Trochu

Hledám varianty 'trochu' [ trochu (50) trochou (6) trocha (3) ]. Nalezeno 56 veršù.
Genesis 18:4...u svého služebníka! Když dovolíš, nechám přinést trochu vody. Umyjete si nohy a odpočinete si pod stromem....
Genesis 24:17... přispěchal naproti a řekl: "Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu." "Jen se napij, pane,"...
Genesis 24:43...dívce, která vyjde pro vodu: ‚Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se...
Genesis 30:14...Lée. Ráchel tehdy Lée řekla: "Dej mi prosím trochu těch milostných jablíček, co našel tvůj syn." Ta ...
Exodus 12:7...shromáždění izraelské obce zabije. Pak vezmou trochu krve a potřou obě veřeje i nadpraží domů, v nichž...
Exodus 29:12...u vchodu do Stanu setkávání zabiješ. Vezmeš trochu býčkovy krve a prstem potřeš rohy oltáře. Všechnu...
Exodus 29:20...mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješ, vezmeš trochu jeho krve a potřeš lalůček Áronova ucha, lalůček...
Exodus 29:21...krve pokropíš oltář ze všech stran. Poté vezmeš trochu krve, která bude na oltáři, a trochu oleje pomazání...
Leviticus 4:5...ho před Hospodinem. Pomazaný kněz pak vezme trochu krve z toho býčka a přinese ji do Stanu setkávání....
Leviticus 4:7... stříkne před Hospodinem, před oponou svatyněTrochou krve potře rohy oltáře k pálení vonného kadidla,...
Leviticus 4:16...zabit před Hospodinem. Pomazaný kněz přinese trochu jeho krve do Stanu setkávání, namočí prst v krvi a...
Leviticus 4:18... stříkne před Hospodinem, před oponouTrochou krve také potře rohy oltáře, který stojí před...
Leviticus 4:25...je to oběť za hřích. Kněz pak prstem nabere trochu krve z oběti za hřích a potře rohy oltáře pro...
Leviticus 4:30...místě pro zápalné oběti. Kněz pak prstem nabere trochu krve a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; všechnu...
Leviticus 4:34...se zabíjí zápalná oběť. Kněz pak prstem nabere trochu krve z oběti za hřích a potře rohy oltáře pro...
Leviticus 5:9...mu zespodu poodštípne hlavu, ale neodtrhne jiTrochou krve oběti za hřích stříkne na stěnu oltáře a...
Leviticus 6:20... Cokoli se dotkne jejího masa, bude svaté. Kdyby trochu její krve stříklo na roucho, vyper potřísněnou látku...
Leviticus 8:23...ruce na hlavu berana, zabil jej. Mojžíš pak vzal trochu jeho krve a potřel lalůček Áronova pravého ucha,...
Leviticus 8:30...Mojžíšovi přikázal Hospodin. Potom vzal Mojžíš trochu oleje pomazání a trochu krve, která byla na oltáři,...
Leviticus 14:14...náleží knězi - je svatosvatá. Kněz pak nabere trochu krve z oběti odškodnění a potře očišťovanému lalůček...
Leviticus 14:15... palec pravé ruky a palec pravé nohy. Vezme také trochu oleje z mírky, odlije si do levé dlaně, namočí si...
Leviticus 14:25...beránka zabije jako oběť odškodnění, nabere trochu jeho krve a potře očišťovanému lalůček pravého ucha,...
Leviticus 14:26...pravé ruky a palec pravé nohy. Z oleje si kněz trochu odlije do levé dlaně a pravým prstem jím sedmkrát...
Leviticus 14:28...prstem jím sedmkrát stříkne před HospodinemTrochou oleje, který v dlani, pak potře očišťovanému...
Leviticus 16:14...oblak z kadidla, aby nezemřel. Vezme také trochu krve z toho býka a stříkne prstem na východní stranu...
Leviticus 16:18... který je před Hospodinem, a očistí jej: vezme trochu krve z onoho býka a kozla, potře rohy oltáře ze...
Leviticus 16:19...býka a kozla, potře rohy oltáře ze všech strantrochu krve na něj sedmkrát stříkne prstem. Tak jej očistí...
Numeri 5:17...Kněz nabere do hliněné nádoby svatou vodu, vezme trochu prachu z podlahy Příbytku a hodí jej do vody....
Numeri 19:4...zabita. Kněz Eleazar pak prstem nabere trochu krve a tou krví sedmkrát stříkne směrem ke Stanu...
Numeri 19:17...hrobu, bude nečistý po sedm dní. Tehdy vezmou trochu popela jalovice spálené jako oběť za hřích a nalijí...
Deuteronomium 32:29...ztratil soudnost, docela cizí je mu rozumnost. S trochou moudrosti by pochopili, porozuměli by, jak dopadnou...
Soudců 4:19...stanu a ona ho přikryla houní. "Dej mi prosím trochu vody," požádal ji. "Mám žízeň." Otevřela tedy měch s...
Soudců 19:5... půjde. Dívčin otec mu ale řekl: "Posilni se trochou jídla, než půjdete." A tak se posadili a oba spolu...
1. Samuel 14:29... jak se mi rozjasnily oči, sotva jsem ochutnal trochu medu. Co teprve, kdyby se dnes vojsko pořádně...
1. Samuel 14:43...provedl," řekl Saul Jonatanovi. "Ochutnal jsem trochu medu na konci hole, kterou jsem měl v ruce,"...
1. Královská 17:10...vdova tam právě sbírala dříví. "Přinesla bys mi trochu vody ve džbánku?" zavolal na ni. "Chtěl bych se...
1. Královská 17:12...na dlaň a v láhvi jen troška oleje. Nasbírám teď trochu dříví a půjdu to připravit sobě a synovi. Sníme to a...
1. Královská 20:10...dost prachu, aby každý z mých mužů nabral aspoň trochu!" Izraelský král mu nechal vyřídit: " se ten, kdo...
1. Letopisů 16:19...tvým dědičným údělem!" Přitom vás tehdy bylo jen trochu, byli jste tam jen hrstkou cizinců. Z národu do...
Job 31:31...si domácí museli stěžovat: ‚Kéž by nám dal trochu masa; máme hlad'? Vždyť ani cizinec nemusel venku...
Job 36:2...Elihu pokračoval dál: "Měj se mnou trochu strpení a povím ti, co lze v Boží prospěch ještě...
Job 39:17...nestará. Bůh ji totiž moudrostí neobdaroval, ani trochu rozumu zdědit nenechal. Když ale vyskočí a do...
Žalmy 105:12...dědičným údělem!" Přitom jich tenkrát bylo jen trochu, byli jenom hrstkou cizinců. Z národu do národu když...
Kazatel 10:1...dobrého. Vonná mast zasmrádne mrtvými mouchamitrocha nerozumu přebije spoustu moudrosti. Moudrý srdce...
Ezechiel 43:20...Hospodin, mladého býčka k oběti za hřích. Vezmeš trochu jeho krve a potřeš čtyři rohy oltáře, čtyři hrany...
Ezechiel 45:19...bez vady a očistíš svatyni od hříchu. Kněz vezme trochu krve z oběti za hřích a potře veřeje chrámu,...
Zachariáš 1:15...hněvám na ty sebejisté národy. Když jsem se jen trochu rozzlobil, oni to neštěstí ještě zhoršili. A proto...
Matouš 25:8... Tehdy řekly ty bláhové těm rozumným: ‚Dejte nám trochu svého oleje, naše lampy hasnou.' Ty rozumné jim ale...
Marek 6:31..."Pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místotrochu si odpočiňte." Těch, kdo k nim přicházeli a zase...
Jan 6:7...dvě stě denárů, aby se na každého dostalo aspoň trochu!" Jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra,...
Jan 21:10...a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl: "Přineste trochu ryb, které jste teď nalovili." Šimon Petr tedy šel a...
1. Korintským 5:6... Vaše chlubení není namístě. Copak nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto? Zbavte se starého kvasu,...
2. Korintským 11:1...ten, koho chválí Pán! Kéž byste ode snesli trochu pošetilosti - mějte se mnou prosím strpení. Žárlím...
2. Korintským 11:16... přijměte aspoň jako blázna, abych se i  trochu pochlubil. Pokud jde o chlubení, nemluvím teď z...
Galatským 5:9...řeči nejsou od Toho, který vás povoláváTrocha kvasu prokvasí celé těsto! Jsem si o vás v Pánu jist...
1. Timoteus 5:23...na svůj žaludek a své časté nemoci užívej trochu vína. Hříchy některých lidí jsou zjevné, ještě než...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |