Trpělivě

Hledám varianty 'trpělivě' [ trpělivě ]. Nalezeno 9 veršù.
Nehemiáš 9:30...šíji, slyšet nechtěli. Tolik let ses s nimi trpělivě vláčel! Svým Duchem jsi je varoval skrze proroky,...
Žalmy 37:7...polední. Zůstávej v klidu před Hospodinemtrpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když někdo slaví...
Daniel 12:12...ohavnosti uplyne 1 290 dnů. Blaze tomu, kdo trpělivě přečká 1 335 dnů. Ty však vytrvej do konce....
Skutky 26:3...a záležitostí. Proto prosím, vyslechni  trpělivě. Všichni Židé vědí, jaký život jsem od mládí vedl,...
Římanům 8:25...Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme. Právě tak nám také Duch pomáhá v naší...
Efeským 4:2... které jste přijali. Buďte vždy pokorní a mírnítrpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovávat...
Koloským 1:11...posilováni mocí jeho slávy, abyste mohli všechno trpělivě překonat a abyste s radostí děkovali Otci, který...
Jakub 5:7... jak rolník očekává drahocennou úrodu zemětrpělivě na ni čeká, dokud nepřijde raný i pozdní déšť. I...
1. Petr 3:20...Noemových dnů nechtěli uposlechnout, zatímco Bůh trpělivě čekal, než se postaví archa, v níž se skrze vodu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |