Tvá

Hledám varianty 'tvá' [ tvými (28) tvým (172) tvých (224) tvou (121) tvojí (13) tvoji (84) tvoje (21) tví (111) tvé (781) tvá (301) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 3:15...a žrát budeš prach. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti...
Genesis 6:18...smlouvu, a tak vejdeš do archy - ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Ze všeho živého, z...
Genesis 8:16...Noemovi promluvil: "Vyjdi z archy - ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Vyveď s sebou...
Genesis 12:18...udělal?" řekl mu. "Proč jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi říkal: ‚Je to sestra'? Vždyť jsem...
Genesis 13:8..."Prosím, mezi mnou a tebou a mezi mýmitvými pastýři není rozepře - jsme přece bratři. Neleží snad...
Genesis 13:16... dám tobě a tvému semeni navěky. Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země: bude-li možné sečíst...
Genesis 14:20...nebe i země! Požehnán buď Nejvyšší Bůh, jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou!" Abram mu tehdy ze všeho dal...
Genesis 15:1...slovo: "Neboj se, Abrame, jsem tvůj štíttvá nesmírná odměna." Abram odpověděl: "Hospodine, Pane můj...
Genesis 15:4...čeledín!" Vtom dostal Hospodinovo slovo: "Ten tvým dědicem nebude; tvůj dědic vyjde z tvých vlastních...
Genesis 15:13... Tehdy Hospodin Abramovi řekl: "Buď si jist, že tví potomci budou přistěhovalci v zemi, jež nebude jejich;...
Genesis 16:6...Hospodin!" Abram Saraj odpověděl: "Pohleď, je to tvá otrokyně, je ve tvé moci. Udělej s , co chceš." Saraj...
Genesis 16:10..." Hospodinův anděl řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst." Hospodinův...
Genesis 16:11...jméno Izmael, Bůh slyší, neboť Hospodin slyšel tvé trápení. Bude jak divoký hřebec: on proti všem, všichni...
Genesis 17:7...tebe vzejdou. Potvrzuji svou smlouvu s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních: je to...
Genesis 17:9...řekl: "Ty budeš zachovávat mou smlouvu - tytvé budoucí símě ve všech jejich pokoleních. Toto je ...
Genesis 17:10...jejich pokoleních. Toto je smlouva s vámi a s tvým budoucím semenem, toto budete zachovávat: každý, kdo...
Genesis 17:13...bude osm dní. Musí být obřezán, je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé peníze. Tak bude smlouva na...
Genesis 17:19...tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl: "NikoliTvá manželka Sára ti vskutku porodí syna a dáš mu jméno...
Genesis 18:9...stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je tvá manželka Sára?" zeptali se ho. "Zde ve stanu,"...
Genesis 18:10...rok touto dobou se k tobě jistě vrátím a hletvá manželka Sára bude mít syna!"Sára však poslouchala...
Genesis 21:12... Poslechni Sáru ve všem, co ti řekla, protože tvé símě bude povoláno v Izákovi. I ze syna děvečky však...
Genesis 21:13... I ze syna děvečky však učiním národ, neboť je tvým potomkem." Abraham vstal časně ráno, vzal chléb a měch...
Genesis 22:17...Nesmírně ti požehnám a nesmírně rozmnožím tvé símě - jako hvězdy na nebi a jako písek na břehu moře....
Genesis 24:14...' a ona odpoví: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy,' pak je to ta, kterou jsi určil pro svého...
Genesis 24:19...napít. Potom mu řekla: "Načerpám vodu také pro tvé velbloudy, se pořádně napijí." Rychle vylila svůj...
Genesis 24:40...následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodin, před jehož tváří chodím, pošle s tebou svého anděla, aby dal tvé cestě...
Genesis 24:44...‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro tvé velbloudy,' pak je to ta, kterou Hospodin určil pro...
Genesis 24:46...ramene a řekla: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy.' A tak jsem pil a ona napájela velbloudy....
Genesis 24:60...naše, staň se matkou nesčíslných tisíců! Také tvé símě vládne branami svých nepřátel." Rebeka a její...
Genesis 25:23...se šla ptát Hospodina a Hospodin řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z tvých útrob...
Genesis 26:4... kterou jsem složil tvému otci Abrahamovi: ‚Tvé símě rozmnožím jako hvězdy na nebi. Tvému semeni dám...
Genesis 26:9...si tedy Izáka zavolal a řekl: "Vida, přece je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to sestra'?" "Myslel...
Genesis 26:10..."Cos nám to udělal? Někdo z lidu mohl snadnotvou ženou spát, a tak bys na nás uvedl vinu!" Potom...
Genesis 26:24...se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, neboť jsem s tebou. Požehnám...
Genesis 27:13...a přivedu na sebe prokletí, a ne požehnání!" "Tvé prokletí beru na sebe, synu můj," odpověděla mu matka....
Genesis 27:29...svých bratří buď, se ti klaní synové matky tvé. jsou zlořečeni, kdo ti zlořečí, a požehnáni, kdo ti...
Genesis 27:37...Izák Ezauovi odpověděl: "Hle, učinil jsem ho tvým pánem a všechny jeho bratry jsem mu dal za služebníky....
Genesis 28:2...a jdi do Padan-aramu, do domu Betuela, otce tvé matky, a tam si vyber manželku z dcer svého strýce...
Genesis 29:18...Ráchel, a tak řekl: "Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel." Lában odpověděl: "Dám ti ji...
Genesis 30:31..." odpověděl Jákob. "Budu znovu pást a střežit tvá stáda, uděláš-li pro toto: Projdu dnes všechen tvůj...
Genesis 31:38...dva rozsoudí! Byl jsem u tebe celých dvacet letTvé ovce ani kozy nikdy nepotratily. Berany z tvého stáda...
Genesis 31:41... mi i spánek zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti sloužil za...
Genesis 31:48... Lában řekl: "Tato mohyla je ode dneška mýmtvým svědkem." A proto dostala jméno Gal-ed, Mohyla...
Genesis 31:50...s námi není žádný člověk, hle, Bůh je mýmtvým svědkem!" Lában Jákobovi ještě řekl: "Pohleď na tuto...
Genesis 32:6...posly, abych se ohlásil svému pánu, doufaje ve tvou laskavost.'" Poslové se pak vrátili k Jákobovi se...
Genesis 32:29...se ho. "Jákob," odpověděl. Na to mu řekl: "Tvé jméno nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží bojovník,...
Genesis 33:10...Přijmi laskavě ode tento dar. Když vidím tvou tvář, je přívětivá jako tvář Boží. Přijmi prosím z...
Genesis 35:10...a požehnal mu. Bůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákobtvé jméno však nebude znít Jákob, ale budeš se jmenovat...
Genesis 35:11...národ, dokonce svazek národů; i králové vyjdoutvých beder. Zem, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, dám...
Genesis 37:10...ho okřikl: "Cos to měl za sen? To se ti tvojí matkou a bratry máme klanět k zemi?" Bratři pak na...
Genesis 37:13...otce do Šechemu, řekl Izrael Josefovi: "Nešli tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď, pošlu za nimi."...
Genesis 37:14...Izrael mu řekl: "Jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři i ovce v pořádku, a přijď mi to povědět." A tak...
Genesis 38:24...najít." Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno: "Tvoje snacha Támar se zachovala jako nevěstka! Dokonce ...
Genesis 41:40...správcem mého domu a všechen můj lid se podrobí tvým rozkazům. Sám budu převyšovat jen trůnem." Potom...
Genesis 42:10...slabiny země!" Odpověděli mu: "Nikoli, panetvoji služebníci přišli nakoupit jídlo! Všichni jsme synové...
Genesis 42:11...jsme synové jednoho muže, jsme slušní lidéTvoji služebníci nikdy nebyli špehové!" On však řekl: "Ne!...
Genesis 42:13...jste si prohlédnout slabiny země!" Odpověděli: "Tvoji služebníci jsou bratři. Bývalo nás dvanáct synů...
Genesis 44:7...ta slova. Odpověděli: "O čem to můj pán mluvíTvoji služebníci by takovou věc nikdy neudělali! Vždyť jsme...
Genesis 44:9...tvého pána kradli stříbro nebo zlato? U kohotvých služebníků se to najde, zemře a z nás jsou...
Genesis 44:16...omluvit ani ospravedlnit. Sám Bůh odhalil vinu tvých služebníků. Hle, jsme otroci svého pána - my i ten, u...
Genesis 45:10...v kraji Gošen, kde mi budeš nablízku - tytví synové i synové tvých synů, tvůj brav, tvůj skot a...
Genesis 46:4...do Egypta s tebou a odtud znovu přivedutvé oči zatlačí svou vlastní rukou Josef." Tehdy se Jákob...
Genesis 46:30...Josefovi řekl: "Teď mohu zemřít. Vždyť vidím tvou tvář - ty opravdu žiješ!" Josef pak řekl svým bratrům...
Genesis 46:34...a zeptá se, jaké máte zaměstnání, odpovíte: ‚Tvoji služebníci byli odjakživa chovateli dobytka - jak my,...
Genesis 47:3... "Jaké máte zaměstnání?" zeptal se jich farao. "Tvoji služebníci jsou pastevci," odpověděli mu. "Jak my,...
Genesis 47:4... neboť v Kanaánu panuje krutý hlad a pro stáda tvých služebníků tam není pastva. Prosíme, nech své...
Genesis 47:5...promluvil s Josefem: "Přišli k tobě tvůj otectví bratři. Nuže, egyptská země leží před tebou! Usaď svého...
Genesis 48:5...vlastnictví.' Nyní tedy přijímám za své oba tvé syny, kteří se ti zde narodili před mým příchodem do...
Genesis 48:6...a Šimeon. Potomci, které zplodíš po nich, budou tví. Pokud jde o jejich dědictví, budou uvedeni pod jménem...
Genesis 48:11...řekl: "Ani jsem nedoufal, že ještě uvidím tvou tvář, a hle, Bůh dal, že vidím i tvé potomky!" Josef...
Genesis 48:20...množství národů." Toho dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej Bůh, abys byl jako...
Genesis 48:22...otců. Tobě pak odkazuji o jeden díl země víc než tvým bratrům - Šechem, který jsem získal z rukou Emorejců...
Genesis 49:8...v Jákobovi, v Izraeli je rozptýlím. Judo, tebe tví bratři budou chválit, tvá ruka na šíji tvých nepřátel!...
Genesis 49:18...a jezdec se skácí zpět. Ó Hospodine, čekám na tvé spasení! Gád - horda se na něj nahrne, on se však v...
Genesis 50:18...bratři šli a padli před ním se slovy: "Hle, jsme tvoji služebníci!" Josef jim však řekl: "Nebojte se, copak...
Exodus 4:12...než , Hospodin? Nuže, pojď. sám budu při tvých ústech a budu učit, co máš říkat." Mojžíš ale...
Exodus 4:15...a vkládat mu slova do úst. pak budu při tvých i jeho ústech a naučím vás, co máte dělat. On bude...
Exodus 5:16..."Proč takto nakládáš se svými služebníkyTvoji služebníci nedostávají slámu, a přitom se nám říká:...
Exodus 5:23...vůbec poslal? Od chvíle, kdy jsem přišel, abych tvým jménem mluvil k faraonovi, se lidu vede ještě hůř, a...
Exodus 7:1...pro faraona jako Bůh a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem. Budeš mluvit všechno, co ti přikážu, a tvůj...
Exodus 7:28...Nil bude plný žab; ty pak vylezou a vniknou do tvého domu, do tvé ložnice i do tvé postele, do domů tvých...
Exodus 7:29... do tvých pecí a do tvých díží. I po tobě, po tvém lidu a po tvých dvořanech polezou žáby!'" Hospodin...
Exodus 8:5...mi laskavě, kdy to být. Budu se za tebe, za tvé dvořany i za tvůj lid modlit, a Hospodin ty žáby od...
Exodus 8:7...náš Bůh, stane se, jak říkáš! Žáby opustí tebetvé domy, dvořany i lid. Zůstanou jen v Nilu." Mojžíš s...
Exodus 8:17...můj lid nepropustíš, dávej pozor: Na tebe, na tvé dvořany, na tvůj lid i do tvých domů vypustím mračna...
Exodus 8:19...přítomen v této zemi, učiním rozdíl mezi svýmtvým lidem. To znamení se stane zítra.'" A Hospodin tak...
Exodus 9:3... dávej pozor: Hospodinova ruka dolehne na tvá stáda. Vše, co máš na pastvinách, koně, osly, velbloudy...
Exodus 9:14...lid, aby mi sloužili. Tentokrát totiž spolutvými dvořany a s celým tvým lidem zasáhnu naplno, a poznáš...
Exodus 9:30... že země je Hospodinova. Vím ale, že ty ani tví dvořané dosud nemáte bázeň před Hospodinem, naším Bohem...
Exodus 10:6...i všechny stromy, které vám raší na poli. Naplní tvé paláce, domy všech tvých dvořanů i domy všech Egypťanů....
Exodus 11:8...Izrael od Egypta.' Tehdy přijdou všichni tví dvořané za mnou a budou se mi klanět a prosit: ‚Odejdi...
Exodus 12:24... neboť je to věčné ustanovení pro tebe i pro tvé syny. přijdete do země, kterou vám Hospodin , jak...
Exodus 13:5... Emorejců, Hivejců a Jebusejců, o níž přísahal tvým otcům, že ti ji , do země oplývající mlékem a medem,...
Exodus 13:9...svýma očima, aby Hospodinův zákon zůstával ve tvých ústech, neboť Hospodin vyvedl z Egypta mocnou...
Exodus 13:11...Kananejců, kterou s přísahou zaslíbil tobětvým otcům, a ti ji , tehdy oddělíš vše, co otvírá...
Exodus 13:16...ze svých synů vyplácím.' Bude to jako znamení na tvé ruce a jako pásek na tvém čele, že nás Hospodin vyvedl...
Exodus 15:6...je pohřbila, jako kámen klesli do hlubinTvá pravice, Hospodine, je velkolepá v moci, tvá pravice,...
Exodus 15:16...Hrůza a strach je přepadne, pro velikost paže tvé zmlknou jak kámen, než přejde tvůj lid, Hospodine, než...
Exodus 15:17...vytvořil. Přivedeš je a zasadíš na hoře, jež je tvým dědictvím, na místě, jež svým sídlem, ó Hospodine,...
Exodus 18:6...Mojžíšovi: ", tvůj tchán Jetro, jdu k tobětvojí manželkou a oběma jejími syny." Mojžíš vyšel svému...
Exodus 18:18...i tento lid, který je s tebou. Ten úkol je nad tvé síly, sám jej nezvládneš. Proto teď poslechni,...
Exodus 20:10...den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinutvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani...
Exodus 20:26...vystupovat po stupních, aby se při tom neodkryla tvá nahota. A toto jsou zákony, které jim...
Exodus 23:13...vám řekl. Jména cizích bohů nezmiňujte; se ze tvých úst ani neozvou." "Třikrát ročně mi budeš slavit...
Exodus 23:22...a činit vše, co říkám, budu nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků. Můj anděl...
Exodus 23:25...sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc. Ve...
Exodus 23:26...i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc. Ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo byla neplodná...
Exodus 23:27...Každý národ, k němuž přijdeš, rozvrátím. Všechny tvé nepřátele obrátím před tebou na útěk. Pošlu před tebou...
Exodus 23:31...a nebudeš moci převzít zem do dědictví. Vytyčím tvé hranice od Rudého moře ke Středozemnímu moři a od...
Exodus 23:33...s jejich bohy do smlouvy. Nebudou smět bydlet ve tvé zemi, aby nesvedli k hříchu proti mně. Kdybys...
Exodus 33:15...odpočinout." Mojžíš mu řekl: "Nemá-li s námi jít tvá přítomnost, nikam nás odsud nevoď! Jak by se jinak...
Exodus 33:17..." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Splním i tuto tvou prosbu, neboť jsem v tobě našel zalíbení a znám ...
Exodus 34:10..."Hle, vstupuji do této smlouvy: Před celým tvým lidem budu konat divy, jaké se neděly v žádném národě...
Exodus 34:16...jejich dcery smilnit za svými bohy a svedou tvé syny, aby šli smilnit za jejich bohy. Neodlévej si...
Exodus 34:24...Izraele. před tebou vypudím národy a rozšířím tvé hranice, nikdo nezatouží po tvé zemi, když budeš...
Leviticus 2:5...nebo nekvašené placky pomazané olejem. Je-li tvým darem moučná oběť smažená na pánvi, je z jemné...
Leviticus 2:7...kousky a polij olejem; je to moučná oběť. Je-li tvým darem moučná oběť připravená v kotlíku, je...
Leviticus 2:13...dar moučné oběti ochuť solí; nedopusť, aby při tvé moučné oběti chyběla sůl smlouvy tvého Boha. S každým...
Leviticus 10:9...vcházet do Stanu setkávání, nebudeš ty ani tví synové pít víno ani jiný kvašený nápoj, abyste...
Leviticus 10:13...z Hospodinových ohnivých obětí pro tebe i pro tvé syny. Tak mi to bylo přikázáno. Také hrudí pozvedání i...
Leviticus 10:14...budete jíst na čistém místě - ty a s tebou tvoji synové i tvé dcery - neboť jsou tobě i tvým potomkům...
Leviticus 10:15...Hospodinu. Věčným ustanovením to připadne tobětvým synům, jak Hospodin přikázal." Mojžíš pak zjišťoval,...
Leviticus 18:7...otce tím, že bys obcoval se svou matkou. Je to tvá matka, nesmíš s obcovat! Neobcuj ani s jinou...
Leviticus 18:9...otce! Neobcuj se svou sestrou. je to dcera tvého otce nebo tvé matky, je zplozená ve tvé rodině...
Leviticus 18:10... obcovat! Neobcuj se svou vnučkou. Je to dcera tvého syna nebo tvé dcery, nesmíš s obcovat. Zostudil...
Leviticus 18:11...s dcerou manželky svého otce. Je jako zplozená tvým otcem, je tvojí sestrou, nesmíš s obcovat! Neobcuj...
Leviticus 18:13...sestrou své matky. Je přece pokrevní příbuznou tvé matky! Nezostuzuj bratra svého otce tím, že bys obcoval...
Leviticus 18:14...otce tím, že bys obcoval s jeho manželkou. Je to tvá teta! Neobcuj se svou snachou. Je to manželka tvého...
Leviticus 18:21... a tak se s poskvrňovat. Nedovol, aby někdotvých potomků byl obětován Molochovi - znesvětil bys tak...
Leviticus 19:33...úctě svého Boha. jsem Hospodin. s tebou ve tvé zemi bude žít přistěhovalec, nesmíte mu ubližovat. K...
Leviticus 25:6... ovšem smíte jíst - jak ty, tak tvůj otroktvá děvečka, tvůj nádeník i tvůj host, kteří jsou s tebou....
Leviticus 25:7... kteří jsou s tebou. Také tvůj dobytek a zvěř ve tvé zemi budou jíst její úrodu. Odpočítáš si též sedm...
Leviticus 25:25...právo zpětného vykoupení. Zchudl-li jedentvých bratří tak, že musel prodat část svého vlastnictví,...
Leviticus 25:35...vlastnictví. Zchudne-li poblíž tebe jedentvých bratří, takže nebude moci obstát, ujmi se jej jako...
Leviticus 25:39...byl vaším Bohem. Zchudne-li poblíž tebe jedentvých bratří, takže ti sám sebe prodá, nepodrobuj ho...
Leviticus 25:44...krutě panovat - boj se svého Boha! Tvůj otroktvá děvečka, které budeš vlastnit, budou z národů okolo...
Numeri 5:21...a řekne - ‚pak Hospodin uprostřed tvého lidu učiní kletbou a zlořečením! dopustí, aby tvůj...
Numeri 5:22...oteklo! tato hořká voda prokletí vnikne do tvých útrob, aby tvé lůno oteklo a tvůj klín zvadl!' A žena...
Numeri 10:35... Mojžíš říkával: "Povstaň, Hospodine, se tví nepřátelé rozprchnou, a ti, kdo nenávidí, utečou...
Numeri 14:17...s přísahou zaslíbil.' Kéž se teď prosím rozmůže tvá síla, Pane můj. Vždyť jsi sám řekl: ‚Hospodin je...
Numeri 16:10... stát před obcí a sloužit ? Dovolil ti spolutvými bratry levity přistupovat k němu, a vy si žádáte...
Numeri 16:11...němu, a vy si žádáte ještě kněžství?! Ty a celá tvoje tlupa jste se tedy srotili proti Hospodinu - vždyť...
Numeri 16:16...Potom Mojžíš řekl Korachovi: "Ty a celá tvoje tlupa buďte zítra před Hospodinem - ty s nimi a také...
Numeri 18:1...do posledního?" Hospodin řekl Áronovi: "Tytvoji synové spolu s celým tvým otcovským domem ponesete...
Numeri 18:7...vám, aby sloužili při Stanu setkávání. Jen tytvoji synové však smíte sloužit jako kněží ve všem, co...
Numeri 18:8...jsem je dal jako kněžský podíl tobětvým synům. Ze svatosvatých darů, z ohnivých obětí, ti...
Numeri 18:9...za hřích i oběť odškodnění - to připadne tobětvým synům. Budeš to jíst jako svatosvaté, smí to jíst...
Numeri 18:11...zvedáním. To jsem dal věčným ustanovením tobětvým synům a dcerám. Smí to jíst každý, kdo je ve tvém domě...
Numeri 18:19...Hospodinu, jsem dal věčným ustanovením tobětvým synům a dcerám. Je to smlouva soli, věčně platná před...
Numeri 18:20...řekl Áronovi: "Nezískáš v jejich zemi žádné dědictví; nepřipadne ti mezi nimi podíl. jsem tvůj podíl a...
Numeri 20:17...u hranic tvého území. Nech nás prosím projít tvou zemí. Nepůjdeme přes pole ani vinice, nebudeme pít...
Numeri 20:19...silnici. Kdybychom se my nebo náš dobytek napili tvé vody, zaplatíme ji. Nejde o nic víc, chceme jen pěšky...
Numeri 21:22...králi Sichonovi se slovy: "Chtěl bych projít tvou zemí. Neodbočíme do polí ani do vinic, nebudeme pít...
Numeri 21:34...Mojžíšovi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho do tvých rukou s celým jeho lidem i s jeho zemí. Naložíš s ním...
Numeri 22:30... bych zabil!" Oslice mu řekla: "Nejsem snad tvá oslice? Jezdil jsi na mně odjakživa dodnes. Mám snad...
Numeri 24:5...na tvář a jeho oči jsou odkryty: Jak krásné jsou tvé stany, Jákobe, tvé příbytky, ó Izraeli! Jak palmové...
Numeri 24:12...Balákovi odpověděl: "Copak jsem neříkal  tvým poslům, které jsi za mnou poslal: ‚I kdyby mi Balák...
Numeri 24:14...ještě ti povím, jak ten lid v budoucnu naložítvým lidem." Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Toto...
Numeri 24:21..."Tvůj příbytek je pevný, na skále leží hnízdo tvé. Přesto však přijde vniveč, Kaine, jen co Ašur vezme...
Numeri 31:49... vůdcové tisíců a stovek, a řekli Mojžíšovi: "Tvoji služebníci sečetli bojovníky, jimž jsme veleli, a ani...
Numeri 32:4...izraelskou obec, je země vhodná pro dobytek - a tvoji služebníci mají spoustu dobytka." Dále řekli: "Prokaž...
Numeri 32:5...laskavost, tato země připadne do vlastnictví nám, tvým služebníkům. Nevoď nás přes Jordán." Mojžíš...
Numeri 32:25...Rubenovi a Gádovi synové Mojžíšovi odpověděli: "Tvoji služebníci učiní, jak jim náš pán přikazuje. Naše...
Numeri 32:27...zvířata zůstanou v gileádských městech, zatímco tvoji služebníci, každý v plné zbroji, přejdou Jordán, aby...
Numeri 32:31...synové na to řekli: "Uděláme, co Hospodin tvým služebníkům řekl: Přejdeme vyzbrojeni před Hospodinem...
Deuteronomium 1:21...tu zem; vytáhni a obsaď ji, jak ti Hospodin, Bůh tvých otců, řekl. Neboj se a nestrachuj." Vy všichni jste...
Deuteronomium 2:7...Hospodin, tvůj Bůh, ti přece žehnal při veškerém tvém počínání. Zná tvé putování touto velikou pouští. ...
Deuteronomium 2:24...dál a překročte potok Arnon! Pohleď, dal jsem do tvé ruky chešbonského krále, Emorejce Sichona, i jeho zem....
Deuteronomium 2:27... posly s nabídkou míru: "Chtěl bych projít tvou zemí. Půjdu jen a jen po cestě, neuchýlím se od ...
Deuteronomium 2:30...jeho hrdost a odhodlání, aby jej pak vydal do tvé ruky, jak je tomu dodnes. Hospodin mi řekl: "Pohleď, ...
Deuteronomium 3:2...jsem ho s celým jeho lidem i s jeho zemí do tvých rukou. Naložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským...
Deuteronomium 3:24...bůh na nebi či na zemi by dokázal činy podobné tvým? Nech mne prosím přejít Jordán, spatřím tu krásnou...
Deuteronomium 4:31...Bůh, je soucitný Bůh - nenechá a nedopustí tvou záhubu; nezapomene na smlouvu s tvými otci, kterou jim...
Deuteronomium 4:37...slova z prostředku ohně. To proto, že miloval tvé otce, vyvolil jejich budoucí símě. Tebe pak osobně...
Deuteronomium 4:40...a přikázání, která ti dnes udílím. Pak se tobětvým dětem povede šťastně a budeš mít dlouhý život v zemi,...
Deuteronomium 5:14...den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinutvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani...
Deuteronomium 6:3...mocně rozmnožíte, jak ti to řekl Hospodin, Bůh tvých otců. Slyš, Izraeli: Hospodin je náš Bůh, Hospodin je...
Deuteronomium 6:10... přivede do země, kterou s přísahou zaslíbil tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. ti v ...
Deuteronomium 6:18...krásné země, kterou Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcům, obsadíš ji a zaženeš všechny své nepřátele, jak...
Deuteronomium 7:4...nevezmeš jejich dceru pro svého syna. To by pak tvé potomky odvrátilo ke službě cizím bohům. Hospodin by...
Deuteronomium 7:8... a proto, že chtěl splnit přísahu, kterou dal tvým otcům, vyvedl vás Hospodin mocnou rukou a vykoupil ...
Deuteronomium 7:12...dodrží svou smlouvu oddané lásky, jak přísahal tvým otcům. Bude milovat, bude ti žehnat a rozmnoží ....
Deuteronomium 7:13... bude ti žehnat a rozmnoží . Požehná plodu tvého lůna i plodům tvé půdy - tvému obilí, vínu i oleji,...
Deuteronomium 7:14...se u tebe neplodný ani neplodná, ani mezi tvým dobytkem. Hospodin od tebe odejme každou nemoc....
Deuteronomium 7:24...naprosté hrůze, dokud nebudou vyhlazeni. Vydá do tvých rukou i jejich krále, takže vymažeš jejich jméno pod...
Deuteronomium 8:1...obsadit zem, kterou Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcům. Pamatuj na celou tu cestu, kterou Hospodin,...
Deuteronomium 8:3...hlad; krmil manou, kterou jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk...
Deuteronomium 8:4...úst. Tvůj oděv za těch čtyřicet let nezchátraltvé nohy neotekly. Věz tedy ve svém srdci, že jako člověk...
Deuteronomium 8:14...všechen tvůj majetek bude rozrůstat, pak se tvé srdce nepozdvihne, takže bys zapomněl na Hospodina,...
Deuteronomium 8:16...skály. To on na poušti krmil manou, kterou tví otcové neznali, aby pokořil a vyzkoušel, aby se ti v...
Deuteronomium 8:18... aby tak potvrdil svou smlouvu, kterou odpřisáhl tvým otcům a která platí dodnes. Pokud bys však skutečně...
Deuteronomium 9:5...a proto, aby splnil slovo, které odpřisáhl tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Věz tedy, že...
Deuteronomium 9:6... tvůj Bůh, ti tu krásnou zem nedává za dědictví pro tvou spravedlnost - jste přece tvrdošíjný lid!...
Deuteronomium 9:29...protože je nenáviděl!' Oni jsou přece tvůj lidtvé dědictví. Vyvedl jsi je svou velikou mocí a vztaženou...
Deuteronomium 10:13...přikázání a ustanovení, která ti dnes udílím pro tvé dobro. Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebe i nebesa...
Deuteronomium 10:15...nebesa nebes, země i vše, co je na . Pouze ke tvým otcům však Hospodin přilnul svou láskou. Ze všech...
Deuteronomium 10:21...se přimkni a v jeho jménu přísahej. To on je tvou chloubou, to on je tvůj Bůh! Na vlastní oči jsi viděl,...
Deuteronomium 10:22... jak veliké a hrozné věci pro tebe vykonalTvoji otcové sestoupili do Egypta v počtu sedmdesáti osob,...
Deuteronomium 11:15... abys mohl sklízet své obilí, víno i olej. Na tvých pastvinách dám vyrůst trávě pro tvůj dobytek. Budeš...
Deuteronomium 12:1...dodržovat v zemi, kterou ti Hospodin, Bůh tvých otců, dal za dědictví. Naprosto zničte všechna místa,...
Deuteronomium 12:20...levity. Hospodin, tvůj Bůh, rozšíří tvé hranice, jak ti pověděl, a ty si řekneš: "Pojedl bych...
Deuteronomium 12:25...ji vytéci na zem jako vodu. Nejez ji. Tobětvým dětem se povede šťastně, když budeš činit, co je v...
Deuteronomium 12:27...maso i krev - na oltář Hospodina, svého Boha. U tvých ostatních obětí bude krev vylita na oltář Hospodina,...
Deuteronomium 12:28...všechna tato slova, která ti udílím. Tobětvým dětem se povede šťastně navěky, když budeš v očích...
Deuteronomium 13:7...tvůj vlastní bratr nebo syn, dcera, manželka ve tvém náručí nebo přítel, jehož miluješ jako sebe sama. Mohl...
Deuteronomium 13:18...od svého planoucího hněvu, prokáže ti milosrdenství a ve svém smilování rozmnoží, jak s přísahou...
Deuteronomium 14:21...zdechlinu. Dej ji přistěhovalci, který žije ve tvých branách, ji sní, nebo ji prodej cizinci. Jsi přece...
Deuteronomium 15:10...lakotu! Hospodin, tvůj Bůh, pak požehná veškerou tvou práci a vše, k čemu přiložíš ruku. A protože v zemi...
Deuteronomium 15:11...nabízej pomoc svému bratru - tomu, kdo je ve tvé zemi chudý a potřebný." Když se ti tvůj bratr, ...
Deuteronomium 15:16...však: "Neodejdu od tebe", protože miluje tebetvou rodinu a je mu u tebe dobře, pak vezmeš šídlo, na...
Deuteronomium 15:17...ve službě navždy. Totéž uděláš, půjde-litvou děvečku. ti není zatěžko propustit jej na svobodu -...
Deuteronomium 16:15... Hospodin, tvůj Bůh, ti přece požehnal ve vší tvé úrodě a ve vší tvé práci, a tak to náležitě oslav!...
Deuteronomium 16:16...u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinemtvým Bohem, na místě, které si on vyvolil: při Slavnosti...
Deuteronomium 17:15...krále ze svých bratří; cizince, jenž by nebyl tvým bratrem, si dosadit nesmíš. ale nemá mnoho koní,...
Deuteronomium 18:5...si totiž Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech tvých kmenů, aby po všechny dny stál se svými syny ve...
Deuteronomium 18:15... nedopouští. Hospodin, tvůj Bůh, ti zprostřed tvých bratrů vzbudí proroka, jako jsem - toho...
Deuteronomium 19:8...města. Hospodin, tvůj Bůh, podle přísahy dané tvým otcům rozšíří tvé území a ti celou zem, kterou...
Deuteronomium 19:14...dobře. Neposunuj mezník svého bližního, kterým tví předkové vymezili tvé dědictví v zemi, kterou ti...
Deuteronomium 20:12...nuceným pracím a budou ti sloužit. Pokud však tvou nabídku nepřijmou a začnou s tebou bojovat, oblehni je...
Deuteronomium 20:13... oblehni je, a je Hospodin, tvůj Bůh, vydá do tvých rukou, pobij ostřím meče všechny, kdo tam budou...
Deuteronomium 21:2...člověk a nezjistí se, kdo ho zabil, vyjdou tvoji stařešinové a soudci, aby změřili vzdálenost od toho...
Deuteronomium 21:13...a svlékne šaty, v nichž byla zajata. Zůstane ve tvém domě celý měsíc a bude oplakávat svého otce a matku....
Deuteronomium 22:17...a teď ji očerňuje. Prý: ‚Zjistil jsem, že tvá dcera není panna.' Zde je ale důkaz panenství ...
Deuteronomium 23:8... Edomských se však nestraň - vždyť jsou to tvoji příbuzní. Nestraň se ani Egypťanů - vždyť jsi v...
Deuteronomium 23:15... Hospodin, tvůj Bůh, totiž kráčí uprostřed tvého tábora, aby vysvobozoval a vydal ti tvé nepřátele....
Deuteronomium 23:19...jakéhokoli slibu. Oba dva jsou před Hospodinemtvým Bohem, ohavní! Svému bratru nepůjčuj na úrok, půjde...
Deuteronomium 23:24...se slibu však není žádný hřích. Co vyšlotvých úst, to splň. Co jsi vlastními ústy dobrovolně slíbil...
Deuteronomium 24:13...svém plášti, bude ti žehnat. V tom bude spočívat tvá spravedlnost před Hospodinem, tvým Bohem. Nevykořisťuj...
Deuteronomium 24:14...je to tvůj bratr anebo se do některého města ve tvé zemi přistěhoval. Každý den ještě před západem slunce...
Deuteronomium 25:16... kdokoli se dopouští křivdy, je před Hospodinemtvým Bohem, ohavný! Pamatuj, co ti provedl Amalek na vaší...
Deuteronomium 26:13... přesně jak jsi mi přikázal. Nepřestoupil jsem tvé přikázání, nezapomněl jsem ani na jedno. Nic z toho...
Deuteronomium 26:17...a celou duší. Dnes prohlašuješ, že Hospodin bude tvým Bohem, že budeš kráčet po jeho cestách, že budeš...
Deuteronomium 27:3...mlékem a medem, kterou ti zaslíbil Hospodin, Bůh tvých otců. Dnes vám přikazuji: přejdete Jordán, vztyčte...
Deuteronomium 28:4...městě, požehnaný budeš i na poli! Požehnaný plod tvého lůna, plody tvé půdy, plod tvého dobytka, vrh tvého...
Deuteronomium 28:5...vrh tvého skotu i mláďata tvého bravu. Požehnaná tvá nůše i tvá díže! Požehnaný budeš při vcházení,...
Deuteronomium 28:8...tebou utečou. Hospodin ti sešle požehnání pro tvé sýpky i pro vše, k čemu přiložíš ruku; Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 28:11... Hospodin ti nadbytek všeho dobrého: plodu tvého lůna, plodu tvého dobytka i plodů tvé země, o níž...
Deuteronomium 28:12...otevře svůj nádherný poklad - nebesa - aby dal tvé zemi déšť v pravý čas a požehnal všechno tvé počínání,...
Deuteronomium 28:17...ve městě, prokletý budeš i na poli. Prokletá tvá nůše i tvá díže. Prokletý plod tvého lůna, plody tvé...
Deuteronomium 28:18...tvá nůše i tvá díže. Prokletý plod tvého lůna, plody tvé půdy, vrh tvého skotu i mláďata tvého...
Deuteronomium 28:24...bronz a země pod tebou v železo. Hospodin ti pro tvou zem místo deště prach; z nebe bude zasypávat...
Deuteronomium 28:25...písek, dokud nebudeš vyhlazen. Hospodin nechá tvé nepřátele, porazí. Jednou cestou vytáhneš proti...
Deuteronomium 28:29...I v poledne budeš tápat jako slepec v temnotáchTvé snažení nebude mít úspěch, po všechny dny budeš jen...
Deuteronomium 28:31...bydlet; vysázíš vinici, a neokusíš její ovoceTvého býka ti porazí před očima, a nebudeš z něj jíst;...
Deuteronomium 28:32...tvým nepřátelům a nebude, kdo by zachránilTvé syny a dcery dají cizím lidem; vlastníma očima tomu...
Deuteronomium 28:33...budeš prolévat slzy, ale budeš bezmocný. Plody tvé země a všechno tvé úsilí zhltne národ, který jsi neznal...
Deuteronomium 28:36...si ustanovíš, k národu, který jsi neznal ty ani tví otcové. Tam budete sloužit cizím bohům ze dřeva a...
Deuteronomium 28:40...mít olivy po celém kraji, nepomažeš se olejemtvá oliva opadá. I když zplodíš syny a dcery, nezůstanou...
Deuteronomium 28:42...dcery, nezůstanou ti; odejdou do zajetí. Všechny tvé stromy a plody tvé země si vezme hmyz. Přistěhovalec ve...
Deuteronomium 28:48...žízni, v nahotě a naprostém nedostatku. Vloží na tvou šíji železné jho, dokud nevyhladí. Z daleka, od...
Deuteronomium 28:51...a neslituje se nad dítětem. Bude požírat plod tvého dobytka i plody tvé půdy, dokud nebudeš vyhlazen....
Deuteronomium 28:52...tvého bravu, dokud nevyhubí. Sevře ve tvých všech městech po celé zemi, dokud se nezhroutí tvé...
Deuteronomium 28:53... tvůj Bůh! V tom zoufalém sevření, sevřou tví nepřátelé, budeš pojídat svůj vlastní plod - maso...
Deuteronomium 28:55...mu ještě zbyly. V tom zoufalém sevření,  tví nepřátelé sevřou ve všech tvých městech, nedá nikomu...
Deuteronomium 28:57...naprostém nedostatku a v zoufalém sevření,  tví nepřátelé sevřou ve tvých městech, je tajně sní!...
Deuteronomium 28:59... svému Bohu, pak Hospodin podivuhodně rozmnoží tvé rány i rány tvého semene - mohutné a vytrvalé rány,...
Deuteronomium 28:64...sloužit cizím bohům, které jsi nepoznal ty ani tví otcové, bohům ze dřeva a z kamene. Mezi těmi národy si...
Deuteronomium 29:12...dnes uzavírá, aby si ustavil za lid a stal se tvým Bohem, jak ti slíbil a jak to přísahal tvým otcům...
Deuteronomium 30:5... tvůj Bůh, přivede do země, kterou získali tví otcové, a znovu ji získáš. Způsobí, aby se ti vedlo...
Deuteronomium 30:6...a rozmnoží více než tvé otce. Hospodin obřeže tvé srdce a srdce tvého semene, a budeš milovat Hospodina,...
Deuteronomium 30:7... tvůj Bůh, pak všechny tyto kletby uvede na tvé nepřátele, kteří nenáviděli a kteří ...
Deuteronomium 30:9... tvůj Bůh, ti proto vrchovatě požehná ve všem tvém počínání, v plodu tvého lůna, v plodu tvého dobytka i...
Deuteronomium 30:11...duší. Přikázání, které ti dnes vydávám, není nad tvé síly, není ti nijak vzdálené! Není na nebi, abys říkal:...
Deuteronomium 30:14...Naopak, to slovo je ti velmi blízké - je ve tvých ústech a ve tvém srdci. Jen je plň! Pohleď, co ti...
Deuteronomium 30:19...a prokletí. Vyber si život, a budeš živ tytvé símě. Miluj Hospodina, svého Boha, poslouchej ho a...
Deuteronomium 30:20...k němu. Vždyť na tom záleží tvůj život a délka tvých dnů! Pak budeš moci žít v zemi, o níž Hospodin...
Deuteronomium 31:11...všechen Izrael, aby se ukázal před Hospodinemtvým Bohem, na místě, které si on vyvolí. Tehdy budeš...
Deuteronomium 31:14...Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, přiblížil se den tvé smrti. Zavolej Jozuu a postavte se do Stanu setkávání,...
Deuteronomium 33:3...lidi! Všechny své svaté v ruce máš. Oni setvým nohám přivinuli, aby přijímali slova tvá - Zákon, jenž...
Deuteronomium 33:8...proti nepřátelům mu pomáhej." O Levim řekl: "Kéž tvé urim a tumim, Hospodine, připadne muži tobě věrnému!...
Deuteronomium 33:9...nebral zřetel a ke svým dětem neznal se. Anotvé slovo zachovali, tvou smlouvu budou střežit levité....
Deuteronomium 33:10... tvou smlouvu budou střežit levité. Jákoba budou tvým pravidlům učit a Zákonu tvému Izrael. Kadidlo před...
Deuteronomium 33:25...nohy smáčí olejem! Z železa a bronzu jsou tvé závory, po všechny své dny žij v bezpečí. Nikdo není...
Deuteronomium 33:27...nebem, brázdí oblaka ve slávě své! Odvěký Bůh je tvým útočištěm, věčné náručí podepře. Tvé nepřátele před...
Deuteronomium 33:29... lide, jejž Hospodin zachránil! On je štítem tvé ochrany a mečem tvého vítězství. se tví nepřátelé...
Jozue 1:8...půjdeš. Kniha tohoto Zákona se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, abys pečlivě...
Jozue 1:18... jako býval s Mojžíšem! Kdokoli se vzbouří proti tvým rozkazům a neposlechne tvá slova, mu přikážeš...
Jozue 2:20...hlavu. Kdybys ale naši úmluvu vyzradila, budeme tvé přísahy zproštěni." " se stane, jak jste řekli,"...
Jozue 8:18... kterou máš v ruce, proti Aji, neboť je dám do tvých rukou." Jozue tedy napřáhl šavli ve své ruce proti...
Jozue 9:8...Jak bychom s vámi mohli uzavřít smlouvu?" "Jsme tvoji služebníci," řekli na to Jozuovi. Ten se jich ale...
Jozue 9:9...ale ptal: "Co jste zač? Odkud jste přišli?" "Tvoji služebníci přišli z daleké, předaleké země díky...
Jozue 9:24...pro dům mého Boha." Na to Jozuovi odpověděli: "Tvým služebníkům bylo spolehlivě oznámeno, co Hospodin,...
Jozue 9:25...báli o život, proto jsme to udělali. Teď jsme ve tvých rukou. Udělej s námi, co považuješ za dobré a správné...
Jozue 14:9... Onoho dne Mojžíš přísahal: ‚Země, kterou prošly tvé nohy, jistě připadne navěky za dědictví tobě a tvým...
Soudců 8:15...‚To máš Zebacha a Calmunu v hrsti, že máme tvým vyčerpaným mužům dávat chleba?'" Pak ty stařešiny...
Soudců 9:38...dubu!" Nato mu Zebul řekl: "Kdepak jsou ty tvé řeči? Říkal jsi: ‚Kdo je Abimelech, abychom mu...
Soudců 11:17...králi se slovy: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí.' Edomský král o tom ale nechtěl ani slyšet....
Soudců 11:19... Izrael mu řekl: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí k nám domů.' Sichon ale Izraeli nevěřil, že...
Soudců 11:36...jsi slíbil - Hospodin ti přece dopřál pomstu nad tvými nepřáteli Amonci." Potom svého otce požádala: "Prosím...
Soudců 13:12..."Ano," odpověděl. Manoach mu řekl: " dojde na tvá slova, jak se máme ohledně toho chlapce zařídit? Jak s...
Soudců 13:13...Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: " se tvá žena zdržuje všeho, o čem jsem řekl: neokusí nic...
Soudců 13:16...odpověděl: "I kdybys tu zdržel, nejedl bych tvé jídlo. Chceš-li ale připravit zápalnou oběť, obětuj ji...
Soudců 13:17...máš jméno? Rádi bychom poctili, dojde na tvá slova." Hospodinův anděl však opáčil: "Proč se ptáš...
Soudců 16:6...vyptávala: "Prozraď mi, prosím, v čem je ta tvoje veliká síla? Čím bys mohl být spoután a zkrocen?"...
Soudců 16:15...jsi oklamal! Copak mi nepovíš, v čem je ta tvoje veliká síla?" Těmi řečmi ho mučila den co den, ...
Soudců 19:19...své osly, mám i chléb a víno pro sebe, zde pro tvou služebnici i pro mládence, který tvého služebníka...
Růt 1:15...se stále držela. "Pohleď, řekla Noemi, "tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať...
Růt 2:13...služebnici přívětivě, přestože ani nepatřímtvým služebným." Když pak přišel čas k jídlu, řekl Boáz:...
Růt 3:9... po boku mu leží žena! "Kdo jsi?" zeptal se. "Tvá služebnice Rút," odpověděla. "Přikryj svou služebnici...
Růt 4:15...a ve stáří se o tebe postará. Porodila ho přece tvá milující snacha - a ta je ti vzácnější než sedm synů!"...
1. Samuel 2:1...protivníkům se teď zasměji, mou radostí je spása tvá. Není svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty,...
1. Samuel 2:31... však zostudím. Hle, přicházejí dny, kdy zlomím tvou moc a moc tvého otcovského rodu! Nikdo v tvém domě se...
1. Samuel 2:33...mu vyhasnou a jeho duše se usouží. Celé to množství tvých potomků zemře předčasně. To, co se stane tvým...
1. Samuel 2:34...tvých potomků zemře předčasně. To, co se stane tvým dvěma synům Chofnimu a Pinchasovi, ti bude znamením:...
1. Samuel 4:17...posel. "Lid utrpěl hroznou porážku. Oba tví synové, Chofni a Pinchas, padli. A Boží truhla padla do...
1. Samuel 8:5...do Rámy. "Pohleď," řekli mu, "ty jsi starýtví synové nechodí po tvých cestách. Raději nám tedy...
1. Samuel 13:13...ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Vždyť Hospodin by tvé kralování nad Izraelem utvrdil na věky! Teď ale tvé...
1. Samuel 13:14...kralování nad Izraelem utvrdil na věky! Teď ale tvé kralování neobstojí. Hospodin si našel muže podle...
1. Samuel 15:24...mu na to Saul. "Porušil jsem Hospodinův rozkaztvé pokyny. Bál jsem se totiž lidu, proto jsem je poslechl....
1. Samuel 15:33..."Za to, že tvůj meč bral ženám děti, bude tvá matka bezdětná nad jiné ženy!" A Samuel tam v Gilgalu...
1. Samuel 16:11...Samuel se pak Jišaje zeptal: "To jsou všichni tvoji chlapci?" "Ještě zbývá nejmladší," odpověděl Jišaj....
1. Samuel 17:28...komu jsi svěřil těch pár ovcí na poušti? Znám tu tvou drzost a zlomyslnost! Přišel ses podívat na bitvu,...
1. Samuel 17:44... "Pojď ke mně," hulákal na Davida, "a nechám tvé tělo ptákům a divoké zvěři!" David mu ale odpověděl:...
1. Samuel 20:18...Jonatan pověděl: "Zítra je novoluní. Všimnou si tvé nepřítomnosti, protože vědí, kde sedáváš. Pozítří...
1. Samuel 22:14...na to králi odpověděl: "Který ze všech tvých služebníků je věrný jako David? Vždyť je to králův...
1. Samuel 22:16..."Teď zemřeš, Achimelechu - ty i všichni tví příbuzní!" A hned rozkázal strážím, které stály u něj:...
1. Samuel 22:22...určitě řekne. To kvůli mně zemřeli všichni tví příbuzní. Zůstaň se mnou, neboj se. Ten, kdo usiluje o...
1. Samuel 24:19... že se mnou jednáš dobře. Hospodin vydal do tvých rukou, ale ty jsi nezabil. Když někdo najde svého...
1. Samuel 24:21... že se jistě staneš králem a izraelské království bude v tvých rukou vzkvétat. Proto mi teď přísahej při...
1. Samuel 25:6...ho mým jménem: ‚Buď zdráv. Pokoj tobě, pokoj tvé rodině, pokoj všemu, co máš. Jak slyším, střiháš právě...
1. Samuel 25:7... co máš. Jak slyším, střiháš právě ovce. Víš, že tví pastýři byli s námi. Chovali jsme se k nim slušně a za...
1. Samuel 25:25...se Nábal, Hlupák, a hlouposti dost. tvá služebnice, jsem neviděla ty mládence, které jsi, můj...
1. Samuel 25:26...prolít krev a vzít pomstu do vlastních rukou,  tvoji nepřátelé a všichni, kdo mému pánu chtějí ublížit,...
1. Samuel 25:27... dopadnou jako Nábal! A tento dárek, který tvá služebnice přinesla svému pánu, se rozdá mládencům,...
1. Samuel 25:29... zůstane pevně ve svazku živých, při Hospodinutvém Bohu. Život tvých nepřátel však Bůh jako z praku...
1. Samuel 25:33... že mi dnes poslal vstříc. A požehnána tvá moudrost, ty sama buď požehnána, žes dnes zadržela,...
1. Samuel 25:41... že si chce vzít za ženu." Hned se poklonila tváří k zemi se slovy: "Hle, tvá služebnice bude služkou,...
1. Samuel 28:16..., když se od tebe Hospodin odvrátil a stal se tvým nepřítelem? Hospodin udělal, co skrze předpověděl:...
1. Samuel 28:19...vydá do rukou Filištínů! Zítra budeš tytví synové se mnou, neboť Hospodin vydá izraelské vojsko do...
1. Samuel 28:21...a viděla, jak je vyděšený, řekla mu: "Pohleďtvá služebnice poslechla. Nasadila jsem vlastní život,...
2. Samuel 1:16...udeřil, zemřel. Ještě předtím mu David řekl: "Tvá krev na tvou hlavu! Vlastními ústy jsi na sebe řekl: To...
2. Samuel 1:19...je zapsána v Knize Upřímného: Ach, Izraelitvá ozdoba zabita leží na tvých výšinách! Jak padli...
2. Samuel 1:25...ze zlata. Jak padli hrdinové vprostřed boje! Na tvých výšinách proboden Jonatan! Teskním po tobě, Jonatane,...
2. Samuel 1:26...po tobě, Jonatane, bratře - jak jsem milovalTvá láska ke mně byla úžasná, vzácnější nežli láska žen....
2. Samuel 3:12...se mnou smlouvu, a ti pomohu obrátit na tvou stranu celý Izrael!" "Dobře," odpověděl David. "Uzavřu...
2. Samuel 3:34...tento žalozpěv: "Měl Abner zemřít jako ničemaTvé ruce nebyly spoutány, na nohou neměls okovy - ranou...
2. Samuel 5:1...za Davidem do Hebronu se slovy: "Hle, jsme tvá krev a tělo! za časů našeho krále Saula jsi vodíval...
2. Samuel 6:21...David. "Před Hospodinem, který vyvolil místo tvého otce a celé tvé rodiny, aby postavil za vůdce...
2. Samuel 7:9...Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny tvé nepřátele jsem před tebou vyhladil. Proslavím tvé jméno...
2. Samuel 7:11...soudce. Dopřeji ti odpočinout ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on zbuduje dům...
2. Samuel 7:12...oznamuje, že on zbuduje dům tobě. se naplní tvé dny a ulehneš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka,...
2. Samuel 7:16...jsem ji odvrátil od tvého předchůdce. Tvůj důmtvé království zůstanou přede mnou navěky, tvůj trůn se...
2. Samuel 7:26...a jeho domu. Učiň, jak jsi řekl. Kéž se tvé jméno navěky proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů...
2. Samuel 7:28...jsi svému služebníku zaslíbil toto dobrodinítvá slova jsou pravda. Kéž se ti zalíbí požehnat domu svého...
2. Samuel 10:11...síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, přijdu na pomoc tobě. Buď silný! Odvahu! Za...
2. Samuel 11:11...pod stany; také můj pán Joáb táboří v politvými služebníky, pane - a bych měl jít domů jíst a pít...
2. Samuel 12:11...praví Hospodin: Hle, vzbudím proti tobě zlotvého vlastního domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám...
2. Samuel 14:6...král. "Jsem vdova," odpověděla, "muž mi zemřelTvá služebnice měla dva syny. Ti se ale na poli pohádali;...
2. Samuel 14:7... Teď se ale všichni příbuzní obrátili proti tvé služebnici. Říkají: ‚Vydej toho bratrovraha! Zabijeme...
2. Samuel 14:8...ani jméno, ani potomstvo..." "Vrať se domů, tvé věci rozhodnu," přerušil ji král. Tekojská žena ale...
2. Samuel 14:12... tvému synovi nespadne z hlavy ani vlas!" "Smí tvá služebnice povědět panu králi ještě něco?" zeptala se...
2. Samuel 14:15...vypovědět, protože mi ti lidé nahnali strachTvá služebnice si řekla: Povím to králi. Co když král...
2. Samuel 14:17...chce i s mým synem vyhladit z Božího dědictvíTvá služebnice si řekla: Kéž slovo pana krále přinese klid....
2. Samuel 14:19... Ano, tvůj služebník Joáb mi to přikázal; to on tvou služebnici naučil všechna tato slova. Tvůj služebník...
2. Samuel 14:31...hned přišel za Abšalomem domů. "Jak to, že mi tví služebníci vypálili pole?" ptal se ho. "Víš, že jsem ti...
2. Samuel 15:3...izraelského kmene." Abšalom pak říkal: "Víštvá žádost je správná a oprávněná, ale u krále se žádného...
2. Samuel 19:6...jsi urazil všechny své muže, kteří dnes tobětvým synům a dcerám, tvým manželkám i konkubínám zachránili...
2. Samuel 19:7...nenávidíš ty, kdo milují! Dnes jsi ukázal, že tví velitelé ani vojáci pro tebe nic neznamenají. Dnes je...
2. Samuel 20:17...blíž. "Ano," odpověděl. "Vyslechni, co ti poví tvá služebnice," požádala ho. "Poslouchám," odvětil....
2. Samuel 22:50...zachráníš. Proto budu chválit mezi národytvé jméno, Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná...
2. Samuel 24:13..." Gád tedy přišel k Davidovi a řekl mu: "Mají na tvou zem přijít tři roky hladu? Nebo chceš být tři měsíce...
2. Samuel 24:17...se provinil! Co ale provedly tyto ovečky?  tvá ruka dolehne na a na mou rodinu!" Ještě téhož dne k...
2. Samuel 24:23...A dodal: "Kéž Hospodin, tvůj Bůh, ráčí přijmout tvoji oběť." "To ne," odpověděl král Aravnovi. "Koupím to...
1. Královská 1:2...králi k službám a pečovala o něj. Bude léhat ve tvé náruči, aby se pan král zahřál." A tak po všech...
1. Královská 1:14...budeš mluvit s králem, přijdu tam za teboutvá slova potvrdím." Batšeba tedy vešla ke králi do ložnice...
1. Královská 1:47...Bůh zvelebí Šalomounovo jméno ještě více než tvé a kéž jeho trůn pozvedne ještě více než tvůj.' Nato se...
1. Královská 2:4...Hospodin splní slovo, které mi dal: ‚Budou-li tví synové dbát na svou cestu a budou-li věrně, z celého...
1. Královská 2:7...zachovali jako přátelé, když jsem prchal před tvým bratrem Abšalomem. Hle, máš u sebe také Šimeiho, syna...
1. Královská 2:37...odešel a překročil potok Kidron, jistě zemřešTvá krev pak padne na tvou hlavu." Šimei králi odpověděl:...
1. Královská 2:39... synu Maaky. Šimei dostal zprávu: "Víš, že tví otroci jsou v Gatu?" A tak vstal, osedlal osla a vydal...
1. Královská 2:44...jak zle jsi mému otci Davidovi ublížil. Hospodin tvé zlo obrátil na tvou hlavu! Král Šalomoun ale bude...
1. Královská 3:8...ve vedení. Tvůj služebník je přitom obklopen tvým vyvoleným lidem, lidem tak velikým, že ho nelze sepsat...
1. Královská 3:13... K tomu ti přidám i to, jsi nežádal: bohatství a slávu, takže ti po všechny tvé dny nebude mezi králi...
1. Královská 3:20...ještě tu noc vstala a vzala mi mého syna, když tvá služebnice spala. Vzala si ho do náručí a toho svého...
1. Královská 3:26...synem. Ta druhá ale řekla: "Nebude moje ani tvoje. Sekejte!" Král tehdy rozhodl: "Nezabíjejte ho! Dejte...
1. Královská 5:20...kácet cedry. Moji služebníci budou pomáhat tvým a mzdu tvých služebníků ti uhradím, jak si řekneš. Jak...
1. Královská 5:22...lidu." Potom poslal Šalomounovi tuto odpověď: "Tvou zprávu jsem dostal. Postarám se o všechno cedrové i...
1. Královská 8:19...ho však ty, ale tvůj syn, který vzejde ze tvých beder. Ten vystaví chrám mému jménu.' A Hospodin...
1. Královská 8:25...trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek, budou-li jen tví synové dbát na svou cestu a žít přede mnou, jako jsi...
1. Královská 8:29...ti tvůj služebník dnes předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž...
1. Královská 8:31...slibem, kdyby pak přišel a složil přísahu před tvým oltářem v tomto chrámu, vyslýchej na nebesích. Zasáhni...
1. Královská 8:33... kdyby se pak ale vrátili k tobě, chválili tvé jméno, modlili se a prosili v tomto chrámu,...
1. Královská 8:35...pak ale modlili směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a po svém potrestání by se odvrátili od svých...
1. Královská 8:42...z daleké země kvůli tvému jménu (neboť uslyšeltvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a vztažené paži),...
1. Královská 8:43...cizinec prosil, aby všechny národy země poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby...
1. Královská 8:51... aby se nad nimi slitovali. Vždyť jsou tvůj lidtvé vlastní dědictví! Vyvedl jsi je z Egypta, zprostřed ...
1. Královská 8:52...Egypta, zprostřed tavicí pece! Kéž tedy jsou tvé oči upřeny k modlitbě tvého služebníka i k modlitbě...
1. Královská 9:3...v Gibeonu. Hospodin mu řekl: "Vyslyšel jsem tvou modlitbu a tvou prosbu, kterou jsi mi předložil....
1. Královská 9:6...chybět tvůj potomek.' Pokud se však ode tytvoji synové odvrátíte a nebudete dodržovat přikázání a...
1. Královská 10:6...a řekla mu: "To, co jsem u nás slyšelatvých slovech a o tvé moudrosti, je pravda. Dokud jsem...
1. Královská 10:8...jsi překonal pověst, kterou jsem slyšela. Blaze tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří stále stojí...
1. Královská 13:22...jsem ti řekl: ‚Nic tam nejez ani nepij.' Proto tvé tělo nebude pochováno v hrobě tvých otců!" Když Boží...
1. Královská 19:10... Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili....
1. Královská 19:14... Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili....
1. Královská 20:3...posly se vzkazem: "Takto praví Ben-hadadTvé stříbro i zlato patří mně. Také tvé ženy a nejlepší...
1. Královská 20:6...své služebníky, aby prohledali tvůj dům i domy tvých služebníků a zabavili a odnesli, cokoli se jim zalíbí...
1. Královská 21:19...psi chlemtali krev Nábotovu, budou chlemtattvou.'" "Tak jsi našel, můj nepříteli?" oslovil Achab...
1. Královská 21:22...i kmána do posledního pacholka! Naložímtvým domem jako s domem Jeroboáma, syna Nebatova, a jako s...
1. Královská 22:4...mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako tví!" Jošafat ale izraelského krále ještě požádal:...
1. Královská 22:23...a proveď to.' Nuže, pohleď - do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti...
1. Královská 22:50... syn Achabův, nabídl Jošafatovi: " spolutvými služebníky jedou na lodích i služebníci." Jošafat...
2. Královská 1:10... "tak z nebe sestoupí oheň a pohltí i těch tvých padesát." Vtom z nebe sestoupil oheň a pohltil...
2. Královská 1:12... "tak z nebe sestoupí oheň a pohltí i těch tvých padesát." Vtom z nebe sestoupil Boží oheň a pohltil...
2. Královská 1:13...ho: "Boží muži, prosím ušetři život můj i těchto tvých padesáti služebníků. Hle, z nebe sestoupil oheň a...
2. Královská 2:10...Eliáš. "Pokud ale uvidíš, jak jsem od tebe vzattvá žádost se splní. Pokud ne, nesplní se." Šli tedy spolu...
2. Královská 2:16...a klaněli se mu k zemi se slovy: "Jsme tví služebníci!" Potom řekli: "Pohleď, máme tu padesát...
2. Královská 3:7...Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako tví! Kudy potáhneme?" zeptal se pak ještě. "Pouštní cestou...
2. Královská 4:2...ptal se Elíša. "Pověz mi, co máš doma?" "Tvá služebnice nemá doma nic než lahvičku oleje,"...
2. Královská 5:10..."Jdi a sedmkrát se omyj v Jordánu. Tak se tvé tělo uzdraví a budeš čistý." Námana to tak popudilo, že...
2. Královská 5:27... brav a skot, sluhy a služky? Námanovo malomocenství proto navěky ulpí na tobě a na tvých potomcích!" A...
2. Královská 9:22... "dokud je tu všude kolem smilstvo a čarodějnictví tvé matky Jezábel!" Nato Joram prudce obrátil vůz a...
2. Královská 10:5...a vychovateli proto Jehuovi vzkázali: "Jsme tvoji služebníci! Uděláme, cokoli nám řekneš. Nikoho za...
2. Královská 10:30... a proto budou na izraelském trůnu sedět čtyři tví potomci." Jehu se ale nesnažil dodržovat Zákon...
2. Královská 15:12...slovo: "Na izraelském trůnu budou sedět čtyři tví potomci." A tak se také stalo. Devětatřicátého roku...
2. Královská 18:27..."Copak můj pán s těmito slovy poslal za tvým pánem a za tebou? Poslal právě za těmi muži na...
2. Královská 19:20...vzkázal: "Tak praví Hospodin, Bůh IzraeleTvou modlitbu ohledně asyrského krále Senacheriba jsem...
2. Královská 19:28... chodíš sem a tam, na běsníš, známTvé běsnění a tvá pýcha ke mně dolehla. Udidlo dám na tvá...
2. Královská 20:3...a s upřímným srdcem a že jsem dělal, co jetvých očích správné." A Ezechiáš plakal a plakal. Izaiáš...
2. Královská 20:5... vůdci mého lidu: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem...
2. Královská 20:17...v paláci, všechno, co dodnes nashromáždili tví předkové, bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nic,...
2. Královská 20:18...do Babylonu. Nezůstane nic, praví Hospodin. I tvoji synové, tví vlastní potomci, budou zajati a stanou se...
2. Královská 22:9...Písař Šafan pak šel ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci vysypali stříbro uložené v chrámu a svěřili...
2. Královská 22:20...vyslyšel, praví Hospodin. Hle, připojím tvým předkům a budeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči...
1. Letopisů 4:10..."Kéž bys mi požehnal a rozšířil území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a chránila od zlého, abych neměl...
1. Letopisů 11:1...se shromáždil k Davidovi do Hebronu. "Hle, jsme tvá krev a tělo!" prohlásili. " za časů krále Saula jsi...
1. Letopisů 12:19... Amasaje: "Patříme tobě, Davide, jsme na tvé straně, synu Jišaje! Pokoj, pokoj buď tobě i tvým...
1. Letopisů 16:18...pro Izrael: "Tobě dám kanaánskou zem, bude tvým dědičným údělem!" Přitom vás tehdy bylo jen trochu,...
1. Letopisů 16:35...naší spásy! Vysvoboď nás a z národů posbírejTvé svaté jméno oslavíme, tvou chválou se chlubíme!"...
1. Letopisů 17:8...Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny tvé nepřátele jsem před tebou vyhladil. Proslavím tvé jméno...
1. Letopisů 17:10...svým izraelským lidem ustanovil soudce. Všechny tvé nepřátele pokořím. Oznamuji ti, že Hospodin postaví dům...
1. Letopisů 17:11...ti, že Hospodin postaví dům tobě. se naplní tvé dny a odejdeš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka,...
1. Letopisů 17:24...domu. Učiň, jak jsi řekl; kéž se to potvrdítvé jméno se navěky proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin...
1. Letopisů 19:12...síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, pomohu tobě. Buď silný! Odvahu! Za náš lid a...
1. Letopisů 21:3...Můj pane a králi, nejsou to snad všechno tvoji poddaní? Proč to chce můj pán udělat? Proč být na...
1. Letopisů 21:12... tři měsíce drancování, kdy bude stíhat meč tvých nepřátel, anebo tři dny meče Hospodinova, kdy bude v...
1. Letopisů 21:17...provedly tyto ovečky? Hospodine, Bože můj,  tvá ruka dolehne na a na mou rodinu! Jen ta rána...
1. Letopisů 28:21...prácí. Hodnostáři i všechen lid čekají na tvé rozkazy." Král David pak řekl celému shromáždění: "Můj...
1. Letopisů 29:11...otce Izraele, požehnaný jsi od věků na věkyTvá je, Hospodine, velikost a síla, nádhera, velebnost a...
1. Letopisů 29:12...hlava, jež převyšuje vše! Od tebe pochází bohatství a sláva, jenom ty sám vládneš nade vším. Ve tvé ruce je...
1. Letopisů 29:13...a dáváš velikost. Tobě, Bože náš, vzdáváme díkytvé slavné jméno chválíme! Kdo jsem ale a co je můj lid,...
1. Letopisů 29:14...tebe pochází všechno - to, co jsme dali, bylotvé ruky! Před tebou jsme jen poutníci a hosté tak jako...
1. Letopisů 29:16...hojnost. Připravili jsme ji ke stavbě domu pro tvé svaté jméno - vše je to ale z tvé ruky a tobě to...
1. Letopisů 29:19...Šalomounovi pak dej oddané srdce, aby dbal na tvá přikázání, svědectví a pokyny, aby vše vykonal a...
2. Letopisů 2:7...a santálové dřevo z Libanonu. Vždyť vím, jak tvoji služebníci v Libanonu dovedou kácet dřevo. Tvým...
2. Letopisů 2:9... který chci stavět, být veliký a podivuhodnýTvým dřevorubcům dodám 20 000 korů drcené pšenice, 20 000...
2. Letopisů 2:13...uskutečnit jakýkoli návrh. Ten se připojí ke tvým umělcům a k umělcům mého pána, tvého otce Davida. Nuže...
2. Letopisů 6:9...ho však ty, ale tvůj syn, který vzejde ze tvých beder. Ten vystaví chrám mému jménu.' A Hospodin...
2. Letopisů 6:16...trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek, budou-li jen tví synové dbát na svou cestu a žít podle tvého Zákona,...
2. Letopisů 6:20... kterou ti tvůj služebník předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž...
2. Letopisů 6:22...slibem, kdyby pak přišel a složil přísahu před tvým oltářem v tomto chrámu, vyslýchej z nebe. Zasáhni a...
2. Letopisů 6:24... kdyby se pak ale vrátili k tobě, chválili tvé jméno, modlili se a prosili v tomto chrámu,...
2. Letopisů 6:26...pak ale modlili směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a po svém potrestání se odvrátili od svých hříchů...
2. Letopisů 6:31...srdce lidí - aby měli v úctě a chodili po tvých cestách po všechny dny svého života v zemi, kterou...
2. Letopisů 6:32...otcům. Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatřítvému lidu Izraeli, přišel z daleké země kvůli tvému...
2. Letopisů 6:33...cizinec prosil, aby všechny národy země poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby...
2. Letopisů 6:40...tobě zhřešili. Nyní tedy, Bože můj, kéž jsou tvé oči upřeny a tvé uši nakloněny k modlitbě na tomto...
2. Letopisů 6:41... ke svému spočinutí společně s Truhlou síly svéTví kněží, Hospodine Bože, jsou spásou oblečeni, tví...
2. Letopisů 7:12...v noci ukázal Hospodin a řekl mu: "Vyslyšel jsem tvou modlitbu. Vyvolil jsem si toto místo za dům oběti....
2. Letopisů 9:5...a řekla mu: "To, co jsem u nás slyšelatvých slovech a o tvé moudrosti, je pravda. Dokud jsem...
2. Letopisů 9:6...oči, nevěřila jsem tomu. Teď ale vidím, že mitvé veliké moudrosti neřekli ani polovinu! Překonal jsi...
2. Letopisů 9:7...Překonal jsi pověst, kterou jsem slyšela. Blaze tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří stále stojí...
2. Letopisů 18:3...mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako tví! Půjdu do boje s tebou." Jošafat ale izraelského krále...
2. Letopisů 18:22...a proveď to.' Nuže, pohleď - do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti...
2. Letopisů 20:6...jsi přece Bůh na nebesích! To ty vládneš královstvím všech národů a ve tvé ruce je síla i moc. Nikdo nemůže...
2. Letopisů 20:8...Poté, co ji osídlili, postavili v svatyni pro tvé jméno a řekli: ‚Přijde-li na nás neštěstí, meč,...
2. Letopisů 20:9...a před tebe samého - vždyť v tomto domě přebývá tvé jméno - a budeme z našich úzkostí volat k tobě a ty nás...
2. Letopisů 20:37..."Protože ses spolčil s Achaziášem, Hospodin tvé dílo zničí!" Lodě ztroskotaly, a tak z plavby do zámoří...
2. Letopisů 21:14...než ty. Nuže, pohleď: Hospodin zasáhne tvůj lidtvé syny, ženy i všechno tvé jmění velikou ranou. Ty sám...
2. Letopisů 25:15...bohy, kteří nedokázali svůj národ vysvobodittvých rukou?" Král mu na to odpověděl: "Že bychom ...
2. Letopisů 34:16... Ten ji přinesl ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci plní vše, co jim bylo uloženo. Stříbro...
2. Letopisů 34:28...vyslyšel, praví Hospodin. Hle, připojím tvým předkům a budeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči...
Ezdráš 4:11...dopisu, který mu poslali:) Králi Artaxerxovi od tvých služebníků za Eufratem. Oznamujeme králi, že Židé,...
Ezdráš 4:15...králi toto oznámení. Nechť se hledá v archivech tvých otců. Mezi záznamy nalezneš a zvíš, že to město se...
Ezdráš 9:10...náš, co máme říci po tom všem? Opustili jsme tvá přikázání, jež jsi nám vydal skrze své služebníky...
Ezdráš 9:14...nás vyváznout. Jak bychom mohli znovu porušovat tvá přikázání a příznit se s těmito národy páchajícími...
Nehemiáš 1:5...a hrozný, jenž zachováváš smlouvu a milosrdenství těm, kdo milují a dodržují tvá přikázání, nakloň mi...
Nehemiáš 1:6... kterou se před tebou modlím dnem i nocí za tvé služebníky, syny Izraele! Vyznávám hříchy synů Izraele,...
Nehemiáš 1:10...za příbytek pro své jméno.' Vždyť to jsou tví služebníci, tvůj lid, který jsi vykoupil svou velikou...
Nehemiáš 1:11...modlitbě svých služebníků, kteří s potěšením ctí tvé jméno. Dej, tvůj služebník dnes uspěje a dojde...
Nehemiáš 2:6...Král, po boku s chotí, se zeptal: "Jak dlouho tvá cesta potrvá? Kdy se vrátíš?" Když jsem mu udal dobu,...
Nehemiáš 9:5...jsi, Hospodine, Bože náš, od věků na věkyTvé slavné jméno je požehnané, nad všechno požehnání i...
Nehemiáš 9:16...otci pyšně zatvrdili šíji a odmítli poslouchat tvé příkazy. Odmítli poslouchat, nepomysleli na divy, které...
Nehemiáš 9:25...do sytosti, tukem se obalili, s rozkoší užívali tvé velké dobroty. Tehdy se vzbouřili, tobě se postavili,...
Nehemiáš 9:26...tobě se postavili, tvůj Zákon zahodili za hlavuTvé proroky vraždili, když je vyzývali, aby se k tobě...
Nehemiáš 9:29...jsi je zachránil. Varoval jsi je, se vrátítvému Zákonu, oni však zpychli a nechtěli poslouchat tvé...
Nehemiáš 9:34... kněží a otcové. Tvůj Zákon neplnili, nedbali na tvé příkazy ani na výstrahy, jimiž jsi je varoval. Když...
Nehemiáš 9:35...jimiž jsi je varoval. Když ještě měli své království a hojnost tvé dobroty, kterou jsi jim prokazoval, když...
Ester 3:8..."Je tu jeden národ mezi národy všech provincií tvé říše, roztroušený, ale oddělený. Jejich zákony jsou od...
Ester 3:11...Hamanovi, synu Hamedaty Agagovce. "Stříbro je tvé," řekl král Hamanovi, "a stejně tak ten lid. Udělej s...
Job 1:12...Hospodin satanovi. "Všechno, co , je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš!" A s tím satan...
Job 1:18...Ještě to ani nedořekl, když dorazil další: "Tví synové a dcery právě jedli a popíjeli víno v domě svého...
Job 1:19...ten dům ze všech stran, takže se na zřítilTvé děti jsou mrtvé. Unikl jsem jenom , abych ti to...
Job 2:6..."Tak dobrá," řekl Hospodin satanovi. " je ve tvé moci. Musíš ho ale nechat naživu." S tím satan od...
Job 4:4...poučit, pokleslým rukám jsi uměl dodat silTvá slova klopýtajícího zvedala, posiloval jsi podlomená...
Job 4:6...zasáhlo, a děsíš se. není ti oporou zbožnost tvá? Tvá bezúhonnost ti naději nedává? Zhynul snad někdy...
Job 5:25...chybět nic. Poznáš, co je to mít mnohé potomkyTvých ratolestí bude jak trávy na zemi. Ke hrobu dojdeš...
Job 8:2...mu na to řekl: "Jak dlouho budeš takhle mluvitTvé řeči jsou podobné vichřici! Copak Bůh spravedlnost...
Job 8:4...poruší? Copak Všemohoucí právo převrací? Pokud tvé děti proti němu zhřešily, vydal je moci jejich vin....
Job 8:6...poctivý, hned zase začne nad tebou bdít, rozkvět tvých statků znovu obnoví. Tvé počátky budou nicotné oproti...
Job 8:7...tebou bdít, rozkvět tvých statků znovu obnovíTvé počátky budou nicotné oproti hojnosti, jež čeká ....
Job 8:21...bezúhonných nezříká, nepodpoří však ruku bídákaTvá ústa smíchem nakonec naplní, písničku vloží na tvé rty....
Job 8:22...nakonec naplní, písničku vloží na tvé rtyTví nepřátelé však budou mít plášť z ostudy, ze stanu...
Job 10:5...Pohledem smrtelníka díváš se? Copak jsou tvé dny lidským podobné, připomínají tvé roky lidský věk,...
Job 10:7...pídíš se? Víš přece, že jsem nevinen a že tvé ruky nikdo nevyrve! Tvé ruce mne hnětly a tvořily - teď...
Job 10:8...jsem nevinen a že z tvé ruky nikdo nevyrveTvé ruce mne hnětly a tvořily - teď ses obrátil a chceš ...
Job 10:12...spojils . Z lásky jsi obdaroval životemtvá péče střežila můj každý dech. Toto však v srdci skrýval...
Job 10:13...však v srdci skrýval jsi, teď jsem poznal tvé úmysly: Abys hlídal, zda nezhřeším, abys mi...
Job 10:17...proti mně, tvůj hněv proti mně se ještě rozmůžetvá vojska zas a znovu vezmou útokem. Proč jsi vůbec...
Job 11:3...tlacháním všechny umlčíš? Že nikdo neztrestá tvé rouhání? Říkal jsi Bohu: ‚ přesvědčení je ryzí, jsem...
Job 11:16...zapomeneš na své trápení, jak voda odplynetvé paměti. Tvůj život jak poledne se rozzáří, i tma se...
Job 11:19...klidu ulehneš. Budeš spát a nikdo nevyruší , o tvou přízeň se budou mnozí ucházet. Oči ničemů se ale...
Job 13:21...Svou ruku ode odtáhni, nejsem zastrašen tvými hrůzami. Potom vyzvi, se obhájím, anebo začnu...
Job 15:5...zbožnost a bráníš rozjímání před BohemTvá ústa totiž vede špatnost a rozhodl ses mluvit prohnaně....
Job 15:6...vede špatnost a rozhodl ses mluvit prohnaněTvá ústa - ne - odsoudí, usvědčují vlastní rty!...
Job 16:3...to mluvení do větru?' Nebo: ‚Co dráždí ke tvým výlevům?' I bych uměl mluvit jako vy, kdybyste na...
Job 18:4...jsme tu za dobytek? To nás považuješ za tupceTvá vlastní zuřivost drásá ! Copak se kvůli tobě zboří...
Job 21:14...v pokoji. Bohu však říkají: ‚Nech nás být! O tvých cestách nechceme vědět nic! Kdo je to ten Všemohoucí?...
Job 22:3...člověka? Že by mu chytrák nějak prospíval? Copak tvá spravedlnost Všemohoucího zajímá? Žiješ-li bezúhonně,...
Job 22:4...Žiješ-li bezúhonně, co z toho ? Že by setvou zbožnost s tebou pohádal? Proč by měl s tebou k soudu...
Job 22:5...pohádal? Proč by měl s tebou k soudu utíkatTvá špatnost musí být veliká, tvá vina je bezmezná! Od...
Job 22:25...mezi říční balvany. Pak bude Všemohoucí zlatem tvým, hromadou stříbra bude ti. Všemohoucí pak bude tvou...
Job 22:26... hromadou stříbra bude ti. Všemohoucí pak bude tvou rozkoší, k Bohu tvář svou obrátíš. Budeš se k němu...
Job 22:28...sliby tehdy vyplníš. Cokoli rozhodneš, obstojítvé cesty budou světlem zality. ‚Hlavu vzhůru!' řekneš...
Job 22:30...není bez viny, vysvobozen bude pro čistotu rukou tvých." Job na to...
Job 35:4...Na tyhle řeči ti tedy odpovídám a s teboutvým přátelům: Podívej se k nebi, jen pohlédni, pozoruj...
Job 35:8... jak ho tím obdaříš? Co by si od tebe mohl vzítTvá ničemnost škodí člověku jako ty, tvou spravedlnost...
Job 35:14...Co teprve, říkáš-li, že ho nikde nevnímáš, že tvá pře leží u něj a ty na něj čekáš, že prý ve svém hněvu...
Job 38:11...na dveře a řekl: ‚Smíš sem, a dál netvé vzduté vlny se zlomí zde'? Poručil jsi jitru někdy v...
Job 39:9... Bude ti buvol ochoten sloužit? Bude nocovat ve tvé stáji? Můžeš ho provazy udržet u brázdy? Bude za tebou...
Job 39:26... hřímání velitelů a všechen křik. Řídí se sokol tvým rozumem, když k letu na jih křídla rozestře? Vznese se...
Job 42:2..."Uznávám, že jsi všemocný a že nic nepřekazí tvé úmysly. Ptal ses: ‚Kdo to zastírá záměry, a přitom...
Job 42:7...Elifazovi Temanskému: "Hořím hněvem proti tobětvým dvěma přátelům, protože jste o mně nemluvili pravdivě...
Žalmy 2:7... Řekl mi: "Jsi můj syn, jsem ode dneška Otcem tvým! Požádej a učiním národy země tvým dědictvím,...
Žalmy 2:8...Otcem tvým! Požádej a učiním národy země tvým dědictvím, nejzazší končiny tvým vlastnictvím....
Žalmy 3:9... zvyrážej zuby ničemů! Hospodinovo je vítězství, na tvém lidu tvé požehnání. séla Pro předního zpěváka...
Žalmy 5:8...a podvodníky si Hospodin oškliví! ale díky tvé veliké lásce do tvého domu vejít smím, abych se klaněl...
Žalmy 5:12... ti všichni budou jásat navěky. Ty, kdo milují tvé jméno, prosím přikryj, se před tebou mohou veselit!...
Žalmy 8:4... mstivého protivníka abys překonal! Když vidím tvá nebesa, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kterés tam...
Žalmy 9:2... celým srdcem svým, vypravovat chci o všech tvých zázracích! Z tebe se raduji, pro tebe jásám, tvému...
Žalmy 9:4...zazpívat! Moji nepřátelé ustoupí a padnou, před tvojí tváří zahynou, neboť ses ujal mého soudu a mých práv,...
Žalmy 9:11...je v dobách soužení. v tebe doufají, kdo tvé jméno znají, neopustíš, Hospodine, ty, kdo hledají!...
Žalmy 9:15...smrti vytrhni, abych pak zvěstoval všechny tvé chvály, v branách Dcery sionské abych tvou spásu...
Žalmy 9:20...Povstaň, Hospodine, proti lidské zvůli, před tvým soudem stanou národy! Vyděs je, Hospodine, jsou...
Žalmy 10:5...myšlení. Na svých cestách mají stále jen úspěchtvé zákony jsou jim vzdáleny, ze všech protivníků mají jen...
Žalmy 13:6...porazil!" nepřátelé neslaví selhání. Na tvoji lásku spoléhám, nad tvou spásou srdce zajásá,...
Žalmy 15:1...bude veselit! Žalm Davidův. Kdo, Hospodine, ve tvém stanu bude? Kdo bydlet smí na tvé svaté hoře? Kdo žije...
Žalmy 16:11...svého věrného! Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti, nekonečné blaho je po...
Žalmy 17:2...bezelstných. Od tebe samého vyjde můj soudtvé oči na právo dohlédnou! Zkoumals srdce, v noci s'...
Žalmy 17:4...to lidé běžně dělají. Pro slovo, jež vyšlo ze tvých rtů, varoval jsem se cest zločinců. kroky se...
Žalmy 17:5...jsem se cest zločinců. kroky se držely tvých šlépějí, nohy neklesly. K tobě volám, Bože, ty mi...
Žalmy 17:8...prchají! Jak zřítelnici oka opatruj, ve stínu tvých křídel kéž úkryt naleznu před ničemy, kteří chtějí...
Žalmy 17:15...v hojnosti! se však po právu budu kochat tvou tváří, nasycen budu tvou podobou, se probudím. Pro...
Žalmy 18:16...byla obnažena, základy světa odkryty před řevem tvým, Hospodine, před tvým dechem zuřivým! Sehnul se z...
Žalmy 18:50...zachráníš. Proto budu chválit mezi národytvé jméno, Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná...
Žalmy 20:4...Sionu kéž podepře! Kéž si vzpomene na všechny tvé oběti, tvé zápaly kéž v popel obrátí! séla Kéž ti ,...
Žalmy 20:5...kéž v popel obrátí! séla Kéž ti , po čem tvé srdce touží, všechny tvé úmysly kéž naplní! Kéž z tvého...
Žalmy 20:6...touží, všechny tvé úmysly kéž naplní! Kéžtvého vítězství se můžem radovat, ve jménu našeho Boha...
Žalmy 21:2...předního zpěváka. Žalm Davidův. Ve tvé síle, Hospodine, raduje se král - jak jen se veselí dík...
Žalmy 21:9...se král - dík lásce Nejvyššího nezakolísá! Na tvé nepřátele tvá ruka dosáhne, všechny tvé protivníky...
Žalmy 22:23... před rohy buvola! Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shromáždění budu velebit: Ctitelé...
Žalmy 22:28...se rozpomenou a k Hospodinu se navrátí; před tvojí tváří se klanět budou všechny rodiny a národy. Vždyť...
Žalmy 23:4...se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj pruttvá hůl konejší. Před zraky protivníků stůl mi prostíráš...
Žalmy 24:6...Takoví jsou ti, kdo se na něj ptají, kdo hledají tvou tvář, Bože Jákobův. séla Pozvedněte, brány, svá...
Žalmy 26:3... zkoušej , prověř srdce i svědomíTvou lásku stále před sebou vidím, tvá věrnost všude...
Žalmy 26:7...ti hlasitě vzdával díky, abych vyprávěl o všech tvých zázracích. Miluji, Hospodine, dům, kde přebýváš,...
Žalmy 26:8... dům, kde přebýváš, místo, kde zůstává sláva tvá! Mezi hříšníky mou duši nezahrň, s vrahy můj život...
Žalmy 27:8...O tobě přemítá srdce, že říkáš: "Hledejte mou tvář!" Tvou tvář tedy hledám, Hospodine, neskrývej přede...
Žalmy 28:2... prosby, když k tobě volám, když ruce zvedámtvé nejsvětější svatyni! Nezahrnuj mezi darebáky a mezi...
Žalmy 30:10...snad prach tebe oslavovat? Bude snad vyprávěttvé věrnosti? Slyš, Hospodine, smiluj se nade mnou, prosím,...
Žalmy 31:6... kterou mi nastražili, vždyť jsi mou posilou! Do tvých rukou svěřuji svého ducha, Hospodine, věrný Bože,...
Žalmy 31:8...nadějí je Hospodin. Jásat a radovat se budutvé lásky, že jsi pohlédl na trápení, žes poznal mou...
Žalmy 31:20...mluví tak tvrdě, pyšně a potupně! Jak veliká je tvá dobrota, kterou jsi zachoval těm, kdo ctí! Dokázals...
Žalmy 31:23... Tehdy jsem řekl ve svém rozrušení: "Od očí tvých jsem zavržen!" Ty jsi však vyslyšel moje prosby, když...
Žalmy 32:4... kosti chřadly, když celé dny jsem naříkalTvá ruka tížila ve dne v noci, z mízy stal se letní...
Žalmy 33:22...srdce, v jeho svaté jméno doufáme. Kéž je s námi tvá láska, Hospodine, jako je v tobě naše naděje! Žalm...
Žalmy 34:14...dny? Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech není žádná lest. Odmítej zlo a konej dobro,...
Žalmy 35:28...služebníku pokoj dopřává!" Můj jazyk mluvítvé spravedlnosti, zpívá tvé chvály po všechny dny! Pro...
Žalmy 36:6... na cestě nekalosti stojí, zla se neštítíTvá láska, Hospodine, dosahuje k nebi, tvá věrnost sahá k...
Žalmy 36:7... dosahuje k nebi, tvá věrnost sahá k oblakůmTvá spravedlnost je jak mohutné hory, tvé zákony jsou...
Žalmy 36:8...nesmírná - lidem i zvěři, Hospodine, pomáhášTvá láska, Bože, je nad cenné poklady, do stínu tvých...
Žalmy 37:6...svoji cestu, doufej v něj a on to učiní: vyvede tvou spravedlnost na denní světlo, tvou nevinu na slunce...
Žalmy 38:3...rozzuření nekárej! Vždyť jsem probodán tvými šípy, tvá ruka drtí ! Tvůj hněv na mně nenechal...
Žalmy 39:11...způsobil! Odvrať ode svoji metlu, pod ranami tvé ruky umírám! Když trestáš člověka za jeho vinu, jako...
Žalmy 40:9...o mně v Knize napsáno. Mou radostí je konat vůli tvou, tvůj Zákon, Bože můj, v nitru nosím si." Ve velikém...
Žalmy 40:11...své rty jsem nezdržoval, to víš, Hospodine, sámTvoji spravedlnost v srdci neskryl jsem, o tvé věrnosti...
Žalmy 40:12... mi prosím neodpírej; kéž láska a pravda tvá vždycky nade mnou drží stráž! Obklopily pohromy, jež...
Žalmy 40:17...říkají: "Veliký je Hospodin!" ti, kdo milují tvé spasení. sám jsem nuzný a ubohý - kéž bys na , můj...
Žalmy 42:8...vršku Micaru. Hlubina se ozývá hlubině ve hluku tvých peřejí, všechny tvé vlny a tvé příboje se valí přese...
Žalmy 43:3...svou - ty povedou, budou provázet k hoře tvé svatosti, kde bydlíš ty. Tehdy přistoupím k Božímu...
Žalmy 44:4...tu zemi neovládli, ve vlastní paži neměli vítězství; tvá pravice to byla, paže tvá, tvář tvá jim zářila -...
Žalmy 44:6...vítězit Jákoba! S tebou jsme nepřátele drtilitvým jménem po útočnících šlapali. Ve vlastní luk jsem...
Žalmy 44:9...se Bohem každý den, stále jsme slavili jméno tvé! séla Teď jsi nás ale zahnal a zahanbil, nevytáhl jsi s...
Žalmy 44:18...nezapomněli jsme na tebe, nezradili jsme smlouvu tvou. Naše srdce se jinam neodvrátilo, z tvé stezky nesešel...
Žalmy 44:19...smlouvu tvou. Naše srdce se jinam neodvrátilo, z tvé stezky nesešel náš krok. Ty jsi nás ale drtil v kraji...
Žalmy 44:27...zemi. Povstaň a pomoz nám - nás vykoupí láska tvá! Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie". Poučný žalm...
Žalmy 45:3...Ze všech lidí jsi nejkrásnější, milostí kanou tvoje rty - sám Bůh ti žehná navěky! Připevni, hrdino, k...
Žalmy 45:5...do boje za pravdy a pokory spravedlivou věctvá pravice zmůže věci úžasné! Tvé šípy, králi, ostré jsou,...
Žalmy 45:6...věc - tvá pravice zmůže věci úžasnéTvé šípy, králi, ostré jsou, národy skolí před tebou, srdce...
Žalmy 45:7...věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé. Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto Bůh,...
Žalmy 45:8... tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé! Myrhou, aloí a kasií voní roucha tvá, z paláců...
Žalmy 45:9...společníky tvé! Myrhou, aloí a kasií voní roucha tvá, z paláců slonoviny se těšíš harfami. Dcery králů jsou...
Žalmy 45:10...se těšíš harfami. Dcery králů jsou mezi tvými skvosty, po pravici ti stojí manželka ofirským zlatem...
Žalmy 45:12...Na svůj lid i na dům otce zapomeň, vždyť po tvé kráse touží král - před ním se skloň, on je tvůj pán. I...
Žalmy 45:18...budeš mít děti; učiníš je knížaty po celé zemiTvé jméno chci připomínat po všechna pokolení, na...
Žalmy 48:10...je Bůh upevní navěky! séla Rozjímáme, Bože, o tvé lásce uprostřed tvojí svatyně. Jako tvé jméno, Bože,...
Žalmy 48:11... Bože, o tvé lásce uprostřed tvojí svatyně. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála do všech končin země...
Žalmy 50:7... usvědčím: , Bůh, jsem přece Bohem tvým! Kvůli tvým obětem neviním, tvé zápaly mi nikdy...
Žalmy 50:8...usvědčím: , Bůh, jsem přece Bohem tvým! Kvůli tvým obětem neviním, tvé zápaly mi nikdy nechybí. Nechci...
Žalmy 50:9...mi nikdy nechybí. Nechci však býka z chlévů tvých, nechci kozlíky z tvé ohrady! Všechna zvěř v lese...
Žalmy 51:15...ze své spásy, ušlechtilým duchem posilniTvým cestám pak budu provinilce učit, aby se hříšníci k...
Žalmy 51:16..., Bože, Bože spásy, jazyk můj zpívátvé spravedlnosti! Pane můj, otevři rty, ústa...
Žalmy 51:17...Pane můj, otevři rty, ústa zvěstují tvé chvály! V oběti neměl bys zalíbení, kdybych ti ji dal,...
Žalmy 52:11... budu, Pane, navěky za to, cos učinil. V tvém jménu složím naději, neboť je vzácné před tvými...
Žalmy 54:8...věrnost svou! Potom ti budu obětovat ochotnětvé jméno, Hospodine, slavit, že dobré je! On vysvobodí...
Žalmy 57:2...Bože, smiluj se, vždyť jsi mým úkrytem! Do stínu tvých křídel schovám se, než zkáza pomine. K Bohu, k...
Žalmy 57:11...mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národůTvá láska sahá k samému nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům....
Žalmy 59:17...hladu musejí se ke spánku uložit. ale budutvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty...
Žalmy 60:6...ale korouhev dal jsi, aby ji rozvinuli v pravdě tvé.séla Aby tví milovaní byli zachráněni, pomoz svou...
Žalmy 60:7...dal jsi, aby ji rozvinuli v pravdě tvé.séla Aby tví milovaní byli zachráněni, pomoz svou pravicí, vyslyš...
Žalmy 61:5...mým útočištěm, baštou před tváří nepřátel. V tvém stanu chtěl bych bydlet stále, ve skrytu tvých křídel...
Žalmy 63:3...po vodě. Kéž bych ve svatyni znovu uviděltvou sílu a tvou slávu kéž bych zakoušel! Lepší než život...
Žalmy 63:4...kéž bych zakoušel! Lepší než život je láska tvá, rty proto budou opěvat. Budu chválit po dobu...
Žalmy 63:8...jsi byl mou pomocí - zpívám ve stínu křídel tvých! K tobě jsem přilnul celou svou duší, ty podpíráš...
Žalmy 65:5...Blaze vyvoleným, které zveš, aby stanuli na tvých nádvořích! Dobrotou tvého domu se sytíme ve chrámu...
Žalmy 65:12... co roste z . Korunuješ rok svou dobrotoutvé stopy kanou hojností. Zelené louky jsou, kde byla poušť...
Žalmy 66:3...hlásejte! Řekněte Bohu: Jak ohromné jsou skutky tvé! Tváří v tvář tvé mohutné síle tvoji nepřátelé krčí se....
Žalmy 67:3...nám, rozjasni nad námi svoji tvář! séla je tvá cesta na zemi známa, mezi všemi lidmi spása tvá! ...
Žalmy 68:11...jsi své zemdlené dědictví. V něm domov našly tvé zástupy, svou hojností jsi, Bože, chudé podělil! Když...
Žalmy 68:23...kštici těch, kdo žijí ve hříchu! Pán praví: "Tvé soky přivedu zpátky z Bášanu, i z mořské hlubiny...
Žalmy 68:24...je nazpátek, aby sis omyl nohy v krvi nepřáteltví psi aby ji chlemtali jazykem!" Spatřili tvůj slavný...
Žalmy 69:14...budu modlit k tobě, vždyť je, Hospodine, čas tvé milosti. Vyslyš , Bože, ve své veliké lásce, zachraň...
Žalmy 69:25...navždycky! Vylij na své rozhněvání, plamen tvé prchlivosti je zachvátí. Jejich příbytek zůstane...
Žalmy 69:28... Jejich viny jim proto všechny sečti, do tvé spravedlnosti nevstoupí. Z knihy života jsou...
Žalmy 69:30...počteni! sám jsem ubohý, trpím bolestítvá spása však, Bože, mi bezpečí! Boží jméno pak písní...
Žalmy 70:5...navždy říkají: "Bůh je veliký!" ti, kdo milují tvé spasení. sám jsem nuzný a ubohý, ke mně, můj Bože,...
Žalmy 71:8... ty jsi však moje pevná skrýš. Kéž se ústa tvou chválou naplní, abych mohl celý den velebit!...
Žalmy 71:15... chválit budu víc a víc. Vyprávět budutvé spravedlnosti, celý den mluvit o tvém spasení - ...
Žalmy 71:16...vypočíst! Přistoupím s chválou Hospodinova hrdinství, tvou spravedlnost, Pane, připomínat chci! Učils ,...
Žalmy 71:17...Učils , Bože, od mládí, dosud vyprávímtvých zázracích. Neopouštěj , Bože, když stárnu a šedivím...
Žalmy 71:18...Bože, když stárnu a šedivím, tomuto pokolení než tvou sílu vyjevím, o tvé moci než zpravím všechny potomky!...
Žalmy 71:19...vyjevím, o tvé moci než zpravím všechny potomkyTvá spravedlnost, Bože, sahá do výšin, ohromné věci...
Žalmy 71:22... pak, Bože můj, při lyře oslavím, zazpívámtvé věrnosti, na citeře ti žalmy zahraji, Svatý izraelský!...
Žalmy 71:24...duše, kterou jsi vykoupil. Můj jazyk stále bude tvou spravedlnost velebit - že byli zahanbeni, že se...
Žalmy 72:2...královu! soudí tvůj lid spravedlivě, všechny tvé chudé po právu. hory přinesou lidu blahobyt, pahorky...
Žalmy 73:15...trest. Kdybych však mluvil tímto způsobem, k tvým dětem bych se choval nevěrně! Chtěl jsem to tedy...
Žalmy 73:28...v Hospodinu, svém Pánu, mám svou skrýš - o všech tvých skutcích proto vyprávím! Poučný žalm Asafův. Proč...
Žalmy 74:7...rozbili sekerami a krumpáči. Do základů vypálili tvoji svatyni, příbytek tvého jména zprznili. V srdci si...
Žalmy 74:16...řeky ty jsi vysušil. Tobě patří den - i noc je tvá, měsíc i slunce ty jsi umístil. Ty jsi vymezil všechny...
Žalmy 74:18... na rouhání nepřátel, na to, jak národ bláznů tvé jméno urážel! Nedávej šelmám duši své hrdličky, nikdy...
Žalmy 74:21... utlačení nejsou zahanbeni, chválí tvé jméno nuzní a ubozí! Povstaň , Bože, a veď svou při,...
Žalmy 74:23...rouhají! Nezapomínej na řev svých nepřátel, křik tvých protivníků stále vzmáhá se! Pro předního zpěváka, na...
Žalmy 75:2...žalm Asafův. Oslavujeme , Bože, oslavujemetvé divy ukazují, jak blízké je jméno tvé! Ty pravíš: "V...
Žalmy 76:8...do mrákot upadli! Jak hrozný jsi - ano ty - před tvojí tváří kdo obstojí, když hněvem zahoříš? Když z nebe...
Žalmy 77:12...vzpomínat, co Hospodin učinil - ano, připomenu tvé dávné zázraky! O všem, co vykonals, přemýšlím, přemítám...
Žalmy 77:14...vykonals, přemýšlím, přemítám o tom, cos učinilTvá cesta, Bože, je cestou svatosti, kdo z bohů je veliký...
Žalmy 77:18...proudem z mraků valily, nebesa zněla hřímánímtvé střely všemi směry letěly! Tvým hromobitím zněla...
Žalmy 77:19...zněla hřímáním, tvé střely všemi směry letělyTvým hromobitím zněla vichřice, blesky ozářily celý svět,...
Žalmy 77:20...ozářily celý svět, země se třásla, chvěla seTvá cesta, Bože, vedla přes moře, tvá stezka přes vody...
Žalmy 79:1...svých. Žalm Asafův. Pohané vtrhli, Bože, do tvého dědictví, poskvrnili chrám tvé svatosti, Jeruzalém...
Žalmy 79:2...svatosti, Jeruzalém obrátili v sutiny! Mrtvoly tvých služebníků nechali ptákům, těla tvých věrných dali...
Žalmy 79:5...ještě, Hospodine? Budeš navěky rozzloben? Bude tvé horlení hořet plamenem? Vylij svůj hněv raději na...
Žalmy 79:6... kteří uznat nechtějí, vylij ho na ta království, jež jméno tvé nevzývají - za to, že Jákoba zhltali, že...
Žalmy 79:10...Kde je?" Ukaž pohanům před našima očima, že krev tvých služebníků bude pomstěna! Nářek zajatých kéž k tobě...
Žalmy 79:13... oslavovat budeme. Na věky věků, stále dál tvé chvály chceme zvěstovat! Pro předního zpěváka, na...
Žalmy 80:16...- o tuto révu se postarej! Réva, již sázela tvá pravice, ratolest, kterou sis pěstoval, posekána,...
Žalmy 80:18... spálena ohněm je, od tvého hněvu umírá. Kéž je tvá ruka nad mužem tvé pravice, nad lidským synem, jehož...
Žalmy 80:19...Neopustíme nikdy více; oživ nás, můžeme tvé jméno uctívat! Hospodine Bože zástupů, navrať nás,...
Žalmy 81:7...Egyptu. Slyším hlas mně dosud neznámý: " jsem tvá záda zbavil břemene a tvé ruce košů zednických. Volal...
Žalmy 81:11...Bůh, který vyvedl ze země egyptské - naplním tvá ústa, jen co je otevřeš! Můj lid ale neposlouchal,...
Žalmy 83:3... Bože, ze svého klidu probuď se! Pohleď, jak se tví nepřátelé bouří, ti, kdo nenávidí, hlavy zvedají....
Žalmy 83:4...bouří, ti, kdo nenávidí, hlavy zvedají. Proti tvému lidu spřádají tajné plány, radí se proti tvým...
Žalmy 83:16... takto je stíhej svojí bouří, je vyděsí tvá vichřice! Jejich tvář naplň zahanbením, tvé jméno,...
Žalmy 83:17...svojí bouří, je vyděsí tvá vichřice! Jejich tvář naplň zahanbením, tvé jméno, Hospodine, aby hledali....
Žalmy 84:4...si našla vlaštovka, aby vyvedla svá mláďata - u tvých oltářů, Hospodine zástupů, Králi můj a Bože můj!...
Žalmy 84:11... svého pomazaného zahrň milostí! Jeden den ve tvých nádvořích je lepší než jinde na tisíc! V domě svého...
Žalmy 86:8...neboť mi odpovíš. Žádný bůh není, Pane, jako tytvým skutkům není podobných! Všechny národy, kterés učinil,...
Žalmy 86:9...národy, kterés učinil, přijdou se tobě poklonittvé jméno, Pane, oslaví! Vždyť ty jsi veliký, činíš zázraky...
Žalmy 86:11...Svou cestu, Hospodine, ukaž mi, abych se držel tvé věrnosti. srdce se soustředí, abych tvé jméno...
Žalmy 86:12...ctil! Chválím , Pane Bože, celým srdcem svýmtvé jméno chci slavit navěky! Vždyť ty miluješ láskou...
Žalmy 88:3...před tebou běduji. Kéž moje modlitba dospějetvé tváři, nakloň své ucho k mému úpění! Duši mám plnou...
Žalmy 88:6...jako bojovník síly zbavený! Zanechali mezi mrtvými, jsem jako mrtvoly v hrobě ležící, na něž si...
Žalmy 88:8... do nejtemnější propasti. Dolehlo na  tvé zuření, svými vlnami jsi porazil! séla Přátele ode...
Žalmy 88:11...vztahuji ruce své. Budeš snad konat divy pro mrtvé? Zvednou se stíny ke tvé oslavě? séla Bude se o tvé...
Žalmy 88:12...Zvednou se stíny ke tvé oslavě? séla Bude setvé lásce mluvit ve hrobě a o tvé věrnosti v záhubě? Copak...
Žalmy 88:13...v záhubě? Copak se ukáže tvůj zázrak v temnotětvá spravedlnost v zemi bez vzpomínek? však, Hospodine,...
Žalmy 88:16...tvář? Ztrápený jsem, umírám od mládí; snáším tvé hrůzy, jsem bezradný. Tvůj prudký hněv se přese valí...
Žalmy 88:17... Tvůj prudký hněv se přese valí, zdrcen jsem tvými hrůzami! Pořád obkličují jako voda, zaplavují ...
Žalmy 89:2...žalm Etana Ezrachejského. Hospodine, o tvé lásce chci zpívat napořád, navěky chci svými ústy tvou...
Žalmy 89:3...svými ústy tvou věrnost zvěstovat! Tvrdím, že tvá láska věčné základy, nebesa jsou potvrzením tvé...
Žalmy 89:5...do smlouvy, svému služebníku Davidovi slibujiTvé potomstvo ustanovím navěky, po všechna pokolení tvůj...
Žalmy 89:6...trůn upevním." séla Nebesa, Hospodine, slaví tvé zázraky, shromáždění svatých tvou věrnost velebí. Rovná...
Žalmy 89:14...i Hermon v tvém jménu jásají. Mocná je paže tvá, silná ruka tvá, pravice tvá se pozvedá. Právo a...
Žalmy 89:15...tvá se pozvedá. Právo a spravedlnost jsou tvého trůnu opora, láska a věrnost předchází tvoji tvář!...
Žalmy 89:16...národu, jenž umí Hospodina velebit; ve světle tvé tváře takoví smějí žít. Ve tvém jménu radují se celé...
Žalmy 89:17...ve světle tvé tváře takoví smějí žít. Ve tvém jménu radují se celé dny, tvá spravedlnost jim dává...
Žalmy 89:18... Sláva jejich síly jsi přece ty sám, díky tvé milosti se náš roh pozvedá. Hospodinu patří naše pavéza...
Žalmy 89:47...se, Hospodine, budeš ukrývat? Napořád? Musí tvá zuřivost jak oheň plát? Jak krátký je můj život -...
Žalmy 89:50...zachrání svůj život z moci podsvětí? séla Kam se tvá první láska, Pane, poděla? Na svoji věrnost jsi...
Žalmy 89:52...národů mi padly do klína! Jak jen se, Hospodinetví nepřátelé rouhali! Tvému pomazanému se rouhali a jeho...
Žalmy 90:7...roste a rozkvétá, večer skosena usychá! Pro tvé rozlícení hyneme, tvé zuřivosti se děsíme. Naše viny...
Žalmy 90:11...a potíže, náhle je konec - a pryč letíme! Sílu tvého hněvu kdo ale zná, před tvou zuřivostí kdo bázeň ?...
Žalmy 90:16...soužení, jako ta léta, kdy jsme žili v neštěstíTvým služebníkům je zjevné dílo tvé, jejich děti se...
Žalmy 91:7...se plíží, ani zhoubné rány v čase poledním. Po tvém boku jich padne tisíc a deset tisíců po tvé pravici,...
Žalmy 91:11... Vždyť kvůli tobě pověřil anděly, na všech tvých cestách aby chránili, na rukou aby nosili, nohu...
Žalmy 92:2...pro sobotní den. Krásné je Hospodina velebittvé jméno opěvovat, Nejvyšší! Vyprávět o tvé lásce za...
Žalmy 92:3... tvé jméno opěvovat, Nejvyšší! Vyprávěttvé lásce za svítání, o tvé věrnosti zpívat za nocí při...
Žalmy 92:5...Pane, obšťastnil, proto chci zpívat o díle rukou tvých. Jak veliké jsou, Hospodine, skutky tvé, jak jsou tvé...
Žalmy 92:6...rukou tvých. Jak veliké jsou, Hospodine, skutky tvé, jak jsou tvé záměry velmi hluboké! Tupý člověk o tom...
Žalmy 92:10...vyvýšen navěky! Jistěže, Hospodine, nepřátelé tví, jistěže nepřátelé tví budou zničeni: rozprášeni budou...
Žalmy 93:5...mocnější je Hospodin! Zcela spolehlivá jsou tvá svědectví, tvému domu svatost náleží, Hospodine,...
Žalmy 94:5...honosí. Tvůj lid, Hospodine, deptají, utlačují tvé dědictví. Mordují vdovy a příchozí, vraždí...
Žalmy 94:18...říši mlčení! jsem si řekl: " noha poklesá," tvá láska, Hospodine, ale držela! Když nitro měl jsem...
Žalmy 94:19... ale držela! Když nitro měl jsem plné úzkostítvé utěšení mi bylo rozkoší! Spojí se s tebou vládci...
Žalmy 97:8... judské osady se radují, Hospodine, díky soudům tvým! Vždyť ty, Hospodine, jsi nad vší zemí Nejvyšší, nad...
Žalmy 99:3...je na Sionu Hospodin, vyvýšený nad všemi národyTvé jméno veliké a hrozné velebí: "On je svatý!" Král ve...
Žalmy 102:11...slzy přidávám! To všechno pro tvůj hněv, pro tvé horlení - pozdvihl jsi , abys odmrštil! Mých dnů...
Žalmy 102:13... navěky zůstáváš, po všechna pokolení trvá tvá památka. Vstaneš, aby ses nad Sionem smiloval, vždyť ...
Žalmy 102:15...mu přízeň prokázat, přišel správný čas! Vždyť tvoji služebníci milují jeho kamení, nad jeho prachem jsou...
Žalmy 102:16...národy ctít budou a všichni králové světa slávu tvou, Hospodin znovu Sion zbuduje, se ukáže ve slávě...
Žalmy 102:25...života - po všechna pokolení trvají léta tvá! Za pradávna jsi zemi založil, dílem tvých rukou jsou...
Žalmy 102:26...léta tvá! Za pradávna jsi zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy,...
Žalmy 102:28...starý plášť a budou pryč. Ty však jsi tentýžtvá léta neskončí. Děti tvých služebníků budou žít dál,...
Žalmy 102:29...však jsi tentýž - tvá léta neskončí. Děti tvých služebníků budou žít dál, jejich símě bude před tebou...
Žalmy 103:3...a nikdy nezapomeň na jeho odměnu! On ti všechny tvé viny odpouští, on uzdravuje ze všech nemocí. On ...
Žalmy 103:5...korunuje láskou a něžností. On štědře naplňuje tvé žádosti, mládí ti obnovuje jako orlovi! Hospodin...
Žalmy 104:4...na křídlech větrných. Vichry činíš svými poslytvými služebníky jsou plameny! Zemi jsi založil na jejích...
Žalmy 104:7...jsi ji oceánem, vody stály i nad horami. Před tvojí hrozbou pak rozutekly se, před tvým burácením prchaly...
Žalmy 104:13...paláců hory napájíš, země se sytí ovocem skutků tvých! Trávě pro dobytek dáváš růst a také rostlinám k...
Žalmy 104:24...něm, než se zešeří. Kolik je, Hospodine, skutků tvých! Všechno jsi moudře učinil - země je plná tvých...
Žalmy 105:11...pro Izrael: "Tobě dám kanaánskou zem, bude tvým dědičným údělem!" Přitom jich tenkrát bylo jen trochu,...
Žalmy 106:5...prokážeš, se svojí spásou navštiv ! Štěstí tvých vyvolených dej mi zakusit, s tvým národem se mohu...
Žalmy 106:7...jsme zle. Naši otcové v Egyptě nepochopili divy tvé! Na velikost tvé lásky nepamatovali, u Rudého moře...
Žalmy 106:47... Hospodine, náš Bože, a z národů nás posbírejTvé svaté jméno oslavíme, tvou chválou se chlubíme!...
Žalmy 108:5...mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národůTvá láska sahá výše než k nebi, tvá věrnost vzhůru k...
Žalmy 109:27...zachraň ! Takto poznají, že je to ruka tvá a že ty, Hospodine, jsi to vykonal. Žehnej mi, zatímco...
Žalmy 110:1...řekl mému Pánu: "Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím." Mocné žezlo tvé Hospodin ze...
Žalmy 110:2...ti tvé nepřátele k nohám položím." Mocné žezlo tvé Hospodin ze Sionu napřáhne: "Vládni uprostřed svých...
Žalmy 110:3...nepřátel!" Tvůj lid se dobrovolně nabídne, se tvá síla ukáže ve svaté nádheře. Jak rosa z lůna svítání...
Žalmy 110:5...navěky podle řádu Melchisedechova." Pán bude po tvé pravici; přijde jeho hněv, králové budou sraženi! ...
Žalmy 116:16... že jsem tvůj služebník, ano, tvůj služebníktvé služebnice syn, ty jsi mi pouta uvolnil! Tobě přinesu...
Žalmy 119:5... Kéž jsou cesty zpevněny, abych dodržoval tvé zákony! Budu-li dbát všech jeho příkazů, zahanben nikdy...
Žalmy 119:7...nebudu. Chválit budu se srdcem upřímnýmtvým spravedlivým soudům když se naučím. Tvé zákony chci...
Žalmy 119:8... tvým spravedlivým soudům když se naučímTvé zákony chci dodržet - jen prosím neopouštěj ! Jak...
Žalmy 119:9...Jak mladík svou stezku udrží v čistotě? Tak, že tvým slovem řídí se! Celým svým srdcem hledám , od tvých...
Žalmy 119:10...slovem řídí se! Celým svým srdcem hledám , od tvých příkazů zbloudit nenech ! V srdci si ukládám tvé...
Žalmy 119:11...příkazů zbloudit nenech ! V srdci si ukládám tvé výroky, abych proti tobě nehřešil. Požehnaný jsi,...
Žalmy 119:14...svými rty vše, co jsi nařídil. Raduji se z cesty tvých svědectví jako z největšího bohatství. O tvých...
Žalmy 119:15...tvých svědectví jako z největšího bohatství. O tvých pravidlech přemítám, abych na tvoje stezky dbal. Tvé...
Žalmy 119:16...pravidlech přemítám, abych na tvoje stezky dbalTvé zákony jsou mi rozkoší - tvé slovo neztrácím z paměti!...
Žalmy 119:17...z paměti! Dopřej svému služebníku, abych žiltvé slovo abych naplnil! oči otevři, abych uviděl úžasné...
Žalmy 119:20...mi neskrývej! Mou duši stále stravuje touha po tvých pokynech. Okřikuješ pyšné - jsou proklatí, od tvých...
Žalmy 119:21...pokynech. Okřikuješ pyšné - jsou proklatí, od tvých přikázání zbloudili! Zbav zahanbení a potupy,...
Žalmy 119:22...Zbav zahanbení a potupy, vždyť držím se tvých svědectví! Vládcové zasedají a pomlouvají , tvůj...
Žalmy 119:23...a pomlouvají , tvůj služebník zatím přemýšlítvých zákonech. Tvá svědectví jsou mi rozkoší - jsou to ...
Žalmy 119:24... tvůj služebník zatím přemýšlí o tvých zákonechTvá svědectví jsou mi rozkoší - jsou to rádci nejbližší!...
Žalmy 119:27...pouč . Dej mi rozumět cestě svých pravidel, o tvých zázracích abych přemýšlel. duše smutkem hroutí se,...
Žalmy 119:30... svým Zákonem. Zvolil jsem si cestu věrnostitvé pokyny mám stále na mysli. Tvých svědectví, Hospodine,...
Žalmy 119:31...cestu věrnosti, tvé pokyny mám stále na mysliTvých svědectví, Hospodine, držím se, nedej, abych byl...
Žalmy 119:32...se, nedej, abych byl zahanben! Poběžím cestou tvých příkazů - do srdce dals mi svobodu! Ukaž mi,...
Žalmy 119:39... z níž mám strach - jak dobrá jsou nařízení tvá! Jak toužím po tvých pravidlech - svou spravedlností...
Žalmy 119:40...- jak dobrá jsou nařízení tvá! Jak toužím po tvých pravidlech - svou spravedlností obživ ! Kéž na ,...
Žalmy 119:41...spravedlností obživ ! Kéž na , Hospodinetvá láska sestoupí a tvoje spása, jak jsi zaslíbil! mám...
Žalmy 119:43...mi neber z úst slova věrnosti, spoléhám přece na tvé pokyny. Tvůj Zákon stále plnit chci, navždy a...
Žalmy 119:45...Svobodně budu žít stále dál, neboť jsem vyhledal tvá pravidla. Hovořit budu o tvých svědectvích, nebudu...
Žalmy 119:46...neboť jsem vyhledal tvá pravidla. Hovořit budutvých svědectvích, nebudu zahanben ani před králi. Tvá...
Žalmy 119:47...svědectvích, nebudu zahanben ani před králiTvá přikázání jsou mi rozkoší - vždyť je miluji! K...
Žalmy 119:48...jsou mi rozkoší - vždyť je miluji! K milovaným tvým příkazům ruce vztahuji, zatímco přemýšlím nad tvými...
Žalmy 119:52...tvého Zákona se však nevzdálím. V paměti chovám tvé věčné pokyny, těmi se, Hospodine, vždycky utěším....
Žalmy 119:54... jímá nad ničemy, kteří tvůj Zákon odmítliTvé zákony jsou mými písněmi, kdekoli putuji. Na tvé jméno...
Žalmy 119:55...zákony jsou mými písněmi, kdekoli putuji. Na tvé jméno vzpomínám po nocích, tvůj Zákon, Hospodine,...
Žalmy 119:56...naplnit. Tento úkol mi náleží - abych se řídil tvými pravidly! Ty, Hospodine, jsi mým údělem, tvé slovo...
Žalmy 119:57...tvými pravidly! Ty, Hospodine, jsi mým údělemtvé slovo plnit slíbil jsem. O milost prosím celým...
Žalmy 119:59...nad svými cestami, kroky jsem obrátil ke tvým svědectvím. Pospíchám, abych se nezpozdil dodržet chci...
Žalmy 119:60... Pospíchám, abych se nezpozdil dodržet chci tvé příkazy. I když jsem obklopen léčkami ničemů,...
Žalmy 119:62...vstávám a chválím za spravedlivé soudy tvé. Všem, kdo ctí, jsem přítelem, těm, kdo se drží...
Žalmy 119:63... kdo ctí, jsem přítelem, těm, kdo se drží tvých pravidel. Tvé lásky, Hospodine, je plná zem - pouč ...
Žalmy 119:64... jsem přítelem, těm, kdo se drží tvých pravidelTvé lásky, Hospodine, je plná zem - pouč prosím o svých...
Žalmy 119:66...rozumu a dej mi poznání, vždyť věřím přikázáním tvým! Než jsem byl pokořen, bloudil jsem, tvých výroků teď...
Žalmy 119:67...tvým! Než jsem byl pokořen, bloudil jsemtvých výroků teď ale držím se. Dobrý jsi a dobro působíš,...
Žalmy 119:69... pyšní špiní svojí lží, celým srdcem se řídím tvými pravidly. Srdce jim otupěla, jsou samý tuk, mou...
Žalmy 119:71...mi to, že jsem byl pokořen - poučil jsem setvých zákonech. Zákon tvých úst je pro vzácnější než...
Žalmy 119:72...pokořen - poučil jsem se o tvých zákonech. Zákon tvých úst je pro vzácnější než tisíce zlatých a...
Žalmy 119:73... vzácnější než tisíce zlatých a stříbrnýchTvé ruce učinily a uhnětly, dej mi rozum, pochopím...
Žalmy 119:74...uhnětly, dej mi rozum, pochopím tvé příkazyTví ctitelé ze zaradují, uvidí, tvé slovo je mou...
Žalmy 119:75...zaradují, uvidí, tvé slovo je mou nadějíTvé soudy jsou spravedlivé, to, Hospodine, vím, ve své...
Žalmy 119:76... vím, ve své věrnosti jsi pokořil. Kéž  tvá láska prosím potěší, jak jsi to svému služebníku...
Žalmy 119:78... že zrádně křivdí mi, zatímco přemýšlím nad tvými příkazy. Kéž se tví ctitelé ke mně navrátí, aby...
Žalmy 119:79...mi, zatímco přemýšlím nad tvými příkazy. Kéž se tví ctitelé ke mně navrátí, aby poznali tvá svědectví. Kéž...
Žalmy 119:80... aby poznali tvá svědectví. Kéž je srdce tvým zákonům oddané - tehdy nebudu nikdy zahanben! Umírám...
Žalmy 119:81...- tehdy nebudu nikdy zahanben! Umírám touhou po tvém spasení, tvé slovo je mou nadějí. Oči mi slábnou, tvé...
Žalmy 119:82... tvé slovo je mou nadějí. Oči mi slábnoutvé sliby vyhlížím, ptám se: "Kdy potěšíš?" I když...
Žalmy 119:83...jsem jako měch dýmem svraštělý, nezapomínám na tvé zákony. Jak dlouho bude žít tvůj služebník? Kdy ...
Žalmy 119:86...na tvůj Zákon vůbec nehledí. Věrné jsou všechny tvé příkazy; zrádci pronásledují, pomoz mi! Skoro ...
Žalmy 119:87... vyhladili ze země, nepustil jsem se však tvých pravidel. Ve své lásce prosím obživ - svědectví...
Žalmy 119:88...pravidel. Ve své lásce prosím obživ - svědectví tvých úst chci dodržet! Tvé slovo, Hospodine, navěky...
Žalmy 119:89...obživ - svědectví tvých úst chci dodržetTvé slovo, Hospodine, navěky ukotveno je v nebesích. Po...
Žalmy 119:90...je v nebesích. Po všechna pokolení trvá věrnost tvá, zemi jsi založil, a tak zůstává. Vše je tu dodnes, jak...
Žalmy 119:93...mou rozkoší, dávno bych zahynul ve svém trápeníTvá pravidla nikdy neztratím z paměti, vždyť právě jimi jsi...
Žalmy 119:94...Patřím jen tobě, buď spása , vždyť vyhledávám tvá pravidla. Ničemové na číhají, aby zabili, zatímco...
Žalmy 119:95...na číhají, aby zabili, zatímco přemýšlímtvých svědectvích. Vidím, že vše dokonalé své hranice -...
Žalmy 119:98...tvůj Zákon miluji - celý den o něm přemýšlímTvé přikázání stále se mnou je, moudřejším nad nepřátele...
Žalmy 119:99...jsem nabyl moudrosti, protože přemýšlímtvých svědectvích. Rozumnější jsem dokonce nad starce,...
Žalmy 119:100...jsem dokonce nad starce, neboť se držím tvých pravidel. Od každé zlé cesty své kroky zdržuji,...
Žalmy 119:101...cesty své kroky zdržuji, abych se řídil slovem tvým. Od tvých pokynů neodvracím se, vždyť ty sám jsi můj...
Žalmy 119:102...kroky zdržuji, abych se řídil slovem tvým. Od tvých pokynů neodvracím se, vždyť ty sám jsi můj učitel. ...
Žalmy 119:103...ty sám jsi můj učitel. Jak sladce mi chutnají tvé výroky - sladší než med jsou ústům mým! Z tvých...
Žalmy 119:104...tvé výroky - sladší než med jsou ústům mým! Z tvých pravidel jsem se rozumu naučil, a proto nenávidím...
Žalmy 119:105...každou cestu lži. Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě. Co jsem odpřisáhl, to také splním,...
Žalmy 119:106...mi na cestě. Co jsem odpřisáhl, to také splnímtvé spravedlivé soudy dodržím. Přespříliš jsem byl pokořen...
Žalmy 119:110...když mi ničemové nastražili past, neopustil jsem tvá pravidla. Tvá svědectví jsou mi věčným dědictvím,...
Žalmy 119:111...nastražili past, neopustil jsem tvá pravidla.  Tvá svědectví jsou mi věčným dědictvím, naplňují přece ...
Žalmy 119:112...přece srdce radostí. Rozhodl jsem se plnit tvé zákony - v tom je odplata navěky! Nesnáším ty, kdo...
Žalmy 119:114...Zákon ale miluji. Ty jsi skrýše a můj štíttvé slovo je mou nadějí. Odstupte ode , bídáci, příkazy...
Žalmy 119:117...své naději! Podpoř , abych byl zachráněn, k tvým zákonům abych stále hledět směl. Odmítáš všechny, kdo...
Žalmy 119:118...hledět směl. Odmítáš všechny, kdo opouštějí tvé zákony, vždyť jejich bludy jsou pouhé lži! Jak smetí...
Žalmy 119:119...zavrhuješ všechny ničemy na zemi, a proto miluji tvá svědectví. Tělo se mi chvěje hrůzou před tebou - v...
Žalmy 119:123... pyšní přestanou vydírat. Oči mi slábnoutvou spásu vyhlížím a tvou spravedlnost, kterou jsi...
Žalmy 119:125...rozum, vždyť jsem tvůj služebník, abych rozuměl tvým svědectvím. Čas jednat, Hospodine, je tu - lidé...
Žalmy 119:127...tu - lidé porušují Zákon tvůj! Protože miluji tvé příkazy, jsou mi nad zlato, i to nejčistší. Všech...
Žalmy 119:128... jsou mi nad zlato, i to nejčistší. Všech tvých pravidel cením si, a proto nenávidím každou cestu...
Žalmy 119:129...cením si, a proto nenávidím každou cestu lži!  Tvá svědectví jsou úžasná, to proto je chci zachovat! Tvé...
Žalmy 119:130...jsou úžasná, to proto je chci zachovat!  Tvé slovo s sebou světlo přináší, prostým dodává moudrosti....
Žalmy 119:131...otevřenými vzdychám dychtivě, protože toužím po tvých příkazech! Pohlédni na , prosím smiluj se dle...
Žalmy 119:132...smiluj se dle práva těch, kdo milují jméno tvé. Upevni kroky ve svých výrocích, neovládne...
Žalmy 119:134... Vysvoboď z lidského bezpráví, abych se řídil tvými pravidly. Rozjasni svou tvář nad služebníkem svým,...
Žalmy 119:136... Z očí mi slzy proudí potokem - lidé se neřídí tvým Zákonem! Spravedlivý jsi, Hospodine, a soudy tvé jsou...
Žalmy 119:137...Zákonem! Spravedlivý jsi, Hospodine, a soudy tvé jsou poctivé. Svědectví, která jsi svěřil nám,...
Žalmy 119:139...se zalykám samým horlením, že moji protivníci na tvé slovo nedbají. Tvé výroky jsou zcela ryzí, , tvůj...
Žalmy 119:140... že moji protivníci na tvé slovo nedbají.  Tvé výroky jsou zcela ryzí, , tvůj služebník, je miluji! ...
Žalmy 119:141...nepatrný, i když jsem pohrdán, nezapomínám na tvá pravidla. Tvá spravedlnost navždy obstojí, tvůj Zákon...
Žalmy 119:142...když jsem pohrdán, nezapomínám na tvá pravidla.  Tvá spravedlnost navždy obstojí, tvůj Zákon je zcela...
Žalmy 119:143...zcela pravdivý. Doléhá na úzkost a trápenítvá přikázání však jsou mi rozkoší. Navěky spravedlivá...
Žalmy 119:144...však jsou mi rozkoší. Navěky spravedlivá jsou tvá svědectví - dej mi porozumění, abych žil! Celým srdcem...
Žalmy 119:145...srdcem volám, Hospodine, slyš: Chci zachovávat tvé zákony! Volám k tobě, prosím zachraň , abych tvá...
Žalmy 119:146...zákony! Volám k tobě, prosím zachraň , abych tvá svědectví mohl dodržet! Před svítáním vstávám s...
Žalmy 119:147...dodržet! Před svítáním vstávám s voláním, na tvé slovo čekám s nadějí. Oka nezamhouřím, celé noci bdím,...
Žalmy 119:148...nezamhouřím, celé noci bdím, abych přemýšleltvých výrocích. Prosím vyslyš v lásce své, dle svého...
Žalmy 119:151... Hospodine, blízký jsi; spolehlivé jsou všechny tvé příkazy. Odedávna vím o tvých svědectvích, že jsi je...
Žalmy 119:152...jsou všechny tvé příkazy. Odedávna vímtvých svědectvích, že jsi je potvrdil navěky. Hleď na ...
Žalmy 119:155...jsou daleko od spásy, neboť se neptají na tvé zákony. Veliké je, Hospodine, slitování tvé, dle svého...
Žalmy 119:156...na tvé zákony. Veliké je, Hospodine, slitování tvé, dle svého práva prosím obživ ! Mnozí ...
Žalmy 119:157... pronásledují a sužují, nevzdálím se však od tvých svědectví. Pohled na zrádce hnusím si, neboť nedbají...
Žalmy 119:158... Pohled na zrádce hnusím si, neboť nedbají na tvé výroky. Jak miluji tvá pravidla, Hospodine, hleď, ve...
Žalmy 119:159...si, neboť nedbají na tvé výroky. Jak miluji tvá pravidla, Hospodine, hleď, ve své lásce prosím obživ...
Žalmy 119:160... hleď, ve své lásce prosím obživ ! Úhrnem tvého slova pravda je, navěky spravedlivé jsou všechny...
Žalmy 119:161...tvé. I když bezdůvodně honí vládcové, před tvým slovem v srdci chvěji se. Ze tvých výroků mám tolik...
Žalmy 119:162... před tvým slovem v srdci chvěji se. Ze tvých výroků mám tolik radosti, jako bych našel poklad...
Žalmy 119:164... Sedmkrát za den chválím za spravedlivé soudy tvé. Kdo milují tvůj Zákon, mají hojný mír, žádné překážky...
Žalmy 119:166...žádné překážky je nesrazí! Čekám, Hospodine, na tvé spasení a plním tvé příkazy. V duši opatruji tvá...
Žalmy 119:167...spasení a plním tvé příkazy. V duši opatruji tvá svědectví - jak velice je miluji! Tvých pravidel a...
Žalmy 119:168...opatruji tvá svědectví - jak velice je miluji!  Tvých pravidel a svědectví držím se, ty přece vidíš všechny...
Žalmy 119:172...ty učíš svým zákonům. Kéž jazyk můj zpívátvých výrocích, neboť jsou spravedlivé všechny tvé příkazy....
Žalmy 119:173...všechny tvé příkazy. Kéž mi pomáhá ruka tvá, vždyť jsem si zvolil tvá pravidla. Toužím, Hospodine,...
Žalmy 119:175...mohu žít, abych oslavil, kéž jsou mi pomocí tvé pokyny. Jak ovce ztracená jsem zabloudil, hledej -...
Žalmy 119:176... hledej - jsem tvůj služebník, nezapomínám na tvé příkazy! Poutní píseň. K Hospodinu ve svém soužení...
Žalmy 121:3...jenž nebe i zemi učinil! On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme. Jistěže nedříme ani nespí...
Žalmy 121:5...Izrael! Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin po tvé pravici ti stín. Neublíží ti slunce během dne, ani...
Žalmy 121:7...za nocí. Hospodin ochrání před vším zlýmtvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé vycházení i...
Žalmy 121:8...vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky! Davidova...
Žalmy 122:2...Naše nohy se brzy postaví, Jeruzaléme, v branách tvých! Jeruzalém je město výstavné, v jediný celek semknuté...
Žalmy 122:7... milují, žijí pokojně! Pokoj vládne ve tvých zdech, v tvých palácích je bezpečně!" Pro svoje...
Žalmy 122:9...se. Pro dům Hospodina, našeho Boha, chcitvé dobro usilovat! Poutní píseň. K tobě své oči obracím,...
Žalmy 128:3...rukou se jistě uživíš, blažený budeš a úspěšnýTvá manželka jak réva plodící v srdci tvého domu, tvé děti...
Žalmy 132:8... ke svému spočinutí, společně s Truhlou síly tvé! Tví kněží jsou spravedlností oblečeni, tvoji věrní...
Žalmy 132:9...ke svému spočinutí, společně s Truhlou síly tvéTví kněží jsou spravedlností oblečeni, tvoji věrní ...
Žalmy 132:11...věrně přísahal co nechce nikdy odvolat: "Jedentvých vlastních potomků dosedne po tobě na tvůj trůn. Když...
Žalmy 132:12...potomků dosedne po tobě na tvůj trůn. Když tvoji synové mou smlouvu zachovají a svědectví, jimž je...
Žalmy 135:9...tobě, na tebe, faraone, na všechny služebníky tvé! On porazil četné národy a mocné krále zbil...
Žalmy 135:13...dal za dědictví, dědictví pro Izrael, svůj lidTvé jméno, Hospodine, trvá navěky, tvá památka, Hospodine,...
Žalmy 137:9...odplatí za všechna naše příkoří! Blaze tomu, kdo tvé děti uchopí a o skálu je rozrazí! Žalm Davidův. Z...
Žalmy 138:2...chválím , žalmy ti zpívám před mocnými. Před tvým svatým chrámem klaním se a tvému jménu děkuji, že...
Žalmy 138:7...mi daruješ; napřáhneš ruku k mým sokům zuřivýmtvou pravicí budu zachráněn. Hospodin dokoná se mnou své...
Žalmy 138:8...zachráněn. Hospodin dokoná se mnou své záměrytvá láska, Hospodine, trvá navěky - neopouštěj prosím dílo...
Žalmy 139:7... na to nestačím! Kam bych byl unikl před duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe...
Žalmy 139:10...usadil za mořem dalekým, i tam by vedla ruka tvá, tvá pravice by držela! Kdybych si řekl - Snad...
Žalmy 139:14...sám, v lůně matky jsi tkal. Chválím za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že...
Žalmy 139:16...byl hněten v zemských hlubinách! Můj zárodek tvé oči viděly, všechno jsi zapsal do knihy - dny, jež mi...
Žalmy 139:17...než začal první z nich. Jak jsou mi drahé, Božetvé myšlenky, je jich tak mnoho, že nejdou vypočíst!...
Žalmy 139:20...vrahouni!" - Když mluví o tobě, je to rouhánítvé jméno zneužívají nepřátelé tví! Nemám snad, Hospodine,...
Žalmy 139:21...nepřátelé tví! Nemám snad, Hospodine, k tvým sokům nenávist? Nehnusím si ty, kdo na tebe útočí?...
Žalmy 140:14...a že prosadí právo ubohých. Jistěže spravedliví tvé jméno oslaví, před tvojí tváří budou žít poctiví! Žalm...
Žalmy 142:8...- na nestačím! Vyveď mou duši z vězení, abych tvé jméno mohl oslavit! Tehdy spravedliví obklopí, mi...
Žalmy 143:5...minuly, rozjímám o všem, co jsi učinil, o díle tvých rukou přemýšlím. Své ruce k tobě vztahuji, žízním po...
Žalmy 143:8...se nepodobám mrtvolám. Kéž ráno uslyším o lásce tvé - jsi jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel...
Žalmy 143:10...mých nepřátel, v tobě hledám svou ochranu. Plnit tvou vůli prosím nauč - vždyť jsi můj Bůh! Tvůj laskavý...
Žalmy 145:1...Davidův. Bože, můj Králi, tebe velebímtvé jméno chválím navždy, navěky. Každý den tebe chválit...
Žalmy 145:2...navždy, navěky. Každý den tebe chválit chcitvé jméno slavím navždy, navěky. Veliký je Hospodin, vší...
Žalmy 145:4...nelze nikdy pochopit! všechna pokolení tvé skutky opěvují, tvé mocné činy zvěstují. mluví o...
Žalmy 145:5...opěvují, tvé mocné činy zvěstují. mluvítvé kráse, slávě a velebnosti, zatímco přemýšlím o tvých...
Žalmy 145:6...zatímco přemýšlím o tvých zázracích. hovořítvé ohromující moci, zatímco o tvé velikosti vyprávím. ...
Žalmy 145:7...o tvé velikosti vyprávím. hlásají památku tvé hojné dobroty, o tvé spravedlnosti zpívají:...
Žalmy 145:10... všechna stvoření slaví, ti dobrořečí věrní tví. O slávě tvého království vyprávějí, o tvých mocných...
Žalmy 145:11...slaví, ti dobrořečí věrní tví. O slávě tvého království vyprávějí, o tvých mocných činech ...
Žalmy 145:13...moci dozví, o slávě a kráse jeho královstvíTvé království vládne nad všemi věky, tvé panování nad...
Žalmy 147:13... chval svého Boha, Sione! On zpevňuje závory tvých bran, žehná tvým dětem ve tvých zdech. Působí pokoj...
Žalmy 147:14...žehná tvým dětem ve tvých zdech. Působí pokoj ve tvých končinách, z nejlepší pšenice sytí . Když na zem...
Přísloví 1:9...pokynů se nevzdaluj. Půvabným věncem na tvé hlavě budou, náhrdelníkem budou na hrdle tvém. Nenech...
Přísloví 2:10... Moudrost když do srdce ti vejde, vědění když tvou duši potěší, prozíravost bude chránit, rozumnost...
Přísloví 3:6... Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná. Sám sebe neměj za moudrého, cti...
Přísloví 3:8... cti Hospodina a vyvaruj se zla! To přinese tvému tělu zdraví, celé tvé nitro to občerství. Uctívej...
Přísloví 3:10... co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrodyTvé stodoly pak budou plné zrní, tvé sudy budou vínem...
Přísloví 3:22...vzácný poklad je, synu, opatruj. To ony darují tvé duši život, právě ony tvé hrdlo okrášlí. Bezpečně pak...
Přísloví 3:23...hrdlo okrášlí. Bezpečně pak půjdeš svojí cestoutvé nohy nebudou klopýtat. půjdeš spát, nic nebude ...
Přísloví 3:26...zkázy, jež čeká ničemy. Hospodin bude stát po tvém boku, on sám tvé nohy před pastí ochrání! Neodpírej...
Přísloví 3:27...dobrodiní těm, kdo je potřebují, když jetvé moci něco učinit. Neříkej bližnímu: "Přijď jindy," když...
Přísloví 4:9..., když ji k sobě přivineš. Svým půvabem ověnčí tvoji hlavu, korunuje krásou svou!" Slyš, synu můj, ...
Přísloví 4:13...se chop a nepovoluj, opatruj je, vždyť je tvým životem! Stezku darebáků se neodvažuj zkoušet, cestou...
Přísloví 4:25...řeči, ústa, jež mluví zle, zapuď od sebeTvé oči vždycky hledí přímě, svým pohledem miř rovnou...
Přísloví 4:26...miř rovnou před sebe. Zvaž, kudy povedou tvé kroky, všechny tvé cesty pak budou bezpečné. Neuchyluj...
Přísloví 5:2...k mým úsudkům; tak, abys prozíravost opatrovaltvé rty aby byly strážci vědění: Rty svůdkyně sice oplývají...
Přísloví 5:8... neuhýbejte od mých výroků! Daleko od vede tvá cesta, k jejímu vchodu chraň se přiblížit! Svou...
Přísloví 5:10...necháš druhým, svá léta ukrutníku odevzdáš. Z tvého úsilí budou žít jiní, tvá dřina skončí v domě cizího....
Přísloví 5:11...cizího. Nakonec bolestí řvát budeš, tvůj živottvé tělo bude zmařeno: "Proč jen jsem nenáviděl poučení,...
Přísloví 5:15...Pij vodu z vlastní nádrže, vodu prýštící ze tvé studnice. Mají tvé prameny téci na ulice? Mají se...
Přísloví 5:16...nádrže, vodu prýštící ze tvé studnice. Mají tvé prameny téci na ulice? Mají se náměstím řinout řeky...
Přísloví 5:18... nikomu cizímu je neponech. Požehnané je tvé zřídlo, v manželce svého mládí potěšení měj! Ta...
Přísloví 6:4...se a dotírej! Nedopřej svým očím žádný spánektvá víčka ani neokusí sen. Unikni mu jako srnec lovci,...
Přísloví 7:25...pozor na výroky. Na její cesty nevkročí tvé srdce; po jejích stezkách se nikdy netoulej. Tak mnozí...
Přísloví 9:11... v poznání Svatého je rozumnost. Takto se tvé dny rozmnoží, léta života ti přibudou. Jsi-li moudrý,...
Přísloví 16:3...Hospodin. Hospodinu svěř všechny své činytvoje úmysly se potom naplní. Hospodin učinil vše pro svůj...
Přísloví 22:18...zachováš je v nitru, budou-li pohotově vždy na tvých rtech. Dnes právě tebe mám v úmyslu učit, abys na...
Přísloví 22:28...mít čím zaplatit? Neposunuj dávné mezníky, které tví otcové vztyčili. Hleď - kdo je mistrem svého díla, v...
Přísloví 23:8...není upřímný. Sousta, jež snědl jsi, vyzvracíštvoje lichotky budou zmařeny! Cokoli říkat tupci je...
Přísloví 23:9...Cokoli říkat tupci je zbytečné, moudrostí tvých slov jen pohrdne. Neposunuj dávné mezníky, od pole...
Přísloví 23:15... jeho duši z pekla vytrhneš. Bude-li, synutvé srdce moudré, srdce zajásá, to mi věř. Celé nitro...
Přísloví 23:16... to mi věř. Celé nitro se zaraduje, budou-li tvé rty mluvit poctivě. Závist k hříšníkům v srdci nechovej...
Přísloví 23:18...žij každý den. Budoucnost totiž patří tobětvá naděje nezklame! Poslouchej, synu, a buď moudrý, na...
Přísloví 23:25...radosti. Tvůj otec i matka tedy mají radosttvoji rodičku štěstí naplní! Věnuj mi, synu můj, své...
Přísloví 23:33...ale jako zmije uštkne, dokáže otrávit jako hadTvé oči uvidí prapodivně, tvé srdce bude mluvit spleteně....
Přísloví 24:10...odporný. Pokud se budeš v těžký den hroutittvá síla za moc nestojí. Zachraňuj ty, kdo jsou vlečeni k...
Přísloví 24:12...Tomu, jenž zkoumá srdce, vše jasné je! Strážce tvé duše o všem , každému jeho skutky odplatí! Jez med,...
Přísloví 24:14... plástev je sladká na patře. Právě tak zachutná tvé duši moudrost - najdeš-li ji, budoucnost patří tobě,...
Přísloví 25:10...tajemství. Ten, kdo to uslyší, potom potupí tvá špatná pověst nepustí! Zlatá jablka na stříbrných...
Přísloví 27:2...ani, co bude dnes! chválí druzí, a ne tvá vlastní ústa, jsou to cizí, a ne tvé vlastní rty....
Přísloví 27:27...Kozího mléka bude dostatek, pokrm pro tebe i pro tvou rodinu, dostatek živobytí i pro tvou čeládku! ...
Přísloví 29:17... Vychovávej syna, a ti odpočinutí, potěšením tvou duši nasytí. Kde chybí zjevení, lid ztrácí zábrany,...
Kazatel 9:7...svůj chléb a zvesela pij víno své, vždyť Bůh si tvé skutky dávno oblíbil! jsou tvé šaty vždycky bílé,...
Kazatel 9:8... vždyť Bůh si tvé skutky dávno oblíbil! jsou tvé šaty vždycky bílé, olej na tvé hlavě nikdy nechybí....
Kazatel 9:9... Všechny své marné dny si užij - vždyť to je tvou odměnou, dokud žiješ, ve všem tom pachtění, kterým se...
Kazatel 9:10...kterým se pachtíš pod sluncem. Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil - vždyť míříš do hrobu...
Kazatel 10:16...ani netrefí do města! Běda ti, země, když je tvým králem dítě a tvoji velmoži zrána hodují! Blaze ti,...
Kazatel 10:17...velmoži zrána hodují! Blaze ti, země, když je tvým králem šlechtic a tvoji velmoži v pravý čas hodují -...
Kazatel 10:20...nebeské ptactvo to všechno rozhlašuje, každé tvé slovo roznese na křídlech. Posílej svůj chléb po vodě...
Kazatel 11:9...srdce vesel se, dokud jsi mlád. Jdi, kam vede tvé vlastní srdce, za tím, co vidíš svýma očima. Buď si...
Píseň 1:2...svých úst - nad víno lahodná jsou milování tvá! Oleje tvé tolik lahodně voní, jak olej se line jméno...
Píseň 1:3...úst - nad víno lahodná jsou milování tvá! Oleje tvé tolik lahodně voní, jak olej se line jméno tvé - to...
Píseň 1:4...se budeme z tebe, nad víno vychutnáme milování tvá - ach, po právu milují! Snědá jsem, a jsem líbezná,...
Píseň 1:7...uléháš? Proč zahalená bloudit mám kolem tvých druhů a jejich stád? Nevíš-li sama, ty nejkrásnější z...
Píseň 1:10..., moje lásko, přirovnám. Náušnice zdobí líce tvé, tvé hrdlo korále. Zlaté náušnice uděláme ti se...
Píseň 4:1... jak jsi krásná, lásko , ach, jak jsi krásnáTvé oči pod závojem jsou jako holubičky, tvé vlasy jako...
Píseň 4:2...jako stádo koz, jež sbíhá z gileádských horTvé zuby jsou jak stádo ovcí skvoucích, když vycházejí z...
Píseň 4:3... ani jediné nechybí. Jako karmínová šňůrka jsou tvé rty, tvá ústa tolik líbezná! Jak plátky granátových...
Píseň 4:4...pod závojem spánky tvé. Jako věž Davidova je tvoje šíje, jak zbrojnice se tyčící; na tisíc štítů je na...
Píseň 4:5... pavézy všech mužů udatných. Dvojice prsů tvých dvojice kolouchů je, srnčí dvojčátka, jež pasou se v...
Píseň 4:10...na hrdle svém. Ach, jak jsou krásná milování tvá, drahá nevěsto! Nad víno lahodnější jsou milování...
Píseň 4:11...tvá, vůně tvých olejů nad všechny balzámyTvé rty, nevěsto, kanou nektarem, mléko a med máš pod...
Píseň 4:13...nevěsto, studnice zamčená, pramen zapečetěnýTvé údy jsou sadem jabloní granátových s rozkošným ovocem,...
Píseň 6:5...oči odvrať ode , vždyť jsem jimi přemoženTvé vlasy jsou jak stádo koz, jež sbíhá z gileádských hor....
Píseň 6:6...jsou jak stádo koz, jež sbíhá z gileádských horTvé zuby jsou jak stádo ovcí březích, když vycházejí z...
Píseň 6:7...granátových jablek jsou pod závojem spánky tvé. Byť na šedesát bylo královen, konkubín osmdesát a...
Píseň 7:2...námi tancuje? Jak krásné jsou v sandálech krůčky tvé, dcero knížecí! Křivky tvých boků jako šperky mistrnou...
Píseň 7:4...pšenice ztrácející se v liliích. Dvojice prsů tvých dvojice kolouchů je, srnčí dvojčátka. Tvá šíje, věž z...
Píseň 7:5...prsů tvých dvojice kolouchů je, srnčí dvojčátkaTvá šíje, věž z kosti slonové. Tvé oči - rybníky chešbonské...
Píseň 7:6... Tvůj nos jak libanonská věž k Damašku hledícíTvá hlava vysoko jak Karmel tyčí se, kadeře ti z hlavy jak...
Píseň 7:8...jsi, jak půvabná, lásko, ve svých rozkošíchTvá postava se palmě podobá, tvé prsy hroznům datlovým....
Píseň 7:9...na palmu šplhat, její ovoce vzít do dlaníTvé prsy kéž jsou mi hrozny vína, tvůj dech voní jabloní...
Píseň 7:10...jsou mi hrozny vína, tvůj dech voní jablonítvé polibky jsou mi vínem lahodným! K mému milému to...
Píseň 8:5...jsem vzbudila, tam, kde počala matka tvá, tam, kde počala tvá rodička. Jak pečeť na srdce si ...
Izaiáš 1:22...spravedlnost žila v něm - teď však jen vrahovéTvé stříbro se proměnilo v strusku, tvé víno se vodou...
Izaiáš 1:23...proměnilo v strusku, tvé víno se vodou zřediloTví vládcové jsou samozvanci a společníci zlodějů; všichni...
Izaiáš 1:25...se! Obrátím proti tobě ruku, dočista vytavím tvoji strusku, odstraním z tebe všechnu nečistotu! Vrátím...
Izaiáš 3:12...ho děti a ženy nad ním panují. Ach, můj lideTví vůdci jsou svůdci, zastřeli cestu, po níž měl jsi jít!...
Izaiáš 3:25... místo roucha pytel a místo ozdob - cejchTví muži, Sione, padnou mečem, tví hrdinové ve válce. Tvé...
Izaiáš 3:26... Sione, padnou mečem, tví hrdinové ve válceTvé brány budou truchlit a kvílet, na zemi jako vdova...
Izaiáš 6:7...se mých úst a řekl: "Hle, tento uhlík se dotkl tvých rtů; tvá vina byla odstraněna a tvůj hřích očištěn."...
Izaiáš 7:5...s Efraimem, totiž Remaliášovým synem, chystal tvou zkázu a říkal: ‚Pojďme napadnout Judsko! Porazíme ho,...
Izaiáš 8:8...dosáhne po bradu. Roztáhne křídla a naplní tvou zemi od obzoru k obzoru." Bůh je s námi - Immanuel!...
Izaiáš 10:27...v Egyptě. V ten den jejich břemeno spadnetvého ramene a jejich jho ze tvé šíje - jho se po oleji...
Izaiáš 14:3...tyrany. V den, kdy ti Hospodin odpočinout od tvé bolesti, od tvého trápení a těžké poroby, ve které jsi...
Izaiáš 14:11...i ty jsi pozbyl sil - jsi na tom stejně jako myTvá pýcha klesla do pekla jako tvá pěkná muzika; tvou...
Izaiáš 14:30...bezpečí spočinou, tvůj kořen ale hladem umořímtvé pozůstatky pobiji. Kvílej, bráno, město, křič! Všichni...
Izaiáš 16:9...slzami smáčím, Eleale a Chešbone, vždyť nad tvou sklizní i vinobraním tvůj výskot umlkne! Zmizelo...
Izaiáš 19:12...dávných králů učedník?" Kam se teď poděli ti tvoji mudrci? Jen ti prozradí, jestli to vědí, co...
Izaiáš 22:2... město plné křiku a bouření, město hýřeníTví mrtví nebyli mečem zabiti, v boji nepadli. Všichni tví...
Izaiáš 22:3...nebyli mečem zabiti, v boji nepadli. Všichni tví vůdci se rozprchli, bez výstřelu z luku byli zajati....
Izaiáš 22:7...koních, i Kír ukázal svůj štít! Vozy zaplavily tvá krásná údolí, brány obklopili jezdci na koních - Juda...
Izaiáš 22:21...Eliakima, syna Chilkiášova, obléknu mu tvé roucho a opášu ho tvou šerpou. Do jeho rukou předám...
Izaiáš 25:1... Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšujitvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy,...
Izaiáš 25:12...jeho pýcha ale klesne každým pohybem. On strhne tvé vysoké nedobytné zdi, zboří a srazí je do prachu na...
Izaiáš 26:8...poctivá, stezku spravedlivého vyrovnáš. Na cestě tvých soudů, Hospodine, v tebe doufáme; po tvém jménu, po...
Izaiáš 26:9...po tobě, můj duch hledá s úsvitem. Když se tvé soudy dějí na zemi, obyvatelé světa se učí...
Izaiáš 26:11...horlíš pro svůj lid! se zastydí! všechny tvé nepřátele oheň pohltí! Nám však, Hospodine, pokoj...
Izaiáš 26:13...nám, my však jen na tebe chceme spoléhat, jen tvoje jméno uctívat. jsou však mrtví, neožijí, nevstanou...
Izaiáš 26:19...na zemi nezpůsobili, obyvatelé světa nepadliTví mrtví ale ožijí, vstanou mrtvoly. Probuďte se,...
Izaiáš 29:4...budeš mluvit vleže na zemi, z prachu bude znít tvé mumlání; tvůj hlas bude podobný duchu z podzemí, z...
Izaiáš 30:19... více plakat nebudeš. Jakmile zazní tvé volání, zahrne svou milostí. Jakmile uslyší, hned ti...
Izaiáš 33:3...ráno posilou a v čase soužení záchranou. Před tvým mocným hlasem národy utečou, jakmile povstaneš, pohané...
Izaiáš 33:6...Sion naplní. Bude ti jistotou po všechny tvé dny, pokladem spásy, moudrosti a vědění - úcta k...
Izaiáš 33:20... Pohleď na Sion, to město našich slavnostíTvé oči Jeruzalém uvidí, to klidné obydlí, stan, jenž se...
Izaiáš 33:23... Hospodin je náš král a spasitel! Ochable visí tvoje lanoví, stožár se viklá, plachty svěšeny; jednou si...
a další...

Slova obsahující tvá: čerstvá (2) mrtvá (4) nevytvářej (2) nevytvářejte (1) přetvářkou (1) přetvářku (2) přetvářky (2) štváči (1) tvá (301) tvář (186) tváře (41) tvářemi (6) tváři (9) tváří (113) tvářích (5) tváříš (1) tvářit (2) tváříte (1) vrstvách (2) vytváří (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |