Tuku

Hledám varianty 'tuku' [ tuku (7) tukem (17) tuk (56) ]. Nalezeny 62 verše.
Genesis 4:4...z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku. Hospodin našel zalíbení v Ábelovi a v jeho oběti, ale...
Genesis 45:18...mně. Dám vám to nejlepší z Egypta, abyste sáli tuk země. Dostal jsi příkaz, splňte jej: Vezměte si z...
Exodus 23:18... Neobětuj krev oběti s čímkoli kvašeným. Z tuku slavnostní oběti do rána nic nezbude. Nejlepší...
Exodus 29:13...krev vyliješ k patě oltáře. Vezmeš všechen tuk přikrývající vnitřnosti, jaterní lalok, obě ledviny i s...
Exodus 29:22... Potom z berana vezmeš tučné části - ocastuk přikrývající vnitřnosti, jaterní lalok, obě ledviny i s...
Leviticus 1:8...dříví. Na pak rozloží ty díly i s hlavoutukem. Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to...
Leviticus 1:12... Potom rozseká oběť na díly i s hlavoutukem. Kněz je narovná na dříví, které je na ohni na oltáři...
Leviticus 3:3...pokojné oběti přinese ohnivou oběť Hospodinutuk přikrývající vnitřnosti i všechen tuk kolem vnitřností,...
Leviticus 3:4...i všechen tuk kolem vnitřností, obě ledvinytukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok,...
Leviticus 3:9...oběti přinese ohnivou oběť Hospodinu: její tuk, totiž celý tučný ocas, který odejme těsně u kostrče,...
Leviticus 3:10...a všechen tuk kolem vnitřností, obě ledvinytukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok,...
Leviticus 3:14... Potom z něj přinese ohnivou oběť Hospodinutuk přikrývající vnitřnosti a všechen tuk kolem vnitřností,...
Leviticus 3:15...a všechen tuk kolem vnitřností, obě ledvinytukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok,...
Leviticus 3:16...pokrm ohnivé oběti, jako příjemnou vůni. Všechen tuk patří Hospodinu. Toto je věčné ustanovení pro všechna...
Leviticus 3:17... ve všech vašich příbytcích: Nesmíte jíst žádný tuk a žádnou krev." Hospodin promluvil k...
Leviticus 4:8...z býčka obětovaného za hřích odejme všechen tuk: tuk přikrývající vnitřnosti i všechen tuk kolem...
Leviticus 4:9...i všechen tuk kolem vnitřností, obě ledvinytukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok,...
Leviticus 4:10...odejme spolu s ledvinami (tak jako se odjímá tuk z dobytčete při pokojné oběti). Kněz to pak nechá dýmat...
Leviticus 4:19...do Stanu setkávání. Potom z něj odejme všechen tuk a nechá jej dýmat na oltáři. Naloží s tím býčkem přesně...
Leviticus 4:26...oběti; zbytek krve vylije k patě oltáře. Všechen tuk nechá dýmat na oltáři tak jako tuk pokojné oběti. Tak...
Leviticus 4:31...zbývající krev pak vylije k patě oltáře. Všechen tuk odejme, jako se odnímá tuk pokojné oběti, a kněz jej...
Leviticus 4:35...zbývající krev vylije k patě oltáře. Všechen tuk odejme (tak jako se z jehněte odnímá tuk při pokojné...
Leviticus 6:5...něm narovná zápalnou oběť a na něm nechá dýmat tuk pokojných obětí. na oltáři stále plane oheň, ...
Leviticus 7:3...ze všech stran. Potom bude obětován všechen její tuk: tučný ocas, tuk přikrývající vnitřnosti, obě ledviny s...
Leviticus 7:4...ocas, tuk přikrývající vnitřnosti, obě ledvinytukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok,...
Leviticus 7:23..."Mluv k synům Izraele: Nesmíte jíst žádný tuk - z hovězího dobytka nebo z ovce či kozy. Tuk...
Leviticus 7:24...- z hovězího dobytka nebo z ovce či kozyTuk zdechlého nebo rozsápaného zvířete se smí užívat k...
Leviticus 7:25...jíst jej rozhodně nesmíte. Každý, kdo by jedl tuk dobytčete, z něhož přinesl ohnivou oběť Hospodinu, bude...
Leviticus 7:30... přinese ohnivé oběti Hospodinu: přinese tuk s hrudím, aby je zvedáním nabídl Hospodinu. Kněz nechá...
Leviticus 7:31... aby je zvedáním nabídl Hospodinu. Kněz nechá tuk dýmat na oltáři, ale hrudí připadne Áronovi a jeho...
Leviticus 7:33...z Áronových synů, který bude obětovat krevtuk z pokojné oběti. Hrudí pozvedání i kýtu odevzdání jsem...
Leviticus 8:16...konání obřadů smíření. Mojžíš vzal také všechen tuk, který byl kolem vnitřností, jaterní lalok, obě ledviny...
Leviticus 8:20...rozsekal na díly a nechal ty díly i s hlavoutukem dýmat na oltáři. Jeho vnitřnosti a nohy Mojžíš omyl...
Leviticus 8:25...pak ze všech stran pokropil oltář. Potom vzal tuk (tučný ocas a všechen tuk kolem vnitřností, jaterní...
Leviticus 8:26...olejem a jednu placku a položil je na onen tuk a pravou kýtu. To vše vložil do Áronových dlaní a do...
Leviticus 9:10...rohy oltáře. Zbytek krve vylil k patě oltářeTuk, ledviny a jaterní lalok z oběti za hřích nechal dýmat...
Leviticus 9:19... a tučné kusy z býka i z berana - tučný ocastuk přikrývající vnitřnosti, ledviny a jaterní lalok. Tyto...
Leviticus 10:15...hrudí pozvedání přinesou spolu s ohnivými oběťmi tuku, aby to zvedáním nabídli Hospodinu. Věčným ustanovením...
Leviticus 16:25...tak aby vykonal obřad smíření za sebe i za lidTuk oběti za hřích pak nechá dýmat na oltáři. Ten, kdo...
Leviticus 17:6...Hospodinův oltář u vchodu do Stanu setkávánítuk nechá dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu....
Numeri 18:17...je to svaté. Jejich krví pokropíš oltář a jejich tuk necháš dýmat jako ohnivou oběť, jako příjemnou vůni...
Deuteronomium 32:38... v níž útočiště hledali? Kde jsou ti, kdo jedli tuk jejich obětí, kdo pili víno jejich úliteb? Jen ...
Soudců 3:22...do břicha. Za čepelí vnikla dovnitř i rukojeťtuk se nad zavřel, protože mu ten meč z břicha nevytáhl....
1. Samuel 2:15...mládenec navíc přicházel, ještě než se zapálil tuk, a říkal tomu, kdo obětoval: "Odevzdej knězi maso na...
1. Samuel 2:16...člověk namítal: "Nejdříve se přece zapálit tuk; potom si vezmi, co chceš," kněz odpovídal: "Ne. Dej mi...
1. Samuel 15:22...nežli obětovat, věnovat mu pozornost je nad tuk beraní. Hříchem jak věštění je totiž vzpoura, zlá jak...
2. Samuel 1:22... již nepomazán olejem! Bez krve raněných, bez tuku udatných luk Jonatanův se nevracel, ani meč Saulův,...
1. Královská 8:64... Tam totiž obětoval zápalnou a moučnou oběťtuk pokojných obětí, neboť bronzový oltář před Hospodinem...
2. Letopisů 7:7...chrámem. Tam totiž obětoval zápalnou oběťtuk pokojných obětí, protože bronzový oltář, který Šalomoun...
2. Letopisů 29:35... Obětovalo se veliké množství zápalů a také tuku z pokojných obětí a úliteb doprovázejících zápalné...
2. Letopisů 35:14... Kněží, synové Áronovi, totiž obětovali zápalytuk do noci. Proto levité připravovali beránka nejen pro...
Nehemiáš 9:25... olivy i ovocné sady. Jedli do sytostitukem se obalili, s rozkoší užívali tvé velké dobroty....
Job 15:27...štítem mohutným. Svou tvář sice nechal zarůst tukem, sádlem si pokryl slabiny, bude však bydlet ve...
Job 21:24...síle, v klidu a zcela spokojen, stehna obalená tukem a kosti morkem nasáklé. Jiný zas umírá plný hořkosti,...
Žalmy 17:10...smrtelnými nepřáteli všude okolo! Svým vlastním tukem zarostli, svými ústy zpupně mluvili. Vystopovali ,...
Žalmy 119:70...tvými pravidly. Srdce jim otupěla, jsou samý tuk, mou rozkoší je ale Zákon tvůj. Prospělo mi to, že jsem...
Izaiáš 34:6...zničení. Hospodinův meč se koupe v krvi, od tuku celý lepkavý, od krve kozlí a jehněčí, od tuku ledvin...
Izaiáš 34:7... Jejich zem celá nasákne krví, jejich prach bude tukem lepkavý. Ano, Hospodin chystá den pomsty, léto...
Izaiáš 43:24...jsem kadidly. Nekoupil jsi mi vonné kořenítukem svých obětí jsi nesvlažil. Zatos svými hříchy...
Ezechiel 39:19...hostině, kterou pro vás připravím, budete žrát tuk, budete plní, a budete pít krev k opití. U mého...
Ezechiel 44:7...můj chrám, zatímco jste mi jako pokrm přinášeli tuk a krev. Všemi svými ohavnostmi jste porušovali mou...
Ezechiel 44:15... Budou stát přede mnou, aby mi přinášeli tuk a krev, praví Panovník Hospodin. Budou vcházet do ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |