Trvá

Hledám varianty 'trvá' [ trvej (1) trvat (7) trváme (1) trvám (1) trvaly (1) trvalo (9) trvala (10) trval (4) trvají (5) trvá (77) potrvá (16) ]. Nalezen 131 verš.
Genesis 6:3...- je to koneckonců smrtelník! jeho život trvá jen sto dvacet let." (V oněch dnech, a také později,...
Genesis 7:4... za sedm dní totiž na zem sešlu déšť, jenž potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Vše, co jsem učinil,...
Genesis 7:12...a nebeské průduchy se otevřely. Průtrž vod trvala na zemi čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Noe, jeho...
Genesis 8:22...vše živé, jako jsem to učinil. Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane setba a žeň, chlad a horko,...
Genesis 47:9...se ho zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá sto třicet let," odpověděl mu Jákob. "Byl to krátký a...
Genesis 50:3...Izraele plných čtyřicet dní (tak dlouho totiž trvá balzamování) a Egypťané za něj drželi smutek po...
Exodus 10:22...egyptskou zem padla děsivá tma. Po tři dny, co trvala, lidé neviděli jeden druhého. Po tři dny se nikdo...
Exodus 12:40...jídlo na cestu. Pobyt synů Izraele v Egyptě trval 430 let. Právě toho dne, kdy uplynulo 430 let, vyšly...
Leviticus 8:33...nevyplní doba vašeho pověřování. Vaše pověřování potrvá sedm dní. Hospodin přikázal, aby za vás byl konán...
Leviticus 12:4...chlapec obřezán, ale matčino očišťování od krve potrvá ještě třicet tři dny. Dokud se nevyplní doba jejího...
Leviticus 12:5...jako při svém krvácení a její očišťování od krve potrvá ještě šedesát šest dní. Když uplyne doba jejího...
Leviticus 15:25...mimo své pravidelné krvácení nebo když výtok trvá déle než její běžné krvácení, bude po všechny dny...
Leviticus 23:34...dne téhož sedmého měsíce bude po sedm dní trvat Hospodinův Svátek stánků. Prvního dne bude svaté...
Leviticus 25:48...jeho příbuznému, bude jeho právo na vykoupení trvat i poté, co se prodal. Jeho bratr, strýc či bratranec...
Leviticus 26:5...a stromy v sadu vydají své ovoce. Vaše mlácení potrvá do vinobraní a vinobraní do setí. Svůj chléb...
Deuteronomium 1:2... Chacerotem a Di-zahabem. Přes pohoří Seír trvá cesta od hory Oréb do Kádeš-barné jedenáct dní....
Deuteronomium 2:14...od Kádeš-barné po překročení potoku Zered trvalo třicet osm let. Celé to pokolení bojovníků mezitím v...
2. Samuel 7:29...požehnat domu svého služebníka, aby před tebou trval navěky, jak jsi, Hospodine, Pane můj, sám řekl. Kéž...
1. Královská 7:1...palác ovšem stavěl třináct let - tak dlouho mu trvalo dokončit celý palác. Vystavěl si palác zvaný...
1. Královská 14:30... Mezi Rechoboámem a Jeroboámem po celou tu dobu trvala válka. Rechoboám pak ulehl ke svým otcům a byl...
1. Královská 15:6... Mezi Abiášem a Jeroboámem po celou tu dobu trvala válka. Ostatní Abiášovy skutky - co všechno vykonal...
1. Královská 15:7...judských králů. Mezi Abiášem a Jeroboámem trvala válka. Abiáš ulehl ke svým otcům a pohřbili ho ve...
1. Královská 15:16...předměty. Mezi Asou a izraelským králem Baašou trvala neustálá válka. Izraelský král Baaša vytáhl proti...
1. Královská 15:32...králů. Mezi Asou a izraelským králem Baašou trvala neustálá válka. Třetího roku judského krále Asy...
2. Královská 8:1...půjde. Hospodin do této země přivolal hlad a ten potrvá sedm let." Žena se zařídila, jak Boží muž řekl....
1. Letopisů 16:34...Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Řekněte: "Zachraň nás, Bože naší spásy!...
1. Letopisů 16:41... aby chválili Hospodina písní: "Jeho láska trvá navěky." Heman a Jedutun měli na starosti trubky,...
1. Letopisů 17:27...požehnat domu svého služebníka, aby před tebou trval navěky. Díky tvému požehnání, Hospodine, bude navěky...
1. Letopisů 29:27...celému Izraeli a jeho vláda nad Izraelem trvala čtyřicet let. Sedm let kraloval v Hebronu a...
2. Letopisů 5:13...Hospodina písní: "Je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!" V tu chvíli ten dům, totiž Hospodinův chrám,...
2. Letopisů 7:3...dobrořečili Hospodinu: "Je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!" Král i všechen lid pak před Hospodinem...
2. Letopisů 7:6...Hospodina Davidovou písní: "Jeho láska trvá na věky!" Kněží troubili naproti levitům před celým...
2. Letopisů 12:15...a vidoucího Ida. Mezi Rechoboámem a Jeroboámem trvala neustálá válka. Rechoboám pak ulehl ke svým otcům a...
2. Letopisů 13:2...dcera Uriela z Gibeje. Mezi Abiášem a Jeroboámem trvala válka. Abiáš se vypravil do boje s vojskem čítajícím...
2. Letopisů 20:21...jeho svatosti: "Chvála Hospodinu! Jeho láska trvá na věky!" Ve chvíli, kdy začali zpívat a oslavovat,...
2. Letopisů 20:25...pobrat. Kořisti nakonec bylo tolik, že jim trvalo tři dny, než ji posbírali. Čtvrtého dne se...
2. Letopisů 29:28... zpěváci zpívali, trubači troubili a to vše trvalo, dokud zápalná oběť neskončila. Jakmile byla zápalná...
Ezdráš 3:11...a díky: "Je tak dobrý! Jeho láska k Izraeli trvá navěky!" Když byl položen základ Hospodinova chrámu,...
Nehemiáš 2:6...s chotí, se zeptal: "Jak dlouho tvá cesta potrvá? Kdy se vrátíš?" Když jsem mu udal dobu, král se...
Job 14:12... právě tak člověk lehne a nevstane; dokud trvá nebe, neprobudí se, nic nepřeruší jeho sen. Kéž bys ...
Job 27:6...za pravdu, své bezúhonnosti se jakživ nezřeknuTrvám na své nevině - se nepustím, po celý život mám...
Žalmy 30:6...věrní, chvalte památku jeho svatosti! Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli, jeho přízeň však celý život provází...
Žalmy 45:7... srdce tvých soků zasáhnou! Tvůj trůn, Božetrvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé....
Žalmy 61:7...dnům krále přidej další dny, jeho léta věky trvají! Před Boží tváří trůní navždycky, dej, ho...
Žalmy 72:5...dál po všechna pokolení, dokud slunce a měsíc trvají. je jak déšť, co na louku se snáší, a jako liják,...
Žalmy 72:17...města kvetou jak tráva na poli! jeho jméno trvá navěky, dlouho jak slunce jeho věhlas vydrží! ...
Žalmy 89:30...nezmění. Jeho potomstvo ustavím navždycky, dokud potrvá nebe, jeho trůn obstojí. Jeho synové když však můj...
Žalmy 89:37...copak bych zklamal Davida? Jeho potomstvo navěky potrvá, jeho trůn přede mnou bude jak slunce stát, bude jak...
Žalmy 90:10... svá léta končíme s povzdechem. Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle....
Žalmy 90:15... zpíváme do konce života! Naše radost  trvá jak dřívější soužení, jako ta léta, kdy jsme žili v...
Žalmy 100:5...Hospodin je přece tolik dobrý, jeho láska trvá navěky, jeho věrnost po všechna pokolení! Žalm...
Žalmy 102:13... Hospodine, navěky zůstáváš, po všechna pokolení trvá tvá památka. Vstaneš, aby ses nad Sionem smiloval,...
Žalmy 102:25... neber zprostřed života - po všechna pokolení trvají léta tvá! Za pradávna jsi zemi založil, dílem tvých...
Žalmy 103:15...jsme prach, si nosí v paměti. Vždyť jako tráva trvá smrtelník, jak polní kvítí kvete si. Poryvem větru ale...
Žalmy 103:17...památky, kde dříve byl. Hospodinova láska trvá odevždy, navždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho...
Žalmy 104:31...tvář země znovu obnovil! Hospodinova sláva  trvá věčně, ze svého díla se Hospodin raduje! Pod jeho...
Žalmy 106:1...Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Kdo jen vylíčí Hospodinovo hrdinství, kdo jeho...
Žalmy 107:1... Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Hospodinovi vykoupení o tom vyprávějí, že...
Žalmy 109:8... i jeho modlitba hříchem je! jeho život trvá jen krátce, jeho pověření jiný převezme! jeho...
Žalmy 118:1... Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Izraeli, jen řekni teď: "Jeho láska trvá...
Žalmy 118:2...trvá navěky! Izraeli, jen řekni teď: "Jeho láska trvá navěky!" Dome Áronův, řekni teď: "Jeho láska trvá...
Žalmy 118:3...navěky!" Dome Áronův, řekni teď: "Jeho láska trvá navěky!" Ctitelé Hospodina, řekněte: "Jeho láska trvá...
Žalmy 118:4...navěky!" Ctitelé Hospodina, řekněte: "Jeho láska trvá navěky!" Ve svém sevření jsem Hospodina volal,...
Žalmy 118:29...Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Blaze těm, kdo žijí bezúhonně, těm, kdo se...
Žalmy 119:90...ukotveno je v nebesích. Po všechna pokolení trvá věrnost tvá, zemi jsi založil, a tak zůstává. Vše je...
Žalmy 135:13...pro Izrael, svůj lid! Tvé jméno, Hospodinetrvá navěky, tvá památka, Hospodine, po všechna pokolení....
Žalmy 136:1...Oslavujte Hospodina, je tak dobrý - jeho láska trvá navěky! Oslavujte Boha bohů - jeho láska trvá...
Žalmy 136:2...trvá navěky! Oslavujte Boha bohů - jeho láska trvá navěky! Oslavujte Pána pánů - jeho láska trvá...
Žalmy 136:3...trvá navěky! Oslavujte Pána pánů - jeho láska trvá navěky! On jediný veliké divy působí - jeho láska trvá...
Žalmy 136:4...On jediný veliké divy působí - jeho láska trvá navěky! On ve své moudrosti nebe učinil - jeho láska...
Žalmy 136:5...On ve své moudrosti nebe učinil - jeho láska trvá navěky! On na vodách zemi rozložil - jeho láska trvá...
Žalmy 136:6...navěky! On na vodách zemi rozložil - jeho láska trvá navěky! On veliká světla učinil, - jeho láska trvá...
Žalmy 136:7...navěky! On veliká světla učinil, - jeho láska trvá navěky! Učinil slunce, aby vládlo dni - jeho láska...
Žalmy 136:8...Učinil slunce, aby vládlo dni - jeho láska trvá navěky! Měsíc a hvězdy, aby vládly nad nocí - jeho...
Žalmy 136:9...Měsíc a hvězdy, aby vládly nad nocí - jeho láska trvá navěky! On pobil prvorozené v Egyptě - jeho láska trvá...
Žalmy 136:10...On pobil prvorozené v Egyptě - jeho láska trvá navěky! Vyvedl z jejich středu Izrael - jeho láska...
Žalmy 136:11...Vyvedl z jejich středu Izrael - jeho láska trvá navěky! V mocné ruce a paži vztažené - jeho láska trvá...
Žalmy 136:12...V mocné ruce a paži vztažené - jeho láska trvá navěky! On Rudé moře vedví rozdělil - jeho láska trvá...
Žalmy 136:13...navěky! On Rudé moře vedví rozdělil - jeho láska trvá navěky! A jeho středem provedl Izrael - jeho láska...
Žalmy 136:14...A jeho středem provedl Izrael - jeho láska trvá navěky! Faraona s vojskem smetl do moře - jeho láska...
Žalmy 136:15...Faraona s vojskem smetl do moře - jeho láska trvá navěky! On vedl svůj lid po poušti - jeho láska trvá...
Žalmy 136:16...navěky! On vedl svůj lid po poušti - jeho láska trvá navěky! On porazil krále veliké - jeho láska trvá...
Žalmy 136:17...navěky! On porazil krále veliké - jeho láska trvá navěky! A pobil krále věhlasné - jeho láska trvá...
Žalmy 136:18...trvá navěky! A pobil krále věhlasné - jeho láska trvá navěky! Emorejského krále Sichona- jeho láska trvá...
Žalmy 136:19...navěky! Emorejského krále Sichona- jeho láska trvá navěky! I Oga, krále Bášanu - jeho láska trvá...
Žalmy 136:20...trvá navěky! I Oga, krále Bášanu - jeho láska trvá navěky! A jejich zemi dal za dědictví - jeho láska...
Žalmy 136:21...A jejich zemi dal za dědictví - jeho láska trvá navěky! Dědictví Izraeli, svému sluhovi - jeho láska...
Žalmy 136:22...Dědictví Izraeli, svému sluhovi - jeho láska trvá navěky! On na nás pamatoval v naší porobě - jeho láska...
Žalmy 136:23...On na nás pamatoval v naší porobě - jeho láska trvá navěky! Vytrhl nás z ruky našich nepřátel - jeho láska...
Žalmy 136:24...Vytrhl nás z ruky našich nepřátel - jeho láska trvá navěky! On veškeré tvorstvo sytí pokrmem - jeho láska...
Žalmy 136:25...On veškeré tvorstvo sytí pokrmem - jeho láska trvá navěky! Oslavujte Boha nebe - jeho láska trvá navěky!...
Žalmy 136:26...trvá navěky! Oslavujte Boha nebe - jeho láska trvá navěky! Mezi babylonskými řekami, tam jsme sedávali a...
Žalmy 138:8...dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodinetrvá navěky - neopouštěj prosím dílo rukou svých! Pro...
Kazatel 1:4...odchází a jiné přichází, země však nehnutě trvá navěky. Slunce vychází a znovu zapadá, aby chvátalo...
Kazatel 3:14... je to Boží dar! Vím, že vše, co Bůh dělátrvá navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho nic...
Izaiáš 51:6... její obyvatelé pomřou jako komáři. spása ale trvá navěky a spravedlnost nikdy neskončí. Poslouchejte...
Izaiáš 51:8...vlna budou červy sežráni. spravedlnost ale trvá navěky, pro všechny časy je spasení. Probuď se,...
Jeremiáš 17:25...muži i obyvateli Jeruzaléma, a toto město bude trvat navěky. Z judských měst, z okolí Jeruzaléma, z kraje...
Jeremiáš 29:28...i k nám do Babylonu poslal vzkaz: Bude to trvat dlouho. Stavějte domy a žijte v nich, sázejte zahrady...
Jeremiáš 31:3...se mi ukazoval Hospodin: "Miluji láskou, jež trvá navěky, vztahuji se k tobě v milosrdenství. Znovu ...
Jeremiáš 33:11...díky - Hospodin je přece dobrý a jeho láska trvá navěky!" Osud této země totiž změním, a bude taková...
Jeremiáš 44:23...proto vás postihlo toto neštěstí, které trvá dodnes." Potom Jeremiáš všemu lidu i všem ženám...
Pláč 5:19...Ty, Hospodine, však vládneš navěky, tvůj trůn trvá po všechny časy. Proč na nás nikdy nepomyslíš? To nás...
Ezechiel 4:5...vinu. Odpočítal jsem ti tolik dnů, kolik let trvaly jejich viny: poneseš vinu domu Izraele po 390 dnů....
Daniel 2:44...a ukončí všechna ostatní království, samo pak potrvá navěky. To je smysl vidění, v němž jsi spatřil, jak...
Daniel 3:33...divy, jak mocné jeho zázraky! Jeho království trvá navěky, jeho vláda nad všemi pokoleními! ,...
Daniel 4:31...chválil jsem a velebil Věčně živého: Jeho vláda trvá navěky, jeho království nad všemi pokoleními. Všichni,...
Daniel 6:27...ctili Danielova Boha. Neboť on je Bůh živý, on trvá navěky. Jeho království se nezhroutí a jeho vláda...
Daniel 7:27...svatému lidu Nejvyššího. Jeho království potrvá věčně a všichni vládcové jej budou ctít a poslouchat...
Daniel 8:13...svatého a jiný svatý se ho zeptal: "Jak dlouho potrvá, co bylo v tom vidění - ta otřesná vzpoura, zrušení...
Daniel 9:2...že podle Hospodinova slova k proroku Jeremiášovi potrvá zkáza Jeruzaléma sedmdesát let. Tehdy jsem se...
Daniel 9:26... Jeho konec přijde jako povodeň; i když boj potrvá do konce, je rozhodnuto o zkáze! On potvrdí...
Daniel 12:6... stojícího nad hladinou řeky: "Jak dlouho to potrvá? Kdy ty hrůzy skončí?" Tehdy ten muž oděný...
Joel 4:20...vraždili nevinné v jejich zemi. Juda však bude trvat navěky a Jeruzalém po všechna pokolení. Pomstím...
Jonáš 3:3... Ninive bylo nesmírně veliké město; projít jej trvalo tři dny. Jonáš vešel do města a prvního dne, kdy...
Lukáš 1:50...svaté a jeho milosrdenství k těm, kdo jej ctítrvá od pokolení do pokolení. Svou paží dokázal moc,...
Jan 9:41...Ježíš. "Vy ale říkáte: ‚Vidíme,' a tak váš hřích trvá." "Amen, amen, říkám vám: Kdo nevchází do ovčince...
Skutky 9:23...je Mesiáš, popouzel damašské Židy. Když to trvalo dost dlouho, Židé se dohodli, že ho zabijí. Saul se...
Skutky 13:11... ruka Hospodinova teď raní slepotou! Bude to trvat, než zase uvidíš slunce!" Vtom na Elymase padla temná...
Skutky 13:20...Kanaán, rozdělil jim jejich zem losem. To vše trvalo asi čtyři sta padesát let. do proroka Samuele jim...
Skutky 16:18...Boha! Ohlašují vám cestu spásy!" Když to trvalo mnoho dní, Pavel to nemohl snést, a tak se...
Skutky 17:28...od žádného z nás. ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme setrváme.' Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece...
Skutky 19:34...jednohlasně křičet: "Veliká je efeská Artemis!" Trvalo to asi dvě hodiny. Městský tajemník pak uklidňoval...
2. Korintským 4:17...den co den. Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné...
1. Timoteus 1:7... přitom ale vůbec nechápou, co říkají ani na čem trvají. Víme, že Zákon je dobrý, pokud se dobře užívá...
1. Timoteus 6:2...věřícím a milovaným.Těmto věcem vyučuj a na nich trvej. Učí-li někdo odlišně a nesouhlasí se zdravými slovy...
Titus 3:8... Toto je jistá pravda a chci, abys na  trval: se ti, kdo věří v Boha, usilovně věnují správnému...
Židům 1:8...plameny," ale o Synu říká: "Tvůj trůn, Božetrvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé....
Židům 4:6...Možnost vejít do odpočinutí tedy stále trvá, ale ti, jimž byla tehdy zvěstována dobrá zpráva, do...
1. Jan 2:17...tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůlitrvá navěky. Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že...
Zjevení 4:11...stvořil všechny věci, z tvé vůle byly stvořenytrvají." Na pravici Sedícího na trůnu jsem viděl knihu...

Slova obsahující trvá: nepotrvá (2) netrvá (3) potrvá (16) přetrvá (3) setrvá (1) setrvává (1) setrvávali (1) trvá (77) trvám (1) trváme (1) vytrvá (3) vytrváme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |