Trval

Hledám varianty 'trval' [ trvej (1) trvat (7) trváme (1) trvám (1) trvaly (1) trvalo (9) trvala (10) trval (4) trvají (5) trvá (77) potrvá (16) ]. Nalezen 131 verš.
Genesis 6:3...- je to koneckonců smrtelník! jeho život trvá jen sto dvacet let." (V oněch dnech, a také později,...
Genesis 7:4... za sedm dní totiž na zem sešlu déšť, jenž potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Vše, co jsem učinil,...
Genesis 7:12...a nebeské průduchy se otevřely. Průtrž vod trvala na zemi čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Noe, jeho...
Genesis 8:22...vše živé, jako jsem to učinil. Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane setba a žeň, chlad a horko,...
Genesis 47:9...se ho zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá sto třicet let," odpověděl mu Jákob. "Byl to krátký a...
Genesis 50:3...Izraele plných čtyřicet dní (tak dlouho totiž trvá balzamování) a Egypťané za něj drželi smutek po...
Exodus 10:22...egyptskou zem padla děsivá tma. Po tři dny, co trvala, lidé neviděli jeden druhého. Po tři dny se nikdo...
Exodus 12:40...jídlo na cestu. Pobyt synů Izraele v Egyptě trval 430 let. Právě toho dne, kdy uplynulo 430 let, vyšly...
Leviticus 8:33...nevyplní doba vašeho pověřování. Vaše pověřování potrvá sedm dní. Hospodin přikázal, aby za vás byl konán...
Leviticus 12:4...chlapec obřezán, ale matčino očišťování od krve potrvá ještě třicet tři dny. Dokud se nevyplní doba jejího...
Leviticus 12:5...jako při svém krvácení a její očišťování od krve potrvá ještě šedesát šest dní. Když uplyne doba jejího...
Leviticus 15:25...mimo své pravidelné krvácení nebo když výtok trvá déle než její běžné krvácení, bude po všechny dny...
Leviticus 23:34...dne téhož sedmého měsíce bude po sedm dní trvat Hospodinův Svátek stánků. Prvního dne bude svaté...
Leviticus 25:48...jeho příbuznému, bude jeho právo na vykoupení trvat i poté, co se prodal. Jeho bratr, strýc či bratranec...
Leviticus 26:5...a stromy v sadu vydají své ovoce. Vaše mlácení potrvá do vinobraní a vinobraní do setí. Svůj chléb...
Deuteronomium 1:2... Chacerotem a Di-zahabem. Přes pohoří Seír trvá cesta od hory Oréb do Kádeš-barné jedenáct dní....
Deuteronomium 2:14...od Kádeš-barné po překročení potoku Zered trvalo třicet osm let. Celé to pokolení bojovníků mezitím v...
2. Samuel 7:29...požehnat domu svého služebníka, aby před tebou trval navěky, jak jsi, Hospodine, Pane můj, sám řekl. Kéž...
1. Královská 7:1...palác ovšem stavěl třináct let - tak dlouho mu trvalo dokončit celý palác. Vystavěl si palác zvaný...
1. Královská 14:30... Mezi Rechoboámem a Jeroboámem po celou tu dobu trvala válka. Rechoboám pak ulehl ke svým otcům a byl...
1. Královská 15:6... Mezi Abiášem a Jeroboámem po celou tu dobu trvala válka. Ostatní Abiášovy skutky - co všechno vykonal...
1. Královská 15:7...judských králů. Mezi Abiášem a Jeroboámem trvala válka. Abiáš ulehl ke svým otcům a pohřbili ho ve...
1. Královská 15:16...předměty. Mezi Asou a izraelským králem Baašou trvala neustálá válka. Izraelský král Baaša vytáhl proti...
1. Královská 15:32...králů. Mezi Asou a izraelským králem Baašou trvala neustálá válka. Třetího roku judského krále Asy...
2. Královská 8:1...půjde. Hospodin do této země přivolal hlad a ten potrvá sedm let." Žena se zařídila, jak Boží muž řekl....
1. Letopisů 16:34...Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Řekněte: "Zachraň nás, Bože naší spásy!...
1. Letopisů 16:41... aby chválili Hospodina písní: "Jeho láska trvá navěky." Heman a Jedutun měli na starosti trubky,...
1. Letopisů 17:27...požehnat domu svého služebníka, aby před tebou trval navěky. Díky tvému požehnání, Hospodine, bude navěky...
1. Letopisů 29:27...celému Izraeli a jeho vláda nad Izraelem trvala čtyřicet let. Sedm let kraloval v Hebronu a...
2. Letopisů 5:13...Hospodina písní: "Je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!" V tu chvíli ten dům, totiž Hospodinův chrám,...
2. Letopisů 7:3...dobrořečili Hospodinu: "Je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!" Král i všechen lid pak před Hospodinem...
2. Letopisů 7:6...Hospodina Davidovou písní: "Jeho láska trvá na věky!" Kněží troubili naproti levitům před celým...
2. Letopisů 12:15...a vidoucího Ida. Mezi Rechoboámem a Jeroboámem trvala neustálá válka. Rechoboám pak ulehl ke svým otcům a...
2. Letopisů 13:2...dcera Uriela z Gibeje. Mezi Abiášem a Jeroboámem trvala válka. Abiáš se vypravil do boje s vojskem čítajícím...
2. Letopisů 20:21...jeho svatosti: "Chvála Hospodinu! Jeho láska trvá na věky!" Ve chvíli, kdy začali zpívat a oslavovat,...
2. Letopisů 20:25...pobrat. Kořisti nakonec bylo tolik, že jim trvalo tři dny, než ji posbírali. Čtvrtého dne se...
2. Letopisů 29:28... zpěváci zpívali, trubači troubili a to vše trvalo, dokud zápalná oběť neskončila. Jakmile byla zápalná...
Ezdráš 3:11...a díky: "Je tak dobrý! Jeho láska k Izraeli trvá navěky!" Když byl položen základ Hospodinova chrámu,...
Nehemiáš 2:6...s chotí, se zeptal: "Jak dlouho tvá cesta potrvá? Kdy se vrátíš?" Když jsem mu udal dobu, král se...
Job 14:12... právě tak člověk lehne a nevstane; dokud trvá nebe, neprobudí se, nic nepřeruší jeho sen. Kéž bys ...
Job 27:6...za pravdu, své bezúhonnosti se jakživ nezřeknuTrvám na své nevině - se nepustím, po celý život mám...
Žalmy 30:6...věrní, chvalte památku jeho svatosti! Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli, jeho přízeň však celý život provází...
Žalmy 45:7... srdce tvých soků zasáhnou! Tvůj trůn, Božetrvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé....
Žalmy 61:7...dnům krále přidej další dny, jeho léta věky trvají! Před Boží tváří trůní navždycky, dej, ho...
Žalmy 72:5...dál po všechna pokolení, dokud slunce a měsíc trvají. je jak déšť, co na louku se snáší, a jako liják,...
Žalmy 72:17...města kvetou jak tráva na poli! jeho jméno trvá navěky, dlouho jak slunce jeho věhlas vydrží! ...
Žalmy 89:30...nezmění. Jeho potomstvo ustavím navždycky, dokud potrvá nebe, jeho trůn obstojí. Jeho synové když však můj...
Žalmy 89:37...copak bych zklamal Davida? Jeho potomstvo navěky potrvá, jeho trůn přede mnou bude jak slunce stát, bude jak...
Žalmy 90:10... svá léta končíme s povzdechem. Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle....
Žalmy 90:15... zpíváme do konce života! Naše radost  trvá jak dřívější soužení, jako ta léta, kdy jsme žili v...
Žalmy 100:5...Hospodin je přece tolik dobrý, jeho láska trvá navěky, jeho věrnost po všechna pokolení! Žalm...
Žalmy 102:13... Hospodine, navěky zůstáváš, po všechna pokolení trvá tvá památka. Vstaneš, aby ses nad Sionem smiloval,...
Žalmy 102:25... neber zprostřed života - po všechna pokolení trvají léta tvá! Za pradávna jsi zemi založil, dílem tvých...
Žalmy 103:15...jsme prach, si nosí v paměti. Vždyť jako tráva trvá smrtelník, jak polní kvítí kvete si. Poryvem větru ale...
Žalmy 103:17...památky, kde dříve byl. Hospodinova láska trvá odevždy, navždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho...
Žalmy 104:31...tvář země znovu obnovil! Hospodinova sláva  trvá věčně, ze svého díla se Hospodin raduje! Pod jeho...
Žalmy 106:1...Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Kdo jen vylíčí Hospodinovo hrdinství, kdo jeho...
Žalmy 107:1... Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Hospodinovi vykoupení o tom vyprávějí, že...
Žalmy 109:8... i jeho modlitba hříchem je! jeho život trvá jen krátce, jeho pověření jiný převezme! jeho...
Žalmy 118:1... Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Izraeli, jen řekni teď: "Jeho láska trvá...
Žalmy 118:2...trvá navěky! Izraeli, jen řekni teď: "Jeho láska trvá navěky!" Dome Áronův, řekni teď: "Jeho láska trvá...
Žalmy 118:3...navěky!" Dome Áronův, řekni teď: "Jeho láska trvá navěky!" Ctitelé Hospodina, řekněte: "Jeho láska trvá...
Žalmy 118:4...navěky!" Ctitelé Hospodina, řekněte: "Jeho láska trvá navěky!" Ve svém sevření jsem Hospodina volal,...
Žalmy 118:29...Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Blaze těm, kdo žijí bezúhonně, těm, kdo se...
Žalmy 119:90...ukotveno je v nebesích. Po všechna pokolení trvá věrnost tvá, zemi jsi založil, a tak zůstává. Vše je...
Žalmy 135:13...pro Izrael, svůj lid! Tvé jméno, Hospodinetrvá navěky, tvá památka, Hospodine, po všechna pokolení....
Žalmy 136:1...Oslavujte Hospodina, je tak dobrý - jeho láska trvá navěky! Oslavujte Boha bohů - jeho láska trvá...
Žalmy 136:2...trvá navěky! Oslavujte Boha bohů - jeho láska trvá navěky! Oslavujte Pána pánů - jeho láska trvá...
Žalmy 136:3...trvá navěky! Oslavujte Pána pánů - jeho láska trvá navěky! On jediný veliké divy působí - jeho láska trvá...
Žalmy 136:4...On jediný veliké divy působí - jeho láska trvá navěky! On ve své moudrosti nebe učinil - jeho láska...
Žalmy 136:5...On ve své moudrosti nebe učinil - jeho láska trvá navěky! On na vodách zemi rozložil - jeho láska trvá...
Žalmy 136:6...navěky! On na vodách zemi rozložil - jeho láska trvá navěky! On veliká světla učinil, - jeho láska trvá...
Žalmy 136:7...navěky! On veliká světla učinil, - jeho láska trvá navěky! Učinil slunce, aby vládlo dni - jeho láska...
Žalmy 136:8...Učinil slunce, aby vládlo dni - jeho láska trvá navěky! Měsíc a hvězdy, aby vládly nad nocí - jeho...
Žalmy 136:9...Měsíc a hvězdy, aby vládly nad nocí - jeho láska trvá navěky! On pobil prvorozené v Egyptě - jeho láska trvá...
Žalmy 136:10...On pobil prvorozené v Egyptě - jeho láska trvá navěky! Vyvedl z jejich středu Izrael - jeho láska...
Žalmy 136:11...Vyvedl z jejich středu Izrael - jeho láska trvá navěky! V mocné ruce a paži vztažené - jeho láska trvá...
Žalmy 136:12...V mocné ruce a paži vztažené - jeho láska trvá navěky! On Rudé moře vedví rozdělil - jeho láska trvá...
Žalmy 136:13...navěky! On Rudé moře vedví rozdělil - jeho láska trvá navěky! A jeho středem provedl Izrael - jeho láska...
Žalmy 136:14...A jeho středem provedl Izrael - jeho láska trvá navěky! Faraona s vojskem smetl do moře - jeho láska...
Žalmy 136:15...Faraona s vojskem smetl do moře - jeho láska trvá navěky! On vedl svůj lid po poušti - jeho láska trvá...
Žalmy 136:16...navěky! On vedl svůj lid po poušti - jeho láska trvá navěky! On porazil krále veliké - jeho láska trvá...
Žalmy 136:17...navěky! On porazil krále veliké - jeho láska trvá navěky! A pobil krále věhlasné - jeho láska trvá...
Žalmy 136:18...trvá navěky! A pobil krále věhlasné - jeho láska trvá navěky! Emorejského krále Sichona- jeho láska trvá...
Žalmy 136:19...navěky! Emorejského krále Sichona- jeho láska trvá navěky! I Oga, krále Bášanu - jeho láska trvá...
Žalmy 136:20...trvá navěky! I Oga, krále Bášanu - jeho láska trvá navěky! A jejich zemi dal za dědictví - jeho láska...
Žalmy 136:21...A jejich zemi dal za dědictví - jeho láska trvá navěky! Dědictví Izraeli, svému sluhovi - jeho láska...
Žalmy 136:22...Dědictví Izraeli, svému sluhovi - jeho láska trvá navěky! On na nás pamatoval v naší porobě - jeho láska...
Žalmy 136:23...On na nás pamatoval v naší porobě - jeho láska trvá navěky! Vytrhl nás z ruky našich nepřátel - jeho láska...
Žalmy 136:24...Vytrhl nás z ruky našich nepřátel - jeho láska trvá navěky! On veškeré tvorstvo sytí pokrmem - jeho láska...
Žalmy 136:25...On veškeré tvorstvo sytí pokrmem - jeho láska trvá navěky! Oslavujte Boha nebe - jeho láska trvá navěky!...
Žalmy 136:26...trvá navěky! Oslavujte Boha nebe - jeho láska trvá navěky! Mezi babylonskými řekami, tam jsme sedávali a...
Žalmy 138:8...dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodinetrvá navěky - neopouštěj prosím dílo rukou svých! Pro...
Kazatel 1:4...odchází a jiné přichází, země však nehnutě trvá navěky. Slunce vychází a znovu zapadá, aby chvátalo...
Kazatel 3:14... je to Boží dar! Vím, že vše, co Bůh dělátrvá navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho nic...
Izaiáš 51:6... její obyvatelé pomřou jako komáři. spása ale trvá navěky a spravedlnost nikdy neskončí. Poslouchejte...
Izaiáš 51:8...vlna budou červy sežráni. spravedlnost ale trvá navěky, pro všechny časy je spasení. Probuď se,...
Jeremiáš 17:25...muži i obyvateli Jeruzaléma, a toto město bude trvat navěky. Z judských měst, z okolí Jeruzaléma, z kraje...
Jeremiáš 29:28...i k nám do Babylonu poslal vzkaz: Bude to trvat dlouho. Stavějte domy a žijte v nich, sázejte zahrady...
Jeremiáš 31:3...se mi ukazoval Hospodin: "Miluji láskou, jež trvá navěky, vztahuji se k tobě v milosrdenství. Znovu ...
Jeremiáš 33:11...díky - Hospodin je přece dobrý a jeho láska trvá navěky!" Osud této země totiž změním, a bude taková...
Jeremiáš 44:23...proto vás postihlo toto neštěstí, které trvá dodnes." Potom Jeremiáš všemu lidu i všem ženám...
Pláč 5:19...Ty, Hospodine, však vládneš navěky, tvůj trůn trvá po všechny časy. Proč na nás nikdy nepomyslíš? To nás...
Ezechiel 4:5...vinu. Odpočítal jsem ti tolik dnů, kolik let trvaly jejich viny: poneseš vinu domu Izraele po 390 dnů....
Daniel 2:44...a ukončí všechna ostatní království, samo pak potrvá navěky. To je smysl vidění, v němž jsi spatřil, jak...
Daniel 3:33...divy, jak mocné jeho zázraky! Jeho království trvá navěky, jeho vláda nad všemi pokoleními! ,...
Daniel 4:31...chválil jsem a velebil Věčně živého: Jeho vláda trvá navěky, jeho království nad všemi pokoleními. Všichni,...
Daniel 6:27...ctili Danielova Boha. Neboť on je Bůh živý, on trvá navěky. Jeho království se nezhroutí a jeho vláda...
Daniel 7:27...svatému lidu Nejvyššího. Jeho království potrvá věčně a všichni vládcové jej budou ctít a poslouchat...
Daniel 8:13...svatého a jiný svatý se ho zeptal: "Jak dlouho potrvá, co bylo v tom vidění - ta otřesná vzpoura, zrušení...
Daniel 9:2...že podle Hospodinova slova k proroku Jeremiášovi potrvá zkáza Jeruzaléma sedmdesát let. Tehdy jsem se...
Daniel 9:26... Jeho konec přijde jako povodeň; i když boj potrvá do konce, je rozhodnuto o zkáze! On potvrdí...
Daniel 12:6... stojícího nad hladinou řeky: "Jak dlouho to potrvá? Kdy ty hrůzy skončí?" Tehdy ten muž oděný...
Joel 4:20...vraždili nevinné v jejich zemi. Juda však bude trvat navěky a Jeruzalém po všechna pokolení. Pomstím...
Jonáš 3:3... Ninive bylo nesmírně veliké město; projít jej trvalo tři dny. Jonáš vešel do města a prvního dne, kdy...
Lukáš 1:50...svaté a jeho milosrdenství k těm, kdo jej ctítrvá od pokolení do pokolení. Svou paží dokázal moc,...
Jan 9:41...Ježíš. "Vy ale říkáte: ‚Vidíme,' a tak váš hřích trvá." "Amen, amen, říkám vám: Kdo nevchází do ovčince...
Skutky 9:23...je Mesiáš, popouzel damašské Židy. Když to trvalo dost dlouho, Židé se dohodli, že ho zabijí. Saul se...
Skutky 13:11... ruka Hospodinova teď raní slepotou! Bude to trvat, než zase uvidíš slunce!" Vtom na Elymase padla temná...
Skutky 13:20...Kanaán, rozdělil jim jejich zem losem. To vše trvalo asi čtyři sta padesát let. do proroka Samuele jim...
Skutky 16:18...Boha! Ohlašují vám cestu spásy!" Když to trvalo mnoho dní, Pavel to nemohl snést, a tak se...
Skutky 17:28...od žádného z nás. ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme setrváme.' Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece...
Skutky 19:34...jednohlasně křičet: "Veliká je efeská Artemis!" Trvalo to asi dvě hodiny. Městský tajemník pak uklidňoval...
2. Korintským 4:17...den co den. Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné...
1. Timoteus 1:7... přitom ale vůbec nechápou, co říkají ani na čem trvají. Víme, že Zákon je dobrý, pokud se dobře užívá...
1. Timoteus 6:2...věřícím a milovaným.Těmto věcem vyučuj a na nich trvej. Učí-li někdo odlišně a nesouhlasí se zdravými slovy...
Titus 3:8... Toto je jistá pravda a chci, abys na  trval: se ti, kdo věří v Boha, usilovně věnují správnému...
Židům 1:8...plameny," ale o Synu říká: "Tvůj trůn, Božetrvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé....
Židům 4:6...Možnost vejít do odpočinutí tedy stále trvá, ale ti, jimž byla tehdy zvěstována dobrá zpráva, do...
1. Jan 2:17...tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůlitrvá navěky. Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že...
Zjevení 4:11...stvořil všechny věci, z tvé vůle byly stvořenytrvají." Na pravici Sedícího na trůnu jsem viděl knihu...

Slova obsahující trval: natrvalo (6) netrval (1) přetrvaly (1) trval (4) trvala (10) trvale (2) trvalé (9) trvalo (9) trvalou (2) trvaly (1) trvalý (3) vytrval (3) vytrvale (5) vytrvalé (2) vytrvali (1) vytrvalí (3) vytrvalost (11) vytrvalosti (9) vytrvalostí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |