Trubky

Hledám varianty 'trubky' [ trubky (14) trubku (1) trubkami (6) trubek (2) ]. Nalezeny 23 verše.
Numeri 10:2...promluvil k Mojžíšovi: "Vyrob dvě stříbrné trubky. Nech je vytepat, aby ti sloužily ke svolávání obce...
Numeri 10:8...budete troubit dlouze, bez přefukování. Na trubky budou troubit kněží, Áronovi synové; to pro vás bude...
Numeri 10:9...proti útočníku, který by vás napadl, budete na trubky troubit s přefukováním, abyste se připomenuli...
Numeri 10:10...Bohu, a byli zachráněni od svých nepřátel. Na trubky budete troubit také ve dnech svých oslav, při...
Numeri 31:6... syna kněze Eleazara, se svatým náčiním a s trubkami k troubení v ruce. Vytáhli tedy do boje proti...
2. Královská 11:14...boku! Všechen lid země se radoval a troubil na trubky. Atalia roztrhla své roucho a vykřikla: "Spiknutí!...
1. Letopisů 13:8...a hráli na lyry a citery, na tamburíny, činelytrubky. Když pak přišli ke Kidonovu mlatu, Uza vztáhl ruku,...
1. Letopisů 15:24... Benajáš a Eliezer troubili před Boží truhlou na trubky. Také Obed-edom a Jechiáš byli stráže u Truhly....
1. Letopisů 15:28...smlouvy s jásotem, za zvuku beraního rohutrubek, za zvuku činelů, lyr a citer. Když Truhla...
1. Letopisů 16:6...před Truhlou Boží smlouvy pravidelně troubili na trubky. Toho dne David poprvé pověřil Asafa a jeho bratry,...
1. Letopisů 16:42...trvá navěky." Heman a Jedutun měli na starosti trubky, činely a další nástroje Boží hudby. Jedutunovi...
2. Letopisů 5:12...a citerami. Sto dvacet kněží k tomu troubilo na trubky. Troubili a zpívali tenkrát jedním hlasem. Jedním...
2. Letopisů 5:13...chválili a oslavovali Hospodina. Jakmile zazněly trubky, činely a další nástroje, zpěváci začali hlasitě...
2. Letopisů 13:14... začali volat k Hospodinu. Kněží troubili na trubky a všichni judští muži vyrazili pokřik. Jakmile...
2. Letopisů 15:14...hlasitým voláním to přísahali Hospodinu za zvuku trubek a beraních rohů. Všechen judský lid se z přísahy...
2. Letopisů 20:28... Přišli do Jeruzaléma a s lyrami, citeramitrubkami zamířili do Hospodinova chrámu. Když se všechna...
2. Letopisů 23:13...po boku! Všechen lid země se radoval, troubil na trubky a zpěváci a hudebníci vedli chvály. Atalia roztrhla...
2. Letopisů 29:26...na svá místa s Davidovými nástroji a kněžítrubkami, Ezechiáš nechal přinést na oltáři zápalnou oběť....
Ezdráš 3:10...do slavnostních rouch stáli na svých místechtrubkami stejně jako levité, synové Asafovi, s činely, aby...
Nehemiáš 12:35...Benjamín, Šemajáš a Jeremiáš. Z kněžských synůtrubkami tu byl Zachariáš, syn Jonatana, syna Šemajášova,...
Nehemiáš 12:41... Míka, Eljoenaj, Zachariáš a Chananiáštrubkami, dále Maasejáš, Šemajáš, Eleazar, Uzi, Jochanan,...
Žalmy 98:6...na citeře, při citeře mu žalmy zpívejte. Na trubky a rohy zatrubte, před králem Hospodinem jásejte!...
Ezechiel 7:14...z nich kvůli své vině naživu neudrží se. Na trubku troubí se, vše připraveno je, nikdo však nejde do...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |