Tužeb

Hledám varianty 'tužeb' [ tužeb (3) tužby (3) tužbu (1) tužbám (1) tužba (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Žalmy 10:17... pohané z jeho země vymizí! Hospodin vyslyší tužby ponížených - povzbudíš jejich srdce, ucho k nim...
Žalmy 112:10...na to zuří ničema, zuby skřípe a celý vrávorátužba ničemů bude zmařena! Haleluja! Chvalte, služebníci...
Žalmy 140:9...mi kryješ, když přijde boj. Neplň, Hospodinetužby ničemů, jejich zlé plány nedojdou úspěchu! séla Ti...
Ezechiel 24:21... jíž jste se chlubili, potěchu vašich očítužbu vašich duší. vaši synové a dcery, které jste po...
Ezechiel 24:25... jejich radosti a chlouby, potěchy jejich očítužby jejich duší, vezmu jim také syny a dcery. V ten den...
Efeským 4:22...i to staré , které je zkažené a plné klamných tužeb. Obnovujte ducha své...
1. Timoteus 6:9...pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby. Láska k penězům...
2. Timoteus 2:22...pro každé dobré dílo. Utíkej tedy od mladických tužeb a následuj spravedlnost, víru, lásku a pokoj spolu s...
1. Petr 4:2...zbytek svého života v těle nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli. máme dost toho marnění času, v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |