Trubte

Hledám varianty 'trubte' [ trubte (1) trub (7) troubit (10) troubilo (2) troubili (7) troubil (2) troubí (9) ]. Nalezeny 34 verše.
Numeri 10:6...se na pochod oddíly tábořící na východě. Když zatroubíte s přefukováním podruhé, dají se na pochod oddíly...
Numeri 10:7... zatímco ke svolání shromáždění budete troubit dlouze, bez přefukování. Na trubky budou troubit...
Numeri 10:8...budete troubit dlouze, bez přefukování. Na trubky budou troubit kněží, Áronovi synové; to pro vás bude...
Numeri 10:9...proti útočníku, který by vás napadl, budete na trubky troubit s přefukováním, abyste se připomenuli...
Numeri 10:10...Bohu, a byli zachráněni od svých nepřátel. Na trubky budete troubit také ve dnech svých oslav, při...
Jozue 6:4...šest dní. Sedm kněží před Truhlou nese sedm trub z beraních rohů. Sedmého dne obejdete město sedmkrát a...
Jozue 6:6...kněží před Hospodinovou truhlou nosí sedm trub z beraních rohů." Lidu pak řekl: "Jděte a obcházejte...
Jozue 6:8...lidu, sedm kněží nesoucích před Hospodinem sedm trub z beraních rohů vykročilo, začalo troubit na trouby a...
Jozue 6:9...smlouvy se vydala za nimi. Před kněžími troubícími na trouby kráčeli ozbrojenci, zatímco zadní voj...
Jozue 6:13... Sedm kněží neslo před Hospodinovou truhlou sedm trub z beraních rohů a za pochodu troubilo na trouby. Před...
Soudců 7:18...přesně to, co . Jakmile se svými muži zatroubím na roh, i vy kolem celého tábora začněte troubit na...
1. Královská 1:34...Nátan prohlásí za krále nad Izraelem. Potom trubte na beraní roh a volejte: ‚ žije král Šalomoun!'...
2. Královská 9:13...svůj plášť, prostřeli ho pod ním na schodytroubili na beraní roh a volali: "Jehu je král!" Tak Jehu,...
2. Královská 11:14...- u sloupu stojí právoplatný král s velitelitrubači po boku! Všechen lid země se radoval a troubil na...
2. Královská 12:14...k výrobě stříbrných kalichů, kratiknotů, misektrub ani žádného jiného vybavení Hospodinova chrámu, ...
1. Letopisů 15:24... Natanael, Amasaj, Zachariáš, Benajáš a Eliezer troubili před Boží truhlou na trubky. Také Obed-edom a...
1. Letopisů 16:6...a Jachaziel před Truhlou Boží smlouvy pravidelně troubili na trubky. Toho dne David poprvé pověřil Asafa a...
2. Letopisů 5:12... lyrami a citerami. Sto dvacet kněží k tomu troubilo na trubky. Troubili a zpívali tenkrát jedním...
2. Letopisů 5:13... Sto dvacet kněží k tomu troubilo na trubkyTroubili a zpívali tenkrát jedním hlasem. Jedním hlasem...
2. Letopisů 7:6...písní: "Jeho láska trvá na věky!" Kněží troubili naproti levitům před celým nastoupeným Izraelem....
2. Letopisů 13:14...vepředu i vzadu, začali volat k Hospodinu. Kněží troubili na trubky a všichni judští muži vyrazili pokřik....
2. Letopisů 23:13...sloupu vedle vchodu stojí král s velitelitrubači po boku! Všechen lid země se radoval, troubil na...
2. Letopisů 29:27... Ve chvíli, kdy začala oběť, začalo se zpívattroubit Hospodinu za doprovodu hudebních nástrojů...
2. Letopisů 29:28... Celé shromáždění se klanělo, zpěváci zpívalitrubači troubili a to vše trvalo, dokud zápalná oběť...
Žalmy 47:6...Vznáší se Bůh uprostřed jásání, Hospodin, když troubí se na roh beraní. Zpívejte Bohu, zpívejte, zpívejte...
Izaiáš 18:3... vizte na horách zdviženou korouhev, slyšte, jak troubí polnice! Toto mi řekl Hospodin: Ze svého místa se...
Jeremiáš 4:5...Judsku, rozhlaste v Jeruzalémě, po celé zemi  troubí polnice, volejte ze všech sil a říkejte:...
Jeremiáš 4:19...zůstat mlčet! Slyšíš, duše, hlas polniceTroubí na poplach, do boje! Pohromu stíhá pohroma, celá...
Jeremiáš 4:21...uvidím válečné prapory? Jak dlouho uslyším troubit polnici? "Můj lid se musel zbláznit - neznají...
Ezechiel 7:14...z nich kvůli své vině naživu neudrží se. Na trubku troubí se, vše připraveno je, nikdo však nejde do...
Joel 2:1...potoce; širé pastviny spolkl oheň! na Sionu troubí polnice, na svaté hoře poplach vyhlaste! Všichni...
Joel 2:15...a úlitby pro Hospodina, vašeho Boha. na Sionu troubí polnice, vyhlaste půst, všechny svolejte!...
Amos 3:6...past, aniž by kořist lapila? Když se ve městě troubí na poplach, copak lid nemá strach? Když se ve městě...
Zjevení 10:7... ale že ve dnech hlasu sedmého anděla, bude troubit, bude dokonáno Boží tajemství, jak to oznámil svým...

Slova obsahující trubte: trubte (1) zatrubte (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |