatelům zla." Kdo by vám...
2. Jan 1:12...naději, že se k vám dostanu a promluvím s vámi tváří v tvář, aby naše radost byla dokonalá. Pozdravují ...
3. Jan 1:14...naději, že brzy uvidím a promluvíme spolu tváří v tvář. Pokoj tobě. Pozdravují přátelé. Pozdravuj...
Zjevení 1:16...a z úst mu vycházel ostrý dvojsečný meč. Jeho tvář zářila jako slunce v poledne. Když jsem ho spatřil,...
Zjevení 3:5...z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého Otce i před jeho anděly. Kdo uši, slyš, co...
Zjevení 4:7...byla podobná lvu, druhá teleti, třetí měla tvář jako člověk a čtvrtá se podobala letícímu orlu. Každá...
Zjevení 7:11...starců i těch čtyř bytostí, padli před trůnem na tváře a klaněli se Bohu se slovy: "Amen! Chvála a sláva,...
Zjevení 8:2... jak těch sedm andělů, kteří stojí před Boží tváří, dostalo sedm polnic. Tehdy přišel jiný anděl se...
Zjevení 8:4...svatých vystoupil z andělovy ruky před Boží tvář. Anděl pak vzal tu kadidelnici, naplnil ji ohněm z...
Zjevení 9:7...byly jakoby koruny podobné zlatu a jejich tváře byly jako tváře lidí. Měly vlasy jako vlasy žen a...
Zjevení 9:13...ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: "Rozvaž ty čtyři...
Zjevení 10:1...z nebe, oblečen oblakem. Na hlavě měl duhu, jeho tvář byla jako slunce a jeho nohy jako ohnivé sloupy. V...
Zjevení 11:4..." To jsou ty dvě olivy a dva svícny stojící před tváří Pána vší země. Kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyjde z...
Zjevení 11:16...na svých trůnech před Božím obličejem, padlo na tváře a klanělo se Bohu se slovy: "Děkujeme tobě, Pane Bože...
Zjevení 13:12...Ta vykonává všechnu moc první šelmy před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou klanět ...
Zjevení 13:14...na zem. Těmi divy, které bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům...
Zjevení 14:10...jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk...
Zjevení 16:19...padla. Veliký Babylon byl připomenut před Boží tváří a Bůh mu dal kalich s vínem svého vášnivého hněvu....
Zjevení 20:11...bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro nalezeno místo....
Zjevení 22:4...mu budou sloužit. Budou hledět na jeho tvář a na čelech budou mít jeho jméno. Nebude tam noc,...

Slova obsahující tvář: nevytvářej (2) nevytvářejte (1) přetvářkou (1) přetvářku (2) přetvářky (2) tvář (186) tváře (41) tvářemi (6) tváři (9) tváří (113) tvářích (5) tváříš (1) tvářit (2) tváříte (1) vytváří (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |