Troskám

Hledám varianty 'troskám' [ trosky (31) troskou (1) troskami (8) troskám (2) troskách (11) trosek (5) ]. Nalezeno 55 veršù.
Ezdráš 9:9...abychom vystavěli dům našeho Boha, obnovili jeho trosky a našli útočiště v Judsku a v Jeruzalémě. Teď ale,...
Job 3:14...s králi a velmoži, jejichž stavby jsou  troskami, anebo s velmoži, kteří oplývali zlatem, kteří si...
Job 30:14... Širokou průrvou pronikají, jak záplava se valí troskami. Všechny ty hrůzy se na vrhly, mou důstojnost...
Job 38:27...poušť, kde nikdo nebydlí, aby zavlažil opuštěné trosky a novou trávu nechal vyrašit? snad déšť otce? Kdo...
Žalmy 9:7...smazals navždy, navěky! Konec nepřátel - trvalé trosky! Zbořils jim města - není památky! Hospodin bude...
Žalmy 74:3... na horu Sion, kde bydlel jsi! Zaveď své krokytroskám bez konce - všechno ve svatyni zničil nepřítel! Ve...
Izaiáš 3:6...vůdcem, máš přece plášť, udělej něco s těmi troskami." On ale v ten den bude přísahat: " přece nemám...
Izaiáš 5:17... Ovce se budou pást jako na vlastních loukách, v troskách boháčů se budou pást kůzlata. Běda těm, kdo táhnou...
Izaiáš 6:11... Pane?" a on odpověděl: "Dokud se města nestanou troskami, v nichž se nebydlí, dokud nebudou domy bez lidí a...
Izaiáš 17:1...přestane být městem, bude z něj pouhá hromada trosek! Jeho města budou navěky opuštěna, stanou se...
Izaiáš 24:12...odešla do vyhnanství. Z města zůstaly pusté trosky, brána roztříštěna na kusy. Toto se stane na zemi...
Izaiáš 34:10...stoupat navždycky; na věky věků z něj zbudou trosky, nikdo tudy nikdy neprojde. Tu zemi obsadí...
Izaiáš 44:26...městům: "Vystavěna budete!" a pozvednu jetrosek. říkám hlubině: "Vyschni, neboť vysuším tvé...
Izaiáš 49:19...ozdoby, jako nevěsta se jimi okrášlíš. Ano, tvé trosky a tvé sutiny a rozvaliny tvé krajiny budou teď...
Izaiáš 60:12... jež ti neslouží, zahynou; takové národytroskách zaniknou. Sláva Libanonu k tobě zamíří, cypřiše a...
Izaiáš 61:4... aby se na nich oslavil. Zbudují dávné sutinytrosky minulosti opraví, zbořená města obnoví, jež po věky...
Jeremiáš 4:7...tvou zemi zpustošil. Z tvých měst zbudou pouhé trosky, v nichž nikdo nebydlí. Proto se oblečte pytlem,...
Jeremiáš 9:10... kde žijí jen šakali, obrátím judská městatrosky, kde nikdo nebydlí." Kdo je tak moudrý, aby to...
Jeremiáš 10:22...země se blíží vřava! Judská města se obrátítrosky, kde žijí jen šakali. Hospodine, vím, že nikdo nemá...
Jeremiáš 22:5... praví Hospodin, že z tohoto paláce zbudou jen trosky." Toto praví Hospodin o domu judského krále: "Jsi...
Jeremiáš 25:18...s jejich králi a velmoži, aby z nich zbyly jen trosky budící děs, posměch a nadávky (jak je tomu dnes);...
Jeremiáš 26:18...Sion bude jak pole rozorán, z Jeruzaléma bude trosek hromada a z chrámové hory zarostlá vyvýšenina.'...
Jeremiáš 30:18...se slituji. Město se vystaví tam, kde byly trosky, a palác bude tam, kde být. Rozezní se odtud...
Jeremiáš 34:22... dobudou je a spálí je. Judská města obrátímtrosky, kde nikdo nebydlí." Slovo, které Jeremiáš dostal...
Jeremiáš 44:2...města. Hle, dnes z nich zbývají jen opuštěné trosky kvůli zlu, které páchali. Uráželi , když chodili...
Jeremiáš 44:6...můj rozhořčený hněv, takže se z nich staly pusté trosky a jsou jimi dodnes. Tak praví Hospodin, Bůh...
Jeremiáš 44:22... jež jste páchali, teď z vaší země zbyly jen trosky budící děs a nadávky, kde se dodnes nebydlí. To...
Jeremiáš 48:1...bude zahanbeno, dobyto, ta pevnost bude troskou hanebnou. Moábu žádná chlouba nezbyla, v...
Jeremiáš 48:9... Posypte Moáb solí, vždyť bude obrácentrosky! Z jeho měst zbudou sutiny, kde nikdo nebydlí....
Jeremiáš 49:13...a nadávkou a všechna její města zůstanoutroskách na věčnost." Od Hospodina jsem slyšel zprávu, že...
Jeremiáš 51:29...o Babylonu uložil: Obrátí babylonskou zemitrosky, kde nikdo nebydlí. Babylonští hrdinové dobojovali,...
Jeremiáš 51:43...jeho vln jej pohltil. Z jeho měst zbyly kupy trosek, vyprahlá země bez vody, země úplně bez obyvatel,...
Ezechiel 5:14...svém horlení promluvil Hospodin. Obrátím trosky a budeš na posměch okolním národům před očima všech...
Ezechiel 6:6...ostudné sutiny, vaše hnusné modly skončí jako trosky, kadidlové oltáříky budou skáceny a vaše výtvory...
Ezechiel 12:20...jejích obyvatel. Obydlená města zůstanou ležettroskách a země bude zničena. Tehdy poznáte, že jsem...
Ezechiel 13:4...nic! Tví proroci, Izraeli, jsou jako šakali mezi troskami. Nepřistoupili jste k trhlinám a neopravili hradbu...
Ezechiel 21:32...Ponížení budou povýšeni a povýšení sníženiTrosky! Trosky! Způsobím trosky jako nikdy dřív, než přijde...
Ezechiel 26:20... bydlet hluboko v podsvětí mezi pradávnými troskami spolu s těmi, kdo klesli do jámy. Nebudeš ...
Ezechiel 29:9...lidi i dobytek. z Egypta zbudou jen pusté trosky, poznají, že jsem Hospodin. Říkal jsi: ‚Mně patří...
Ezechiel 29:10...i proti tvé řece. Z Egypta nechám jen pusté trosky, zpustošený kraj od Migdolu po Asuán, po...
Ezechiel 35:4...ve zpustošenou pustinu. Tvá města nechám ležettroskách a zbude z tebe pustina. Tehdy poznáš, že jsem...
Ezechiel 36:4...horám a výšinám, stržím a roklinám, zpustošeným troskám a opuštěným městům, která se stala kořistí zbytku...
Ezechiel 36:10...aby znovu obydleli města a vystavěli, co ležítroskách. Rozmnožím vaše lidi i zvířata a budou se množit a...
Ezechiel 36:33...obydlím vaše města, aby se vystavělo, co ležítroskách. Zpustošená země bude obdělána, aby před očima...
Ezechiel 36:35...A ta rozbořená města, jež ležela opuštěnátroskách, jsou teď opevněná a obydlená.' Tak poznají národy...
Ezechiel 38:8...na izraelské hory, jež byly tak dlouho posety troskami. Poté, co budou vyvedeni z národů, budou všichni...
Ezechiel 38:12...kořist a budeš plenit, vztáhneš ruku na osídlené trosky a na lid shromážděný z národů, který se stará o svá...
Daniel 9:18...můj, a slyš! Otevři své oči a pohlédni na naše trosky, na město, jež nese tvé jméno! Neprosíme pro svou...
Amos 9:11...stan Davidův. Opravím jeho trhliny a jeho trosky obnovím - vztyčím jej jako za dávných dnů. Tehdy jim...
Micheáš 3:12...bude Sion jak pole rozorán! Z Jeruzaléma bude trosek hromada a z chrámové hory zarostlá vyvýšenina! V...
Ageus 1:4...vyzdobených domech, zatímco tento chrám jetroskách? Nuže tak praví Hospodin zástupů: Všimněte si, jak...
Ageus 1:9...praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám jetroskách a vy se staráte každý jen o svůj dům. Proto nad...
Malachiáš 1:4...říci: "Byli jsme poraženi, ale znovu vystavíme trosky." Hospodin zástupů však praví: Jen si stavějí, ...
Skutky 15:16...se vrátím a obnovím zbořený stan Davidův. Jeho trosky obnovím a vztyčím jej, aby ostatní lidé hledali...
Skutky 27:44...je měli následovat na prknech nebo jiných troskách lodi. Tak se nakonec všichni v pořádku dostali na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |