Trpěli

Hledám varianty 'trpěli' [ trpíte (2) trpíš (1) trpíme (1) trpím (4) trpí (15) trpět (13) trpěli (6) trpěla (2) trpěl (11) ]. Nalezeny 52 verše.
Leviticus 15:2..."Mluvte k synům Izraele: Kterýkoli muž by trpěl výtokem ze svého údu, bude pro ten výtok nečistý. Pro...
Leviticus 15:19...oba se omyjí vodou a budou nečistí do večeraTrpí-li žena výtokem krve z těla, bude kvůli svému krvácení...
Leviticus 15:25...každé lůžko, na němž by ležel, bude nečistéTrpí-li žena dlouhodobým výtokem krve mimo své pravidelné...
Leviticus 15:32...je uprostřed nich." Toto je zákon o tom, kdo trpí výtokem, o muži majícím výron semene, který jej...
Leviticus 15:33...ženě při jejím krvácení. Platí pro každého, kdo trpí nějakým výtokem, je to muž nebo žena, a pro muže,...
Leviticus 22:4...z Áronových potomků by byl malomocný nebo by trpěl výtokem, nesmí jíst ze svatých darů, dokud se...
Ester 3:8...nedodržují. Není v králově zájmu nadále je trpět. Kdyby král ráčil, může se napsat, jsou vyhlazeni....
Job 15:20...jim, nikdo cizí k nim tenkrát nepatřil): Darebák trpí bolestí po všechny své dny, roky tyrana jsou spočteny....
Žalmy 32:10...a ohlávkou, než poslechnou." Mnoha bolestmi trpí ničemní, doufajícího v Hospodina však láska obklopí....
Žalmy 38:18...Vždyť jsem přece na pokraji pádu a stále trpím bolestí, vyznávám svoje provinění, trápím se pro svůj...
Žalmy 69:30... nejsou počteni! sám jsem ubohýtrpím bolestí, tvá spása však, Bože, mi bezpečí! Boží...
Žalmy 107:5... nemohli najít město k bydlení. Hladoví bylitrpěli žízní, umdlévali slabostí. Volali k Hospodinu...
Žalmy 107:17...se vydali cestou zvrácenosti a za své viny trpěli. Veškerý pokrm si ošklivili, k branám smrti...
Přísloví 28:27...moudře, bude zachráněn. Kdo dává chudému, nebude trpět nouzi, kdo zakrývá si oči, potká ho prokletí. Když...
Izaiáš 26:17...šeptali modlitby. Jako těhotná, když porodittrpí a sténá bolestí, tak jsme na tom před tebou byli my,...
Izaiáš 53:7...něj provinění nás všech. Byl zmučen, a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek, jak...
Izaiáš 63:9... ti nezradí," a přinesl jim spasení. Sám trpěl každým jejich trápením, posílal svého anděla, aby je...
Pláč 1:12... pohleďte, zda je bolest podobná , kterou trpím, kterou ranil Hospodin v den, kdy se rozlítil. On...
Ezechiel 34:29...setba slavně poroste. Nebudou v zemi trpět hladem a nebudou snášet posměch pohanů. Tehdy...
Micheáš 6:10...ten váš kmen, vy, shromáždění ve městě! To mám trpět mrzké poklady v domě ničemy a míry ošizené a mizerné?...
Matouš 8:6... můj služebník leží doma raněn mrtvicí a strašně trpí." Ježíš mu řekl: " přijdu a uzdravím ho...
Matouš 9:20...se zezadu přiblížila žena, která dvanáct let trpěla krvácením, a dotkla se cípu jeho roucha. Řekla si...
Matouš 17:15...se nad mým synem. padoucnici a hrozně tím trpí. Často padá do ohně anebo do vody. Přivedl jsem ho ke...
Matouš 20:15...dělat, co chci? Anebo snad kvůli štědrosti trpíš závistí?' Takto budou poslední první a první poslední...
Lukáš 8:43...stran. Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením. Utratila všechno své živobytí na lékaře,...
Lukáš 15:14...utratil, nastal v zemi veliký hlad a on začal trpět nouzi. Později se uchytil u jednoho občana země a...
Lukáš 16:24...a svlaží mi jazyk, vždyť tu v tom plameni hrozně trpím!' ‚Synu,' odpověděl Abraham, ‚vzpomeň si, že sis v...
Lukáš 22:15...jíst s vámi tohoto beránka předtím, než budu trpět. Říkám vám, že ho neokusím, dokud nedojde naplnění...
Lukáš 24:46...Písmům. Řekl jim: "Tak je psáno - Mesiáš musel trpět a třetího dne vstát z mrtvých. Počínaje od Jeruzaléma...
Skutky 3:18...ústy všech svých proroků: že Mesiáš bude trpět. Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy...
Skutky 7:24...bratry, syny Izraele. Uviděl, jak jeden z nich trpí bezpráví; zastal se ho, pomstil toho ubožáka a...
Skutky 17:3... Vysvětloval a dokazoval jim, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých a že "toto je Mesiáš: Ježíš,...
Skutky 26:23... co předpověděli proroci i Mojžíš: že Mesiáš  trpět, jako první vstát z mrtvých a zvěstovat světlo tomuto...
1. Korintským 4:11...vy máte slávu, my však ostudu. Do této chvíle trpíme hladem a žízní, chodíme v hadrech, snášíme rány,...
1. Korintským 12:26...části navzájem prokazovaly stejnou péči. Vždyť trpí-li jedna část, všechny části trpí s , a je-li jedna...
Filipským 1:29... abyste v Krista nejen věřili, ale také pro něho trpěli. Svádíte stejný boj, jaký jste viděli u , a jak...
Filipským 4:11...chyběla příležitost. Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem; naučil jsem se totiž být za všech...
1. Tesalonickým 2:2...k vám nepřišli zbytečně. Víte, že jsme předtím trpěli a strádali ve Filipech, ale přesto jsme ve svém Bohu...
2. Tesalonickým 1:5...uznáni za hodné Božího království, pro něž právě trpíte. Bůh je spravedlivý: těm, kdo vás trápí, bude...
Židům 2:18...vykonat oběť smíření za hříchy lidu. Protože sám trpěl ve svých zkouškách, může teď pomoci těm, kdo...
Židům 9:26...s cizí krví (to by pak musel od stvoření světa trpět mnohokrát), ale ukázal se teď na konci věků, aby...
Židům 13:12... bývají pálena venku za stany. Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví....
1. Petr 2:19...dobrým a vlídným, ale i zlým. Když někdo nevinně trpí kvůli zbožnému svědomí, zaslouží si chválu. Co je ale...
1. Petr 2:20...na tom, když budete biti za vlastní chybyTrpíte-li ovšem kvůli dobrým činům, je to před Bohem vzácné...
1. Petr 2:21... Vždyť právě k tomu vás povolal! Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho...
1. Petr 2:23...žádnou lest." Když ho uráželi, neodpovídal, když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Tomu, který soudí...
1. Petr 3:14...dobro? I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět, blaze vám. "Nemějte strach z toho, čím vás straší,...
1. Petr 3:17...život v Kristu. Je-li však Boží vůlí, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy nežli za zlé. Vždyť i...
1. Petr 3:18...za zlé. Vždyť i Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V...
1. Petr 4:1... a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem, takže zbytek svého...
1. Petr 4:16...netrpí jako vrah, zloděj, zločinec nebo udavačTrpí-li však jako křesťan, se za to nestydí, ale chválí...
1. Petr 4:19...bude s bezbožným a hříšníkem?" proto ti, kdo trpí podle Boží vůle, svěřují své duše věrnému Stvořiteli a...

Slova obsahující trpěli: neutrpěli (1) trpěli (6) trpělivá (1) trpělivé (1) trpělivě (9) trpěliví (3) trpělivost (12) trpělivosti (7) trpělivostí (4) trpělivý (13) vytrpěli (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |