Truchlete

Hledám varianty 'truchlete' [ truchlit (15) truchlím (1) truchlili (4) truchlil (4) truchlí (5) truchli (1) truchlete (5) ]. Nalezeno 35 veršù.
Genesis 23:2...v kanaánské zemi a Abraham přišel, aby nad  truchlil a oplakával ji. Když vstal od své mrtvé, promluvil...
Genesis 37:34...roztrhl svůj plášť, přepásal se pytlovinoutruchlil nad svým synem po mnoho dní. Všichni jeho synové i...
Exodus 33:4...lid." A když lid uslyšel tu zlou zprávutruchlili a nikdo na sebe nevzal žádnou ozdobu. Hospodin...
1. Samuel 15:35... Samuel pak Saula do smrti nespatřil, ale truchlil nad ním. A Hospodin litoval, že Saula učinil...
1. Samuel 16:1... Hospodin řekl Samuelovi: "Jak dlouho budeš truchlit nad Saulem? jsem ho přece jako krále nad...
2. Samuel 1:12...je, stejně jako všichni, kdo byli s ním.  Truchlili, naříkali a postili se do večera kvůli Saulovi...
2. Samuel 14:2...se mastí a chovej se jako žena, která dlouho truchlí nad mrtvým. Půjdeš ke králi a tohle mu povíš." A...
2. Samuel 19:3...pro Abšaloma. Když vojsko uslyšelo, jak král truchlí nad svým synem, vítězství toho dne se všem obrátilo...
2. Letopisů 35:25... jimiž dodnes všichni zpěváci a pěvkyně truchlí nad Jošiášem, jak se v Izraeli stalo zvykem. Jsou...
Ezdráš 10:6... Jak tam odešel, nic nejedl ani nepil, neboť truchlil nad nevěrností navrátilců. Mezitím rozhlásili po...
Izaiáš 3:26...mečem, tví hrdinové ve válce. Tvé brány budou truchlit a kvílet, na zemi jako vdova schoulíš se. Jednoho...
Izaiáš 22:12... Hospodin zástupů, vás volal toho dne: "Plačtetruchlete, oholte hlavy, pytlem se oblečte!" A hle - radost...
Izaiáš 32:13...poli, nad úrodnými vinicemi, nad zemí mého lidu truchlete - zaroste trním a bodlákem! Plačte nad všemi domy...
Izaiáš 66:10...se, radujte spolu s , všichni, kdo jste nad  truchlili! Budete sát do sytosti z prsů její útěchy,...
Jeremiáš 4:8...nebydlí. Proto se oblečte pytlem, naříkejtetruchlete: ‚Hospodinův planoucí hněv nás nemine!' Toho dne,...
Jeremiáš 4:28... i když ji zcela nezničím. A proto bude země truchlit i nebe nahoře se do tmy zahalí; co jsem řekl,...
Jeremiáš 8:21...nebyli. Zranění mého lidu zraňuje i truchlím, jsem hrůzou přemožen. Copak není balzám v...
Jeremiáš 14:2... které Jeremiáš dostal ohledně sucha: "Juda truchlí, jeho města chátrají. Oplakávají zemi, z Jeruzaléma...
Jeremiáš 16:5...Hospodin: "Nevcházej do domu smutku, nechoď truchlit a neoplakávej je, neboť od tohoto lidu odejmu svůj...
Jeremiáš 16:7...neuspořádá smuteční hostinu k útěše těch, kdo truchlí nad mrtvým; ti, kdo ztratili otce či matku,...
Ezechiel 24:16...ranou zbavím potěchy tvých očí. Nesmíš však truchlit ani plakat, neukápne ti ani slza. Jen tiché...
Ezechiel 32:18...jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčítruchli spolu s dcerami vznešených národů nad egyptskými...
Joel 1:13...samo lidské veselí. Oblečte se pytlem, kněžítruchlete! Sluhové oltáře, kvílejte! Pojďte, nocujte v...
Amos 8:10...a všechny hlavy budou oholeny. Nechám zem truchlit jako nad jednorozeným - její poslední den bude...
Zachariáš 7:3...zástupů a rovněž proroků: "Máme v pátém měsíci truchlit a postit se, jak to děláme tolik let?" Tehdy...
Zachariáš 12:10...jako se oplakává jediný syn; budou nad ním hořce truchlit, jako když umře prvorozený. V onen den se...
Matouš 9:15... Ježíš jim odpověděl: "Mohou ženichovi přátelé truchlit, dokud je ženich ještě s nimi? Přijdou dny, kdy...
Marek 16:10...šla a oznámila to těm, kdo bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Když slyšeli, že žije a že ho viděla,...
Lukáš 6:25... Běda vám, kteří se teď smějete, neboť budete truchlit a naříkat. Běda vám, když o vás budou všichni lidé...
1. Korintským 5:2...otce! A vy jste ještě pyšní! Neměli byste raději truchlit a vyloučit toho, kdo to spáchal, ze svého středu?...
2. Korintským 12:21...přijdu, před vámi znovu neponížil, kdybych musel truchlit nad tolika dřívějšími hříšníky, kteří nečinili...
1. Tesalonickým 4:13...nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Ježíš, jak věříme,...
Jakub 4:9... kdo máte dvojakou mysl. Dejte se do bědovánítruchlete a plačte! Váš smích se obrátí v nářek a vaše...
Zjevení 18:11...hodině!" I kupci země nad budou plakattruchlit, neboť nikdo nekoupí jejich zboží: náklady...
Zjevení 18:15...z jejích muk zastaví v povzdálí a budou plakattruchlit a naříkat: "Běda, běda, město veliké, oblékané...

Slova obsahující truchlete: netruchlete (1) truchlete (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |