Tudy

Hledám varianty 'tudy' [ tudy ]. Nalezeno 29 veršù.
Exodus 33:22..."Hle, u mne je místo, kde staneš na skále.  tudy půjde sláva, postavím do skalní rozsedliny a...
Růt 4:1...k městské bráně. Posadil se tam a hle - právě tudy šel onen příbuzný, o kterém předtím mluvil. Boáz mu...
1. Královská 19:11...na horu a postav se před Hospodina, neboť tudy projde Hospodin." Vtom se strhl mohutný a prudký vichr...
2. Královská 4:8...ho pozvala k jídlu. Od doby se pokaždé, když tudy procházel, zastavil u na jídlo. Ta žena řekla svému...
2. Královská 4:9...řekla svému manželovi: "Podívej se, ten muž, co tudy často chodí, je určitě Boží světec. Pojďme mu na...
2. Letopisů 20:10...naši otcové vycházeli z Egypta, nenechal jsi tudy Izrael ani projít, takže se jim vyhnuli a nevyhladili...
Žalmy 118:20...vzdát Hospodinu dík! Toto je brána Hospodinovatudy spravedliví projít smí. Ty jsi vyslyšel, tobě...
Žalmy 129:8...ji do náruče nevezmou. je nepozdraví, kdo tudy jde: "Hospodin vám své požehnání dej! V Hospodinově...
Izaiáš 34:10...na věky věků z něj zbudou trosky, nikdo  tudy nikdy neprojde. Tu zemi obsadí pelikán a výr, sýček a...
Izaiáš 35:8... zarostou trávou, třtinou, rákosím. Povede tudy také stezka, která se Svatou cestou bude nazývat....
Izaiáš 35:9...nezbloudí. Neobjeví se tam žádný lev, nepůjde tudy divá zvěř, nic takového se tam nenajde. Půjdou po ...
Izaiáš 59:8...jen bezpráví. Své stezky pokroutili natolik, že tudy kráčející pokoj neznají. Proto je od nás právo daleko,...
Jeremiáš 9:9...zpívám žalozpěv, že jsou vypáleny a nikdo tudy nechodí, bučení dobytka se tu neozve; všichni ptáci...
Jeremiáš 18:16... navždy se nad bude syčet úžasem. Každý, kdo tudy půjde, se zhrozí a hlavou potřese. Jakoby větrem...
Jeremiáš 19:8...toto město budit děs a posměch. Každý, kdo tudy půjde, zhrozí se a užasne nad všemi ranami, jež na něj...
Jeremiáš 49:17... praví Hospodin. Edom bude budit děs. Každý, kdo tudy půjde, zhrozí se a užasne nad všemi ranami, jež na něj...
Ezechiel 12:5... Před jejich očima se prokopej zdí a vynes tudy své věci ven. Vezmi si je na záda a před jejich očima...
Ezechiel 12:12...věci na záda a odejde. Prokopou zeď, aby ho tudy vyvedli. Bude mít zahalenou tvář, takže neuvidí...
Ezechiel 29:11...po Asuán, po habešskou hranici. Neprojde tudy lidská noha, dokonce ani noha zvířete a nebude se tam...
Ezechiel 33:28...skončí. Izraelské hory natolik zpustnou, že tudy nikdo ani nepůjde. Obrátím tu zem v nejpustější...
Ezechiel 35:7...ve zpustošenou pustinu a zahubím každého, kdo by tudy šel nebo se tudy navracel. Naplním tvé hory mrtvolami....
Sofoniáš 3:6...bašty zpustly. Jejich ulice jsem zničil, že tudy nikdo nechodí. Z jejich měst zůstaly rozvaliny, z...
Zachariáš 7:14...ani neznali. Země pak bez nich zpustla tak, že tudy nešlo ani cestovat. Kvůli nim se z krásné země...
Matouš 7:13...brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a...
Matouš 20:30...cesty právě seděli dva slepci. Když slyšeli, že tudy jde Ježíš, vykřikli: "Pane, Synu Davidův, smiluj se...
Lukáš 10:31...ho tam ležet polomrtvého a odešli. Náhodou tudy šel jeden kněz; když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul....
Lukáš 10:33... Potom k němu přišel jeden Samaritán, který tudy cestoval; když ho uviděl, byl pohnut soucitem....
Lukáš 18:37...a ptal se, co se to děje. Když mu pověděli, že tudy jde Ježíš Nazaretský, začal křičet: "Ježíši, Synu...
Lukáš 19:4...a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl,  tudy půjde. Když tam Ježíš dorazil, vzhlédl a řekl mu:...

Slova obsahující tudy: ostudy (5) tudy (30)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |