Trpí

Hledám varianty 'trpí' [ trpíte (2) trpíš (1) trpíme (1) trpím (4) trpí (15) trpět (13) trpěli (6) trpěla (2) trpěl (11) ]. Nalezeny 52 verše.
Leviticus 15:2..."Mluvte k synům Izraele: Kterýkoli muž by trpěl výtokem ze svého údu, bude pro ten výtok nečistý. Pro...
Leviticus 15:19...oba se omyjí vodou a budou nečistí do večeraTrpí-li žena výtokem krve z těla, bude kvůli svému krvácení...
Leviticus 15:25...každé lůžko, na němž by ležel, bude nečistéTrpí-li žena dlouhodobým výtokem krve mimo své pravidelné...
Leviticus 15:32...je uprostřed nich." Toto je zákon o tom, kdo trpí výtokem, o muži majícím výron semene, který jej...
Leviticus 15:33...ženě při jejím krvácení. Platí pro každého, kdo trpí nějakým výtokem, je to muž nebo žena, a pro muže,...
Leviticus 22:4...z Áronových potomků by byl malomocný nebo by trpěl výtokem, nesmí jíst ze svatých darů, dokud se...
Ester 3:8...nedodržují. Není v králově zájmu nadále je trpět. Kdyby král ráčil, může se napsat, jsou vyhlazeni....
Job 15:20...jim, nikdo cizí k nim tenkrát nepatřil): Darebák trpí bolestí po všechny své dny, roky tyrana jsou spočteny....
Žalmy 32:10...a ohlávkou, než poslechnou." Mnoha bolestmi trpí ničemní, doufajícího v Hospodina však láska obklopí....
Žalmy 38:18...Vždyť jsem přece na pokraji pádu a stále trpím bolestí, vyznávám svoje provinění, trápím se pro svůj...
Žalmy 69:30... nejsou počteni! sám jsem ubohýtrpím bolestí, tvá spása však, Bože, mi bezpečí! Boží...
Žalmy 107:5... nemohli najít město k bydlení. Hladoví bylitrpěli žízní, umdlévali slabostí. Volali k Hospodinu...
Žalmy 107:17...se vydali cestou zvrácenosti a za své viny trpěli. Veškerý pokrm si ošklivili, k branám smrti...
Přísloví 28:27...moudře, bude zachráněn. Kdo dává chudému, nebude trpět nouzi, kdo zakrývá si oči, potká ho prokletí. Když...
Izaiáš 26:17...šeptali modlitby. Jako těhotná, když porodittrpí a sténá bolestí, tak jsme na tom před tebou byli my,...
Izaiáš 53:7...něj provinění nás všech. Byl zmučen, a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek, jak...
Izaiáš 63:9... ti nezradí," a přinesl jim spasení. Sám trpěl každým jejich trápením, posílal svého anděla, aby je...
Pláč 1:12... pohleďte, zda je bolest podobná , kterou trpím, kterou ranil Hospodin v den, kdy se rozlítil. On...
Ezechiel 34:29...setba slavně poroste. Nebudou v zemi trpět hladem a nebudou snášet posměch pohanů. Tehdy...
Micheáš 6:10...ten váš kmen, vy, shromáždění ve městě! To mám trpět mrzké poklady v domě ničemy a míry ošizené a mizerné?...
Matouš 8:6... můj služebník leží doma raněn mrtvicí a strašně trpí." Ježíš mu řekl: " přijdu a uzdravím ho...
Matouš 9:20...se zezadu přiblížila žena, která dvanáct let trpěla krvácením, a dotkla se cípu jeho roucha. Řekla si...
Matouš 17:15...se nad mým synem. padoucnici a hrozně tím trpí. Často padá do ohně anebo do vody. Přivedl jsem ho ke...
Matouš 20:15...dělat, co chci? Anebo snad kvůli štědrosti trpíš závistí?' Takto budou poslední první a první poslední...
Lukáš 8:43...stran. Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením. Utratila všechno své živobytí na lékaře,...
Lukáš 15:14...utratil, nastal v zemi veliký hlad a on začal trpět nouzi. Později se uchytil u jednoho občana země a...
Lukáš 16:24...a svlaží mi jazyk, vždyť tu v tom plameni hrozně trpím!' ‚Synu,' odpověděl Abraham, ‚vzpomeň si, že sis v...
Lukáš 22:15...jíst s vámi tohoto beránka předtím, než budu trpět. Říkám vám, že ho neokusím, dokud nedojde naplnění...
Lukáš 24:46...Písmům. Řekl jim: "Tak je psáno - Mesiáš musel trpět a třetího dne vstát z mrtvých. Počínaje od Jeruzaléma...
Skutky 3:18...ústy všech svých proroků: že Mesiáš bude trpět. Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy...
Skutky 7:24...bratry, syny Izraele. Uviděl, jak jeden z nich trpí bezpráví; zastal se ho, pomstil toho ubožáka a...
Skutky 17:3... Vysvětloval a dokazoval jim, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých a že "toto je Mesiáš: Ježíš,...
Skutky 26:23... co předpověděli proroci i Mojžíš: že Mesiáš  trpět, jako první vstát z mrtvých a zvěstovat světlo tomuto...
1. Korintským 4:11...vy máte slávu, my však ostudu. Do této chvíle trpíme hladem a žízní, chodíme v hadrech, snášíme rány,...
1. Korintským 12:26...části navzájem prokazovaly stejnou péči. Vždyť trpí-li jedna část, všechny části trpí s , a je-li jedna...
Filipským 1:29... abyste v Krista nejen věřili, ale také pro něho trpěli. Svádíte stejný boj, jaký jste viděli u , a jak...
Filipským 4:11...chyběla příležitost. Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem; naučil jsem se totiž být za všech...
1. Tesalonickým 2:2...k vám nepřišli zbytečně. Víte, že jsme předtím trpěli a strádali ve Filipech, ale přesto jsme ve svém Bohu...
2. Tesalonickým 1:5...uznáni za hodné Božího království, pro něž právě trpíte. Bůh je spravedlivý: těm, kdo vás trápí, bude...
Židům 2:18...vykonat oběť smíření za hříchy lidu. Protože sám trpěl ve svých zkouškách, může teď pomoci těm, kdo...
Židům 9:26...s cizí krví (to by pak musel od stvoření světa trpět mnohokrát), ale ukázal se teď na konci věků, aby...
Židům 13:12... bývají pálena venku za stany. Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví....
1. Petr 2:19...dobrým a vlídným, ale i zlým. Když někdo nevinně trpí kvůli zbožnému svědomí, zaslouží si chválu. Co je ale...
1. Petr 2:20...na tom, když budete biti za vlastní chybyTrpíte-li ovšem kvůli dobrým činům, je to před Bohem vzácné...
1. Petr 2:21... Vždyť právě k tomu vás povolal! Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho...
1. Petr 2:23...žádnou lest." Když ho uráželi, neodpovídal, když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Tomu, který soudí...
1. Petr 3:14...dobro? I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět, blaze vám. "Nemějte strach z toho, čím vás straší,...
1. Petr 3:17...život v Kristu. Je-li však Boží vůlí, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy nežli za zlé. Vždyť i...
1. Petr 3:18...za zlé. Vždyť i Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V...
1. Petr 4:1... a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem, takže zbytek svého...
1. Petr 4:16...netrpí jako vrah, zloděj, zločinec nebo udavačTrpí-li však jako křesťan, se za to nestydí, ale chválí...
1. Petr 4:19...bude s bezbožným a hříšníkem?" proto ti, kdo trpí podle Boží vůle, svěřují své duše věrnému Stvořiteli a...

Slova obsahující trpí: nestrpí (2) nestrpím (2) nestrpíš (1) netrpí (1) netrpíte (1) potrpíte (1) trpí (15) trpící (11) trpícího (3) trpícím (1) trpím (4) trpíme (1) trpíš (1) trpíte (2) utrpí (1) vytrpí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |